ጌሌጌሊ ሚኒስትሪትርጉም፡- የጌሌጌሊ ጥሬ ትርጉሙ “ማንከባሇያ” ማሇት ሲሆን ያሇፈው የተንከራታች ሕይወት አብቅቶ፣ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሆነ ማንነትና አካሄድ ተወግዶ፣ ከጠሊት (ከሠይጣን) እ...
Gelegela Broadcasting & pubisher Ministry            ጌሌጌሊ ብሮዴካስቲንግ እና አሳታሚ ሚንስትሪ               ኢ...
ዋና ዓሊማችን የፈጣረንን፣ በመከራችን ቀን ፈጥኖ የዯረሰሌንን ፣እና በምንሄዴባቸው መንገድች ሁለ አብሮንያሇና ከቶ ያሌተሇየንን፣ዓሇም ሣይፈጠር ጀምሮ በፊቱ ነውርና ነቀፋ አሌባ አዴርጎ በሰማያዊ ...
ዔሥቊና            “እቌኩሏብሔዛ ባይዖዳኝ ኖዜ ዔን እሆን ነበዛ” ዏኬ. 124፥1-8                የእቌኩሏብሔዛ ውለታና የኔ ዔላሽ  ...
቎ታደዛ ሏድዛቍ ለ቎ንቋል ሥዙ ሏስታጥቆ ያሣዏዖኝ፣                የሆነውና   በሕይ቎ታችን      የሆነብን    ሁሉበልዸ በቋታ በኢየሱስ ክዛስቶ...
GELGELA BROADCASTING               AND           PUBLISHING MINISTRY           (SPIRIT...
ኢየሱስ ማን ነው?                                                    (በግርማ ደሜ...
ነፊስ እንዱሁም ጨሇማ ሁለ) የሚታዘዙሇት ይህ         - እሱ ራሱ ስሇ ራሱ ሲናገር ÷እኔ እውነት         የተነገረሇትን ፌጥረትን የማዲን ሥራ በተግባርኢየሱስ...
እግዚአብሔርም በእርሱ ሁለን የፇጠረ ተብል       የነበረውን ሰው በፇወሰ ጊዜ ሇከሰሱት ሰዎች       ስሇዚህ በሌጁ የሚያምን ሁለ የዘሇዓሇምየተነገረሇት ራሱ ክርስቶስ ነው...
መሬት፡- ኢየሱስ ሞቶ ሣሇ በላልች ፌጥረታት          የዓሇም ፌጥረታት፣ ሰማያትና መሊዕክቱ       ዓሇም በጨሇማ ተዋጠ፣ መሬትም ብትሆንሊይ የነበራትን ሥሌጣኗን ...
ከእግዚአብሔር አዯራንና ሥሌጣንን የተረከበ       ካሳሾቼን ዴሌ ነስቶ በነፃነት እንዴመሊሇስ          -  መከራንና አበሳን የሚያስወግዴ ነው፣ብቸኛ የእግዚአብ...
ስሇመራቅ፣ ስሇ ፅዴቅ መንገዴ፣ በሰው        በሱ   ያመኑትን    በመንፇስ   ቅደስ  11.   ተፇጥሮ ራሷ ታዘዘችሇት፡-   ሊይ ስሇ አሇመፌረዴ፣ ስሇ አ...
የሚመራን፣ የሚዯግፇን፣ በመሊዕክቱ (በነቢያት         ጌታ ኢየሱስ ሇሚታየው እግዚአብሔር               ኢየሱስን ያሊወቀ፣ ያሇመነወይም በሏዋሪያት...
በአጭሩ   የኢየሱስን    ማንነትና  የእግዚአብሔር ሌጆች የሆናችሁ (አማኞች)         አንዲችም የላሇው (ያሌነበረው) ምስኪን ሰውምንነት ውስን የሆነው የሰው ሌጅ ...
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Volume 1

882 views

Published on

Gelgela Broadcasting and publishing ministry.

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Volume 1

 1. 1. ጌሌጌሊ ሚኒስትሪትርጉም፡- የጌሌጌሊ ጥሬ ትርጉሙ “ማንከባሇያ” ማሇት ሲሆን ያሇፈው የተንከራታች ሕይወት አብቅቶ፣ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሆነ ማንነትና አካሄድ ተወግዶ፣ ከጠሊት (ከሠይጣን) እና ከሀጥአት የመጣ ነውር፣ነቀፋ፣(ጉድሇት) ተሽሮ፣ እውነትን አውቆ በመያዝ፣ ሀጥአትንና እርኩሰትን እንዱሁም ክፋትን ትቶ የጽድቅን መንገድበመከተሌ ወዯ እግዚአብሔር በመጠጋትና የእርሱ ሇመሆን በመወሰን ከአምሊክ ጋራ ቃሌ ኪዲን የተገባበትን ሥፍራየሚያመሇክት ነው፡፡ (ኢያሱ. 5፥9) ዓሊማ (ነህሚያ 2፥20) የአገሌግልታችን ዋና ዓሊማ ትውሌድን በወንጌሌ ሥነ ፅሑፍ መድረስ ነው፡፡ ያም የሚሆነውየመንግሥቱን የምሥራች ወንጌሌ በትምህርት መሌክ በማዘጋጀት በበራሪ ጽሑፍ፣ በጋዜጣ፣ በመጽሔት፣ እንዱሁምአቅም በፈቀዯና ጌታም እንዯረዲን መጠን በኦዱዮ መሌክ አጠናቅረን በቋሚነት እናሰራጫሇን፡፡ “የሰማይ አምሊክ ያከናውንሌናሌ፣ እኛም ባሪያዎቹ እንዯገና ሥራውን እንጀምራሇን፡፡” እንዲሇው ነህሚያእኛም የዛሬዎቹ ባሇተራዎች ከእግዚአብሔር አምሊክ ያገኘነውን ምሪት፣ ፀጋ፣ ሌዩ ሌዩ ስጦታ፣ ችልታ፣ ሌምድናኃይሌ በመጠቀም እንዱሁም ያለንን ምንጮች (Resource) ሁለ በማቀናጀት ሇህዝባችንና ሇምድራችንመሌካምንና የሚበጅን ነገር ሇማድረግ እየተረባረብን ነፃ አገር፣ ነፃ ሕዝብ፣ ነፃ ሕሉና፣ ነፃ ኢኮኖሚ፣ ነፃ ማህበራዊግንኙነትና መሌካም አስተዲዯር በምድራችን እንዱኖር፣ የቤተ ክርስቲያን ዓሊማና ተሌዕኮ ግቡን መቶ እውነተኛዋየክርስቶስ ቤተክርስቲያን በምድራችን እንድትኖር የእግዚአብሔር ቃሌና መርሆች በትውሌድ መሀከሌ በማሰራጨትነፍሳትን በምስራቹ ወንጌሌ ከአጋንንታዊ አሠራርና ተፅእኖ ነፃ ማውጣት ሲሆን፤ በአጠቃሊይ የህዝባችን መንፈሳዊህይወት በርቶ፣ ኑሮው ተሳክቶ፣ ህሌሙና ራዕዩ ተፈጽሞ፣ ሌቡ ተቃንቶ፣ ጥረቱና ሌፋቱ መከናወንን እንዱያገኝ በጏየሆነውን ሁለ ሇጋራ ጥቅም ሇማዋሌ እንዱያስችሇን ፈጣሪ አምሊካችንን ዯስ በማሰኘት በትወሌዲችን መሀከሌመሌካምና እውነተኛ የሆነ መጠሊሊትና መገፋፋት የላሇበት የጋራ ህብረትን (አንድነትን) ሇመፍጠር እንዱቻሇንየአቅማችንን ያህሌ እየተጋን ሇህዝባቸው የሚራሩ፣ አገራቸውን የሚወደ፣ አምሊካቸውን በትክክሌ የሚያውቁናየሚፈሩ፣ ሇሕሉናቸውና ሇፈጣሪ እግዚአብሔር በታማኝነት የሚሠሩ፣ እውነተኛ የሆኑ፣ ሇእውነት የቆሙ ብቁችልታ፣ መሌካም ሥነ-ምግባርና ሌዩ ፀጋ ያሊቸውን መሪዎች ጌታ በኛ መሀከሌ እንዱተክሌ ከሌብ በሆነ ሁለንማድረግ ወዯሚችሇው አምሊካችን መፀሇይ ፡፡ በአሁኑ ሰዓት በማንኛዉም የሃገርና የህዝብ አመራር ሊይ ያለትንም እግዚአብሔር ሌባቸዉን ቀይሮናመንፈሳቸዉን ገርቶ አገሌግልታቸዉና አመራራቸዉ ሁለ በቅንነት የተሞሊ እንድሆን፣ በእጃቸዉ ያሇዉ የህዝብናየሃገር ሃሊፊነት የከበረና ትሌቅ መሆኑ ተሰምቶዓቸዉ ከምንግዜዉም በሊይ ወገናቸዉንና አምሊካቸዉን በታማኝነትማገሌገሌ የሚችለበትን ጥበብ፣ ብሌሃትና ጸጋ ጌታ እንዱሰጣቸዉ አእምሮዋቸዉ መሌካምን እንዱያስብ፣ ሌባቸዉበጎን ነገር ሇማድረግ እንድነሳሳ ፣ አመሇካከታቸዉን ሁለ ጌታ ሇራሱ ክብር ሇዉጦ እንዱጠቀምባቸዉ ወዯ ፈጣሪአምሊክ በአንድ ሌብ መጸሇይ ይሆናሌ። በተጨማሪም ጸጋን፣ እዉቀትንና ሌምድን የምንጋራበት፣ የምንመካከርበት፣ የምንወያይበት፣የምንማማርበትና በሚገጥሙን ፈተናዎች እና ችግሮች ሁለ የመፍትሄ ሃሳቦችን የምንሇዋወጥበት፣ የምንረዲዲበትናሌዩነቶቻችንም ሁለ የምናቀራርብበት ነዉ ይህ መድረክ። አዎን ጌታ ይችሊሌ። 2
 2. 2. Gelegela Broadcasting & pubisher Ministry ጌሌጌሊ ብሮዴካስቲንግ እና አሳታሚ ሚንስትሪ ኢያሱ5፥9 P.O.Box 522 Clarkston , GA 30021 www.gelgela.org e-mail gelegela10@yahoo.com phone (770) 875-2908 . ጉዲዩ፡አስተያየት፣ምክር እና እገዛ ስሇመጠየቅ ሇሚመሇከተው ሁለ ከሁለ አስቀዴ መን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሠሊም እና ፀጋ ሇእርስዎ እና ሇቤተሰብዎ እንዱሆንእንመኝሌዎታሇን። በጌታ የምንወዴዎት እና የምናከብርዎት የአባታችን የቅደሱ የእግዚአብሔር ቅደስ እና ብሩክ ሇሆኑትሇእርሶ ይህንን ዯብዲቤ ስንፅፍሌዎት ዕዴለን በሰጠን በጌታችን እጅግ ዯስ እያሇን ነው። በመቀጠሌም በአምሊካችን ምህረት፣ቸርነት እና ፀጋ ስሇተፈጠርንባት ምዴራችን እና ስሇተገኘንበት ህዝባችን ትሌቅ አዯራእና ተጠያቂነት ኃሊፊነታችንን ሇመወጣት እንዴንችሌ የተቻሇንን ያህሌ ዯፋ ቀና ሇማሇት በማቀዴ የእርስዎንም ምክር እናሁሇንተና እገዛ ሇመጠየቅ በማሰብ ይህንን የጥሪ ዯብዲቤ ስንፅፍሌዎት እርስዎ በሚሰጡን ምክር፣ገንቢ ኃሳብ እና ፀልት፣እንዱሁም ሁለን ቻይ ከሆነው ከንጉሱ ከእግዚአብሔር ዘንዴ በሚሆንሌን ኃይሌ እና ምሪት ሁለ በመታገዝ የወዯቀብንንይህንን የወገኖቻችንን ሸክም፣እንዱሁም የትውሌዴ አገራችንን የኢትዮጵያ ን ሁኔታ ጌታ በረዲን መጠን የሚቻሇንን ሇማዴረግ(ሇመሆን)ላት ተቀን ሇመትጋት መዘጋጀታችንን ሇመግሇፅ እንወዲሇን። ዓሊማችን አንዴ ነገር ሇማዴረግ ነው፤ይህም ብርቱ ዓሊማ ምዴራችንን እና ህዝባችንን በእግዚአብሔር ሇመውረስ ነው።በማቴ 10፥5-6 ሊይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መርጦ እና ቀብቶ ተከታዮቹ ፣ አገሌጋዮቹ ያዯረጋቸውን 12ቱን ሐዋርያትበመጀመሪያ የሰጣቸው ብርቱ ግዲጅ ወዯ ህዝባቸው እንጂ ወዯ ላሊ ባዕዲን ሕዝቦች እና መንዯር እንዲይሔደእንዲስጠነቀቃቸው ሁለ እኛም ቅዴሚያ የምንሰጠው የትኩረታችን ዋና አቅጣጫ (ራዕያችን)ወገኖቻችንን እና ምዴራችንንመታዯግ ይሆናሌ። በመሆኑም ከእንግዱህ ባሇን ጉሌበት፣በቀረን ዕዴሜ እና ጊዜ ሁለ የእኛ እና የአገራችን ጉዲይ ሇእግዚአብሔር ዓሊማ እናፈቃዴ እንዱገዛ ብልም ሇስኬት እንዯንበቃ የበኩሊችንን ዯርሻ ሇመወጣት ሁለን ቻዩን ጌታ ታምነን በርግጠኝነትተነስተናሌ። አዎን፤ከዚህ በኋሊ ሇህዝባችን መንፈሳዊ ተሃዴሶ እና መነቃቃት፣ሇምዴራችን ቁሳዊ ዕዴገትም ሆነ ፖሇቲካዊፈውስ፣እንዱሁም ሁሇንተናዊ በረከትና የእግዚአሐር ጉብኝት እንዱመጣሌን ሁሊችንም ፊታችንን ወዯ አምሊካችንንእንዴንመሌስ ፣ሌባችንን ወዯ እርሱ እንዴናቀና፣መንፈሳችንን እና አዕምሮአችን ሁለ በቃለ እና በፀጋው እንዱሞሊን፣በቅደስመንፈሱ እንዱመራን፣ ብልም እንዱገራን እኛ የምንወጣው ብርቱ ኃሊፊነት እንዲሇብን ከተሰማን ከራርሟሌ፤ያም ሇወገናችንዕምነት መነሳት፣መንፈሳዊ ሕይወት መታዯስ እና መነቃቃት፣ ሌብ መቃናት፣ሇማህበራዊ ግንኙነታችን መጠገን ፣እንዱሁምየአመሇካከትና የአስተሳሰብ ሇውጥ ሇማምጣት ፣ሁሇንተናዊ ዕዴገት ሇማስገኘት ፍቅርና መተሳሰብ ያሇበትን ህብረትሇመፍጠር ከናንተ ከወገኖቻችን ጋር በመሆን የተፈሇገውን ያህሌ ዋጋ ሇመክፈሌና መስዋዕት ሇመሆን በአምሊካችን ተማምነንቆርጠን ወጥተናሌ ። መቼና እንዳት እንዯሆነ በውሌ ባናውቅም ፣እንዱህ እና እንዱያ ነው ሇማሇት ባንዯፍርም እግዚአብሔር አምሊክ አንዴአዱስ የከበረ ነገርን በውስጣችን ካበጀ፣ሌዮ ስሜትን ከፈጠረ፣ አዱስ አመሇካከትን ከተከሇ፣በአጠቃሊይ የተሇወጠ ማንነትኖሮን ስሊሇንበት ሁኔታ በመቆጨት ሇህዝባችን እና ሇእግዚአብሔር ቤት በእጅጉ እንዴንቆረቆር ካዯረገን ውል አዴሯሌ። 31
 3. 3. ዋና ዓሊማችን የፈጣረንን፣ በመከራችን ቀን ፈጥኖ የዯረሰሌንን ፣እና በምንሄዴባቸው መንገድች ሁለ አብሮንያሇና ከቶ ያሌተሇየንን፣ዓሇም ሣይፈጠር ጀምሮ በፊቱ ነውርና ነቀፋ አሌባ አዴርጎ በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስሇዘሊሇም የባረከንን ፣ እንዴናገሇግሇው የመንግስቱ ካህን አዴርጎ የሾመንን ፣ የሰማይ ፣ የምዴር ፣ የፍጥረትም ሁለ ፈጣሪውዴ የእግዚአብሔር የአምሊካችን እውነትና ትክክሇኛ የመዲን መንገዴ የሆነውን የምስራች ወንጌሌ በስነ-ፅሑፍና(Broadcastig) አማካይነት ሇነፍሳት ሁለ ማብሰር ፣ ማስተማርና ማሰራጨት ነው። የእግዚአብሔር ቃሌ በ2ኛ ጢሞ 1፥8-14 እና 2ኛ ጢሞ 2፥8-13 እንዯሚነግረን ወንጌሌ ስዯትና መከራንየሚያስከትሌና ከባዴ ዋጋን የሚያስከፍሌ ቢሆንም ስሇ ዛሬው አገራችን እና ወገኖቻችን (የእግዚአብሔር ህዝብ) ስናስብታሊቅ ሀዘን ፣ ቁጭትና ጭንቀት በውስጣችን ስሊሇ በዚህ አገሌግልታችን ምክንያት ሉመጣብን የሚችሇውን ተግዲሮትናሁከት ፣ ሉገጥመን የሚችሇውን ችግርና ፈተና ሁለ ሳንዘነጋ ስሇ ቃለ እጅግ ብርቱና የታመነ አምሊካችንን ብቻ በመተማመንየሚገጥመንን የትኛውንም መከራና ስዯት ሁለ ሇመቋቋም ቆርጠን ወጥተናሌ። ምንም እንኳ ባሇንበት አካባቢ አንዲንድች እንዯሚገምቱት እስከዛሬ አሇመባረካችን ፣ ፍሬያማ አሇመሆናችንንወይም የኋሊ ታሪካችን ስምና ዝና ባይኖረውም እግዚአብሔር ፈሌጎና ወድ እኛን ከመረጠን ፣ ሇከበረ ሥራው ከጠራን ፣ከቀባን ፣ በኃይለ እና በቃለ አስታጥቆ ካሰማራን ሇዚህ ሇከበረ ሰማያዊና ዘሊሇማዊ ጥሪ ምሊሽ ሇመስጠት ግንባር ቀዯም ሆኖሇመንግስቱ ስራ ከመሰሇፍ ውጪ ላሊ ምርጫ ከቶ ሉኖረን አይችሌም። ስሇዚህ ፊትን አይቶ የማያዯሊ ፣ሰው ያሌሆነ አምሊካችን ሇዚህ ዕዴሌ ስሊበቃን በዘመናችን ሁለ እሱን ስናመሰገን ፣ስንባርክ፣ ስናገሇግሇው እንኖራሇን፤ ክብር ሁለ ሇእርሱ ይሁን ።ላሊው ቀርቶ ነፋስና ዯመና ባይኖሩ ፣ ዝናብም ባናይ ፣ሽሇቆአችንም በውሃ ባይሞሊ ግን “ሇስራዬ መረጬ ጠርቻችኋሇሁ እና ውጡና ተሰማሩ” ካሇን ጌታ ጋር ሇመውጣት ያሇአንዲች ማወሊወሌና ማመንንታንት ጥሪውን እና ግዲጁን በሙለ ሌብ ተቀብሇን ተነስተናሌ። በርግጥ እኛ እግዚአብሔርን ታዘንና ጥሪውን አክብረን በጏ ምሊሽ ሇመስጠት ወስነን ስንነሳ ከዚህ ከከበረውአገሌግልያታችን ሉያዯናቅፉን የሚሞክሩ በርካታዎች ሉኖሩ ቢችለም ከሚገጥሙን የክፋት እንቅፋቶች ይሌቅ ጌታችን ብርቱ፣ ቃለም የታመነ ነውና ህያው አምሊካችን እንዯትናንቱ ሁለ ዛሬም ሆነ ሇወዯፊት አብሮን በመሆን ስራውን ራሱእንዯሚሰራና እኛንም እንዯሚመራን፣ እንዯሚያጸናንም እርግጠኞች ሆነን ቆመናሌ። እናም ጠሊት ቢከፋውም ፣ ማንም ቢረዲን ( ባይረዲንም) እኛ ከእንግዱህ ሇትውሌዴ ጥቅምና ሇአምሊካችን ክብሩነን።ሇሚመጣው የአገራችን በረከት ፣ ሇእግዚአብሔር ህዝብ በፀጋ መሞሊት ፣ የባከነ ዘመንና ማንነት ዲግም መመሇስእግዚአብሔር ምክንያት አዴርጎን ሰማያዊውን ሰይፍ በአንዯበታችን ሊይ ስሊኖረው ፣ በእጃችንም ስሊስጨበጠን ዕዴሌከሚመስለንና ሇከበረው እግዚአብሔር ዓሊማ አብረውን ሉሳተፉ ከሚፈቅደ ወገኖች ሁለ ጋር በአንዴ ሊይ ሇነገው ሇውጥ ፣ሇትውሌዴ የዴሌ መንገዴ ጠራጊ ነንና ሇዚህ በጎ ስራ መሌካምን ሇማዴረግ ፣ ዕውነተኛ በመሆን ፣ ዕውነትን በመግሇፅ እናበማወጅ ፣ ዕውነትኛ ትውሌዴን ፈጥረን ፣ ጌታንም አስከብረን ፣ እኛም ረክተን ፣ የሰይጣንን የክፋት አሰራር ከትውሌዲችንመሀከሌ እና ከምዴራችን ሇማፈራረስ በጋራ እንዯንነሳ የህብረት ዴምጽችንን እናሰማሇን ። በዚህም መሰረት እግዚአብሔር አምሊክ ከሰጠዎት ፀጋ እና ስጦታ ፣ እንዱሁም በስራና በአገሌግልትዎ ዘመን ሁለከእግዚአብሔር ያገኙትን ጥበብ እና ሌምዴ እንዱሁም ትምህርት እንዱሇግሱን ፣ በፀልቶም ጭምር እንዱዯግፉን በአክብሮትእየጠየቅን ሇሚያዯርጉሌን ማናቸውም አስተያየትና ምክር ሁለ የስራው ባሇቤት በሆነው በእግዚአብሔር አምሊካችን የከበረስም ምስጋናችንን ከወዱሁ ሇማቅረብ እንወዲሇን። ኢየሱስ ጌታ ነው!!! ግርማ ደሜሶ ዋና አዘጋጅ “ሁለ በእርሱ ሆነ” ዮሐ 1፥3 32
 4. 4. ዔሥቊና “እቌኩሏብሔዛ ባይዖዳኝ ኖዜ ዔን እሆን ነበዛ” ዏኬ. 124፥1-8 የእቌኩሏብሔዛ ውለታና የኔ ዔላሽ እስከ ኪዚ ድዖስ እቌኩሏብሔዛ በሕይ቎ታችን ዔክንያቱዔ የእቌኩሏብሔዛ ቃል “ያልጇፋነውስለሠዙውና ስለሏከና቎ነው፣ እንዲሁዔ፣ ስለዋለልን ከእቌኩሏብሔዛ ዔህዖትና ቷዛነት የተነሳ ነው” ይላልና፣ውለታ ቁጭ ብለን በእዛቊታ ዏንዝስ ሆነን ዏኬዐዖኛው በዏኬ. 124፥1-7 እንዳለውትኩዖታችንን ሰብሰብ ሏድዛቇን በጥልቀት ነቇዜችን ሁሉ እኔዔ በበኩሌ የቋታዬ የሏዔላኬ ውለታና ሏደዙእናሰላስል፣ እናስብ፣ እናዔ በእያንዳንዱ ሁኔታ ስለ ሏለብኝ፡፡ የልቤ ሏዔላክና ቎ዳጅ የሆነውን ቋታ ኢየሱስዝጣዘ ሥዙ እንቇዖዔበት፣ እንደነቅበት፣ እንደሰትበት፣ ባይኖዖኝ ኖዜ እሱ ባይደዛስልኝ ኖዜ፣ ብቻዬን ብሆንውስጣችንና ዏላው እኛነታችን ሀሴት ያድዛቌ፡፡ ኖዜ፣ እንደ ጇላት እቅድና ዓላዒ ቢሆን ኖዜ፣ እንደ የሏዔላካችን የእቌኩሏብሔዛ ውለታ ሰዎች ፍላቍትና ሐሳብ ቢሆን ኖዜ ኪዚ ዔን ይውጇኝሊያስዝነድቀንና ሊያስደንቀን ይቇባል፡፡ ቋታ ዙሱ ነበዛ? ዔናልባት ስዓ ተዖስቶ፣ ጥላዬ እንኳ ከኩህዖድቶን በጥዕና ሁሉን ዏዛዔዖን የዏዖዳት ችሎታና ዔድዛ ተ቎ስዶ፣ የጇላቶቼ ቁጣ በላዬ ላይ ነዶ፣ የጇላቴፀቊ ቢኖዖን እና ሁላችን የሱ ዕዳና ውለታ ሏለብን፡፡ ጨኸትና ዒስዝዙዙት ውጦኝ በሏጭ዗ ታዘኬ ተኧቌቶ፣ እናዔ ዝጣዘያችን፣ ጇባቂያችን፣ ሏዳኛችን የሕይ቎ቴ ዔዕዙፍዔ ተደዔድዕ ነበዛ፡፡ ቎ጥዏድ ሁሉእቌኩሏብሔዛ ለዋለልን ውለታው ዔን ዔላሽ ተሰበዖ ነፍሴዔ ከክዞዎች እጅ ለኧለዓለዔ ሏዏለጇች፡፡እንደዔንሰጇው በዒሰብ ሏውጥተንና ሏውዛደን እንደተባለ እኔዔ ሏዎን ሏዏለጥኩኝ፡፡ እኔበዏጧዖሻዔ ውሳኔያችንን ለዙስችንና ለሏዔላካችን በእቌኩሏብሔዛ እዛዳታ ከክዞ ዏከዙ ያዏለጥኩኝ፣እናሳውቅ፣ እንቌለፅ፣ ለሌሎቸዔ ዒለት ያለብን የእቌኩሏብሔዛ ዔህዖትና ቷዛነት ያተዖዝኝ በድንቅእንበል፣ ዏናቇዛ ያለብንን እንናቇዛ፣ ዒሳየት ያለብንን ዔህዖቱ የቆዔኩኝ፣ የሏዔላኬ የኢየሱስ ክዛስቶስ የስዐእናሳይ፣ የዔንቇልፀውንና የዔንዏክዖውን ቁዔ ነቇዛ ትንታቌና የእቌኩሏብሔዛ ቃል ሰይፍ ሆኖ በእኔና በዕትእናኧቊጅ እኛዔ እቌኩሏብሔዛ እንዲጇቀዔብን ዙሳችንን ዏሀከል ጣልቃ ቇብቶ ብከ ቉ካ ከዕትዔ እጅቌ ከከፋእናኧቊጅ፤ ዏኬዐዖኛው በዏኬዐ዗ ”እቌኩሏብሔዛ ዏከዙና ስቃይ ያዏለጥኩ የእቌኩሏብሔዛ ተዓዔዛ ነኝ፡ባይዖዳን ኖዜ ዔን እንሆን ነበዛ? ዔን ይበዷን ነበዛ? ፡ዔን ይውጇን ነበዛ? የት እንቇባ ነበዛ” ይላል በዏሆኑዔ እኔ እቌኩሏብሔዛን የዒዏሰቌንበትዏኬ.124፤1-8 የውለታው ብኪት ተኧዛኬዜ ሏያልቅዔ፡፡ በሏጭ዗ የኔ እኔና እናንተ ብቻ ሣንሆን ዒንኛውዔ ፍገዛ ዏነሻዔ ሆነ ዏጧዖሻ እዛሱ ነው፣ እኔ የተቇኗሁት በሱያለ እቌኩሏብሔዛ ጥበቃና ዔህዖት እንዲሁዔ ዝቃድ ነው፣ የዏዖጇኝ፣ የ቎ደደኝ፣ የዝጇዖኝ የጇበቀን፣ውጩ ሏንዲት ሰከንድ እንኳ በሕይ቎ት ዏኖዛ ከቶ ሏሳድቍና ከብከ ፍዛድ ሏስዏልጦ ለኪዚ ያበቃኝ እዛሱሏይችልዔ፡፡ ነው፡፡ ለኔ እቌኩሏብሔዛ ሏድኖ በፅድቅ ታዒኝ ሏድዛቍ ያቆዏኝ ለቤቱ ሥዙ የዏዖጇኝ፣ የዏንቌስቱ ብዛቱ 28
 5. 5. ቎ታደዛ ሏድዛቍ ለ቎ንቋል ሥዙ ሏስታጥቆ ያሣዏዖኝ፣ የሆነውና በሕይ቎ታችን የሆነብን ሁሉበልዸ በቋታ በኢየሱስ ክዛስቶስ ከሲኦል ደጃፍ እጆቼን በኧዏናችን ያየነውና የሰዒነው፣ በሰዒነውና ባቊጇዐንይክ የዏለሰኝ፣ ከኧለዓለዔ ዕት ያስዏለጇኝ፣ በየ቉ካው ሁኔታዎች ሣንጇፋ ኪዚን ዏድዖሳችን እሱ ቋታከጇላቶቼ እየታደቇኝ እስከ ፍፃዓዬዔ ከቶ የዒይጥለኝ ዖድቶን፣ እሱ እየዝቀደና እያየ ነበዛ፣ ሏዎንኪዚዔ ስዐን ስጇዙው ሏቤት ብሎ ከተፍ የዑልልኝ እቌኩሏብሔዛ እኛን ዏፍጇዛ፣ ዒሳደቌ፣ ዏጇበቅ፣ሁሌዔ የቅዛቤ ሏዔላክ ነው፡፡ በዏሆኑዔ እኔዔ እንደ ዒዳንና ዒኖዛ ብቻ ሣይሆን ችሎታን ፀቊን፣ ሏቅዔን፣ኧዒዘው እድልን፣ እውቀትን፣ ዏቇለጥንዔ ሁሉ የሰጇን እዛሱ “ሏላዝዛኩዔ ሏንተን ብዬ ነው፡፡ ቇና እኖዙለሁ ተደላድዬ” እለዋለሁ ዔክንያቱዔ “ዏልካዔ ስጦታ ሁሉሏዔላኬን፡፡ ዔናልባት የእቌኩሏብሔዛን ውለታና ከእቌኩሏብሔዛ ነውና” ስለኩህ ቎ቇኔ እቌኩሏብሔዛዔህዖት በጥልቀት ተዖድተህ(ሽ) የዔትለው(የዑትይው) ሏዔላክህ ለዋለልህ ውለታ በሰጇህ ፀቊ፣ ችሎታ፣የዔትዏለከተውና የዔትሠዙው ሏንዳችዔ ስዓት ዏዖዳት፣(ዏቇለጥ) እና እንዲሁዔ ባለህ ሏቅዔ ሁሉ፣የዒይሰዒህ ባዶነት ቎ዛሶህ ይሆን? እንደኩያ ከተሰዒህ በተሰጇህ እድል ሁሉ፣ እቌኩሏብሔዛ ዝጣዘ ሏዔላክህንሏሁኑኑ በዔሥቊና ውስጥህን ዕልቶ፣ ቀዘ ህይ቎ትህን በዒዏስቇን፣ በዏባዖክ ትውልድህን በተዙህ (በኧዏንህ)በተስፋ ሏጭቆ፣ የትናንት ታዘክን ከቁጭት፣ በዏዔከዛ፣ በዏጥቀዔ፣ ከዒናቷውዔ ዓላዒዊናከብስጭት፣ ከዏጥፎ ትኬታ፣ ችቌዛ ጇባሳ ጇቌኖና ሰይጣናዊ ተፅዕኖ በዒስዏለጥ ልቡንና ሏዕዔዜውንዝውሶ “ሁሉ ለበቍ ሆነልኝ” እንድትል የዑያደዛቌ በዒቃናት፣ በዒስተዒዛ ብሎዔ የሏቅዔህን ያህልእቌኩሏብሔዛ ሏዔላክ ብቻ ነውና በነኩህ ሁሉ በቈድለቱ ሁሉ እየዖዳህ እቌኩሏብሔዛን የዒቇልቇል እናዏልካዔና በቍ በሆኑ ነቇዜች ዏንዝስህ ታድሶ ሏዕዔዜህ ቎ቇንህን የዏታደቌ፣ የዒደዙዷት፣ የዒስተባበዛ፣ እዛስተቃኝቶ፣ ልብህ ተጇቌኖ፣ ህይ቎ትህ እዖፍትን ታቇኝ በዛስ ፍቅዛ በዒያያኬ ነፃ ዏንዝስና ህሊና ይክ በቀዘውኧንድ ዝጣዘህን ዝልቌ፣ ዒንነቱን እ቎ቅ፣ ተቇናኗው ኧዏኑ ሏዔላኩን በነፃነት እንዲያዏልክ፣ እዛስ በዛሱ(ሕብዖትን ሏድዛቌ)፣ ሃሳቡን፣ ዝቃዱን፣ ዓላዒውን እንዲተሳሰብ፣ እንዲፋቀዛ፣ እንዲደቊቇፍ፣ እንዲያያኬሁሉ ተዖዳ፣ ይህንን ሁሉ እስኪቇለጥልህ ድዖስ ሏብኬተህ ለቊዙ ዓላዒ በሏንድነት እንዲያያኬ በዒስተዒዛና በዒቇኬእሱኑ በእዔነት ከልብህ ጇይቅ፡፡ የቤተሰብህ፣ የኧዛህ፣ የህኬብህ ብሎዔ የዔድዛህ ሁሉ ይህንን ዏልዕክት የዔታዳዔገ (የዔታነቡ) ክቡዛ ባዘያ (ፅኑ ሏቇልቊይ) እንደሆንክ ላስቇነኬብህየእቌኩሏብሔዛ ህኬብ የሆናችሁ ሁሉ ቋታ ዖድቶን እ቎ዳለሁ፡፡በትክክል (በውል) ዒስተዋል ብንችል እኛ ሁላችን ኪዚንየደዖስነው በእቌኩሏብሔዛና ለእቌኩሏብሔዛ ብቻ ነው፡፡ቋታ ሁላችንንዔ ይዛዳንሏዓን !!!ቌዛዒ ዱዓሶ 29
 6. 6. GELGELA BROADCASTING AND PUBLISHING MINISTRY (SPIRITUAL SERVICE) Our Mission (purpose) is designed to preach the Gospel in literature andto reach our nation with the word of God. We made a firm decision to focus onGod’s priorities; the first priority is the Gospel.Our service is non profit (money) making service our aim is just to serve theLord of mighty and his people for his glory. We began to focus on God’s priorities (Gospel). We would no longer focuson our troubles and pain or on what was happening in our family and to us.We decided to focus on the Gospel of Jesus Christ, the ministry God gave usand the call of God on our life. Therefore, we are absolutely committed to change our lovely country andour precious people by being obedient to the great commission, to win the lostto Christ, to take Ethiopia and its men and women back to the God of fathers,and in addition to the continuously pray for our leaders as well as to supportthe Church of Christ. We believe that our mission will be succeeded by the will of our MightyGod and with your generous advice, comment, support and prayer. Jesus is Lord!!!GIRMA DUMESSOAuthor and Publisher 27
 7. 7. ኢየሱስ ማን ነው? (በግርማ ደሜሶ) በዛሬው ዓሊማዬ ሣናውቀው እያፀና ይኸው ዛሬ እኔና እናንተ ዘንዴ ዯርሷሌ፡ - ይህ ብዙዎች ኢየሱስ እያለ የሚጠሩት እሱ ማንያወቀንን፣ ራሱ ወድ የፇጠረንን፣ አሳዴጎና ፡ ዘፌ. 1é1-3፣ ዮሏ. 1é 1-3 ዘፌ. 18é፣19é፣ ዘፀ. ነው?ጠብቆን ሇዛሬ ያዯረሰንን ሇወዯፉትም ቢሆን 3 ይሁዲ 1é21 1ኛ. ሣሙ. 3é ራዕ. 22é 12-13 - ይህ በርካቶች ፇጣሪያችን ነው ያለት እሱ ማንከቶ የማይጥሇንን እኛን ብቻ ሣይሆን ዓሇምንና በመሆኑም እኔም በተራዬ ይህንን ነው?መሊ ፌጥረቷን ሁለ ፇጣሪና አዲኝ የሆነውን ፇጣሪ አምሊኬን፣ አዲኜን፣ ወዲጄን፣ እኔን - አንዲንድች የዓሇም መዴሏኒት፣ የኛም መዴሏኒትጌታችንን መዴሏኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በመፌጠሩ፣ በማሳዯጉ፣ በመጠበቁ፣ ብርቱ ብሇው የሚጠሩት ማን ነው እሱ?ሊስተዋውቃችሁ እሞክራሇሁ፡፡ መከራና ችግር እንዱሁም አስቸጋሪና አሰቃቂ - በእግዚአብሔር መሇኮታዊ ተዓምርና ፀጋ በሥጋ ይህንን ኢየሱስን ፇተናዎች በገጠሙኝ ጊዜያት የታዯገኝን፣ ወሊጅ እናቱ ሇመሆን የታዯሇችው ቅዴስት ዴንግሌየማስተዋውቃችሁ ማንነቱን፣ ዓሊማውን የረዲኝን፣ ያስመሇጠኝን፣ በሕይወት እንዴኖር ማርያም ÷እርሱን ስሙት፣ የሚሊችሁንም አዴርጉ፣ሃሳቡን፣ እቅደን፣ ፇቃደን፣ አመጣጡን፣ ይህንን እዴሌ የሰጠኝን እግዚአብሔርን ፇጽሙø ብሊ የተናገረችሇት፣ ይህ እርሱ ማን ነው?ሥራውንና ባህሪውን ጭምር ሲሆን በኔ በግሌ እያመሰገንኩ ዯግሞም የእሱን ማንነት፣ - የእግዚአብሔር የበኩር ሌጅ የተባሇሇት ኧረ እሱሕይወቴ የተገሇጠሌኝን ሌምምዴ መሠረት ዓሊማውን እጅግ የከበረ ሃሳቡንና ፇቃደን ማን ነው?በማዴረግ፤ የእግዚአብሔርን የቅደስ ዘሊሇማዊ እንዲውቅ ጉሌበትና አቅም የሆነኝን፣ የረዲኝን፣ - እግዚአብሔር ራሱ ÷በሱ ዯስ የሚሇኝ የምወዯውቃሌና መመሪያ በሆነው መጽሏፌ ቅደስ ውስጥ በቅደስ ቃለ ያስተማረኝን፣ በመንፇሱ ሌጄ እሱ ነውና እሱን ስሙትø ያሇው ማን ይሆንከቀዴሞ ዘመን እስካሁን ዴረስ በእምነት የመራኝን አምሊክ ውሇታ እያሰብኩ እና ይህ ኢየሱስ?አባቶች፣ በነገሥታት፣ በገዢዎች፣ በአዋቂዎች እያሰሊሰሌኩ በተጨማሪም እሱ ራሱ በሌቤ - በአንዲንድች መሲህ(የተሊከ) ነው፣ ላልች ዯግሞ(የጥበብ ሰዎች) በተፇጥሮ፣ በነቢያት፣ የሞሊውን፣ በመንፇሴ ያተመውን በአዕምሮዬ ነቢይ ነው፣ የቀሩት ዯግሞበሏዋሪያት፣ በእግዚአብሔር ቅደሳን፣ ያስቀመጠውን እና በህይወቴ ዘመን ሁለ እንዱያውም ኤሉያስ(ኤሌሣዕ) ሣይሆን አይቀርምበሰይጣን፣ የሥጋ እናቱ በሆነችው በቅዴስት ያስተማረኝን በጎና ጠቃሚ የሆነውን መሌካም የተባሇሇት ይህ ማን ነው?ማርያም፣ በመሊዕክት፣ በመንፇስ ቅደስ፣ ሃሳብና ፇቃዴ የእሱን ማንነት ሇተረደትም ሆነ - ይህ የፌጥረትን በዯሌና ሏጢያት በስቃዩ፣ በሞቱናበእግዚአብሔር አብ ጭምር ስሇእርሱ ጨርሶ ሇማያውቁት ወገኔ ሁለ ይህንኑ በትንሣኤው በማስወገዴ በውዴ ሕይወቱናየተነገረውን፣ የተገሇጠውን እንዱሁም እሱ ራሱ በውስጤ የሞሊውን ፇቃደን ሇማስተሊሇፌ በከበረው ቅደስ ዯሙ ፌጥረትን ከሲኦሌ ጨሇማስሇራሱ በአንዯበቱና በሥራው ማንነቱን (ሇማካፇሌ) ፇቅጄ ተነሳሳሁ፡፡ ሇዘሇዓሇም ያስመሇጠ ተዓምረኛ ማን ነው እሱ?የገሇጠሌንን ሁለ በማገናዘብ፣ በማመሳከር እና በዚህም መሠረት እግዚአብሔር - ሲጠሩት ከተፌ የሚሌ፣ የግሌ ችግርና ሚስጢርንበማስተያየት ይሆናሌ፡፡ አምሊክ በሕይወቴ ዘመን ሁለ ዕሇት በዕሇት ሲነግሩት ሰምቶ የሚመሌስ፣ በቀዴሞ ዘመን በተሇያዩ ጊዜያትና ያስተማረኝን፣ የመከረኝን፣ የገሰፀኝን፣ ከቃለ ከስቃይ፣ ከመከራ ሁለ የሚያሳርፌ ከብርቱ ጭንቅናበተሇያየ መንገዴ በወቅቱ በነበሩት የእምነት የገሇጠሌኝን፣ በቅደስ መንፇሱ ያሳየኝን ከፀጋው ፇተና የሚገሊግሌ ይህ ታማኝ የሆነ የቁርጥ ቀንአባቶች፣ ነቢያት፣ እንዱሁም ቅደሳን መሊዕክቱ ያካፇሇኝን፣ በአጠቃሊይ በውስጤ ሞሌቶ ጓዯኛ እና ፇጥኖ ዯራሽ ማን ነው እሱ?ጭምር አማካይነት(በኩሌ) እግዚአብሔር የሚመሊሇሰውን እነሆ ከእንግዱህ እኔም - አጋንንት፣ ክፈ መናፌስት፣ የሰይጣን ጭፌሮችናአምሊክ ፇቃደን፣ ሃሳቡን፣ ማንነቱን፣ ዘሊሇማዊ በተራዬ ሇላሊው ሇቀረው የእግዚአብሔር እርኩሳን መናፌስት እናእቅደንና ዓሊማውን ሇህዝቡ ሲገሌጥ ኖሯሌ ህዝብ ሇማስተሊሇፌ፣ ሇማዴረስ፣ ሇማሰማት አሇቆች ሣይቀሩ ሇይተው ማንነቱን (አምሊክነቱንና(ይገሌጥ ነበር)፡፡ የወዯዴኩትን ሃሳብና መሌዕክት ከዚህ ጌትነቱን) ተረዴተው ይህንኑ የዘሇዓሇም እቅደን እና እንዯሚከተሇው የማቀርብ ሲሆን የተገዙሇት፣ የታዘዙሇትን የእጁ ሥራ የሆነው፣ፇቃደን ያሇማቋረጥ በኦሪት ዘመን የመሌዕክቴንም ርዕስ ÷ኢየሱስ ማን ነው?ø የመንፇሱ ማዯሪያ የሆነው ክብሩ የሰው ሌጅእንዯተሇመዯው በአዱስ ኪዲን (በፀጋ ዘመንም) ብየዋሇሁ፡፡ እንዳት ኢየሱስን ሳተ?ቢሆን በሌጁ በኢየሱስ ክርስቶስ፣ በሏዋሪያትና በእርግጥ እሱ ማን ነው? እናንተስ _ እሱ እኮ ሰማይንና ምዴርን፣ መሊዋን ፌጥረት ሁለእስከ ዛሬ በሕይወት ያለትን የእምነት የኢየሱስን ማንነት እንዳት ትረደት ይሆን? የፇጠረ ነው እየተባሇ ሰዎች እንዳት ሉስቱት ቻለ?አባቶችንና ቅደሳንን እየተጠቀመ ከጥንት በእውነት ኢየሱስ በግሌ ሕይወታችንና የዕሇት _ ተፇጥሮ እንኳ (ክዋክብት፣ ፀሏይ፣ ጨረቃ፣ጀምሮ ያቀዯውን መሌካምና በጎ ሃሣቡን በቃለ ዕሇት ኑሮ ውስጥ እንዳት ባሇ ሁኔታ ተገሌጦ መሬት፣ ነፌሳት ባህርና ውቅያኖስ፣ ወጀብና አውልጭምር ዯግሞ ዯጋግሞ ሇፌጥረቱ እየገሇጠና ይሆን? - 18 -
 8. 8. ነፊስ እንዱሁም ጨሇማ ሁለ) የሚታዘዙሇት ይህ - እሱ ራሱ ስሇ ራሱ ሲናገር ÷እኔ እውነት የተነገረሇትን ፌጥረትን የማዲን ሥራ በተግባርኢየሱስ በእርግጥ ማን ነው? መንገዴና ህይወት ነኝ፣ ከኔ በቀር ወዯ ያጠናቀቀበትና ያከናወነበት እንዱሁም- ብዙዎቹን ከሞት ያስመሇጠ፣ ሕይወታቸውን እግዚአብሔር መሄዴ ከቶ እንዯማይቻሌ ገሌጾ የእግዚአብሔር ቃሌ መዯምዯሚያ ዯግሞየፇጠረ፣ የቀጠሇ፣ እስትንፊሳቸውን በውስጣቸው ራሱንና እግዚአብሔር አምሊክን ሇፌጥረት በሆነው ራዕይ መጽሏፌ ሊይ እንዯገና (ዲግም)ያኖረ፣ በርካቶችን ከብርቱ መከራና ስቃይ የገሊገሇ፣ ያስተዋወቀውን ኢየሱስ አውቀነዋሌ ወይ? በመምጣት (ወዯ ምዴር በመመሇስ) የሱያሳረፇ፣ ዯዌያቸውንም የፇወሰ አሁንም (ዛሬም) - ከይሁዲ ወገን (ዘር) የተወሇዯ፣ ባሌሆኑት (ባሌታዘዙት) ሊይ ሉፇርዴ፣ የሱእንኳ በሱ ምክንያት ፌጥረት ሁለ በሕይወት መኖር የእግዚአብሔር ሌጅ የሆነ ራሱም እግዚአብሔር የሆኑትን ግን በመውረስ፣ በመታዯግናየቻሇ ኧረ ማን ይሆን እሱ? የሆነ፣ ሞትን፣ ሰይጣንን፣ ሃጢያትን፣ ዓሇምን በመጠቅሇሌ ሇዘሇዓሇም ሚሽኑን (ተሌዕኮውን)- ይህን ሁለን የፇጠረ፣ የመገበ፣ የጠበቀ፣ ያሳዯገ፣ ዴሌ ነስቶ ሰውንና እግዚአብሔርን ያስታረቀ የሚያጠናቅቅ፣ የመጀመሪያና መጨረሻ፣ ያሇናከአዯጋ፣ ከመከራ ከሞትም ሁለ ታዴጎ እስከ ዛሬ የፌጥረት ሁለ በኩር እና አንዴዬ የነበረ ወዯፉትም የሚኖር ይህን ዴንቅ ጌታ ምንዴረስ ቆመን እንዴንሄዴ ያስቻሇን እርሱ ማን ነው? የእግዚአብሔር ሌጅ የተባሇሇት ይህ ኢየሱስ ያህሌ አወቃችሁት? ተሌዕኮውንስ እንዳት- ቢታመኑት የማያሳፌር፣ ያሇና ሇዘሊሇም የሚኖር ማን ይሆን? ተረዲችሁት? እረ ኢየሱስ ሇናንተ ማን ነው?የሚያኖር፣ የማይቀየር፣ የማይሇወጥ፣ የማያረጅ፣ - እስቲ ዯጋግሜ ሌጠይቃችሁና በጥሞና ሊንቺ ኢየሱስ ማን ነው? አንተስ ኢየሱስን ምንየማይዯክም፣ ወረትን የማያውቅ፣ መጀመሪያና አዲምጡኝ፡፡ የእግዚአብሔር ቃሌ በሆነው ያህሌ ታውቀዋሇህ?መጨረሻ፣ አሌፊና ኦሜጋ ፣ ወረት የላሇበት መጽሏፌ ቅደስ ውስጥ በብለይ ኪዲን (በኦሪትየማያዲሊ፣ ፌጥረቱን ሁለ የሚያፇቅር፣ የሚወዴ፣ ዘመን) ፌጥረትን ሉታዯግ ወዯ ምዴርየሚራራ ሁላ ጽኑ ሚስጢርን የሚጠብቅ፣ በቅርብ እንዯሚመጣ ነቢያት በዘመናቸው ሊይ ቆመውሆኖ ሁላ የሚያጽናና ዯካማን የሚያበረታ፣ የሱን መምጣት ወዯፉት ባመሇከቱት መሠረትየሚዯግፌ፣ ሁላም የሚያኮራ ያሇውን እንዯ ቃለ በአዱስ ኪዲን (በፀጋ ዘመን) ዯግሞየሚያዯርግ ነው የተባሇሇት ይህንን ኢየሱስ እንዯተነገረሇት፣ እንዯተተነበየሇት ራሱ ኢየሱስታውቁታሊችሁ? በአካሌ ወዯ ምዴር መጥቶ የተሰጠውንና ኢየሱስ በኔ ሕይወት ውስጥ እንግዱህ የላልቻችሁን ሃሳብና አመሇካከት አስመሌጦኝ ወዯ እግዚአብሔር ቤት ያስገባኝ፣ በመሆኑም አሁንም ቢሆን ይህን መገመት ቢያስቸግረኝም በህይወቴ፣ በኑሮዬ የዘሇዓሇምን ሰማያዊ ርስት ያወረሰኝ እሱ ወዲጅ አምሊክ አዲኝና ጌታ ኢየሱስን የተገሇጠውን፣ በሌቤ ያዯረውን፣ በመንፇሴ ወዲጄና አዲኜ ነው፡፡ ሊስተዋውቃችሁ፡፡ ይህንን ሕይወት የሆነ፣ የተቀበሌኩትን፣ በአዕምሮዬ ከተረዲሁት ከዘርማንዘር ሲተሊሇፌ የመጣውን እስትንፊስ የሆነ፣ እውነት የሆነ፣ የመዲን በጥቂቱ የኢየሱስን ማንነት እስቲ ሊውጋችሁ መርገም ሰብሮ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ ራሴ መንገዴ ብቸኛ መፌትሔና በር የሆነውን ዛሬ፡፡ የሠራሁትን ሃጢያቴንና መተሊሇፋን ይቅር እውነተኛ ወዲጅ አምሊክ ሊብስራችሁ፡፡ እሱን አዎን! ሇኔ ኢየሱሴ ሁለንም ነው፤ ብልኝ የማረኝ ሩህሩሁ ኢየሱስ ነው፡፡ ከዚህም የማወቅ መንገዴና ማንነቱ፣ ሥራውና ዓሊማው ማሇትም ከተነገረሇት በሊይ፣ ከተገሇጠሌኝ የተነሳ ይህን በሕይወት እንዴኖር የረዲኝን፣ የተገሇጠበትን ወንጌሌ (የእግዚአብሔርን ቃሌ) በሊይ፣ ከሆነሌኝ በሊይ ነው፡፡ ብታምኑም በዯላን ይቅር ያሇኝን ከአብ ጋር ያስታረቀኝን በማወቅ (በመስማት፣ በመማር) እና ባታምኑም እኔ ከዘሇዓሇም ሞት በማምሇጥ ከማናቸውም ጭንቀትና ፌርሃት ገሊግልኝ ባሰማነውም በማመን ሉሆን እንዯሚችሌ የዘሇዓሇምን ህይወት በማግኘት ከጨሇማ በሠሊሙ ሞሌቶና በእረፌቱ ውስጥ ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ የእግዚአብሔርም ወዯሚዯነቅ ብርሃን አምሌጬ ከዘሇዓሇም የሚያኖረኝን ሇላልች አስተዋውቀዋሇሁ ብዬ ቃሌ "እምነት ከመስማት መስማትም ፌርዴ የዲንኩት በእርሱ በኢየሱስ ነው፡፡ በሞቱ ቃሌ ገባሁ ሇራሴ ፡፡ የእግዚአብሔርን ቃሌ ነው፣ ያመነ የተጠመቀ ኃይሌ፣ በውዴ ህይወቱ፣ በከበረ ዯሙ ይዴናሌø ይሇናሌ፡፡ ማስረጃ - እርሱ ከመጀመሪያው የነበረ እግዚአብሔር የነበረ፣ በእግዚአብሔር ዘንዴ የነበረ፣ - 19 -
 9. 9. እግዚአብሔርም በእርሱ ሁለን የፇጠረ ተብል የነበረውን ሰው በፇወሰ ጊዜ ሇከሰሱት ሰዎች ስሇዚህ በሌጁ የሚያምን ሁለ የዘሇዓሇምየተነገረሇት ራሱ ክርስቶስ ነው፡፡ ዘፌ. 1é1-2፣ መሌስ የሰጣቸው ራሱ ክርስቶስ ነው፡፡ ህይወት ይኖረዋሌ እንጂ አይጠፊምöዮሏ. 1é1-3 - ዮሏ. 10é11 ÷መሌካም እረኛ እኔ ነኝ øያሇው የተባሇሇት የእግዚአብሔር ሌጅና የዓሇም- እግዚአብሔር አብርሃምን መርጦት ከጠራው ራሱ ክርስቶስ ነው፡፡ መዴሏኒት ክርስቶስ ነው፣በኋሊ ÷ከዘርህ በሚወጣው አንዴ ሰው የምዴር - በማቴ 26é64 ÷ነገር ግን ከእንግዱህ የሰው - ማቴ 28፥18 õሥሌጣን በሰማይና በምዴርዘር ሁለ ይባረካሌ፣ ያመኑትም ይዴናለø ሌጅ በኃይለ እግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ተሰጥቶኛሌ፣ እንግዱህ ወዯ ዓሇም ሁለ ሂደ፣ብልት የተስፊ ቃሌ ሇአብርሃም የሰጠው ስሇ ታዩታሊችሁ፣ እንዱሁም በሰማይ ዯመና ሆኖ በአብ፣ በወሌዴ በመንፇስ ቅደስክርስቶስ ነበር፣ ዘፀ. 22é17-18፣ ሏ.ሥ. 3é 25- ሲመጣ ታዩታሊችሁø ብል ስሇ ራሱ ማንነት እያጠመቃችኋቸው የእኔ ዯቀመዛሙርት26 የገሇጠው ራሱ ክርስቶስ ነው፡፡ አዴርጓቸው፣ እኔ እስከ ዓሇም ፌፃሜ ዴረስ- በትንቢተ ኢዩኤሌ 2é32፣ ሮም. 10-13 ሊይ - በዮሏ 1፥1-4 ሊይ ሏዋሪያት ÷እግዚአብሔርø ሁሌጊዜ ከናንተ ጋር ነኝö ብል ሇሏዋሪያቱ÷የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይዴናሌ፣ ብሇው የጠሩት ክርስቶስን ነው፡፡ የተናገረው ክርስቶስ ራሱ ነው፣ ማቴ. 28፥19ጌታም እንዯተናገረው ከፅዮን ተራራና - ሮም 9፥5 ÷እርሱ የተባረከ፣ከሁለ በሊይ የሆነ - ዮሏ. 5፥21-23 አብ የሞቱትን እንዯሚያስነሳናከኢየሩሳላም ዯህንነት ይገኛሌ፣ ጌታ አምሊክ ነውø የተባሇሇት ክርስቶስ ነው፣ ህይወትን እንዯሚሰጣቸው ወሌዴም እንዱሁየመረጣቸውም ይዴናለ" የተባሇሇት ክርስቶስ - ቲቶ 2፥11-13 ÷ከእርሱ ጋር አምነን ከእርሱ ሇፇሇገው ሰው ህይወትን ይሰጣሌ፣ አብነው፡፡ ጋር በህይወት እንኖራሇን፣ በትዕግስት ፀንተን በማንም ሊይ አይፇርዴም፣ ነገር ግን የፌርዴን- በሏ.ሥ. 2é10-21 ሊይ “÷ታሊቁና አስገራሚው ከተገኘን ከእርሱ ጋር እንነግሣሇን፣ ከካዴነው ሥሌጣን ሁለ ሇወሌዴ ሰጥቷሌ፤ ይህንንምየእግዚአብሔር ቀን ከመምጣቱ በፉት ፀሏይ እርሱም ይክዯናሌ፣ በርሱ ከመካዴና እርሱን ያዯረገው ሰዎች ሁለ አብን እንዯሚያከብሩይጨሌማሌ፣ ጨረቃም ዯም ትመስሊሇች፣ ነገር ከመካዴ እግዚአብሔር ይጠብቀን እኛ እንዱሁ ወሌዴን እንዱያከብሩ ነው፡፡ ወሌዴንግን የጌታን ስም የሚጠራ ሁለ ይዴናሌ እምነታችንን ብንክዴ እርሱ ግን ራሱን መካዴ የሚያከብር ወሌዴን የሊከውን አብንየተባሇው ክርስቶስ ነው፡፡ ስሇማይችሌ ታማኝ ሆኖ ይኖራሌ ተብል አያከብርምö በማሇት ስሇማንነቱና ሥሌጣኑ- በሮም 10é9 ኢየሱስ ጌታ መሆኑን በአፌህ የተነገረሇት ክርስቶስ ነው፡፡ ሇተከታዮቹ ያብራራው ራሱ ክርስቶስ ነው፣ብትመሰክርና እግዚአብሔር ከሞት - በ2ኛ ጴጥሮስ 1፥1-2 "እሱ አምሊክና አዲኝ" - በኢየሱስ በማመናቸው ምክንያት የመንግስትእንዲስነሳውም በሌብህ ብታምን ትዴናሇህ የተባሇው ክርስቶስ ነው፣ ሰማይ ዜጎች (ወራሾች) የሆኑት ቅደሳንተብል የተነገረሇት ክርስቶስ ነው፡፡ በሌብ - ዕብ 1፥8-11 "አምሊክ ሆይ ዙፊንህ ሇዘሇዓሇም በፉሌጵስዮስ 3፥20 ሊይ õእኛ ግን የመንግስተበማመን የሚያጸዴቅ በአፌ መመስከር ይኖራሌ፣ መንግስትህን በፅዴቅ ሰማይ ዜጎች ነን፣ ከዚያም የሚመጣውን አዲኝየሚያዴን ነው፡፡ ሮም 10é10 ታስተዲዴራሇህ፣ ጽዴቅን ወዯዴክ፣ ዓመፅን ጌታችንን በናፌቆት እንጠባበቃሇንö ያለት- በኢሳ. 40é3 õበምዴረ በዲ የጌታን መንገዴ ጠሊህ፣ በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ክርስቶስን ነው፤አዘጋጁ፣ በበረሃም ሇአምሊካችን ጥርጊያ ጎዲና መረጠህ፣ ጌታ ሆይ አንተ በመጀመሪያ ምዴርን - በዕብ. 1፥8 ሊይ õያሇው፣ የነበረው፣አብጁ፤ ጎዲናውና ሸሇቆው ይመን፣ ተራራውና ፇጠርህ፣ ሰማይም የእጅህ ሥራ ነው፣ እነርሱ የሚመጣውም ሁለን የሚችሌ እሱኮረብታው ሁለ ዝቅ ይበሌ፣ ኮረብታውና ወጣ ሁለ ይጠፊለ፣ አንተ ግን ትኖራሇህ እነሱ እንዯ አምሊክ አሌፊና ኦሜጋ፣ የመጀመሪያውናገባ የሆነው ምዴር ሁለ ይስተካከሌ፣ በዚያን ሌብስ ያረጃለ፣ እንዯ መጎናፀፉያም የመጨረሻው እኔ ነኝ ያሇው ራሱጊዜ የእግዚአብሔር ክብር ይገሇጣሌø ትጠቀሌሊቸዋሇህ፣ እንዯ ሌብስም ይሇወጣለ፣ ክርስቶስ ነው፤የተባሇሇት ክርስቶስ ነው፡፡ አንተ ግን ሁሌጊዜ ያው ነህ፣ ከቶም አታረጅም- ማቴ. 16é6 ሊይ ስሞኦን ጴጥሮስ ÷አንተ እግዚአብሔር ከመሊዕክቱ መሀከሌ ጠሊቶችህንየሕያው የእግዚአብሔር ሌጅ የሆንክ መሲህø ከሥሌጣንህ ሥር እስካዯርግሌህ ዴረስ በቀኜብል የመሠከረሇት ክርስቶስ ነው፡፡ ተቀመጥ ያሇው አንዴም የሇምø የተባሇሇት- በዮሏ. 5é17 ÷አባቴ ሁሌጊዜ ይሠራሌ፣ እኔም ክርስቶስ ነው፣እሠራሇሁø ብል በእሁዴ ቀን የአሌጋ ቁራኛ - ዮሏ 3፥16፣ 1ኛ ዮሏ 4፥9 ÷እግዚአብሔር ዓሇምን እጅግ ስሇወዯዯ አንዴ ሌጁን ሰጠ፣ መሊዕክት፣ ተፇጥሮና ግዑዛንስ ስሇ ኢየሱስ ምን አለ? - 20 -
 10. 10. መሬት፡- ኢየሱስ ሞቶ ሣሇ በላልች ፌጥረታት የዓሇም ፌጥረታት፣ ሰማያትና መሊዕክቱ ዓሇም በጨሇማ ተዋጠ፣ መሬትም ብትሆንሊይ የነበራትን ሥሌጣኗን በኢየሱስ ሊይ ግዑዛንና ተፇጥሮ ራሱ እንዱሁም እሌፌ አዕሊፌ በላልች ፌጥረታ ሊይ የነበራትን ሥሌጣኗንመጠቀም አሌቻሇችም፣ ከዚህም የተነሣ በዴኑን መሊዕክቱ ሳይቀሩ ኢየሱስን አወቁት፣ አጣች፣ በመሆኑም የኢየሱስን በዴን (ሬሣ)እንኳ በውስጧ ውጣ (ቀብራ) ማስቀረት አውቀውትም ታዘዙት፣ ዯግሞም እየሰገደሇት ውጣ ማስቀረት አቅቷት በክብር መሌሳባሇመቻሎ በዴኑንም እንኳ ታዛና አክብራ ክብርን የሰጡት የሱን ማንነት በዯንብ ተፊችው (ጌታ ኢየሱስ ሞትንና ጨሇማንበክብር ተፊችው፡፡ ሇይተውና አውቀውት ነበር፡፡ በትንሣኤው ዴሌ ነሳ፡፡)ዩኒቨርስ(ህዋ)፡-ሰማይና ምዴር በክብሩ ተሞለ፣ ታዱያ ይህን ዓሇምና መሊዋ ፌጥረት ውቅያኖስ፣ ማዕበሌና ወጀብ እንዱሁምውበትን አገኙ፣ ሁለ ሇይቶ አውቆት የታዘዘሇትን፣ ያከበረውና ነፌሳት ሁለ ኢየሱስ ሲረማመዴባቸውፀሏይ፡- ኢየሱስ ሞቶ ሣሇ ብርሃን መስጠት የታዘዘውን እኛ ማን እንበሇው? አረ ሇመሆኑ (ሲያዛቸው) እምቢ ሇማሇት አቅምአሌቻሇችም፣ እሷም በበኩሎ õያሇ ጌታዬና ኢየሱስ ሇእኛ ምንዴን ነው? ምን ያህሌ አሌነበራቸውምና ሁለም ታዘዙሇት፣ ተገዙሇት፣ፇጣሪዬ ኢየሱስ አንዲች ብርሃን የሇኝምö እናውቀዋሇን? እንዳት እናውቀዋሇን? በእውነት የሰማይ ከዋክብት የኢየሱስን በምዴር መገኘትአሇች፣ራሷም በጨሇማ ተዋጠች፣ አንተ (አንቺ) ኢየሱስን ማን ትሇዋሇህ? (በበረት መወሇዴ) ከመሊዕክት ጋር በመሆንማዕበሌና ውቅያኖስ እንዱሁም ወጀብ፡- (ትይዋሇሽ)? እኛ ሁሊችን ስሇ ኢየሱስ ወዳት አቅጣጫና የት ሥፌራ እንዯተወሇዯኢየሱስ ሲረማመዴባቸው እምቢ ሇማሇት የምንሇው ምንዴነው? ይህ ጌታ፣ ፇጣሪ (እንዲሇ) ሇሰዎች አበሰሩ፣ እሌፌ አዕሊፌአቅም አሌነበራቸውምና ታዘዙሇት፣ አምሊክ፣ አዲኝ፣ ወዲጅ፣ ዘሊሇማዊ ንጉሥ መሊክዕት ሣይቀሩ ሇኢየሱስ ሰገደሇትነፊሳት፡- ሁለም ፀጥ ብሇው ተገዙሇት፣ በህይወታችንና በዕሇት ተዕሇት ኑሮአችን የዘመኑም ጠበብቶች ብርቅ እና ውዴ ስጦታንተንበረከኩሇት፣ ታዘዙት እንዳት ተገሇጠ? በአጭሩ ይህንን ጌታ ምን እያመጡ በዯስታ እየተሞለ ሰገደሇት፣ ሰማይናጨሇማ፡-ብርሃንን የፇጠረው፣ ራሱም ብርሃን ያህሌ እናውቀዋሇን? ከእንግዱህስ በምን መሌኩ ምዴር በክብሩ ተሞለ ለቃ. 2፥9-19የሆነውና ጨሇማ በእርሱ ከቶ ሉኖር ወዯ ህይወታችን እንጋብዘው? የኢየሱስ አሇመኖር (ያሇ ኢየሱስ)የማይችሇው ጌታ ኢየሱስ ሲመጣባት ብርሃን የሚዯንቀውና እጅግም የሚያሳዝነው አንዲችም ብርሃን፣ ተስፊ የላሇበት አስዯንጋጭሆነች ጨሇማም ብርሃኑን ሉውጣው ከቶ ነገር ቢኖር በርካታ ሰዎች ኢየሱስን ሲስቱት ጨሇማ እንዯሆነ ዓሇምና መሊው ፌጥረቷአሌቻሇም፣ አንዲንድች ሲያሳዴደት ላልች ፌጥረታት፣ በሙለ በአንዴነት አወቁ፡፡ ይህ ዴንቅ መገሇጥየሰማይ ከዋክብት፡- የኢየሱስን በምዴር ተፇጥሮ ራሷ ግዑዛን፣ እንዱሁም ሰማያትና ፣ ዴንቅ ማስተዋሌ ነበር፡፡መገኘት፣ መወሇዴና ወዳት አቅጣጫ እንኳ ከዋክብቱ ሁለ ሣይቀሩ የኢየሱስን ማንነት እነዚያ የዓሇም ፌጥረታት፣ ሰማይናእንዲኖሩት ሣይቀር ያሇበትን ሥፌራና አቅጣጫ አሌሣቱም፣ አውቀውት፣ ሰሙት፣ ታዘዙት፣ ምዴር፣ መሊዕክቱ እንዱሁም ግዑዛንና ተፇጥሮሇሰዎች(ሇእረኞችም ጭምር) አበሰሩ፣ ሰገደሇት፣ አከበሩት፡፡ ሰውን ግን ምን ነካው? ራሷ አንዲቸውም ሳይቀሩ የፇጣሪያቸውንአመሇከቱ፣ እንዳት ፇጣሪውን፣ አምሊኩን በዴፌረት (የኢየሱስን) ማንነት በትክክሌ አውቀውታሌ፣የሰማይ መሊዕክት፡- ወዯ ምዴር መምጣቱን፣ ይክዲሌ? ያሳዴዲሌ? የሰው ሌጅ ሇምን እንዳት ሇይተውታሌ፣ ሰግዯውሇታሌ፣ አክብረውታሌ፣የዓሇም መዴሏኒትነቱን የመወሇደንም ዜና ሁለ ማስተዋሌ አቃተው? ወዲጁንና አዲኙን፣ ታዘውሇታሌም፡፡ሇዓሇም(ሇፌጥረት) አበሰሩ፣ ሰገደሇት፣ ጠባቂውን፣ እረኛውን ስቶና ክድ የትም የሆነ ሆኖ ግን ኢየሱስ ክርስቶስዘመሩሇትም መዴረስ፣ ምንም ማዴረግና መሆን ዓሇምንና መሊዋን የፇጠረ ፇጣሪ አምሊክመሊው ፌጥረትና ዓሇም፡- የኢየሱስ አሇመኖር እንዯማይችሌ ሇምን ረሳ? ቢሆንም ሇሰው ሌጅ በስተቀር ሇአንዲቸውምአንዲች ብርሃንና ተስፊ የላሇባት አስፇሪ ያሇ ኢየሱስ እኮ ሕይወት አትቀጥሌም፣ የእጁ ሥራ ሇሆኑት ላልች ፌጡራን ሁለጨሇማ እንዯዋጣቸው በአንዴ ወቅት አወቁ፣ እሱ ሕይወት ነውና፣ እስትንፊስም ሉኖር የራሱን ባህሪና እስትንፊስ ከቶ አሊጋራም፤ምክንያቱም ብርሃናቸው፣ ፇጣሪያቸው አይችሌም እሱ እስትንፊሳችን ነውና፣ ከዚህም የተነሳ ሰው የተባሇ ፌጡርተስፊቸው የሆነው ጌታ ኢየሱስ ስሇ ሃጢያትና በአጠቃሊይ ያሇ ኢየሱስ መኖር የሚባሌ ከማናቸውም ፌጡራን ሁለ በተሇየ መንገዴበዯሊችን በመስቀሌ ሊይ በስቃይና በጣዕረ-ሞት ትርጉም ባድ ነው፡፡ እሱ እኮ በጨሇማ፣ የእግዚአብሔርን ክብር መንፇስና ቅደስ ባህሪሊይ ሆኖ ሣሇ ብርቱ ጨሇማና ፌርሃት ዓሇምን በሞት፣ በዯዌ (በበሽታ)፣ በሃጢያት፣ በችግር፣ ከአምሊኩ የተጋራ፣ እውቀትንና ጥበብንውጧት ነበር፡፡ በመከራና ፇተና ሁለ ሊይ ጌታ የሆነ ብርሃናችን ከፇጣሪው የታዯሇ ፀጋን የተሞሊ ሌዩና ክብርአጋንንት፡- ተንቀጠቀጡሇት፣ ተገዙሇት፣ õያሇ ነው፣ያሇ ኢየሱስ ሁለ ከንቱና አስፇሪ ነው፡፡ ፌጡር ነው፡፡ ይህ ብቻ አይዯሇም፣ ሰው የከበረጊዜያችን መጣህብንö ወዘተ... እያለ ተንጫጩ፣ ሇምሳላ ኢየሱስ በተሰቀሇበት የእግዚአብሔር አምሣያ ብቻ ሣይሆንወተወቱ፣ ጮሁ ሇሱ ክብርና ሌዕሌና ታዘው (በሞተበት) ዕሇት ቅፅበት ፀሏይ ብርሃኗን ላልችንም ፌጡራንና ዓሇምን እንዱመራየያዙትን ሁለ ሇቀው እሱ እንዲዘዛቸው ጠፈ፣ õመስጠት አሌችሌምö በማሇቷ ያሇ ኢየሱስ ሃብቷን (Resource) እንዱያስተዲዴር፣ ብርሃን ማመንጨት ስሇማይሆንሊት መሊው እንዱጠብቅ፣ እንዱያሇማ እንዱጠቀም - 21 -
 11. 11. ከእግዚአብሔር አዯራንና ሥሌጣንን የተረከበ ካሳሾቼን ዴሌ ነስቶ በነፃነት እንዴመሊሇስ - መከራንና አበሳን የሚያስወግዴ ነው፣ብቸኛ የእግዚአብሔር ተወካይ (ሹም) ነበር የረዲኝ ይኸው ጌታ ኢየሱስ ነው፡፡ - የሠሊም አባት ነው፣ሰው፡፡ በመሆኑም ይህንን ባሇውሇታዬን - የእረፌትና የእርካታ ምንጭ ነው፣ ታዱያ የዓሇም ፌጥረታት ፣ ሰማያትና ሇሠራሌኝ ሥራና ውሇታ ላሊ ማዴረግ የሚችሌ - ከሞት የሚያስመሌጥ ነው፣ከዋክብቱ፣ እሌፌ አዕሊፌ ቅደሳን መሊዕክት፣ ስሇላሇኝ ያዲነኝን፤ ያኖረኝን፣ የረዲኝን፣ - ህይወትን የሚሰጥ ፇጣሪ ነው፣ግዑዛንና ተፇጥሮ ራሷ ሣይቀሩ ሇይተው ያሳረፇኝን ይህንን ታሊቅ ጌታ የእሱን ማንነት - ከማናቸውም ዯዌ የሚፇውስ ነው፣ያወቁት፣ አውቀውትም የታዘዙት፣ ዯግሞም ሇማያውቁት ሇማሳወቅ፣ ሊሊዩት ሇማሳየት፣ - ማናቸውንም እንቆቅሌሽ የሚፇታና ብርቱእየሰገደ ክብርን የሰጡት ዯግሜ ዯጋግሜ ሊሌሰሙት ሇማሰማት ቀሪ ዘመኔን ሁለ የመከራ ቀንበርን የሚሰብር ነው፣ሌጠይቃችሁና እኛ የክብሩ መገሇጫ፣ የመንፇሱ እንዴተጋ ሇራሴና ሇእርሱ ቃሌ ገባሁ፡፡ - የተዋረደትን ከፌ ከፌ የሚያዯርግ ነው፣ማዯሪያ የሆንና እስትንፊሱን ከእርሱ የተጋራን ከዚህም የተነሳ ነው አሁንም ቢሆን - ሃጥአትን ይቅር የሚሌ ሩህሩህና መሃሪየሱ አምሳያዎች ይህን ኢየሱስን እንዳት ማወቅ ይህን ወዲጅና አዲኝ አምሊክ አምሊክ ነው፣ተሳነን? ሇምንስ አሌተከተሌነውም? ሇምን የማስተዋውቃችሁ፣ ይህንን ህይወት የሆነ - የስኬትን መንገዴ የሚያቃና (መከናወንንአምሊክነቱን መሇየት ተሳነን? ያሇፇው አንዳ እውነት፣ የመዲን መንገዴ ብቸኛና ሩህሩህ የሚሰጥ) ነው፣ሆኗሌ ይሌቅ ከእንግዱስ ማን እንበሇው? ምንስ ጓዯኛ የሆነ አፅናኝ አምሊክ የማበስራችሁ ዛሬ፡፡ - የሚስኪኖች አሇኝታ፣ የዴሃ አዯጎች አባትእናዴዴርግ? እንዳትስ እንሁንሇት? ዘማሪው እሱን የማወቅ መንገዴ፣ ማንነቱ፣ ዓሊማው፣ ነው፣ሲዘምር õጌታዬ የሚሇው፣ አምሊኬ የሚሇው፣ ሥራውና ባህሪው የተገሇጠበትን ወንጌሌ - የክፈ ቀን መሸሸጊያ የመከራ ዘመንወዲጄ ኢየሱሴ የሚሇው ስሇሚያዴነኝ ነውö (የእግዚአብሔርን ቃሌ) በማወቅ (በመስማት፣ መኖሪያ ነው፣እያሇ ሇአምሊኩ ይቃኛሌ (ይዘምራሌ)፡፡ ጌታ በመማር) እናም በሰማነው በማመን ከዘሊሇም - ሁለንም መፇጸም የሚችሌ ነው፣አብዝቶ ይባርከውና የናንተን መገመት ሞት በማምሇጥ የዘሊሇምን ህይወት በማግኘት - ሁላም ማምሇጫ፣ አፅናኝ ነው ገበና ፣ባሌችሌም ይህን መዝሙር ስሰማ (ሳዲምጥ) ከሲኦሌ ይሌቅ ወዯ መንግስተ ሰማይ ከሇሊና መከታ ነው፣ሌቤን በእምነት የሚሞሊ፣ መንፇሴን ወዯ (የእግዚአብሔር አብ) መግባት የሚቻሌበት ከመሇኮታዊ ሥሌጣኑና አምሊካዊአምሊኬ የሚያቀርብ፣ በሠሊም እረፌት ሞሌቶ የዴነት መንገዴ ኢየሱስን ሌነግራችሁ ሊሳያችሁ ባህሪው በተጨማሪ ስፌር ቁጥር የላሊቸውንነፌሴን በአምሊኳ ክብር ተሞሌታ፣ በመንፇሱ እሞክራሇሁ፡፡ ተግባራት ፇጽሟሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ተነክታና ረክታ ሌዩ ዓይነት ስሜት ይሰማኛሌ፡፡ õእምነት ከመስማት፣ መስማትም ከበርካታ ሥራዎቹ መካከሌ ጥቂቶቹንሃላ ለያ ! የእግዚአብሔርን ቃሌ ነው ፣ ያመነ፣ የተጠመቀ ሇመጥቀስ ያህሌ፡- ቀዯም ሲሌ እንዲሌኩት ጌታ ኢየሱስ ሇኔ ይዴናሌ፤ ያሊመነ ግን ይፇረዴበታሌö ይሊሌ 1. ነቢይነቱ፡- በዘዲ. 18፥15-19፣ የሏ.ሥ. ሊይሁለንም ነው፤ ማሇትም ከተነገረሇት በሊይ፣ ማር 16፥16፡፡ እምነትና እውነት ብልም በሙሴ አማካይነት እግዚአብሔርከተገሇጠሌኝ በሊይ ነው ባይ ነኝ፡፡ ምክንያቱም ህይወት ዯግሞ ኢየሱስ ነው፡፡ ስሇዚህ ኢየሱስን ከወገኖቻችሁ መሀከሌ እንዯ እኔ ያሇእኔ ራሴ ከዘሇዓሇም ሞት በማምሇጥ የዘሊሇምን የማታምን፣ የማታውቅ ነፌስ የዘሊሇም ፌርዴና ነቢይ መርጦ ያስነሳችኋሌ፣ እርሱህይወት በማግኘት ወዯ እግዚአብሔር ቤት ሞት እንዱሁም ስቃይና ኩነኔ ይጠብቃታሌ፡፡ የሚሊችሁን ሁለ በመስማት ታዛዦችበውዴ ህይወቱ ሞት፣ በትንሣኤው ኃይሌ፣ እናንተ ግን ከዚህ ኩነኔና የዘሊሇም ፌዲ ሁኑö የተባሇሇት ክርስቶስ ነው፡፡በመስቀሌ ሊይ ስቃዩ፣ በከበረ ዯሙ መፌሰስ አምሌጡ፣ ወዯ ኢየሱስ ኑ፣ዯህንነት ይሁንሊችሁ እግዚአብሔር በቀዴሞ ዘመናት በተሇያየያዲነኝ፣ ከዘርማንዘር ሲተሊሇፌ የኖረውን እሊሇሁ፡፡ መንገዴ በነቢያት አማካይነትመርገም ሰብሮ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ ራሴ እናም እርግጠኛ ሆኜ ሊሳስባችሁ ሇአባቶቻችን ተናግሮ ነበር አሁን ግንጭምር የሠራሁትን ሃጢያቴን ይቅር ብልኝ የሚወዯው ነገር ቢኖር ጌታችን መዴሏኒታችን (ዛሬ ግን) በመጨረሻው ቀኖች ሁለንየማረኝና ያዲነኝ እርሱ ጌታ ኢየሱስ ነው፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ፌጥረት ሁለ ሉታመኑበት፣ ወራሽ ባዯረገው በሌጁ በኢየሱስ ከዚህም የተነሣ በህይወት እንዴኖር ሉታዘዙት የሚገባ በእርግጥ አምሊክ ነው፡፡ ይህ ክርስቶስ አማካይነት ሇኛ ተናገረንረዴቶኝ በዯላን ሁለ ይቅር ብልኝ ኢየሱስ ጌታ ብቻም ሣይሆን እርሱ ኢየሱስ ፡- የተባሇሇት ክርስቶስን ነው ዕብ. 1፥13፡፡ከእግዚአብሔር አብ ጋር የዘሊሇምን እርቅ እና - የጌቶች ጌታ ነው፣ 2. መሌካም አስተማሪነቱ፡-የሌጅነት መብት እንዱኖረኝ ያዯረገኝ፣ - አዲኝ ነው፣ በጥበብና በእውቀት የተሞሊ ብርቱከማናቸውም ጭንቀትና ፌርሃት ገሊግልኝ - የቁርጥ ቀን ዯራሽ ነው፣ አስታማሪ ስሇነበር ስሇ ፀልት፣ ስሇ ፆም፣በሠሊሙ ሞሌቶኝ ሁላም በእረፌት መስክ - ከሥቃይ ሁለ የሚገሊግሌ ነው፣ ስሇ ጋብቻ፣ ስሇ መሃሊ፣ ስሇ ቂም በቀሌ፣እንዴኖር የረዲኝ፣ ጠሊቶቼን፣ ወቃሾቼንና - ከፌርሃት ሁለ የሚያሳርፌ ነው፣ ስሇመስጠት፣ ስሇ ቅዴስና፣ ጠሊትን - ከጭንቀት የሚያወጣ ነው፣ ስሇመውዯዴ፣ ስሇመፊቀር፣ ከሀጢአት - 22 -
 12. 12. ስሇመራቅ፣ ስሇ ፅዴቅ መንገዴ፣ በሰው በሱ ያመኑትን በመንፇስ ቅደስ 11. ተፇጥሮ ራሷ ታዘዘችሇት፡- ሊይ ስሇ አሇመፌረዴ፣ ስሇ አሇመጨነቅ የሚያጠምቅ የእግዚአብሔር ሌጅ ማዕበለ፣ ወጀቡ፣ንፊሱና ውቅያኖስ ሁለ ስሇ እውነት፣ ስሇ ነፃነት፡ ስሇ መዲን የተባሇሇትም ራሱ ክርስቶስ ነው ታዘዙሇት ማቴ. 8፥23-27፣ ማር. 4፥35- መንገዴ ስሇ እግዚአብሔር አብ፣ ስሇ በዚህ ዘመንም ቢሆን በሱ ያመኑትን ጌታ 41፣ ለቃ 8፥22-25 መንፇስ ቅደስና ስሇራሱ ማንነት፣ ስሇ ያፀዴቃሌ ተብል የተነገረሇት ራሱ 12. መሊዕክቱ መሠከሩሇት፣ ሰገደሇትም፡- እውነተኛ ዯስታና ሠሊም ስሇ ክፈ ክርስቶስ ነው ሮም. 3፥26 õበእስራኤሌ ሊይ ሇዘሇዓሇም ይነግሣሌ፣ የሰይጣን አሠራር ወዘተ ሁለ 1ኛ. ጴጥ. 2፥22 ሊይ õአንዲች ሀጢያትና መንግስቱም መጨረሻ የሇውምö ተብል አስተምሯሌ፡፡ በአፌም ተንኮሌ የላሇበት (ያሌተገኘበት) በመሌአኩ ቅደስ ገብርኤሌ ሇዴንግሌ3. ብርቱ ፀልተኛ ነበር፡- ፌፁም ቅደስና ንፁህ የሆነ አንዲች ማርያም የተነገረው ስሇ ክርስቶስ ነው፡፡ ጌታ ኢየሱስ የማይታክትና የማይሰሇች ሥህተት ያሌሠራና መተሊሇፌ የላሇበትን ለቃ. 1፥33 በሰማይ የእግዚአብሔር ፀልተኛም ስሇነበር ሥጋን በማሸነፌ ራስን ፃዴቅ በመሆኑ እየተሰቃየ ሲሰዴቡት ቅደሳን መሊዕክት እንኳ ሣይቀሩ ሇእግዚአብሔር በማዋረዴ እንኳ አንዲች መሌስ አሌሰጠም የሚሰግደሇት ተብል የተነገረሇት ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ እየተነጋገረ ምንም ወንጀሌ ሣይፇጸም በአንዯበቱም ክርስቶስ ነው፡፡ ዕብ. 1፥5-6 የሰይጣንን ሥራና ፇታኝ ጥያቄ አፇራረሰ፡ ሀሰት ሣይገኝበት በሞቱ ከክፈ 13.ሞትን ዴሌ ነሳ፡- ፡ አዴራጊዎች ጋር ስሇ እኛ እንዯ በዯሇኛ õከሞት በመነሳት የመጀመሪያ ምሣላ4. ካህን ነበር፡- እና ሀጢያተኛ ሆኖ ተቆጠረ ኢሳ. 53፥9 የሆነö የተባሇው ክርስቶስ ነው 1ኛ ቆር. እግዚአብሔር በመሌከፃዱቅ ሹመት 15፥23 ሇዘሇዓሇም ካህን ትሆናሇህ ብል 8. የሚያፀዴቅ ፃዴቅ መሆኑ፡- 14. ንጉሥነቱ፡- በማይሻር መሃሊ የማሇሇት እና አንተ ሌጄ የብዙዎችን በዯሌ ተሸክሞ፣ የሀጢያትንም õምንጊዜም ቢሆን የዙፊንህ ወራሽ ነህ እኔ ዛሬ ወሌጄሃሇሁ ያሇውም ይቅርታ እንዴናገኝ የጸሇየሌን እሱ የሚሆን ዘር አታጣም፣ መንግስትህንም ክርስቶስ ራሱን ነው መዝ. 110፤4፣ ዕብ ክርስቶስ ነው ኢሳ. 53፥12 ሇዘሇዓሇም አፀነዋሇሁ፣ ሥርወ- 5፥5-6 ስሇ እኛ ሀጢያትና በዯሌ ተወግቶ ቆሰሇ፣ መንግስቱም ሇዘሇዓሇም ነውö ተብል5. የሁለ እረኝነቱ፡- በመገረፌም ዯቀቀ፣ በተቀበሇው ቅጣት እግዚአብሔር ሇዲዊት ቃሌ የገባው ስሇ በለቃ. 19፥10 ራሱ ሲናገር ÷የጠፈትን እኛ ሠሊምን አገኘን፣ እሱ በመሰቀለ እኛ ክርስቶስ ነው 2ኛ. ሣሙ. 7፥16 ሌፇሌግ መጣሁø ያሇው ራሱ ክርስቶስ ተፇወስን ኢሳ. 53፥56 እኔ የዲዊት ሥርና ዘር ነኝ የሚያበራ ነው፡፡ ህይወቱን ሇኛ ቤዛ አዯረገ ማቴ. 10፥45 የንጋት ኮከብ ነኝ ብል የተናገረው6. አማሊጅነቱ፡- የፅዴቅ ሥራው የብዙዎችን ህይወት ክርስቶስ ራሱ ነው፡፡ ራዕ 22፥16፡፡ በዮሏ. 8፥24 ሊይ õየእኔን ማንነት ከዘሊሇም ቅጣት ነፃ አውጥቶ ህይወትን ኢየሱስ ማንን ይመስሊሌ? አውቃችሁ ባታምኑ ከነ ኃጥያታችሁ ሰጠ፡፡ ሮም 5፤15-18 እግዚአብሔር በቀዴሞ ዘመናት በተሇያዩ ትሞታሊችሁ ያሇው ራሱ ክርስቶስ ነው 9. ፇዋሽ ነው፡- መንገድች በነቢያት አማካይነት ሇአባቶቻችን የሰውን ሌጅ ሇያይቶት የነበረውን የጥሌን ሇምፃሙን ሰው የፇወሰው ክርስቶስ ነው፣ ብዙ ጊዜ ተናግሮ ነበር፣ አሁን ግን በእነዚህ ግዴግዲ አፌርሶ አይሁዲዊያንና አህዛብን የመቶ አሇቃውንም ሌጅ የፇወሰው ራሱ በመጨረሻ ቀኖች ሁለን ነገር ወራሽ ባዯረገው አንዴ ያዯረገ ሠሊማችን ክርስቶስ ነው፣ ነው፣ አሌአዛርን ጨምሮ የብዙዎችን ክፈ በሌጁ (በኢየሱስ) አማካይነት ሇእኛ ተናገረን፣ ሠሊምንም በማዴረግ ከሁሇቱ ህዝቦች ዯዌ (በሽታ) የፇወሰው ራሱ ክርስቶስ ዓሇምንም ሁለ የፇጠረው በእርሱ ነው፣ እርሱ ከእርሱ ጋር የሚተባበር አንዴ አዱስ ነው ማቴ. 8፥3፣ 8፥7-10፣ 8፥10፣28 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ሕዝብ ሇመፌጠር የህግን ትዕዛዞችንና ማቴ. 9፥1-7፣ ማር. 1፥29-34፣ ለቃ. 4፥ ነፀብራቅ ነው፡፡ እርሱ በባህሪው ዯንቦችን በሥጋው ሻረ፣ ሁሇቱንም 38-41 ከእግዚአብሔር ጋር ፌፁም ትክክሌ ነው፣ ሕዝቦች አንዴ አካሌ አዴርጎ 10. አጋንንትና ክፈ መናፌስት ሁለ ተገዙሇት፡ ሥሌጣን ባሇው ቃለ ዓሇምን ዯግፍ ይዟሌ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ኤፌ. 2፥ - ሰዎችንም ከሀጢያት ካነፃ በኋሊ በሰማይ 14-16 አጋንንትን አስወጣ ማቴ 8፥28 በኃይለ እግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧሌ፡፡ ዕብ.7. ቅዴስናው፡- አሇቆችንና ባሌሥሌጣኖችን በመስቀለ 1፥1-3 õየዓሇምን ሀጢያት የሚያስወግዴ ኃይሌ ዴሌ ነስቶ ትጥቃቸውን ካስፇታ የኢየሱስ ታሊቅነት ዴንቅ ነው፤ የእግዚአብሔር በግö ተባሇ ዮሏ 1፥29- በኋሊ ምርኮኞች ሆነው በይፊ እንዱታዩ ከአዕምሮው በሊይ ነው፤ ከእንግዱህ 34 አዯረገ፡፡ ቆሊ. 2፥15 እግዚአብሔር የሚያውቀን ፣ የሚናገረን፣ - 23 -
 13. 13. የሚመራን፣ የሚዯግፇን፣ በመሊዕክቱ (በነቢያት ጌታ ኢየሱስ ሇሚታየው እግዚአብሔር ኢየሱስን ያሊወቀ፣ ያሇመነወይም በሏዋሪያት) ሣይሆን በሌጁ በጌታ እውነተኛ ምሣላ ነው፣ እርሱ የፌጥረት ሁለ (የላሇው) ሇዘሇዓሇም የተፇረዯበትኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፡፡ ምክንያቱም፡- በኩር ነው፣ ምክንያቱም በሰማይና በምዴር ነው፡፡ ምክንያቱም ሰው (ፌጡር)1. እግዚአብሔር ዓሇምን የፇጠረው፣ ያለት የሚታዩትና የማይታዩት የሰማይ የተባሇ ክርስቶስን በሕይወቱና አሁንም ይችን ዓሇምና ፌጥረቷን ኃይልችና ገዢዎች፣ አሇቆችና ባሇሥሌጣኖች ከዕሇት-ተዕሇት ኑሮው ከላሇው የሚመራው፣ ዯግፍ የሚይዘው፣ ሁለ የተፇጠሩት በእርሱ ነው፡፡ እግዚአብሔር (ካሊወቀ) እግዚአብሔርን የሚወርሰው፣ የሚያፀዴቀው፣ ሁለን ነገር የፇጠረው በእርሱና ሇእርሱ ነው፣ አውቃሇሁ፣ (አመሌካሇሁ) ቢሌ የሚፇርዯው፣ የሰዎች ሀጢያት እርሱ ከሁለ በፉት ነበር፣ ሁለም ነገር ተያይዞ ተረት ነው፣ ቀሌዴ ነው፣ ራሱንም፣ የሚያነፃው በራሱ በእግዚአብሔር አብ የቆመው በእርሱ ነው፡፡ ዴንቅ ነው፣ ያሇ እግዚአብሔርንም ማታሇሌ ነው፡፡ ቀኝ ባሇው፣ የእግዚ አብሔር ክብር ኢየሱስ ምንም የሇም እሱ የሁለ ባሇቤት፣ ነፀብራቅ በሆነው፣ ራሱም እግዚአብሔር ፇጣሪና ምንጭ ነው፡፡ ቆሊ 1፣15-17 በሆነው በእግዚአብሔር ሌጅ õእስከ ዛሬ እግዚአብሔርን ያየው በመዴሏኒታችን በጌታችን በክርስቶስ ማንም የሇም ከእርሱ ዘንዴ ብቻ ስሇሆነ፣ (ከእቅፈ) የወጣው አንዴዬ ሌጁ 2. ከእንግዱህ ያሇ ኢየሱስ ላሊ ኢየሱስ ግን ሇኛ ተረከሌንö መሌዕክተኛ ነቢይ ስሇላሇ ነው፡፡ የተባሇው ይኸው ክርስቶስን ነው፡፡ ዮሏ 1፥18 አምሊክነቱና ዘሊሇማዊ ሥሌጣኑ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር õየእኔ በአይሁዲዊያን ባሇሥሌጣኖች እጅ መንግስቴ ግን ከዚህ ዓሇም አይዯሇችም፡፡öአሇ፡መንግሥት ከዚህ ዓሇም አይዯሇችም፣ እንዲሌወዴቅ ልላዎቼ በተዋጉሌኝ ነበር፤ ፡ ዮሏ. 18፥36መንግሥቴ ከዚህ ዓሇም ብትሆን ኖሮ ጌታ ኢየሱስ በመጨረሻው ፌርዴ ቀን ይፇርዲሌ õጌታ በዙፊኑ ሊይ ተቀምጦ ሲታይ ሲኦሌም ወዯ እሳት ባህር፣ ወዯ ሁሇተኛው ሞት ያ ቀን እንዳት ያሇ አስፇሪ የቁጣና የፌርዴ ቀንምዴርና ሰማይ ከፉቱ ሸሹ፣ ባህሪም በውስጧ ተጣለ፣ ስሙ በሕይወት መዝገብ ተፅፍ ነው? የሆነ ሆኖ ከዚያ ከሚመጣው ዘግናኝያለትን ሙታን ሰጠች፤ ሞትና ሲኦሌም በነሱ ያሌተገኘ ሁለ ወዯ እሣት ባህር ተጣሇö ይሊሌ፡ ዘሊሇማዊ ቅጣት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስውስጥ የነበሩትን ሙታን ሰጡ፣ እያንዲንደ ፡ ራዕ 20፥11-15 ወዲጅ፣ አማኝና ተከታይ መሆን ብቻ ነውሰው በሥራው መሠረት ፌርዴን ተቀበሊ፣ሞትና የሚያስመሌጠው፡፡ ማጠቃሇያ በመሆኑም ከሚመጣው አስፇሪ የሆኖ ሆኖ ከሊይ በስፊት ሇማየት እውቀት በግፌ ሲገዴሌ፣ እጅግ ስቶ ራሱንምቀን፣ ከሚመጣው ቁጣ ቀን፣ የፌርዴ ቀን እንዯሞከርነው ጌታችን መዴሏኒታችን ኢየሱስ ሇዘሇዓሇም ኩነኔና ፌርዴ ዲርጎ ከአምሊኩሇማምሇጥ አዲኙን ኢየሱስን ከወዱሁ አውቆ፣ ክርስቶስ ሁለ በሁለ አምሊክ ሆኖ ሣሇ ግን ሲሇይ፣ ከባዴ ዴፌረት፣ የሚዘገንን በዯሌ፣አምኖ፣ ታዞ በሱ በመከሇሌ፣ በማምሇጥ፣ ላልች(ብዙዎች) ሳቱት፣ ናቁት፣ ተሳሇቁበት፣ ትሌቅ ወንጀሌና የዘሇዓሇም ጥፊት ነው፡፡በመሸፇን፣ ይቅርታን አግኝቶ በሱ በመዲን አሳዯደት፣ አሰቃዩት፣ ዯበዯቡት፣ ያሇፌትህ፣ እንግዱህ ከብዙ በጥቂቱሇዘሇዓሇም በእረፌቱ መኖር አፊጣኝ መፌትሔ ያሇጥፊቱ በግዴ ፇረደበት፣ ሰቀለት፣ እንዯተረዲነው ወይም እንዯተመሇከትነው ጌታስሇሆነ ወዯዚህ መፌትሄና እረፌት ሇመግባት ገዯለትም፡፡ ኢየሱስ በእርግጥ ጌታ፣ ፇጣሪ፣ አምሊክ፣ሰው ሁለ ሳይውሌ ሣያዴር ሳይዘገይ አሁኑኑ ወገኖቼ ሆይ እንዳት ያሇ ዴፌረት ንጉሥ፣ ሃያሌ፣ ባሇፀጋ፣ ገዢ፣ ፇዋሽ፣ ይቅር ባይበመወሰን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አምሊክና ነው? ምንኛ የሚያስዯነግጥ እንዳት (ፌቅር የሆነ ወዲጅ) ጓዯኛ፣ ሩህሩህ የሆነአዲኙ አዴርጎ መምረጥ፣ መቀበሌና መከተሌ የሚሰቀጥጥና የሚያሳፌር ብልም እውርነትና አፅናኝ፣ ረዲት፣ መከታ፣ አዲኝና ብርቱ ጠባቂአሇበት እሊሇሁ፡፡ ዴንቁርና ኖሯሌ? ሰው የተባሇ ፌጡር ፇጣሪ ብቻም አይዯሇም፡፡ አምሊኩን፣ አባቱን፣ አዲኙን፣ ወዲጁን፣ ያሇ - 24 -
 14. 14. በአጭሩ የኢየሱስን ማንነትና የእግዚአብሔር ሌጆች የሆናችሁ (አማኞች) አንዲችም የላሇው (ያሌነበረው) ምስኪን ሰውምንነት ውስን የሆነው የሰው ሌጅ ችልታና ኢየሱስን፣ ወዲጃችሁን፣ አዲኛችሁን፣ በቁርጥ ሁለ ይሄኔ (አሁን ዛሬ) ምን ይውጠው ነበር?እውቀት ሁለንም ጠንቅቆ ሉያውቀውና ቀን ዯርሶሊችሁ ከጨሇማ ወዯ ብርሃኑ፣ ወዯ አረ ምን ይበጀን ነበር? የት እንገባ ነበር? አረሉገሌጠው የሚችሌ አይመስሇኝም፡፡ ነገር ግን መንግሥቱ (ወዯ እግዚአብሔር) ቤት በፌቅሩ ሇመሆኑ በኛ ውስን አቅም ምን መሊ ሇራሳችንጌታ ኢየሱስ እሱ ራሱ ስሇ ራሱ የተናገረውን፣ ራርቶሊችሁ፣ በውዴ ህይወቱ ተወራርድ የከበረ እናገኝ ነበር? ከዚህ ጉዴ አውጥቶ፣ ታሪክንእግዚአብሔር አብ በቃለ የገሇጠሌንን፣ ዯሙንም አፌሶ ከሥቃይ፣ ከመንከራተት ገሌብጦ፣ የተነሱብንን ጠሊቶች አሸንፍያስተማረንን፣ ከሏዋሪያት፣ ከነቢያት፣ ህይወትና ከዘሇዓሇም ሞት ታዴጎ በዘሇዓሇም እረፌቱ የከበበንን መከራ ሁለ ፀጥ አዴርጎ በሠሊሙአገሌግልት የተረዲነውን፣ የእምነት ሰዎችና የሞሊችሁን ይህንን ወዲጅ ይበሌጥ ሇማወቅና ሞሌቶ፣ በጤንነት ጠብቆን ወዯ እረፌቱአባቶችን ተጠቅሞ እግዚአብሔር በቅደስ ሇማምሇክ ብልም ሇማገሌገሌ ምን ያህሌ ትተጉ ሉያስገባን የእግዚአብሔር ሌጅ ራሱመንፇሱ ያስተማረንን እና የመራንን ብቻ ይሆን? ሊሌዲኑትና በጭንቅ እንዱሁም በመከራ እግዚአብሔር የሆነ፣ የዓሇም መዴሏኒት የተባሇማወቁ ትሌቅ መታዯሌና የእውቀት ሁለ ውስጥ ሆነው በሌዩ ሌዩ ፇተና እና ተፅዕኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ዯረሰሌን፣ ተገሇጠሌን፡፡ ስሙእውቀት ነው ባይ ነኝ እኔ፡፡ ሥራ ሊለትስ ምን ያህሌ ሸክም ይሰማችሁ ሇዘሊሇም ይባረክ፡፡ ከዚህም እውቀት እንኳ ቢሆን እኔ ይሆን? በሠሊሙ ሞሌቶ ያሳረፊችሁን ይህንን ይህ መሇኮታዊ ሚስጢር ፌጥረትንና ዓሇምንዛሬ የተረዲሁት እጅግ ጥቂቱን ብቻ ቢሆንም ታማኝ ጌታ፣ ሇዚህ የሠሊም አምሊክ ምንስ እያስዯነቀ ሇዘሇዓሇም የሚኖር ራሴም ሁላከእንግዱህ በቀረኝ ዘመንና እዴሜ ግን ይኸው ውሇታ ትሰጡ? እንዳትስ ያሇ ምስጋና የምገረምበት ዴንቅ የእግዚአብሔር ምህረትጌታ በመንፇሱና በኃይለ እየመራኝ፣ ታመጡሇት ይሆን? ነው፡፡እያበረታኝ፣ እየረዲኝ የዘሊሇም ቃለን ይበሌጥ ሇኔ ግን ኢየሱሴ ጌታዬ፣ፇጣሪዬ፣ ይህንን የምሌበት ምክንያትየምሞሊበት፣ የምማርበትን፣ ፀጋ አምሊኬ አምሊኬ ፣ አዲኜ፣ ጠባቂዬ፣ ረዲቴ፣ ጓዯኛና እግዚአብሔር አምሊክ ከብዙ መከራ ገሊግልእንዱያበዛሌኝ ሁላ ስሇ ቃለ የተጠማሁ፣ ወዲጄ፣ አባቴ፣ ዲኛዬ ብቻም ሣይሆን ያሳረፇኝ ሰው ብሆንም አሁንም (ዛሬም) እንኳየተራብኩ እንዯሆንኩ ሇአምሊኬ እነግረዋሇሁ፣ ከከበዯኝ፣ እጅግ ካስጨነቀኝ ብርቱ መከራ እንዯማንኛውም ያው ሰው እንጂ ወዯ ላሊእሱም መሻቴን ጠንቅቆ ያውቃሌ፣ ዯግሞም ከሆነው ከቀዴሞ መቅበዝበዝ ኑሮዬ አሊቆ ፌጡርነት ያሌተሇወጥኩ፣ እንዱሁም እጅግእንዯ ትናንቱ ዛሬም፣ ሁላም ያዯርግሌኛሌ፡፡ እፍይ እንዴሌ፣ በሠሊሙ የሞሊኝን፣ ያሇነቀፊ፣ ተስፊ የሚያስቆርጡ፣ እምነትን የሚፇታተኑአሜን!! ያሇነውር አንዲች በዯሌና ሀጢያት እንዯላሇው በርካታ እንቆቅሌሾች በተሞሊች ዓሇም ውስጥ የጌታችን የመዴሏኒታችን የኢየሱስ ቅደስና ፃዴቅ አዴርጎኝ በሰማያዊ ሥፌራ የምኖር ፌጡር (ሥጋ ሇባሽ) መሆኔን ከቶክርስቶስ ማንነት ይህ ብቻም አይዯሇም፡፡ እሱ በሰማያዊ በረከት ባርኮኝ በአባቱ አሌዘነጋም፡፡ ይሁን እንጂ እረፌትና እርካታእኮ ጌታ ነው፣ አዎን ኢየሱስ ሁለንም ነው፣ በእግዚአብሔር ፉት በፅዴቅ ሇዘሇዓሇም ብልም የተረጋጋ ሠሊም በላሇበት በዚችየሁለም ምንጭ ነው፣ የሁለም ባሇቤት፣ ሁለን አቁሞኝ በመከራም ሆነ በዯስታ፣ በማግኘትም ፕሊኔት ሊይ እየኖርኩ ከሱ ከአምሊኬአዋቂ፣ የሁለ ወዲጅ፣ የሁለ አምሊክ፣ በሁለ ሆነ በማጣት፣ በብቸኝነቴም ሁለ አብሮኝ የተፇቀዯሌኝን ይቺኑ ጊዜያዊ የሆነች ምዴራዊሥፌራ ያሇ፣ በማንነቱ ሇዘሇዓሇም ፀንቶ የሚኖር እየሆነ በቁርጥ ቀን ዯርሶ ያበረታኝ፣ ያፅናናኝ፣ ኑሮ በሱ ፀጋ በዯስታ፣ በምስጋና የከበረ ሰማያዊእና የሚያኖር አምሊክ ነው፡፡ ክፈውን የመከራ ቀን በዴሌ እንዲሌፌ በእጅጉ ኑሮ ከወዱሁ ቀብዴ (ማረጋገጫ፣ መተማመኛ ሇመሆኑ ይህንን አምሊክ የረዲኝና አሁንም እያበረታኝ ያሇ የዘሇዓሇም ከአምሊኬ ተቀብያሇሁ፣ አይቻሇሁ፣(ኢየሱስን) ጨርሳ የማታውቅ ነፌስ ትኖር ታማኝ ወዲጄ ነው ኢየሱስ፡፡ አግኝቻሇሁ፣ ተሇማምጃሇሁ ጌታ ይባረክ!!!ይሆን? ያሇ ኢየሱስ ህይወት፣ ኑሮ፣ ትዲር፣ ይህ ብቻም አይዯሇም እኔን ላልቻችሁስ? (እናንተስ?)ሥራ፣ ትምህርት፣ ሌጅ፣ ወሊጅ፣ክብር፣ ዝና፣ ምስኪኑን ሰው የእግዚአብሔር ሌጅ፣ የርስቱም አሁንም ዯግሜ ዯጋግሜሃብት ሁለም ከንቱ ናቸውና ሇዛች ጌታዋን፣ ወራሽ፣ ራሴንም የክብሩ ማዯሪያ( ርስቱ) ሊሳስባችሁና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምሊክ፣ፇጣሪዋን አምሊኳን፣ ጠባቂዋንና አዲኟን ሇአዯረገኝ፣ ሇዘሇዓሇም በማይናወጥ እና ከቶ ፇጣሪ፣ ጠባቂ፣ ወዲጅ፣ አዲኝ ብቻ ሣይሆንሇማታውቅ ነፌስ፣ ሇሳተች ነፌስ፣ ዘመኗን ሁለ፣ ማንም ከኔ ሉወስዯው በማይችሌ ዘሊሇማዊ የዘሇዓሇም እረፌትም ጭምር ነው፡፡እዴሜዋን ሁለ በመቅበዝበዝ፣ በመንከራተት፣ እረፌቱ ሞሌቶ አሳረፇኝ፡፡ እሱ ራሱ ሲናገር õእኔ የዘሊሇም እረፌት ነኝ፣በጭንቀት፣ በፌርሃት፣ በመከራ፣ በፇተና፣ አቤት የእግዚአብሔር አሠራር፣ እርካታ ነኝ፣ የሕይወት ምንጭ ነኝ፣ የሠሊምበከባዴ ሥቃይ ያሇ እርካታ ሇምትንከራተት ዴንቅ ነው የአምሊኬ ነፃ ስጦታ፣ እንዳት ምንጭ ነኝ፤ እኔ የምሠጣችሁን ሠሊምሇዛች ምስኪን ነፌስ ምን ይበጃት ይሆን? የሚገርም ነው? ሠሊምና እረፌት በገንዘብ፣ ከየትኛውም ዓሇም አታገኙም ማንም እናንተስ ጌታን ያወቃችሁ፣ በሃብት የሚገዛ፣ በእውቀትና በምርምር፣ አይሰጣችሁምö አሇ፡፡ õእኔ ከመከራችሁያመናችሁ፣ የተከተሊችሁና ሁላም በሥሌጣን፣ በወገንና በጓዯኛ ብዛት እንዱሁም ሊሳርፊችሁ መጣሁ፣ እኔን መከተሌ የሚፇሌግየምታመሌኩት የአምሊኬ ብሩካንና ቅደሳን በዝና የሚገኝ ቢሆን ኖሮ እኔና እንዯ እኔ ያሇው ቀንበሬን (መስቀላን) ይሸከምና ይከተሇኝ፣ የኔ - 25 -

×