Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S M M Facebook Create Tab Lien He

525 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

S M M Facebook Create Tab Lien He

  1. 1. 1. Tạ o tab “Liên hệ”Từ trước đế n nay, để tạ o được các Fan Page Tab theo ý mình bằ ng HTML, chúng vẫ nthường dùng Static FBML Application. Tuy nhiên, từ 3/2011, Facebook đã tuyên bốsẽ ngưng không phát triể n ứng dụ ng này và chuyể n nó sang hình thức iFrame Tab. https://www.facebook.com/iframehost Ngôn ngữ: English or Vietnamese Hỗ trợ: Cầ n sự hỗ trợ củ a Coder và designer Lời khuyên: Nế u không rành về code thì bạ n nên dùng Text hoặ c Image đơn giả nnhưng phả i ấ n tượng, gây sự chú ý .

×