Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memory Management Object C - Quản lý bộ nhớ trong Object C

Quản lý bộ nhớ trong Object C
Trả lời câu hỏi:
- Quy tắc cơ bản quản lý bộ nhớ ARC, Non ARC.
- Nên dùng bộ nhớ nào? ARC hay Non ARC?

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Memory Management Object C - Quản lý bộ nhớ trong Object C

 1. 1. MEMORY MANAGEMENT CÁCH QUẢN LÝ BỘ NHỚ TRONG IOS Presenter: Huong Nguyen Skype: lan_huong_a3
 2. 2. NỘI DUNG 10/30/2013 Kháiniệm  Cáccáchquảnlý  Chuyển đổi giữa ARC và Non-ARC  Nêndùngthếnào? Kết luận  Bonus: Những điều cần biết  1
 3. 3. KHÁI NIỆM 10/30/2013  Quản lý bộ nhớ là quá trình cấp phát, sử dụng và giải phóng bộ nhớ của ứng dụng. Giải phóng bộ nhớ bằng tay:  Không giải phóng bộ nhớ -> Gây ra rò rỉ -> Làm chậm chương trình hoặc crash.  Giải phóng bộ nhớ quá tay -> memory corruption -> Crash.  2
 4. 4. CÁCCÁCHQUẢNLÝ 10/30/2013 Khi tạo 1 project, Cách quản lý bộ nhớ của 1 project sẽ được thiết lập ở 1 trong 2 loại cơ bản:  Non-ARC  ARC  Ngoài ra, có thể sử dụng kết hợp ARC và Non-ARC trong 1 project 3
 5. 5. NON-ARC-QUY TẮC CƠ BẢN 10/30/2013 Chúngtasởhữuđối tượng (owned) khisửdụnglệnhallochoặc copy đối tượngalloc, allocWithZone:, copy, copyWithZone:, mutableCopy mutableCopyWithZone: (1)  Nếukhôngsởhữuđốitượng, nhưngvẫnmuốn lưu đối tượng vào bộ nhớ để sử dụng lại (ownership interest) retain (2)  (1), (2) Khi không cần dùng đối tượng nữa phải dùng release, autorelease để giải phóng đối tượng.  Không phải (1), (2) thì không được phép release đối tượng  4
 6. 6. NON-ARC: VÍ DỤ (1) 10/30/2013 UIButton *button = [UIButton alloc] init]; //do something with button //… [button release]; 5
 7. 7. NON-ARC: VÍ DỤ (2) 10/30/2013 UIButton *button = [UIButton alloc] init]; UIButton *button2 = [button retain]; //do sth with button 2 [button release]; [button2 release]; 6
 8. 8. NON ARC-CHIA SẺ 10/30/2013 UIButton *button = [[UIButton alloc] init]; button.titleLabel.text = @"click me"; [button release]; NSLog(@"Button title %@",button.titleLabel.text); LEAK >< Crash 7
 9. 9. ARC 10/30/2013 Khi làm việc với Non-ARCmất nhiều thời gian phải quản lý bộ nhớ, viết lệnh retain, release, autorelease ARC: Tính năng quản lý bộ nhớ tự động, trong quá trình project được compile, trình biên dịch tự động chèn release, dealloc function vào thay vì suy nghĩ xem nên đặt release, retain thế nào.   Code ngắn gọn hơn, ít stress hơn, hiệu quả hơn.  Chỉ chạy được trên IOS 4.3 trở lên.  8
 10. 10. ARC VS NON ARC 10/30/2013 9
 11. 11. ARC-QUY TẮC CƠ BẢN 10/30/2013 Không dùng hàm dealloc, retain, release, retainCount, autorelease nữa.  Có thể implement hàm dealloc để quản lý tài nguyên chứ không giải phóng bộ nhớ (VD: Set lại delegate [systemClassInstance setDelegate:nil])  không gọi hàm [super dealloc].  Không được sử dụng object NSAutoreleasepool  10
 12. 12. ARC-QUY TẮC CƠ BẢN (2) Tránh đặt tên varible bắt đầu bằng new, nếu lỡ rồi thì phải sửa 10/30/2013  @property NSString *newTitle; Lỗi @property (getter=theNewTitle) NSString *newTitle;  Tham khảo thêm:Transaction To Arc Release Notedeveloper.apple.com 11
 13. 13. ARC-LIFE TIME-PROPERTY ATTRIBUTES 10/30/2013 Non-ARC: @property (retain) MyClass *myObject  ARC: @property (strong) MyClass *myObject;  Non-ARC @property (assign) MyClass *myObject  ARC: @property (weak) MyClass *myObject;  Nếu mặc định không khai báo strong hay weak  Hiểu là strong.  12
 14. 14. ARC-LIFE TIME-VARIBLE QUALIFIER  __strong (default) sở hữu đối tượng __weak có thể trỏ tới đối tượng, nhưng không thể sở hữu đối tượng. 10/30/2013  __weak NSString *weakName = self.textField.text;  __unsafe_unretained: Được dùng cho những TH đặc biệt như kiểu struct struct MyStruct { NSString __unsafe_unretained *text; };  __autoreleasing: Được tự động giải phóng khi kết thúc hàm - (BOOL) doSomething:(NSError * __autoreleasing *)myError { *myError = [[NSError alloc] init]; // ... return NO; } 13
 15. 15. KẾTHỢP ARC &NON ARC -fno-obj-arc &-fobjc-arc 10/30/2013  14
 16. 16. CHUYỂN PROJECT NON-ARC SANG ARC 10/30/2013 15
 17. 17. NÊN DÙNG THẾ NÀO? KẾT Nếu không vì lý do đặc biệt nào (đòi hỏi chạy trên IOS version thấp hơn) nên dùng ARC. 10/30/2013  16
 18. 18. BONUS: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Iphone 3G có dung lượng Ram 128Mb, nhưng phần lớn bộ nhớ được sử dụng cho HĐH, dung lượng phục vụ cho app vào khoảng <40MB. Chúng ta có thể gặp memory warning ngay cả khi sử dụng 3MB??? 10/30/2013  17
 19. 19. THAM KHẢO 10/30/2013 Căn bản về quản lý bộ nhớ-Apple  Transition To ARC Release Note-Apple  Nên dùng ARC hay không?-Stackoverflow  Một số lưu ý về quản lý bộ nhớ-akosma.com  Tutorial về quản lý bộ nhớ  18
 20. 20. 10/30/2013 Thank you 19

×