Bang tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh

2,614 views

Published on

bảng tính khấu hao tài sản cố định
Xem chi tiết tại http://lambaocaotaichinh.com/

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bang tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh

  1. 1. Bảng tính khấu hao tài sản cố định http://lambaocaotaichinh.com Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT 1. Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ 2. Số hiệu TSCĐ 3. Nguyên giá TSCĐ 4. Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng 5. Số khấu hao năm 6. Số khấu hao bình quân quý 7. Đối tượng sử dụng … … 8. 9. … 10.
  2. 2. 2 Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :……………… Họ tên :……………… Họ tên :………………

×