Ang ekonomiks bilang isang agham

116,903 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance

Ang ekonomiks bilang isang agham

 1. 1. AngEkonomiksbilangIsangAgham<br />
 2. 2. SaannagmulaangsalitangEkonomiks?<br />Ito ay nagmula sa <br />Salitang Oiko <br />Salitang Nomos o Nomia<br />
 3. 3.
 4. 4. AnongabaangEkonomiks?<br />Isang pag-aaral kung papaano ginagamit ng mga indibidwal at lipunan ang mga kakaunting yaman na ipinamana ng kalikasan at mga naunang henerasyon.<br />Pagaaral kung paano namimili ang mga tao.<br />
 5. 5. MgaDapatTandaanUkolsaPagaaralngEkonomiks<br /><ul><li>AngLimitadongYaman ay nagbubungangsuliraninngkakapusannasiyangdahilannangpatuloynapagsisikapngtaosakanilangbuhay.
 6. 6. Ang Tao ay may WalangKatapusangPangangailangan, dahilwala din itongkasiyahan.
 7. 7. May dalawangaspetongbuhaynanagbubungangproblemangpang-ekonomiya-kakulanganngpinagkukunang-yaman at walangkatapusangpaghahangadngtao</li></li></ul><li>BakitMahalagaangEkonomiks?<br />Tumutulong upang makilala at maharap ang pambansang mga isyu at mga suliranin.<br />Minimulat sa mga mamamayan ang hinggil sa usaping panlipunan upang magkaroon ng mapanuring pag-iisip at paguunawa.<br />Himuking makibahagi ang mga mamamyan sa pambansang programa ukol sa makabuluhang pagbabago sa lipunan.<br />
 8. 8. Bakit Ito tinawagnaAghamPanlipunan?<br />Isa itong sangay ng Agham Panlipunan dahil ito ay nakatuon sa pag-aaral ng mga tao bilang bahagi ng lipunan na makakatulong sa pagtugon ng napakaraming pangangailangan at hiling ng tao.<br />
 9. 9. AnoAngrelasyonngEkonomikssaIba pang AghamPanlipunan?<br />
 10. 10. istory (Kasaysayan)<br />Ang mga tala noong unang panahon ay nagiging basehan ukol sa mga hakbangin ukol sa pagpapaunlad pang-ekonomiya.<br />
 11. 11. Heograpiya<br />Tinutuunan nito ng pansin kung saan matatagpuan ang mga likas na yaman ng bansa.<br />
 12. 12. Iba Pang PanlipunangSiyensyaPilosopiya, Etika, Sosyolohiya at Teolohiya<br />Nagpapaalala hinggil sa pamantayang Moral o pagpapahalaga na gagabay ukol sa payapang pakikipagugnayan pangkalalakal.<br />
 13. 13. Matematika<br />Dahil Itinuturo ang mga prinsipyo at kasanayang pambilang at kaalamang pandatos o estadistika.<br />
 14. 14. Kalakalan at Komersiyo<br />Dahil Pinagaaralan din sa Ekonomiks ang mga sistema at prinsipyo ukol sa kalakalan.<br />
 15. 15. AghamPisikal<br />Kemistri- ang mga kemikal na ginagawang negosyo.<br />Pisika- kailangan sa pagpaparami ng produksyon.<br />Biyolohiya- ang paghahayupan ay maaring lumikha ng mas maraming oportunidad at trabaho.<br />
 16. 16. MgaEkonomistanatumulongsaPagsibolngEkonomiks<br />
 17. 17. Physiocrats<br />Francois Quesnay<br />Naniniwala sa kahalagahan ng kalikasan sa pagunalad ng ekonomiya (Rule of Nature).<br />Tableau Economique- upang magkaroon ng balanse at ekwilibriyong ekonomiya kailangang gamitin ng wasto ang likas na yaman upang umunlad. <br />
 18. 18. Merkantalista<br />Naniniwala sa kapangyarihan ng mga mahahalagang metal tulad ng ginto at pilak upang mapaunlad at maisulong ang ekonomiya.<br />
 19. 19. Classicists- Adam Smith<br />Si Adam Smith ang Tianaguriang Ama ng Makabagong Ekonomiks.<br />Ipinahayag niya ang Doktrinang Laissez Faire o Let alone policy- nagsasaad na hindi dapat pakialaan ng pamahalaan ang tao sa pagpapaunald ng mga industriya bagkus bigyang pansin ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan, Isinulat niya ito sa kanyang libro.<br />
 20. 20. Modern School of Economics- David Ricardo<br />Labor Theory of Value<br />Law of Diminishing Returns-ang pagdami ng tao ay nagsisilbing dahilan ng pagbubungkal sa di mabuting lupa upang matustusan ang pangangailangan ng tao.<br />
 21. 21. Malthusian School of Economics<br />Ang Populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain na maaring magbunga ng pagkagutom.ng maraming tao na makakaapekto sa pagsasagawa ng mga mahahalagang gawaing pangkabuhayan.<br />
 22. 22. Neoclassicist- John Maynard Keynes<br />Ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatii ang ekwilibriyo sa pamamagitan ng pagayos ng demand, suplay at presyo sa pamilihan.<br />
 23. 23. Komunismo-Karl Marx<br />Inilahad ni Marx ang mga salik na maka tutulong sa pag-angkat ng kabuhayan ng bansa sa paraan at sistema upang isaayos ang paggamit ng mga yaman ng bansa.<br />Proletariat.<br />
 24. 24. UnangPanukatna Gawain<br />Kantahino Iarte Mo! <br />BumuongGrupo at GumawangisangPresentasyon (Maaringnaka-rekord o Live Presentation)at ipakitaditoangkahuluganngEkonomikssabuhayngisangmagaaral at kaugnayannitosaibangAghamPanlipunan. Maaringlapatanitongkonsepto o kanta. Angmaggragrado ay angGuro at ilang piling kamag-aral. Ito ay didapatlumubossa 5 minuto. Kanaisnais kung angmgamagaaral ay gumamitngmgaordinaryongbagaybilang props. Inaasahanangpagkamalikhainngmgamag-aaral. <br />
 25. 25. IkalawangPanukatna Gawain<br />ITweetmo!<br />Sa Pag-aaralngEkonomiks ay may mgakatangian o pagpapahalagangmalilinangsaisangmagaaral. Anu-anoangpagpapahalagangito? At bakit? Ipahayagitosaisangmalikhaing album saparaanngSosyal Media na Twitter nadilulubossa 140 nakarakter. Kinakailanganmakapaglikhangdimagkukulangng 25 na tweets. Kinakailanganitoilagaysaisang Short Folder na may malikhaingdisenyosapamamagitanngmga material nadipinagkagastusan. <br />

×