Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Способи активізації розумової діяльності учнів на основі особистісно орієнтованого навчання

2,913 views

Published on

Способи активізації розумової діяльності учнів на основі особистісно орієнтованого навчання (Лігус Тамара Миколаївна, учитель початкових класів НВК Олексіївська школа-гімназія Новоайдарської районної ради Луганської області)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Способи активізації розумової діяльності учнів на основі особистісно орієнтованого навчання

 1. 1. Засоби активізації розумової діяльності учнів на основі особистіснозорієнтованого навчання. Українська моваКурс української мови – важливий складник загального змісту початковоїосвіти, оскільки він є не тільки окремим навчальним предметом, а й основнимзасобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. Його основна мета полягає уформуванні комунікативної компетентності молодших школярів, яка виявляється вздатності успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнаннянавколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. З огляду на зазначенедо програми з української мови , крім традиційних мовних завдань , умінь і навичок, слід вводити нові елементи змісту ( згідно Дерстандарту) , а саме: формуванняособистісного досвіду творчої діяльності: досвіду емоційно – ціннісного ставленнядо навколишнього світу в цілому і до мовленнєвої діяльності зокрема. Слід узяти доуваги, що набуті в початкових класах якості , не тільки забезпечують основиподальшого навчання, виховання й розвитку учнів надалі, а й значною міроюзумовлюють практичну, громадську і професійну діяльність дорослої людини.Нова мета навчання мови – формування й удосконалення вмінь і навичокволодіння мовою в усіх формах, видах і типах мовленнєвої діяльності.Аби цього успішно досягти , вчителю необхідно постійно зацікавлювати учнівдо вивчення мови, знаходити нові форми, методи роботи. Працюючи надпроблемою активізації розумової діяльності учнів на уроках та у позакласний час, ячастіше й частіше звертаюся до сутності компетентнісного підходу. Установлено,що пізнавальний інтерес активізує всі психологічні процеси людини, на високомурівні розвитку спонукає до постійного пошуку . Важливою є роль інтересу і встановленні особистості школяра. За певних умов інтерес стає засобом живого,захоплюючого навчання,зумовлює інтенсивний і зосереджений перебіг пізнавальноїдіяльності, переростає в стійку рису характеру.Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключовихпроблем гуманізації загальної середньої освіти: підвищення престижу шкільноїосвіти; розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміннясамостійно вчитися; подолання труднощів, викликаних генетично та соціальнообумовленими відмінностями в рівні розвитку дітей; формування основ базовоїкультури особистості.Метою особистісно орієнтованого навчання є виявлення субєктного досвідукожного учня та надання психолого-педагогічної допомоги в становленні йогоіндивідуальності, в життєвому самовизначенні, самореалізації.Основною формою навчання в концепції І.С.Якиманської є особистісноорієнтований урок, який концентрує всі вищезгадані положення організаціїособистісно значущого учіння:- використання різноманітних методів і форм організації навчальноїдіяльності, які дозволяють розкрити субєктний досвід учнів;- створення атмосфери зацікавленості кожного учня у роботі класу;- стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способіввиконання завдань, право на помилку одержання неправильних відповідей і под.;- використання на уроці дидактичного матеріалу, який дозволяє учневівибрати найбільш значущі для нього вид і форму навчального змісту;- оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом (правильно*неправильно), а й у процесі його досягнення;
 2. 2. - заохочення намагань учня знаходити власний спосіб роботи (вирішеннязадачі), аналізувати способи Роботи інших учнів у ході уроку, обирати івикористовувати найраціональніші;- створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, яке дає можливістькожному учневі виявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи;створення ситуацій для природного самовираження учня.У початкових класах набула поширення така сукупність інтерактивнихметодів і прийомів: ігрові методи, проектна діяльність, навчання в малих групах чипарах змінного складу, групова робота, « мозковий штурм», « акваріум», «мікрофон», « незакінчене речення», «асоціативний кущ», « тематична павутинка» таінші.У своїй практичній діяльності, щоби досягти ефективності результатівнавчання, я й обрала за проблему « Спосіб активізації розумової діяльності учнів науроках та у позакласній роботі»Як це втілюється на практиці саме з курсу української мови? Кожен вчительмає свою родзинку, знає, як захопити клас, зацікавити учнів. Найбільше всього митворимо. Вигадуємо щось своє, особисте, або ж позичаємо краще із досвіду колег.Перед вами фрагмент уроку з української мови. Тема « Іменник». Останнімчасом запрошую частіше батьків взяти участь на уроці. Завдання готуємо якзаздалегідь, там і експромтом, залежно від завдань уроку.Поділивши клас на 2 групи, виконували різні цікаві завдання. Одне з них:знайти якомога більше іменників на фотошпалері і розставити їх відповідно дозображених ілюстрацій.
 3. 3. Використовуючи цю ж фотошпалеру, проводимо таку цікаву гру « Розкажиулюбленому герою на вушко»: ( розкажи правило, склади побажання, зробикомплімент та інше)« Знайди позитивне, негативне» , « Дай пораду героям казки», « Опиши»,«Щоб ти добавив свого» та багато іншого. Діти із захопленням вживаються в ціігри. Граючи, навчаємось. Завжди позитивні уроки за участю батьків. Наступнийслайд – фрагмент уроку з української мови « Урок – змагання»Серед завдань уроку: « Зачитати уривок з улюбленого твору суперника іназви (випиши) прикметники у множині ( однині)»Групи обмінюються книгами, відкривають на будь – якій сторінці і працюють.« Скласти прислівя із розсипаних слів, підкреслити прикметники»
 4. 4. Гра « Мікрофон» : розповісти все про частину мови .Наступний слайд – навчання в малих групах змінного складу. Це виховуєвміння співпрацювати в колективі, організуватися на співпрацю. У груповій роботіє позитивна взаємозалежність , бо наявна спільна мета й один результат , тобто дітинавчаються разом. Фрагмент уроку з української мови . Мета: пошир речення,дописавши 1 слово; взаємоперевірка, уточнення, вдосконалення.
 5. 5. Різні види робіт:Опиши дії Владислава та Олександри;Склади речення, підкресли граматичну основу;Назви якомога більше слів ( певної частини мови );Зміни ролі дітей, запиши реченням;Опиши настрій учнів, з яким вони виконують певну роботу;Уяви, що це ти відповідаєш за роботу в класі. Що б ти змінив?Розробіть поради учням щодо певної роботи з тваринами;Опис за слайдом;
 6. 6. «Хвостики» : схожа на гру « Мікрофон» або « Поїзд» - продовж думку,допиши закінчення, працюй як ми….«Вправний водій» : учень – координатор, підкажчик вірного шляху(розбір речення, слова, встанови звязок слів у реченні , випиши парами,постав питання…)«Куряча каліграфія» : напиши краще за себе; продивись зошит, запиши зразкиза вчителем …«Чутливі пальчики» : дитина із завязаними очима розказує, описує предмет;клас чи група добирають ознаки, складають речення…;«Весела хвилинка»: працюємо із гуморесками, веселиками…«Ерудит» : розкажи, добери приклади, допиши …Цікаво ще тим, що учні самі вибирають форму роботи, крутячи колесо.
 7. 7. «Поїзд» : використовую, як гру « мікрофон», тобто додаючи , добавляючи всебільше і більше до сказаного.«Я – учень» : вчитель стає учнем, завдання учнів – пояснити правильністьвиконання завдання, розкрити тему, наштовхнути на думку.Багато є форм і методів, які вчитель сам впроваджує для активізації розумовоїдіяльності учнів на уроках. І не останнім ділом є індивідуальний підхід до кожногоучня. Знаючи своїх вихованців, їх уподобання , перемоги та недоліки, можна«достукатись» до кожного серця, додаючи йому міцних знань, умінь та навичок.Відвідуючи заходи школи – гімназії, використовуємо матеріал під час уроків.На фото головний редактор районної газети«Вісник Новоайдарщини», поет Валерій Іванович Приходько.Використовуючи матеріал автора ( уривки віршів), працюємо на уроках мови:знайти, випиши, вибери, добав риму і таке інше.
 8. 8. У нашому селі народився відомий скульптор, заслужений художник УкраїниІван Михайлович Чумак. Запрошений на вечір памяті голова спілки художниківСергій Петрович Жидель подарував книги про скульпторів Луганщини. Як невпровадити це у життя, як краще донести до дітей? Працюємо на уроках з книгами.
 9. 9. Проектна діяльність як метод навчання й розвитку:Наприкінці ХХ століття набув поширення новий тип організації навчанняучнів – проектування, що передбачає продуктивну взаємодію в процесі розвязаннязначущих для них навчально – пізнавальних задач. Інструмент – метод проектів,який ґрунтується на взаємозв’язку навчальної, прогностичної. Дослідницької такомунікативної складових.За основу технології проектного навчання взято прагматичні ідеїамериканського філософа й педагога Джона Дьюї ( 1859 – 1952), згідно з якимістина визначалась як корисність і ефективність праці, що є цікавою для учнів, а
 10. 10. метою навчання вважалося формування особистості, яка вміє пристосуватися доумов вільного підприємництва.Суть проектного навчання – у функціональній системі дидактичних засобів (мети, змісту, методів тощо), якими здійснюється послідовне моделювання процесурозв’язання проблемних задач і ситуацій, що вимагають пошуків, досліджень,співпраці.Участь дітей у навчальному проекті:ДіяльністьІндивідуальна, продукт – результатроботи одного учня. Може бутиваріант інтеграції цього результату вгрупову або колективну діяльність.Колективна, у якій усі мають своїзавдання. З окремих результатівстворюється ціле ( загальний вибір,аплікація, журнал, виставка, спектакль)Робота в малих групах, якаможе мати самостійне завдання,а може бути частиноювиконання колективногопроектуПроектна діяльність є багатокомпетентною і між предметною, бо сприяє:Формуванню в учнів умінь співпраці;Формуванню організаційних умінь, навичок;Формуванню умінь працювати з різною інформацією;Оволодінню уміння оцінювати свої можливості;Розвиток пізнавальних потреб, інтересів , дослідницької поведінки;Збагаченню новими знаннями.Далі фрагменти з проектів «Літній табір «Сонечко»», «Сторінками Книгирекордів Гіннесса»
 11. 11. Цікаво дитям те , що вони пережили самі, згадати, що відчували і навраженнях від пережитого проводжу урок. Розглядаючи слайди про оздоровчийлітній табір « Сонечко», вивчаємо рідну мову.
 12. 12. Моя улюблена іграшкаЕкскурсія до кінного заводу
 13. 13. У театрі ляльок міста Луганськ
 14. 14. Команда – переможецьУрок-екскурсію по враженню та спогадам дітей від подорожі на місцевиймаслоцех здала у друк до « Шкільного світу»Робота у малих групах
 15. 15. Проект « Сторінками Книги рекордів Гіннесса». Як легко будь – яку тему зукраїнської мови вивчати з опорою на слайди зі свята! Впровадити можна будь-що :від вивчення нового матеріалу до повторення: ( написання власних іменників, опис,склади речення, як можна сказати про це по – іншому, знайти частину мови, добериантоніми, синоніми, …) . Це настільки активізує роботу дітей та заохочує!
 16. 16. Найбільший шумовий оркестр учнів початкових класівОтже, інтерактивні методи не є самоціллю дидактичних інновацій. Вонимають органічно вплітатися в каневу уроку, поєднуючись зі словом вчителя,практичними методами, творчими завданнями, з опорою на життєвий досвід учнів,на їх бажання. Їх основна функція – навчити кожну дитину активно та вільномислити на уроці, набувати індивідуального досвіду толерантної співпраці.НАШІ ДОСЯГНЕННЯ:Участь у конкурсах:Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру 2012» (БілобровськаАнастасія, Перепелиця Олександра – учасники)Міжнародний математичний конкурс « Кенгуру 2013»Всеукраїнський конкурс з народознавства «Патріот» (Перепелиця Олександра– учасник )ЛукоморьеВсеукраїнський конкурс з народознавства « Патріот»Міжнародний природничий інтерактивний конкурс « Осінній колосок « (Білобровська Анастасія , Царевський Владислав – золото, Перепелиця Олександра –срібло).Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Весняний колосок».Родина Білобровської Анастасії – два роки переможець районного конкурсу«Мяка іграшка: дитячі улюбленці» , переможець районного конкурсу поробок до 90річчя Новоайдарщини

×