Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Професійна компетентність учителя як умова успішного навчання за новим Державним стандартом першокласників.

7,183 views

Published on

Методист ЛРКУ “Методичний кабінет освіти“ Н.В. Новикова

Published in: Education
 • Be the first to comment

Професійна компетентність учителя як умова успішного навчання за новим Державним стандартом першокласників.

 1. 1. Волшебная страна знаний Вы добрые феи, ведущие в знанья, Дарящие радость, несущие свет.
 2. 2. підготувала методист ЛРКУ “Методичний кабінет освіти “ Новикова Н.В. Професійна компетентність учителя як умова успішного навчання за новим Державним стандартом першокласників
 3. 3. Навчатися впровж життя – для вчителя це прописна істина, тому професіоналізм – це не підкорена вершина, а процес набуття професійних компетенцій, що дають змогу оптимально реалізувати свої вподобання, ефективно навчати, виховувати, розвивати, соціалізувати школярів та впроваджувати здоров'язберігаючі технології Нова освітня формула роботи вчителя початкових класів за новим Державним стандартом компетенція діяльність компетентність
 4. 4. десятиріччя в освіті Д Е Р Ж С Т А Н Д А Р Т - посилено практичну складову; - більш чітко визначено вимоги до оцінювання результатів навчання; - внесено вимоги до формування предметних і міжпредметних ключових компетентностей; - передбачено можливість здійснювати контроль навчальних досягнень за певними критеріями Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно - орієнтованого та компетентнісного підходів до освіти молодших школярів. Результати навчання подаються в категоріях компетентнісної моделі освіти, тобто увагу зосереджено на результативній складовій початкової освіти, а не на збільшенні обсягу знань. Інноваційним аспектом є визначення у документі необхідних для успішного навчання і соціалізації учнів ключових і предметних компетентностей.
 5. 5. Компетенція -- сукупність знань, Компетенція сукупність знань, умінь, навичок, ставлень учня, які умінь, навичок, ставлень учня, які він має набути уупроцесі навчання він має набути процесі навчання коло питань в яких людина добре Предметніобізнана компетенції - це Компетентність учня --здатність Компетентність учня здатність застосовувати набуті ввпроцесі застосовувати набуті процесі навчання знання, вміння, навчання знання, вміння, навички на практиці навички на практиці характеристика особистості сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає учню можливість виконувати певні дії для розв'язання навчальної проблеми Міжпредметна компетентність - це здатність застосовувати результати навчання (знання, вміння, навички, способи діяльності) з певного предмета до широкого кола завдань з інших предметів вміння вчитися соціальна громадянська ключові компетентності загальнокультурна здоров′язбережувальна інформаційно комунікативна
 6. 6. Ключові компетентності формуються на міжпредметній основі. Вони є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетентностей і компетенцій. У початкових класах навчальна діяльність уперше стає об’єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває найважливішого значення. Основою цієї компетентності у початкових класах є оволодіння учнями початкових класів загальнонавчальними вміннями і навичками (навчально-організаційними, загальнопізнавальними, контрольно-оцінними), що значною мірою визначатиме успішність їхньої навчальної діяльності.
 7. 7. Предмет Основна компетентність Українська мова комунікативна, соціокультурна, уміння вчитися Літературне читання - читацька компетентність, комунікативна, інформаційна, уміння вчитися Математика математична, уміння вчитися Природознавство - природознавча, дослідницькі уміння Я у світі соціальна, громадянська, уміння вчитися Музичне мистецтво - основи музичної культури Трудове навчання - предметно-перетворювальна Основи здоров'я - здоров'язбережувальна Сходинки до інформатики - інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися
 8. 8. Компетентнісний підхід - спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання.
 9. 9. РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ – ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНЯ Знання Я знаю, що… Діяльність Я можу пояснити… Я розумію.. Я можу… Я роблю… Я перевіряю  Творчість  Я створюю… Я придумую… Я змінююю… Емоційно- ціннісна сфера Я прагну до… Я хочу досягти… Я схвалюю.. Я дуже ціную… Я буду наслідувати
 10. 10. Сутність сучасного уроку в початковій школі 
 11. 11. Сучасна функція вчителя початкових класів – не давати учням готових знань, а вчити їх здобувати, формуючи в собі наполегливість, цілеустремління, бажання і здатність вчитися самостійно, із інтересом і задоволенням. 12/11/13 Спільна робота вчителя та учня початкової школи сьогодні являє собою не пояснення та запам’ятання, а пошук істини, життєвих цінностей і смислів в умовах навчального діалогу, співробітництва та взаєморозуміння.
 12. 12. Нові освітні цілі і завдання та новий зміст початкової освіти вимагають використання нових технологій навчання, нових методичних прийомів організації навчального процесу, які б базувались на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки та свідомій і творчій діяльності вчителя
 13. 13. завдання завдання завдання завдання ззлогічним логічним ззлогічним логічним навантаженням навантаженням навантаже грова навантаже і нням нням ія гія оло техн те х пр нол на обл огі вч ем я ан но ня го хно лог З ТРВ огія нол техн і зд те фо ор те хн рм х н ов ол ац ол ′яз ог ій ог бе ія на ія ре ж ув ал ьн а ейдетика ейдетика ін те те рак хн ти ол вн ог а ія на т е гія ло сно ого но ті ех бис ван о о ос ієнт ння ор вча на нестандартні нестандартні уроки о пр уроки ект діференційовані діференційовані та творчі та творчі завдання завдання Сучасні освітні технології – шлях до модернізації початкової освіти ео тм епк он ст ітн ко ос м п ет ті н т
 14. 14. Оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання.  Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.
 15. 15. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів  Першокласник прагне утвердити себе в новій ролі, шукає опори у ставленні вчителів до себе, бажаючи, щоб дорослі помічали його позитивні якості. Тому оцінка здатна викликати в учня цілу гаму гострих переживань. Радість і задоволення досягненнями в навчанні створюють позитивний емоційний фон стосунків з учителем та однокласниками, покращують рівень засвоєння знань. Почуття гіркоти, невдоволення невдачами можуть спричинити зниження самооцінки, зневіру, конфлікт з оточенням.  Важливо на уроках створювати такі умови, коли б невдоволеність від невдачі спонукатиме дитину шукати кращі способи навчальної діяльності. Педагогічна оцінка має бути тактовною; не акцентованою на невдачах дитини, а здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів. Важливо навчити учня сприймати оцінку як показник рівня знань і вмінь, а також розуміти, що оцінюються його конкретні дії.  В усіх випадках не слід протиставляти дітей одне одному. Можна порівнювати лише певні досягнення учня. Стимулюючим буде порівняння роботи (відповіді, поведінки тощо) з тим, як працювала дитина раніше, проте не вдаватися до порівняння успіхів чи невдач окремих учнів.  Водночас доцільно вчити дітей здійснювати не лише самооцінку, а й взаємооцінку, колективну оцінку. Це активізує навчальну роботу, допомагає формуванню в школяра зацікавленого ставлення до критики, висловленої на його адресу, зміцнює почуття своєї значущості в колективі, сприяє усвідомленню турботи про нього товаришів.
 16. 16. Словесне оцінювання Старайся! Будь уважним! Говори чіткіше! Твоє письмо має бути кращим! Ти можеш більше! Ти здатна на краще! Відповідає конкретніше! Ти вже більше працюєш над собою! Не сумуй, у тебе все вийде! Доклади більше старань! У тебе все вийде, тільки зверни увагу на…! Добре! Дійсно, це так! Я рада, що ти правильно зрозумів! Вже краще! Досить добре! Значно краще! З успіхом тебе! Дуже добре! Досить вдало! Як гарно ти запитуєш! Я погоджуюсь з тобою! Ти вмієш правильно висловлюватися! Який ти дотепний! Ти багато вже вмієш! Як влучно! Чудово! Молодець! Ти можеш творити! Ти маєш власну думку! Блискуча відповідь! Пречудово! Відмінно! Прекрасно! Бездоганно! Ми пишаємося тобою! Ти маєш своє «я»! Ми гордимося твоїми досягненнями!
 17. 17. Методичні рекомендації Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку має проводитись фізкультхвилинка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо. Учитель повинен весь час стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою. Прийоми та методи роботи з дітьми мають забезпечувати різноманітну активну практичну діяльність кожного учня. Ігрові форми діяльності мають бути домінуючими під час навчання у 1-му класі.
 18. 18.  точне і творче виконання програмно - методичних вимог до уроку;  обгрунтований вибір типу уроку, форм, методів та прийомів, що відповідають особливостям конкретного класу, предмету, теми, розділу;  спеціально спрямована діяльність вчителя , щодо забезпечення виховної функції уроку;  обовязкове виокремлення у змісті навчального матеріалу об'єкта міцного засвоєння й відпрацювання його на уроці;  прагнення вчителя допомогти дітям розкрити для себе особистісний смисл будь якого матеріалу;  використання сучасних освітніх технологій ;  опора на міжпредметні зв'язки з метою їхнього використання для формування в учнів цілісного представлення про систему знань, про світ;  здійснення диференційованого підходу до учнів тільки на основі діагностики їхніх реальних можливостей;  створення умов для виявлення кожним учнем самостійності ;  обгрунтоване, доцільне, раціональне використання на уроці засобів навчання (наочних посібників, технічних засобів, а особливо мультемедійних);  організація освітнього процесу з використанням здоров'язбережувальної та психозбережувальної технологій;  періодичний аналіз одержаних на уроці результатів …………………………………………………………………………………………………..
 19. 19.  забезпечити системну реалізацію концептуальних засад Державного стандарту загальної початкової освіти;  створювати відповідні організаційно-педагогічні умови для його впровадження;  діючи на засадах компетентнісної освіти, ураховувати досвід особистої навчальної діяльності дитини;  враховувати психологічні особливості першокласників і дотримуватися дидактикометодичних вимог до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності; використовувати вербальне, аргументоване, об’єктивне й доступне першокласнику оцінювання на позитивному принципі із акцентом на рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач;  не вдаватися до використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання;  запобігати перевантаженню першокласників, враховуючи їх вікові психофізіологічні та фізичні можливості;  приділяти увагу ефективній просвітницькій роботі з батьківською громадськістю щодо виховання дитини, створення здоров’язбережувального середовища вдома, організації самостійної роботи першокласників в домашніх умовах на засадах вільного вибору дитиною посильних і цікавих для неї завдань, збалансованому дозуванні навчальної та ігрової діяльності, рухливих ігор.
 20. 20. Районний конкурс для вчителів 1-х класів “Панорама творчих відеоуроків за новим Державним стандартом” ог атал ів К ок еоу р 1- х від лів чите в за в і клас м нови им вн ержа том Д ар танд с
 21. 21. З досвіду роботи творчої групи вчителів 2-х класів “Впровадження Державного стандарту в НВП початкової школи”
 22. 22. З досвіду роботи творчої групи “Впровадження ІКТ в НВП початкової школи”
 23. 23. Методична скринька вчителя початкових класів Методична скринька вчителя початкових класів
 24. 24. Методична скринька вчителя початкових класів Методична скринька вчителя початкових класів
 25. 25. Творчість учителя початкових Творчість учителя початкових класів особлива: вона запалює в класів особлива: вона запалює в дитячому серці вогник дитячому серці вогник допитливості, викликає інтерес до допитливості, викликає інтерес до навчання, робить його внутрішнім навчання, робить його внутрішнім постійно діючим стимулом постійно діючим стимулом ““Будьте самі шукачами, дослідниками. Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогник уувас, вам ніколи не Якщо не буде вогник вас, вам ніколи не запалити його ввінших ” запалити його інших ” ((В.О.Сухомлинський) В.О.Сухомлинський)
 26. 26. Сучасний урок в початковій школі за новим Державним стандартом (робота в групах)
 27. 27. Мої очікування виправдались – Не всі мої очікування виправдались – Мої очікування не виправдались -
 28. 28. Подаруйте казку дітям!!!

×