Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba e studio 205 305 tiếng việt

6,483 views

Published on

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba e studio 205 305 tiếng việt

Published in: Technology
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba e studio 205 305 tiếng việt

 1. 1. Iìlẩs d0:unẦę11,Iis prùdutfđ bs' PEÍ11t2Flash. 'i;`ỈI `="I'"'.[: -lì8v5ỂI.CÚn1 iot Úìùĩá ì11Í`OnJ1aTấcìIl
 2. 2. GIỚI THIỆU CHUNG 1- Cửa trước 2- Khay chứa giấy 3- TÚÍ để tàí liệu hưộrìg dẫn 4- Công tắc chính 5- Bộ đảo bản sao tự động 6- Khay tay 7- Thước bản óc 8- Khay chửa bản sao 9- Bàn điều khiển 10- Màn cảm ứìg tinh thẻ' lòng 11- Núm điểu chính sáng tổi màn hình 12- Ống mực 13- Hộp chứa mực thãi 14- Khay thùng (Optional) 15- Bộ nạp bản gốc tự động (Optional) 2 E255 - E305
 3. 3. BÀN ĐIẾU KHIỂN 2x sx K4 cĩ 'ổ gõ. ỂỂ Ễ`:°'z:`.- ồeee LỆỀỄỀỂỄLQ Ũỉv 'Ð .Ạ ‹ ui Ệ 1- Phírn trợ giílp 2- Phím dủng Chuyển khổ giấy hoặc để thay đổi cìác giá trị cài đặt ban đầu 3- Không Sử dụng 4- Không Sử dụng 5- Không Sứ dụng 6- Chuyển đến chức nàng Scan (Optional) 7- Chuyển đến chức nàng copy 8- Chuyển đến Chúc năng Fax 9- Đèn bảo Chúc nàng 10- Tạm dừng copy để oopy Văn bản khác, có nhớ Chức năng copy đã cài đặt 11- Phíln hiển thị trạng thải công Việc, xoá hoặc chuyển công việc 12- Khoá máy khi Có cài đặt mã sứ dụng 13- Chuyển sang trạng thải Chờ để tết ldệm điện 14- Xoá các Chức năng Copy đã cài đặt về trạng thái ban đầu 15- Phím dừng Copy 16- Phím nhân để copy, fax hoặc Scan 17- Các phím Ế 18- Phím xoá Số lượng bẩn Copy 19- Đèn báo lỗí 20- Không Sử dụng 21- Màn hình 'Sắm ứng tinh thể lỏng hiện thị trạng thải và thông báo lỗí E255 - E305
 4. 4. MÀN HÌNH CẮM ỨNG LCD 1- Hiển thị thông tin 6- Ngày tháng 2- Tỷ lệ thu phóng 7- Ptìírn xác nhận Cài đặt Chức nàng 3- Tổng số bản Copy 8- Khtl Vt_tC cài dặt Chtĩc năng 4- Kìlay giấy ‹Jaĩìg Str ‹JL_lrìg 9- Các phím Chức năng 5- Lương giấy Còn lại trong khay klìoá lại. Sat! dó đóng khay giấy lạí. 4 E255 - E305
 5. 5. ĐẶT GIẨY VÀO CÁC KHAY 1- Kéo khay chức giấy ra một cách cạn thận cho tới khi dừg hẳn, gỡ bỏ miếng dìặn đuôi giấy ra ngoài. 2- Mở khoá bằng cáctì ẩn vào chốt màu xanh Theo hình bên. 3- Chính lại hai Cạnh bên bằng Cách bóp vào miếng nhựa màu xanh ở cạnh ngoài dùng hai tay chính lại hai cạnh theo chiều mũi tên. 4- Vỗ tơi giấy cho vào khay và bấm chốt E255 - E305 '.:-D
 6. 6. CHUYỂN KHỔ GIẤY 1- Bẩm phl”nì[ USER FUNCTIONS ] trên bàn điều khiển Sau đó bâμm phím [USER] trên màn hình cẳm frng tiếp tL_lC bẩm [GENERAL] (khổi đen trên màn hình). ÙIPIIIDINI - 'ũI`*k GỈ 2- Bâ'm phím [ DRAWER] _ŕ_r ____ỷ.ỳ____Vr=____,_t_,.,^ . J ADLIRLỤS CUUHILR Ị Ì Ì ^“ I ĩ u'Llru El.[ “‹r' u` vŕ lllwnl 3- Bạn mtlổn đặt khổ giẽíy cho klìay nào thì bãrn trực tiếp vào ktìay đó, Sau đó bẩm vào biểu tượng CL`la khổ giấy trên Inàn hình _]` Áìĩn‹i`]_t , 4 E255 - E305
 7. 7. THAO TÁC SAO CHỤP ĐƠN GIẢN 1- Bật rnáy: lnờ nắp đậy và Công tắ'; chính của máy Sau ktìoảng 20 giày Inảy sẽ sẳn Sàng Ctìo việc Copy. Phấn hiển thị thông tin sẽ Xuất lliện Ctlữ READY, lúc này bạn đã có ttlể sản Sàng Ctìo Còng việc Sao Ctìụp. 2- Tắt máy: luôn luôn tắt máy theo dúng trình tự để tránh bị hỏng ổ Cũmg - Bấm phíln [USER FUNCTIONS] 5:”-“alm ` . Ũị U,-. - Bấm phím [USER l để vào mụC Cài đặt Sử dụng và bấnì [SHUTDOWN] - Trên Inàlì lìỉntì xtlẩt tìlén rlòlìg Clìfl lìỏl bạn có mtlốn tắt máy hay không bạn bẩm VỂI0 I YES] sat! ktloẫlng Vẩli giây công tắc P2,; Ill.: Intl v;,J LE detgtĩí _g .1.`:^ I :ui: 'tuu L::.t vu xs Il ALvllz E255 - E305 'ươd
 8. 8. [L -ạ -` I' Iìlẩs CĨOỀL1lJĨtầI1,I is prùdutfđ bs' PEÍ11t2Flash. 'i;`ỈI `u"ĩ'`~'. lỈI1'Íu*1TỂl1ỉ3v5ÌĨI.CÚĨì1 iot Úìùĩá ìnÍ`OnJ1aTấcìl1
 9. 9. CÁCH ĐẶT BẨN Gốc 2- Có Ilzìi cểlctl flặt bản gốc: - Ðặt bản gốc trên kínlì để bản gốc, khi ‹]ặt bản gốc trên rnặt kíntì lnỉạt ‹;ẽ`in Síìo Chụp úp Xuống phía dưói. - Đặt bãìn gốc trên bộ ngap bản gốc tự động, ktìl đạt bảlì gốc trên bộ nạp bản gốc tL_l' rlộng, lnạt cãn Sao Chtlp ngfra lén trên với rliẽtl kiện máy cfia bạn plìải có bộ nạp 3- Lựa Chọn Các chế độ copy Sứ dụng màn điểu khiển cảm Lạng' bấm số bản cãn Copy bắng Các phíln SỔ. v L.l..L.L.L.L_..-..lt..lL.l 4- LL_Ỉa Chọn khay giấy phL`l hợp Vớí bản gốc bằng Cáclì bấrn vào biểu ỈƯỘỮ9 khay giấy trên nìàn hình cẳm ứng hoặc bẩm E E ÍẸỊPLIỈ Fn ĨJ La”! L1 I V-Fl C0 Ệ Lz“I LIJ
 10. 10. 5- Chọn dìế độ nìựcz Bấm vào biểu tượng Text/photo trên màn hình. Bẩln LI để bản Sao nlìạt lìơn bẩln [I` để bản sao dậrn hơn ZỆỆZỆEZCIẸZẸI ỆIỈI 6- Ctìọrì Ptìoto Iìếtl bản gốc là tìirìlì ảlìlì. Ctìolì Text Iìếtl bản gốc là Văn bản và Chọn `Ĩext IPIìOt0 nết! tìảrì gốc Vila có Clìfl và Iưình ãỵưh_ C[]ỐÍ crtng bấm phím [START] để thL_rC hiện việc sao chụp. 4 5 Ò gTc,: ][. ..Ệ 7 8 9 `I STAR_ 1Ũ3 -ặŕ 0 it 7 L Ộ ,Ầ _ TEỀĨ-'ẢFHĨTD ilẢ7Ĩu‹ỉxĨl CẸP ỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆ rkkixi 8 E255 - E305
 11. 11. SAO CHỤP VỚI BẢN GỐC có NHIỄU KHỔ GIẤY KHÁC NHAU 1- Ðặìt bẵln gốc lẻn bộ nạp bản gốc tI_r động íliêtl cllĩnll tllaìntl ctlặn hai bên Vừa bản gốc lớn nhất. 2- Bâ'm phím [ZOOM] để thl_IC hiện cài đặt 3- Bẩm phím [MIXED OGIRINAL SIZES] lựa Clìon Các Cht'rC nàlìg khác Sail đỏ bấln phím [START] - E255 - E305 9
 12. 12. TẠM NGỪNG COPY Có NHỚ SỔ LƯỢNG COPY ĐANG THựC HIỆN 1- Khì bạn đang photo một sốlượng Văn bản nào đó mà xếp lại muốn photo một giấy tờ gì đó, bạn muốn dùng lại nhbmg không bị mất Các giá trị đã cài đặt trước đó hãy bẩm phím I INTERRUPJ phẩn hiến thị thôngtin trẻrì Inàn lììnlì sẽ XLlấ[ lìiện: m Jxlll `lllL::rrLlỊ!v:Llj`íJlJ 1 suvccl Sat! đó đặt bản gốc của Xếp vào Chọn Chế độ phù hợp sau đó nhấn phím [SATRT] Sau khi đã HỮKW lì!-lL,Pị JKJ5ì`ẦIUS AIIIZLSS SAVĨII ếJO6@ ĨJNẾỮỨÍ CI FAR Copy tài ỈÍề_l.l cho Xếp xong bạn lại nhẩn VàO phím [INTERRUP] màn hình Sẽ hiển thị RE.-'IJY° lil rcsulnc j(ìh I Nhấn Phím [ START] để tiếp tục Công việc trtlởc đó DỪNG COPY VẢ XOÁ số LƯỢNG BẮN CHỤP 1- Bạn có thể ngừng công việc đang copy =lI“r'I‹ŕ:›4fI:l& Ế bầ ' h bã STOP t kh^ bạn đang - - v- `ngcaC m[ ạ ịrorlg I ỆSẾĐG3 W lị Wpy tìoặc đang quet ban goc I, Q õllx ®©© O I P” °Ỉ :alm ' ,tl 2_ Khi màn hình hiển thị như hình bẽn bạn bẩm vào phím [MEMORY CLEAR] [lì E255 - E305
 13. 13. SAO CHỤP PHÓNG TO - THU NHỎ 1- Bẩm vào biểu tượng Zoom trên màn hình màn hintì thể hiện Ctìức nàng ptìóng to thLl nhỏ sẽ xtlất hiện 2- LL_l'EI Chon tỷ lệ phóng to thLl nhỏ đã được định Sẵn (VÍ dụ: muốn phóng từ A4-R lên A3 bấrn A4 ở Cột CJrlglnal Sat] ‹]Ó bẩrn ộ f AJ' “[ , . Aằ Ơ FOPY h0ạÊ , I Ế 6 CO thc str dglng phim Up hoặc Down đê I _ [ B5 | Bs Ị ' phóngthu tmìg D/(1 một. ` A `‹ |lllIk` `_" Bạn có tlìể lựa Ctìọn tỷ lệ trìu ptìóng 25°t4›, 500/0 100°/o, ?00°/o hoặc 4000/cl bằng cách bấln vào Các tỷ lệ rĩó trẻrì màn hình. g'RfrllRnỊ E255 - E305 [Ị
 14. 14. 1- Bẩm phínì [ EDIT] lneIìLI erjit sẽ xtlất Iìiệrì saLl dó bẩíln vào Ịìtìírn [ XY ZOOM 1 2- Lựa chọn tỷ lệ thu pllóng ctlo clliẽtl ngaìng X bằng cách bấm phím [ 25°/o ] để thtl nhỏ hoặc phím [ 400% ] (lể ptìóng to nếtl Ctìọn Sai gỏ thể bẩnì RESET để Chọn lại. Sau khi đã nhập tí lệ ctìo Ctìlẽtl ngang bẩln Chí! SET bén Cạnlì ‹]ể xác ntìận và tiếp tI_IC nlìập tỷ lẻ phóng ttìtì Clìo Clìlẻtl ‹JỌC Y CIIỔÍ Cílng szìtl klìi đã chorì Xong tỷ lệ bẩnì phím [ENTER] Ở dưới Cùng, lựa Chọn Các Chế độ copy khác và bấln [START] 12 E255 - E305
 15. 15. CHỨC NẮNG COPY CÓ ĐẢO MẶT CtTI'rt; Iìàng này cho plìép bạlì sI`l dI_Ing bản gốc là vàn bản nìột mặt, hai n`lặt hoặc là quyển SáCh. Copy bản gỏi: một mặt thành bản sao hai mặt Chl”IC nẫng Iìày Chũ Plĩép Sao Chl.lP hai bản gốc một màt thành một bản sao hai mặt. 1- Bẩm vào biểu tượng 1 EF 1 trên màn hình chính 2- Bấm phím [ 1-V2 1 đặt bản gốc trên bộ nạp bản gốc tự động tối thiểu haí bảrì, lịía Ctìọn Các dìL'tc rìàlìg ktìảc và bẩrìì phílìì [ START 1. 3- Nếu bản gốc được đặt trên kính bản gốc đặt bản thLIí nhất gốc bấm phím I START] khi máy qtlét xong bản gốc ttìI”I nhất tiếp tục bẩm I START] khi tẫít Cất tặểìc bẫln gốc của bạn đã được quét vào máy Xong bạn bẩm [FlNlsHED] máy sẽ bắt đầu copy. E255 - E305
 16. 16. Cogỵ bạyg ggic na[” mag Ịhê`gh bạịg sao ha[”mẩỊ Chức nàng này cho phép Sao Chụp một bản gốc hai mặt thành một bản sao haí mặt. Chí thực hiện được khi máy có gắn kèm bộ nạp bản gốc tt_Ỉ động. 1- Đật bản gốc và bẩm vào phím 1 a 1 trên màn lìình chính 2- Bẩtn phím [Z .› 2 ] ltra chọn Các Chế độ khác như phóng tO thu nhỏ, mực đậm nhạt, Sau đó bẩm phím [START] - -- > L ,,,,,c,,,,I I › 'V ỆLlj.[>I Cogỵ bạịg gg"g haz' mat thạ`nh bạln sao mg^Ị maị Chức nàng này cho phép Sao Cht_lp một bản gốc hai lnặt thành hai bản Sao một mặt. Chí thực hiện được khí máy có gắn kèm bộ nęìp bẫln gốc tL_I động. 1- Đặt bản gốc và bẩm vào phím 1 -› 1 trên màn hình chính 2- Bârm phím I 2 -D 1 ] lt_J'a Chọn Các Chflc năng Sao chụp khác Sau đó bấm phím [START] [4 E255 - E305
 17. 17. CHỨC NẮNG CHIA BỘ ĐIỆN TỬ Chia mq^ bQ` bản góýc ra mg” sỏμlgng bản sao Xéμg chống 1- Bấln phíln trên màn Itìlìlì Ctìính (klìốl đen) lìilìlì bẻtì. Ðạt bàlì gốc trên bộ nạp bảrì gốc tựđộng. -`-'J'! 'J^'4`."'›`-'-"*' J ĨClT'Ỉ')ÍŨ"J ` r rlllun/rltr ìábtì LJI 2- Bấln plìírn [ SORT] lìoạc [GROUP ] lựa Cịìọn Các Ctìức nàng ktìảc và bẩln [ START] Ẹ - li IIIINIIIIIII l ììlll []ịỉlEìlIJ.IaÀ.v”O. lịaịattŕuh '.lñILLl ịu Ệ ,'ị!;;_'Ị'ę,,ịịμ I E ồóllltt L !Lr I Cogỵ mg' bQ^ bạyn gg^pc ra mm^ sg” lượng bạịn sao cg' xoaỵ ệrnh Ill Chức năng này đòi hỏi phải có một khay A4 dọc và một khay A4 ngang chí thực hiện được với kích Cỡ hẳn gốc nhô hơn hoặc bằng khổ A4. 1- Bẩrn pllíllì trên Inàlì lìirìtl clìítìtì (klìối rlelì) Iìiíìlì bẽn. Ðạt bảlì gốc trên bộ nạp bảrì gốc tự động. ŕj V :L1:-3:-:I,-I'-r:r-.I-:rìa 2- Bả'm ptìítn [ ROTATE SORT] Sat] đó lt_ía Ctìọn các Cht'tc nàng klìác và bấln plìíln I s†ARĩl
 18. 18. 3- Nẽtl bạn đạt bản gốc dưới kính làm tương tự như bưóc 1 Và 2 với bản gốc thtĩ nhất, tiếp tt_lC rĩật bảlì gốc ttìt'l lìal và bẩln [ START] Sat! CHỨC NẮNG DỜI HÌNH Clìt'tC rìãng rìày Ctìo ptìép bạrì có ttìể tlìttc Iìlệrì việc ‹JỞi hình để tạo lề trái hoặc phải tuỳ theo nhu Cấu. 1- Ðặt bản gốc trên kính hoặc bộ nạp bấm phím [ EDIT] để vào thu mục Edit tiếp tục bẩm phím [IMAGE SHIFT] E EE i E r‹r7r 'ir Ì '- -- WJ ỈỆỄÊ ẨỆẬÌ ZYZ 1 ..1I.v!PLtl 2- Lựa Chọn [LEFT] hoặc [RIGHT] ttlỳ theo lẽ Inà bạn Cãìn tjịcll. Ĩbỉăfẫĩ ỄIIIFY bŕ-EIẠZV LEFT ?TET Ỉ_ @Ù [4 E255 - E305
 19. 19. 3- Ðiều ctìính dộ rộng của lẽ mặc định nhà sản xtlất là 7mm bấm [0 mm] để giảln và hấln [3OInIn] rĩể tàlìg rlộ rŕgrìg bấm phím [ENTER] để hoàn tẩt, Sau Cùng bẩln [START] ."lVl,;' .íIl'Il HI tull] Z " mm I TẠO LỄ GIỮA 1- Đặt bản gổctrén kínlì hoặc bộ nạp bấm phím [EDIT] để vào thư mục Edit tiếp tụi: bẩln plìílìì [IMAGE SHIFT] 2- Bẩnì phím [BOOK] 2- Ðộ rộng của lể được mặc định là 14mm. Điểu chính độ rộng của lễ glùa bằng Cách bấln [ 2mm ] hoặc [ 30mm ] để tảng giảm, bẩm [ENTER] để xác nhận, lựa chọn Các Chế dộ khác Sau dó bấm [START]
 20. 20. CHỨC NẮNG XOÁ LỄ XUNG QUANH VÀ XÓA LỂ GIỮA Khi bản gộc cfia bạn là quyển sách dày hoặc lề Xung quanh là màu sẫm, nếu bạn Sao Chụp bình thường thì Sẽ rất tổn mt_rc hoặc bản copy sẽ không đẹp. Bạn Có thể sữ dụng Chức năng này 1. Bấm pịìím [ EDIT] để vào ttìư mục, Sau đó bẩm [EDGE ERASE] 2_ Điếu Ctìĩntì độ rộng của lẽ Cấn xoá bằng Cách bẩm [5InIn ] tloặc [ 20InIn] để tăng hoặc giâm SaII đó bẩm phím [ENTER Ĩ› lựa Chọn Các Ctìức nàng ktìác và bấm [START] lll^ịjIƠl Ệ Ịỵunỵ CẢNCELI [4 E255 - E305
 21. 21. Xóa Ié` giũa Khi bạn Cẩn Sao Cht_Ip một quyển Sách, bản Sao sẽ bị một vệt đen Ở giíra do bị lọt ánh Sáng khi đó bạn St°I dt_Jng Chức năng này 1- Bâịm phím [EDIT] để vào thư mục, Sau đó bấln [ BOOK CENTRE ERASE] 2- Điếu ctìíntì độ rộng Lìấn xoá bằng Cảctì bấm [ 2mm ] hoặc [ 50mm ] để giảm hoặc tảng, Itvfa chnj Các Chtlfc nãng khác và bấln [ START] 55- E2 E30
 22. 22. SAO CHỤP QUYỂN SÁCH THÀNH TRANG RỜI MỘT MẶT HOẶC HAI MẶT 1- Bẩm phím [EDIT] để vào thư mục Edit, bẩm [DUAL PAGE]. 2- Bẩm] 1 SIDE] nếu rnuốn tách thành trang rời rnột mặt hoặc bấm [2 SIDE] nếu IĨWUỔH tách thành trang rỏi hai lnặt- ắ'Ĩ-'^”. F'-“ẮĨfịu“tn. IIẪĨI 0: tặc ỉIUl` ` '.lLlL I ."JIl.lL I 'CAICỈI H 3- Bẩm phím [ BASIC ] để quay vẽ màn hình ban đẩu. lựa chọn khay giấy satl đó dặt trang đầu tiên của quyển Sách lên mặt kính Và bẩm phím [START] làm tjơng tự với trang tiếp theo [4 E255 - E305
 23. 23. 4- Sau khi đã quétxong toàn bộ bản gốc bấm phím [ FINISHED] nếu tờ gốc cuổi Cùng là một măt ban bẩm phím [COPY Í t` `u ĩ;Ế11LIụIBlvJbLl›7.À d ` i i tl 'rílll ỈĨẮÌT PT FINAL PAGE] [ú'Y I I FINAL l`lIl5`›lI`l'D CHỨC NẮNG BIỂN TẬP HÌNH ẢNH Chức nãng này giúp bạn có thể lựa Chọn Sao Chụp hoặc xoá trắng một khu vực nào đó trên bẳn gốc: I'ỂIĨ`ì Ĩ.pỂ`J ZTĨỤH Trong Chức năng này 'DÓ các khái niệm Sau: X1: Khoảng Cách từ thLrớc ngang đến lể đấu tiên của vùng Cẩn Chọn. X2: Khoảng Cách từ lẽ đầu tièn đến lể Sau Cùng của Vùng cãn chộn. Y1: Khoảng Cách tù thước dọc đến lể trên của vùng Cần chọn. Y2: Khoảlìg Cálsh từ thước dọi; đếrì lể dưới của Vùng Cần Clìọn, E255 - E305 [3
 24. 24. CL] gg ỵm` g theo gg gá,- 1- Bâịm [ EDIT ] Sau khi vào thư mục tiếp tục bẩm [ EDITING] 2- Bấm [ TRIM 1 Chọn chức năng Sao chL_Ip chọn vùng theo tọa độ. 3- Nhập fzác giá trị X1, X2, Y1, Y2 bằng Các phím Sổ khi nhập xong giá trị của X1 bẩm phím [ SET ] bén Cạnh để tiếp tục nhập giá trị của X2 nếu nhập Sai bấm [ RESET] để nhập lại , khí đã nhập xong Các giá trị bẩm phím [ENTER] phía dưởi Cùng màn hình, lựa Chọn Các Chức năng khác và bẩm [ START ]để Sao Chụp. Hình ảnh phía trong của tọa độ này sẽ được Sao Chụp Còn hình ảnlì phía ngoài sẽ bị xoá trắng. Ịoaị ỵg`ng theo IE Q_Q^ Thực hiện tương tự như phẩn trên nhưng bẩm phím [ MASK ]. Hình ảnh phía trong tọa dộ sẽ bị xoá trắng_ hình ảnh phía ngoải toạ độ Sẽ được Sao Chụp. [4 E255 - E305
 25. 25. CHỨC NẮNG SAO CHỤP NGƯỢC BẢN GỐC 1- Bẩm phím [ EDIT ] để vào mục Edit Sau đó bẩm [EDITING] I I Ir' v'.-n‹ I. a. , E ; 2- Bẩm phím [ MIRROR] LI_ta Chọn các Chtĩc năng khác Sau đó bẩm phím [START] để Sạo Chụp ` ẸễịoV'L`NịC`ịt`ẠL`VlỊ4EÀAẠ " ^ II `n E255 - E305 [ 3
 26. 26. SAO CHỤP ÂM DƯƠNG BẢN 1- Bấm phím [EDIT ] để vào Fl`l[_JC Fdit Sat! đó bẩm [ EDITING] I : 51' LỊLIP Eắñầę 2- Bấm [ NEGIPOG ]. Lựa chọn Các Chức năng khác và bâịm phím [START] Elec: ILIỊTIDI fuctlort I ỉ Ể n lI'lI'l IR CẢNCEL I [4 E255 - E305
 27. 27. CHỨC NẮNG SAO CHỤP KÊ'T HỢP Ban có thể Sao Chụp nhiều bản gốc được thu nhỏ vào bản Sao một mặt hoặc hai mặt. - Hai bản gốc vào một bản Sao Ì Il ' P P ' IT 5“ tr" - Bôn bản gốc vào một bản Sao E255 - E305 [3
 28. 28. Khỉ bạn sửdụng bộ nạp bản gỏb tự dộng. 1- Cho hẳn gốc lẻn bộ nạp, bẩm phím [EDIT ] Tiếptụi; bấm [2 IN 1 I4lN 1] 2- Lựa Chọn Các Chức nàng Sao chụp kết hợp ttlỳ theo bạn mtlốn bàng Cách bấm Các phím [2 IN 1]h0ặI; [4lN 1 ], [2 IN 1 DUPLEX], [4 IN 1 DUPLEX] `INl JIIII bt-v-I-v ^r WI 4IvlI 3- Lựa Chọn loại bản gốc một mặt hoặc hai rnạt bằng Cáclì bấm plìíln [ 1 SIDE] hoặc [Z SIDE] trên màn hỉnh. Lựa Chọn các chức nàng khác Satl đó bấm [START] `EEVị`Ệ`ịi`:ỊvẶi:ịunỊ"ịị`ịịtị Khi bạn đặt bản gốc trên mặt kính làm tựơng tự btlôc 1 đến buớc 3. Sau khi bản gốt; ttìứ ntìẩt được quét Xong bạn tiếp tục đặt bản gốc tllứ llai và bẩrn [ START] ktìi quét xong toàn bộ bản gốc bạn bẩm phím [FINISHED] 14 E255 - E305
 29. 29. SAO CHỤP CHẺN NGÀY THÁNG Bạn có tttể Ctìèn ngày ttìáng vào bản Copy theo Chiết! dọc hoạc ngang. 1- Bâịm phím [ EDIT ] để vào thu mục sau đó tiếp tục bẩm [TIME STAMP] 2- Lựa chọn chèn theo chiếu dọc hoặc ngang bằng cách bấln [SHORT EDGE] hoặc [LON43 EDGE ] và Chọn Vị trĩ phía trên hoặc phía dưới bấrn [ UPPER] hoặc [ LOWER] Sau đó bẩm [ENTER] lựa Chọn Các ctìức nàng khác và bấm [START] để sao Chtlp. . 5:! tỉ.,~ Z-rỊ't ỂII,-Ltlorl L. '.l! `:;μ.$ttttl. ^ịc`ẢĨlỈỂL ị E255 - E305 [ 3
 30. 30. CHỨC NẮNG SAO CHỤP Có ĐÁNH SỔ TRANG 'I- Bấm phím [ DIT] để vào thư mục Edit bấm phím [PAGE NUMBER] 1 1 EẾỀỂ [Ệ lị 2- Lựa Chọn theo Chiẽu ngang hoặc đoc bản Ctìụp bằng Lìảctì bẩrn SHORT EDGE hoặc LONG EDGF SatI đó lt_Ia Chọn vị tn sất'. *"'“°"^°=` đánh số trang bẩm phím [ ENTER] phía . dưới để xát: nhận. ' `. CANCEL Ị 3- 1t_Ia Chọn Chít Số thtĩ tI_I VD: bắt dầtj với trang 1 bẩm SỔ 1 bẩm [ENTERIs lt_Ia chọn Các Cht,IC nàng khác và bấm [START] ”' I-Iltlittì/FlLt| t"'ĩị..'ẵ.ằ-.ẵẵ-'ẫt1"' F`^"' "“ị"" IIIIIIIJI l'ưẠv ỉl ` CANcŕt`ị [4 E255 - E305
 31. 31. CHỨC NẮNG LƯU GIỮ TÀI LIỆU Fằạlì có ttìể st`I rltlng CIìt'í‹; Itàrìg Iìày ‹]ể lư U trừ một Số Văn bản Cấn SCT dL_lng thường Xuyên, bạn lưu Văn bản vào ổ cứng của máy plìoto sau đó cóthể Ín ra mà không ‹:ần bản gổơs. Tạo hộp tải líệu của ngưòf sử dụng: 1- BâIm phínì [e-FILINGI trên bàn điếu khiển ?- I t_Ia Chon hộp trống tt`! 001 đến 200 Sau đố bẩnì phínì [SETUP] h"l2 I.I1TT lĨ`vIƠ-C* wx 8,11 I- JIJỤ Ệ -I PIJhI ` Fv`nl. I 4- Bấm vào ô [BOX NAI4F]khÍ đó một bâng Chũ Cáí Sẽ híện Fa. bạn có thể đặt tên cho lìộp tài liệu Của IIìỈnlI. '^*~“ -**' P“'“"“"' E255 - E305
 32. 32. 5- Nếtl bạn không mtlốn người khác Ìn tài llệtl cfia Inirìtì ttìi có ttìể flạt pạssworrl Bẩm vào Ỏ [Password] một bẳng Chừ 'sái [tiện ra bạn gỏ passwword sat! đó bấln tiếp vào Ô [Retype passwword] và gõ lại passwworrj mà bạn đã đặt CUỔÍ CI`lng bấm vào Ô [SFT]. 6- Bâịm phím [ENTER] dưói cùng để hoàn tẩt việc tạo hộp tài 'iệu mới- l -nu :ad Ĩuxluvç.-I t›4J'nỆUấ3 b Udẵ LĨLZ-`J'A`r1`E` _ftfuøcu I CANOEL l Lm: tải Iiẻu vào ỏ`cLÍYlg: -,tJ.`.tJ'ì1,`,: 1- Bẩm phím [E-FILINGIFILE] trên màn hình tzảm ứng [ V I.I_I.IL.II.lI.I..I.It..II..L.l [I] 2- Bấrn Ỏ [STORE T0 E-FILING] "” HẤSIIĨ' Ị Ê-r‹l.lWI DIL! D ìĩnterf nnrln 14 E255 - E305
 33. 33. 3- Bẩrn ptìínì [BOX FOLDER] Sẽ híệlì ra clalìlì Sách Các tìộp tài liệt! thà bạn đã tạo tníớc đó. UAẸIIL IHAUE I] tull I Ệ'TE'RỈ Tũ' Ế-Ftlĩììì Ì "`lũr.Ơ hox Ạ.tIl Ỉnl`1Ilx TỉI'I" I”II '›^F“ BỆ'Z .`›"J`t13ĨF. :t.~Ặ .`‹:`Ạ)1:. F ỆIL[`l"Ĩ( MAHE :tlllrlbơll [lĨlI_`II` E27 4- l,tvIa chon một hộp mà bạn muốn lưu tài liệu. 5- Ðạt tên cho tài liẻtl bằng Cáclì bẩm vào Ô [DOCUMENT NAME] khi xuất hiện bảng chủ Cái t›:_1II có ttìtẫ rlạt tel] CIìr› tại Ilẻtltì Ct`la ịll_Ảit L_ r1L_H_ị _ Đ Ll N Ă _ vm Iulạjkx mình_ `:UI'IULttb'] ru... ullu-vn» I BI'.',Ĩ NAKĨ FII LỈIĨIL Nảblí Ở Bẩrn ptìírn [ENTER] để kết Itìúc E255 - E305
 34. 34. 7- Khl xuất [Tiện màn hình bén bạn bấln [YES] nếu muốn [ưu và Ín tài liệu còn nếu chỉ [W khong thì bấm [NO] ckrảcétịlị 8- Ðặt bản gốc lén bộ nạp bản gốc hoặc dưới kính để bản gốc và bâm Phím ỈSTARTI- Nếubạn dặt bản gốc trên bộ nạp bản gốc tựđộng thì Inàn hình bén Sẻ không xuất hiện, E ` cỏn nết! đật bản gốc dưới kính để bản gốc ` màn hình bèn Sẻ xuất hiện bạn bấm [YES] để tÍê'p tục 'ku bản gốc tiếp theo đến khi hê] bản gốc bẩm [FINISHED] In tải líệu trong Ỏ, cúng. 1- Bẩm Phím [E-FILING] trên bàn điểu khiển . -~›ę"vs t`‹l›lIl'uI` Frau vu' ›: t E U Ệ. 2- Khi xuất hiện danh Sách hộp tài 'ÍỆU 'Ưa Chọn tài liệu bạn muốn ín Ở hộp tương Emg. [4 E255 - E305
 35. 35. 2- Nệịu bạn cài passwword thì bấm vào Ỏ [PASSWORD] Sau đó bấrn pI1irn[ENTER] IIỊG 5f°,['. [v[.'-. rv.'tĩ` `íl`~4[ 4- N(ŕ`II t'ẩÀtIì t'."li t]ảllĨ ('u'/lt' t'llIỈt` lìảllìp l:llảìt` ‹l(ẵ ilì lì:IIì lì:”tIII [SETTING] PRINT Iẵelect the documezlt cr fclder ['0lỈlImEnt/Fclìdữr Nenìe tJl.Ỉt`vø::I1f.ẫEIĩ BB1 L-EJ tIo_Iatll2ø45 H I IIIIIS I ịtí:`ĨFIìỉtỉ[f-I IISIPRINI E255 - E305
 36. 36. 5- Cài đặt các ctlúc Iìăng ktìác sat! đó bấrn [PRINT] ' lrIrAìE5HlFI [lhi SĨAHP Xgịa ta" IÌE^u mạ` bạn dâ lmt: 1- Bấrn [e-FILING] trên bản đtẽu khiển 2- Lựa Ctìọn tlịe Inà bạn lnuốn Xóa Sau đó bấln [DELETE] BOX LI;-'ut' DSỆIECÍ Box ULIX NUIBLX Ệ """ Pỉtulic Bo: ] ỸI"“' I“W“'I= i U01 dc I ỀìĨ`Ĩ VIÀNĨ D02 a-01 14 E255 - ESOO
 37. 37. 3- Bẩm [YES] để xóa ÃTP Ynll sure Sint: tl'lhf Tì d=lP†Ị 'MÍP I[J3:I1n9:tt lh the Box ưa a.lE0 deleted 'l- Bao kẹt giấy trẽn bộ nạp bản gốc 2- Báo kẹt giấy tại khu vực giấy ra 3- Bảo kẹt giấy bộ phận Sẩy 4- Báo kẹt giấy tại bộ phận đảo bản Sao 5- Bảo kẹt giấy bộ plìận khay tay 6- Báo kẹt giấy bộ phận khay Chứa giấy 7- Báo kẹt giấy tại bộ phận khay thùng 8- Bào kẹt giấy trong máy 9- Báo hết mực 10- Bảo đẩy mt_IC thải 13- Báo máy hỏng cân gọi kỹ ttluật E255 - E305
 38. 38. XỬ LÝ KẸT GIẨY Xứlỵ' kg gíâịỵ trên bQ^ nịg bản gốc 1- Ẩn nút trên bộ nạp bản gốc để mở nắp 2- Lẩy giấy kẹt 3- Xoay núm tròn màu xanh theo chiểu mũi tên để lấy giấy kẹt. 4- Nếu gíẩy Ở phẩn dưói bạn lật nắp rnảy lên xoay núm xanh phía trẽn và rút giấy ra nhƯ hình bên [4 E255 - E305
 39. 39. 5- Nàng chốt màu xanh theo chiêu mũi tên 6- Xoay núm màu xanh theo ctliểu mũi tên để lẩy giấy kẹt 7- Nâng khay để bản gổc lẩy giấy kẹt 8- Nâng bộ đảo bản gổc lên kéo chốt màu xanh về phía tnlởc để mở miếng đậy bản gốc lấy giấy kẹt và đóng các nắp lại. E255 - E305 13
 40. 40. ỊIÌỊIỊ I øi'koEt ơøl - Mở Cửa phía dưới bén phải lẩy giấy kẹt và đóng nắp lại Kự, lỵ' kã gìảịỵ tại khu ỵgự bệ dáo bảg sao 1- Bóp vào lẫy để mờ khay đào bản Sao tự động. 2- Nâng míếng hướng giấy để lẩy giấy kẹt Sau khí lấy gíấy kẹt bạn phải đóng lại các cữa [4 E255 - E305
 41. 41. ỊIJIVỊ I øloll Ị tii Ì 1- Mở bộ đảo bản sao 2- Mở phẩn giữa máy chứa thanh cao áp dưới tấy giấy kẹt bằng cách xoay núm tròn màu xanh theo Chiều mũí tên. ỊI.Ị,Ị I Ii. Ị! lãi 1- Mở bộ đảo bản Sao và phẩn thanh cao áp dtlới, dùng tay ẩn hai núm màu Xanh Xuống phía dưởi để mở lực ép của bộ sấy lật nắp đậy bộ Sấy lẻn và lẩy giấy kẹt trong bộ Sẩy E255 - E305 [3
 42. 42. Goi kỵ” thuât Khí máy Ct`Ia bạn xtlất hiện blểtl ttrợng bèn bạn bấm phim [C] và phim số 8 Cùng lúc khi đó Ở góc trên Ct`lng bên phải của màn hình tinh thể lỏng sẽ xuất hiện [nă lỗi hãy gọi cho chúng tỏi MỘT số LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 1- Nệnthtrờng Xuyên lau bụi trên mặt kinh để bản gốc và kinh nhỏ bên Cạnh bằng giẻ và cồn. 3_ Khi lẩy giấy kẹt trong máy phải kéo giấy theo Chiều đi của giấy tránh kẻo ngược sẽ làm rách giấy và Xót lai trong máy, đổng thời có thể làm hỏng một Số bộ phận trong mảy. 4_ Tránh làm rơi Vật lạ như ghim hay kẹp giấy vào khay giấy hoặc bộ nạp bản gốc sẽ làm hông trống. _ ị 5_ Nên Sử dụng các loại giấy đúng tiêu Chtlẩn, không dùng giây mỏng và nhiêu bột giấy sẽ gây kẹt giấy và giảm tuổi tho của các vật tưtiẻu hao. [4 E255 - E305

×