Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Tên đề tài:

QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG
TY TNHH TM DV TÂN QUỐC PHONG

Tên cơ quan thực t...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Tên đề tài:

QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG
TY TNHH TM DV TÂN QUỐC PHONG

Tên cơ quan thực t...
NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP
...............................................................................................
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN
...........................................................................................
LỜI CẢM ƠN
Trƣớc tiên tôi xin trân trọng cảm ơn trƣờng đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện
giúp tôi có đƣợc kỳ thực tập nhận ...
MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ......................................................................................
2.4.

Gọi điện thoại đề nghị thanh toán ............................................................................... 13...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, với xu hƣớng hội nhập kinh tế thế giới cùng với sự phát triển
mạnh mẽ của nền kinh tế thị trƣờng, đòi...
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XD
TM DV TÂN QUỐC PHONG
1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XD
...
2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ.
+ Chức năng:
Cung cấp vật liệu xây dựng cho các công ty, cơ quan,…trên địa bàn TP Hồ
Chí Minh và ...
3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN
QUỐC PHONG.

3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ...
3.2 Chức năng, quyền hạn của các chức danh:

Giám đốc: Điều hành toàn bộ hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp. Chịu
t...
4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY:

- Công ty tổ chức hạch toán độc lập
- Niên độ kế toán tại công ty bắt đầu từ ngày...
4.2. Chức năng, nhiêm vụ phòng kế toán:
Kế toán 1: (Kế toán trƣởng)
 Chịu sự quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của...
 Đối chiếu sổ phụ ngân hàng đối với những phần liên quan đến công việc của
mình.
 Kiểm tra quản lý hoá đơn đồng thời mở ...
 Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về phần công việc của mình.
 In và lập sổ kế toán, thực hiện các công vi...
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung:
Chöùng töø keá toaùn

Soå nhaät kyù chung

Soå caùi

Soå, theû keá
t...
4.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và phƣơng tiện phục vụ công tác kế
toán
Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doa...
CHƢƠNG 2: CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC THỰC
TẾ TẠI CÔNG TY
1. Phân biệt chứng từ và sử dụng thiết bị văn phòng
1.1. Phân b...
2.3. Nhập dữ liệu các Hóa đơn thuế
 Công việc: Nhập dữ liệu của các Hóa đơn thuế tháng 2/2013 vào excel.
 Phải nhập thật...
CHƢƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. NHẬN XÉT
Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH XD TM DV Tân Quốc Phong tìm...
đúng chế độ, chính sách, đúng pháp luật.Các chứng từ kế toán đều đƣợc tập hợp về
phòng kế toán nên công việc đƣợc giải quy...
2. KIẾN NGHỊ
-Với tình thực tế hiện nay để tăng doanh thu tốt hơn thì đầu tiên phải tăng hàng hóa
tiêu thụ. Công ty phải n...
- Để xúc tiến việc bán hàng công ty có những chính sách khen thƣởng kịp thời
bằng cách thƣởng vƣợt doanh số, thƣởng tìm đƣ...
KẾT LUẬN
Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển
đòi hỏi phải năng động và li...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài
chính.
2. Một số tài liệu d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

104656 tran quoc vuong

440 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

104656 tran quoc vuong

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Tên đề tài: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TÂN QUỐC PHONG Tên cơ quan thực tập : Công Ty TNHH XD TM DV Tân Quốc Phong Thời gian thực tập : 07/01/2013-10/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Thu Vị Sinh viên thực tập : Trần Quốc Vƣơng Lớp : TC1011
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Tên đề tài: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TÂN QUỐC PHONG Tên cơ quan thực tập : Công Ty TNHH XD TM DV Tân Quốc Phong Thời gian thực tập : 07/01/2013-10/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Trần Thị Thu Vị Sinh viên thực tập : Trần Quốc Vƣơng Lớp : TC1011
 3. 3. NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm …. Chữ ký ngƣời hƣớng dẫn Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong | i
 4. 4. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm ….. Chữ ký giảng viên hƣớng dẫn Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii
 5. 5. LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên tôi xin trân trọng cảm ơn trƣờng đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện giúp tôi có đƣợc kỳ thực tập nhận thức này.Qua gần 3 năm tham gia học tại trƣờng, nhờ có những buổi thực tập này đã giúp tôi tiếp cận với môi trƣờng tốt hơn và để hiểu hơn về công việc mà mình đã chọn trong tƣơng lai. Trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập nhận thức của mình, đầu tiên tôi xin cảm ơn trƣờng Đại học Hoa Sen, cảm ơn thầy Ngô Hữu Hùng đã hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc, nhân viên trong công ty, đặc biệt là chị Trần Thị Thu Vị- Kế toán viên đã tận tình trực tiếp giúp đỡ và tạo mọi điều kiện giúp tôi làm quen với thực tế, có cơ hội đối chứng giữa việc học tại trƣờng và việc làm thực tế. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI CẢM ƠN iii
 6. 6. MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP .................................................................................... i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................................ii LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................. iii MỤC LỤC ....................................................................................................................................... iv LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG .... 2 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG. ........................................................................................................................... 2 2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ................................................................................................. 3 3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG. ...................................................................................................................................................... 4 3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý. ....................................................................................................... 4 3.2 Chức năng, quyền hạn của các chức danh: .......................................................................... 5 4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY: ................................................................ 6 4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ............................................................................ 6 4.2. Chức năng, nhiêm vụ phòng kế toán: ................................................................................. 7 KẾ TOÁN TRƢỞNG ................................................................................................................... 6 Kế toán 2 ....................................................................................................................................... 6 Kế toán 3 ....................................................................................................................................... 6 Kế toán 4 ....................................................................................................................................... 6 4.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: nhật ký chung. ........................................................ 9 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung: ................................................................ 10 4.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và phƣơng tiện phục vụ công tác kế toán ......... 11 4.5.Hệ thống chứng từ kế toán ................................................................................................ 11 5. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY ................................... 11 CHƢƠNG 2: CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ..................... 12 1. Phân biệt chứng từ và sử dụng thiết bị văn phòng .............................................................. 12 1.1. 1.2. 2. Phân biệt Phiếu thu, Phiếu chi, Hóa đơn GTGT ......................................................... 12 Sử dụng các thiết bị văn phòng.................................................................................... 12 Kiểm tra và đối chiếu .......................................................................................................... 12 2.1. Các Hóa đơn thuế GTGT............................................................................................. 12 2.2. Kiểm tra hóa đơn vận chuyển ...................................................................................... 12 2.3. Nhập dữ liệu các Hóa đơn thuế ................................................................................... 13 Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |MỤC LỤC iv
 7. 7. 2.4. Gọi điện thoại đề nghị thanh toán ............................................................................... 13 CHƢƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN ............................................................ 14 1. NHẬN XÉT ............................................................................................................................ 14 2. KIẾN NGHỊ ........................................................................................................................ 16 KẾT LUẬN..................................................................................................................................... 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................... 19 Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong | v
 8. 8. LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với xu hƣớng hội nhập kinh tế thế giới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trƣờng, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng nổ lực tìm kiếm thị trƣờng và sáng tạo ra những sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời tiêu dùng, và trên hết là phải biết cách tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu cơ bản của tất cả các doanh nghiệp, lợi nhuận luôn giữ vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nó là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó đối với các doanh nghiệp việc xác định kết quả kinh doanh để tìm ra lợi nhuận trong kỳ là một trong những công việc đƣợc chú trọng. Nó là công cụ rất cần thiết cho việc quản lý doanh nghiệp, cung cấp cho nhà quản trị những thông tin có độ tin cậy, có cơ sở khoa học để đề ra các quyết định đúng đắn, hợp lý, không chỉ đối với doanh nghiệp mà cho cả những đối tƣợng bên ngoài doanh nghiệp. Tôi đã đến thực tập tại Công ty để có dịp tìm hiểu về các hoạt động của Công ty và đã đúc kết đƣợc rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, từ những kiến thức chuyên môn cho đến những kĩ năng làm việc trong môi trƣờng công ty. Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức hạn hẹp nên bài báo cáo của tôi không tránh khỏi những sai sót và đây cũng là bài học giúp tôi có kinh nghiệm trong tƣơng lai mà tôi phải học hỏi thêm. Do vậy, tôi mong nhận đƣợc sự góp ý tận tình của Quý thầy cô để bài báo cáo của tôi đƣợc hoàn chỉnh hơn. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 1
 9. 9. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG.  Tên công ty: CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG.  Tên giao dịch: TAN QUOC PHONG CONSTRUCTION TRADING SERVICE COMPANY LIMITED.  Tên viết tắt: TAN QUOC PHONG CO.,LTD.  Địa chỉ: 25A Khu Thƣơng Mại, Phƣờng Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.  Điện thoại : 08 39781176  Số Fax : 08 39781176  MST: 0303485226  Email : truongquochung2004@yahoo.com.vn  Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH  Lĩnh vực kinh doanh : Thƣơng mại, xây dựng, dịch vụ – Mua bán vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, môi giới vận tải…  Số vốn điều lệ : 1000.000.000 VNĐ Công ty đƣợc thành lập ngày 09/09/2004 giấy phép đăng ký kinh doanh số 4102024772 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ TP Hồ Chí Minh cấp. Sau khi đƣợc cấp giấy phép thành lập kinh doanh, DN bắt đầu kinh doanh, nâng cao sự quản lý và đãi ngộ nhân viên…Vì thế các năm qua đã làm tăng uy tín đối với các doanh nghiệp mà công ty hợp tác, trao đổi mua bán. Là doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chất lƣợng các năm 2005, 2006, 2007 do Mạng Doanh Nghiệp Việt Nam bình chọn. Hiện nay công ty đã tạo đƣợc thế đứng vững chắc trên thị trƣờng và thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới giao dịch với công ty. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 2
 10. 10. 2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ. + Chức năng: Cung cấp vật liệu xây dựng cho các công ty, cơ quan,…trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận. Điển hình nhƣ công ty Thép ViNa KyeoI… + Nhiệm vụ, quyền hạn: - Chủ động tìm hiểu thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh đúng ngành nghề quy định - Đƣợc quyền tuyển dụng lao động theo pháp luật quy định để phục vụ cho việc kinh doanh và phân phối sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng. - Đảm bảo việc hạch toán kế toán đầy đủ, tự trang trải nợ vay, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ và các chính sách, chế độ của Nhà Nƣớc. - Công ty chủ động lập kế hoạch kinh doanh, giao dịch với khách hàng theo đúng chức năng đƣợc quy định. Tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đạt đƣợc uy tín và lợi nhuận. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 3
 11. 11. 3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN QUỐC PHONG. 3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY GIAÙM ÑOÁC BỘ PHẬN KHO BOÄ PHAÄN BAÙN HAØNG PHOØNG KINH DOANH BỘ PHẬN GIAO HÀNG BỘ PHẬN BỘ PHẬN TIẾP THỊ BOÄ PHAÄN KEÁ TOAÙN CUNG ỨNG Bảng 1.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 4
 12. 12. 3.2 Chức năng, quyền hạn của các chức danh: Giám đốc: Điều hành toàn bộ hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp. - Tạo mối quan hệ hài hòa giữa các bộ phận trong công ty, tạo điều kiện cho mọi nhân viên tham gia vào sự quản lý chất lƣợng của đơn vị với tính sáng tạo cao. - Định kỳ, hàng tháng một lần hoặc đột xuất trong tháng họp giao ban để xem xét quá trình cung cấp hàng hóa, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, phƣơng hƣớng mới cho các bộ phận. - Đánh giá và ra những quyết định kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu. Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, cung cấp, lập kế hoạch hàng hóa với các bộ phận bán hàng, tiếp thị, cung ứng. Thiết lập, củng cố mối quan hệ lâu dài và uy tín với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu thông qua các sản phẩm của doanh nghiệp. Bộ phận kho: Quản lý, bảo quản hàng hóa, nhập xuất hàng hóa đúng quy định. Bộ phận giao hàng: Giao hàng từ kho đến cho khách hàng, chịu trách nhiệm thu tiền bán hàng. Phòng kế toán: Thực hiện công tác kế toán theo đúng yêu cầu của phát luật và yêu cầu quản lý. Kiểm tra, theo dõi hoạt động của các bộ phận. Giúp theo dõi tình hình biến động của doanh nghiệp. Cung cấp tài liệu cho giám đốc nhằm quản lý và điều hành doanh nghiệp.Lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp sao cho thật trung thực và hợp lý. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 5
 13. 13. 4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY: - Công ty tổ chức hạch toán độc lập - Niên độ kế toán tại công ty bắt đầu từ ngày 01/01- 31/12 cùng năm - Công ty vận dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung, toàn bộ chứng từ kế toán, hóa đơn, các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo … đều đƣợc thực hiện tại phòng kế toán. Các bộ phận có nhiệm vụ tập hợp các chứng từ phát sinh lên phòng kế toán. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Việt Nam đồng, nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác theo tỷ giá thực tế do Ngân hàng nhà nƣớc công bố. 4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty KẾ TOÁN TRƢỞNG Kế toán 2 Kế toán 3 Kế toán 4 Bảng 1.2Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 6
 14. 14. 4.2. Chức năng, nhiêm vụ phòng kế toán: Kế toán 1: (Kế toán trƣởng)  Chịu sự quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy kế toán trƣớc Giám đốc.  Hàng tháng, có trách nhiệm lập bảng lƣơng và chuyển lƣơng, lập bảng phiếu xăng và card điện thoại.  Quản lý, kiểm tra, đôn đốc kế toán 2 và kế toán 3, kế toán 4 hoàn thành công việc đƣợc giao.  Có trách nhiệm hƣớng dẫn công việc, phân chia công việc để hoạt động của bộ máy kế toán trôi chảy.  Giúp Giám đốc xây dựng các biện pháp hoàn thiện các quy trình hoạt động của công ty.  Tổng hợp các số liệu kế toán hàng tháng để lập các báo cáo tài chính quý, năm.  Hƣớng dẫn nhân viên mới thích nghi với công việc đƣợc giao.  Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu quản lý. Kế toán 2:  Chịu sự quản lý và chịu trách nhiệm công việc trƣớc kế toán 1 và Giám đốc.  Có trách nhiệm lập, lƣu trữ, quản lý phiếu thu, phiếu xuất, séc hàng tháng và lƣu trữ quản lý HĐ GTGT đầu ra, GNT, HĐBL đúng quy định của pháp luật.  Có trách nhiệm báo cáo thuế đồng thời lập phiếu nộp thuế vào kho bạc trình lên giám đốc hàng tháng đúng thời hạn quy định.  Giao dịch với cơ quan thuế và thông báo với kế toán 1 về những thay đổi do chi cục thuế thông báo để đảm bảo làm đúng theo luật thuế mới.  Phối hợp với kế toán 3 kiểm tra công nợ trên phiếu giao hàng của nhà cung cấp khi thanh toán đồng thời lập Séc thanh toán. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 7
 15. 15.  Đối chiếu sổ phụ ngân hàng đối với những phần liên quan đến công việc của mình.  Kiểm tra quản lý hoá đơn đồng thời mở sổ quản lý hoá đơn hàng tháng.  Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng với bộ phận bán hàng.  Mua hoá đơn GTGT hoặc đăng ký sử dụng HĐ GTGT  Theo dõi tình hình thanh toán của các Séc thanh toán.  Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về phần công việc của mình.  In và lập sổ kế toán, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Kế toán 3:  Chịu sự quản lý và trách nhiệm công việc trƣớc kế toán 1 và Giám đốc.  Có trách nhiệm lập, lƣu trữ, quản lý phiếu chi, phiếu nhập, UNC hàng tháng và lƣu trữ quản lý HĐ GTGT đầu vào, phiếu đề nghị sử dụng đúng quy định của pháp luật.  Có trách nhiệm kiểm tra hoá đơn đầu vào, đôn đốc bộ phận cung ứng lấy hoá đơn đầu vào trƣớc ngày 10 hàng tháng để kế toán 2 báo cáo thuế đúng thời hạn quy định.  Cuối tháng có trách nhiệm ƣớc tính số thuế GTGT đầu vào của tháng đó.  Theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp. Lên lịch thanh toán với nhà cung cấp trình lên Giám đốc để thanh toán, lập báo cáo công nợ theo yêu cầu quản lý.  Phối hợp với kế toán 2 kiểm tra công nợ trên phiếu nhập kho khi thanh toán đồng thời lập phiếu chi thanh toán.  Đối chiếu sổ phụ ngân hàng đối với những phần liên quan đến công việc của mình.  Kiểm tra phiếu nhập, phiếu giao hàng để đƣa số tồn kho chính xác.  Phối hợp với bộ phận kho, kế toán 4 để kiểm tra và tìm ra nguyên nhân sự chênh lệch giữa số liệu sổ sách với số liệu thực tế.  Theo dõi tình hình thanh toán của các UNC. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 8
 16. 16.  Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về phần công việc của mình.  In và lập sổ kế toán, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán 1. Kế toán 4:  Chịu sự quản lý và trách nhiệm công việc trƣớc kế toán 1 và Giám đốc  Có trách nhiệm lập, lƣu trữ, quản lý phiếu nhập hàng tháng và lƣu trữ quản lý các biên bản kiểm kho đúng quy định của pháp luật.  Lập phiếu nhập kho khi nhập hàng, nhập liệu vào máy phiếu nhập kho.  Dự vào số liệu sổ sách do kế toán 3 cung cấp và số liệu thực tế kiểm kho để đƣa ra số liệu chênh lệch kiểm kho.  Kiểm tra phiếu nhập chính xác.  Phối hợp với bộ phận kho, kế toán 3 để kiểm kho, kiểm tra và tìm ra nguyên nhân sự chênh lệch giữa số liệu sổ sách với số liệu thực tế, lập các báo cáo kiểm kho.  Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về phần công việc của mình Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán. 4.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: nhật ký chung. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ phát sinh, kế toán ghi các số liệu vào sổ nhật ký chung. Sau đó, căn cứ số liệu đã ghi trên nhật ký chung để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái. Các số liệu liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng đƣợc đồng thời ghi vào sổ, thẻ chi tiết tƣơng ứng. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 9
 17. 17. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung: Chöùng töø keá toaùn Soå nhaät kyù chung Soå caùi Soå, theû keá toaùn chi tieát Baûng toång hôïp chi tieát Baûng caân ñoái soá phaùt sinh Baùo caùo taøi chính Ghi chú: + Ghi hằng ngày + Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ + Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Bảng 1.3 Trình tự ghi sổ kế toán Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 10
 18. 18. 4.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và phƣơng tiện phục vụ công tác kế toán Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ 48 Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong công ty dựa theo chuẩn mực kế toán và các thông tƣ có liên quan Phƣơng tiện phục vụ công tác kế toán: - Phƣơng tiện vừa xử lý số liệu, vừa làm công việc ghi sổ là máy vi tính với phần mềm kế toán ( Excel, Microsoft visual FoxPro 9.0) 4.5.Hệ thống chứng từ kế toán Doanh nghiệp sử dụng các loại sổ sách theo quy định của Bộ Tài Chính nhƣ: sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản theo hình thức Nhật ký chung, bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối số phát sinh, sổ quỹ tiền mặt, sổ thẻ kế toán chi tiết, sổ theo dõi tiền lƣơng và các khoản phải trả công nhân viên, … 5. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY Công ty luôn có hƣớng phát triển tốt nhất cho công việc kinh doanh của mình.Với thời gian hoạt động đƣợc gần 6 năm công ty đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm trong kinh doanh.Trƣớc xu thế cạnh tranh trên thị trƣờng trong nƣớc, công ty phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Công ty đã có một tổ chức tiếp thị và hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và nhiệt tình. Bên cạnh đó công ty cũng luôn tìm cho mình những hƣớng đi mới nhằm tăng uy tín với những khách hàng lâu năm và thu hút những khách hàng mới. Công ty đã có sự chinh phục khách hàng bằng những sản phẩm chất lƣợng, và sự phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Với phƣơng hƣớng đƣa chất lƣợng hàng hóa cùng sự phục vụ khách hàng đã làm số lƣợng hàng hóa tiêu thụ nhiều hơn nâng cao uy tín với khách hàng.Công ty đã có hƣớng đi đúng đắn và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |LỜI MỞ ĐẦU 11
 19. 19. CHƢƠNG 2: CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC THỰC TẾ TẠI CÔNG TY 1. Phân biệt chứng từ và sử dụng thiết bị văn phòng 1.1. Phân biệt Phiếu thu, Phiếu chi, Hóa đơn GTGT  Công việc :Sắp xếp các phiếu GTGT theo đúng số thứ tự, theo ngày tháng. Khi nhận hoá đơn mua bán trong công ty cần có hoá đơn để xác nhận, hoá đơn có thể xuất ngay hoặc xuất sau.  Phải sắp xếp theo ngày, tháng, năm; số phiếu theo thứ tự tăng dần tính từ trên xuống dƣới.  Phải kiểm tra tên hàng và số lƣợng tƣơng ứng với tên hàng đó. 1.2. Sử dụng các thiết bị văn phòng  Công việc: Sử dụng máy in để in tờ khai thuế sau đó kiểm tra lại, sử dụng máy fax để gửi bảng báo giá cho khách hàng.  Sử dụng máy in và máy fax thành thạo. 2. Kiểm tra và đối chiếu 2.1. Các Hóa đơn thuế GTGT  Công việc: Kiểm tra và đối chiếu nội dung ở Bảng kê hóa đơn GTGT với Hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty.  Kiểm tra lại các thông tin: tên công ty, mã số thuế, ngày hóa đơn, số hóa đơn, ký hiệu, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền.  Nếu phát hiện có sai sót, phải ghi chú lại để kiểm tra lại 1 lần nữa. 2.2. Kiểm tra hóa đơn vận chuyển  Công việc: Kiểm tra và đối chiếu giá cƣớc vận chuyển với giá cƣớc trên Hợp đồng. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC THỰC TẾ TẠI CÔNG TY 12
 20. 20. 2.3. Nhập dữ liệu các Hóa đơn thuế  Công việc: Nhập dữ liệu của các Hóa đơn thuế tháng 2/2013 vào excel.  Phải nhập thật chính xác số hóa đơn, số seri, ngày in trên hóa đơn, mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, mã số thuế của nhà cung cấp, tiền hàng, mã thuế, thuế suất, tài khoản thuế, tài khoản đối ứng, thuế.  Sau khi đƣợc nhập vào máy, các dữ liệu này sẽ đƣợc in ra để kiểm tra lại một lần nữa với các Hóa đơn thuế.. 2.4. Gọi điện thoại đề nghị thanh toán  Công việc: Gọi điện thoại cho khách hàng yêu cầu thanh toán khi đến hạn phải trả. Giúp cho khả năng giao tiếp với khách hàng tốt hơn và tiếp cận tốt với giao tiếp nơi công sở. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC THỰC TẬP NHẬN THỨC THỰC TẾ TẠI CÔNG TY 13
 21. 21. CHƢƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 1. NHẬN XÉT Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH XD TM DV Tân Quốc Phong tìm hiểu về công tác kế toán của công ty, đã giúp tôi tiếp cận với thực tế một cách gần hơn. Kết hợp với những gì tôi đã học ở trƣờng lớp và thời gian thực tập vừa qua, tôi xin có vài nhận xét và kiến nghị sau khi đã đối chiếu giữa thực tế và lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nhƣ sau: Công ty có một đội ngũ nhân viên bán hàng nhiệt tình năng động am hiểu thị trƣờng, nắm bắt đƣợc sở thích và tâm lý của khách hàng. Công ty đã có sự uy tín về chất lƣợng về sản phẩm tạo niềm tin vững chắc trong tâm lý khách hàng. Chính vì vậy, mà hàng hóa tiêu thụ rất nhanh, tạo ra doanh thu ngày càng tăng. Thị trƣờng phân phối hàng hóa đã có mặt trên thị trƣờng. Do đó tạo nhiều cơ hội cho việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ và kiếm thêm nhiều đối tác kinh doanh.  Nhìn chung, công tác kế toán tại công ty đƣợc tổ chức chặt chẽ, hợp lý đảm bảo đƣợc vai trò hạch toán kế toán trong quản lý, cụ thể là: Bộ máy kế toán của công ty gọn nhẹ, phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. Ở đây, có sự phân công rõ ràng cho từng nhân viên, từ đó làm cho hoạt động của bộ máy kế toán nhịp nhàng, đảm bảo hoàn thành kịp thời sổ sách, báo cáo. Mỗi nhân viên thực hiện và chịu trách nhiệm của mình về công việc kế toán của mình.Trong quá trình thực hiện công tác kế toán các kế toán viên luôn nhận đƣợc sự chỉ đạo kịp thời của kế toán trƣởng nhằm đảm bảo đƣợc tính chính xác trong hạch toán. Trình độ các kế toán viên đồng đều, đƣợc đào tạo qua trƣờng lớp chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác kế toán. Công ty có đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ và kinh nghiệm cao nên dễ xử lý và tiếp thu nhanh những thay đổi của kế toán.  Công ty sử dụng các biểu mẫu, chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống sổ sách và ghi chép rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm tra đối chiếu. Công tác kế toán của công ty thực hiện hạch toán Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 14
 22. 22. đúng chế độ, chính sách, đúng pháp luật.Các chứng từ kế toán đều đƣợc tập hợp về phòng kế toán nên công việc đƣợc giải quyết nhanh chóng và chính xác tránh những sai sót không đáng kể. Quá trình tổ chức luân chuyển chứng từ tƣơng đối hoàn chỉnh từ việc lập, luân chuyển có trình tự hợp lý, thuận lợi cho việc ghi chép và kiểm soát phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời lên Giám Đốc.  Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và xử lý thông tin nhanh chóng, công ty sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính phục vụ trong công tác kế toán. Do đó giúp cho công tác kế toán trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng, chính xác, làm giảm nhẹ khối lƣợng ghi chép các nghiệp vụ và tính toán tạo ra hiệu quả trong công việc quản lý. Đồng thời giúp cho kế toán tìm kiếm số liệu các năm khi cần thiết.  Bên cạnh việc sử dụng tài khoản theo hệ thống tài khoản mới do bộ tài chính ban hành, công ty còn mở thêm các tài khoản chi tiết nhằm phù hợp với yêu cầu quản lý kế toán. Những mặt tồn tại cần hƣớng giải quyết để nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Là công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho các xí nghiệp, cơ quan hằng ngày xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT rất nhiều. Công việc này do bộ phận bán hàng phụ trách. Kế toán phải đối chiếu kiểm tra lại. Để có sự kiểm tra này kế toán phải nhập lại các phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT. Vì phần mềm không đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý, không thể dùng nhiều bộ phận trên một chƣơng trình, phần mềm chƣa phân quyền quản lý đƣợc.Vì vậy có sự trùng lắp trong công việc. - Công ty chỉ có một kênh tiếp thị là nhân viên đi tiếp thị trực tiếp nên việc mở rộng thị trƣờng còn hạn chế . - Hàng tồn kho còn tồn đọng quá nhiều cũng ảnh hƣởng đến việc luân chuyển vốn lƣu động. - Các khoản phải thu tăng lên trong đó chủ yếu là phải thu khách hàng làm tồn đọng vốn kinh doanh trong khoản phải thu ngày càng nhiều. - Khả năng quay vòng vốn rất thấp dẫn đến hiệu quả kinh doanh chƣa đạt hiệu quả cao nhất. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 15
 23. 23. 2. KIẾN NGHỊ -Với tình thực tế hiện nay để tăng doanh thu tốt hơn thì đầu tiên phải tăng hàng hóa tiêu thụ. Công ty phải nắm bắt đƣơc sở thích và tâm lý của ngƣời tiêu dùng cùng với yếu tố giá cả hợp lý - Xác định giá bán hợp lý, giá bán phải bù đắp đƣợc giá vốn cũng nhƣ các chi phí phát sinh vừa đảm bảo đúng giá thị trƣờng, đủ khả năng cạnh tranh với giá cả hàng hóa với các công ty khác. - Đa dạng hàng hóa, cập nhập những sản phẩm hàng hóa trên thị trƣờng, thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, đƣa ra những phƣơng án phù hợp với nhu cầu thị trƣờng nhằm tìm kiếm lợi nhuận. - Đảm bảo chất lƣợng sản phẩm: Đối với công ty thƣơng mại là một vấn đề khó đối với công ty không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, phải có sự kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi nhập kho xuất bán. - Doanh thu của công ty trong những tháng đầu năm tăng hơn so với năm 2012, nhƣng so với lợi nhuận thì chƣa cao do giá vốn và chi phí còn cao. Công ty bán hàng chủ yếu là nợ phải thu nên vấn đề thiếu vốn kinh doanh vẫn còn. Để thu hồi công nợ nhanh công ty nên đƣa ra chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm. Đồng thời đƣa ra định mức công nợ trên doanh thu để thƣởng và trừ tiền thƣởng trong doanh số bán hàng của nhân viên bán hàng và tiếp thị để thu nợ nhanh. - Dự trữ đủ lƣợng tiền mặt để thanh toán đúng thời hạn quy định đối với các khoản phải trả. - Biện pháp nâng cao lợi nhuận: Tuy doanh thu của công ty tƣơng đối lớn nhƣng lợi nhuận còn thấp. Nếu doanh thu tăng mà các khoản chi phí cũng tăng thì lợi nhuận cũng tăng nhƣng không đáng kể. Do vậy muốn tăng cao lợi nhuận phải hạ thấp các chi phí không cần thiết, đảm bảo cho việc hạch toán đúng và đủ chi phí. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 16
 24. 24. - Để xúc tiến việc bán hàng công ty có những chính sách khen thƣởng kịp thời bằng cách thƣởng vƣợt doanh số, thƣởng tìm đƣợc khách hàng mới… - Để thu hút khách hàng mới nhiều hơn và tạo uy tín với khách hàng lâu năm công ty có thể tạo ra một trang web hiện tại chƣa có nhằm giới thiệu về công ty, bảng báo giá các sản phẩm luôn cập nhập hằng ngày. - Cải thiện khả năng tự chủ của công ty trong việc sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn tài trợ phát huy quy mô trong công ty. Có thể thực hiện việc thực hiện huy động vốn nhƣ liên doanh, liên kết với các đơn vị khác… - Để giảm lƣợng hàng tồn kho công ty nên thiết lập định mức bán hàng để mua hàng hợp lý và có những chính sách thƣởng cho nhân viên bán đƣợc hàng tồn kho quá lâu tránh để hàng quá hạn sử dụng và hƣ hỏng. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 17
 25. 25. KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải năng động và linh hoạt, có tính thích ứng cao nhằm nắm bắt kịp thời về nhu cầu thị trƣờng, doanh nghiệp phải có đƣờng lối kinh doanh đúng đắn, chiến lƣợc đầu tƣ phải phù hợp với tình hình tài chính của mình. Ý thức đƣợc điều đó Công Ty TNHH XD TM DV Tân Quốc Phong đã không ngừng phấn đấu và đạt đƣợc những thành tựu lớn trên thƣơng trƣờng dƣới sự lãnh đạo dựa trên cơ sở khoa học của ban giám đốc điều hành công ty với tinh thần trách nhiệm và sự nổ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên. Công ty đã thể hiện rất rõ qua sự tăng truởng của những chỉ tiêu nhƣ là chỉ tiêu nguồn vốn kinh doanh, chỉ tiêu tổng sản lƣợng, và đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty. Đội ngũ kế toán của công ty làm việc rất hiệu quả có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đoàn kết nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc, luôn đảm bảo đƣợc việc cung cấp những thông tin cần thiết, chính xác và kịp thời cho ban lãnh đạo công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đánh giá kết quả kinh doanh của toàn công ty. Để ngày càng chiếm lĩnh thị trƣờng nhiều hơn, sản phẩm có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn với những sản phẩm của công ty khác trên thị truờng, công ty duy trì chất lƣợng sản phẩm.Để đạt lợi nhụân tối đa công ty không ngừng giảm thiểu chi phí đến mức thấp nhất bằng cách cắt giảm các chi phí không cần thiết. Với những tiềm năng và nguồn lực mạnh nhƣ vậy công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả kinh tế cao. Giúp doanh nghiệp phát triển mọi mặt một cách tích cực và tất nhiên là kéo theo sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Với kiến thức của một sinh viên thực tập chắc hẳn bài chuyên đề thực tập này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.Kính mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các Thầy cô và Công ty để tôi có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn sau này. Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 18
 26. 26. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. 2. Một số tài liệu do chị Trần Thị Thu Vị- kế toán viên cung cấp. 3. http://hiephoiketoan.vn Công ty TNHH XD DV Tân Quốc Phong |CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 19

×