Treball MòDul Iii Postgrau

952 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Treball MòDul Iii Postgrau

 1. 1. Treball mòdul III Diplomatura de Postgrau: Lideratge per a la Gestió Política i Social <ul><li>Joana Borreguero Carrasco </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Funcionament i reptes de futur dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) a les Terres de l’Ebre </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Marc legal d’organització i funcionament </li></ul><ul><li>Decret 134/2001, de 29 de maig, es crea la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre </li></ul><ul><li>Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració dels Serveis Territorials del DMAH </li></ul>
 4. 4. Funcions de direcció (I) <ul><li>a) Representar el Departament i les entitats que en depenen en el seu àmbit territorial. </li></ul><ul><li>b) Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial. </li></ul>
 5. 5. Funcions de direcció (II) <ul><li>c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sense perjudici de les directrius funcionals que en cada àmbit estableixin les unitats directives del Departament. </li></ul><ul><li>d) Coordinar en el seu àmbit territorial les actuacions del Cos d'Agents Rurals que ho requereixin. </li></ul>
 6. 6. Funcions de direcció (III) <ul><li>e) Rebre informació i informar dels projectes de disposicions de caràcter general del Departament que regulin matèries que els afectin. </li></ul><ul><li>f) Participar en òrgans de direcció o gestió dels espais naturals de protecció especial del seu àmbit territorial. </li></ul>
 7. 7. Funcions de direcció (IV) <ul><li>g) Exercir les atribucions que la legislació d'intervenció integral de l'Administració ambiental atorga als òrgans de gestió dels serveis territorials. </li></ul><ul><li>h) Aplicar els règims d'inspecció i sanció establerts per la legislació vigent, en l'àmbit de les competències del Departament. </li></ul>
 8. 8. Funcions de direcció (V) <ul><li>i) Incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial ambiental i d'habitatge, en tinguin atribuïda la competència. </li></ul><ul><li>j) Participar en els òrgans i en les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin. </li></ul>
 9. 9. Funcions de direcció (VI) <ul><li>k) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament. </li></ul><ul><li>l) Tramitar els expedients ambiental en el seu àmbit de competències </li></ul>
 10. 10. Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Catalunya
 11. 11. Llocs de treball assignats als SSTT del DMAH <ul><li>SSTT a BARCELONA 59 llocs </li></ul><ul><li>SSTT a TARRAGONA 65 llocs </li></ul><ul><li>SSTT a LLEIDA 81 llocs </li></ul><ul><li>SSTT a GIRONA 81 llocs </li></ul><ul><li>SSTT a TERRES DE L’EBRE 31 llocs </li></ul><ul><li>Segons Resolució GAP/661/2008, de 29 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC Núm. 5088 11.03.2008). </li></ul>
 12. 12. Estructura orgànica SSTT DMAH a les Terres de l’Ebre <ul><li>Director dels Serveis Territorials </li></ul><ul><li>Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) </li></ul><ul><li>Àrea del Medi Natural </li></ul><ul><li>Servei Territorial de l'Habitatge </li></ul><ul><li>Àrea de Gestió de Recursos </li></ul><ul><li>Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental </li></ul>
 13. 13. Director dels Serveis Territorials Àrea del Medi Natural Cap del Servei Eng. Superior Forest: Eng. Superior Forest: Enginyer Tècnic Forestal Enginyer Tècnic Forestal Tècnica de Gestió Veterinari Aux. admtiu Aux. admtiva Cap de Secció T ècnic superior àmbit jurídic Tècnica de Gestió Aux. admtiva Aux. admtiva Aux. admtiva Admtiva Cap de Secció Enginyer Indústrial Enginyer Tècnic Industrial Enginyer Tècnica Agrícola Admtiva Llicenciat en Ciències Ambientals Aux. admtiva Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental Cap de Secció Tècnic Superior Llic. en Geografia Tècnica Llicenciada en Biologia Oficina de Gestió Ambiental Unificada Àrea de Gestió de Recursos Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre Servei d’Habitatge Cap del Servei Diplomat Arquitecte Tècnic Admtiu Admtiu
 14. 14. Àmbit d’actuació <ul><li>Territori de les comarques del: </li></ul><ul><li>Baix Ebre </li></ul><ul><li>Montsià </li></ul><ul><li>Ribera d’Ebre </li></ul><ul><li>Terra Alta </li></ul><ul><li>Una superfície de 3.261 km2, el que representa el 10,2% del territori català </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Actuacions administratives assignades a les diferents unitats dels Serveis Territorials (SSTT) </li></ul>
 16. 16. Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU ) <ul><li>La tramitació d’expedients per a l’obtenció de llicències i autoritzacions ambientals d’activitats incloses en el annexos I i II.1 de la Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. </li></ul><ul><li>L’Adequació a la normativa ambiental de les activitats existents amb anterioritat a Llei 3/1998, d’acord amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005 que la desplega i la Llei 17/2007. </li></ul>
 17. 17. Àrea de Medi Natural <ul><li>La tramitació d’expedients i proposició i control d’actuacions per la defensa, gestió i preservació dels boscos públics i de la xarxa de camins ramaders. </li></ul><ul><li>Control i autorització si escau de les activitats projectades al medi forestal. </li></ul><ul><li>La tramitació d’expedients per la gestió i protecció de la fauna i flora protegida, i dels animals de companyia. </li></ul>
 18. 18. Servei territorial d’habitatge <ul><li>Atorgament de Cèdules d'habitabilitat. </li></ul><ul><li>Gestió de la promoció d'habitatges de protecció oficial (HPO). </li></ul><ul><li>Ajuts a l'adquisició i rehabilitació d'habitatges </li></ul><ul><li>Autorització de venda d'un habitatge a preu taxat o de protecció oficial. </li></ul><ul><li>Desqualificació d'habitatges de protecció oficial. </li></ul><ul><li>Revisió del període de subsidis de préstecs qualificats. </li></ul>
 19. 19. Àrea de Gestió de Recursos <ul><li>La gestió del Servei d’Informació al ciutadà. </li></ul><ul><li>Gestionar i coordinar els recursos generals assignats als SSTT. </li></ul><ul><li>La incoació i instrucció dels expedients informatius i sancionadors, per infraccions de la normativa ambiental vigent, en l’àmbit territorial. </li></ul><ul><li>Coordinar les actuacions i donar suport en l’exercici de les funcions pròpies de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en el nostre àmbit territorial. </li></ul>
 20. 20. Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) <ul><li>L’Avaluació ambiental de plans urbanístics,d’acord amb el procediment establert en l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme . </li></ul><ul><li>La valoració del sotmetiment o no d’un projecte a avaluació d’impacte ambiental i el seguiment al territori de l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes. </li></ul>
 21. 21. Reptes per la millora de la gestió administrativa (problema) <ul><li>Detecció de problema : Incompliment dels terminis que marca la normativa per resoldre els expedients administratius assignats a les diferents unitats. </li></ul><ul><li>Efectes :Queixes de ciutadans, activitats il·legals en funcionament, retard en posada en funcionament d’activitats per incompliment de terminis d’emissió d’informes i resolucions. </li></ul><ul><li>Causes : Escassa dotació de recursos humans i materials, manca d’un cert percentatge de polivalència entre el personal administratiu, manca manual de processos i definició del mapa de circuits de l’organització, insuficient optimització dels recursos humans. </li></ul>
 22. 22. Reptes per la millora de la gestió administrativa (objectius) <ul><li>Objectiu : Aconseguir la correcta tramitació dels expedients administratius assignats a les diferents unitats dins els terminis marcats per la normativa . </li></ul><ul><li>Possibles accions a emprendre: </li></ul><ul><li>Incrementar la dotació de recursos materials i humans. </li></ul><ul><li>Realitzar un programa formatiu encaminat a aconseguir un percentatge de polivalència del personal administratiu. </li></ul><ul><li>Elaborar un manual de processos i definir el mapa de circuits de l’organització. </li></ul><ul><li>Optimitzar els recursos humans amb més formació, comunicació i participació. </li></ul>
 23. 23. Altres accions de millora <ul><li>Incrementar la cooperació, el treball en equip, millorar els sistemes de comunicació i informació amb la implantació de reunions de planificació per prioritzar treball a realitzar, recollir dubtes i fer aclariments, per tal que es duguin a terme les tasques encomandes correctament i amb acompliments dels terminis. </li></ul><ul><li>Establir continguts, criteris i pautes de feina, fer-ne la difusió, perquè siguin compartits per tots els/les treballadors/res. </li></ul><ul><li>Procedir al reconeixement de la feina ben feta. </li></ul><ul><li>Organitzar actes per potenciar un bon clima laboral i afavorir el suport de comandaments i companys. </li></ul><ul><li>Flexibilitzar horaris de treball. </li></ul><ul><li>Establir sistema de gestió de queixes i suggeriments del personal i dels ciutadans. </li></ul>

×