Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T E S T

400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T E S T

 1. 1. Trình bày: Phạm Tiến Dũng Flash Developer – VCCorp Company Email: hallo_patidu@yahoo.com THE SIMPLE FACEBOOK FLASH GAME
 2. 2. I - flash và facebook GAME flash falls in love with facebook
 3. 3. I - flash và facebook Đồ họa vector GAME 98% PV3D, Tweenlite, Facebook API, BlukLoader... Developer Community
 4. 4. I - flash và facebook Website lớn thứ tư thế giới: 340 triệu truy cập/tháng Tính chia sẻ Facebook platform Tính cộng đồng cao Tính bất ngờ GAME
 5. 5. I - flash và facebook Chia sẻ Kết nối bạn bè Tiếp cận Kết nối các ứng dụng Tạo các tương tác phong phú cho việc chia sẻ thông tin game yêu thích với bạn bè Dễ dàng tiếp cận hàng triện người sử dụng Facebook thông qua game. Tạo một mạng xã hội của game, cho phép người sử dụng cạnh tranh và thi đấu với bạn bè của họ. Kết nối game với các ứng dụng RÍA qua Facebook Connect. GAME
 6. 6. II - Tạo flash game trên Facebook.
 7. 7. II - Tạo flash game trên Facebook. KIẾN TRÚC CỦA CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN FACEBOOK VÀ FLASH PLATFORM External website applications Applications on Facebook Desktop applications . ứng dụng web đặt trên server của bạn (hosting) . truy cập qua facebook . truy cập qua URL riêng của bạn . ứng dụng đặt trên server của bạn . thông thường là các ứng dụng AIR . sử dụng Facebook Connect . sử dụng kiểu iFrame hoặc FBML. . các ứng dụng desktop thay thế cho việc hosting . giống với external website application
 8. 8. KIẾN TRÚC CỦA CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN FACEBOOK VÀ FLASH PLATFORM Tham khảo: http://www.adobe.com/devnet/facebook/ II - Tạo flash game trên Facebook. Flash FBML Facebook application Flash iFrame Facebook application Flash Facebook desktop application External Flash Facebook web application
 9. 9. II - Tạo flash game trên Facebook. XÂY DỰNG MỘT GAME Đăng ký FB Dùng FB Developer App Download FB APIs Tạo một FB Application Tạo flash game Deploying Lấy thông tin user từ FB Lưu điểm dùng PHP/MySQL Flash iFrame Facebook application Tùy chỉnh My Application
 10. 10. II - Tạo flash game trên Facebook. Tham khảo: http://www.adobe.com/devnet/facebook/#startnow Đăng ký FB Dùng FB Developer App Download FB APIs Tạo một FB Application Tùy chỉnh My Application Facebook Developers Application: http://www.facebook.com/developers/ Download : - Facebook Client Library (PHP) - Facebook Actionscript API (AS 3) Tạo một Application: Edit setting > Canvas :: Canvas Page URL Tạo Facebook URL cho game của bạn. Edit setting > Canvas :: Canvas Callback URL Đường dẫn trỏ tơi game trên server của bạn
 11. 11. II - Tạo flash game trên Facebook. View source Kill bugs Game : http://apps.facebook.com/killbugs/ 11 Tạo flash game Lấy thông tin user từ FB Lưu điểm dùng PHP/MySQL Sử dụng ActionsScript 3 để code game. .OOP .Design pattern : MVC, Singleton...
 12. 12. II - Tạo flash game trên Facebook. Tạo flash game Lấy thông tin user từ FB Lưu điểm dùng PHP/MySQL FacebookSessionUtil class FacebookCall class GetInfoData class ( Facebook class ) session.validateLogin() session.login() ( GetInfo class ) ( FacebookUser class ) ( GetInfoFieldValues class ) ( API key, secret Key ) Sử dụng Facebook ActionsScript API Library
 13. 13. II - Tạo flash game trên Facebook. Tạo flash game Lấy thông tin user từ FB Lưu điểm dùng PHP/MySQL Gửi điểm qua POST hoặc GET method http://....../record_scores.php?score=13 Flash game request tới database qua PHP . gửi nhận và ghi vào database Nhận giá trị trả về dưới dạng XML .<data> .<user id=3456257891344” > <score value=”” date=”” /> <score value=”” date=”” /> ... </user> ..... .</data> Lưu trữ thông tin user và score bằng MySQL .INFO_USER table .SCORES table
 14. 14. II - Tạo flash game trên Facebook. Upload Facebook Client Library vào host Tạo index.php . sử dụng facebook client library để require_login() .gửi thông tin từ URL variable tới swf qua flshvars Gỡ bỏ API key và secret key trong swf Kiểm tra My Application: . Edit setting > Canvas :: Canvas Callback URL . Edit setting > Canvas :: Canvas Callback URL . Edit setting > Advanced :: Application Type Test Game Deploying
 15. 15. III – Demo Game Version Kill bugs Game : http://apps.facebook.com/killbugs/ 11
 16. 16. II – Tài liệu tham khảo. Bắt đầu với Faceboook Actionscript API Download: http://code.google.com/p/facebook-actionscript-api / Hướng dẫn: http://www.adobe.com/devnet/facebook/ Khác : Faceboook Bridge http://components.zerofractal.com/FacebookBridge/ Facebook connect to Actionscript 3 http://www.wellconsidered.be/2009/01/04/facebook-connect-to-actionscript-3/ Opensocial Actionscript Client Api : Myspace, Orkut, Hi5, 51.com, Hyve.. http://code.google.com/p/opensocial-actionscript-client/ Sử dụng Faceboook Actionscript API và JavaScript Bridge http://code.google.com/p/facebook-actionscript-api/ Các API method của Facebook platform hhttp://wiki.developers.facebook.com/index.php/API

×