Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План ЛОІППО 2014

1,708 views

Published on

План ЛОІППО на 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

План ЛОІППО 2014

 1. 1. Директор ____________ Ю.М. Коровайченко Погоджено: Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Директор ____________ О.В. Єресько Начальник ____________ І.І. Цимбал Погоджено: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Директор ____________ О.А. Удод протокол № _______ «___» ___________ 2012 року, Схвалено: Вченою радою ЛОІППО ____________ Т.М. Сорочан Затверджую: Ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Луганськ – 2014 РОБОТИ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА 2014 РІК ПЛАН Погоджено: Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Погоджено: Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 2. 2. 2 ЗМІСТ Додатки ............................................................................................................................................. 163 Закріплення працівників інституту за основними напрямками діяльності .................................................. 164 Інформація про експериментальні навчальні заклади ............................................................................... 167 Вступ ....................................................................................................................................................... 3 І. Організаційно-керівна діяльність ............................................................................................................. 8 2. Засідання вченої ради ........................................................................................................................... 9 3–4. Засідання навчально-методичної (експертної) ради ............................................................................. 12 5. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу ......................... 16 6. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України ........................................................................................................... 18 ІI. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм ......................................... 24 ІII. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня ................................................................ 30 ІV. Наукова діяльність ............................................................................................................................... 36 V. Науково-методична діяльність ............................................................................................................... 50 VI. Навчально-методична діяльність ............................................................................................................ 82 VII. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність ............................................................................. 104 VIII. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону ............................................................. 125 IX. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів) ................................... 134 Х. Міжнародна діяльність ....................................................................................................................... 136 ХI. Моніторинг якості освіти регіону .......................................................................................................... 140 ХII. Навчально-методична діяльність філії (за наявності) ............................................................................... 148 ХIII. Особливості діяльності закладу............................................................................................................. 149 ХIV. Інформаційно-видавнича діяльність ...................................................................................................... 151 ХV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази ................................................ 159 ХVI. Прогнозування розвитку ...................................................................................................................... 161
 3. 3. ВСТУП 3 У 2013 році колектив Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти організовував діяльність відповідно до місії установи та завдань державної політики в галузі освіти, документів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Луганської обласної ради, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. Проводилося дослідження наукових основ безперервної педагогічної освіти в контексті викликів часу. Науковий потенціал інституту був спрямований на оновлення, розробку, обґрунтування, дослідження таких актуальних напрямків, як місія ЛОІППО в системі регіонального управління освітою і в процесі реалізацій завдань державної політики у сфері освіти; наступність університетської та післядипломної освіти педагогів; професійна мобільність учителя в умовах упровадження Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти; диверсифікація післядипломної освіти, а саме: формальна, неформальна та інформальна освіта педагогів. Кафедрами інституту з метою організації ефективного навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій досліджувалися, розроблялися і впроваджувалися: принципи визначення змісту післядипломної освіти; модульна структура навчального плану КПК; диференціація змісту післядипломної освіти для різних категорій педагогів; можливості вибору змісту післядипломної освіти для педагога; програми професійного розвитку педагогів. Науковці й методисти інституту впроваджували та вдосконалювали інноваційні технології післядипломної освіти педагогів, розроблені в ЛОІППО протягом останніх п’яти років. Реалізовувалися завдання, визначені для андрагогів, які працюють в інституті, та затверджені Вченою радою як актуальні в 2013 році, а саме: продовжувалося опанування теоретико-методологічних засад післядипломної педагогічної освіти; розроблено програми професійного розвитку на засадах компетентнісного підходу та диференціації й отримано грифи МОН України (30); створено банк традиційних технологій післядипломної освіти, розроблено та вдосконалено нові технології (кейс-технології, коучингу, супервізії тощо). Широко впроваджувалися ІКТ у післядипломну освіту, зокрема за напрямками: розвиток дистанційної освіти; створення цифрового банку навчальних та науково-методичних матеріалів; удосконалення діагностики професійного розвитку педагогів та системи підсумкового контролю, часткове запровадження випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації у вигляді колективних творчих проектів; науково-методичний супровід упровадження Державного стандарту загальної середньої освіти, актуальних напрямів педагогічної теорії та освітньої практики; публікація матеріалів наукового, науково-методичного та практичного спрямування. Особливу увагу приділено розробці принципів організації міжкурсового періоду, таким як: динамізм, варіативність, модульність, взаємодія, масовість, практичне спрямування, результативність, відповідно до яких будувалася й розвивалася методична вертикаль та взаємодія ЛОІППО з методичними кабінетами і методичними об’єднаннями; спільна науково-дослідницька робота із ЗНЗ; узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду, використання його для навчання дорослих; видавнича діяльність; інформаційні ресурси ЛОІППО.
 4. 4. 4 Філософія діяльності ЛОІППО реалізована в освітньому просторі установи, який був визначений як: концептуальна основа моделі професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти; характеристика процесу об’єднаних та змінюваних способів діяльності людей; універсальний процес навчання впродовж життя та культурологічний феномен; багатовимірна модель особистісного самовдосконалення педагогів і андрагогів; поєднання андрагогічного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів у навчанні дорослих; мережева взаємодія на основі професійних діалогів. Теоретичні основи цих процесів висвітлено в колективній монографії «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)». Створення сучасної інноваційної моделі освітнього простору інституту забезпечило досягнення корпоративного результату, в основі якого: формування змісту післядипломної освіти педагогів на основі компетентнісного підходу; розробка андрагогічних засад моделювання професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти; задоволення особистісних і різнорівневих корпоративних запитів; формування інформаційної культури педагогічних працівників; розвиток комплексу професійних компетентностей педагогів; формування навичок життя в ХХІ столітті, що й висвітлено в другій колективній монографії «Освітня практика Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 1998–2012 рр.». Досягнуто прогнозовані результати діяльності інституту, основою яких є ефективний професійний розвиток педагогів і якість загальної середньої освіти в регіоні, що забезпечується перманентним зростанням реального обсягу компетентностей педагога в інформаційних і проектних технологіях та вдосконаленням професійної діяльності. Ці результати апробовано та презентовано в ході двох міжнародних виставок та в монографії «Освітня виставка: презентація педагогічних інновацій». Забезпечено науково-методичний супровід і координацію роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з метою професійного розвитку педагогічних працівників регіону, а саме: удосконалення діяльності районних (міських) методичних кабінетів, які відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) є за статусом юридичними особами; взаємодія між методичною службою і управлінськими структурами регіону; узгодження з ректоратом інституту кандидатур на призначення керівниками районних (міських) методичних кабінетів (центрів); науково-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів системи загальної середньої та дошкільної освіти; консультування керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо ефективної роботи відповідно до статусу юридичної особи, складання річного плану роботи, планування поточної роботи; науково-методичного забезпечення діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти, професійного розвитку керівників і педагогічних працівників; узагальнення досвіду управління методичним кабінетом (центром), моніторинг рівня професійного розвитку педагогів, апробація нових підручників для 10–11-х і перших класів, моніторинг якості освіти, організації ЗНО, реалізації державних, обласних, міських (районних) програм, проведення заходів з учнівською молоддю, участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських (районних) проектах тощо; підготовка керівників методичних кабінетів (центрів) до забезпечення аналітичної діяльності щодо здійснення науковометодичного супроводу системи загальної середньої та дошкільної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників і розвитку професіоналізму керівників і педагогічних працівників у міжкурсовий період; співпраця в організації міжкурсо-
 5. 5. 5 вого періоду професійного розвитку педагогічних працівників, інтенсифікації діяльності методичних об’єднань; проведення спільних заходів. Відповідно до стратегічних напрямків діяльності інституту як вищого навчального закладу ІІІ рівня акредитації та науково-методичної установи та з метою реалізації основних напрямів державної політики в галузі освіти, соціального замовлення регіональних, професійних та особистісних запитів усіх учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів традиційно забезпечувалися: прогнозування результатів розвитку системи загальної середньої освіти в регіоні; науково-методичний та організаційний супровід основних заходів Державних та регіональних освітніх програм; науковометодичний супровід упровадження сучасного управління навчальними закладами системи загальної середньої освіти в регіоні; координація діяльності міських/районних методичних об’єднань педагогічних працівників усіх категорій; керівництво діяльністю обласних творчих об’єднань педагогів та авторських майстерень у процесі дослідження актуальних психолого-педагогічних проблем; інформаційний супровід розвитку методичних служб та навчальних закладів. Забезпечено впровадження Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти. Науково-методичний супровід потреб освітніх практик ЗНЗ було спрямовано на забезпечення якості загальної середньої освіти, з цією метою: упроваджено сучасні форми взаємодії в організацію науково-методичної, дослідницької, експериментальної роботи навчальних закладів області; здійснено експертизу педагогічних інновацій; розробляється та апробується регіональний зміст освіти в межах варіативної частини навчального плану; забезпечено науково-теоретичний і методично-практичний супровід практико зорієнтованих досліджень, які ведуть спільно з кафедрами інституту базові навчальні заклади та заклади, що мають статус експериментальних Всеукраїнського й регіонального рівнів; проведено планові моніторинги якості загальної середньої освіти на регіональному рівні; забезпечено організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю та впровадження інклюзивної освіти; рекомендовано до впровадження в навчально-виховний процес ЗНЗ сучасні виховні та здоров’язберігаючі технології. У навчальному процесі на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій підвищено кваліфікацію близько 6 тисяч педагогів; упроваджено інноваційну модель післядипломної педагогічної освіти з урахуванням андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей на основі кредитно-модульного підходу; апробовано інноваційні освітні технології та оновлені освітні програми післядипломної освіти педагогічних працівників; удосліджено й упроваджено сучасні досягнення акмеології та андрагогіки в систему післядипломної педагогічної освіти; реалізовано в системі післядипломної педагогічної освіти проектний підхід до розвитку професіоналізму педагогічних працівників; забезпечено науково-методичний супровід опанування педагогами нового змісту освіти, сучасних педагогічних технологій, нових педагогічних функцій; упроваджено комп’ютеризоване навчання педагогів із використанням електронних засобів навчального призначення; упроваджено в навчальний процес інтерактивні методи навчання дорослих; забезпечено поширення всіх аспектів проекту «Відкритий світ». Узагальнено та впроваджено сучасний ефективний педагогічний досвід учителів області — понад 40 адрес; видано науково-методичні посібники для професійного розвитку педагогів — 26 найменувань; науковцями інституту опубліковано понад
 6. 6. 6 70 статей та підготовлено до друку понад 30 статей з актуальних питань педагогіки й андрагогіки; навчальні заклади області залучено до участі в освітніх виставках — 104 установи; забезпечено співробітництво зі всеукраїнською педагогічною пресою — понад 530 публікацій педагогів області. У міжкурсовому періоді до науково-методичної роботи залучено близько 16 тисяч педагогічних працівників області всіх категорій, для яких проведено понад 500 заходів. Для задоволення освітніх запитів педагогів запропоновано 60 проектів професійного розвитку. У системі мережевої взаємодії ректорат інституту співпрацював з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Луганською обласною радою та Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Головним управлінням юстиції в Луганській області, управліннями та відділами освіти міст і районів області, методичними кабінетами (центрами) щодо забезпечення умов професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону та науково-методичного супроводу реформування й модернізації системи загальної середньої освіти області. Досвід інституту щодо науково-методичного забезпечення освітньої діяльності в області апробовано в ході Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні основи та технології професійного розвитку педагогів у післядипломній освіті». Відбулися форуми лідерів освіти області, у яких взяли участь науковці, завідуючі методичних кабінетів, керівники експериментальних навчальних закладів регіонального та Всеукраїнського рівнів, базових навчальних закладів ЛОІППО. Проведено всі заходи, передбачені Державними та обласними програмами, спрямовані на розвиток регіональної системи освіти та патріотичне виховання молоді, забезпечення функціонування української та російської мов. Партнерами кафедр інституту щодо апробації інноваційного змісту освіти, сучасних технологій та форм забезпечення якості освіти були 47 базових шкіл, 136 експериментальних навчальних закладів регіонального рівня, 36 експериментальних навчальних закладів Всеукраїнського рівня. У Міжнародній виставці-презентації «Сучасні навчальні заклади — 2013» та виставці-презентації «Інноватика в освіті України» спільно з інститутом взяли участь 64 навчальні заклади. Досвід роботи інституту відзначено дипломами в декількох номінаціях та золотою медаллю виставки-презентації «Інноватика в освіті України», і почесною нагородою Міжнародної виставки-презентації «Сучасні навчальні заклади — 2013». Завершили роботу над дослідженнями та захистили дисертації 5 співробітників інституту, 2 отримали звання доцента, 5 — завершують підготовку дисертаційних робіт до захисту, 7 — навчаються в аспірантурі, 1 — в докторантурі. Вийшли два номери журналу «Освіта на Луганщині», який є фаховим виданням з педагогіки та забезпечує вчителів науково-методичними матеріалами з актуальних питань педагогіки й інших гуманітарних наук. Різнопланова структура Інтернет-середовища інститутського освітнього порталу (www.loippo.lg.ua) поєднала 14 структурних компонентів. Портал знаходиться в процесі розвитку і наповнення, дозволяє педагогічним працівникам задовольнити професійні запити і потреби в самоосвіті, має потужну інформаційно-пошукову систему (за галуззю, за УДК, за автором, роком видання, назвою), містить текстові документи, презентації, аудіо, відеофрагменти тощо.
 7. 7. 7 Таким чином, колектив ЛОІППО в 2013 році забезпечував науково-методичний супровід професійного розвитку та навчальної діяльності педагогічних працівників усіх категорій, які працюють у закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти регіону. Зміст, форми, методи й технології науково-методичного та інформаційного забезпечення були обумовлені освітніми запитами педагогів та відповідали державним вимогам. Перспективними на 2014 рік визначено такі напрямки діяльності: науково-методичний супровід упровадження Державного стандарту загальної середньої освіти в закладах освіти області; подальше дослідження наукових основ безперервної педагогічної освіти в контексті соціокультурних змін у державі; розробка та апробація сучасних технологій розвитку професіоналізму працівників методичних служб різного рівня: від керівника шкільного методичного об’єднання до методиста міського/районного методичного кабінету (центру); виявлення та дослідження ресурсу творчих майстерень педагогів області як джерела інноваційного педагогічного досвіду; виявлення та дослідження ефективних моделей управління сучасним навчальним закладом у системі загальної середньої освіти; наукове дослідження потенціалу інформаційного простору інституту післядипломної освіти як науково-методичного середовища професійного розвитку педагогів.
 8. 8. 8 1. СТРУКТУРА ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 9. 9. Зміст роботи Термін Н.І. Кришталь Доповідає О.М. Рудіна Ю.В. Стецюк О.М. Рудіна 1.4. Психолого-педагогічний супровід упровад- квітень ження Базового компонента дошкільної освіти 1.5. Підготовка вчителів іноземних мов до викла- квітень дання першої і другої іноземної мови та забезпечення якості освіти за цим напрямком 1.6. Звіт КЗ «Лисичанський методичний центр» квітень про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників Т.О. Корнієнко О.М. Дятлова Л.І. Харченко Т.О. Корнієнко С.О. Жерліцин О.М. Рудіна О.В. Часнікова Н.І. Кришталь Відповідальні 1.3. Звіт методичного центру Краснолуцької лютий міської ради про впровадження навчального курсу «Сходинки до інформатики» Заслухати на Вченій раді інституту такі питання: 1.1. Науково-методичний супровід навчального лютий курсу «Сходинки до інформатики» та підготовка вчителів на КПК і в міжкурсовому періоді до його впровадження 1.2. Екологізація шкільної освіти в умовах за- лютий провадження нового Державного стандарту № п/п 1. 2. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ Н.В. Грабовенко – голова, О.В. Карпушина, Л.О. Бондар, Н.В. Заєркова В.П. Студенікіна – голова, Л.М. Ткаченко, В.Л. Лоповок, О.Л. Рачок І.П. Воротникова – голова, А.М. Щоткіна, Н.І. Удовенко, Н.М. Краснова О.В. Часнікова – голова, С.В. Абрамова, С.В. Мігаль, Ю.А. Щербакова О.В. Просіна – голова, Є.М. Гайворонська, І.Л. Демчик, Н.С. Сагіна Л.І. Харченко – голова, В.Л. Лоповок, Г.М. Маймула, Н.М. Краснова Готує комісія 9
 10. 10. А.О. Данильєв О.М. Рудіна О.М. Рудіна А.О. Данильєв 1.11. Про стан виконання Плану заходів щодо роз- вересень витку психологічної служби Луганської області на період до 2017 року 1.12. Звіт співробітників інституту про хід вико- вересень нання дисертаційних робіт 1.13. Про реалізацію в діяльності кафедр інсти- листопад туту положень «Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 10 Н.І. Кришталь 1.10. Про стан виконання завдань Державної ці- вересень льової програми впровадження в навчальновиховний процес ЗНЗ ІКТ «Сто відсотків» О.В. Просіна О.В. Іванов, Л.М. Михайлова Г.А. Кирмач І.П. Воротникова Н.В. Заєркова, Г.М. Кіщак Ю.В. Стецюк О.М. Рудіна Ю.В. Стецюк А.О. Данильєв 1.9. Звіт співробітників інституту про хід вико- червень нання дисертаційних робіт 1.7. Про затвердження навчальних планів курсів червень підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за денною, дистанційною, заочною формами 1.8. Про моніторингові дослідження в системі за- червень гальної середньої освіти в 2013–2014 н.р. О.М. Дятлова – голова, Т.О. Ізюмська, А.В. Худіна, Л.Ю. Фалендиш І.П. Воротникова – голова, Л.О Лоскутова, А.В. Байкєніч, Н.Б. Сєрокурова О.М. Рудіна – голова, Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.В. Касьянова І.В. Мезеря – голова, Л.В. Ткачова, О.О. Левченко, Т.Л. Масленнікова О.В. Касьянова – голова, І.А. Лелюх, А.І. Велікандо, Н.І. Лисенко О.М. Рудіна – голова, І.П. Воротникова, Л.І. Харченко, О.В. Касьянова А.О. Молдованова – голова, Н.М. Краснова, Н.В. Ковальова, В.Г. Устименко
 11. 11. О.М. Рудіна О.М. Рудіна А.О. Данильєв О.М. Рудіна 1.15. Звіт КУ «Міський методичний кабінет міс- листопад та Стаханова» про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників 1.16. Про хід упровадження та реалізації Держав- грудень ного стандарту початкової освіти 1.17. Аналітичний звіт ректора про діяльність ін- грудень ституту в 2014 р. Про затвердження плану роботи інституту на 2015 р. 1.18. Звіт Старобільського методичного кабінету грудень С.О. Жерліцин 1.14. Про роботу кафедр щодо поширення та твор- листопад чого впровадження досвіду роботи вчителів – переможців конкурсу «Учитель року» Т.О. Корнієнко О.М. Рудіна Н.С. Сагіна Т.О. Корнієнко С.О. Жерліцин М.О. Шопіна – голова, О.О. Долженко, О.М. Гелюх, Я.В. Коваленко О.М. Дятлова – голова, О.О. Золотарьова, О.В. Чепурченко, І.Ю. Іванов Н.О. Гладушина – голова, І.М. Полупан, А.П. Бабешко, Л.М. Луганська Г.А. Кирмач – голова, Цехмістер О.М., Р.В. Федічева, М.І. Чернов О.В. Часнікова – голова, С.В. Брюховецька, А.В. Понасенко, Г.К. Мамонова 11
 12. 12. Розгляд, узгодження й рекомендація до затвердження індивідуальних планів січень методичної роботи викладачів інституту Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, елект- січень ронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку Експертиза заяв навчальних закладів про присвоєння статусу експеримен- лютий тальних регіонального рівня Обговорення та затвердження графіків кафедр стосовно контрольних відвіду- лютий вань і взаємовідвідувань навчальних занять викладачів 1.4. 1.5. 12 1.6. 1.2. 1.3. Термін Забезпечення науково-методичного супроводу діяльності міських/районних січень методичних кабінетів (центрів) у 2014 році Підготовка проектів рішень та розпоряджень стосовно організації та забезпе- січень чення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами області Заслухати на засіданнях навчально-методичної ради інституту такі питання: Зміст роботи 1.1. № п/п 1. Н.І. Кришталь, С.О. Жерліцин, Ю.В. Стецюк А.О. Данильєв, Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова О.М. Рудіна, Т.О. Корнієнко, І.П. Воротникова І.М. Полупан, Є.М. Гайворонська О.М. Рудіна, І.М. Полупан А.О. Данильєв, Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова Н.М. Краснова Відповідальні 3–4. ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ (ЕКСПЕРТНОЇ) РАДИ
 13. 13. Експертиза та рекомендація до впровадження інструментарію для діагности- лютий ки та виявлення рівня засвоєння знань слухачами КПК Забезпечення науково-методичного супроводу проведення тренувальних лютий зборів учнів до IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 1.15. Забезпечення науково-методичного супроводу роботи Обласної олімпіадної квітень школи – 2014 1.14. Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, елект- квітень ронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку 1.11. Обговорення результатів атестації методистів інституту та рекомендації щодо березень заповнення атестаційних листів. 1.12. Експертиза заяв навчальних закладів про присвоєння статусу експеримен- квітень тальних регіонального рівня 1.13. Експертиза науково-методичного супроводу кафедрами інституту діяльності квітень творчих груп педагогів та авторських педагогічних майстерень Звіт Краснодонського міського методичного кабінету про діяльність щодо про- березень фесійного розвитку педагогічних працівників 1.10. Організація обміну досвідом упровадження інноваційних форм і методів про- березень ведення навчальних занять на КПК та науково-методичних семінарів у міжкурсовому періоді 1.9. 1.8. 1.7. О.М. Рудіна, І.М. Полупан О.М. Рудіна, Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова О.М. Рудіна, Т.О. Корнієнко, І.П. Воротникова І.М. Полупан, Є.М. Гайворонська С.О. Жерліцин, О.В. Часнікова Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова О.М. Рудіна С.О. Жерліцин, Л.І. Харченко, О.В. Часнікова, О.М. Дятлова Н.М. Краснова Т.О. Корнієнко 13
 14. 14. 14 1.21. Звіт Троїцького районного методичного кабінету про діяльність щодо про- вересень фесійного розвитку педагогічних працівників 1.22. Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, елект- вересень ронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку 1.20. Забезпечення науково-методичного супроводу розробки навчальних та на- червень вчально-тематичних планів КПК, експертиза та рекомендація до затвердження видів випускних робіт слухачів КПК, методичних рекомендацій до їх виконання та списків рекомендованої літератури 1.19. Обговорення та рекомендація до затвердження робочих програм викладачів на червень навчальний 2014–2015 н.р. 1.16. Звіт Сватівського районного методичного кабінету про діяльність щодо про- травень фесійного розвитку педагогічних працівників 1.17. Проведення експертизи матеріалів навчально-методичного забезпечення на- травень вчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій 1.18. Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, елект- травень ронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку О.М. Рудіна, Т.О. Корнієнко, І.П. Воротникова І.М. Полупан, Є.М. Гайворонська О.М. Рудіна, Т.О. Корнієнко, І.П. Воротникова І.М. Полупан, Є.М. Гайворонська А.О. Данильєв, Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова А.О. Данильєв, Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова Н.М. Краснова Т.О. Корнієнко Н.М. Краснова
 15. 15. Звіт районного методичного кабінету відділу освіти Марківської райдержад- листопад міністрації про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників Аналіз та узгодження планів науково-методичної роботи кафедр інституту листопад Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, елект- листопад ронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку Експертиза заяв навчальних закладів про присвоєння статусу експеримен- грудень тальних регіонального рівня Здійснення експертизи та оцінка якості забезпечення методичної роботи ка- грудень федрами інституту 1.26. 1.28. 1.29. 1.30. 1.27. 1.25. 1.24. Підготовка інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій на до- вересень помогу педпрацівникам області щодо актуальних питань організації науковометодичної роботи в поточному навчальному році Експертиза заяв навчальних закладів про присвоєння статусу експеримен- жовтень тальних регіонального рівня Аналіз матеріалів співробітників інституту, надрукованих у педагогічних ви- жовтень даннях, та виявлення перспективних науково-методичних тем для впровадження в навчальний процес КПК 1.23. О.М. Рудіна, С.О. Жерліцин Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова О.М. Рудіна, Т.О. Корнієнко, І.П. Воротникова І.М. Полупан, Є.М. Гайворонська О.М. Рудіна, І.М. Полупан О.М. Рудіна, С.О. Жерліцин, Н.І. Кришталь, Ю.В. Стецюк О.М. Рудіна, І.М. Полупан Л.І. Харченко, О.В. Просіна, О.М. Дятлова, О.В. Часнікова, І.П. Воротникова Н.М. Краснова О.М. Рудіна 15
 16. 16. Данильєв Анатолій Олексійович Жерліцин Сергій Олександрович Кришталь Наталія Іванівна Ковальова Наталія Василівна Левченко Олександр Омелянович Маймула Ганна Михайлівна 3. 5. 6. 7. 8. 16 4. Гелюх Олексій Миколайович Коваленко Ярослава Валеріївна ПІП 2. № п/п 1. образотворчого методист з трудового навчання методист з мистецтва методист з української мови і літератури проректор з науково-педагогічної роботи проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. ректора проректор з науково-педагогічної роботи методист Центру практичної психології методист з екології Посада Завідувачі (методисти) кабінетів, (лабораторій) з навчальних дисциплін природничого циклу закладів ППО Завідувачі (методисти) кабінетів, (лабораторій) психологічної служби закладів ППО Проректори (заступники директорів) з навчальної роботи закладів ППО Проректори (заступники директорів) з навчально-методичної роботи закладів ППО Проректори (заступники директорів) з навчально-методичної роботи закладів ППО Завідувачі (методисти) кабінетів, (лабораторій) мов та літератур закладів ППО Завідувачі (методисти) кабінетів, (лабораторій) з естетичної культури закладів ППО Завідувачі (методисти) кабінетів, (лабораторій) з технологій (трудового навчання, креслення) закладів ППО Напрямок КПК ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України ЦІППО УМО НАПН України Установа 5. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ
 17. 17. Понасенко Артем Васильович Сорочан Дмитро Володимирович Ткаченко Катерина Анатоліївна Устименко Валентина Гаврилівна Харченко Лариса Іванівна 10. 11. 14. 13. 12. Гайворонська Євгенія Миколаївна 9. Завідувачі (методисти) кабінетів, ЦІППО УМО НАПН України (лабораторій) з позашкільної освіти закладів ППО старший викладач кафедри Викладачі соціально-гуманітарних ЦІППО УМО НАПН України соціально-гуманітарних дис- дисциплін закладів ППО циплін і методики їх викладання доцент кафедри інформацій- Викладачі закладів ППО ЦІППО УМО НАПН України них технологій методист редакційно-видавни- Куратори-тьютори навчальних груп ЦІППО УМО НАПН України чого відділу закладів ППО методист з дошкільного вихо- Завідувачі (методисти) кабінетів, ЦІППО УМО НАПН України вання (лабораторій) дошкільної освіти закладів ППО завідувач кафедри педагогіки Завідувачі (науково-педагогічні ЦІППО УМО НАПН України та психології працівники) кафедр закладів ППО методист з виховної роботи 17
 18. 18. 18 7. 6. 5. 4. № 1. 2. 3. 3. 2. № 1. Кафедра педагогіки і психології Назва закладу, установи, організації Напрямок співпраці Харківська державна академія фізичної культури Участь у Всеукраїнському комплексному проекті «Теоретико-методологічні засади формування особистісної фізичної культури у дітей і молоді як основи їх здоров’я» ДЗ «Луганський національний університет імені Заходи щодо розвитку професіоналізму педагогів доТараса Шевченка», кафедра дошкільної та почат- шкільної ланки освіти та початкової освіти кової освіти Східноукраїнський національний університет Заходи щодо розвитку професіоналізму педагогічім. Володимира Даля них працівників за напрямком художньо-естетичної освіти Кафедра управління освітою Назва закладу, установи Напрямок співпраці Луганська обласна бібліотека для юнацтва Залучення представників зазначених установ, гроЛуганська обласна бібліотека імені Максима Горького мадських організацій, вищих навчальних закладів до співпраці за такими напрямками: Рада Луганської обласної організації ветеранів учнівське самоврядування в сучасному виховному України процесі; традиційні та інтерактивні форми роботи з Луганська обласна організація Української ради учнівською молоддю; патріотичне виховання та муветеранів Афганістану зейна справа в позашкільному навчальному закладі; Луганський обласний центр розвитку дитячого формування та розвиток творчої особистості дитируху «Лугарі» ни через естетичне сприйняття світу; самоаналіз Луганський обласний центр підтримки молодіж- професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу; проблеми формування еконих ініціатив та досліджень логічної культури дітей та підлітків; створення орЛуганська обласна молодіжна рада ганізаційно-педагогічних умов для розвитку творчої О.О. Долженко О.О. Долженко О.О. Долженко О.О. Долженко Відповідальні О.В. Чепурченко О.В. Чепурченко О.О. Долженко В.Г. Устименко, О.М. Цехмістер, Н.С. Сагіна Л.І. Харченко, О.О. Левченко Відповідальні О.П. Бабешко, Т.Т. Ротерс 6. СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ
 19. 19. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (впровадження програми «Школа як осередок розвитку громади») ГО «Дитячий фонд здоров’я через освіту» Підготовка педагогів ЗНЗ до викладання предмета «Основи здоров’я» в 5–9 кл., курсу «Захисти себе від ВІЛ» та методики позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю «Маршрут Безпеки» ДЗ «Луганський національний університет імені Заходи щодо розвитку професіоналізму педагогічТараса Шевченка» них працівників за психолого-педагогічним напрямом; залучення співробітників закладу до проведення занять 17. 16. 14. 15. індивідуальності дитини на заняттях у гуртках ПНЗ; художньо-естетична освіта і виховання учнів у позашкільному навчальному закладі: досвід, проблеми, перспективи тощо; Участь у навчальному процесі на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у проведенні проектів професійного розвитку, науково-практичних конференціях і семінарах, роботі консультаційного пункту, керівництво експериментальною діяльністю ЗНЗ області Участь у проведенні занять на КПК, науково-практичних конференцій та семінарів Участь у проведенні занять на КПК, науково-практичних конференцій та семінарів, проектів професійного розвитку. Розробка інструментарію для моніторингових досліджень із превентивної освіти дітей і молоді Реалізація проекту «Школа як осередок розвитку громади» Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом. Луганський обласний центр дитячого і юнацького туризму та краєзнавства Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Будинок художньо-технічної творчості КЗ «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» 13. 11. 12. 10. 9. 8. О.В. Просіна Т.О. Ізюмська Л.М. Ткаченко, С.В. Абрамова Т.О. Ізюмська Т.О. Ізюмська Є.М. Гайворонська Є.М. Гайворонська Є.М. Гайворонська Є.М. Гайворонська Є.М. Гайворонська 19
 20. 20. 20 6. 3. 4. 5. 2. № 1. 4. 5. 3. 2. № 1. Відповідальні О.В. Часнікова, Л.В. Ткачова, І.А. Лелюх, Л.О. Бондар, Н.І. Лисенко О.В. Часнікова, Л.В. Ткачова, І.А. Лелюх, Л.О. Бондар, Н.І. Лисенко Л.В. Ткачова Л.В. Ткачова О.В. Часнікова О.В. Карпушина О.В. Карпушина О.В. Карпушина Відповідальні В.Л. Лоповок, Н.В. Ковальова А.В. Худіна Луганський державний медичний університет Луганський національний аграрний університет Політехнічний коледж Луганського національного аграрного університету КЗ «Луганський обласний еколого-натуралістич- Залучення співробітників закладу до проведення Я.В. Коваленко, ний центр учнівської молоді» майстер-класів на КПК; презентації екологічних Н.І. Лисенко, конкурсів, перевірки учнівських робіт ІІІ етапу Все- Л.В. Ткачова української учнівської олімпіади з екології Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Назва закладу, установи Напрямок співпраці ДЗ «Луганський національний університет імені Проведення занять на КПК вчителів соціально-гуТараса Шевченка» манітарних дисциплін, участь в обласних наукоСхідноукраїнський національний університет во-методичних заходах; участь у роботі комісії зі складання завдань та перевірки учнівських робіт ім. Володимира Даля ІІ–ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад Луганський державний університет внутрішніх з української мови та літератури, російської мови і справ ім. Е.О. Дідоренка літератури, іноземних мов, історії та правознавства, Головне управління юстиції в Луганській області підготовка учнів до ІV етапу Всеукраїнських учнівсьЛуганська обласна прокуратура ких олімпіад Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Назва закладу, установи Напрямок співпраці ДЗ «Луганський національний університет імені Проведення занять на КПК вчителів природничоТараса Шевченка» математичних дисциплін, участь в обласних науково-методичних заходах; участь у роботі комісії зі складання завдань та журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; провеСхідноукраїнський національний університет дення тренувальних зборів щодо підготовки учнів до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з матеім. Володимира Даля матики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, економіки; проведення занять в Обласній олімпіадній школі
 21. 21. 4. 3. 2. № 1. 9. 8. 7. 21 КЗ «Луганський обласний центр дитячо-юнацько- Залучення співробітників закладу до проведення Н.І. Лисенко го туризму і краєзнавства» майстер-класів на КПК; презентації інноваційних форм роботи з учнівською молоддю в позакласний час КЗ «Луганська обласна мала академія наук уч- Участь у проведенні іспитів з базових дисциплін, ре- Л.В. Ткачова, нівської молоді» цензування дослідницьких учнівських робіт І.А. Лелюх, Л.О. Бондар, Н.І. Лисенко, Ю.О. Щербакова Державне управління охорони навколишнього Участь у роботі круглих столів, проектів професійно- Я.В. Коваленко, природного середеовища в Луганській області го розвитку, захисті екологічних проектів Л.В. Ткачова Кафедра інформаційних технологій Назва закладу, установи Напрямок співпраці Відповідальні ДЗ «Луганський національний університет імені Проведення занять на КПК вчителів, участь в облас- І.П. Воротникова, Тараса Шевченка» них науково-методичних заходах; участь у роботі методисти і викладачі комісії із складання завдань та журі ІІІ етапу Все- кафедри Східноукраїнський національний університет українських учнівських олімпіад з інформатики та І.П. Воротникова, інформаційних технологій; проведення тренуваль- методисти і викладачі ім. Володимира Даля них зборів щодо підготовки учнів до ІV етапу Все- кафедри українських учнівських олімпіад з інформатики й інформаційних технологій, організація та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, занять в Обласній олімпіадній школі Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Участь в обласних науково-методичних заходах із І.П. Воротникова, МОН України упровадження ІКТ, проведення спільних тренінгів, методисти і викладачі майстер-класів за проектом «1 учень-1 комп’ютер» кафедри Мала академія наук України Співпрпаця щодо підтримки серверу навчальної І.П. Воротникова, взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів Ук- методисти і викладачі раїни. Створення навчальних майданчиків для дис- кафедри танційного навчання обдарованої молоді
 22. 22. 22 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Інформаційне забезпечення заходів з обдарованою І.П. Воротникова, молоддю методисти і викладачі кафедри Комп’ютерна академія «ШАГ» (м. Луганськ) Проведення занять на КПК вчителів, участь в об- І.П. Воротникова, ласних науково-методичних заходах, організація А.М. Щоткіна педагогічної практики вчителів інформатики, організація та проведення обласних, Всеукраїнських олімпіад з інформатики, інформаційних технологій. Проведення турнірів і конкурсів з ІКТ ТОВ освітня мережа «Щоденник» (м. Луганськ) Формування єдиного інформаційно-освітнього про- І.П. Воротникова, стору освіти методисти і викладачі кафедри ТОВ Східний інноваційно-технологічний центр Формування інформаційно-освітньої системи управ- Н.І. Кришталь, (м. Харків) ління освітою Луганщини О.В. Ржевська Компанія «Майкрософт Україна» Підготовка вчителів до використання ІКТ відповід- І.П. Воротникова, но до рівнів ІКТ компетентності за проектами, про- методисти і викладачі грамами. Проведення спільних тренінгів, семінарів, кафедри проектів. Організація і проведення конкурсів з упровадження ІКТ в освіті Директорат освітніх програм корпорації Інтел в Спільні заходи щодо підготовки вчителів до вико- І.П. Воротникова, Україні ристання ІКТ відповідно до рівнів ІКТ компетент- А.М. Щоткіна, ності за проектами, програмами. І.Ю. Іванов Східноукраїнський центр громадських ініціатив Проведення занять на КПК вчителів, участь в облас- І.П. Воротникова, (м. Луганськ) «Розумники» них науково-методичних заходах. Конкурси сайтів методисти і викладачі Луганщини кафедри Видавництво BHV Підготовка вчителів до профільного навчання вчи- А.М. Щоткіна телів та учнів, проведення майстер-класів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації Інститут обдарованої дитини НАПН України
 23. 23. ТОВ «Розумники» Центр інформаційних технологій ITC 13. 14. Проведення обласних науково-методичних семінарів з упровадження електронних засобів навчального призначення, використання інноваційних технологій в освіті. Програмне забезпечення КПК електронними засобами навчального призначення. Проведення Всеукраїнського експерименту «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» А.М. Щоткіна 23 І.П. Воротникова, методисти і викладачі кафедри
 24. 24. 24 3. 2. 1. № п/п 2. 1. № п/п Термін Термін Регіональна програма «Освіта Луганщини. 2012 – 2016 роки» Підготовка завдань з розв’язками, методичних рекомендацій щодо організації та прове- жовтень – грудень дення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад – 2014 з навчальних предметів Підготовка завдань з розв’язками, методичних рекомендацій щодо організації та прове- січень – лютий дення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Складання навчальної програми для тренувальних зборів команд учнів Луганської об- лютий – березень ласті до участі в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Зміст роботи 2. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ Кафедра управління освітою Реалізація й виконання завдань «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики протягом року ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок» спільно з Громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», проектів за грантами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та Європейського Союзу. Кафедра інформаційних технологій Реалізація й виконання завдань державної цільової програми «Сто відсотків» щодо впровад- протягом року ження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій на період до 2015 року Зміст роботи 1. ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ С.О. Жерліцин методисти кафедр С.О. Жерліцин, методисти кафедр С.О. Жерліцин, методисти кафедр Відповідальні Н.І. Кришталь, І.П. Воротникова Ю.В. Стецюк, Т.О. Ізюмська Відповідальні
 25. 25. Підготовка завдань з розв’язками для іспитів з базових дисциплін для учасників ХХ лютий обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді Складання навчальної програми для слухачів Обласної олімпіадної школи–2014 квітень – грудень С.О. Жерліцин, методисти кафедр 25 С.О. Жерліцин, методисти кафедр 6. Здійснення інформаційної та організаційно-методичної підтримки педпрацівників, протягом року С.О. Жерліцин, учні яких є учасниками відкритих міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів зав. кафедрами, учнівської творчості, командних турнірів та суспільно-громадянських акцій 2014 року методисти кафедр Регіональна «Програма розвитку та функціонування української й російської мов у Луганській області на 2010 – 2014 роки» 1. Підготовка завдань та методичних рекомендацій щодо організації та проведення місь- січень, С.О. Жерліцин, ких та обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика листопад – грудень О.М. Дятлова, І.Л. Демчик 2. Підготовка завдань та методичних рекомендацій щодо організації та проведення місь- лютий, С.О. Жерліцин, ких та обласних етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та сту- листопад – грудень Н.В. Ковальова дентської молоді імені Тараса Шевченка 3. Підготовка методичних рекомендацій щодо організації та проведення обласного етапу січень – лютий С.О. Жерліцин, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, приуроченого Шевченківським дням О.М. Дятлова, «Ідея соборності України. Минуле, сучасне, майбутнє» (за номінаціями «Історія Україметодисти ни та державотворення» та «Література») кафедри 4. Підготовка методичних рекомендацій щодо організації та проведення обласних конС.О. Жерліцин, курсів учнівської творчості: О.М. Дятлова, • «Мій земляк Володимир Даль – 2014» жовтень – листопад методисти • «Мій земляк Борис Грінченко – 2014» листопад кафедри Кафедра педагогіки та психології, Центр практичної психології 1. Забезпечення виконання «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби Лугансь- протягом року Г.А. Кирмач, кої області на період до 2017 року» О.М. Гелюх, О.Л. Рачок, Т.Л. Масленнікова 5. 4.
 26. 26. 26 1. 3. 2. 1. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання У межах регіональної програми «Освіта Луганщини 2012–2016 роки» здійснити такі заходи: 1.1. Організація й проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу фахової майс- січень терності – ХІХ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» за номінацією • «Світова література» 1.2. Організація й проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності – ХХ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» за номінаціями: • «Українська мова і література»; грудень • «Історія і правознавство грудень 1.3. Забезпення проведення проектів професійного розвитку вчителів-гуманітаріїв об- січень – грудень ласті 1.4. Підготовка завдань для ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад – 2014 зі жовтень, шкільних гуманітарних дисциплін. грудень 1.5. Організація й проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад – 2014 із січень – лютий гуманітарних дисциплін. Кафедра управління освітою Виконання напрямів діяльності та заходів Регіональної програми протидії поширенню протягом року наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Луганській області на 2011–2015 рр. У межах регіональної програми «Освіта Луганщини 2012–2016 роки» провести Все- березень-квітень український конкурс для педпрацівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2013» за туристсько-краєзнавчим, військово-патріотичним, фізкультурно-спортивним, дослідницько-експериментальним напрямами Проведення обласної науково-практичної конференції в рамках обласної програми листопад «Патріот Луганщини» методисти кафедри О.М. Дятлова, Н.В. Ковальва Г.В. Байкєніч, О.В. Карпушина Ю.В. Стецюк О.М. Дятлова методисти кафедри О.М. Дятлова, І.Л.Демчик О.М. Рудіна, О.В. Просіна, О.О. Долженко, Є.М. Гайворонська Є.М. Гайворонська Т.О. Ізюмська
 27. 27. 3. 2. У межах регіональної «Програми розвитку та функціонування української й російської мов у Луганській області на 2010-2014 роки» здійснити такі заходи: 3.1. Проведення науково-практичного семінару для вчителів української мови «Розви- квітень ток писемного мовлення учнів загальноосвітньої школи» 3.2. Проведення науково-практичного семінару для вчителів російської мови «Форму- вересень вання мовленнєвої компетентності учнів загальноосвітньої школи» 3.3. Проведення науково-практичної конференції «Інноваційні технології професійно- листопад го розвитку вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти» 2.2. Забезпечення методичного супровіду й розробки навчально-методичних матеріалів протягом року для вчителів з курсу за вибором «Мій рідний край – Луганщина» У межах регіональної програми «Патріот Луганщини на 2011–2014 роки» здійснити такі заходи: 2.1. Підготовка до друку навчальних посібників для учнів 9-10 класів «Мій рідний протягом року край – Луганщина» 1.6. Проведення тренувальних зборів команд учнів Луганської області до участі в лютий ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із гуманітарних предметів. 1.7. Забезпечення участі команд учнів Луганської області в ІV етапі Всеукраїнських лютий-березень учнівських олімпіад – 2014 із гуманітарних дисциплін. 1.8. Підготовка завдань для конкурсних іспитів та проведення іспитів із базових дис- лютий циплін кафедри для учасників ХІХ обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Луганського територіального відділення Малої академії наук України Н.В.Ковальова О.М.Горошкіна В.П.Студенікіна В.Л.Лоповок О.М.Дятлова В.Л.Лоповок Н.Є.Таран Г.В.Байкєніч О.М.Дятлова В.Л.Лоповок Н.Є.Таран Г.В.Байкєніч О.М.Рудіна О.М.Дятлова Н.В.Ковальова О.М.Дятлова В.П.Студенікіна В.Л.Лоповок І.Л.Демчик Г.В.Байкєніч Г.В.Худіна 27 методисти кафедри методисти кафедри
 28. 28. 28 2. 1. 4. вересень – грудень 3.5. Проведення обласного конкурсу учнівської творчості «Мій земляк Борис Грінченко» листопад У межах «Регіональної цільової програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки» здійснити такі заходи: 4.1. Проведення науково-практичної конференції для вчителів правознавства «Роль квітень навчальних закладів у протидії насильству в підлітковому середовищі та сім’ї засобами правознавчих дисциплін» 4.2. Проведення науково-практичного семінару для вчителів правознавства «Створення травень ефективної системи правової освіти в сучасній школі» 4.3. Проведення науково-методичного семінару для вчителів правознавства «Розвиток жовтень правової компетентності учнів» 4.4. Розробка методичних рекомендацій для вчителів правознавства щодо підготовки та серпень проведення всеукраїнських і регіональних тижнів права Кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю, програми «Освіта Луганщини. 2012–2016 роки», регіональної цільової програми «Освіта Луганщини. 2012–2016 роки» (розділ «Підтримка талановитої та обдарованої молоді»): 1.1. Організація та проведення ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисциплін січень кафедри 1.2. Організація та проведення тренувальних зборів команди області для участі в ІV ета- березень пі Всеукраїнських учнівських олімпіад з природничо-математичних дисциплін 1.3. Організація та проведення занять олімпіадної школи протягом року У рамках регіональної програми «Патріот Луганщини» на 2011–2014 роки взяти участь у підготовці до друку – підручника «Мій рідний край – Луганщина»; лютий – навчально-методичних матеріалів для вчителів зі спецкурсу протягом року «Мій рідний край – Луганщина» 3.4. Організація й проведення конкурсу «Мій земляк Володимир Даль» В.Р.Маслова Л.В.Ткачова Н.І.Лисенко викладачі та методисти кафедри О.В.Карпушина О.В.Карпушина О.В.Карпушина О.М.Дятлова В.Л.Лоповок О.В.Чепурченко І.Л.Демчик О.М.Рудіна О.М.Дятлова О.В.Карпушина
 29. 29. 4. 3. 2. 1. Кафедра інформаційних технологій Державна цільова програма впровадження в навчально-виховний процес ЗНЗ ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року: • створення і наповнення інформаційно-освітнього середовища Луганської області; • проведення науково-методичних семінарів для всіх категорій учителів «Професійний розвиток учителів засобами ІКТ», тренінгів за проектом Інтел; • проведення тренінгів для педпрацівників за обласними програмами з питань упровадження ІКТ в освіті; • організація роботи регіональних тренерів проектів, програм; • продовження роботи консультаційного пункту щодо розвитку ІКТ компетентності за допомогою реалізації проектів, програм Національний проект «Відкритий світ»: • підготовка регіональних тренерів для впровадження Національного проекту «Відкритий світ» • проведення тренінгів «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер» за програмою Інтел для учасників Національного проекту «Відкритий світ» (10 тренінгів по 24 години) • забезпечення сертифікатами учасників тренінгів Національного проекту «Відкритий світ» У межах обласної програми «Створення єдиного освітнього інформаційного простору шкільних бібліотек»: • надання консультацій з технічних питань щодо упровадження обласної програми • здійснення адміністрування обласної електронної бібліотеки З метою реалізації обласної програми розвитку обдарованих дітей організація та проведення занять обласної олімпіадної школи з інформатики (програмування) постійно постійно протягом року протягом року протягом року Н.І. Кришталь, О.В. Іванов О.В. Іванов А.М. Щоткіна, Н.І. Удовенко О.В. Ржевська Н.І. Кришталь, І.Ю. Іванов, І.П. Воротникова Н.І. Удовенко С.С. Брюховецька І.Ю. Іванов Н.І. Кришталь, І.П. Воротникова, методисти кафедри ІТ 29

×