Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
LỚP: TC101

BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC
Họ và tên sinh viên:

Đỗ Nguyễn H...
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
LỚP: TC101

BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC
Họ và tên sinh viên:

Đỗ Nguyễn H...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP
......................................................................
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN
..................................................................
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO
....................................................................
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

TRÍCH YẾU
Báo cáo lần này là sự tự tìm hiểu, thâm nhập của sinh viên khi đi thực tập tại
môi trƣờ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ..............................................................
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn
Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastspring Investments.
Quyền Tổng ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

NHẬP ĐỀ
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments là một công ty quản lý quỹ
quốc tế hàng đ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING
INVESTMENTS
Tên công ty

: Công ty TNHH Quản ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments, thành viên của Prudential
Châu Á. Eastspring Investme...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

I.2.3. Chức năng các phòng ban trong công ty Quản lý Quỹ Eastspring
Investments.
Sau thời gian th...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

-

Tham gia quá trình đàm phán, ký két hợp đồng, soạn thảo hợp đồng cho các
phòng ban thực hiện c...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

đƣợc giao. Đồng thời bản thân đã hiểu rõ thêm về cách thức hoạt động của công ty,
phòng kế toán v...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

Hình1: Mẫu lệnh chuyển tiền
Đối với lệnh chuyển tiền đóng các loại Thuế, sử dụng mẫu bên dƣới và ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

Hình 2: Mẫu giấy chuyển tiền cho các loại Thuế
II.2. Nộp thuế
Công ty thƣờng chuẩn bị các giấy tờ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

Đến Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh nộp tờ khai thuế tại bàn và chờ đóng
dấu xác nhận mang về. Tất...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

công việc trƣớc hoặc đúng thời hạn và luôn khuyến khích sự tự giác của nhân
viên.
- Thân thiện: c...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

Kĩ năng giao tiếp
Tuy đã học qua những kiến thức cơ bản về giao tiếp trong môi trƣờng doanh
nghiệ...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo cáo thƣờng niên năm 2011 của Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments.

...
GVHD: Đặng Thị Thu Hằng

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ngƣời thực hiện báo cáo:

Đỗ Nguyễn Hoàng Anh

Niên khóa:

2010-2014.

Khoa:

K...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

104684 do nguyen hoang a nh

730 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

104684 do nguyen hoang a nh

 1. 1. KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG LỚP: TC101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Họ và tên sinh viên: Đỗ Nguyễn Hoàng Anh Lớp: TC101 MSSV: 104684 Cơ quan đến thực tập: Công ty TMHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Lầu 23, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Từ 7/01/2013 đến 10/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: CôTrần Thị Hạo Nhiên Giảng viên hƣớng dẫn Cô Đặng Thị Thu Hằng 03/2013
 2. 2. KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚP: TC101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Họ và tên sinh viên: Đỗ Nguyễn Hoàng Anh Lớp: TC101 MSSV: 104684 Cơ quan đến thực tập: Công ty TMHH Quản lỹ Quỹ Eastspring Investments. Lầu 23, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Từ 7/01/2013 đến 10/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Cô Trần Thị Hạo Nhiên Giảng viên hƣớng dẫn Cô Đặng Thị Thu Hằng 03/2013
 3. 3. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chữ kí của Ngƣời hƣớng dẫn Tp. HCM, Ngày…..tháng…...năm i
 4. 4. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chữ kí của Giảng viên hƣớng dẫn Tp. HCM, Ngày…..tháng…...năm ii
 5. 5. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chữ kí củaNgƣời chấm báo cáo Tp. HCM, Ngày…..tháng…...năm iii
 6. 6. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng TRÍCH YẾU Báo cáo lần này là sự tự tìm hiểu, thâm nhập của sinh viên khi đi thực tập tại môi trƣờng doanh nghiệp.Giữa lý thuyết và thực hành là hai khái niệm hoàn toán khác nhau.Kiến thức trên sách vở là những gì đã đƣợc đúc kết qua thời gian dài, chỉ giúp ngƣời học hiểu đƣợc cách thức, phƣơng pháp.Trên thực tế, điều này còn đòi hỏi phải áp dụng kết hợp kiến thức giữa nhiều môn học khác nhau cũng nhƣ kĩ năng giao tiếp cá nhân, kĩ năng làm việc nhóm. Với phƣơng châm “Tinh thần học thực, Chất lƣợng chuẩn mực”, cũng nhƣ tinh thần giảng dạy “Học đi đôi với hành”, trƣờng đại học Hoa Sen tạo điều kiện cho sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiển. Chính phƣơng châm này, giúp cho sinh viên của trƣờng tự hòa nhập vào môi trƣờng làm việc, nhằm mục đích đào tạo một con ngƣời “vững lý thuyết, tốt thực hành” trong tƣơng lai, đảm bảo chất lƣợng sinh viên đầu ra của nhà trƣờng. Và tôi, trong khoảng thời gian Thực tập nhận thức gần 8 tuần tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Easrspring Investments đã đúc kết đƣợc rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, từ những kiến thức chuyên môn cho đến những kĩ năng làm việc trong môi trƣờng doanh nghiệp. Đồng thời, bản thân cũng hi vọng sẽ tạo một mối quan hệ tốt giữa Trƣờng đại học Hoa Sen và Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastspring Investments, tạo điều kiện cho các bạn khóa sau có cơ hội thực tập tại công ty. iv
 7. 7. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ................................................................ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .................................................... ii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ....................................................... iii TRÍCH YẾU .............................................................................................................. iv LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ vi NHẬP ĐỀ ................................................................................................................. vii I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS ........................................................................................................ 1 I.1. Lịch sử hình thành – phát triển ............................................................................ 1 I.2. Cơ cấu tổ chức – hoạt động kinh doanh ............................................................... 2 I.2.1. Sơ đồ tổ chức ..................................................................................................... 2 I.2.2. Cơ cấu nhân sự .................................................................................................. 2 I.2.3. Chức năng các phòng ban trong công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments. .................................................................................................................................... 3 II. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ......................................................... 4 II.1. Làm thanh toán .................................................................................................. 5 II.2. Nộp thuế .............................................................................................................. 7 II.3. Photo, Scan giấy tờ. ............................................................................................ 8 II.4. Lƣu giữ chứng từ ................................................................................................ 8 III. KINH NGHIỆM ĐẠT ĐƢỢC ............................................................................. 8 III.1. Chuyên môn ....................................................................................................... 8 III.2. Kỹ năng.............................................................................................................. 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 11 THÔNG TIN LIÊN HỆ ............................................................................................ 12 v
 8. 8. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastspring Investments. Quyền Tổng Giám đốc công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments. Ông Nguyen Tuan Thên An. Cô Kế toán trƣởng Trần Thị Hạo Nhiên. Cô Kế toán tổng hợp Đặng Thị Thanh Trang. đã tạo điều kiện cho tôi có đƣợc cơ hội cọ sát với thực tế trong môi trƣờng doanh nghiệp bên cạnh với những kiến thức đƣợc học tập tại trƣờng. Từ đây, tôi đã có thêm những kiến thức, kĩ năng quý báo mà không một sách vở nào có thể mang lại.Đồng thời phía công ty đã tận tình hỗ trợ, hƣớng dẫn tôi hoàn thành tốt các công việc đƣợc giao, và cung cấp những thông tin quý báo để tôi hoàn thành tốt cuốn báo cáo này. Về phía nhà trƣờng đại học Hoa Sen, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu trƣờng đại học Hoa Sen. - Phòng Hỗ trợ Sinh viên và Cộng đồng. - Giảng viên hƣớng dẫn, cô Đặng Thị Thu Hằng - Cùng các bạn cùng lớp TC101. đã giúp đỡ tôi rất nhiều về cách thức trình bày, quy cách để hoàn thành tốt cuốn Báo cáo Thực tập nhận thức lần này đúng tiêu chuẩn, phù hợp với mục tiêu của đợt Thực tập nhận thức lần này. vi
 9. 9. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng NHẬP ĐỀ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments là một công ty quản lý quỹ quốc tế hàng đầu với số lƣợng nhà đầu tƣ lớn nhất Việt Nam.Và đây là công ty tôi có cơ hội đƣợc thực tập nhận thức trong 8 tuần vừa qua. Khi bƣớc chân vào môi trƣờng doanh nghiệp, bản thân tôi tự đặt ra những mục tiêu chính cho bản thân nhƣ sau: - Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt đợt Thực tập nhận thức. - Mục tiêu 2: Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: học hỏi tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các anh chị đi trƣớc, nâng cao kĩ năng Anh ngữ. - Mục tiêu 3: Áp dụng những kiến thức, kĩ năng học đƣợc tại nhà trƣờng vào môi trƣờng thực tế. - Mục tiêu 4: Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kĩ năng thực tế cần thiết. - Mục tiêu 5: Tạo mối quan hệ thân thiết giữa Trƣờng đại học Hoa Sen và Quý công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments, tạo điều kiện cho các bạn khóa sau có cơ hội đƣợc thực tập tại công ty. - Mục tiêu 6: Cố gắng hoàn thành cuốn báo cáo theo đúng tiêu chuẩn ISO 5966 và tuân thủ theo công ƣớc Bern. vii
 10. 10. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS Tên công ty : Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastspring Investments. Tên viết tắt : EIFMC Tên tiếng anh : Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company. Loại hình công ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngày thành lập : 05/2005 Số đăng kí kinh doanh: 03/GPHĐQLQ Mã số thuế : 0303827455 Địa chỉ : Lầu 23, 37 Tôn Đức Thằng, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : 08.39101660 Fax : 08.39105613 Website : www.eastspringinvestments.com.vn I.1. Lịch sử hình thành – phát triển Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastspring Investments thành lập vào tháng05/2005.Khi mới thành lập, công ty có tên là Công ty Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam.Ngày 9/12/2011 chính thức đổi tên mới là Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments. Thƣơng hiệu mới cho công ty cùng hoạt động dƣới tên gọi thống nhất cho toàn bộ hoạt động quản lỹ quỹ trên toàn Châu Á, cùng xác định những phẩm chất phù hợp nhất với một chuyên gia quản lỹ tài sản, xây dựng trên nền tảng “Chuyên Gia Đầu Tƣ Châu Á Đƣợc Thế Giới Tin Cậy” Hoạt động quản lý quỹ sẽ giữ nguyên cơ cấu cổ đông, bộ máy quản trị, triết lý và chiến lƣợc đầu tƣ vẫn luôn gắn kết chặt chẽ với Tập đoàn Prudential, công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments kết hợp kinh nghiệm quốc tế của một công ty quản lỹ quỹ đầu tƣ quốc tế và kinh nghiệm địa phƣơng đƣợc xây dựng từ trƣớc. Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments tại Việt Nam hiện đang là nhà Quản lý Quỹ Đầu tƣ Cân bằng Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và các quỹ nƣớc ngoài đầu tƣ tại Việt nam. Danh mục đầu tƣ gồm có: trái phiếu, cổ phiếu, đầu tƣ thỏa thuận và bất động sản. 1
 11. 11. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments, thành viên của Prudential Châu Á. Eastspring Investments là một trong các công ty quản lý quỹ lớn nhất trong khu vực, hiện có hoạt động tại 10 thị trƣờng, với khoảng 2.000 nhân viên và 80 tỷ Đô la Mỹ tài sản đang quản lý. I.2. Cơ cấu tổ chức – hoạt động kinh doanh I.2.1. Sơ đồ tổ chức Q. TỔNG GIÁM ĐỐC HR FINANCE LEGAL & COMPLIANCE PUBLIC EQUITY OPERATIONS & DEALING Hình Nguồn: Tự vẽ I.2.2. Cơ cấu nhân sự Quyền Tổng Giám đốc: Ông Nguyen Tuan Thên An. Trƣởng phòng HR: Bà Trần Trọng Phƣơng Thảo. Trƣởng phòn Finance : Bà Sangita Shah. Trƣởng phòng Legal & Compliance: Bà Đỗ Hƣơng Kim. Trƣởng phòng Public Equity: Ông Ngô Thế Triệu. Trƣởng phòng Operations: Ông Lê Nguyên Bình. Trƣởng phòng Dealing: Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Trƣởng phòng Marketing: Bà Phan Thị Ánh Minh. Trƣởng phòng Sales: Ông Nguyễn Minh Tùng. 2 MARKETING & SALES
 12. 12. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng I.2.3. Chức năng các phòng ban trong công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments. Sau thời gian thực tập gần 8 tuần tại công ty Eastspring Investments, cùng với sự hỗ trợ thông tin từ Cô Trần Thị Hạo Nhiên và công ty, tôi đã biết đƣợc chức năng của cácphòng ban gồm những công việc nhƣ sau: Phòng Finance Đây là bộ phận tôi công ty bố trí cho thực tập trong thời gian 8 tuần.Tại đây, chúng tôi đã học hỏi những kiến thức thực tiển. Tuy là những công việc văn phòng đơn giản, cũng nhƣ những bƣớc đầu khởi đầu để trở thành nhân viên bộ phận kế toán nhƣ thế nào, nhƣng tôi cảm thấy những công việc này thật bổ ích. - Nhận chứng từ, hóa đơn và các yêu cầu thanh toán. - Kiểm tra chứng từ, hóa đơn và tiến hành làm thanh toán theo yêu cầu. - Thực hiện những công việc nghiệp vụ chuyên môn về Tài chính kế toán theo dung quy định của Nhà nƣớc về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán quản lý toàn bộ các loại quỹ của công ty. - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lƣu trữ, bảo quản đầy đủ chứng từ kế toán ban đầu theo quy định hiện hành. Phòng HR: - Quản lỹ về mặt nhân sự của công ty - Tổ chức các hoạt động cho nhân viên. - Tính toán và trả lƣơng thƣởng hàng tháng cho nhân viên. - Các thƣ ký thuộc phòng nhân sự đƣợc chia ra theo các khu vực phòng ban, thực hiện công việc hỗ trợ cho nhân viên các phòng ban khi cần. - Tuyển dụng và điều phối nhân viên trong công ty. Phòng Legal & Compliace: - Quản lý những vế đề liên quan đến pháp lý của hoạt động công ty. - Công tác kiểm tra và bảo vệ nội bộ. - Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ theo quy định của công ty và pháp luật. 3
 13. 13. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng - Tham gia quá trình đàm phán, ký két hợp đồng, soạn thảo hợp đồng cho các phòng ban thực hiện các dự án đầu tƣ. Kiểm tra tính pháp lý dự thảo các hợp đồng. - Soạn thảo và công bố các thông tin về công ty với Ủy ban Chứng khoán, các sở ban ngành… Phòng Operations Thực hiện các lệnh chuyển tiền từ Quỹ đầu tƣ cho các dự án đầu tƣ của phòng Public Equity. Phòng ban thực hiện nhiệm vụ Kế toán Quỹ của Quỹ đầu tƣ cân bằng Prudential. Phòng Dealing Giao dịch và đàm phán để có giá tốt nhất cho các dự án đầu tƣ. Là phòng ban cùng với phòng Public Equity thực hiện các giao dịch về cổ phiếu, trái phiếu trên thị trƣờng chứng khoán. Nghiên cứu thị trƣờng tài chính Tìm kím và theo dõi các cơ hội kinh doanh mới Bày tỏ ý kiến về giá mà tại đó ngƣời ta có thể mua cổ phần của một công ty cụ thể dựa trên các dữ liệu đƣợc cung cấp bởi các nhà phân tích kỹ thuật trong thị trƣờng chứng khoán. Tiến hành nghiên cứu sâu rộng và phân tích đến các hiệu suất của thị trƣờng tài chính và thị trƣờng chứng khoán cá nhân. Phòng Marketng - Thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh công ty. - Chịu trách nhiệm về mặt truyền thông cho công ty. Phòng Sales - Là phòng ban mới đƣợc thành lập vào khoảng tháng 11/2012 để chuẩn bị cho Quỹ mở sắp phát hành tại công ty. Phòng Public Equity - Là phòng đầu tƣ chính của công ty. Thực hiện các hoạt động đầu tƣ theo đăng ký với Ủy ban Chứng khoán. - Xem xét đầu tƣ vào các doanh nghiệp, công ty cổ phần. - Mua, bán cổ phiếu, trái phiếu. - Mua, bán bất động sản. II. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY Trong vòng 8 tuần thực tập, nhờ có sự chỉ bảo tận tình của Cô Trần Thị Hạo Nhiên và các anh chị trong công ty, bản thân tôi đã hoàn thành tốt các công việc 4
 14. 14. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng đƣợc giao. Đồng thời bản thân đã hiểu rõ thêm về cách thức hoạt động của công ty, phòng kế toán và cụ thể hơn công việc của kế toán viên là nhƣ thế nào. Sau đây là những công việc tôi đã thực hiện trong vòng 8 tuần qua: II.1. Làm thanh toán Nhận chứng từ, hóa đơn từ các cá nhân, phòng ban thông qua thƣ ký của các bộ phận. Đóng dấu Receive và kí nhận cùng ngày tháng năm nhận giấy tờ lên chứng từ gốc và bản lƣu của ngƣời gửi. Kiểm tra chứng từ trên hóa đơn đỏ đẩy đủ thông tin bao gồm:  Tên công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments  Địa chỉ: Lầu 23, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, tp HCM  Mã số thuế: 0303827455 Kiểm tra các khoản thanh toán có đúng theo quy định (đối với thanh toán về Tiếp khách, công tác, thƣởng,…) và hợp đồng (đối với các thanh toán về dịch vụ hàng tháng nhƣ vệ sinh, bảo vệ, gửi xe… Chuyển chứng từ sang cho Kế toán trƣởng xác nhận hợp lệ để làm thanh toán chuyển tiền. Làm giấy thanh toán chuyển tiền cho cá nhân hoặc tổ chức theo mẫu bên dƣới. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin của bên đƣợc thanh toán tiền. In và kẹp chung với chứng từ gốc. Trình Trƣởng phòng Tài chính kiểm tra và kí duyệt, sau đó đƣa toàn bộ giấy tờ cho Quyền Tổng giám đốc kí. Đóng dấu công ty và photo một bản lệnh chuyển tiền. Gửi đến Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản (Deustche Bank) lệnh chuyển tiền bản chính và bản photo. Ngân hàng nhận bản chính và đóng dấu nhận vào bản photo. Nhận bản photo từ ngân hàng kẹp vào chứng từ gốc. Chuyển sang cho kế toán tổng hợp là Cô Đặng Thị Thanh Trang hoạch toán và ghi mã chứng từ. Sau đó lƣu chứng từ theo thứ tự ngày tăng dần. Cần chú ý điền thông tin phải chính xác. Các thông tin về tài khoản của ngƣời nhận cần ghi đúng theo bên ngƣời nhận cung cấp. Đối với các lệnh chuyển tiền ngoại tệ, cần photo và xác nhận sao y bản chính cho hóa đơn trả tiền gửi cho ngân hàng kèm theo lệnh chuyển tiền. 5
 15. 15. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Hình1: Mẫu lệnh chuyển tiền Đối với lệnh chuyển tiền đóng các loại Thuế, sử dụng mẫu bên dƣới và thực hiện cũng giống nhƣ các thanh toán khác. 6
 16. 16. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Hình 2: Mẫu giấy chuyển tiền cho các loại Thuế II.2. Nộp thuế Công ty thƣờng chuẩn bị các giấy tờ khai thuế và nộp thuế vào khoảng ngày 18 tới 20 hàng tháng. Khi nhận các tờ giấy khai thuế từ Cô Thanh Trang kế toán tổng hợp thì kiểm tra đầy đủ các thuế suất đã khai trong tháng và một khoản thuế phải đủ 2 bản. 7
 17. 17. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Đến Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh nộp tờ khai thuế tại bàn và chờ đóng dấu xác nhận mang về. Tất cả các tờ khai sau đó đƣợc lƣu riêng vào file Tax và thực hiện thanh toán thuế theo mẫu trên. II.3. Photo, Scan giấy tờ. Biết cách sử dụng máy Photocopy để thực hiện các cách photo nhƣ: 1 mặt, 2 mặt, phóng to, thu nhỏ. Biết cách sửa các lỗi kẹt giấy, hết giấy, hết mực của máy photo. Biết cách scan giấy tờ theo: 1 mặt, 2 mặt, scan trắng đen, scan màu… II.4. Lƣu giữ chứng từ Dùng bấm lỗ giấy và canh chỉnh cho khổ giấy A4 Sắp xếp giấy tờ theo thứ tự tăng dần theo ngày tháng. Cần sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận, tránh làm nhàu, làm rách giấy tờ chứng từ. Đặc biết cần cẩn thận với các giấy tờ có dấu đỏ, hóa đơn đỏ. III. KINH NGHIỆM ĐẠT ĐƢỢC Với những mục tiêu đặt ra ban đầu khi bƣớc vào công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments, tôi cảm thấy đã gặt hái đƣợc nhiều kinh nghiệm chuyên môn, cũng nhƣ kĩ năng cho bản thân. Tuy đây chỉ là những kiến thức căn bản, nhƣng tôi cảm thấy rất những điều này rất đáng giá, vì không ở đâu, không một môi trƣờng nào mà sinh viên học về kinh tế học hỏi tốt bằng ở môi trƣờng doanh nghiệp. Và đây là những điều tôi đúc kết đƣợc sau thời gian thực tập gần 8 tuần tại công ty: III.1. Chuyên môn Môi trƣờng làm việc Là một công ty thuộc tập đoàn lớn Prudential,với lịch sử đã hoạt động 7 năm, ban Giám đốc lãnh đạo công ty Eastspring Investments hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lí nguồn tài nguyên con ngƣời thông qua môi trƣờng làm việc. Qua 8 tuần thực tập tại công ty, tôi rút ra những đặc điểm về môi trƣờng làm việc tại công ty Eastspring Investments: - Thoái mái: từ cơ sở vật chất công ty đã tran bị đầy đủ những gì cần thiết nhất trong quá trình làm việc. Phòng giải lao luôn có sẵn bánh trái, trà sữa cho nhân viên dung khi cần. Bàn ghế đều phù hợp, máy móc hiện đại. Vệ sinh văn phòng luôn sạch sẽ và thoáng mát nhờ đội ngũ nhân viên thuê dọn bên ngoài luôn thực hiện tốt công việc. Công ty luôn yêu cầu về mặt giá trị công việc, không quan trọng về vấn đề số lƣợng. Công ty luôn khuyến khích nhân viên hoàn thành tốt 8
 18. 18. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng công việc trƣớc hoặc đúng thời hạn và luôn khuyến khích sự tự giác của nhân viên. - Thân thiện: cách bố trí văn phòng làm việc của công ty vô cùng thoải mái, có một không gian mở cho phép nhân viên, cụ thể là tôi có thể trao đổi khi có nhu cầu hoặc có vấn đề thắc mắc. Đồng thời, ban Giám đốc cũng tạo điều kiện cho chúng tôi có thời gian trao dồi thêm kiến thức ngay tại công ty trong lúc rảnh rỗi. Điều này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa ban lãnh đạo và nhân viên công ty. Nhìn chung, công ty Eastspring Investments có một môi trƣờng làm việc thân thiện, hƣớng nhân viên, tạo cho nhân viên sự thoải mái, có động lực làm việc cao, nâng cao tính kỉ luật, tính tự giác của nhân viên. Ban Giám đốc không gây áp lực, đôn đốc, tạo điều kiện cho nhân viên cống hiến hết sức mình, nâng cao hiệu suất làm việc cho công ty. Quả thật, công ty có một môi trƣờng làm việc rất tốt, khiến nhân viên phấn đấu cho các mục tiêu đã đặt ra. III.2. Kỹ năng Tác phong làm việc Thời gian 8 tuần làm việc trong môi trƣờng doanh nghiệp có lẽ là một thử thách, trải nghiệm mới đối với bản thân tôi nói. Ban đầu, bƣớc vào bản thân tôi không khỏi bỡ ngỡ vì những kiến thức căn bản đã học trong vòng 2 năm qua không áp dụng đƣợc nhiều, có một sự chênh lệch giữa kiến thức và thực tiển. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Cô Trần Thị Hạo Nhiên tôi đã dần làm quen đƣợc với môi trƣờng tại công ty. Với thời gian thực tập, tôi biết đến một khái niệm làm việc nhƣ một nhân viên thực thụ: - Đi làm đúng giờ giấc: Sáng: 8h30 đến 12h00. Chiều: 1h00 đến 4h30. - Tác phong ăn mặt: tuy công ty không yêu cầu đồng phục đối với nhân viên và sinh viên thực tập. Nhƣng một yêu cầu nhỏ đối với nhân viên là phải ăn mặt nghiêm túc. - Giao tiếp: từ tốn, nhỏ nhẹ. 9
 19. 19. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Kĩ năng giao tiếp Tuy đã học qua những kiến thức cơ bản về giao tiếp trong môi trƣờng doanh nghiệp ở môn Kĩ Năng Giao Tiếp tại trƣờng đại học Hoa Sen, nhƣng khi bƣớc vào môi trƣờng thực tế bản thân tôi không khỏi bở ngỡ. Với sự nhiệt tình giúp đỡ, hƣớng dẫn của Cô Trần Thị Hạo Nhiên và Cô Sangita Shah và Cô Đặng Thị Thanh Trang tôi đã nhanh chóng hòa nhập vào môi trƣờng làm việc tại công ty Eastspring Investments. Từ đây, tôi đã áp dụng, cũng nhƣ học hỏi đƣợc những kiến thức thực tế về giao tiếp tại môi trƣờng doanh nghiệp. Công việc văn phòng Biết sử dụng các loại máy móc văn phòng cơ bản nhƣ photocopy, scan, fax,… Biết các quy trình giao – nhận chứng từ, hồ sơ. Sử dụng Word và Excel thành thạo. Cách viết mail trong công việc. 10
 20. 20. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thƣờng niên năm 2011 của Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments. 11
 21. 21. GVHD: Đặng Thị Thu Hằng THÔNG TIN LIÊN HỆ Ngƣời thực hiện báo cáo: Đỗ Nguyễn Hoàng Anh Niên khóa: 2010-2014. Khoa: Kinh tế thƣơng mại Ngành học: Tài Chính-Ngân Hàng Lớp: TC101. Mã số sinh viên: 104684 Email: dung.nkp4684@sinhvien.hoasen.edu.vn 12

×