Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Особистісно-орієнтований підхід (Н.С. Сагіна)

5,523 views

Published on

творча група особистісно-орієнтованого навчання

Published in: Education
  • Be the first to comment

Особистісно-орієнтований підхід (Н.С. Сагіна)

  1. 1. Особистісно орієнтований підхід до виховання й розвитку учнів
  2. 2. створення оптимальних умовдля розвитку і становленняособистості як субєктадіяльності
  3. 3. навчання, центром якого єособистість дитини, їїсамобутність, самоцінність
  4. 4. орієнтаціяцілепокладанняпроектуванняорганізаціяреалізаціяконтролькорекціяоцінка
  5. 5. мотивація діяльності вчителемпозитивна настанова на роботувизначення місця означеного заняття вцілісному курсі, розділі, темі (схеми,опори, словесна настанова)опора на власний досвід учнів ізпроблеми заняття
  6. 6. спільне з учнями визначенняособистісно значущих цілей подальшоїдіяльності на уроці (що може дати цезаняття школяреві зараз, для наступноїконтрольної роботи, для майбутньогожиття)визначення показників досягненняпоставлених цілей
  7. 7. залучення учнів (по змозі) допланування наступної діяльностічерез попередню роботунакреслення плану очікуваноїроботиобговорення складеного плану
  8. 8. вибір способів навчальної діяльностівибір учнями способів фіксації новогоматеріалу (таблиця, опора, план)формування вмінь та відпрацюваннянавичокваріативність завдань домашньоїроботи
  9. 9. залучення дітей до взаємоконтролю,самоконтролю участь учнів у виправленні помилок порівняння результату з еталоном використання механізмів цінування"(позитивного ставлення до успіхів школярів) йоцінювання (виставлення оцінок, поурочного балу,рейтингових оцінок) не тільки кінцевогорезультату, але й процесу навчання

×