เกม 4 ตัวเลือก

654 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกม 4 ตัวเลือก

 1. 1. L/O/G/O เกม 4 ตัวเลือก เรื่อง โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืชดอก NEXT
 2. 2. L/O/G/O จงตอบคาถามต่ อไปนี้ NEXT
 3. 3. ข้ อที่ 1 พืชสีเขียวชั้นสู งทีเ่ จริญบนบก แสดงการปรับตัวเองให้ เหมาะสมเป็ นพิเศษกับ หน้ าทีของมันในแง่การผลิตอาหารให้ แก่ กลุ่มสิ่งมีชีวตทีมนเจริญอยู่ คือ ่ ิ ่ ั 1 มีใบแบนบางสีเขียวดักรับแสง 2 มีผลและเมล็ดทีสะสมอาหาร ่ 3 มีระบบรากทีสามารถแผ่ไปได้ ไกล ่ 4 มีลาต้ นทีแข็งแรงและอายุยน ่ ืwww.themegallery.com
 4. 4. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 5. 5. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 6. 6. ข้ อที่ 2 ในรากของพืชส่ วนใดทีทาหน้ าทีในการดูดนาและแร่ ธาตุต่าง ๆ ่ ่ ้ 1 ปลายสุ ดของราก 2 รากขน 3 ทุกส่ วนของรากทีอยู่ใต้ ผวดิน ่ ิ 4 1 และ 2 เป็ นคาตอบทีถูกต้ อง ่www.themegallery.com
 7. 7. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 8. 8. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 9. 9. ข้ อที่ 3 วงปี (annula ring) ของพืชเกิดขึนได้ ้ 1 ทั้งในลาต้ นและรากพืชใบเลียงคู่ ้ 2 เฉพาะในลาต้ นพืชใบเลียงคู่เท่ านั้น ้ ในลาต้ น รากพืชใบเลียงคู่ ทุกชนิดและ ้ 3 ในลาต้ นพืชใบเลียงเดียวบางชนิด ้ ่ 4 ในลาต้ นของพืชจาพวกสนwww.themegallery.com
 10. 10. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 11. 11. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 12. 12. ข้ อที่ 4 ต้ นกระบองเพชรมีนาอยู่ภายในต้นมากเพราะ ้ 1 ต้ นกระบองเพชรมีลาตนใหญ่ และอ่ อนนุ่มอุ้มนาไว้ ได้ มาก ้ 2 ต้ นกระบองเพชรสามารถดูดนาได้ มาก ้ 3 ต้ นกระบองเพชรมีการคายนาน้ อยและสะสมนาไว้ มาก ้ ้ 4 ต้ นกระบองเพชรไม่ มการคายนาเลยเพราะไม่ มใบ ี ้ ีwww.themegallery.com
 13. 13. ถูกต้ องค่ะ!!! เราไปที่ข้อต่ อไปกันเลย NEXTwww.themegallery.com
 14. 14. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 15. 15. ข้ อที่ 5 เซลล์ อาหาร (phloem) ประกอบด้ วยเซลล์ ทเี่ มือแก่ แล้ วจะไม่ มนิวเคลียส แต่ ยงมี ่ ี ั ชีวตอยู่และมีการไหลเวียนแบบ cyclosis ด้ วยคือ ิ 1 sieve tube member 2 companion cell 3 phloem parenchycle 4 phloem fiberwww.themegallery.com
 16. 16. ถูกต้ องค่ะ!!! แล้วเจอกันใหม่ ครั้งหน้ า NEXTwww.themegallery.com
 17. 17. ผิดค่ะ!!! ลองกลับไปทาใหม่ อีกครั้งนะ BACKwww.themegallery.com
 18. 18. L/O/G/O อย่ าลืม!!! อ่ านหนังสื อกันด้ วยนะคะ..... www.themegallery.com

×