Memoria1112

462 views

Published on

memoria plambe

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memoria1112

 1. 1. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esÍNDICEINTRODUCIÓN..............................................................................................................................pax11.Grao de cumprimento dos obxectivos........................................................................................pax 22.5Horarios......................................................................................................................................pax 52.1Horario apertura da biblioteca.................................................................................................pax52.2Horario persoa responsable......................................................................................... ............pax63.Actividades desenvolvidas...........................................................................................................pax73.1Xestión técnica .........................................................................................................................pax 73.2Fomento da lectura.................................................................................................................pax123.3Educación para a competencia en información....................................................................pax263.4Formación de usuarios.............................................................................................................pax454.Grao de implicación do centro e da comunidade educativa..................................................pax 465.Grao de integración dos recursos da biblioteca nos procesos de ensino-aprendizaxe dasdiversas áreas do currículo............................................................................................................pax466.Actividades de formación nas que participou o profesorado..................................................pax487.Producións de materiais.............................................................................................................pax488.Avaliación.....................................................................................................................................pax489.Previsións de futuro....................................................................................................................pax51MEMORIA CURSO 11-12 1
 2. 2. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esINTRODUCIÓN.A memoria que a continuación presentamos tenta reflectir as ilusións, frustracións, logros e fracasos detodo un curso. Un curso que se iniciaba con grandes expectativas e novidades, entre outras o cambiona dirección no centro. Sen embargo as cousas non sempre se tornan fáciles e os conflitos xorden daforma máis inesperada.Durante o primeiro e parte do segundo trimestre a difícil situación organizativa e relacional, así comoa negativa do claustro a realizar actividades complementarias e extraescolares, provocou que o traballoe as ilusións do proxecto da biblioteca freasen en seco e tivesen que agardar a ser postas en marcha.Durante o primeiro trimestre as prioridades centráronse na reestruturación e organización do persoal docentro xa que perdemos un 40% da plantilla, o que supuxo unha merma na dispoñibilidade de horarioque fixo perigar a continuidade no PLAMBE. Isto supuxo tamén que o equipo de biblioteca quedasereducido a dúas persoas, tendo só unha delas dispoñibilidade horaria dentro de horario lectivo ( épreciso sinalar que non se fixo cumprir no centro as horas de permanencia, agás os martes 2 horas,polo que o profesorado non se implicou na organización da biblioteca)Así, que nun principio so semantiveron actividades máis ou menos xa institucionalizadas como o préstamo, hora de ler, mochilaviaxeira e a apertura da biblioteca ao mediodía.Por outra banda a baixa prolongada do director do centro no segundo trimestre, provocou o retraso nacompra de mobiliario, equipos... xa que non dispoñiamos de acceso á conta do centro para realizar astransferencias precisas.Sen embargo, aínda que a situación do centro segue sendo a día de hoxe moi complexa, o equipo debiblioteca, tomamos a determinación, no segundo trimestre, de que non podiamos deixar caer esteproxecto e retomamos a planificación inicial, non sen certas reticencias do claustro.Así foi pois, como ao longo destes dous trimestre tentamos coller folgos e dinamizar esa bibliotecaque tanto nos custou conseguir poñer a funcionar e continuar co noso “ soño” como di o nome doproxecto e este, aínda que quizais un pouco minimizado polas circunstancias, foi o resultado.MEMORIA CURSO 11-12 2
 3. 3. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es1.Grao de cumprimento dos obxectivos Obxectivos Grao de cumprimentoEstablecer a biblioteca como centro de recursos Ampliouse a dotación de fondos documentais. Estableceuse un horario de uso semanal fixo parade documentación e de apoio á función docente, cada curso e especialistas que así o solicitaron, e a posibilidade de reserva da biblioteca no resto dase como base para fomentar o aprendizaxe horas libres. Este curso o uso da biblioteca aumentou notablemente. Un ciclo usou aautónomo en todas as áreas do currículo de biblioteca habitualmente na hora de ler, e en varias áreas usouse para busca de información.Educación Infantil e Primaria.Converterse en centro difusor de información Informouse ao profesorado mediante correo electrónico ou ben en reunións convocadas a talrelativa a convocatorias , concursos... (redacción, fin, das actividades propias da biblioteca. Os alumnos de 3º ciclo participaron nalgún certamedebuxo, poesía...) de relatos convocado polo Concello de Vilalba.Actualizar e mellorar os fondos da biblioteca Solicitouse a cada titor e especialista unha relación de materiais que consideraban necesariosadquirindo os materiais solicitados polos docentes para o desenvolvemento da súa práctica docente. Mercáronse a maioría dos fondos solicitados.e alumnos ( na medida do posible)Crear a Comisión de biblioteca no Consello Este curso non se celebraron como tales as reunións da comisión de biblioteca por motivosEscolar organizativos do centro. O consello foi informado trimestralmente nas reunións ordinarias de conselloAumentar progresivamente o orzamento O centro aportou 166,54 eurosIncentivar o uso da biblioteca por parte de toda a As familias comezaron a usar a biblioteca a través do clube de lecturacomunidade educativa.Estreitar as relacións coa biblioteca municipal de Non houbo colaboración.Vilalba.Elaborar un plan de actividades de fomento da O plan de actividades foise comunicando ao claustro segundo se foi elaborando, debido aoslectura, educación documental e formación de problemas organizativos xerados pola non celebración de actividades complementarias eusuarios. extraescolares que ao principio de curso comprometeu a marcha da bibliotecaPromover a realización de actividades Enviouse información mediante correo electrónico ao profesorado acerca dasconmemorativas establecidas polo calendario conmemoración prescritivas e outras propias do centro.escolar así como outras propias do centrosMEMORIA CURSO 11-12 3
 4. 4. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es(Samaín, Magosto, dia das bibliotecas, día dolibro...)Colaborar co Equipo de Normalizacióne Dende xaneiro o centro non contou con equipo de normalización xa que a persoa responsable foiDinamización lingüística e Equipo de Actividades trasladada de centro e ninguén asumiu a coordinación. A biblioteca asumiu a organizaciónComplementarias e extraescolares. de todas actividades complementarias realizadas, xa que non se levaron a cabo actividades extraescolaresFomentar e promover o traballo e investigación Mercáronse fondos acerca desta temática. Facilitáronse documentos e enlaces aosobre a educación en valores en colaboración co profesorado.equipo de convivencia do centro.Fomentar o uso das TIC como medio e recurso Renováronse os equipos da biblioteca. Abriuse o uso dos equipos aos alumnos/as para a busca depara a busca de información, colaborando así co información, consulta e lúdica.equipo de Tic do centroPromover actividades de fomento da lectura que Levouse a cabo mediante os contacontos, a mochila viaxeira e a hora de ler. Así como afaciliten a creación e consolidación de hábitos apertura da biblioteca aos mediodías.lectores para toda a vida.Promocionar o uso das bibliotecas no noso As actividades de formación de usuarios e de educación documental presentáronselles ásalumnado ao longo da súa vida alumnas (sobretodo aos de 6º) as posibilidades de ocio e de apoio ao estudo da biblioteca.Lograr que tanto o alumnado como o resto da Este curso melloramos notablemente neste punto xa que o alumnado participou na decoración ecomunidade educativa tome conciencia sobre a organización dos espazos da biblioteca. Grazas ás visitas que realizaron as familias participantes noimportancia da biblioteca e o seu coidado. clube de lectura puideron coñecer o espazo da biblioteca e facelo un pouquiño máis seu.Posibilitar o paso da lectura obrigada á lectura por Mediante a mochila viaxeira, a hora de ler e a apertura da biblioteca ao mediodía, posibilitougusto de modo libre e autónomo. que o alumnado se interesase pola lectura, sobretodo aos mediodías xa que asistían voluntariamente en lugar de saír ao patio.Brindarlle ao alumnado apoio, asesoramento e Os membros do equipo prestaron apoio ao alumnado no uso dos equipos informáticos e dosaprendizaxe no manexo da información en fondos en xeral.calquera soporte.MEMORIA CURSO 11-12 4
 5. 5. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es2.Horarios2.1Horario apertura da biblioteca SESIÓ LUNS MARTES MÉRCOR XOVES VENRES N ES 1ª 4º E.P. 3º CILO 2ª 3º E.P. 6º E.I. 5A 3ª 1º CICLO 1º CICLO (jose) 4ª 5ª 6º E.I. 4º-5ºE.POs ocos baleiros pódense reservar para calquera curso ou especialidade.MEMORIA CURSO 11-12 5
 6. 6. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es2.2Horario persoa responsable HORAS DE DINAMIZACIÓN DA ENCARGADA DE BIBLIOTECA CURSO 11-12 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1º 2º 3º MARÍA 4º MARÍA 5º MARIA ATENCIÓN DA BIBLIOTECA MEDIODÍAS CURSO 11/12 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 14:30- JOSE MANUEL JOSE/MARÍA MARÍA JOSE JOSE/MARÍA 15:15MEMORIA CURSO 11-12 6
 7. 7. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es3.Actividades desenvolvidas3.1.Xestión técnica ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS: Este curso levamos a cabo a reestruturación dos espazosda biblioteca, redistribuíndo e reordenando os espazos xa existentes, mellorando o mobiliario.Así estaba o espazo o ano pasado: Entrada Zona de traballo en grupo Mesa do bibliotecario e cartel avisos Zona informáticaMEMORIA CURSO 11-12 7
 8. 8. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Zona de educación infantilEste é o aspecto actual: Vista xeral Zona informática e revisteiro Zona educación infantilMEMORIA CURSO 11-12 8
 9. 9. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Zona lectura informal Zona traballo en grupo Entrada e mesa da bibliotecariaEsta zona está pendente da retirada do moblecon estanterías e a colocación duns moblesbaixos de uso do bibliotecario.MEMORIA CURSO 11-12 9
 10. 10. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Acceso á biblioteca CATALOGACIÓN: Rematouse a catalogación dos fondos da biblioteca e das aulas. Actualmenteestanse a introducir os fondos novos segundo se van recibindo:(http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=LEC050) ALUMNADO AXUDANTE: O alumnado de 5º e 6º de E.P. de forma voluntaria axudou nas tarefasde organización e mantemento da biblioteca. Asinaron un compromiso de cumprimento das obrigasestablecidas así como do coñecemento das mesmas e das normas da BES. Recibiron un distintivocomo axudantes (peto azul que poñían ao chegar á biblioteca). Elaborouse un calendario e horario paraos voluntarios e das tarefas a realizar. Entre outras tarefas levaron a cabo a colocación dos fondosdespois do préstamo, axuda na busca a outros alumnos, axuda e control do uso dos equiposinformáticos e vixilancia do cumprimento das normas...MEMORIA CURSO 11-12 10
 11. 11. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Alumnado axudante recibindo uns agasallos en agradecemento á súa colaboración ANÁLISE DAS NECESIDADES DE FONDOS: Solicitouse ao profesorado do centro que nosfixese chegar as súas necesidades sobre fondos, tanto de obras de referencia, consulta como literaturaen calquera soporte. Para iso entregouse a cada ciclo unha táboa para que indicasen en cada área astemáticas a traballar para tentar na medida do posible mercar fondos relacionados coas mesmas. Nontodos os ciclos fixeron chegar a táboa. Atendéronse na medida do posible as demandas, pero faltarenovar e ampliar fondos nalgúns aspectos sobretodo a nivel multimedia. BUZÓN DE SUXESTIÓNS: Funcionou durante todo o curso. Nel recolléronse suxestións defondos (algunhas con posibilidades reais de atención e outras non) e sobre a organización da bibliotecaque se tentará ter en conta para o curso que ven (como a apertura da biblioteca no recreo dea mañá) PRÉSTAMO:Levouse a cabo dende o inicio de curso. Foi voluntario para o alumnado, e levouse acabo no seguinte horario:xoves de 11:30-12:00: Educación infantil e 1º ciclovenres de 11:30-12:00 2º e 3º ciclo.Funcionou moi ben cunha media de préstamo duns 50 dos 69 alumnos aos que foi dirixido.MEMORIA CURSO 11-12 11
 12. 12. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es DESEÑO E DISTRIBUCIÓN DE BOLETÍNS INFORMATIVOS PARA DIFUNDIR ASACTIVIDADES DA BIBLIOTECA: Elaboráronse diversos carteis, notas informativas e entradas noblogue para as familias e alumando ( ver en documentos elaborados)3.2Fomento da lectura CLUBE DE LECTURA: No segundo trimestre deste curso propuxémoslles ás familias a e mestresdo centro a participación nun clube de lectura ( ver díptico en documentos elaborados CD) Anotáronse6 nais e unha avoa, e dous mestres. Reunímonos 2 veces. Unha á volta de Semana Santa e a segunda afinais de maio.Os libros propostos foron Claraboya de Saramago e El amor en los tiempos del cólerade Gabriel García Marquez. As reunións tiveron lugar na biblioteca acompañadas dunha pequenamerenda.Foi unha actividade moi interesante e moi ben acollida polas nais participantes, que solicitaron acontinuidade para o curso que ven. Parte das integrantes do clubeMEMORIA CURSO 11-12 12
 13. 13. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es HORA DE LER: Continuamos coa hora de ler para dar así cumprimento ao establecido na LEIORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio, de Educación e no artigo 7 punto 4 do Decreto 130/2007, do 28 dexuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de GaliciaAntes de ir ao recreo déixanse preparados os materiais para a lectura. Ao volver pódese facer unhapequena relaxación antes de iniciar a lectura.- Luns: Lectura realizada polo profesorado. Entoada, coas pausas axeitadas e dramatizada (aprender aescoitar)–Martes: Lectura colectiva en castelán (de un en un e en voz alta)–Mércores: Lectura colectiva en galego (de un en un e en voz alta)–Xoves: Cada un trae voluntariamente unha obra para lerlles aos demais–Venres: Lectura silenciosa e individual elixida libremente.Cada mestre decidirá se segue estas actividades ou as modifica para adaptalas á necesidade do seugrupo.HORARIO:Todos fixemos o tempo de ler á mesma hora, xusto á entrada do recreo, atendendo aos seguintescriterios:- Redución de tempo de cada unha das clases da mañá de entre 5 e 10 minutos. Todos eses temposxuntos conforman unha especie de 5ª hora de clase pola mañá. Na seguinte disposición:HORARIOHORA09.45-10.4010.40-11:3011:30-12:00 RECREO12:00-12:20 HORA DE LER12:20-13:0513:05-13:4515.15-16.15Cabe destacar que varios cursos realizaron habitualmente a hora de ler na biblioteca.MEMORIA CURSO 11-12 13
 14. 14. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esEn educación infantil adaptouse a hora de ler utilizando ademais da lectura por parte dos mestres dediversos textos, audiocontos, vídeos presentacións de contos a través da webhttp://paracantarecontar.blogspot.com.es/ HORA DO CONTO: Este curso o seguimento foi desigual xa que só algúns cursos fixeron uso dabiblioteca nestes momentos. Sen embargo ao longo do curso destacaría que coa posta en marcha doproxecto documental sobre os xogos olímpicos o uso da biblioteca aumentou considerablemente,cubríndose en algúns momentos as horas libres. Semana do libro SEMANA DO LIBRO 23-27 ABRILCóntasme un conto?Obxectivos: – Celebrar o Día do Libro – Fomentar o gusto pola lectura como actividade lúdica. – Favorecer as relacións interciclos. – Mellorar a competencia lectora e comunicativa do noso alumnado.Temporalización: Semana do 23-27 abril, na hora de ler.Desenvolvemento da actividade:Cada curso preparará un conto para contarllo a outra aula durante a hora de ler. O reparto será oseguinte:Data Conta o conto Recibe o contoLuns 23 E.I 5a 3º Ciclo E.I. 3a-4a 1º cicloMartes 24 1º ciclo 2º cicloMércores 25 3º ciclo Todo o centroMEMORIA CURSO 11-12 14
 15. 15. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esXoves 26 familia Todo o centroVenres 27 familia Todo o centroO conto que máis me gusta no mundo é....Obxectivos: – Celebrar o Día do Libro – Fomentar o gusto pola lectura como actividade lúdica. – Coñecer os gustos lectores de alumnado e profesorado. – Mellorar a competencia lectora e comunicativa do noso alumnado.Temporalización: Semana do 23-27 abril,Desenvolvemento da actividade:A cada alumno/a e mestre/a facilitaráselle unha ficha para cubrir o libro que mais lle guste (os deinfantil cun debuxo, os maiores resumo...) Esta actividade é voluntaria e pode realizarse dentro ou fórada aula. Os traballos recibidos colgaranse na entrada da biblioteca.Data máxima de entrega 26 de abril. • Finalmente o venres o contacontos foi realizado tamén polo alumnado de 5º e 6º xa que a nai invitado non puido asistir Alumnos 5º-6º contando os contos na biblioteca a todo o centroMEMORIA CURSO 11-12 15
 16. 16. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Monicreques alumnas 5º e 6º Alumnos 5º-6º contando os contos aos nenos e nenas de E.I: Alumnos 2ºciclo contando os contos aos nenos e nenas de 1ºcicloMEMORIA CURSO 11-12 16
 17. 17. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esNai duns alumnos de E.I. Contando uns contos a todo o centro na biblioteca.Fixéronse vídeos dos contacontos que proximamente colgaremos no blogue e que se inclúen no CD(sen editar)Estas son as fotos das fichas dos libros que máis nos gustan:MEMORIA CURSO 11-12 17
 18. 18. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Contacontos: Grazas do Consorcio galego de editoriais, o 7 de marzo tivemos a visita docontacontos Ignacio, que nos deleitou con varios contos sobre “animais”.MEMORIA CURSO 11-12 18
 19. 19. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es MOCHILA VIAXEIRAOBXECTIVOS- Fomentar o hábito lector no alumnado do centro- Coñecer diferentes tipos de textos, documentos e formatos.- Favorecer o intercambio de información coas familias.- Fomentar o uso da B.E.TEMPORALIZACIÓNDende o 4 de outubro ata final de curso. Cada aula determinou cal foi a orde (alfabética, por sorteo…)de entrega das mochilas.A duración do préstamo en cada casa foi de dúas semanas entregando e recollendo as mochilas os luns.No caso das aulas con pouco alumnado a mochila fixo outra volta variando os materias.ASPECTOS A TER EN CONTA PARA A NOSA MOCHILA- O equipo de biblioteca elaborou o listado de documentos a incluír na mochila ( libros de narrativa,poesía, teatro, informativos, para as familias, revistas… ) mais axeitado para o seu curso.- Moi importante facer unha boa presentación da actividade na aula para a motivación de cara a ela.( facilitouse carta para os nenos)- Mapa do Concello para seguir o percorrido da mochila.- Na mochila incluíuse tamén un caderno no que cada neno e a súa familia puido aportar as súasimpresións sobre a mochila, fotografías, pequenos relatos…- Incluíu unha carta informativa para as familias sobre o funcionamento da mochila.- Enquisa para mellorar a nosa mochila.Documentos incluídos na mochila:o Texto narrativa, teatro, poesía en galego e castelán.o Revistao Banda deseñada.o Libro de manualidadeso Libro ingléso libro de lectura para as familiaso Carta familiasMEMORIA CURSO 11-12 19
 20. 20. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Manualidades elaboradas polo alumnado que levou a mochila viaxeira Contacontos Samaín: Para a celebración do Samaín os mestres de infantil prepararon unha sesiónde “ Contos de medo” nunha biblioteca “ de medo”.MEMORIA CURSO 11-12 20
 21. 21. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Certame contos de medo: Propúxoselle ao alumando que creasen relatos breves orixinais sobremedo e o Samaín. Os relatos foron presentados ao resto do alumnado na hora de ler, e posteriormenteelaborouse un libro con todos eles. Todo o alumnado participante recibiu un agasallo. Entrada biblioteca Bruxa piruxa Alumna 1º Alumnoso/as E.I:MEMORIA CURSO 11-12 21
 22. 22. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Alumna 2º Certame cartas san valentín A QUE NON TE ATREVES A ESCRIBIRME ALGO BONITO!!Co gallo do día de San Valentín dende a biblioteca pareceunos un bo momento, tal como están osánimos, para fomentar un pouco os bos sentimentos . Por iso se nos ocorreu propoñer a seguinteactividade:OBXECTIVOS: Proporcionarlle ao alumnado momentos para expresar libremente os seus sentimentos Mellorar a convivencia e relación entre os iguais Desenvolver a competencia na expresión escritaTrátase de, (dentro do que debería ser o plan de convivencia do centro) proporcionarlles ós nenos e nenasmomentos nos que poidan expresar os seus bos sentimentos cara outras persoas de forma anónima elibre.TEMPORALIZACIÓN:inicio: mércores 8 de febreirofinal: martes 14 de febreiroMEMORIA CURSO 11-12 22
 23. 23. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esDESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE: Colocarase un cartel propoñendo a actividade na porta da biblioteca e enviaraselles aos titores a información para que a fagan chegar aos nenos e nenas. As cartas poderán elaboralas na casa, na biblioteca, ou se os mestres así o consideran na aula. Colocarase unha furna decorada ao efecto na biblioteca. Ao lado haberá folios e sobres para que poidan elaborar as súas cartas. O día 14 de febreiro a encargada da biblioteca entregará ás cartas aos destinatarios e destinatarias. Furna e cartasMEMORIA CURSO 11-12 23
 24. 24. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es SEMANA CULTURALPara conmemorar as letras galegas ademais dos traballos realizados sobre Paz Andrade ( ver apartadoformación para a competencia en información) Levamos a cabo unha pequena semana cultural ( partedela relacionada co PDI dos XXOO). Todas as actividades se celebraron na biblioteca.O programa foi o seguinte:Data Hora Actividade14 maio 12 Lectura de poemas e contos elaborados polo alumnado de 3º ciclo.15 maio 12 Charla co árbitro da Liga Nacional de fútbol profesional Ignacio Iglesias Villanueva16 maio 12 Charla da Ilustradora Rebeca López López16 maio 15.15 Concerto da Violonchelista Alís Alumnos/as de 3º ciclo Ignacio Iglesias VillanuevaMEMORIA CURSO 11-12 24
 25. 25. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Rebeca López Alís GUÍAS DE LECTURA: Elaborouse unha guía de lectura para Nadal, outra para Semana Santa eestase a elaborar a guía para o verán. (ver documentos elaborados) CONMEMORACIONS: Enviouse información por correo electrónico ao todo o profesorado sobreas distintas conmemoración. Na mesa da entrada colocáronse fondos relacionados coasconmemoracións. Colgáronse materiais no Blogue.O alumnado de E.I. Traballou a conmemoración da Paz a través do conto “As árbores da Paz” de AnxoMoure.MEMORIA CURSO 11-12 25
 26. 26. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esA partir da lectura do conto elaboraron unha árbore da paz e fíxose unha plantación de flores que unhavez xerminadas levaron para a casa. Esta actividade encadrouse así mesmo dentro do proxecto ARTE eSENTIMENTOS que se estaba a levar a cabo nas aulas de E.I.1.Educación para a competencia en informaciónActividades constitución CONMEMORACIÓN DA APROBACIÓN DA CONSTITUCIÓN E ESTATUTO DE AUTONOMÍA 2011OBXECTIVOS 1. Dar a coñecer a existencia da Constitución, como un acordo entre persoas para que se cumpran unha serie de dereitos. 2. Resaltar aqueles dereitos que interioricen máis con respecto a súa idade. 3. Coñecer que existen diferentes simboloxías que diferencian a cada Comunidade, en función das súas características. 4. Descubrir as diferenzas cos demais e aceptalas. 5. Utilizar o diálogo para superar os conflitos e mostrar, na conduta habitual e no uso da linguaxe, respecto cara as persoas e os grupos de diferente idade e sexo. 6. Sensibilizar sobre o feito de que non todos/as os/as nenos/as poden beneficiarse dalgúns dereitos.ACTIVIDADES PROPOSTAS Estudo por parte de cada ciclo dalgúns artigos da Constitución e Estatuto de Autonomía. Explicación do que significa a Constitución e o Estatuto para o desenvolvemento, garantía e mantemento dos dereitos, deberes e liberdades individuais e colectivos Elaboración de carteis e murais relativos aos artigos traballados para realizar unha exposición na entrada do centro. Lectura dos artigos traballados e explicación dos mesmos .MEMORIA CURSO 11-12 26
 27. 27. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esTEMPORALIZACIÓN Estudo e elaboración de carteis: Dende o 23 de novembro ata o 1 de decembro. Montaxe da exposición: 2 de decembro Lectura de artigos: 7 de decembro na hora de ler.RECURSOS webConstituciónhttp://www.parcan.es/publicaciones/infantil/constitucion/http://www.lasaventurasderuedita.es/netscape/http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1483http://www.juntadeandalucia.es/averroes/beturia/archivos/otroscentros/constitucion.pdfhttp://www.omerique.net/twiki/bin/view/Recursos/LaConstitucionhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/guichot/cartamagna/index.htmlhttp://www.vespito.net/historia/transi/constft.htmlhttps://sites.google.com/site/olgardiaz/home/constitucion-espanolaEstatutohttp://coledecolores.blogspot.com/2010/12/conmemoracion-del-estatuto-de-autonomia.htmlhttp://www.congreso.es/consti/estatutos/ind_estatutos.jsp?com=73Materiais relacionadoshttp://www.blogoteca.com/orecantodemik/index.php?cod=106469MEMORIA CURSO 11-12 27
 28. 28. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esLetras galegas: A través dos materiais e enlaces facilitados pola biblioteca do centro varias aulaselaboraron cartelería referente ao homenaxeado este curso Valentín Paz Andrade.MEMORIA CURSO 11-12 28
 29. 29. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es 3º ciclo E.I.Proxecto Documental Integrado sobre os Xogos olímpicos:Este curso levamos a cabo por primeiravez un PDI no centro. Foi unha gran novidade para todos, o que provocou medos, inseguridades e unpouco de reticencia inicial, que pouco a pouco se foi superando.Cara o final do primeiro trimestre propuxéronse en reunión de todo o claustro, os posibles temas atratar no PDI, valorándose a posibilidades de realización,motivación do alumnado, coñecementos dosmestres sobre o tema e posibles visitas ao centro relacionadas co tema ( recordemos que este curso nonse realizaron actividades fora do centro) Finalmente aproveitando que estamos en ano olímpicoescolleuse ( como en varios centros) o tema dos XXOO.Así á volta das vacacións de Nadal concretouse o tema e comezouse a organización e busca dedocumentación por parte do equipo de biblioteca para presentar o proxecto ao claustro.O proceso de desenvolvemento do PDI transcorreu tentando seguir os pasos establecidos para estetipo de metodoloxía1º motivación: Mediante unha carta de Tobi ao alumnado que chegou por sorpresa ás aulas o mesmodía que apareceu a ambientación do centro.2º que sabemos: Nas aulas elaboraron listados das ideas previas sobre os XXOO e os deportesMEMORIA CURSO 11-12 29
 30. 30. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esescollidos.3º que queremos saber: Nas aulas elaboraron o guión dos aspectos do deporte escollido e dos XXOO ainvestigar.4ºbuscamos a información: Para levar a cabo esta fase o equipo de biblioteca proporcionou enlacesweb, puxo a disposición do profesorado e alumnado os fondos sobre o tema cos que contabamos nabiblioteca. Esta busca realizouse tanto nos equipos da biblioteca como nas propias aulas, nalgúns casosaproveitando os materiais aportados polo alumnado.5ºorganizamos a información: Elaboráronse nas aulas carteis e paneis coa información, dúbidas... queforon xurdindo ao longo da investigación6º análise: O alumnado coa axuda dos mestres crearon o mapa conceptual e o borrador do que sería otraballo final do proxecto.7º traballo final: Elaboración de cartelería sobre os deportes traballados e sobre a historia dos XXOO.Como traballo de fin de proxecto realizarase o 22 de xuño unha posta en común da informaciónrecollida e unha demostración dos deportes traballados (destacar que no 3º ciclo contamos coacolaboración da auxiliar de conversa, campiona nacional en USA de taekwondo e que participou envarios campionatos mundiais o que aumentou notablemente a motivación deste grupo) Nota enviada aos mestres: OS XOGOS OLÍMPICOSDistribución dos deportes por ciclo:E.I: decathlon1ºC: ximnasia2ºC: ciclismoMEMORIA CURSO 11-12 30
 31. 31. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es3ºC: taekwondoAspectos a tratar de cada deporte Historia do deporte nos XXOO dende 1896 (pódese facer referencia ,se é o caso, á disciplina na idade antiga) Cando se incorporou a disciplina Vestiario e materiais empregados ao longo da historia Regulamento básico ( indicar se cambio ao longo ada historia) Historia de España nese deporte A disciplina na actualidade Regulamento actual. Vestiario e materiais Lugares onde se practica (tanto países como espacio físico) Repercusión do deporte nos medios Atletas españois e estranxeiros relevantes na disciplina.Cada aula farase “experta” no deporte para ensinarllo aos demais nuns xogos olímpicos finais...Sería moi interesante traballar os valores que transmite o espírito olímpico, ( a ver se nos pega unpouco)Materiais Decoración Entrada (rúas atletismo, canastra, portería...) Corredores ( siluetas deportes, carteis consellería...) Biblioteca (entrada como entrada estadio, recuncho na biblio con material documental sobre deportes...) Proxección permanente imaxes deportes. elaboración materiais Cartelería historia XXOO antigos Tobi deportista Busca de webs e libros sobre XXOO e deportes.MEMORIA CURSO 11-12 31
 32. 32. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esRecursos Material funxible variado ( cartón, cartolinas, material de. Física...) Carteis consellería …Persoas Contacto con deportistas galegos, ou próximos Fundación Breogán Azkar lugo Club deportivo Lugo ….Necesidades Orzamento: a biblioteca pode aportar para fondos e algo de gastos de funcionamento. dispoñibilidade fora de horario para preparar a decoración inicial/motivación: O martes 6 é posible que precisemos quedar un rato para rematar a ambientación.O material que se vaia elaborando podemos ir colocándoo polos corredores, entrada para compartilo.Tamén é posible para aqueles que queirades facer conferencias de expertos a outras aulas explicandoas cousas que van averiguando. De ser o caso iremos programando e concretando como faceloÉ moi importante manter a motivación do alumnado, e a nosa tamén. Trátase deinvestigar, aprender e desfrutar co proceso. Non importa tanto o produto final como todoo que vaiamos descubrindo ( non só datos) e compartindo. É sobretodo un traballo degrupo, de todos e para todosambientación do centro: O alumando participou na elaboración dalgúns elementos decorativos, sensabelo. Así mesmo varios mestres do centro colaboraron na colocación da ambientación.MEMORIA CURSO 11-12 32
 33. 33. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es A mestra de relixión colgando os Aros olímpicos O alumnado colaborou , sen sabelo na preparación da ambientación Colocando a meta da pista Preparando as columnas do De atletismo... estadio olímpico.MEMORIA CURSO 11-12 33
 34. 34. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Preparando a pantalla de proxecciónsEste foi o resultado final: Podium cos fondos relacionados co tema Entrada da bibliotecaMEMORIA CURSO 11-12 34
 35. 35. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Tobi, a nosa mascota olímpica Corredores cos pictogramas das disciplinas olímpicas modernas Pantalla de proxección Entrada ao centro e pista de permanente de vídeos sobre os atletismo XXOOMEMORIA CURSO 11-12 35
 36. 36. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esComo fin do 2º trimestre o centro viviu unha xornada de XXOO populares. Con esta actividadequixemos relacionar o tema deportivo dos XXOO coa tradición do xogos galegos. Por outra banda nocentro existen algúns problemas de conduta do alumando polo que nos pareceu unha boa forma detraballar os valores olímpicos tales como compañeirismo, esforzo, xogo limpo... Xornada de Xogos olímpicos populares. Román 31 de marzo de 2012DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: - Como festa de despedida do trimestre e actividade de reforzo do proxecto documental no que estamos traballando relativo aos xogos olímpicos,levarase a cabo unha xornada dedicada aos xogos e deportes populares e tradicionais. - Obxectivos: • Levar a cabo unha xornada lúdica • Desenvolver no alumnado actitudes positivas cara o traballo en equipo • Coñecer e desfrutar dos xogos de tradición popular. •Manter a motivación no proxecto. TEMPORALIZACIÓN:venres 31 de marzo. 5º SESIÓN DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE: Establécense 5 estacións. En cada estación haberá un xogo popular dirixido por un mestre/a O alumnado distribúese en 5 equipos que rotarán autonomamente de estación en estación(ver relación de integrantes) Cada equipo levará pegado o gomet distintivo do seu equipo O tempo de xogo en cada estación será de 9 minutos. Un dos mestres/as será o encargado/a de contabilizar o tempo e facer soar o silbato para indicar o cambio. Cada vez que un alumno/a supere unha das probas daráselle un distintivo (ficha de cartolina) o que significará que fixeron o xogo correctamente e respectando aos seus compañeiros e compañeiras.MEMORIA CURSO 11-12 36
 37. 37. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Ao finalizar as cinco probas cada nena/o irá a unha mesa, no que intercambiará os distintivos obtidos por un premio, haberá tres posibilidades de premio (simulando ser medallas de ouro, prata e bronce).O alumnado que non cumpra as normas será inmediatamente apartado do xogo e polo tanto perderá odereito aos premios.MEMORIA CURSO 11-12 37
 38. 38. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esMEMORIA CURSO 11-12 38
 39. 39. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esEstas son algunhas das fotos da xornada As chapas A chaveMEMORIA CURSO 11-12 39
 40. 40. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Zancos Rá Bolos Entrega de “medallas”MEMORIA CURSO 11-12 40
 41. 41. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es A visita de persoas expertas ou relacionadas co tema traballado nos pareceu algo absolutamente necesario e positivo para a motivación no proxecto e como forma de ampliar a información e formación do alumnado. Por iso tratamos de traer algún persoeiro relacionado ben co deporte en xeral ou con XXOO. Destes últimos aínda que tentamos o contacto con algún atleta paralímpico da zona non foi posible que asistise. O que si foi posible foi a visita dunha representación do equipo de fútbol sala de AZKAR-LUGO que nos falou do esforzo, de hábitos saudables e da importancia do deporte. Tamén dentro da semana cultural e en relación ao proxecto visitounos o árbitro da liga nacional de 1º división Ignacio Iglesias Villanueva ( ver Semana cultural) Visita AzkarMEMORIA CURSO 11-12 41
 42. 42. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esMateriais elaborados polo alumnado: Expóñense polos corredores e entrada do centro. Mapa sedes olímpicas Decathlon e ciclismoMEMORIA CURSO 11-12 42
 43. 43. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Traballos alumnos área de relixión católicaMEMORIA CURSO 11-12 43
 44. 44. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Fin de proxecto: Para finalizar o proxecto e como celebración da fin de curso celebraremos unha xornada olímpica en RománA programación será a seguinte: XORNADA OLÍMPICA, ROMÁN 12 22 XUÑO 2012Xustificación: Co gallo da fin de curso e como celebración de fin de proxecto; dende o equipo debiblioteca propoñemos celebrar unha xornada lúdico-deportiva.Obxectivos: – Celebrar a fin do proxecto. – Desfrutar dunha xornada lúdica co alumnado. – Mostrar aos compañeiros e compañeiras o traballo realizado durante estes meses.Temporalización: 22 xuñoDesenvolvemento da actividade:1º-2º sesión (9:45-11:30): Videoforum: Asterix e Obelix en los JJOO (dura aproximadamente1h50min). Visionaremola na biblioteca, todo o centro á vez.3º sesión (11:30-12:15): Merenda olímpica. Consistirá nunha merenda no comedor do colexio , quese presentará como unha preparación para as probas deportivas que terán que realizar posteriormente(alimentación saudable). Prepararanse unhas mesas con froita (xa troceada), froitos secos, zumes,queixo... É preciso concretar se se solicitará colaboración ás familias para aportar os alimentos.Recreo : 12:15-13:004º-5º sesión ( 13:00-14:15): Desfile de equipos e bandeiras pola pista. Chegada da antorchaolímpica a Román e volta á pista portándoa o alumnado de 6º. Acendido do pebeteiro. Demostracióndos deportes traballados en cada ciclo. Cada ciclo contará cuns 15 minutos para facer unha pequenapresentación do deporte (cada ciclo decidirá a forma de presentalo: carteis, presentación,representación...) e unha exhibición do mesmo. Para iso poderanse caracterizar, facer unha pequenacompetición...Comida: Comida campestre (ao lado do polideportivo) todos xuntos mestres e nenos/as. Para isoMEMORIA CURSO 11-12 44
 45. 45. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esaxeitarase o menú do comedor.Materiais necesarios: • cartelería • película- para a merenda: • alimentos • mesas do comedor • manteis • servilletas • vasos- para a demostración • antorcha • material necesario para cada competición : colchonetas... • megafonía • aqueles que precise cada ciclo-para a comida • menú adaptado • botellíns de auga-enviar nota ás familias informando da actividade e de que non traian merenda.Organización : ACTIVIDADE Horario Persoa/as encargadasElaboración cartelería Semana do 18 de xuñoPreparación merenda 9:45-11:30Preparación "estadio" para a 9:45-13:00demsotración vixiancia videoforum 9:45-11:30Garda recreo 12:15-13:00Preparación espazo da comida Ao longo da mañáMEMORIA CURSO 11-12 45
 46. 46. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es3.4Formación de usuariosProporcionáronse nos equipos da biblioteca varias actividades LIM, Jclic para os diferentes cursos, senembargo ao quedar ao libre albedrío o eu uso apenas foron utilizados. Este será un aspecto a revisar ocurso que ven.En E.I. Elaborouse e ilustrouse un libro logo de traballar na aula as diferentes partes do libro4. Grao de implicación do centro e da comunidade educativaFAMILIAS: Mellorou a participación grazas ao clube de lectura e os contacontos. Foron informadasdas actividades que na biblioteca se foron realizando ao longo do curso.PROESORADO: A participación do profesorado foi moi desigual tanto no uso das instalacións dabiblioteca como na participación nas actividades. Será preciso revisar este punto para o curso que ven,establecendo un calendario de actividades a principio de curso que sexa asumido polo claustro epermita unha mellor organización do traballo de aula que permita integrar no currículo as actividadespropostas pola biblioteca.ALUMNADO: Ademais da colaboración do alumnado de 5º e 6º como alumnado axudante, Cabedestacar a boa afluencia á biblioteca no horario de apertura no recreo do comedor, uns 5 nenos a diario,contando con que só unha parte do alumnado podía asistir xa que coincidían as actividades das escolasdeportivas.PERSOAL NON DOCENTE: Non houbo implicación.5. Grao de integración dos recursos da biblioteca nos procesos de ensino-aprendizaxe das diversas áreas do currículo. O desenvolvemento do currículo debe recoller os elementos que contribúen ao logro dos fins daeducación, entre estes elementos encóntranse os recursos humanos, espaciais, materiais, didácticos..que posibilitan o alcance dos obxectivos que cada centro se propón.Un dos recursos didácticos máis importantes cos que contamos no noso centro é a biblioteca escolar xaque nela se reúnen todo tipo de recursos informativos e documentais polo que o seu papel no procesoMEMORIA CURSO 11-12 46
 47. 47. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esde ensinanza-aprendizaxe resulta imprescindible e encóntrase directamente relacionada co currículo. Durante este curso a nosa biblioteca tratou de atender as necesidades do profesorado ealumnado no desenvolvemento curricular, tentando favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe paralograr o obxectivo de favorecer o desenvolvemento persoal e social do individuo. Para acadar isto tívose en conta na renovación dos fondos as necesidades do alumnado, mestrese familias, así como os seus gustos e preferencias. Tentando dar resposta ás necesidades curriculares eas de lecer.A biblioteca contribuíu ao acceso á información mediante diversas actividades que fomentaron osentido crítico e a posta en práctica dos recursos que nas aulas a cotío están a desenvolver.Intentamos por tanto axudar ao alumnado a crecer en curiosidade e indagación a través da bibliotecaescolar, esta nova concepción despraza a consideración da biblioteca como un depósito de libros, paraconverterse en centro de numerosas actividades que facilita o libre acceso á información e pensamentodentro dun concepto novo que conxuga o escrito, visual e sonoro nun mesmo espacio de ocio eaprendizaxe. As temáticas recollidas nas programacións foron tratadas a través de documentosbibliográficos, audiovisuais e electrónicos dispoñibles na biblioteca, converténdose , ou tratando deconverterse progresivamente no motor da aprendizaxe e no refuxio do coñecemento. Finalmente, dende a biblioteca ,como quedaba recollido no noso proxecto, tentamos dar cabidaás oito competencias básicas pero sobretodo centrándonos na autonomía e iniciativa persoal,competencia para aprender a aprender , competencia en comunicación lingüística e por enriba de todoo tratamento da información e competencia dixital.MEMORIA CURSO 11-12 47
 48. 48. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es6. Actividades de formación nas que participou o profesorado•Encontros de bibliotecas escolares: María Rivas Jorge.•Encontros PLAMBE: María Rivas Jorge.7. Producións de materiais: Poden consultalos no CD en documentos elaborados. GUIA DE USO: Enviouse ás familias novas para que coñecesen a oferta da biblioteca ( verdocumentos elaborados) GUIAS DE LECTURA: Neste momento estase a elaborar a guía para o verán. A guía enviada enNadal e Semana Santa, pódese consultar no blogue. (ver documentos elaborados) GUIA DO ALUMADO AXUDANTE : segue a ser a mesma do curso pasado( ver documentoselaborados) CARTELERÍA ANUNCIADORA DAS ACTIVIDADES. Ver no CD en documentos elaborados8. AvaliaciónEstes son os resultados da avaliación que se fixo ao finalizar cada trimestre:–Mochila viaxeira: está a funcionar ben en todas as aulas. Foi posible na maioría das aulas excepto en2º ciclo que fixese dúas viaxes.–Hora de ler: Parece que si se está a facer en todas as aulas, e que a actividade gusta moito aosnenos/as. Consultaráselles aos membros do claustro polo funcionamento desta actividade para queexpoñan as súas opinión, problemáticas xurdidas etc...–Hora do conto: Constatouse que non se está a usar de forma continuada. Recordouse mediantecorreos electrónicos a posibilidade de uso e facilitáronse materiais para usar na biblioteca sen embargonon xurdiu o efecto agardado.–Horario de apertura: Asisten diariamente unha media de cinco nenas. En parte isto é debido áasistencia ás escolas deportivas que coinciden no mesmo horario e a distintas problemáticas, quesegundo o equipo de comedor manifesta, impiden que os alumnos e alumnas asistan á biblioteca (comofalta de tempo para lavar os dentes ...)Decídese de calquera forma continuar coa apertura da biblioteca no horario establecidoO alumnado manifestou interese en que se ampliase o horario de apertura ao recreo da mañá. EstaMEMORIA CURSO 11-12 48
 49. 49. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esposibilidade será estudada para o curso que vena) XESTIÓN E ORGANIZACIÓN: Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora adquisición e renovación de si fondos Elaboración criterios adquisición si Que os mestres cumpran os fondos prazos de entrega das necesidades de cada ciclo. préstamo si Incluír a colaboración do alumnado axudante Alumado axudante si Ampliar as competencias e mellorar a súa formación no uso do MEIGA. Información taboleiro si Normas da biblioteca Si Boletíns familias sib)DINAMIZACIÓN Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora Xogos de localización de non Retomar o curso que ven información, de fondos.c) EDUCACIÓN PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora WEB/BLOGUE Si. Ademais estamos no OPAC MEIGA Xogos de pistas, buscas.. non Retomar o curso que ven Mellora no uso de aplicacións si Mellorar a formación do si alumnado no uso da internetd) FOMENTO DA LECTURA Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora HORA DO CONTO si Guías lectura siMEMORIA CURSO 11-12 49
 50. 50. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.escontacontos siEncontros con autores siPréstamo siMochila viaxeira siConto da semana nonDía da Paz siEntroido Non Retomalo o curso que venSemana cultural/letras galegas siSemana do libro sie)APOIO PLAN LECTOR Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraHora de ler sif)APOIO OUTROS PROGRAMAS Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora Seccións bilingües sih) APOIO E ESTUDO DOUTRAS ACTIVDADES DENDE A BES PARA A COMPENSACIÓN DASDESIGUALDADES Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraPréstamo siClube lectura familias sii) CULTURA IMPRESA/DIXITAL Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraSelección de noticias non Retomar o curso que ven.k) DIFUSIÓN: SIMEMORIA CURSO 11-12 50
 51. 51. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es 9. Previsións de futuro1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN. Publicitaranse a todo o profesorado os criterios para a selección e adquisición de fondos así comofichas para a avaliación dos documentos.Establecerase de forma o préstamo ás aulas trimestral ,mediante as caixas de préstamo ( que xacomezaron a ser usadas a finais deste curso)Retomarase a renovación dos fondos de documentos informativos e obras de referencia en función dasnecesidades curriculares.Retomaranse as reunión da comisión de biblioteca.Fomentarase a información ás familias e claustro, mais se cabe a través do Blogue, e notasinformativas.2. DINAMIZACIÓN, PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA, E A SÚAINTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO CURRÍCULO E A SÚA CONTRIBUCIÓN AODESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DO ALUMNADO.Para o curso que ven promoverase de novo o uso e consulta do catálogo aloxado no OPAC MEIGApara consulta dende a casa, a achega de comentarios, e uso dos recursos propostos no mesmo, por partedo profesorado e o alumnado.Volverá a realizarase un proxecto documental anual que implique a todo o alumnado e ao profesoradodo centro. Podendo levar a cabo pequenos proxectos destinados ou ben a todo o centro ou a algún cicloen concreto.3. FORMACIÓN DE USUARIOS E FORMACIÓN PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN(EDUCACIÓN DOCUMENTAL)Retomaranse as actividades elaboradas de formación de usurarios e documental a realizar na HORADO CONTO (hora reservada para cada aula na biblioteca) establecendo, dentro das posibilidadeshorarias unha hora semanal, quincenal ou mensual de formación a alumnado por parte do responsableda biblioteca.4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTORAinda que a revisión do Plan Lector era un obxectivo para este curso debido ás problemáticas xurdidasno centro anteriormente citadas non se levou a cabo. Será propritario para o curso que ven.Manteranse as actividades que se están a desenvolver e que están a funcionar como mochila viaxeira,préstamo, hora de ler, e propoñeranse novas actividades de animación á lectura.Fomentaranse actividades de lectura interciclos polo menos unha vez ao trimestre, intentandoinstitucionalizalas.MEMORIA CURSO 11-12 51
 52. 52. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Telf. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esAmpliarase o horario de apertura da biblioteca aos recreos da mañá. Continuarase co clube de lecturadas familias. Crearase asímesmo un club de lectura para o alumnado de 5º e 6º5. OUTRAS ACTUACIÓNSContinuaremos mellorando o mobiliario e as instalacións da biblioteca.Abriremos a biblioteca ao resto do centro, ben a través das bibliotecas de aula, para as cales se fará unpréstamo trimestral, ou ben nos corredores do centro colocando cartelería, expositores e traballosrealizados nas diferentes actividades propostas ao longo do curso.Por outra banda estudarase a posibilidade de que comecen a colaborar as nais/pais dentro da biblioteca. Román ,7 de xuño de 2012A RESPONSABLE DA BIBLIOTECA Vtº E PRACE DIRECTORA DO CEIP TERRA CHÁAsdo: María Rivas Jorge Asdo: Gonzalo Eiras Sierra.MEMORIA CURSO 11-12 52

×