Mesop

1,462 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mesop

 1. 1. Mesopotamia: “The Cradle of Civilization”<br />
 2. 2. PinakaunangSibilisasyon: angFertile Crescent<br />Pinakaunangsibilisasyon<br />Permanentengpaninirahan<br />Mesopotamia Greek parasa“gitnangmgailog”<br />Tigris River at Euphrates River<br />Iraq sakasalukuyan<br />Nagtagalng halos 3000 years<br />Naunang<br />
 3. 3.
 4. 4. Heograpiya<br />KauntingPag-ulan<br />Mainitnaklima<br />Hangin at pag-ulan<br />Maputiknamgalambakpag tag-lamig<br />Matindingpag-baha<br />Tuyonglupanakakaunting mineral<br />Walangbato o kahoynapinag-kukunangyaman.<br />
 5. 5. Bakitkayasilananirahansa Mesopotamia??<br />NATURAL LEVEES: pag-urongnglupa, dahilsalibo-libongtaonngpagbaha.<br />
 6. 6. Natural Levee<br />Gumagawangmataas at ligtasnadaananngbaha<br />Masmadalinapagtayongirigasyon at mgakanal.<br />Nagbibigayproteksyon<br />
 7. 7. Relihiyon<br />Enlil – supreme god of air<br /><ul><li>Polytheistiko
 8. 8. lampas 3600 gods and demigods
 9. 9. Divine Right napamumunoNaninirahanangmgadiyossamgamalalapitnatuktokngbundok.
 10. 10. Angbawatsiyudad ay pinamumunuanngisangdiyos.
 11. 11. Hari at pariangmgatagapagsalitangmgadiyos.
 12. 12. Sa pagsusuringatay o lungs ngpinataynatupa</li></ul>Enki, god of water, life, mediation<br />Ishtar, goddess of fertility, war, sex<br />Shamash sun god and giver of law<br />
 13. 13. Ziggurats<br />Gawasa mud briks<br />Templosaitaas- tirahanumanongdiyos<br />Isangsikatnaziggurat ay angTower of Babel<br />over 100m above ground and 91m base<br />Ziggurat of Ur -2000BCE<br />
 14. 14. SumeriansSouthern Mesopotamia 3500-2000 BCE<br />Ruins of Babylon in present day Baghdad<br />Cuneiform<br />wheel<br />Abundance of food = increase of population<br />Unangsiyudadsamundo<br />Barter trade<br />Hindi matagumpaysapagsasamasa Mesopotamia<br />Sumerian city of Lagash<br />
 15. 15. Anggulong<br />Naimbentong 6000 BC<br />Napadaliangagrikultura, kalakalan at gawangmilitar.<br />
 16. 16. AkkadiansAkkad- northern Mesopotamia 2340 – 2180 BCE<br />Sargon the Great<br />Pinag-isaang lower Mesopotamia matapossakupinang Sumerians noong2331 BCE<br />KabiserasaAkkad<br />Ipinakalatangkulturang Mesopotamian <br />Akkadiansnasakopngmgabarbaronoong2200 BCE<br />Bronze head of Sargon<br />
 17. 17. Babylonians1830-1500 BCE <br />Haring HAMMURABI<br />Sumakopsa Akkad at Assyria <br />Nagtayo<br />Paderupangdepensahanangsiyudad<br />Kanal at dike upangmapaunadangmgapanananim<br />Maaringmagmay-ariangmgaindibidwalngmgalupain<br /><ul><li> Babylonians angnagpasamamulisa Mesopotamia noong 1830 BCEAngkabiseraangnagkokontrolsapamamamhala at kalakalan.</li></li></ul><li>Kodigoni Hammurabi1800 BCE<br /><ul><li>Upang ipatupad ang kanyangmga pamumuno, si Hammurabi ay kinolekta anglahatngmga batas ng Babylon saisang kodigo na ilapat salahatngdako.
 18. 18. Una at pinaka-malawakna batas code mulasa sinaunang mundo
 19. 19. Angmgaparusa ay dinisenyoupang magkasyasa mga krimen ng mga tao ay dapatna magingresponsable parasa sariling mga aksyon
 20. 20. Angparusa ay depende sa ranggo salipunanMahina = kamay off, nobles = magbayadngmulta</li></ul>Hammurabi receiving law code from sun god Shamash<br />
 21. 21. Assyrians<br />Nagsimulanglumakasnoong 900 BCE<br />Malakasnasandatahan<br />Malupitsamganasakop<br />Gumamitngmga chariot<br />Maayosnamgadaanan<br />GumuhoangEmperyonoong 612 BCE<br />
 22. 22. TIGLATH PILESER III<br />ASHURBANIPAL<br />SENNACHERIB<br />
 23. 23. Chaldeans (Neo-Babylonians)<br />Nataloang Assyrians noong 612 BCE<br />NagmulasapamilyaniHammarabi (Babylonians)<br />Nebuchadnezzar (605-562 BCE)<br />Ginastusanang Babylon<br />Itinayoang Hanging Gardens<br />GumuhoangEmperyonoong 539 BCE mataposmatalongmga Persians<br />
 24. 24. Pagunlad<br />ng<br />Pagsulat<br />
 25. 25. Pagsulat- 3500 BCE<br />Nagingdaan:<br />Pagkalatngkarunungan<br />Pagsulatngmgabatas<br />Pagtalasakalakalan<br />CUNEIFORM<br />Basangtabletanglumadnasinusulatansapamamagitanng reed<br />Scribesangmganakapagaralbumasa at sumulat<br />
 26. 26. Gilgamesh – AngUnangEpiko<br />Lampas 4,000 taon, isinulatsa 12 nalumadnatableta.<br />EpikonglabanansapagitanniEnkidu –at ni Gilgamesh – isanghari<br />Nagingmagkaibigansila<br />Nagalitangmgadiyos at pinataysiEnkidu – Gilgamesh ay naglibotsailalimnglupasalungkot<br />
 27. 27. Matematika at Agham<br />Gumamitngsistema base sa 60 <br />360 degrees -circle<br />60 seconds -minute <br />60 minutes - 1 hour<br />Kalendaryo base sapagikotngbuwan<br />
 28. 28. MgaAmbagng Mesopotamia<br />Kodigongngmga Batas<br />Ziggurats – sambahan<br />Cuneiform-pagsulat<br />Irrigasyon<br />Paggamitsa metal-sandata<br />Trade networks<br />Transportasyon– the wheel<br />Mathematika at Astronomiya<br />Kartograpiya<br />
 29. 29. MgaIba Pang Sibilisasyon<br />
 30. 30. Hittites<br />Nagsimulangsakupinang Asia Minor (2000 BCE)<br />War-like namgatao.<br />Malakasnasandatahannagumamitng chariots<br />pagtuklas at paggamitngbakalangkanilangpagkakakilanlan.<br />Sinakopang Babylon noong 1595 BCE)<br />Humirammulasa Mesopotamian at Egyptian nakultura<br />Nasakop din nilaangEhipto<br />Lasted until about 1200 BCE<br />
 31. 31. Phoenicians<br />Kinikilalangpinaka-malakas na negosyante<br />Tanyagnamga shipbuilders at mgamandadagat.<br />Bumuo ng mga kolonyasa may N. Africa at S.Europa.<br />Caryhage=Tunisia<br />Bumuo ngsistemangpagsulatngmgatitik.<br />Ipinakilala angsystemangpagsulat sa mga kasosyo sa kalakalan.<br />Tyrian Purple= o royal purple angkanilangpinakilalangangkat.<br /> Tyre= pangunahingdaunganngkanilangmgabarko.<br />
 32. 32.
 33. 33. Hebreo (TaongmgaHinirangngDiyos)<br />Palestine= land of milk and honey<br />NakabatayangkasaysayanngmgaHebreosamgaunanglibrongBiblya (Torah).<br />NaniniwalasilasaiisangDiyos (Monoteismo) at angDiyosnila ay si Yahweh.<br />Angaponi Abraham nasi Jacob angpinagmulanng 12 natribong Israel.<br />Anaknamanniyasi Joseph nanagdalasamgaIsraelitasaEhipto, kung saansilainalipin.<br />Si Moses namanangnagligtassakanila at nakakuhang 10 utosngDiyos. <br />
 34. 34.
 35. 35. Lydian<br />Sistemangpananalapisapaggamitngbaryanagawasaginto at pilak.<br />Mgamangangalakal, sapaggamitngbaryamasnapadaliangprosesongpangangalakal.<br />Tinatayangsi haring Croesus ng Lydia angpinakamayamannataonoongpanahongiyon.<br />
 36. 36.
 37. 37. Persiyano<br />Cyrus, Haring Persia ay nagsimulangmanakop(ngunitnagingmakatao at nagbibigayrepetosamgatradisyon at kulturangmganasakupan)<br />
 38. 38. Angaponiyangsi Darius ay nagdalangkatatagansaimperyo at nanakophanggang Afghanistan at India hanggangEhipto at Anatolia.<br />Magalingnapinunongunitwalangpaggalangsamgakulturangmganasakop.<br />HinatiniyaangImperyosamgaSatraphy.<br />Royal Road – upangmasmapadaliangpaglalakbaysaImperyo.<br />Gumamit din ngmgabarya.<br />NasakopangImperyong Persia ni Alexander the Great; mataposniyamamatay, hinatiangImperyosatatlo:<br /> Seleucid (largest), Parthian, and Sassanid<br />
 39. 39. Itinatagni Zoroaster<br />Angdaigdig ay patuloynapinaglalabananngmasama at mabuti.<br />Lahatngtao ay kabilang, sapamamagitanngpagigingmabuti o masama.<br />Monotheistic: Ahura Mazda<br />Zoroastrianism<br />

×