Strategies for Maintaining Margins in Tough Economic Times

336 views

Published on

My article on how market research models can help to determine the right strategies for your FMCG brands. Originally published in the September 2011 edition of Survey Magazine, it was re-published in the "best of 2011" December edition. You can also find the article online here: http://viewer.zmags.com/publication/e8f5ba3c#/4ef7aaec/62

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategies for Maintaining Margins in Tough Economic Times

  1. 1. Strategies IRU 0DLQWDLQLQJ &3* 0DUJLQV LQ 7RXJK Economic Times Consumer goods are under intense pressure: LQÀDWLRQ LV SXVKLQJ FRPPRGLW SULFHV XS FRQ- VXPHUV QHHG WR PDNH WKHLU GROODUV VWUHWFK IXU- WKHU FRPSHWLWRUV DUH SURPRWLQJ KHDYLO WR PDLQWDLQ UDWHV RI VDOH DW WKH H[SHQVH RI PDU- JLQV DQG UHWDLO SDUWQHUV KDYH PDUJLQ SUHV- VXUHV RI WKHLU RZQ +RZ FDQ 3* EUDQGV PDLQ- WDLQ SUR¿WV LQ WKLV WLJKW HFRQRPLF FOLPDWH Consumer RQ¶W OHDYH PRQH RQ WKH WDEOH HFUHDVH SDFN VL]H Ben Langleben, Strategic Client Director, ,QFUHDVH XQLW VL]H DQG SULFH MarketTools, Inc.O36 SURVEY Magazine September, 2011
  2. 2. CPG goods %ULQJ QHZ QHZV WR WKH FDWHJRU ,QQRYDWH September, 2011 SURVEY Magazine O37
  3. 3. 7KH NH LV WR HQVXUH WKDW FRQVXPHUV FRQWLQXH WR SXW RXU SURGXFWV LQWR WKHLU VKRSSLQJ FDUWV ± E RS- WLPL]LQJ SULFLQJ DQG SDFN DQG E PDNLQJ WKH ULJKW SURGXFW LQQRYDWLRQV WR KHOS RX VWDQG RXW IURP WKH FRPSHWLWLRQ +HUH DUH ¿YH LGHDV IRU PDLQWDLQLQJ SUR¿W PDUJLQV EDVHG RQ PDUNHW UHVHDUFK SURMHFWV 0DUNHW7RROV KDV FRPSOHWHG UHFHQWO IRU VRPH PDMRU 3* FOLHQWV RQ¶W OHDYH PRQH RQ WKH WDEOH :H DVVXPH WKDW SULFH LQFUHDVHV KDYH D QHJDWLYH LPSDFW RQ FKRLFH DQG ZKLOH ODUJHO WUXH WKHUH DUH H[FHSWLRQV IRU FHUWDLQ FDWHJRULHV EUDQGV YDULDQWV DQG HYHQ 6.8V ZKLFK KDYH VXI¿FLHQW SULFH HODVWLFLW WR DEVRUE D SULFH LQFUHDVH ZLWKRXW DQ LPSDFW RQ VDOHV YROXPH R RX NQRZ ZKLFK SURGXFWV LQ RXU SRUWIROLR KDYH WKDW HODVWLF- LW /HDUQ ZKLFK SURGXFWV WR PLON DV RXU ³FDVK FRZ´ WR VXSSRUW WKH RWKHUV LQ RXU OLQH DV RX ULGH RXW OHDQ WLPHV HFUHDVH SDFN VL]H 0RUH DQG PRUH VKRSSHUV DUH RQ D ¿[HG EXGJHW VR LI RX QHHG WR VWD EHORZ D NH SULFH WKUHVKROG SHU XQLW KDYH RX FRQVLGHUHG GRZQVL]LQJ ERWK LQ ZHLJKW DQG SULFH RQVXPHUV H[SHFW WR SD PRUH SHU VHUYH IRU VPDOOHU SDFNV DQG VPDOOHU VHUYHV PD HYHQ SOD WR RWKHU FRQVXPHU QHHGV VXFK DV SRUWLRQ FRQWURO RU LP- SXOVH SXUFKDVLQJ R RX NQRZ KRZ ORZ RX FDQ JR ,QFUHDVH XQLW VL]H DQG SULFH HV RX GLG UHDG WKDW FRUUHFWO 6KRSSHUV H[SHFW ODUJHU SDFNV WR UHSUH- VHQW EHWWHU YDOXH IRU WKHLU PRQH MXVW DV WKH H[SHFW VPDOOHU SDFNV WR EH ZRUVH YDOXH %XW ZH DOVR NQRZ WKDW YHU IHZ VKRSSHUV GR WKH PDWK WR FKHFN WKLV RXW /DUJHU SDFNV PD DOVR KDYH RWKHU YDOXH SRLQWV WKDW FDQ EH OHYHUDJHG ± IRU H[DPSOH FRQYHQLHQFH /DUJH SDFN EXHUV PD DOVR EH OHVV VHQVLWLYH WR VPDOO SULFH FKDQJHV EHFDXVH D IHZ FHQWV LV D VPDOOHU SHUFHQWDJH RI WKH FRVW RI D ODUJHU LWHP DQG PDNHV OHVV GLIIHUHQFH WR D ODUJHU VKRSSLQJ FDUWO38 SURVEY Magazine September, 2011
  4. 4. %ULQJ QHZ QHZV WR WKH FDWHJRU%XGJHW SUHVVXUHV KDYH SXVKHG PRUH FRQVXPHUV WR SULYDWH ODEHO SURGXFWVDQG WKH UHDOLW LV WKDW D NQRZQ 3* EUDQG ZLOO RIWHQ VWUXJJOH WR ZLQ D ¿JKWRQ SULFH DORQH DJDLQVW WKHVH SODHUV :KDW FODLPV FDQ RXU EUDQG PDNH WKDWMXVWLI D SULFH SUHPLXP RYHU FKHDSHU DOWHUQDWLYHV 7KDW ³QHZV´ FDQ VKLIW WKHSXUFKDVH GHFLVLRQ EDFN RXU ZD Strategies for Maintaining CPG Margins in Tough Economic Times ,QQRYDWH :KLOH VRPH PDQXIDFWXUHUV DUH FXWWLQJ EDFN RQ QHZ SURGXFW GH- YHORSPHQW QRZ PLJKW EH WKH LGHDO WLPH WR EULQJ WR PDUNHW QHZ SURGXFWV ZKLFK FRQVXPHUV FDQ¶W HDVLO VXEVWLWXWH ZLWK FKHDSHU DO- WHUQDWLYHV 7KH TXHVWLRQ LV LQ WKLV FRPSHWLWLYH HQYLURQPHQW ZKLFK SURGXFW LQQRYDWLRQV KDYH WKH PRVW FKDQFH RI VXFFHVV :KLFK ZLOO EH PRVW LQFUHPHQWDO WR RXU H[LVWLQJ SRUWIROLR September, 2011 SURVEY Magazine O39
  5. 5. $V RX FRQVLGHU WKH DERYH RS- HYHU VHH WKDW WKH PRGHO VOLJKWO WLRQV D FRQVXPHU LQVLJKWV SDUW- H[DJJHUDWHG WKH VKDUH WDNHQ E QHU FDQ RIIHU SRZHUIXO PRGHOLQJ D SULYDWH ODEHO EUDQG VLQFH LW tools to help you understand GLGQ¶W WDNH LQWR DFFRXQW WKH IDFW WKH LPSDFW RI HDFK VWUDWHJ DQG WKDW WKLV EUDQG GRHV QRW KDYH WKH LQIRUP WKH ULJKW GHFLVLRQ IRU RXU EHQH¿W RI DGYHUWLVLQJ VXSSRUW SURGXFW ([SHULPHQWDO PRGHOV LQ SDUWLFXODU WKH LVFUHWH KRLFH 3ULFH HODVWLFLW LV DQRWKHU LPSRU- 0RGHO RU 0 KDYH WKH DGYDQ- WDQW DQDOVLV WKDW FDQ KHOS RX WDJH RI DOORZLQJ RX WR YDU D HIIHFWLYHO H[HFXWH FKDQJHV WR QXPEHU RI IDFWRUV LQ RUGHU WR RXU SULFLQJ VWUDWHJ .QRZLQJ LGHQWLI DQ RSWLPXP VROXWLRQ WKH SULFH HODVWLFLW IRU D EUDQG 0 PRGHOV VKDUH RI FKRLFH SURGXFW YDULDQW HWF DOORZV RX EDVHG RQ IRUFLQJ FRQVXPHUV WR WR XQGHUVWDQG WKH FDSDFLW WR FKRRVH EHWZHHQ GLIIHUHQW RSWLRQV DEVRUE SULFH LQFUHDVHV ZLWKRXW DQ RQ D YLUWXDO VKHOI 7KH GHVLJQ RI LPSDFW RQ VDOHV YROXPH %XW WKH WKHVH PDUNHW UHVHDUFK H[SHUL- UHVXOWV RI WKLV UHVHDUFK FDQ EH D PHQWV JLYHV PDUNHW UHVHDUFKHUV OLWWOH FRPSOLFDWHG ± WKH QXPEHUV WKH ÀH[LELOLW QRW RQO WR DGMXVW DORQH GRQ¶W UHDOO WHOO RX ZKDW SULFHV DQG SDFN VL]HV EXW HYHQ WR GR LI RX OHDUQ WKDW D SULFH WR SXW QHZ SURGXFWV RQ VKHOI LQ HODVWLFLW RI DW RI RXU RUGHU WR PRGHO WKH LPSDFW WKHVH FXUUHQW SULFH EHFRPHV DW FKDQJHV ZRXOG PDNH $Q HIIHFWLYH PRGHO ZLOO SRLQW 0DUNHW7RROV KDV GHYHORSHG D RX LQ WKH ULJKW GLUHFWLRQ VR QHZ DQDOVLV GHVLJQHG WR FODULI RX XQGHUVWDQG ZKLFK SURGXFWV ZKHWKHU RX FDQ VDIHO LQFUHDVH Although no WR FKDQJH DQG KRZ WR FKDQJH SULFHV DQG E KRZ PXFK DOOHG WKHP 5HPHPEHU WKDW D PRGHO WKH /LQH RI (TXLOLEULXP WKLV PHD- PRGHO FDQ EH PHDVXULQJ VKDUH RI FKRLFH IURP D YDULHW RI FRQVXPHU RSWLRQV VXUH SORWV WKH SRLQWV DW ZKLFK WKH JDLQ LQ UHYHQXHV WDNHQ SHU XQLW LV LV EXLOW RQ WKH XQGHUVWDQGLQJ RI H[DFWO FDQFHOOHG RXW E WKH GURS DFFXUDWH DOO HOVH EHLQJ HTXDO ± VR LI RX LQFXUUHG WKURXJK ORZHU VKDUH RI QHHG WR OHDUQ ZKHWKHU SURGXFW FKRLFH %HLQJ DERYH WKLV OLQH LV D ZHOOGHVLJQHG GLVWULEXWLRQ VKRXOG EH DGMXVWHG FOHDUO D JRRG WKLQJ LQGLFDWLQJ RU DZDUHQHVV OHYHOV UDLVHG WKHUH SULFH FKDQJHV WKDW ZLOO KDYH WKH model should DUH RWKHU PHWKRGV EHWWHU VXLWHG IRU UHVHDUFKLQJ WKRVH LVVXHV OHDVW LPSDFW RQ PDUNHW VKDUH ZKLOH EHLQJ EHORZ WKH OLQH LV EDG $QG IRU SURGXFWV ZKRVH HODVWLF- DSSUR[LPDWH $OWKRXJK QR PRGHO FDQ EH LW YDULHV EHWZHHQ GLIIHUHQW SULFH DFFXUDWH D ZHOOGHVLJQHG PRGHO SRLQWV WKH /LQH RI (TXLOLEULXP ZKDW¶V KDSSHQ- VKRXOG DSSUR[LPDWH ZKDW¶V KDS- PDNHV LW HDV WR VHH ZKHUH WKH SHQLQJ LQ WKH PDUNHWSODFH )RU NH SULFH WKUHVKROGV OLH ing in the H[DPSOH ZKHQ ZH PRGHOHG WKH FXUUHQW UHDOLW LQ DQ HWKQLF IRRGV FDWHJRU IRU D FOLHQW WKH PDUNHW PDUNHWSODFH VKDUH UHVXOWV ZHUH VSRWRQ IRU WKH PDLQ EUDQGV :H GLG KRZ-O40 SURVEY Magazine September, 2011
  6. 6. 3ULFH HODVWLFLW Price Elasticity Analysis: The Line of Equilibrium% WDNLQJ DGYDQWDJH RI WKH UHVHDUFK DQGDQDOVLV WRROV DQ H[SHULHQFHG FRQVXPHU LQ-VLJKWV SDUWQHU FDQ SURYLGH 3* FRPSDQLHV FDQEHWWHU IRUPXODWH WKH ULJKW VWUDWHJLHV WR HQVXUHWKHLU SURGXFWV FRQWLQXH WR KDYH D SODFH LQ WKHFRQVXPHU¶V VKRSSLQJ FDUW :LWK WKH LQVLJKWV WRHIIHFWLYHO RSWLPL]H SULFH SDFN DQG OLQH DQGWR VXFFHVVIXOO EULQJ QHZ SURGXFW LQQRYDWLRQVWR PDUNHW EUDQGV FDQ PDLQWDLQ SUR¿W PDUJLQVDQG RQJRLQJ JURZWK ± HYHQ LQ D YRODWLOH HFR-QRPLF HQYLURQPHQW $Q HIIHFWLYH PRGHO ZLOO SRLQW RX LQ WKH ULJKW GLUHFWLRQ September, 2011 SURVEY Magazine O41

×