Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auditoria Ambiental Municipal de La Pobla de Claramunt

1,156 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auditoria Ambiental Municipal de La Pobla de Claramunt

 1. 1. Auditoria Ambiental Municipal de la Pobla de Claramunt
 2. 2. Conceptes Estratègia de desenvolupament que garanteix la satisfacció de les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves. Desenvolupament sostenible Conjunt d’estudis, anàlisis i propostes d’actuació que donen a conèixer l’estat ambiental de tot el territori d’un municipi. Auditoria Ambiental Municipal Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 3. 3. Cronologia dels treballs FASE II FASE I FASE III Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt PARTICIPACIÓ CIUTADANA  COM HO TENIM?  Diagnosi  QUÈ TENIM?  Memòria descriptiva   QUÈ HEM DE FER?  Pla d’Acció 
 4. 4. Objectius de la Diagnosi <ul><li>Fer una anàlisi de l’estat del medi ambient en el municipi, destacant els aspectes positius o forts que cal potenciar i els aspectes problemàtics o que cal millorar, per tendir cap a un desenvolupament sostenible. </li></ul><ul><li>Ser la base teòrica del Pla d’Acció Ambiental, pla que ha de canalitzar les actuacions que s’han de dur a terme per millorar la qualitat de vida dels habitants del municipi i per potenciar les iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat en la utilització dels recursos. </li></ul>Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 5. 5. Aspectes objecte d’estudi <ul><li>medi natural </li></ul><ul><li>població </li></ul><ul><li>mobilitat </li></ul><ul><li>activitats econòmiques </li></ul><ul><li>usos i ordenació del territori </li></ul>Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Aspectes estructurals Aigua Matèries Energia Aigües residuals Residus Emissions atmosfèriques Fluxos ambientals
 6. 6. Territori <ul><li>18,4 km 2 en la confluència de dos rius </li></ul>Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Memòria Complexitat orogràfica 5% espai fluvial 8% zona urbanitzada
 7. 7. Planejament i urbanisme Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Creixement equilibrat </li></ul><ul><li>Bona dotació en equipaments i zones verdes </li></ul><ul><li>Estructura urbana molt difusa </li></ul><ul><li>Percepció de manca de planificació i esgotament de la capacitat dels serveis </li></ul><ul><li>Esgotament del sol ubanitzable i propostes de creixement en noves alglomeracions deslligades dels nuclis tradicionals </li></ul><ul><li>Redacció del nou POUM per planificar creixement equilibrat i adequat a la realitat del territori </li></ul>
 8. 8. Sistemes naturals Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Coberta forestal extensa, element important en el paisatge de la Pobla i factor de connectivitat ecològica </li></ul><ul><li>Presència del Castell de Claramunt, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional </li></ul><ul><li>Vegetació potencial restringida a indrets molt concrets i risc d’incendi </li></ul><ul><li>Percepció de que no es té cura del patrimoni natural i que manca reconèixer altres valors (fonts, hortes, etc.) </li></ul><ul><li>Estat ecològic encara deficient del sistema Carme- Anoia i de l’aqüífer Carme-Capellades </li></ul><ul><li>Proposta supramunicipal de crear un parc fluvial al llarg de l’Anoia </li></ul>
 9. 9. Entorn socioeconòmic <ul><li>2060 habitants en l’àrea urbana d’Igualada </li></ul>Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Memòria 1395 desplaçaments diaris per motiu de treball
 10. 10. Mobilitat Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Ús intensiu del vehicle privat per sobre d’altres mitjans alternatius com anar a peu o en bicicleta </li></ul><ul><li>Desplaçaments per motiu de feina i dotació de béns i serveis en augment i poques opcions de transport públic </li></ul><ul><li>Gran impacte urbà i ambiental de la travessia urbana de la C-244 </li></ul><ul><li>La consciència del predomini de la cultura del cotxe i dels problemes que comporta pot afavorir el procés de canvi social </li></ul>
 11. 11. Activitats econòmiques <ul><li>1349 llocs de treball dels quals 955 en el sector industrial </li></ul>Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Memòria El 78% de les activitats censades al municipi pertanyen al sector industrial
 12. 12. Activitats econòmiques Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Cens d’activitats actualitzat i bon seguiment dels expedients </li></ul><ul><li>Elevada incidència ambiental del sector industrial, tant en el consum de recursos, com en l’ocupació del sòl i la imatge de la població </li></ul><ul><li>Baixa implantació d’activitats de comerç i serveis </li></ul><ul><li>període d’adaptació en matèria de legalització d’activitats </li></ul><ul><li>Es reconeix la diferència entre els models de nova implantació industrial i els que són hereus d’èpoques anteriors més permissius </li></ul>
 13. 13. Sensibilització ambiental Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Teixit associatiu actiu </li></ul><ul><li>Sensibilització davant l’evidència dels problemes ambientals </li></ul><ul><li>Manca de tradició en campanyes de formació i informació en matèria d’educació ambiental </li></ul><ul><li>Manca d’informació pot comportar una interpretació no adequada de les problemàtiques ambientals </li></ul>
 14. 14. Aigua Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Tendència a la disminució en el consum d’aigua. </li></ul><ul><li>Millora percebuda de la qualitat de les aigües del riu Anoia pel que fa als components químics. </li></ul><ul><li>L’estat ecològic del riu encara és deficient. </li></ul><ul><li>L’aqüífer Carme – Capellades està sobreexplotat. </li></ul><ul><li>La connexió al sistema Ter-Llobregat farà que es millori la qualitat de l’aigua pel consum humà. </li></ul><ul><li>Risc d’afectació en cas d’avingudes per ocupació de l’espai fluvial. </li></ul>
 15. 15. Residus Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Les empreses productores de residus estan adequades als requeriments legals. </li></ul><ul><li>La recollida selectiva no evoluciona exceptuant el vidre. </li></ul><ul><li>Hi ha la percepció que la Pobla està bruta i deixada. </li></ul><ul><li>La concentració de residus en poques activitats i tipologies concretes, permet concentrar esforços en la recerca de vies de gestió alternatives. </li></ul><ul><li>La manca d'infrastructures com punts verds o deixalleries i de campanyes de sensibilització poden dificultar l’eficiència de recollida selectiva. </li></ul>
 16. 16. Energia Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>El municipi de La Pobla té una elevada autoproducció d’energia elèctrica. </li></ul><ul><li>L’Ajuntament de la Pobla ha dut a terme auditories energètiques de l’enllumenat públic i d’algunes dependències municipals </li></ul><ul><li>El consum d’energia per habitant a La Pobla de Claramunt és molt superior a la ràtio de Catalunya. </li></ul><ul><li>Els elevats consums energètics de la indústria poden emmascarar elevats consums del sector domèstic. </li></ul><ul><li>Els projectes d’aplicació de l’energia solar als equipaments públics (instal·lacions a l’escola i al poliesportiu) poden ser actuacions exemplificadores. </li></ul>
 17. 17. Medi Atmosfèric Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>Totes les activitats potencialment contaminants duen a terme controls periòdics dels seus focus emissors. </li></ul><ul><li>No hi ha estacions fixes de control de qualitat de l’aire a la Pobla de Claramunt. </li></ul><ul><li>La taxa de contribució anual a l’efecte hivernacle per habitant de la Pobla és elevada. </li></ul><ul><li>Les males olors són un problema percebut al municipi. </li></ul>
 18. 18. Soroll Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt <ul><li>La Pobla de Claramunt disposa d’un mapa de capacitat acústica. </li></ul><ul><li>Alguns punts del municipi registren nivells de soroll superiors als que serien admissibles. </li></ul><ul><li>L’antiguitat d’algunes activitats industrials genera conflictes de convivència entre indústries i veïns. </li></ul><ul><li>La qualificació de les zones com a industrials fa tolerable assolir nivells d’immissió que poden generar molèsties. </li></ul>
 19. 19. El Pla d’Acció Ambiental Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Conjunt estructurat d’actuacions necessàries per avançar cap al desenvolupament sostenible del mun i cipi.
 20. 20. Actuació que es proposa dur a terme en el marc de cada programa (projecte, obra, estudi tècnic, campanya, acció legislativa, acció individual…) Accions Camp concret d’actuació dins de cada línia estratègica necessari per desenvolupar-la en cada territori concret Programa d’actuació Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Definició dels grans objectius a assolir per a la millora del territori. Línies estratègiques
 21. 21. El Pla d’Acció El Pla d’Acció Ambiental (PAA) de la Pobla de Claramunt proposa vuit línies estratègiques que han de constituir els eixos de treball per encaminar el municipi cap al desenvolumpament sostenible. Programes 25 Accions 90 Línies estratègiques 8
 22. 22. Línies estratègiques <ul><li>LA POBLA REDESCOBREIX EL SEU ENTORN I VALORA EL SEU PATRIMONI </li></ul><ul><li>LA POBLA, UN SOL POBLE </li></ul><ul><li>L’ANOIA, EL CORREDOR VERD DE LA POBLA </li></ul><ul><li>LA POBLA SENSE COTXE, A LA POBLA EN TRANSPORT PÚBLIC </li></ul><ul><li>LA POBLA, UN MUNICIPI INDUSTRIAL I DE QUALITAT </li></ul><ul><li>LA POBLA, EFICIENT EN EL CONSUM D’AIGUA I ENERGIA </li></ul><ul><li>A LA POBLA, EL RECICLATGE ES FA NOTAR </li></ul><ul><li>A LA POBLA, ES PARTICIPA </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Promoure una ordenació del territori adequada a les característiques orogràfiques i paisatgístiques del terme municipal i posar en valor els elements del patrimoni natural, cultural i arquitectònic </li></ul><ul><li> Adequació de la normativa urbanística a la realitat del territori </li></ul><ul><li>Conservació dels espais agrícoles </li></ul><ul><li>Desenvolupament del Pla de Protecció Civil municipal </li></ul><ul><li>Protecció i revalorització del patrimoni cultural, natural i paisatgístic </li></ul>La Pobla redescobreix el seu entorn i valora el seu patrimoni
 24. 24. <ul><li>Corregir l’actual model de poble inconnex i dispers i potenciar una estructura compacta que reforci la identitat com a poble </li></ul><ul><li> Millora de la connexió entre els diferents nuclis de la Pobla </li></ul><ul><li>Impuls del centre (centres) com a espai de vida ciutadana i creació d’identitat com a poble </li></ul><ul><li>Planificació dels nous creixements en nucli compacte </li></ul>La Pobla, un sol poble
 25. 25. <ul><li>Potenciar l’eix Anoia – Carme com a corredor ecològic, pulmó verd de la Pobla, articulador del centre i connector ecològic </li></ul><ul><li> Recuperació física de l’espai fluvial </li></ul><ul><li>Millora de la qualitat de l’aigua </li></ul>L’Anoia, el corredor verd de la Pobla
 26. 26. <ul><li>Disminuir la intensitat d’ús del vehicle privat </li></ul><ul><li> Foment dels desplaçaments urbans a peu o en bicicleta </li></ul><ul><li>Millora del transport públic intermunicipal </li></ul>La Pobla sense cotxe, a la Pobla en transport públic
 27. 27. <ul><li>Millorar la qualitat urbana disminuint l’impacte de la xarxa viària i de la implantació industrial </li></ul><ul><li> Encaix de la indústria en el territori </li></ul><ul><li>Millora del coneixement i del control de la qualitat de l’aire </li></ul><ul><li>Disminució de l’impacte de la C-244 </li></ul><ul><li>Control dels nivells de soroll del trànsit rodat al municipi </li></ul>La Pobla un municipi industrial i de qualitat
 28. 28. <ul><li>Millorar l’eficiència en el consum d’aigua i energia reduint l’impacte sobre l’aqüifer Carme – Capellades </li></ul><ul><li> Protecció dels recursos hídrics propis </li></ul><ul><li>Foment de la nova cultura de l’aigua </li></ul><ul><li>Continuïtat en les polítiques de minimització del consum d’energia elèctrica </li></ul><ul><li>Foment de l’ús eficient i l’estalvi d’energia </li></ul>La Pobla eficient en el consum d’aigua i energia
 29. 29. <ul><li>Promoure la minimització en la producció de residus i incrementar les taxes de recuperació </li></ul><ul><li> Minimització en la producció de residus i millora en la seva gestió </li></ul><ul><li>Implicació de la indústria paperera </li></ul><ul><li>Millora de la gestió dels residus industrials </li></ul>A la Pobla, el reciclatge es fa notar
 30. 30. <ul><li>Promoure la participació ciutadana i les campanyes de sensibilització i educació ambientals </li></ul><ul><li> Creació d’espais de participació ciutadana </li></ul><ul><li>Educació i sensibilització ambientals </li></ul>A la Pobla es participa
 31. 31. I després de la proposta de Pla d’Acció? Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 32. 32. Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Agenda 21 Local Sistema de gestió a curt, mig i llarg termini a través d’un pla d’acció, on s’estableixen els objectius ambientals, econòmics i socials, que fomenten la sostenibilitat del municipi. EINES DE SEGUIMENT <ul><li>Comissió/Fòrum 21 </li></ul><ul><li>Indicadors </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Òrgan consultiu i de consens que té per objecte potenciar la participació dels pobletans i pobletanes, de les seves associacions i d’altres entitats del municipi en quan a la planificació i la gestió de tot allò que estigui relacionat amb el medi ambient, la qualitat de vida i la sostenibilitat de La Pobla de Claramunt. </li></ul><ul><li>En conseqüència, es configura com una comissió permanent de participació, de consulta, d’assessorament, de transmissió de la informació i de debat de les qüestions ambientals del municipi. </li></ul>EINES DE SEGUIMENT: Comissió/Fòrum 21 Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 34. 34. <ul><li>Promoure el desenvolupament de l’Agenda 21 de La Pobla de Claramunt. </li></ul><ul><li>Coordinar les activitats de caràcter mediambiental i de sostenibilitat entre l’Ajuntament i les associacions i entitats representades a la comissió/fòrum. </li></ul><ul><li>Vetllar perquè es dugui a terme en Pla d’Acció Ambiental proposat. </li></ul><ul><li>Fer seguiment del sistema d’indicadors ambientals proposats. </li></ul>EINES DE SEGUIMENT: Comissió/Fòrum 21 Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 35. 35. <ul><li>La comissió 21 pot estar formada per representants de les entitats, de l'Ajuntament –1 representant de cada grup polític-, altres administracions (Consell Comarcal, Diputació), representants de les empreses i aquelles persones que s'hi vulguin afegir. </li></ul><ul><li>La comissió està estructurada per: Comissió, President/a, Sots-president/a, Secretari/a. </li></ul><ul><li>La comissió es podrà dividir en diferents subcomissions de treball. </li></ul>Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt EINES DE SEGUIMENT: Comissió/Fòrum 21
 36. 36. Els indicadors de sostenibililitat són una eina de treball que compromet al municipi a treballar per la sostenibilitat local d’acord a uns objectius fixats, una monitorització del procés i l’elaboració d’un informe dels resultats assolits. Els indicadors reflecteixen l’estat ambiental del municipi en un moment determinat i permeten avaluar la seva evolució. Sistema d’indicadors de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la sostenibilitat (30 indicadors). EINES DE SEGUIMENT: INDICADORS Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 37. 37. <ul><li>INDICADORS DE MODEL </li></ul><ul><li>5. ESTRUCTURA URBANA: DESPLAÇAMENT I MOBILITAT DE LA POBLACIÓ : </li></ul><ul><li>Permet conèixer el tipus i l'estructura de la mobilitat interna i externa del municipi, i avaluar el pes específic dels desplaçaments en vehicle privat. </li></ul><ul><li>Percentatge de desplaçaments en vehicle privat respecte el total de desplaçaments. Es tenen en compte els desplaçaments interns i els desplaçaments externs generats al municipi. </li></ul><ul><li>Valor actual de l’indicador: 92,81% </li></ul>EINES DE SEGUIMENT: INDICADORS Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 38. 38. <ul><li>INDICADORS DE FLUX </li></ul><ul><li>17. RECUPERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS : </li></ul><ul><li>Calcula el percentatge de residus municipals de gestió pública recuperats respecte al total de residus municipals produïts. </li></ul><ul><li>Percentatge de tones anuals de residus municipals recuperats, respecte les tones anuals de residus municipals produïts. Es considera un residu recuperat aquell que a partir d'un conjunt d'operacions (reciclatge, reutilització, compostatge) torna a ser aprofitat, totalment o parcialment. </li></ul><ul><li>Valor actual de l’indicador: 6,07% </li></ul>EINES DE SEGUIMENT: INDICADORS Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt
 39. 39. <ul><li>INDICADORS DE QUALITAT </li></ul><ul><li>28. EVOLUCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DELS AQÜÍFERS </li></ul><ul><li>Avalua l'evolució de la qualitat de l'aigua dels aqüífers principals del municipi. </li></ul>EINES DE SEGUIMENT: INDICADORS Auditoria Ambiental de la Pobla de Claramunt Es calcula a partir de dades analítiques mitjançant la representació gràfica de la concentració de nitrats i la conductivitat de l'aigua dels aqüífers principals.
 40. 40. Auditoria Ambiental Municipal de la Pobla de Claramunt

×