Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hankekoulu presentaatio koralli_21_3_13

435 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hankekoulu presentaatio koralli_21_3_13

 1. 1. Työpaja hanketoteuttajille ja rahoittajille to. 21.3. klo 9:00-12:00 Kati Keronen
 2. 2. Päivän ohjelma9:00-9:15 Aamukahvit & päivän ohjelma9:15-10:00 Esikyselyn vastausten läpikäynti ja teemoja syventäväkeskustelu / Kati Keronen, Differo Oy.10:15-11:45 Työpaja: rahoittaja-hanketoteuttaja –viestintäsuunnitelmanideointi teemoittain yhdessä.11:30-12:00 Loppukeskustelu ja jatkotoimista sopiminen
 3. 3. Aamupäivän tavoitteet1) Keskustella rahoittajien ja hanketoteuttajien välisistä tiedontarpeista2) Pohtia tältä pohjalta, miten alueet voivat yhdessä yhteisen viestintäsuunnitelman avulla tehostaa vuorovaikutusta, luoda hanketoimintaan parempaa työrauhaa ja selkeyttää yhteisiä pelisääntöjä.3) Synnyttää yhteinen näkemys siitä, miten lshelmet.fi –portaalin ympärille kehittynyt yhteisö jatkaa vuoden 2013 jälkeen.
 4. 4. Hanketoteuttajien yleisiä huolenaiheita 1”Yrittäjien hankeähky on kova. Eräskin yrittäjä kysyi soittaessanikuulinko napsahduksen. Sanoin en. Yrittäjä sanoi, että syytä olisi,poistin juuri varmistimen aseestani. Yrittäjä ei sitten lähtenyt mukaanhankkeeseen.” Projektipäällikkö Helmet-työpajassa 13.3.2013.”Työrauhan epävarmuus aiheuttaa helposti sitoutumattomuutta. Kunjatkosta ei ole tietoa, jäädään odottelemaan valmiita vastauksia.”Projektipäällikkö Helmet-työpajassa 13.3.2013.”Olen huolissani siitä, että kohderyhmän tarpeita ei olehankesuunnittelussa otettu riittävän hyvin huomioon.Projektipäällikkönä joudun vetämään vastahankaista kivirekeäperässäni ja yritysten suhtautuminen hankkeisiin on lähinnä goodwilliä ja sitoutuminen hankkeeseen heikkoa.” ProjektipäällikköHelmet-työpajassa 13.3.2013.
 5. 5. Hanketoteuttajien yleisiä huolenaiheita 2”Maksatustoiminnan viiveet (ainakin Etelä-Pohjanmaalla) ovatkohtuuttomia. Vuodesta puoleentoista vuotta kestävä kulujen syntymisenja maksatuksen aikaväli on liian pitkä lähes kaikille PK-yrityksille ja muillepienellä kassalla toimiville tahoille.” Sähköpostipalaute työpajaan 21.3.liittyen.”Erityisesti seurantalomakkeen huono istuvuus kuvaamaan käytännöntoimintaa aiheuttaa turhaa stressiä hanketoteuttajalle. Ylipäätäänhankkeen hallinnointi kuluttaa tarpeettoman paljon aikaa suhteessa siihenvarsinaiseen työhön, jota hankerahoituksella on tarkoitus saada aikaan.”Sähköpostipalaute työpajaan 21.3. liittyen.
 6. 6. Hanketoteuttajien ajatuksia lshelmet- portaalista”Olen odottanut tällaista avausta. Luottamus ja usko on kova nyt kuntaustalla on laaja hanke alueellisen tekemisen sijaan. Juuri tällaistatoimintaa tarvitsemme, kun vain saamme ihmiset ymmärtämään, etteikyse ole taas yhdestä ohimenevästä verkkoportaalista, vaan meidänkaikkien yhteisestä mahdollisuudesta tehostaa yhteistyötämme”.Projektipäällikkö Helmet-työpajassa 14.3.”Myös seuraaminen on teko. Itse olen erityisen vaikuttunut lshelmet-portaalin uutta rahoituskautta koskevasta blogipostauksesta. Sain siitäpaljon uutta oppia, jota en mistään muualta olisi löytänyt. En ole tosinuskaltautunut portaalissa kommentoimaan tai tykkäämään.”Projektipäällikkö Helmet-työpajassa 14.3.”En ymmärrä, miksi tällaisia portaaleja perustetaan. Käytämmehankkeessamme Facebookia ja se toimii hyvin. Tässä on taas yhdettunnukset muistettavaksi.” Projektipäällikkö Helmet-työpajassa 14.3.
 7. 7. Esikyselyn tulosten läpikäynti työskentelyn pohjaksiRAHOITTAJA-HANKETOTEUTTAJA-VUOROVAIKUTUSTARPEET
 8. 8. Missä asioissa rahoittajien ja hanketoteuttajien vuoropuhelu on olennaisinta? (osa 1)• Hankesuunnitteluvaihe • Hankesuunnittelijan ja rahoittajan yhteistyö hankesuunnittelussa • Hankerahoitushaut  tiedotus riittävän ajoissa ja laajasti, rahoittajan vaatimukset esille kerralla ja selvästi (välillä joutunut nyhtämällä nyhtämään) • Yleinen neuvonta hakujen auetessa• Strategian läpinäkyvyys, selkeät pelisäännöt ja realistiset tavoitteet • Määrällisten tavoitteiden toteuttamisen realistisuus ja tavoitetaso • Mikä paikallinen/seudullinen stratgia kokoaa hankkeet tehokkaaksi kokonaisuudeksi  kaikkien olennaisten tahojen oltava tietoisia & hyväksyttävä suunniteltu hanke • Jotta toteuttaja olisi turvallisella pohjalla, niin täytyy olla tiedossa rahoittajien pitemmän aikavälin strategiset tavoitteet
 9. 9. Missä asioissa rahoittajien ja hanketoteuttajien vuoropuhelu on olennaisinta? (osa 2)• Muutosjohtaminen • Rahoittajan odotukset ja joustavuus muutostilanteissa • Hankerahoittajan tulisi informoida hanketoteuttajia omassa organisaatiossaan / toiminnassaan tapahtuvista muutoksista vrt. henkilöstömuutokset.• Käytännön projektityön arki • Rahoittajan osallistuttava ohjausryhmän kokouksiin • Rahoittajan tärkeä olla tavoitettavissa ja vastata projektien kysymyksiin • Projektisuunnitelmat, muutokset ja tukikelpoisuus • Raportointi, lomakkeet ja rahoituksen reunaehdot • Hankkeen toteuttamisen yleiset pelisäännöt sovittava selkeästi • Rahoittajien otettava huomioon ruohonjuuritason kokemukset kohderyhmän palvelutarpeesta  tämä asia esiin ohjausryhmissä • Juurruttaminen / vakinaistaminen
 10. 10. Mitä vuoropuhelua rahoittajien olisi hyvä käydä hanketoteuttajien kanssa uudesta ohjelmakaudesta?• Hyvä informoida tulevan ohjelmakauden painotuksista ja mahdollisuuksista heti siinä vaiheessa, kun asiat on päätetty.
 11. 11. Mitä vuoropuhelua rahoittajien olisi kanssa olisi hyvä käydä, jotta uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen ja siihen siirtyminen olisi helppoa? (osa 1)• Avoin, proaktiivinen ja lähellä toimijoita toteutettava viestintä rahoittajilta toteuttajille • Avointa, selkokielistä ja toimintalinjojen tavoitteita konkreettisella tavalla avaavaa. • Vuoropuheluun mukaan myös toimijat, joiden työtä pyritään kehittämään (esim. TE-toimi) • Tiedotus erilaisista toteuttamisvaihtoehdoista rahoittajalta oma- aloitteisesti.• Rahoituksen sisältöalueet ja reunaehdot • Tulevan kauden rahoituksen painopisteet, hankkeiden laajuus / vaikuttavuus sekä eri toimijoiden strategisista painopistealueista (rahoittajat, liitto, alueelliset kehittäjäorganisaatiot) • Mille sektoreille rahoitusta myönnetään • Tiedotus hankerahoitushauista ajoissa ja laajasti  rahoittajan vaatimukset esiin selvästi ja kerralla
 12. 12. Mitä vuoropuhelua rahoittajien olisi kanssa olisi hyvä käydä, jotta uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen ja siihen siirtyminen olisi helppoa? (osa 2)• Sujuva siirtymä ohjelmakaudesta toiseen • Tärkeää olisi, ettei tulisi liian pitkää katkosta nykyisen ja seuraavan ohjelmakauden väliin • Tarkat kriteerit ja käytännölliset ohjeet hakemuksen täyttämisestä • Tiedottaminen ohjelmakauden valmistelusta ja etenemisestä on hanketoteuttajalle tärkeää, jotta ohjelmakauden vaihdoksiin voidaan varautua ja päästään tehokkaasti liikkeelle toteutusten kanssa (rahoituskehys, aikataulut, toteuttamislinjojen sisällöt
 13. 13. Missä asioissa kannattaisi tehostaa hanketoimijoiden välistä yhteistyötä?• Työn näkyväksi tekeminen & hyvät käytännöt • Yhtenäisiä selkeitä tilastointeja • Hyvien käytäntöjen levittäminen ja kehittämistyön jakaminen (V) • Kokemusten vaihto projektien tavoitteista. • Tukikelpoisuusasiat• Kohti avoimempaa organisaatiokulttuuria • Eroon turhasta kilpailusta, isoja hankkeita kannattaa tehdä yhdessä• Verkostot • Vertaisarviointi • Vertaistuki • Yhteistyö toteutuu jo nyt hyvin toisiaan täydentävien osaamisten tunnistamisen ja henkilökohtaisten suhteiden kautta. Keinotekoiset, esimerkiksi rahoituksen vaatimuksesta synnytetyt konsortiot eivät tahdo toimia • Yhteisiä tilaisuuksia voisi olla hyvä vieläkin enemmän • Rahoittaja voisi auttaa hanketoimijoiden yhteensaattamisessa – Ely voisi parittaa hankkeita alueillaan ja myös valtakunnallisesti.
 14. 14. TyöpajaHANKEVIESTINNÄNROADMAP 2013-2014
 15. 15. Tuleva rahoituskausiMitä tiedämme jo nyt kertoa tulevasta rahoituskaudesta?Millä aikataululla valmistelu etenee?Voidaanko viestintä aloittaa jo valmisteluvaiheessa?
 16. 16. Muut aluerajat ylittävät yhteiset teemat?Mitkä muut tänään esille nousseet teemat ovatsellaisia, joissa alueiden välinen yhteistyö olisitiedottamisen kannalta mahdollista?
 17. 17. Aluerajat ylittävän tiedottamisen organisointiMiten aluerajat ylittävä tiedottaminen voidaanorganisoida?Mitä tehdään eri alueilla jo nyt ja mitä tästäkannattaisi julkaista myös lshelmet-portaalissakaikille yhteisesti?
 18. 18. Helmet-portaalin tulevaisuusMiten Helmet-portaalin tulevaisuus voidaanturvata projektin päätyttyä – vai nähdäänkö tälletarvetta?Jokainen yhteisö tarvitsee primus motorin. Ilmanhenkeä puhaltavaa voimaa yhteisö hiipuuhiljalleen pois.
 19. 19. JatkotoimetMerja Virkkala, Miia Äkkinen ja Kati Keronen kokoavat päivänannista tiiviin roadmapin, joka käydään Helmet-portaalinohjausryhmän kanssa läpi verkkopalaverina. Palaverissa sovitaanmahdollisista jatkotoimista.
 20. 20. Kiitos! Nähdään portaalissa!http://www.lshelmet.fi/profile/KatiKeronen

×