Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bao cao thuc tap

450 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bao cao thuc tap

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠ C O KHOA T -T Ạ BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP C O T V T Ụ T C SONY ELECTRONICS VIETNAM Sinh viên thực hiện : MSSV : 081575 Lớp : TV112L Cơ q a t ực tập : Sony Electronics Vietnam Ltd. Thời gian thực tập : 10/09/2012 – 22/12/2012 ười ướng dẫn : Giảng viên ướng dẫn : Cô T 12/2012 ươ i i
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠ C O O T -T Ạ BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP C O T V T Ụ T C SONY ELECTRONICS VIETNAM Sinh viên thực hiện : MSSV : 081575 Lớp : TV112L Cơ q a t ực tập : Sony Electronics Vietnam Ltd. Thời gian thực tập : 10/09/2012 – 22/12/2012 ười ướng dẫn Giả viê : ướng dẫn : Cô ươ i i
 3. 3. ai a MSSV: 081575 T C U K từ khi hình thành xã hội l ài ười, ười biết hợp qu n thành tổ chức thì vấ đ quản tr bắt đ u xuất hiện.Mỗi hình thái kinh tế xã hội đ u gắn li n với một ươ t ức sản xuất nhất đ , x ướng của quản tr ngày càng phức tạp cùng vớisự phát tri n ngày càng cao của n n kinh tế xã hội.Trên th t ường ngày nay, cácdoanh nghiệ đa đứ t ước thách thức phải t ường tối đa iệu quả cung cấpcác sản ph m d ch v của . i à đòi ỏi phải có sự quan tâm tới chất lượngsản ph m và d ch v , tới á ươ t ức Marketing và bán hàng tốt ũ ư cácquy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệ à đ t ường cố gắ đ tạo sự cânbằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạ . đạt được m c tiêu này, h dựa vàomột số tài sản lớn nhất của đó là “ ồn nhân lự ”. Cô tá q ản tr nhân sự giúp tìm kiếm, phát tri và t đội ũ viê và q ản lý có chất lượng nhữ ười tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. Các tổ chức trôngmong vào các nhà chuyên môn v quản tr nhân sự giúp h đạt được hiệu quả và ất a ơ với một hạn chế v lự lượ la động. a ả , đòi ỏi a iệ . ả tốt và tối ư lợi t ế . là đi t ôi ất lượ và i á ạt độ ủa a iệ đượ i a ồ lự ải ó tả và à ố iế ứ ố t ả ữ ê đó, t ất lượ đ và ải đả ất. ôi i a iệ ải ủ độ t a đổi iệ ạ , đ tạ i ứ việ t a đổi đ à t iệ , tôi xi lấ đ tài ủa “ C C C C ” Phạm vi nghiên cứ : tài nghiên cứu v công tác tuy n d ng của công ty Sony Electronics Vietnam tại tr sở chính TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian 2010 – 2012. ươ iê ứu: Nghiên cứu thực tế tại công ty, sử d ng công c nghiên cứ đ lượ và đ nh tính. Lấ ơ ở lý thuyết làm n n tảng so sánh, phân tích thực tế, nghiên cứu thông qua sách báo, hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành. Sử d ươ á q a át t ực tế, đặt câu hỏi, so sánh chính sách thực tế với các lý thuyết, ơ ở lý luận. lĩ á ội đượ ữ vấ đ t ê , tôi đ đ a á tiê a đ : tiê tiê tiê tiê     a q 1: i v ạt độ , v óa ủa ột a iệ . 2: ạ ối q a ệ, á ứ xử và tá ơi ô ở. 3: ự à iế t ứ đ và t lũ i iệ t ự tế. 4: à t à tốt ỳ t ự tậ và viết á á t ự tậ đ . t t viê iới t iệ ả i
 4. 4. ai a MSSV: 081575 C Lời đ u tiên tôi xin gửi lời cả ơ và iả viê Lê Ng ứ , ười đ cáo này một cách tốt nhất. t à đến iả viê i ướng dẫn tôi tậ t đ hoàn thành bài báo Ngoài ra, tôi ũ xi ửi lời cả ơ đế ũ ư á t y cô ngành Quản Tr Ki thực tế và luôn hỗ trợ tôi hết mình. a l đạ t ườ ại h c Hoa Sen a đ tạ ơ ội cho tôi đượ c sát Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cả ơ ắ đến các anh ch trong công ty Sony l t i i t a đ ết i đỡ tôi trong quá trình thực tập.Cô a ài – ưở ò à C ự, anh ươ Hi n – ưở ộ ậ à C đ ướng dẫn đ tôi à t à đ tài ủa ột á iệ q ả ất. Mặc dù chỉ trải q a ơ a t á t ực tậ ư tôi đ được rất nhi u và t ưở t à ơ ả. Cá ơ á a , á ơ a iá ố ô t đ ở rộng cánh cửa giúp tôi hội nhậ ư ột nhân viên thực th . Xin kính chúc quý th ô, a l đạ à t ườ , a iá ốc công ty Sony Electronics Vietnam cùng các anh ch nhân viên của công ty luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhi u thành quả trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn a q t t viê iới t iệ ả ii
 5. 5. ai a MSSV: 081575 TC C T T CT i viê iê iê ứ , t i t ô ti , t ự tế đ là đ tài t t ời ia t ự tậ . đó, ội và ơ ở l l ậ ủa đ tài tốt. Sinh viê ó t ái độ là việ tốt, và l ô à t à ô việ đ ạ . i viê á từ à t ườ và ô việ . ỏi từ i , á t ứ t iệt t i à 1 t á ưở ộ ươ a q t t viê iới t iệ ả , a ỏi iế t ứ , 12 ậ iệ à 2 12 à C i iii
 6. 6. ai a MSSV: 081575 ỤC ỤC C ............................................................................................................................... i C ............................................................................................................................ii C C C C .............................................................................iii C ................................................................................................................................ iv C ........................................................................................................ vi C .....................................................................................................vii C .................................................................................................viii 1. TỔNG QUAN SONY ........................................................................................................... 2 1.1. Thông tin chung ............................................................................................................. 2 1.1.1. L ch sử hình thành: .................................................................................................. 2 1.1.2. Nguồn gố tê ô t “ ” .............................................................................. 3 1.1.3. Công ty Sony trên thế giới ....................................................................................... 4 1.2. SONY Việt Nam ............................................................................................................ 4 1.2.1. L ch sử thành lập:..................................................................................................... 5 , ứ 1.2.2. 1.2.3. ơ đồ tổ 1.3. ô ti ệ .................................................................................................. 5 ứ ........................................................................................................... 6 ò à á q ả t ............................................................................ 7 1.3.1. ơ đồ tổ ứ ........................................................................................................... 7 1.3.2. C ứ : ............................................................................................................... 7 iệ 1.3.3. v và q ạ : .......................................................................................... 7 ỘNG C A CÔNG TY SONY ELECTRONICS VIETNAM ..... 9 2. TH C TRẠNG HOẠ 2.1. Cá 2.2. ả ô ủa ô ti á iệt a .................................................................... 9 ê liê q a ......................................................................................... 10 à 2.2.1. t ấ .......................................................................................................... 10 2.2.2. K á à ............................................................................................................ 11 2.2.3. ối tá .................................................................................................................... 11 2.2.4. ối t ủ ................................................................................................................... 12 2.3. Thông ti 3. C ạt độ C C i a Ạ C 3.1. ữ ô việ liê q a đế 3.2. ữ ô việ a q t t .................................................................................. 12 C ê à .................................................. 13 ............................................................ 13 ỗ t ợ: .............................................................................................. 16 viê iới t iệ ả iv
 7. 7. ai a MSSV: 081575 4. C C 4.1 N ữ vấ đ 4.1.1 ặt t 4.1.2 ặt ạ ................................................................................................. 19 át iệ t q át t ự tậ ........................................................ 19 ự : .......................................................................................................... 19 ế: ........................................................................................................... 22 4.2 Cơ ở l l ậ ................................................................................................................ 23 4.3 N ữ iải á đ à 4.3.1. á ............................................................................................................ 27 ự .................................................................................................................. 28 4.3.2. t a. ôi t ườ b. ơ lượ v q x ất iải c. 4.4 iải q ết vấ đ ......................................................................... 27 á iá ủa á à 4.4.1. t t t ......................................................... 30 á ................................................................................................ 33 iải á đ x ất .............................................................................. 40 ............................................................................................................. 40 ự .................................................................................................................. 40 4.4.2. ữ 4.5 ........................................................................................... 28 K đ ướ tiế t đ iải q ết vấ đ t tươ lai .............................. 41 .............................................................................................................................. 42 K ..........................................................................................................I THÔNG TI ........................................................................................ II C................................................................................................................................. III C C C a q t t C viê iới t iệ ả ....................................IV v
 8. 8. ai a MSSV: 081575 ỤC STT 1 2 TRANG ơ đồ ò à t á ự v t viê 7 iới t iệ ả 24h ả 3 ữ liệ ứ viê ô ti ỗt ợ q 5 ail lê ệt ô ti t ả t ô ti 7 ivi avia t 8 Cá t t 9 iế t ơ đồ t êx 17 18 t iệ với à ôi t ườ 20 ủa 21 23 và ỉ việ 2 1 - 2012 11 ô ỏ ả t ô i 13 ô t ỏ t á t 34 at Dữ liệ lấ từ 15 a q 31 33 12 14 13 15 t 10 t ội ộ ả it 14 4 6 tại á ồ 36 ó 36 ử i viê iới t iệ ả 37 vi
 9. 9. ai a MSSV: 081575 ỤC STT TRANG a 1 2 á Cá đối tá ả ủa t 4 đặt v ố lượ t 6 ố lượ t a q t t ô t 11 i 11 a ủa l t i ò 5 C i ậ iệt a ạt độ 3 7 đượ i t a 12 27-28 đượ t từ 2 1 – 2012 ỉ việ á t 2 12 ủa viê iới t iệ 30 30 34 ả vii
 10. 10. ai a MSSV: 081575 ỤC T SEV viê TNHH t t TT T Sony Electronics Vietnam PROMOTER a q V á viê iới t iệ iệ ả iới t iệ ữ ả ạ viii
 11. 11. Đ MSSV: 081575 ướ và t ế ỉ 21, n n kinh tế thế giới phát tri và đổi mới không ngừng. Cuộc chạ đ a iữa các doanh nghiệp không còn trong phạm vi hàng hóa mà trở thành cuộc chiế “ tài”. C ười từ xưa đ được coi là yếu tố quan tr ng trong việc xây dựng, phát tri , đổi mới n n kinh tế, xã hội. ặc biệt t iai đ ạn này, khi mà thế giời d ch chuy n từ “ n kinh tế à óa” a “ n kinh tế tri thứ ” t ếu tố chất xá ười lại à đượ q a t đặc biệt. Tài sản quý giá nhất của một tổ chức không phải là ti n, cổ phiếu hay bất cứ thứ gì à là ười. Trong th t ường cạnh tranh khắc nghiệt ư à a , a nghiệp nào nắm bắt được yếu tố “ ười” t đó là ười chiến thắ . “C ười” ư ột chìa khóa vạ i a iệ đi đế t à ô . ó là a óa của sự đổi mới, sự sáng tạo, sự phát tri n và là nguồn sống cho doanh nghiệp. ặt mình trong hoàn cảnh đó, ô t ũ ô ừng hoàn thiện v công tác tuy n d ng.Hiệ à , đa là ột trong nhữ t ươ iệu mạnh trên th t ường Việt a , đạt được nhi t à ô t lĩ vực kinh doanh sản ph điện tử . à ơ ết, ơ ấu Nhân sự Sony ổ đ nh, b n vững và phát tri n không ngừng.Tôi nhận thấ đ là ơ ội tốt cho bản thân c sát thực tế, áp d ng nhữ đ h c trên ghế à t ường. Từ đó à t iện bản thân, mở rộng kiến thứ và t lũ bản thân những kinh nghiệm quý giá nhất. Hi được t m quan tr ng và vai trò của công tác tuy n d ng, tôi ch đ tài “ iải á a q t t viê iới t iệ ả ủa ô t l t i i t a ” đ cho mình một ơ hội mới, ơ ội thử thách và hoạn thiện nghiệp v cho bản thân. ội á iới t iệ  á ồ 3 ơ lượ ô  Cô C ê đ : “Nâng n n t việ t ự tậ  : n n n n m”. n n n n ản m 1
 12. 12. Đ MSSV: 081575 1. TỔ O 1.1. Thông tin chung Tậ đ à ( C ati ), i tắt là SONY, một tậ đ à đa q ốc gia, có tr sở chính nằm tại Minato, Tokyo, Nhật Bả , đạt nhi u thành công trong lĩ vự điện tử dân d ư: tivi à , ản ph a i & vi , t ò ơi điện tử, lĩ vự điện chuyên d ư: t iết b phát thanh truy n hình, y tế, giáo d c, nghiên cứu khoa h c. SONY còn là nhà sản xuất i a à đ u thế giới v âm nhạ và điện ảnh với hoạt động của Cô t ư: i t Entertainment, SONY Music Entertainment, SONY BMG,...SONY là tậ đ à điện tử đứng thứ 5 trên thế giới. ười sáng lập: Ông Masaru Ibuka và Ông Akio Morita Ngày thành lậ : ơi t à à t á 1 4 lập: Nihonbashi Tokyo Tên công ty mới thành lập: Tokyo Tsushin Kogyo K.K. Tên công ty hiện tại: SONY Corporation C ủt iệ tại: Kazuo Hirai Vốn thành lập: ¥190.000 (190.000 yên) Logo công ty SONY 1.1.1. ị ử à : 1 4 , ai à đồng sáng lập ra Tokyo Tsushin Kenkyujo (Totsuko à a ) là a a a và i ita đ ết hợp với nha đ tạo nên m c tiêu chung cho công ty là thiết kế và sáng tạo ra các sản ph m tiên phong ph c v cho nhu c u của ười. Từ nhữ à đ , ô t đ l ô ổ lự đ tạo ra những sản ph m hữu d ng và thiết thực nhất thực hiệ đ tiê đ a a đ ư ồi ơ điện, máy thu âm từ. Với những cống hiến hết , t được ghi nhận và thừa nhận rộ i ư ột công ty à đ u luôn vì chất lượng và công nghệ tiên phong trong các sản ph m của mình. á á á 1 1 8, Cô t t t ức trở thành Công ty SONY. 12 1 8, Cô t được niêm yết tại Sở giao d ch chứng . à t ươ iệu SONY có mặt tại 1 ước, vùng lãnh thổ. 2
 13. 13. Đ MSSV: 081575 Các mốc sản ph m quan tr ng của công ty bao gồ : ài a i ử d ng bóng bán dẫ đ u tiên của Nhật Bản (1955), Tivi màu Trinitron (1968), máy nghe nhạ i động Stereo Walkman (1979), máy quay phim Handycam (1989), á ơi a la tati (1 4), đ đĩa l - a (2 3) và á ơi game PlayStation 3 (2006). ồ 1.1.2. ố ô “ O ” ê được tạo ra bằng việc kết hợp hai từ “ ” và “ ”. ừ “ ”t tiếng Latin chỉ nhữ liê q a đến âm thanh. Từ “ ” trong tiế ó ĩa là ậ é động. Bằng cách kết hợp hai từ này, Sony mong muố a đến một đội ũ ữ ười luôn tràn tr lực và đa ê đ tạo nên nhữ tưở đột phá và những phát tri n cách mạng. Với vi n cảnh công ty sẽ mở rộng ra phạm vi toàn c , và 1 8 ô t đ chính thức thông qua tên g i mới là “ C ati ”. à được phát âm và đ đối với bất kỳ ngôn ngữ nào. T ô đ “ k .b l ”: Tin rằng tò mò là khởi đ u sự sáng tạo. Luôn luôn tin rằng bạn có th là ướ ơ ủa chính bản thân trở thành hiện thật. ó là i u tượng cho sức mạnh sáng tạo khả là ữ tưởng trở thành sự thật. “B ĩ, tưở ”: ượng t ư tượ và ướ “M k ”: Nhấn mạ này thành hiện thực. “.”: ặt giữa ti n. a ữ tưở ơ. đến khả và và l tưởng của Sony – khả li v độ đá ơi ủa ô t đ biến nhữ tưởng ồn cho sự hòa quyện giữa sáng tạo và thực “M k .b ”: Sẽ th hiện bản thân thông qua việc giới thiệu sản ph đột phá, công nghệ, t a đổi t ò ơi ấp dẫn, nội dung mới và d ch v mạng mới cung cấp trải nghiệ ười tiêu dùng. 3
 14. 14. Đ MSSV: 081575 1.1.3. Cô ế 1.2. SONY Vi t Nam ê đ t ứ :C C C Tel: (08) 3841 4488 Fax: (08) 3841 4477 Website: www.sony.com.vn ổ iá ố đ T ở Minh. Vă đố : z t i tư a đ : 1 . t iệ í : 248 ơ ò ạ à ộ: à Kiế , à ội. a , , tòa ườ à 12, ậ –1 4 ạ a , Tp. K ải, ồC ậ 4
 15. 15. Đ MSSV: 081575 ị 1.2.1. ử à lậ : là ô t liê a iữa Cô Vietronics Tâ (3 %) và ậ đ à ấ iấ é .1 13/ và t á 1 ban hành. 2 8, Cô l t i iệt a li iệ đ đượ ố . t Cổ 1 4 iệ tử C ati ( %) đượ ộ Kế ạ và ư t đổi tê t à Cô t á iệ ữ ạ với 1 % vố từ ật ả . ất ả ữ ả ậ từ ật, i a , ala ia, K và và Theo lộ trình hội nhập AFTA từ 2 và t a ết WTO k từ ngày 01/01/2008 các doanh nghiệp có vố đ tư ướ ài được phép nhập kh u sản ph m từ ước ngoài v phân phối tại Việt Nam với thuế suất chỉ từ 0 – % đối với h u hết các mặt à . ê và đó, t á /2 8 ộ Cô ươ đ a à ô tư v vấ đ nhập kh u trực tiếp các sản ph m từ ước ài. đó, đến ngày 16/05/2008, Công ty Sony Việt Nam chính thứ đó cửa nhà máy sản xuất và đổi tên thành công ty TNHH Sony Electronics Vietnam với 100% vố ước ngoài. Bắt đ u từ iai đ ạn này, sản ph m kinh doanh của công ty là những sản ph m và linh kiệ được nhập kh u hoàn toàn từ ước ngoài ư ật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore. Hiện nay, Sony l t i i t a ó ơ 18 đại lý, hệ thống phân phối trên toàn quốc, ngoài ra Sony còn có một hệ thống Sony Shop và Sony Center trên toàn quốc. Hiện tại, công ty có hai dòng sản ph ũi nh n là Tivi Bravia và máy tính xách tay Sony Vaio. Trong tháng 6, Sony chính thức xác nhập Sony Ericson vào công ty, mở ra một dòng sản ph m mới là Smartphone. 1.2.2. T : “A company that inspires and fulfills your curiosity.” “ ” T : Using our unlimited passion for technology, content and services to deliver groundbreaking new excitement and entertainment, as only Sony can “ ” G ị Create products & services that are a step ahead and create new entertainment cultures “ iê à ữ ” ủa ả l t ô i iệt a là l ô tiê ệ tiê tiế ất, ất lượ ấ đế á a . 5
 16. 16. Đ MSSV: 081575 1.2.3. đồ Sony Electronics Vietnam – ổ ả l ê á iá à K vự i vự i K Cá K Cá a K ắ iết ế ửa à ợ tá ả l i iệ ( và i Tivi IT Marketing iệ t ại t ô a ti t ô q a it á q a i ả t ứ át Kế t á và i át Logistics C ó á C i a à ội i ắ ) BAM 2 ạ vự tỉ vự tỉ a BAM 1 Kế đố Ki át Kế t á ạt độ i a á à Logistics HCM ất – ậ i ti à ội à ạ lưới K vự K vự ả à C ó t v i i a ắ á t ô à ti iệ t á à C á ự à á ê á K vự K vự á à Kê à i a i ắ ựá ối Marketing ả l K t ật Khu vự K vự ỗi ứ à ội C át t i ồ : ội ộ 6
 17. 17. Đ MSSV: 081575 1.3. T ô ò à ị đồ 1.3.1. ưởng òng ành nh nhân ự ưởng ộ ận n ng – đào tạo t Chuyên viên ti lươ – ảo i m ưởng ộ Chuyên viên quan ệ nhân viên 1– viê ơ ở vật ất đồ ò à ận ành nh Nhân viên v t ư Lao công C ồ : ội ộ 1.3.2. C ă ò : à á q ả t ( i i t ati ) t ừa à t ự iệ ô tá ả t à ,q ả t ự, ả vệ, á ế, t i đ a t ê t và là iế ối ô tá từ a l đạ x ố á ò ban và ượ lại. a ư và i iá đố v ô tá tổ ứ ộ á ạt độ , á vấ đ liê q a tới á ạt độ t t ô ủa ô t . à t t t ô ti iữa á ò ,t ti , t ệ lệ ủa l đạ đế ơi t iết ột á t ời, xá . ả l tài ả ố đ , ô ,v ò t ấ . à 1.3.3. Cô ạ : à ự liệ , iệ ự iệ ứ x v iá (Admin) ô tá v ạt độ t ả á tổ í t ư, ấ l át, đó t ố ủa ô ấ , t ô ti liê lạ , lư t ữ tài t q a á t ời ỳ. ô tá l t : tiế á , á ội, á đơ v ó q a ệ ia ội át t ự , ội iệ , ơ q a t ô ti đại đế là việ với ô t . , t ật tự t a , a t à ội q , q đ a và ò á và ữa a ắ tài ả , ô la độ ại, ửa ữa ỏ ủa ơ q a t ả l và đi ối ươ tiệ đi lại t á . ơq a . ả l tài ả : ả l ,t i v iệ vật đối với tài ả , ô độ , vật liệ ự t ữ, ử và ửa ữa t ở là việ . ổ ứ ướ , điệ t , ,v ò ế độ. t à ô la , vật liệ , điệ , t t ấ . 7
 18. 18. Đ MSSV: 081575 Ki ê và đối x iế ti điệ , ti t êt ở, ti a ắ tài ả , ti , i việ t i ai t ự ối tổ ợ á iế i l ộ ợ với ê t ự tế. iệ đạ á q ô t ế ội ộ ủa ô t , là đ ổ , ửa đổi á q ế ội Cô ả l ồ ơ viê , t a theo ế ạ , ế độ ti lươ , ả ườ t ự ười la độ . iê ô t ự tiê ội đồ ư v ô i và t t i đ a, t ưở ứ , đ x ất, x ự ợ t từ t ời ỳ. ô iệ : ế ạ đà tạ , ồi ưỡ ứ a , ô việ , tá tổ ứ i la độ . và l ật đối với q ả l , , ế ạ ươ t iế t a á ậ , q ả l t à ộ ồ ơ ười la độ đ ư t ưở á ò a đ ố t la độ , đá ế độ á ười la độ t Cô t . t a àđ ối là việ đ ô t t a, i t a, iải q ết t a ự á iấ iệ t ủ t đ é ạt độ á á ự, đà tạ ối ợ với á Cơ q a ấ la độ ấ ót q ấ iấ ô t và đơ v t ự t ộ . viê và á tổ ứ ,x ự ấ t ô iá, ử ả vệ ủa ti , và á l ật, iấ tờ, vi a và 8
 19. 19. Đ MSSV: 081575 2. T C T Ạ OẠT ĐỘ ELECTRONICS VIETNAM 2.1. C ủ đượ ư ộ ệ a t t ự ti Nam. ơ ả ai l ại: ô H tê t a ủa â T O t ườ với á ò ả ê v ô v iải t ủa ười tiê iệt đượ ấ tại iệt a , đượ chia thành ỹ H -Fi Đầ D ậ ố C b -shot Máy tinh xách tay VAIO WALK AN X ố C V Tivi BRAVIA Đ C Máy quay Handycam â ĩ B -ray ầ Đầ P P ĩ DVD/HDD 9
 20. 20. Đ MSSV: 081575 Projector Máy quay b 2.2. T ô 2.2.1. b ầ B ỹx ố l à “ t WTO, k từ ngày 1/1/2008, các doanh nghi p có vố ầ ư ư ược phép nhập kh u s n ph m nguyên chi c từ ư c ngoài v phân phối t i Vi N . Hơ t, các doanh nghi n t thu “ ằ ” u kho n này và kiên trì chờ ợi, vì rằng giờ â nhập kh u ch còn từ 0-5% ối v i hầu h t các mặ . n vẫn cao và công nghi p ph trợ Vi t Nam thì vẫn trong tình tr “ẹ ẹ” ầ ư nào cho s n xuấ ” ồn: vneconomy.vn/ C à t à ê a đượ i đó ư vẫ đ v vậ à ấ ứt ạt độ ả x ất tại iệt a và a i a t ươ ại ằ á t ườ ậ à iế . ồ ĩa với việ á ả và li iệ ủa iệt ậ từ ữ công ty Sony á ở ắ á ơi t ê t ế iới. ứ i việ , t iệt a ô ả x ất t ự tiế đả ả ất lượ ả v tất ả ồ à đượ ậ và tự y ả x ất. i : 10
 21. 21. Đ MSSV: 081575 1– đ ậ k k X á ả ái a Tivi – Hifi a t Sony Malaysia – iệ t ả ại á ật, à a , : S ới ự ải tiế ật liê t , ệ, ái ới và ó ứ t iế á t và ti ố , i à 2.2.2. ậ ô ố ô ừ ủa t á t iết ế và ô ệl ướ tới á à ủ ế là ữ ười ê t và đ , à là ới ả t q a á vật ậ á t ở lê . ắ ắt t l á à ô ỉ à ò t ô q a á t à viê á , đ ạ ữ ò ả v ộ ia đ . ô ử ựa át : đ i lĩ      ạ q ả á ả ủa t ô q a á à lớ t vự : Cá đài át t a -truy n hình trên toàn quố đ u sử d ng thiết b của Sony trong sản xuất ươ t t , đặc biệt là VTV và HTV. Hãng phim truyện lớn. Cá ơ q a ủ. ĩ vực giáo d c. Các bệnh viện, doanh nghiệp trên cả ước. 2.2.3. Đố Sony hợp tác với các siêu th iện máy (C ợ ớ , Ki , ế iới i ộ , iê à ), công ty lớn trên toàn quốc (Cô t & iệ tử ồ , Cô t & iệ tử ) đ phân phối sản ph . iữa iệt a và á đối tá ó ự liê ết ặt ẽ, ỗ t ợ v lượ ả ứ và ất lượ , ô t đối tá ả đả ự ợ tá và đá ứ i . ô ti đối tá ủa iệt a : g2–C đố ủ V Đị Sony Shop C t t t iê t a ắ điệ điệ ồ 2 1-2 3 ài ò á và ội t ất á Ki iê ội t ất C ợ ớ ư Kiệt, ườ à 2 ô Cá C ạ Cư ạ , ậ á ậ 1 8, ươ ậ 1 , ậ 11
 22. 22. Đ MSSV: 081575 2.2.4. Đố ủ ối thủ cạnh tranh tại th t ường Việt Nam ủa có th k đế ư Panasonic, Canon, LG, Toshiba, Apple, Samsung cá đối thủ t ê t ường cạnh tranh với Sony v một loại hay một dòng sản ph à đó. đó, v máy ảnh th Ca là đối thủ chính của Sony, cạnh tranh trực tiếp với sản ph m máy ảnh Cybertshort. l là đối thủ cạnh tranh của Sony trong cuộc đ a át t i n thế hệ máy tính "siêu mẫu" - những chiếc máy tính xách tay siêu mỏng và siêu nh . ò at , đối t ủ ặ ủa là l và a . i ế ủa ở ò ả à là t ời lượ i q á ắ , a ự ó ười tiê . ài a, ột ố ả tiê tiế , với iá t à i a ủa . ơ ạ độ k 2.3. Thông tin với ất i iệ ũ ố ó ột tá độ ữ t tới ạt độ Theo thống kê hoạt động kinh doanh của nhữ đ , ô t ngày càng khẳ đ nh v thế tại th t ường Việt Nam và liên t t được nhi u thành tựu v doanh số, lợi nhuận. i là 2 12, lợi ậ a t ế ủa t đá ế, t lê tới 9.067.957.000 VND. đến thời đi à ồC i , ơ, K á à, ải C t C 3–T đ C t ò . ạ độ ó 18 Sony Center trên toàn quốc, à ội, 4 C t l lượt tại à k ủ l V Đơ 2011 a 70.928.283 t C i ợi ậ a t ế 162.074.804 130.499.183 4.554.479 VND 2012 53.888.178 t , 9.067.957 á ố liệ q a tại t ời đi t á 11 ủa ả ai (2 11 và 2 12) à ậ t ấ ự á iệt ất lớ v a t . 2 12 a t ủa ô t t ơ ấ 2 l , đi à t ấ việ i a ủa tiế t i ất tốt đ . Với số liệu này, có th thấy rõ sự t t ưở đ y hứa h n mà Sony có th đạt đượ t 2 13. Hiện tại, công ty Sony Việt Nam có hai dòng sản ph m chính là TV Bravia và máy tính xách tay Vaio. là ai ò ản ph đó góp một khoản doanh thu khá lớn cho công ty. đó, ô t ô tới t ươ iệ ia đa là ưa là ió tại á t ê ả ướ i việ xá ậ i và tậ đ à , t ứ ở a ột ò ả ph m Smartphone mới tại th t ường Việt a . ộng thái này hứa h n sẽ mang lại một khoản doanh thu khá cao cho Sony. 12
 23. 23. Đ MSSV: 081575 3. C V CT ô 3.1. 3.1.1. Đă C TẠ C l đế T T CT à ô ô t ườ , v t t viê iới t iệ ả ồC i và à ội l ô đượ đ t t ườ x ê và t á ài. iê , với á vự i ắ ( à , i a ( ũ à ,C ơ, iê à, ) t i à t đ t . ựa và ả ô tả ô việ , tôi t iết lậ ội viê iới t iệ ả ủa đ đ t tại www.vieclam24h.com.vn, www.timviecnhanh.com,... iệ ử ô ỗtợ q t t i tôi ỏi t ê v ội , á t t ựq a t ủa ứ viê và t tải đ tới ười t việ . 2 – Đă 3.1.2. L c ồ ị í ạ vự t ời ia ứ ) và vự ới v t á it : it là á t à đủ, i b và lập danh sách ng viên K i ó t v t viê iới t iệ ả ( t ) từ a ò al , ò ự ẽ lựa ứ viê t ợ t ô q a ồ ơ á ứ viê đ ứ t từ t ướ . a i ậ ồ ơ ủa á ứ viê đượ lấ từ à iế t , tôi đượ ướ ẫ à l ồ ơt đ á tiêu c t ả ô tả đối với v t viê iới t iệ ả ột á a ó và iệ q ả ất – dựa và ằ ấ , iệ ạ và i a tối t i t ả ê đượ ứ viê đi đ đủ tại iế ự t . 13
 24. 24. Đ MSSV: 081575 Sau khi à tất việ lựa ồ ơ ợ , tôi ẽ lư á t ô ủa ứ viê và x l ằ á ử á iế t ứ v vi t đ ậ ữ liệ ột á a và xá ất. 3– l ti v ơ ả ò n 3.1.3. Mời ng viên tham gia a iđ t ô á đ tiê . K tới v t t ứ viê t ô ti v l , đ tá t ườ x ậ ữ liệ ứ viê ợ , tôi l lượt i điệ t ại ời và từ ứ viê t ời ia và đ a đi đ t a ia ổi t i t i ời ứ viê , tôi ữ t ô ti t iết liê q a và q á t it đ iải đá a á t ắ ắ ủa i ó . ối với ô việ à , tôi l ô l ô ắ ĩ, lặ lại iờ iấ và ữ đi vò t i t à từ 2-3 t ườ ợ á ạ a l ặ l t ô ti i ôi q a q áồ à . ô q a việ đối t ại với á ứ viê , tôi à t iệ tiế và iải q ết vấ đ ủa ả t ột á ól i . ia 3.1.4. T ch ướ ổi t i t 1 à , tôi l ô đ t i, t ả t ả lời ( ế t iế ), iấ á và ồ ơ ủa ữ ứ viê đượ đ ứ iế t ời ữ t iế ót ó t xả a t à t it hôm sau. à à thi t , t ướ i tổ ứ t i, tôi ò t i (đ đượ đặt từ t ướ ), ắ xế à ế, ật á iế , đ , á lạ , ướ ố và á iấ tờ liê q a t đ ố lượ ứ viê . 14
 25. 25. Đ MSSV: 081575 a i i t ứ đượ x ,t l , tôi ời ò t i. a i á ạ đ ổ đ ỗ ồi, tôi ời a ậ à C và t a đổi t ô ti và q á t i với là ài. ôi đượ ia iệ v q a át và ỗ t ợ á ạ ti á ạ ưa ắ ặ iấ tờ t ốt q á t t it á ứ viê và i – t ưở ộ á ạ t ướ i v ữ t ô . Cô việ à i tôi đượ á lưỡ t ô ti , tài liệ và q á tổ ứ ột ổi t i t ó ệt ố . ài a, ơ ội đượ iết ia lư với ữ ười ới ũ là ả t tôi t ở ê ởi ở ơ . đ m 3.1.5. Ch ài t i t đ ó đá á và t a g đi nên sa it ài từ ứ viên, việ ấ đi ài t ở ê a ó và à ơ . ài t i đượ ia là 3 :tắ iệ ,t t á a và tự l ậ t ố , với t a đi tối đa tổ ài là là 28 đi . a i ấ đi đượ ậ t ẳ và liệ đó ẽ đượ ửi vấ . , ài t i ẽ đượ lư il x l ữ liệ ứ a i đ lựa với ồ ơ ứ viê và đi ẽ viê từ t ướ ( 3.1.2). ữ ữ ứ viê ợ vò ỏ 4–T ô 15
 26. 26. Đ MSSV: 081575 3.1.6. Mời phỏng v n – chu n bị phỏng v n iê   đ ứ viê ỏ vấ là: i t i ải từ 13 đi t ở lê ồ ơ ải đ đủ iấ tờ t iết a i ó đượ a á ứ viê đá ứ ỏ vấ từ ứ viê và liê lạ a với ứ viê đượ ời ỏ vấ đượ ắ xế á t ô á ỏ vấ ũ tươ tự ư t ô á t t ô ti đ iải đá a i ứ viê ộ i ứ viê , ồ ơ ủa á ạ đượ tôi à ỏ vấ . à ướ à ỏ vấ , tôi t ự ỏ vấ . a , iệ việ ắ xế đủ ê , tôi q a điệ t ại. a t. iệ it , tôi l ô đượ iết. à t ướ đ ò , ẽ lê l ất ả á t ự iệ ải tất ữ ấ ồ ơ và ô q a ô việ à , tôi đượ á ia iờ iấ và x xét á vấ đ v t ời ia ải vô xá và t t ủ iê ỉ .K i đưa t ời ia ai ặ t ự iệ ậ tiế độ ẽ ẫ tới t à ộ liê ết a đó t t ệ. ôi ậ a t ời ia là ế tố t iệ ự ê iệ t ô việ và ự q a t ủa t ời ia là vô t lớ . 3.2. ô 3.2.1. T : à e ôi đượ à – nhân viên à á , ia iệ v t iế à ấ x ô t với ứ iá ợ l và tối ư ất. l ư ột ô t iế ữ , tôi t đế it ủa ữ ô t t êx ổi tiế : ai t i t, i a , ai ai , . a i ó đượ t ô ti liê lạ từ x , tôi t ự tiế i điệ t ại và ờ ấ ả á iá t ê xe. ới ữ ả iá ó ti , tôi ố ắ i điệ đ t ươ lượ ứ iá ợ l ơ . ất ả ữ t ô ti v iá đ đượ ửi t ẳ q a ail ủa tôi tại ô t . Cô ố ắ việ ử à i ữ tôi đượ t ự tế ô l l ợ l ất đ đạt đượ K t ật t ươ ết q ả ư . lượ và 16
 27. 27. Đ MSSV: 081575 5– 3.2.2. ậ b ll ô í à t á , ô t ẽ là ả ô ợđ itả á ả v v ò , điệ , điệ t ại, t ê x , đó iệ v ủa tôi là tổ ợ và lậ ả i á ả t ê . Cô việ à đòi ỏi ải ó t t ậ và lưỡ v ế là ai ót ẽ là ô t t ất t át ột ả ti . ất ả á ô việ à đ đượ t ự iệ q a x l ò ò đượ tổ : ỗi t á , á t ợ đ ổ . àđ ết lại đ t a t á . ò t á a ẽđ ố lượ v a t tất ả á ả ẽ iệ t ại: iấ á ướ ủa t á t ướ ẽ đượ ửi t ả v ô t đ t a t á và đ t á a . a i ậ đượ iấ á , tôi ẽ tiế à ậ ố liệ ti điệ t ại và đ đối iế với iấ á ướ ồi ửi ax đ xá ậ lại l ối với ư điệ ậ . ê x : Cô t t ê x á ế ướ ài ( x at) đ ỗ t ợ việ đi lại. nhiên, nhân viên ót ử x i t ự iệ ô việ ủa ô t . C ối t á , ô t t ê x ( i it , ai i , ại a iệt) ẽ ửi lại iấ á t a t á , ựa và ả ố liệ v t ời ia vượt lộ t , ố vượt, tôi t iết lậ lại ả i và đối iế với ố liệ từ ô t ứ tới. Cô i ô việ à việ . i tôi ải t iệ t t ả và iũa ự t ậ t 17
 28. 28. Đ MSSV: 081575 3.2.3. à b ộ bộ Công việc truy n thông nội bộ là rất quan tr ng.Công ty dành riêng một bảng tin ngay v t t t đ đ á ài á , t ô á , á ạt động tiêu bi u của công ty và thông tin chúc mừng sinh nhật. 6– ô ộ bộ ối với ph n thông tin sinh nhật, cứ mỗi tháng, phòng Nhân sự lập danh viê ó à i t t á đ làm thiệp và bảng tin chúc mừng. iệ v ủa tôi là và t a t ả i ật t từ t á . ài a, tôi ò ỗ t ợ việ ỉ ửa ả đ ổ ác poster t từ ạt độ ủa ô t ( x, a il a ). ữ ả v ữ á ấ l ệ viê ới, ạt độ a ta t và C t đượ t à ột á đ đủ. á Cô . 3.2.4. C việ à i ô tôi a t à ài á ô việ à (v ò ấ , ự li á ậ k ê t a lẫ ó và t a á i a ột t t ô ó ốt t từ ả : ư t ê , tôi ò ) v , ửi t ư từ, ạt độ ủa ô t , ự tiế t t a ươ tôi ải t iệ ả ia tiế ũ i t ự tiế đối ặt với á à a đ t á a t i ư ặ á đ tôi i ó ự ỗtợ i t . i à i i t , i ấ và ax iấ tờ, đó ậ việ – ô việ ỏi và i iết t ê ê liê q a á . à đ i i đi t i ư đỡ từ á a tất ả đ t ở t ò 18
 29. 29. Đ MSSV: 081575 4. C Đ T “ C O CT T C T O đ 4.1 N í 4.1.1 V C V T T ” ậ : ồ  Ụ CT O l : ó ồ 134 a ) và 1 viê ò a ệt. t từ iai đ ạ , á v t đượ à l ất iệ l t từ t ót độ iế ự ồi à với 21 viê t ứ ( ồ t ời v (t đế 1 /12/2 12) đượ ia t à t ủa ất ặt ẽ và à ạ ứ t l ô ó á il ê ứ vậ ô t iế viê iỏi và ó lĩ vự t – đa á viê t á tốt, ử vi t t à t ạ . ữ, i q a viê i ô Sony ổ đ nh v mặt nhân sự rất cao so với th t ườ . i u này có th lý giải một á à ởi ó á a ết nhân viên sẽ được làm việc suốt đời tại công ty và chỉ a đi i ản thân muố (đi ổi t ội ở ô t ật).  C í đ ó viê ộ: á á t ai vi tt t độ ũ ư tạ đườ t tiế . t ứ – tổ ứ á ài viê , á á t ưở  ô ằ ờ là đ i ộ viê tốt: l ô ổ ậ iế t ứ ới á ta i , ê ô – trainin t ai i , , á lớ iế ia tiế ằ a ơ ội viê át t i lự i ài a, á ỗ t ợ ự ỳ tốt viê ệ , tiê ừa , tổ ứ á ế l ướ ế độ nghỉ hè, nghỉ é ũ được áp d ng bên cạnh ,t lươ và q , . : với vố đ từ 1 iệ , ủ độ và li i ạt độ t ựt t iệ , tậ t và ia và i ạt độ ủa % từ ướ ài ê ôi t ườ là việ ê ạt. viê là việ t ự và ố iế ết ô t . á a iệ ật a đế iệt ết . viê ất iệt t t a ô t – a tivit , a il a , tá iệ với ộ đồ , x ội ủa ất a , t iệ q a ữ vật ử t ô t : ử iấ 1 ặt, iấ i , iấ vệ i ải ó iấ xá ậ ồ ố và t t iệ với ôi t ườ , tiết iệ tối đa điệ , ướ i ô ó ử . ài a, ò tổ ứ á ạt độ x ội ằm nâng cao nhận thức và tinh th n trách nhiệm của nhân viên, tính tập th . Có th k đến một số hoạt độ ư a t Z , á hoạt độ t và ỗ trợ ười nghèo, tập th c i đỡ, Terry Fox Run, hoạt động chạy vì tr em, Sony Science,. . . 19
 30. 30. Đ MSSV: 081575 :  ới a tiế 18 ó ặt tại iệt a , l t i iệt a lớ ạ với 14 ửa à C t , ơ 1 đại lý chính thức và 70 trạm bảo hành ủy quy n trên khắp cả ước. đứ t ê ai và với á ò ả : ti vi, á q a i , á , à t a . á t xá ta đa iế t t ứ 2, iê á ò ai a ấ đa iế t ố 1. l ô tiê đổi ới liê t á ò t iệ với ôi t ườ . át t i ả ô ô ệ ới, ậ ệ tiê tiế 7–T ô ật a ất và đả ó và ả t ờ ồ : www.sony.com.vn ới á q ả á t ươ t ế 2 12 ất đa ạ i liê t , ư: , i ư đ ivà  Từ ngày 17-09-2012, Sony Electronics Vietnam công bố ươ t quảng cáo truy n thông dành cho TV BRAVIA, bên cạnh những nội dung thu n Việt s ó ư Zi 3, Zi g News, Thanhnien online, Bevuihoc, l n này, sẽ giới thiệu thêm những nội dung thu n Việt mới ư Zing TV, 24H, EVA.VN và Opera Store phù hợp với tất cả các t à viê t ia đ , ất trên Internet TV BRAVIA. Thờ ươ p “T à  ì : 17-09-2 12 đến 22-10-2012 à ũ ồ à il i t a thế giới kết nối hoàn hảo với . ộ 2 12 à a , ũ ẽ ó". a đến một p:"Xperia - Bốn tr i nghi m, một thế gi i c m xúc b t tận -Create.Watch.Listen.Play" Thời gian: 09:00h - 18:00h, từ 18/1 /2 12 đến 21/10/2012 20
 31. 31. Đ MSSV: 081575 Đ m: C Hoàn Kiếm, Hà Nội óa ữu Ngh Việt Xô - 91 Tr  Từ ngày 19-11-2012, SEV công bố ươ t dành cho dòng sản ph m VAIO Duo 11 mới. ư ạo, Q. q ảng cáo truy n thông p VAIO Duo 11: “Khi chạm là khở đ m củ b đ u kỳ di u".  Từ ngày 19-11-2012, SEV công bố ươ t q ảng cáo truy n thông dành cho dòng sản ph m NEX 5R và NEX 6 mới. p NEX: “ é nh khắc sắc màu. R c rỡ và sắ i Sony".  Từ ngày 06-12-2012, SEV công bố ươ t q ảng cáo truy n thông dành cho dòng sản ph m Handycam d p tết 2013. p Handycam: “ giây hạnh phúc". C ế độ ả à và ậ t ô ti ỗ t ợ a tại ếu trong máy quay – Chia sẻ phút i tốt, it ủa ô đá , t à , á à C ả á à ửa 8–C b à ẽ ó đượ và ữa ủ ồ : www.sony.com.vn 21
 32. 32. Đ MSSV: 081575 ạ 4.1.2 ộ ậ ế: à í : Hỗ t ợ đặt v ò l ô ậ t và t iế ót ả ưở đế tiế độ ô việ ũ ư ự ó viê i ứ ải ắ ở tới l i ột vấ đ à ô đượ t ự iệ a . à ả ô ợ i t ả ti x , ti v ò , ti điệ t ại, ti điệ , l ô ải đ à ấ ối t , à à . ộ ậ : Sony thu t lự ất ạ , đặ iệt là ữ v t lượ lự ồi à – viê iới t iệ ả ( t ) tại á . đượ x ưv t viê ô t ứ ư vẫ đả ả t ự iệ đ q t t . ư đôi l ưa ủ động trong việc dự đ á tuy n d ng nên gây bất cập v thời ia là t ất t át ồ lự ti – ó ữ ồ ơ ải ờ tới ơ 2 t á ới đượ x xét. ài a, t q át t ò ó ột ố ữ ất ậ :  lạ : t ô t ườ t ướ ỗi đợt t i t đ tiê , ứ viê ẽ đượ liê lạ t ướ 2-3 à đ lưỡ . iê , với v t t ứ t tại , ứ viê ạ ế v t ời ia v ẽ đượ ậ t ô tin t i t a ix xét ồ ơ và từ l i tới l t i ỉ ó1 à , ó i á liê lạ t i ải đế t i t .  Đ thi : t đượ ệt t ô q a á ò a ỗ t ợ, t đượ ội đ iải đá ẫ tới ậ ậ t vấ đ ướ ẫ , ấ đi á ứ viê và t tươ xứ với v t viê iới t iệ ả , ó ười ự t , đ ô , ẫ đế t tạ ó ữ ứ viê t i i l vẫ là 1 đ – tạ ự ạ t a ô đồ đ iữa á ứ viê . ôi l đ t i, iấ tờ ô đượ từ t ướ , ẫ tới việ tới iờ t i đ vẫ ưa đượ i x .  Thi : ó ữ ứ ẫ đế việ đả ả t  viê t i t xá t ự tới 2-3 đợt, ô ài t i á é . ia t i á , ỏ : ưa và ết q ả ài t á ư viê ẽ đượ ời đi ỏ vấ – tuy nhiên, ấ t đ t i đượ ia á ứ viê ỗi đợt ô đồ đ ( ộ đ t ắ iệ ó4 : 1 và 3 , 2 và 4 ó, ó đợt ê là ó, ẫ tới việ đi ê lệ á a ) gây ó t việ đưa a a đi ợ đ ứ viê ỏ vấ . ời ia ỏ vấ ô đượ lưỡ – t ườ ắt đ t ơ l ỏ vấ 3 – t, ẫ tới iờ đ đượ lê ế ạ từ ứ viê lệ ất i , ứ viê ải ờ đợi ất l . 22
 33. 33. Đ MSSV: 081575 4.2 C ởl l ậ ôi t ườ ôi t ườ ạ đ Cá iải ê ê t ài tài ê ự á á ộ ồ Cá ội ộ ươ á ồ ội ộ Cá ê ài ươ á ê ài Cá đượ t Cá ộ đượ t 9–Tế ồ : á ộ ồ á 4.2.1 ô viê là a đế đ ờ b ỳ t ộ và à . t C iế lượ ự, tạ a đội  ô ờ Yếu tố v á át t i i ũq ả l , –v á ia , t ố b ô ười ó ả ự từ i : ả ô ự đượ 4.2.2 ột tiế t t t ữ , ộ đơ t việ là . q ả t a ê a đ ia, ô à ô t ướ óđ itả iế lượ q t át t i là iệ là ệ t ố ất á t à viê t á iá t , i tổ ứ ti , á à: ờng vật ch t và kinh tế ia t ố: ia t ố là lự lượ la độ à à đô đả , ứ é v ô việ à à lớ . i à ó tá độ lớ đế á t , á việ là ủa tổ ứ . ổ ứ ó i ơ ội t ơ . 23
 34. 34. Đ MSSV: 081575 ựt t ưở i ười la độ và ả vấ đ : t ,t ế  ố ô tế và vấ đ lạ át: Có ả ưở đế á q ả t ậ , đi iệ việ là ờ ô k ậ à ưở đế đời ố lự ất là ủa ữ ô ự át t i ủa a t ật, ữ ô ệ ới, iệ đại a đời đ tạ ê ự t ử t á đối với tổ ứ . tồ tại và át t i á tổ ứ ải đ tư t a t iết ô ệ iệ đại, ười la độ ải t a iế t ứ và ới. ự át t i ô ệ t ật t ô ti ắ li với ự iệ ới, ột ố ũ ất đi, đòi ỏi la độ t ật ô ệ ới đồ t ời ô q ả t t ái độ ơ , iệ q ả ơ .  C í ủ ật iệ t á ũ ả việ t ê t t ườ iế á tổ ứ tài ưở đế q ả l , đ i ộ ười la độ ị la độ ó ê á t t ườ á tổ ứ t đ t á ế , iệ v đ đ a  C ế ốk ài á ả ựt t lự . ứ đượ viê ới. ế q a t . ủ tạ : ế ữ ự, à ộ á a . ờ ồ lự á ất lượ ,t t á : là ôi t ườ l ô độ , á tạ ủa lợi, t l đ độ viê a tở ê a t và ồi ượ ó ự ạ ta a viê . Có ữ viê à t à ắt, tốt c ế tố t ê , ột ố ế tố á ữ ủa ồ lự , t ũ ế t độ t t ấ , việ đà ủa tổ ứ , á ô t là việ với đối tá ướ ài á – x ội: đặ t v ả ưở ô ỏ đế q ả l iới t , đẳ ấ K á à ũ a iệ . K ô lợi ạ ế, ó t i à độ ạ  t à ải là lự a ưt độ lự q ố ia, ả ưở đế ô q ả tạ ủa á t ườ ô đá ải ó á đà tạ t tiế a ẽ là ột ê á – x ội ủa ỗi ướ , ự với ấ t a iá t ỗv á ũ a ,v là ột ế tố q a t t ôi t ườ ê ó á à t a t t iả , ti lươ và ẫ tới a t ải đ ạ ế ủi ối t ủ ạ t a : là ự ạ t a v tài ải iết t t, t và át t i lự lượ tài và ta đối t ủ. ê la độ lự , a , ô đ ài iệ ất 24
 35. 35. Đ MSSV: 081575 ồ 4.2.3 việ ô là ấ i ộ bộ: ườ đượ i là t viê iệ t ô t . ười từ ồ ội t l ô l ô tạ ơ ội đ đượ t việ t ự ơ . là ười đ q t ô t , à ội ậ t t ời ia . à , ĩa là viê đa là ộ ó lợi đi là viê t ấ tiế , đó ắ ó với ô t và ộ , i đượ á và ơ ắ . ồ ội ộ t tố é ươ á t tt ô q a ả t ô á t , đ là ả t ô á v á v t ô việ t ười. ả t ô á à đượ ửi đế tất ả á viê t tổ ứ . ô á à a ồ á t ô ti v iệ v t ộ ô việ và á ê v t độ t ộ. ồ b 4.2.4 ạ b  à: ủ : là q t t t ô q a lượ ứ viê à ô tố ất ỳ i à ót ẫ tới ự t iê v , là ất đi ự viê t ô à . iê , t ê iệ t t đ tổ ia t ột ứ . lối ũ:  à ữ ười đ từ là việ ở ô t , ư à ả ia đ ặ ố t a đổi ô việ ê ời ỏ ô t . K i ữ ười à t ở v với ô việ ũ, ó ướ đá iá là ô đá ti ậ . iê , ười t ở v là việ lại lại là việ tốt ơ , v i v ơ và ó ti t t t ự ơ . ạ ế ủa q t à ằ ở tư tưở ủa viê . ót ậ việ ời ỏ ô t và t ở lại là ệ t ườ và ô ất át . ộ đ  à liệ ứ ữ viê ười tự đế v ò ô t đ ộ đơ xi việ . ẽ đượ lư t ữ và liê lạ lại a i x xét ồ ơ. ữ ữ T  ử viê t ồ ó từ á t t ợ . ươ á à á tố é ô iới i t đượ ứ viê t ả đi t v ải iệ ê đ t i t ả ột a ữ ứ t ộ: 4.2.5  : : ổ iế ất vẫ là q ả á tê á ấ á ứ viê t t ổi, đa ố t ó ộ à t ườ á i á ươ á t ó . . tê t ộ á là ồ . Cá t á q á tố é ặ 25
 36. 36. Đ MSSV: 081575 C  : là á ười, đượ ơq a ủt v iấ tờ, l l ứ ấ ột ố a á . ế ứ viê ả t la à đó từ a ô t á ột viê . Cơ q a à ấ đượ t à . , ậ :  i t a viê t ườ t ự tậ t iê . ự tậ là iế và t ự tế é  ướ việ đượ ô ti ô việ ứ viê ồ ặ t ự tậ á t ời ia á iữa l t ết i : ột ắ t i. t ứ t ô t ườ là ê iệ ó i l ại t ộ i ắ iá ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ - a ứ ơ viê lẫ ỏ vấ x ứ ủa đươ ự a á ặ , á viê t ả lời ỏi t vự á a . ó là: ài tế, đ a l , : a i á ồ ơ đượ x iệ , ô t ẽ t ô á đ ạ ỏ vấ . đ ” biết ứ l iệ iế t ứ tổ q át – tất ả á lĩ vự : i ,t á , a , iệ t l iệ v ứ độ t ô i iệ v á t iệ v ả ê ô và iế iệ ả vậ đ ó và ơ ắ iệ ả ậ t ứ iệ ở t v iệ ỏ  : đ tiê t tiế t t a ồ việ x xét ồ ơ xi ứ viê t iết ế ặ ạ t ả t ẫ ó ủa a iệ . à ứ viê đi và ẫ ẽ đượ đối iế á với ả ô tả và ả ô tả tiê i tiết ô việ đ x á tiê ủa ó ợ với ê ủa a iệ ô . T ắ việ , ả : 4.2.6  á t á ối iá ột á vó , ả ấ xét ơ ộ và ứ viê đ đạt á ứ viê đượ đế t a ỉ viê t ự à ô t tươ lại ó ự ó đủ iế t ứ ặ ỡ t itắ ự iai a và i ặ t độ đối với ô t ự tiế ắ t ái ê ài ủa ứ ói ũ ư t ái độ và tá viê ư á ủa ứ viê . 26
 37. 37. Đ MSSV: 081575 á iá ột á t ự tiế tài ,ó t ô i ũ viê ư , lự , ứ độ t i với à ả l ậ , t tưở tượ , t ả ,t a v , ứ ó ươ á ỏ ỏ ỏ ò - ỏ vấ vấ vấ vấ ội đồ t ẳ ô tả à vi á và ỏ l lị  a ữ ột 4.3.1. ,t l ủa á đ á , vấ : vấ ó : iđ tắ iệ và ỏ vấ , à q ả t đi à ứ viê t à óđ ự t ật ô ười à đó ói v ứ viê . đ 4.3 N ưt ế ê i ằ t a lại tất ả á t ô q a đ à ò là ột ỏ t viê . iệ đặt à t ặ ô ó t ỗi ô việ ủa á ò a . ậ ô t ố ất t ời ia ửi iấ đ ia ờ đợi, ẫ tới t q t . ài a, i ộ ậ à á (admin) đ đặt àng tới t iế ót à và ũ ô ó ồ vậ , t iết lậ t ời ia ố đ việ a .C t ư a : 4– ậ đ ị T ờ b đ Đ ă iết và là việ ủa à ẽả ưở đế ột tạ à l ô đặt t á ộ v ò , é ài t ời ột ố ò a ửi t ô ti a ẫ tới việ ổ lắt ắt ẫ à ựt ữđ ấ .C v ậ iấ đ ủa từ ò ò à ậ à à 29 30 - 31 1 à 2 3 4 5 - Sales 6 - Marketing - C ó á 27
 38. 38. Đ MSSV: 081575 à - Promoter ất - ậ - Logistics - Kế t á 7 - à - iệ t á - Cá lại 8 á ò a ò 9 10 4.3.2. ươ iệ là ột t iệt a iệ a và lự át t i ô ừ . ó là l tu ất i . ặ iệt và đ à t ố lượ t ữ là t ươ ồ lự à ằ 2 12 i ủa t iệ à đ t iệ , ố lượ i đá . v điệ tử tại ự đổi ới và t đượ át ậ và t t t ủa ất à ỉ với á iai đ ạ đượ ia ột á ợ l . , v ố lượ t q á lớ (đá ứ ả điệ t ại i độ – 1 /2 12) ẫ tới át i ột ố ặt t iế ót đ là ậ t t việ t t với á t ướ . đả ả ất lượ t à vẫ đi t q t ẫ , t việ đưa a “C C C O T T Ụ O OT ” đượ đ x ất đ iải q ết á vấ đ đa ặ ải. í a. ô t ô ờ ỳt ổ t ờ b ộ và , ô : ả t C iế lượ át ự.K i ự á đô ia) a t t ườ á à ô t iệ ó và ẽ ó ơ ở đ lê ế ạ ố lượ t . ti i á – i a đ ướ át ậ và tậ đ à đ q ả á ả ự ia t . , ự viê q iế lượ át t i ó ố lượ il ( ươ iệ 28
 39. 39. Đ MSSV: 081575 ô ờ ế  ự ệ ứ  b à: ố ô ờ ô át t i liê t ủa t ới đòi ỏi ải ó ồ lự t ời t . Đố việ tạ a ồi à và là ữ ả ủ ô : ộ t ái ủa đối tá v việ viê đượ t t ẫ a từ là việ đối tá a ưa ũ là q a t t q t t . ế ó ất đi a ũ đ ô đượ ấ ậ . ài a, v t ữ ạ ứ ồ ế  ò đối viê iới t ươ . ự và q ả ố k  C ủa ải đi – ồ đ ứ : đà tạ đế lạ , ỉ t lươ ó từ vô tốt à xả tá ự và ô t ê ấ iệ ả ( t ) là ô t t á ươ ỗtợt ự t việ l ồ ự đó. ự iệ lươ à ả ưở v t đế t . á ủa đá át q á a ũ ẽ ả ưở tới t á i ó q lươ iệ tại, ẫ tới việ ỉ đ t ợ với t ời đi iệ tại. ị ờ : lự tại iệt a ưa đượ q ạ , ơi đế ố C ất lượ lượ và ất và ột ô ế: à ướ đi i ải t q ót ô ệ đ đá ồ lự á ồi à , ư ưa đượ ự q a t ai t á ưa đượ ấ ưa đượ ưa a , ẫ đế t tạ t ẫ iữa Cơ ấu phân bổ la động theo ngành ngh ũ ất đối. Các ngành k thuật - công nghệ, nông - lâm - ư iệp ít và chiếm tỉ tr ng thấp, trong i đó á à x ội luật, kinh tế, ngoại ngữ... lại quá cao. Nhi u ngành ngh , lĩ vực có tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực. Nhữ lĩ vực hiệ đa t iế la độ ư: Ki a tài , à , i m toán, công nghệ t ô ti , điện tử, vi t ô , ơ ế tạo... 29
 40. 40. Đ MSSV: 081575 l b. oter t ủa ( i l, ti , tá iệ iới t iệ á ư: ivi, á q a i , á ả á ti t iệ á ả iệ ủa t iết á ả ,t ô ti liê q a . ư vấ ế ại, t ô C . tá ả ti à v t ả à ả iệ v t ư đ và ỗ t ợ q ả l . ài a, á t ò độ á à và iới t iệ ả ấ q ả l . 5– ốl ) là , , á ử và á t ô à , ắ xế ả ạt độ á à viê iới a t ươ á ạ , t đả ằ tiê ả a ti ủa ố ủa ải t ự iệ á á á liê q a đế à à , à t á t ê đ ạt ủa – 2012 O OT Đ CT ờ Ă HCM à ộ 2010 27 23 0 0 0 0 50 2011 39 22 0 0 0 0 61 2012 141 109 9 3 9 4 281 ố lượ viê iệt là 2 12, i viê t đột iế . i á ả ủa 2 12 C T Biên à Đà Vũ iê , ư a : đó, ố lượ t ỉ việ à ộ C ũ đá ặ á t ă O OT HCM TỔ iới t iệ ả ủa t liê t q a á . i ia ậ và tậ đ à ,t ố lượ à l iải ự át t i và đ tư ự ạ đ q ả . 6– ốl Ă Tà T V Đà C ờ Vũ Tà TỔ à 2010 4 1 0 0 0 0 5 2011 6 3 0 0 0 0 9 2012 28 20 0 0 0 0 48 30
 41. 41. Đ MSSV: 081575 350 300 250 200 ỉ việc 150 100 n ng 50 0 2010 2011 2012 Axis Title 10 – ố lượ t và t .K - ả ô lệ đá - 2012 là a á với ố lượ ư a : t 2 11: 1 % - ỉ việ ả ê à 2 1 :1 % - đồ T 2 12: 1 % iê , xét v ặt l ất lượ đ và ũ t ưt t tối đa a iệ q ả t ồ lự từ ài t đ đả t ườ . 31
 42. 42. Đ MSSV: 081575 Đ T ô ị ố lượ viê t á P ầ - N - B - C PAW b â b â W b Tế ậ ồ l ồ à L bằ HP ỹ b ư ì Thi K ô đạ Đạ đ ồ ô b ỏ Kỹ b ì ô đạ Đạ ồ đ ô Lươ ô b O b T ử Tế ậ à ồ : ội ộ 32
 43. 43. Đ MSSV: 081575 c. Đ  ậ ốl ố lượ t t 11 – ồ : paws.sony.com.sg ô q a , ò ự ẽ ắ đượ ố lượ viê t á a i đượ ệt q a ởi t ưở ộ ậ al . iê , à t đượ ử lỗi ết ối xả a á t ườ x ê , vậ việ t a đổi qua email ặ ia tiế t ự tiế ẽ ậ t q t t . a và đó, tạ ả t ô ó liê q a tới việ ử lượ ỗi t ti t á ó , . iải á đ iả t i i ội ộ ặ t ô q a ội ộ. ộ ậ t tại ô t ,đưa t ô ti lê i ỗtợt iế ữ ứ viê t , ạ , là á đ iải q ết ừa ó t đ v t ữ t t tạ và ố ồ t ằ á ồ lự ự ê t iết ế ả t ô á ự ả đ t à ộ viê ó t t i và ợ v t t t ô q a ười 33
 44. 44. Đ MSSV: 081575 T V T T T V T 12 – Ụ V T ô ỏ b ô V T b ồ : ự vẽ  T ô b : À Ộ HCM ồ T L PHÙ H P S LẦN ĐĂ CHI PHÍ ộ bộ i 10% (Nhân viên, ạ Website (24h, … 10% 80% T i Trẻ 7–C í 1 l / 80% à ộ 4l / 1 l / ô b .2 8. . đ/ à . đ/ à ủ ối với v t t t ườ x ê đượ t đá iá v ữ ô ỗtợ việ t t ườ x ê ở ữ ồ ợ và ạ ế iệ t iết lậ à i t á t tạ t t át ồ lự ti ( l ) đó, việ t it tạ t ói q t ậ và it , vừa q ả ồ ữ liệ ứ viê à ô ải tố ồ ữ liệ đ đủ, tiết iệ ô http://www.sony.com.vn/section/careers, sau: i , ằ ê t iết lậ ả đ ạ đ t ữ ồ t t đượ ả ồi. t à la , l i và t ất t ứ ủa ô t ư ột á đ vừa á ả ủa , vừa ó t ê i đ đ t à vẫ ả đả ia lư t ữ. ô q a đườ li ó t t iết lậ t ư ả ô tả 34
 45. 45. Đ MSSV: 081575 Cli và đ đ ứ t ại t ứ  it a à à ,ứ ế t ấ l ồ viê ót đ t ô ti t iệ tại ủa và ợ : ố lượ C ứ t v t viê iới t iệ ả ất i . ột à ó t ậ từ -1 ồ ơ xi việ , đi à là ất á i t ời ia đ à l và x xét ồ ơ i ó t – t ời ia ài ất từ l ậ đế l x xét ồ ơ là 2 t á . iê ột ộ ồ ơ đá ứ đủ : - a / ữ, từ 2 – 2 t ổi ốt iệ t ở lê , ê t á ả điệ tử, t ật ố ại , i ói , .K ia tiế , tư vấ , t á à tốt. iệt t & ót á iệ a t ô việ iết x l đ là á á Có t là việ t a: 8: – 15:00 (Ca 1); 14:30 – 21:30 (Ca 2) ò al ẽt lượt (2 -3 viê ) ẫ ợ , ô a đượ và ô a . ời ia q ẫ tới t tạ : - K ô ô ốứ liê lạ ti l viê ệt ố lượ viê đế l à ồ ơ ợ t ải á , ồ ơ ứ viê t ết ò t iế a i đ tổ ợ 1 ũ ấ t. Có ữ t ườ ời ứ viê đế t i t a it lê tới 3 – ười ẽ với ứ viê v ải ói a đ liê lạ với á ứ ai t ô ti và đế ự t ai l t . viê á – ột 35
 46. 46. Đ MSSV: 081575 - ữ ô ứ tá ắ đế t à viê ư điệ t ậ đượ t ô ti t ại, ết i , . ô đa t điệ t ữ t ườ ợ đá tiế đó, việ t iết lậ 1 ộ ứ viê tự độ là á iải q ết ổ t ả ất. ại, ẽ ửi ti ửi ti ắ đế i ố điệ t ại 13 – T ồ : www.inet.com i at đượ ứ t ố lượ lớ iải q ết đượ t tạ ấ t i óq á i ố điệ t ại đ liê lạ . à , ót ửi thông tin đế t à ộ ứ viê ứ t à ô i t ời ia , i ô đá , t ô q a ữ liệ ứ viê đ đượ tiế từ il x l – ia iả đượ t ời ia , t ô ti lư t ữ ó t đượ ử và á ứ viê ó t ậ đượ t ô ti điệ t ại ở t t tạ 14 – D l l ồ , ót ới tố q á ậ tự a à . ó 36
 47. 47. Đ MSSV: 081575 15 – ô ỏ ử T ồ : www.inet.com tri n khai hệ thống nhắn tin sử d ng GSM modem c n: - 1 PC có cổng COM/USB 1 GSM modem kèm theo các ph kiện (nguồn, cáp nối cổ C 1 SIM cho mạng GSM: VinaPhone, MobiFone, hoặc Viettel. Ph n m m gửi/nhận tin nhắn iNET Smart SMS. Chi phí mỗi tin nhắn gửi đi từ khi gửi từ điệ t ại i độ .  Đ thi t Cấ t ậ i đ 1đ t t ợ, t đượ á ứ ó - - đượ q đ nh bởi mạ / , i động, giố t ) ư : ađ t i v t t t v t à . ừt á – 12 ( ả i 8l t , t đượ ệt t ội đ iải đá ẫ tới ậ ậ t viê và t tươ xứ với v t ười ự t . ài t i đượ ia là ô và ó t ời ia tôi t ự tậ ) ỉ ó ô q a á ò a ỗ vấ đ ướ ẫ , ấ đi viê iới t iệ ả , 3 ư a : : ử ự l ậ đ t at l i t ột l ạt ả đượ t ướ , a ồ 2 ỏ. ự tế đ là 1 á a – ất đ l ệ ự lậ l ậ đ iải q ết ữ vấ đ ó a ợ l . iê , đối với v t à ữ ỏi t á đố t à q á ó (đ a ữa với ữ v t a ) và ố ất i t ời ia ủa ứ viê , với 2 t t ời ia t, t việ ừa là ươ á đa ố á ạ lựa . t t á a : ô ó á ạ , vừa ứ và à t à ợ : ử t ố ợ với v t t , á ứ viê à vượt q a. 37
 48. 48. Đ MSSV: 081575 K ố b P P ầ b – ậ ậ x ợ ót à lựa a ữ ứ viê t i. C ó1 à đ t i đủ đ tạ ự viê đ từ t i t và đ iải q ết vấ đ ô tạ ự iệ q ả á ài t i, ò ự ê đ a ộ đ t i tiê và ất lượ . b ậ ỏ ợ t ê đ tư đ và ô ằ ữ ứ ia á t ò t i. à với ò a liê q a , a iđ q a á ổi iệ đ đi : iê x ố ỏ . . đả ả tiê và ứ độ ợ với đối tượ t i t đượ ạ , ót á ạ t iệ tại t t q a t ướ t ô t ai i t và t ứ 3 à t . a iđ á , t i ỉ và ửa đổi ài t ắ iệ ợ l .  ầ lựa ứ viê vò ỏ vấ lấ t t a t ấ và ẽ lựa đế i t đượ ứ viê ợ . vấ ội đồ v t t và ỏ vấ viê ở đ a ự, q ả l và 2 l a ủa á ứ viê tương lai. t ỏ vấ ủa ô t ựa và ữ tiê đ a v t vấ ô ỉ ẫ . Cá ỏi t vò , i ứ viê ê ật lê đượ ả đượ ữ ứ viê ô ợ . ẫ a t ài ả viê iới t iệ ả ỏ vấ đi đ t ủa ả t và đi từ a t ự iệ ồ :q ả l ạ à – t à ỏ t l ại ỏ iê , ặt ạ ế à ắ ải là ồ ơ ứ viê ô đượ x q a t ướ ởi ò a t ( al ) à ỉ đượ tới i t ự tiế ặ ứ viê . ặt á , t ời ia ỏ vấ ô đượ ự t t ướ – t ườ ắt đ t ơ l ỏ vấ từ 3 – 4 t, t i đó á ứ viê đượ ắ xế t ời ia á a t, ư t ời ia ỏ vấ 1 ứ viê a độ từ 1 – 1 t, v t ế iờ đ đượ lê ế ạ lệ ất i , ứ viê ải ờ đợi l và đó ũ là ột là ia iả t ê iệ t q t t . ạ ết tạ tê , ò ự ấ đ đủ t ô ti ủa ứ viê ẽ đượ ỏ vấ t ướ 2 à đ ò a t x xét ồ ơ và i lại ữ đi ạ , đi ế ủa ứ viê và ữ đi ưa đượ là á tỏ t ổi ỏ vấ . ê t ê đi ạ , đi ế và t ói q , ở t và “ iế ự t ”đ à đặt vấ đ ia lư với ứ viê ũ ư l đượ ứ viê ợ . ữ  l lị : t à iệ ô ót t à ộq t t viê iới t iệ ả ủa . đ x ất iải á ỗtợt , tôi ắt ặ t tạ ột ố ứ viê á à iỏi, vượt q a tất ả á vò t i ư đế l a ứ viê à ó ột ố t ẫ với a đối tá ủa v t à v t ữ l ó tư tốt, ậ việ t át iệ , ẫ tới việ l ại 38
 49. 49. Đ MSSV: 081575 ột á đá t ê t ”đ t ôi ả . tiế . tá ữ vấ đ vướ ắ tê , ò ự ê ổ t ô ti liê lạ với q ả l tại ơi là việ ũ t “ iế ự à ư tal l ế ó ắ và t ô việ ột á ối với 1 ô t lớ từ ật ả ư t đối với v t t t t ủa đượ đ ạ đượ à l t t à ộq t t t từ iai đ ạ ột với 18 i việ iờ iấ l ô t ời ia là đi lậ a á ô đượ vậ là á ữ á ợ l và ô iệ và là a iệ với vố 1 % ải ự và xá . iê , ế t ấ ất. t t ư việ t iết lậ t ời ia đ từ iai à . iệ ử ơ đồ a tt iệ đ a q t t đ ót ột ứ viê ti à . à 1 à l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ồ ô á ứ viê t i t T C ấ á đi t it ết q ả t i t ửi ồ ơ tới (Sales) ỏ à ò a t l l lị kế ô 39
 50. 50. Đ MSSV: 081575 4.4 Đ ủ đ a i đưa a á ư sau: à 4.4.1. á và t lê ô t . x ất ủa tôi đượ x xét í iệ iê , đ ói q đ iải ô t ia ô việ t việ t ở ê t ư ả t ời ia ạ đ à và t ậ tiệ ô tả a : Đ à ậ à đ ị à đượ đá iá là ợ l . ơ , tôi đượ ướ ẫ à T 29 30 - 1 2-9 10 12 - 15 20 4.4.2. T ô  b ự tế, ỉ à iê v t ấ a t ô t . đượ t à ươ – ô t đối tá t t đ ối với á đô v q ả ủa t tại it ủa á ố lượ viê iới t iệ ả t việ t it t ứ ủa l ự ủa – đ iới t iệ v là ươ á tối ư ất. iê , it t ứ ủa ươ http://www.vyphuong.com/trang-chu.htmllại ô ậ với ô việ ủa . ó t đưa a iế đ ải t iệ ặt ạ ế à ũ ưđ ạ t ê iệ t ướ i t ự iệ q t t viê iới t iệ ả . ài a, ê ó li liê ết đế it t ứ ủa iệt a đ q ả á ả và đ tạ lò ti ứ viê ứ t . ồ ộ bộ iệ ử ả t ô ti t ót á v t ỏ( viê iới t iệ ả ô t ươ đ t iết lậ t ô ti t à tê  à l đượ á , t ự tậ . ư ỉ i , ) và ồ iệ đ x ất ươ đ ót đả i là á tốt, ậ t à ộ ữ q t ó t đ đ x ất với ột á ê 40
 51. 51. Đ MSSV: 081575 iệ đ ỗ t ợ đ ạ q ph ột á à t iệ và a  à ự tế, iê ự ột à ự tươ t  ò ự ó là ủa á đ t i đ t i là ó t i v ỗi đợt t t t ó ả . ỏ viê á ò a liê q a ất tốt và ó t l ằ l lị  ô đ tố ột việ ổ ó t ô ti t ướ ủa ứ viê từ á ô t á ê ả t ời ia đ t ự iệ q t t ôi lại l ại ỏ ê t ô ti liê ệ q ả l ũ là t iết t à ộq t đị ế ót , iới t iệ ả và tiế ậ ồ ơ và à t à à ứ và đ t i và đ ứ viê đế với a là ôi t ườ ứ tạ đá ổ iới t iệ việ với á ò a liê q a . ưa ó. C v lẽ đó, việ tiế à lậ và ả t i đ tạ ự ô ằ ũ ư . ới việ ấ đ đủ t ô ti ứ t ướ 2 à đ x xét – đ là đi đượ ữ ứ viê ợ 4.5 N viê ế đ ế đ l ê ổ iế ê t iết tối t i v t ia t à ộ q t t từ t ô á t l ồ ơ ươ , đ ót ỗtợ ự đắ lự ất. a và đó, nên tậ t ạ ạt độ q ả á ôi t ườ là việ tại ô ỉ v a tiế , v ự ià ạ à ò v a iệ t t iệ , ô ól đ ời ỏ. viê , và t ở đ ậ ài a, việ đa t ậ và t t ườ ở á tỉ l á là t t v t viê ả à ột i ơ . ồ ó là từ á t t iới t iệ việ là ủa á tỉ , ê t iết lậ ối q a ệ đa ạ với ữ à ấ ự à đ ạ đ và iá ồ ứ ợ l việ ợ tá l ài, tạ ồ ự đ . 41
 52. 52. Đ MSSV: 081575 T a t ời ia 1 t t ự tậ tại l t i i t ưở t à ơ . ừ ột i viê t át, là việ iệt ự i iết v ự ó iới ạ t a tôi đ lưỡ ơ , đượ tiế x với ôi t ườ là việ ở ơ . ài a, việ t ự tiế t a ự và q t t t ơ v à ự. ới ữ tiê a đ à t à đượ :     T àk ók ă kỳ đỡ tậ t ậ ủa iả ậ l : ượ ự i trong công ty. ỏi đượ l ấ và ự  đ , tôi ậ a ả t đượ t ậ và đặ iệ ả t : là việ là ả t ởi ũ i tôi ê a ả t , tôi đ tiê 1: i v ạt độ , v óa ủa ột a iệ ( à t à 85%) tiê 2: ạ ối q a ệ, á ứ xử và tá ơi ô ở( à t à %) tiê 3: ự à iế t ứ đ và t lũ i iệ t ự tế ( à t à 8 %) tiê 4: à t à tốt ỳ t ự tậ và viết á á t ự tậ đ ( à t à %) ậ l  t a ô ải t độ i đi ổ đượ i i ỉ ả ủa á a viê và á a t ô iệ t q a á ố ô ò việ đượ i tiế x t . ô t với a lẫ ia . á à , à ók ă : ôi ê i ô việ q á ạ ế ả iệ ả ắ ô i , v q á t , a đôi l ậ t q á à t iệ tốt ất ài á á . ật t ô ti t ó ả đượ ò i ự á a , ẫ tới i việ ột ố vấ đ i 42
 53. 53. Đ MSSV: 081575 TÀ ữ 1. Ki 2. ,2 1 , ,2 , T ả t ả t O ự, ồ 124-330 lự . 3. “ ồ lự iệt a – t ự t ạ và iải á ” http://www.vcp.edu.vn/daotao/he-dai-han-tap-trung/153-nguon-nhan-luc-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap 4. “ t ạ đ ồ http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/THU-VIEN-CSDL/QUY-TRINHHOACH-DINH-NGUON-NHAN-LUC.aspx#neo_content lự ” 5. “ ả ẫ ế ạ t ự” http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bang-mauke-hoach-tuyen-dung-nhan-su.366143.html 6. “ ừ ệ ừ ả x ất” http://vneconomy.vn/200872517340535P19C9931/tu-chuyen-sony-ngung-sanxuat.htm I
 54. 54. Đ MSSV: 081575 T và tên : à T : ớ V C K : TV112L MSSV : 081575 Email : vannguyen204@gmail.com iệ t a ại ỉ : 091.315.4641 : 8 K , , II
 55. 55. Đ MSSV: 081575 Ụ ỤC T OT Ổ T C T TIÊU Ụ TỔ CV Ầ ĐĂ C O T TỔ CV À Ộ Ầ ĐĂ C WEBSITE T TỔ CV Ầ C T ĐĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III
 56. 56. Website IHR – t đ viê tự đưa l t ò à á đi ô tá , vé, là việ ự i át và đối iế ài ô
 57. 57. Đ MSSV: 081575 C - ô tả ô - Mô tả á - i - ả - iế đá - ài viết ả - ư xi việ T O việ t ự tậ tiê đ ứ ấ C C TÀ ỤC á ô ẫ a ô việ t ời ia là iá ủa a / việ ướ ẫ tưở ẫ IV
 58. 58. Đ MSSV: 081575 TC V ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... à .... t á ( .... ..... K tê i tê ) V

×