Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball Revolució Industrial

1,647 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball Revolució Industrial

 1. 1. Revolució Industrial
 2. 2. Inicis de la revolució industrial <ul><li>Es va iniciar a Anglaterra a mitjans del segle XVIII, i es van donar una sèrie de condicions que van esdevenir en uns diversos canvis que van provocar la revolució. El procés comporta un conjunt de canvis que significaren la desaparició de l'Antic Règim econòmic (predomini de l'economia agrària de base feudal-senyorial) </li></ul><ul><li>El capitalisme industrial va ser el resultat d'una sèrie de revolucions que afectaren la població, l'agricultura, la tecnologia, el transport i el comerç i les indústries tèxtil i siderúrgica. </li></ul><ul><li>Els fets més destacats foren l'ús de l'energia del vapor, la mecanització del sector tèxtil i el desenvolupament de la metal·lúrgia i del ferrocarril. La Revolució Industrial no es va limitar a canviar el sistema econòmic, sinó que va fer trasbalsar les idees i els comportaments, va transformar la societat i va canviar el règim polític dels estats. </li></ul>
 3. 3. Condicions <ul><li>Augment de la producció agrària que permet alimentar a tota la població. </li></ul><ul><li>Abundant mà d’obra. </li></ul><ul><li>Capital suficient per invertir en fabriques. </li></ul><ul><li>Altres factors que van afavorir la revolució: </li></ul><ul><li>L’expansió del comerç. </li></ul><ul><li>Innovacions tècniques </li></ul><ul><li>Nova mentalitat empresarial. </li></ul><ul><li>Una política favorable a la desaparició de les relacions senyorials. </li></ul><ul><li>Transformacions agràries </li></ul><ul><li>Es van introduir nous sistemes de conreu i innovacions tècniques: </li></ul><ul><li>Es va produir un augment de la producció i una diversificació dels productes i especialització d’algunes zones en determinats conreus. </li></ul>
 4. 4. Els canvis en la terra i el conreu <ul><li>Es van substituir els camps oberts (open fields) per els encerclaments (enclosures), això va afectar també a les terres comunals i el Parlament Angles va imposar unes lleis que regulaven l’encerclament dels camps. Els pagesos pobres van ser desposseïts de les seves terres. Els nobles i comerciants van introduir millores per tal d’obtenir excedents. Això va afavorir el capital. </li></ul><ul><li>En quant al conreu es van adoptar millores tècniques i es va extendre el sistema Norfolk. Es van substituir tècniques com el guaret i es van propiciar altres com l’estabulació ramadera. Es va procedir a la rompuda de noves terres de conreu i es va produir una extensió d’espècies noves, com el blat de moro i la patata. Aquests canvis es van considerar un factor fonamental a la societat industrial; això va produir: </li></ul><ul><li>L’obtenció d’un excedent d’aliments va afavorir un augment demogràfic; un excedent de mà d’obra pagesa i l’increment de les rendes dels propietaris agrícoles amb una demanda de productes manufacturats per poder invertir-ho en el capital acumulat. </li></ul>
 5. 5. El sistema Norfolk <ul><li>Aquest nou sistema significava un augment de la producció. A més, els nous conreus herbacis van permetre disposar d'aliments per als ramats durant tot l'any, amb la qual cosa la ramaderia va experimentar un increment molt important. Aquest augment va permetre, al seu torn, utilitzar adobs d'origen animal, que reconstruïen la riquesa nutritiva del sòl i en milloraven la productivitat. </li></ul>
 6. 6. L’augment de la població i les innovacions tècniques <ul><li>Les causes van ser la disminució de la mortalitat i es va continuar amb una alta natalitat. El creixement de la població va proporcionar mes mà d’obra per a l'industria. Es va donar un èxode rural que va augmentar la població a les ciutats. </li></ul><ul><li>Les innovacions tècniques van ser l’ús sistemàtic de l’energia hidràulica mitjançant les rodes hidràuliques i el sector tèxtil amb la llançadora de volant. </li></ul><ul><li>La maquina de vapor va ser l’invent emblemàtic de la revolució industrial. </li></ul>
 7. 7. Els sectors pioners <ul><li>La industria tèxtil es basava en el sector cotoner on el cotor era proporcionat mitjançant un sistema esclavista. Es van produir innovacions amb el teler mecànic. </li></ul><ul><li>La siderúrgia es basava en la producció del ferro que s’utilitzava com a combustible. Després va arribar el carbó mineral que es podia utilitzar per a fondre ferro i el sistema de pudelació que eliminava impureses del ferro. </li></ul><ul><li>Els carros i els animals de carrega van ser els únics mitjans de transport terrestre coneguts. Després es va incorporar la maquina de vapor, i finalment el ferrocarril. </li></ul>
 8. 8. Innovacions del sector tèxtil <ul><li>Inclou les indústries dels filats, dels teixits, de la confecció, dels acabats i dels aprests. Com a factors de localització de la indústria tèxtil han predominat, més que no pas les matèries primeres, l'existència d'un mercat consumidor, l'estat de la tècnica, les disponibilitats de mà d'obra i de fonts d'energia i també una tradició industrial. </li></ul>
 9. 9. L’expansió de la industrialització <ul><li>Al llarg del segle XIX Europa tenia el lideratge econòmic. Va haver un creixement enorme de població i un gran desenvolupament del comerç i ferrocarrils. Europa era cada cop mes industrialitzada, s’anava establint una Europa endarrerida malgrat que els Estats feien intents d’una modernització econòmica. </li></ul>
 10. 10. El capitalisme liberal <ul><li>La revolució industrial va provocar l’expansió de la indústria i va crear una nova organització i manera de produir de les empreses. </li></ul><ul><li>El capital i la propietat dels mitjans de producció eren d’origen familiar. </li></ul><ul><li>Va apareixer el lliurecanvisme ( llibertat economica), i d’aquí apareix el capitalisme liberal. </li></ul><ul><li>La nova classe dominant va passar a ser la burgesia. </li></ul><ul><li>Origens del sistema econòmic capitalista: Propietat privada, recerca del màxim benefici i acumulació creixent de capital. </li></ul>
 11. 11. La segona fase de la industrialització <ul><li>El creixement econòmic es va caracteritzar per un extraordinari procés científic i tècnic. Van aparèixer el sector elèctric i químic. Aquesta etapa la van anomenar segona revolució indústrial. </li></ul><ul><li>Les noves fonts d’energia es basaven en el petroli amb el motor d’exploció i l’electricitat amb l’enllumenat públic. El ferro i els nous metalls van desenvolupar la siderometal·lúrgica amb l’acer i l’acer inoxidable. I després amb l’alumini i l’electròlisi. </li></ul><ul><li>Un dels nous sectors, la indústria química, va desenvolupar els explosius, adobs i fertilitzants. Altres invents van ser la sosa, els colorants i tints artificials. </li></ul><ul><li>Transports: es va introduir amb el ferrocarril (Sistema de transport on els vehicles circulen per vies amb carrils, que sostenen i guien les rodes, dels vehicles); el vaixell de vapor ( vaixell propulsat per l'energia del vapor d'aigua ), el tramvia elèctric i l’aviació. </li></ul><ul><li>Comunicacions: Xarxa mundial de transports amb el comerç, telègraf elèctric, correu i premsa. </li></ul>
 12. 12. Altres models d’industrialització <ul><li>Bèlgica: riquesa en carbó, agricultura i bona xarxa de transports. Noves inversions capitalistes a l' estranger. </li></ul><ul><li>França: abundància en ferro i carbó, l' industrialització es va expandir per Alsàcia i Lorena. </li></ul><ul><li>Alemanya: Prússia va ser l' Estat que va iniciar l' industrialització, gràcies al Zollverein. </li></ul><ul><li>Una abundància en recursos naturals va afavorir la creació d' una indústria metal·lúrgica i la concentració d' entitats bancàries va disposar d'un capital financer abundant; a més es va desenvolupar l' indústria química. </li></ul><ul><li>Estats Units : 1.Gran desenvolupament de l’agricultura i més mecanització al camp. 2.Creixement de mercat interior: afavorit per la colonització a l' Oest americà. 3.Innovacions tecnològiques: el sistema de producció i concentració empresarial. </li></ul><ul><li>Japó : 1.L' emperador Mutsuhito va facilitar la transformació d' estructures polítiques i econòmiques del país. 2.Es va iniciar l' época de la llum: la qual va afavorir en la construcció de ferrocarril i de bancs . 3.Abundant mà d' obra barata, explotació dels pagesos i acumulació del capital. </li></ul>
 13. 13. La gran depressió <ul><li>Es va iniciar al 1873 i va durar fins al s XIX. El desencadenant va ser la superproducció, o descens dels preus. En l’agricultura es va sumar la competència de països estrangers i els preus agraris van descendir. La producció industrial no va disminuir. A més, es van succeir les fallides i va augmentar l' atur. </li></ul><ul><li>Les conseqüències d' aquesta depressió van ser: Els cicles d' economia i les petites empreses de capital familiar no podien assumir la crisi. </li></ul><ul><li>Es van crear noves vies per superar la crisi. </li></ul><ul><li>El capital financer: Eren les noves vies que es van crear per superar la crisi. </li></ul><ul><li>Concentració empresarial : Va sorgir el capital industrial, el bancari i el borsari. </li></ul><ul><li>Es van crear societats anònimes, es va facilitar la concentració empresarial. </li></ul><ul><li>Hi va haver una gran intervenció dels bancs i inversors per participar en la gestió; es van iniciar pràctiques monopolistes per tal de controlar la competència i el mercat. </li></ul><ul><li>Nous mercats : Es va impulsar molt la colonització. </li></ul><ul><li>Una explotació de les colònies o imperialisme, aixó va revitalitzar les economies de les metròpolis i això va consolidar la mundialització de l' economia. </li></ul><ul><li>Producció del treball : Es va produir una millor organització de les empreses. L'enginyer nord-americà F.W Taylor pretenia executar els feines amb el menor esforç i en el menor temps. Per tant, es van materialitzar els treballs en cadena, es va aplicar amb èxit la producció dels automòbils Ford, i es van baixar els costos de producció. </li></ul>
 14. 14. Vocabulari <ul><li>Excedent Allò que sobra de la producció un cop s'ha consumit el necessari per sobreviure. A l'època industrial l'excedent és la part del producte social que sobrepassa el valor dels factors de producció emprats per obtenir-lo. </li></ul><ul><li>Monocultiu Cultiu d'un sol producte molt rendible comercialment, en extenses zones d'un país determinat. </li></ul><ul><li>Sistema Norfolk </li></ul><ul><li>Sistema aplicat primerament en el comtat de Norfolk (Anglaterra) que consisteix en l'abandonament de la rotació triennal i la substitució del guaret pel conreu de llegums i de cultius herbacis. Aquest nou sistema significava un augment de la producció, perquè augmentava 1/3 la superfície conreada. A més, els nous conreus herbacis van permetre disposar d'aliments per als ramats durant tot l'any, amb la qual cosa la ramaderia va experimentar un increment molt important. Aquest augment va permetre, al seu torn, utilitzar adobs d'origen animal, que reconstruïen la riquesa nutritiva del sòl i en milloraven la productivitat. </li></ul><ul><li>Enclosures: Mot anglès que vol dir &quot;tancament, clos, tancat&quot; </li></ul>
 15. 15. Vocabulari <ul><li>Rotació de conreus Sistema de conreu consistent a alternar els conreus anuals sobre la mateixa terra. Generalment se sembra només una part de la terra deixant l'altra en guaret per sembrar-hi l'any següent (rotació biennal) o al cap de dos anys (rotació triennal). </li></ul><ul><li>Guaret Terra de conreu que es deixa sense sembrar durant un any o més per deixar-la reposar. </li></ul><ul><li>Lliurecanvisme Doctrina econòmica basada en el lliure canvi, per la qual cosa s'oposa a qualsevol discriminació contra les importacions de productes estrangers o a qualsevol obstrucció contra les exportacions de productes nacionals. El lliurecanvisme afavoreix la lliure circulació de productes entre països. Està a favor de la llibertat de comerç tant pel que fa a les importacions com a les exportacions. Es contraposa a proteccionisme . </li></ul><ul><li>Proteccionisme Doctrina econòmica que preconitza la defensa de la producció d'un estat, protegint els seus productes de la competència estrangera, normalment mitjançant l'establiment d'importants impostos duaners a les importacions. </li></ul>
 16. 16. Vocabulari <ul><li>Metal·lúrgia : Branca de la ciència i de la tècnica que estudia els procediments per a l'obtenció dels metalls i llur transformació i elaboració per a una utilització racional. </li></ul><ul><li>Siderúrgia : Conjunt de tècniques i de procediments que permeten l'extracció del ferro i l'elaboració de tots els seus derivats. És comú de definir com a indústria siderúrgica la que integra tot el procés que va des del tractament de primeres matèries, previ a l'entrada en el forn, fins a l'obtenció del producte siderúrgic, l' acer , inclosos els estadis de producció intermedis, i també la fabricació d'acers amb aliatges i els acers anomenats especials. </li></ul>

×