Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anousak Intro Lao Language

471 views

Published on

The presentation on Lao language on mobile, tablet, computing devices: Lao localization.

 • ເປັນຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມທີ່ດີໃນການພັດທະນາໄອທີລາວ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Anousak Intro Lao Language

 1. 1. ລາວ ໄອທ ີ ັອານຸສກ ສຸ ຜາວັນ 5-7-12
 2. 2. ລາວ ໄອທ ີ ັ ອານຸສກ ສຸ ຜາວັນ anousak@gmail.com;facebook.com/anousak;linkedin.com/in/anousak 5-7-12
 3. 3. ວາລະ ັ ອານຸສກ ສຸ ຜາວັນ ຄວາມເປັນມາ ເເລະ ປະສົບການ ່ ໂປຣເເກຣມຕົວຢາງ ຈົບ
 4. 4. ັກ່ ຽວກັບ ອານຸສກ ສຸ ຜາວັນ ່ - ເກີດທີແຂວງຄໍາມ່ ວນ, 1964) - ຈົບປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທດ້ານວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີຈາກມະ ວິທະຍາໄລ Binghamton ແລະ Rochester Institute of Technology, ສະຫາລັດ ,1988-1995. ່ - ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ IBM ຢ ສະຫາລັດ ປະມານ 9 ປີ ເຄິງ ່ ້ - ເຂົາຮ່ ວມ STEA/UNDP ໃນເດືອນ ຕຸ ລາ 2004 ເປັນ Senior Technical Advisor ແລະ ກາຍເປັນສ່ ວນໜ່ ງຂອງທີມງານ ICT ທີມີສອງ ່ ສ່ ວນຄື: E-policy ແລະ ພັດທະນາຊອບເເວລ໌ ລາວ localization. ້ ິ ັ ່ - ເປັນເຈົາຂອງສອງບໍລສດຄື: ຊ້າງດາວ ທີປືກສາດ້ານ ICT (Xangdao Consulting ICT) ແລະ ແອັກຊ໌ວາຍມືຖື (XY Mobile) ່ - ທີປກສາ ICT ສໍາລັບກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມ ່ ິ ່ - ທີປກສາ ICT ສໍາລັບໂຄງການ LuxDev ຄະນະ ນິຕສາດທີດອກນົກຂຸ ມ ່ - ທີປກສາ ICT ສໍາລັບໂຄງການ Global Fund ກະຊວງສາທາ
 5. 5. ຄວາມເປັນມາ ເເລະ ປະສົບການ ັ ້ ັ ້ ີ ້ ອານຸສກ ເປັນຜພດທະນາ ລາວ ຊອບເເວລ ເປັນຜລເລີມ ກ່ ຽວກັບ ມືຖື ເເລະ ເທບເເລດ ລາວ (Anousak is a Lao software Developer and pioneer in Lao mobile and tablet) - ເປັນຜພດທະນາແບບອັກສອນມາດຕະຖານແຫ່ ງຊາດທີມີຊ່ ວ່ າ: ເພັດຊະລາດ ້ ັ ່ ື Phetsarath OT ແລະ ກໍານົດແປ້ນພິມມາດຕະຖານເປັນຮບແບບ Unicode. - ແກ ້ໄຂມາດຕະຖານ ICT ລາວ ສໍາລັບ Windows ແລະ ລະບົບ Open Source - ຊ່ ວຍພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ ງຊາດ ICT ກັບກະຊວງໄປສະນີແລະໂທລະ ຄົມມະນາຄົມ ັ - ຮ່ ວມມືກບ Microsoft ແລະ Google ໃຫ້ສະໜັບສະໜນ ພາສາລາວສໍາລັບ computers, mobile, tablet. ັ ່ - ເຮັດວຽກ ເເລະ ຮ່ ວມມືກບ Google ເພືອສະໜັບສະໜນໂປຣເເກຣມ Google Translate. - ພັດທະນາພາສາລາວຂອງລະບົບ Open Source software- Ubuntu, OpenOffice/LibreOffice, spellcheck, dictionary, email. ່ ່ - ສົງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ໂຄງການ ICT ແລະ ກິດຈະກໍາອືນໆ ໃນ ລາວ. ້ ່ ່ - ພັດທະນາການແປ ແລະ ສ້າງເນືອຫາເພືອການສກສາ ແລະ ຂົງເຂດ ອືນໆ.
 6. 6. ່ຕົວຢາງ Lao Keyboard layout UNICODE
 7. 7. ່ຕົວຢາງ Mobile ເເລະ tablet
 8. 8. ່ຕົວຢາງ ຊອບເເວລ໌ ລາວ (Word) ເເລະ ອັກສອນ ເພັດຊະລາດ
 9. 9. ່ຕົວຢາງ ຊອບເເວລ໌ ລາວ Excel)
 10. 10. ່ຕົວຢາງ ອີເມວ ລາວ
 11. 11. Thank you

×