΢τρατηγικές ΢σνεργατικής Μάθησης ποσ    σποστηρίζονται από ΣΠΕ        (CSCL)  Θ.Ε.: 2.3 ΣΠΕ ΠΟΤ ΤΠΟ΢ΣΗΡΘΖΟΤΝ ...
Περιεχόμενα ΠαρουσίασηςΑλαγθαηόηεηα ρξήζεο καζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ΢πλεξγαηηθή κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή (CSCL)Κπξ...
Από τις θεωρίες μάθησης στις μαθησιακές         στρατηγικέςΕίλαη ζπρλόο ν πξνβιεκαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηη...
΢τρατηγικές Διδασκαλίας / μαθησιακές στρατηγικές Μία ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο (teaching strategy) είλαη κία πεξηγξαθή ελόο...
΢πλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning)                   Μάζεζε κέζσ ζπλεξγαζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζη...
΢πλεξγαηηθή κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε         ππνινγηζηή (CSCL)Η ζςνεπγαηική μάθηζη με ηην ςποζηήπιξη ςπολογιζηή (...
΢υνεργατική μάθηση: συνθήκες  Αλάγθε ύπαξμεο ελόο κέζνπ πνπ επηηξέπεη  ηελ θνηλή δξαζηεξηόηεηα θαη ελόο κέζνπ  επηθν...
Κυριότερες στρατηγικές συνεργατικής μάθησης που   μπορεί να υποστηριχθούν από τις ΣΠΕ                 h...
Jigsaw strategy 1/2
Jigsaw strategy 2/2Ο εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ην καζεζηαθό πεξηερόκελν ζε 4-5 βαζηθέοππνθαηεγνξίεο θαη νη καζεηέο δηαθξίλνληα...
ΤΠΕ               Μαζεζηαθή ζηξαηεγηθή JigsawΣσζηήμαηα αζύγτρονης        Επηθνηλσλία κειώλ νκάδσλ (f...
ΤΠΕ                           Μαζεζηαθή ζηξαηεγηθή JigsawΕργαλεία ζσνεργαηικής μάθηζηςWiki,   ...
Η μαθησιακή στρατηγική Think Pair Share 1/2         (TPS)
Η μαθησιακή στρατηγική Think Pair Share 2/21ε Φάζε: Αηνκηθόο ζηνραζκόο (Think)Αλαθνίλσζε ηνπ εξσηήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηη...
Η μαθησιακή στρατηγική Πυραμίδα (Pyramid       ή Snowball)1/2
Η μαθησιακή στρατηγική Πυραμίδα  (Pyramid ή Snowball)1/2   1ε Φάζε: Παξνπζίαζε πξνβιήκαηνο   Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζη...
Η μαθησιακή στρατηγική Παιχνίδι Ρόλων  (Role Playing ή Simulation) 1/2
Η μαθησιακή στρατηγική Παιχνίδι Ρόλων          (Role Playing ή Simulation) 2/2      •  Παξνπζίαζε ηνπ ζέκα...
Η μαθησιακή στρατηγική Καταιγισμός ιδεών     (Brain storming) 1/2
Η μαθησιακή στρατηγική Καταιγισμός ιδεών     (Brain storming) 1/2           • Αλαθνίλσζε ηνπ εξσηήκαηνο απ...
Η μαθησιακή στρατηγική ΢χέδιο Εργασίας       (Project)1/1
Η μαθησιακή στρατηγική ΢χέδιο Εργασίας       (Project) 2/2
Η μαθησιακή στρατηγική Αναζήτηση στον   παγκόσμιο ιστό (WebQuest)
Η μαθησιακή στρατηγική Εννοιολογική         Φαρτογράφηση (Concept Mapping)Research Methods Knowledge Base (a web-...
Σν Μπλε θαπέιν          αλαπαξηζηά ηνλ έιεγρν Η μαθησιακή στρατηγική Six Hats                 ...
Η μαθησιακή στρατηγική ScamperΗ ηερληθή SCAMPER βαζίδεηαη ζε αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζεκία ππάξρνπζα εξγαζία ώζηε λα δεκηνπξγ...
Η μαθησιακή στρατηγική e AΡ-ΜΑ (Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση):       Μέθοδος επίλυσης προβλήματος            ...
Σηραηηγικές Σσνεργαηικής Μάθηζης                 Think  Jigsaw  Καταιγιςμόσ  Πυραμίδ   Παιχνίδι  ...
Βιβλιογραφία  Dell’Olio, J. & Donk, T., (2007). Models of teaching: Connecting students with standards, USA:  Sage Pup...
θεματικήενότητα2 cscl+ict
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

θεματικήενότητα2 cscl+ict

369 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

θεματικήενότητα2 cscl+ict

 1. 1. ΢τρατηγικές ΢σνεργατικής Μάθησης ποσ σποστηρίζονται από ΣΠΕ (CSCL) Θ.Ε.: 2.3 ΣΠΕ ΠΟΤ ΤΠΟ΢ΣΗΡΘΖΟΤΝ ΣΘ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΘΚΕ΢ ΜΑΘΗ΢Η΢ Αλεξανδρή Ελευθερία Υιλόλογος MSc e-learning ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΨΝ
 2. 2. Περιεχόμενα ΠαρουσίασηςΑλαγθαηόηεηα ρξήζεο καζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ΢πλεξγαηηθή κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή (CSCL)Κπξηόηεξεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζνύλ από ηηο ΣΠΕ
 3. 3. Από τις θεωρίες μάθησης στις μαθησιακές στρατηγικέςΕίλαη ζπρλόο ν πξνβιεκαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ην: πνηα ζεσξία λα επηιέμνπλ πώο λα ηελ πινπνηήζνπλ αλ ππάξρνπλ εξγαιεία γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηελ πινπνηήζνπλ
 4. 4. ΢τρατηγικές Διδασκαλίας / μαθησιακές στρατηγικές Μία ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο (teaching strategy) είλαη κία πεξηγξαθή ελόο ζρήκαηνο δηδαζθαιίαο, κηα αθνινπζία από αιιειέλδεηεο δραζηηριόηηηες πνπ εθηεινύλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη ν εθπαηδεπηήο, νη νπνίεο επηιέγνληαη κε βάζε κηα παιδαγωγική θεώρηζη θαη έρνπλ σο ζθνπό λα θαηαζηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή.
 5. 5. ΢πλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning) Μάζεζε κέζσ ζπλεξγαζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζεσξίεο όηη ε κάζεζε είλαη (ή/θαη κπνξεί λα βειηησζεί κέζα από) κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία Σσνεργαηική μάθηζη σποζηηριζόμενη από σπολογιζηές (CSCL) ζεκαίλεη κάζεζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη από ππνινγηζηέο, ε νπνία κειεηά θαη πεξηιακβάλεη ηόζν ηε ζεσξεηηθή πιεπξά, όζν θαη ηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο θαη πώο απηέο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε 5 http://gsic.tel.uva.es/collage
 6. 6. ΢πλεξγαηηθή κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή (CSCL)Η ζςνεπγαηική μάθηζη με ηην ςποζηήπιξη ςπολογιζηή (CSCL) είλαη έλα απόηα πην ζεκαληηθά εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα αθνζησκέλν ζηε βειηίσζε ηεοδηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κε ηε βνήζεηα ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλπιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (Dillenbourg, 1999).Εηδηθόηεξα, ε ΢πλεξγαηηθή Μάζεζε Με Τπνζηήξημε Τπνινγηζηή θαίλεηαη:1. λα εληζρύεη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ,2. λα πξνάγεη ηελ νηθνδόκεζε ζπλεξγαηηθήο γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμεδεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο (Hakkarainen, 2003),3. λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ζύλζεηεο ζθέςεο (Hoadley & Linn, 2000).
 7. 7. ΢υνεργατική μάθηση: συνθήκες Αλάγθε ύπαξμεο ελόο κέζνπ πνπ επηηξέπεη ηελ θνηλή δξαζηεξηόηεηα θαη ελόο κέζνπ επηθνηλσλίαο Αλάγθε γηα δόκεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ξόινη, ζηόρνη, πιηθό, θάζεηο) Σερλνινγηθό πεξηβάιινλ σο θνηλόο ρώξνο θαη κέζν ζπλεξγαζίαο
 8. 8. Κυριότερες στρατηγικές συνεργατικής μάθησης που μπορεί να υποστηριχθούν από τις ΣΠΕ http://cosy.ds.unipi.gr/wiki/
 9. 9. Jigsaw strategy 1/2
 10. 10. Jigsaw strategy 2/2Ο εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ην καζεζηαθό πεξηερόκελν ζε 4-5 βαζηθέοππνθαηεγνξίεο θαη νη καζεηέο δηαθξίλνληαη ζε αληίζηνηρν αξηζκόνκάδσλ κε βάζε ηα ζέκαηα ησλ ππνθαηεγνξηώλ, αλαιακβάλνληαοην ξόιν ηνπ εηδηθνύ ζην αληίζηνηρν ζέκα, ζπγθξνηώληαο έηζη ηηονκάδεο εηδηθώλ (expert groups)Ο ζηόρνο είλαη, αθνύ νη «εηδηθνί» κειεηήζνπλ ηα θαζνξηζκέλαζέκαηα, λα επηζηξέςνπλ ζηηο αξρηθέο νκάδεο (home groups) θαη λα«δηδάμνπλ» ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, επηιύνληαο ηαπηόρξνλα ηπρόλαπνξίεο ηνποΟη καζεηέο ζπγρξόλσο αλήθνπλ θαη ζε κηθξέο εηεξνγελείοεπξύηεξεο νκάδεο Jigsaw ή home groups, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλθαηά ηελ αθεηεξία αιιά θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήοδξαζηεξηόηεηαοΚαηά ηελ ηειηθή θάζε ε ηάμε ζπγθεληξώλεηαη απνηηκά ηελ εκπεηξίαηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη καζεηέο αμηνινγνύληαη ζεαηνκηθό πιένλ επίπεδν
 11. 11. ΤΠΕ Μαζεζηαθή ζηξαηεγηθή JigsawΣσζηήμαηα αζύγτρονης Επηθνηλσλία κειώλ νκάδσλ (forums expert groups, chat) , αλέβαζκαεπικοινφνίας: moodle εξγαζηώλ, δεκνζίεπζε βνεζεηηθώλ αξρείσλ, scorm_based lessonsΛογιζμικά εννοιολογικής Μύεζε ζηελ νξνινγία ησλ εηδηθώλ πεδίσλ, εξγαζίεο νκάδσλ,ταρηογράθηζης παξνπζίαζε λέαο γλώζεο, έιεγρνο θαηαλόεζήο ηεο, αλαπαξάζηαζεhttp://open-tube.com/top-12-best- πξνβιεκάησλfree-mind-mapping-tools-2http://www.mind-mapping.org.http://belvedere.sourceforge.net/http://www.mind42.com/Μητανές αναζήηηζης Αλαδήηεζε πιηθνύ από νκάδεο εηδηθώλ(προζαρμοζμένες) Rollyo: είλαη κία κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηαhttp://rollyo.com/ δεκηνπξγίαο «πξνζαξκνζκέλσλ» κεραλώλ αλαδήηεζεο πνπ πεξηνξίδνπλhttp://fur.ly/ ην «ςάμηκν» ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεπζεί κε έλα όλνκα –ζρεηηθό κε ην πεξηερόκελό ηνπο fur.ly :Σπληόκεπζε πνιιαπιώλ δηεπζύλζεσλ URLΕργαλεία κοινφνικής δικηύφζης Ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επηθνηλσλίαο νκάδσλfacebook , twitter, my spaceΕικονικοί κόζμοι Γηα ζπλεξγαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε ησλ νκάδσλOnline games και animations Με ην Voki ( http://www.voki.com/) κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνΕργαλεία δημιοσργίας υηθιακών ςεθηαθό καο αληηπξόζσπν ζην δηαδίθηπν. Είλαη δηαζθεδαζηηθό.ανηιπροζώπφν Πξνζζέηεη έλα «αλζξώπηλν» ραξαθηεξηζηηθό ζε κηα δηθηπαθή ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν, ζε έλα ηζηνιόγην myavatareditor: Διαδικτυακό εργαλείο δθμιουργίασ avatar
 12. 12. ΤΠΕ Μαζεζηαθή ζηξαηεγηθή JigsawΕργαλεία ζσνεργαηικής μάθηζηςWiki, Σα wiki είναι ςυνεργατικοί διαδικτυακοί χϊροι όπου μποροφμε να δθμιουργιςουμε και ναhttp://wikieducator.org/Main_Page, μοιραςτοφμε πλθροφορίεσ με τα μζλθ των ομάδωνhttp://pbworks.com/,http://www.wikispaces.com,http://www.mediawiki.org,http://atwiki.assistivetech.net/index.php/ATWiki_Home, http://foswiki.org/Glog, Σο Glogster είναι ζνασ χϊροσ δθμιουργικότθτασ όπου οι μακθτζσ μποροφν, εφκολα, ναhttp://edu.glogster.com καταςκευάςουν μια ψθφιακι αφίςα (glog). Πρόκειται για μια διαδικτυακι ιςτοςελίδα δθμιουργίασ διαδραςτικισ αφίςασ.Popplet, Σο Popplet (http://popplet.com/) είναι ζνα web based ςυνεργατικό εργαλείοhttp://popplet.com/ προςφζρει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ενόσ πολυμεςικοφ «τοίχου» με πλθροφορίεσ (κείμενο, ςχζδιο, εικόνεσ, βίντεο) που μποροφν να διαμοιραςτοφν http://www.youtube.com/watch?v=DU5q7ms4LfI&feature=player_embeddedBlog, Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία υποςτθρίηοντασ τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθ ςυγκρότθςθ κοινοτιτων μάκθςθσ. Με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ είναι δυνατι θ ανάπτυξθ εικονικϊν αναγνωςτικϊν κοινοτιτων όπου οι μακθτζσ εναλλάςςουν τουσ ρόλουσ του αναγνϊςτθ και του ςυγγραφζα εκφράηοντασ τισ ςκζψεισ τουσ, ςχολιάηοντασ και επικοινωνϊντασ με άλλουσ -μζςα ςτο χϊρο και ςτο χρόνο.Google docs Βοθκοφν ςτθν από κοινοφ διαμόρφωςθ ενόσ αρχείου κειμζνου ι μιασ παρουςίαςθσ http://www.youtube.com/watch?v=urrvY0YQWE4&feature=player_embeddedΛογιζμικό διαμοιραζμού σλικού Για ποικιλία ςτουσ τρόπουσ διαμοιραςμοφ του υλικοφ των ομάδωνyoutube.com, flickr.com, slideshare.com Speaking Image: Διαδικτυακό εργαλείο για διαδραςτικό ςχολιαςμό εικόνων. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο: http://bit.ly/g1JdnpΕργαλεία παροσζιάζεφν Σο Voicethread (http://voicethread.com/#home) είναι ζνα ςυνεργατικό, πολυμεςικό εργαλείο παρουςιάςεων που περιζχει εικόνεσ, κείμενα και βίντεο, επιτρζποντασ ςτουσ ανκρϊπουσ να πλοθγθκοφν ςτισ ςελίδεσ και να αφιςουν ςχόλια με πζντε τρόπουσ –χρθςιμοποιϊντασ φωνι Prezi: To Prezi είναι ζνα online εργαλείο λογιςμικοφ που ςασ επιτρζπει να δθμιουργιςετε εντυπωςιακζσ παρουςιάςεισ προςελκφοντασ τθν προςοχι του ακροατθρίου με εφζ, όπωσ το zoom ( e- learning news: http://bit.ly/inhuhX )
 13. 13. Η μαθησιακή στρατηγική Think Pair Share 1/2 (TPS)
 14. 14. Η μαθησιακή στρατηγική Think Pair Share 2/21ε Φάζε: Αηνκηθόο ζηνραζκόο (Think)Αλαθνίλσζε ηνπ εξσηήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό.΢ηνραζκόο ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζέκαηνο από ηνλθάζε εθπαηδεπόκελνπ αηνκηθά.2ε Φάζε: ΢πδήηεζε αλά δεύγε (Pair)Καζνξηζκόο ησλ επηκέξνπο δεπγαξηώλ.΢ηνραζκόο ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζέκαηνο αλά δεύγεεθπαηδεπνκέλσλ.Καηαγξαθή ηδεώλ - απαληήζεσλ.3ε Φάζε: Δηακνηξαζκόο ηδεώλ (Share)Παξνπζίαζε ησλ ηδεώλ από ηα επηκέξνπο δεύγε ζεόιε ηελ ηάμε.Κνηλή ζπδήηεζε.
 15. 15. Η μαθησιακή στρατηγική Πυραμίδα (Pyramid ή Snowball)1/2
 16. 16. Η μαθησιακή στρατηγική Πυραμίδα (Pyramid ή Snowball)1/2 1ε Φάζε: Παξνπζίαζε πξνβιήκαηνο Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηνπο δίλεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο. Κάζε εθπαηδεπόκελνο αηνκηθά (ή δεύγε εθπαηδεπνκέλσλ) κειεηάεη ην πξόβιεκα θαη πξνβαίλεη ζηελ πξόηαζε κίαο αξρηθήο ιύζε. 2ε Φάζε: ΢ύγθξηζε θαη πξόηαζε επηκέξνπο ιύζεσλ Αλαπηύζζνληαη κεγαιύηεξεο νκάδεο ζπκκεηερόλησλ, νη νπνίνη ζπγθξίλνπλ θαη κειεηνύλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξνεγνύκελε θάζε θαη πξνηείλνπλ κηα λέα νκόθσλε ιύζε. 3ε Φάζε: Πξόηαζε ηειηθήο ιύζεο Όιεο νη νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ ζπδεηνύλ θαη πξνηείλνπλ κηα ηειηθή θαη θνηλά απνδεθηή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
 17. 17. Η μαθησιακή στρατηγική Παιχνίδι Ρόλων (Role Playing ή Simulation) 1/2
 18. 18. Η μαθησιακή στρατηγική Παιχνίδι Ρόλων (Role Playing ή Simulation) 2/2 • Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο- πξνβιήκαηνο πνπ ζα δηεξεπλεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό. • Πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ηεο πξνζνκνίσζεο.1η ΦΑΣΗ: • Καζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ. • Οξγάλσζε ηνπ ζελαξίνπ (θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο, αλάζεζε ξόισλ). • Αηομική εξάζκηζη ηος πόλος2η ΦΑΣΗ: • Αηνκηθή κειέηε θαη εμάζθεζε ηνπ ξόινπ. • Παξνρή επεμεγήζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό.3η ΦΑΣΗ: • Εθαπμογή πποζομοίωζηρ ζε μικπέρ ομάδερ4η ΦΑΣΗ • Εθαπμογή πποζομοίωζηρ ζηα πλαίζια ηηρ ηάξηρ5η ΦΑΣΗ: • Διαμοιπαζμόρ και έκβαζη ζςμπεπαζμάηων
 19. 19. Η μαθησιακή στρατηγική Καταιγισμός ιδεών (Brain storming) 1/2
 20. 20. Η μαθησιακή στρατηγική Καταιγισμός ιδεών (Brain storming) 1/2 • Αλαθνίλσζε ηνπ εξσηήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 1ε Φάζε: • Καζνξηζκόο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ. Καηαηγηζκόο ηδεώλ • Καηαηγηζκόο ηδεώλ. ζηα πιαίζηα ησλ • Καηαγξαθή επηκέξνπο ηδεώλ- απαληήζεσλ. νκάδσλ • Σειηθή εμέηαζε θαη δηεπθξίληζε ησλ επηκέξνπο ηδεώλ • Παξνπζίαζε ησλ ηδεώλ από ηηο 2ε Φάζε: ΢πδήηεζε επηκέξνπο νκάδεο ζε όιε ηελ ηάμε. ζηα πιαίζηα ηεο • Κνηλή ζπδήηεζε ηάμεο
 21. 21. Η μαθησιακή στρατηγική ΢χέδιο Εργασίας (Project)1/1
 22. 22. Η μαθησιακή στρατηγική ΢χέδιο Εργασίας (Project) 2/2
 23. 23. Η μαθησιακή στρατηγική Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό (WebQuest)
 24. 24. Η μαθησιακή στρατηγική Εννοιολογική Φαρτογράφηση (Concept Mapping)Research Methods Knowledge Base (a web-based textbook), http://www.socialresearchmethods.net/kb/conmap.php
 25. 25. Σν Μπλε θαπέιν αλαπαξηζηά ηνλ έιεγρν Η μαθησιακή στρατηγική Six Hats Σν Λεσκό θαπέιν όιεο ηεο δηαδηθαζίαο. αλαπαξηζηά ηα Πξνηείλεη θαη θαζνδεγεί ηα δεδνκέλα θαη ηηο επόκελα βήκαηα, ηόζν πιεξνθνξίεο ηηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθέο κε ηελ ζπλάληεζεο όζν θαη κεηά. θαηάζηαζε ή ην πξόβιεκα. Είλαη αληηθεηκεληθή γλώζε,Σν Μαύρο θαπέιν ζπιιέγεη όιεο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο Σν Πράζινο κηαο ιύζεο ή θαπέιν παξάγεη λέεο απόθαζεο. ηδέεο, πξνηάζεηο ή Πεξηγξάθεη ιύζεηο. ΢πκβνιίδεη θηλδύλνπο, ηελ αλνηρηή θαη δπζθνξίεο ή δεκηνπξγηθή ζθέςε αξλεηηθέο επηπηώζεηο. Κίηρινο θαπέιν ζπιιέγεη ηηο Σν Κόκκινο θαπέιν ζεηηθέο πηπρέο αλαπαξηζηά ηηο κηαο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνηεηλόκελεο αληηιήςεηο ελόο ιύζεο, ηα πξνβιήκαηνο ή κίαο πιενλεθηήκαηα ή θαηάζηαζεο. Είλαη κηα ηα κειινληηθά ππνθεηκεληθή νθέιε εκπεηξία, ζπλαηζζήκα ηα θαη δηαίζζεζε
 26. 26. Η μαθησιακή στρατηγική ScamperΗ ηερληθή SCAMPER βαζίδεηαη ζε αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζεκία ππάξρνπζα εξγαζία ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαθαηλνύξην πξντόλ.Είλαη αξθηηθόιεμν θαη ζεκαίλεη:S - Substitute - Αληηθαζηζηώ ζηνηρεία, πιηθά, ηδηόηεηεο θαηαλζξώπνπο.C - Combine - ΢πλδπάδσ λέα ή πξνγελέζηεξα πιηθά-ζηνηρεία- ηδηόηεηεο. ΢πλεξγάδνκαη κε άιινπο αλζξώπνπο.ελζσκαηώλνκαη κε άιια ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο.A - Adapt - Πξνζαξκόδσ θαη αιιάδσ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηακηαο ππάξρνπζαο ππεξεζίαο, δηαδηθαζίαο ή ελόο πξντόληνο.M - Modify - Σξνπνπνηώ ή κεγηζηνπνηώ ηηο ηδηόηεηεο ελόοπξντόληνο/ππεξεζίαο/δηαδηθαζίαο.P - Put to another use - Τηνζεηώ λέα ρξήζε θαη εληνπίδσθαηλνηόκεο ιεηηνπξγηθόηεηεο ή ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο.E - Eliminate - Απινπνηώ- αθαηξώ ηδηόηεηεο θαη ζηνηρεία ηανπνία πεξηπιέθνπλ έλα ζύζηεκα ή κηα δηαδηθαζία θαηθαηαιήγνπκε ζηνλ ππξήλα ηεο πην βαζηθήο θαη νπζηαζηηθήοιεηηνπξγίαο.R - Reverse - Αληηζηξέθσ ή αλαπνδνγπξίδσ
 27. 27. Η μαθησιακή στρατηγική e AΡ-ΜΑ (Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση): Μέθοδος επίλυσης προβλήματος Επίπεδν Όλνκα Πεξηγξαθή Επίδεημε ησλ Εκπαιδεσηικός ζηξαηεγηθώλ ζθέςεο θαηά ηελ επίιπζε 1 Παξαηήξεζε ελόο Εκπαιδεσηικός πξνβιήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Υξήζε ησλ ππνδεηθλπόκελ Εκπαιδεσηικός σλ ζηξαηεγηθώλ ζθέςεο ζε 2α ΢πλεξγαζία 4σλ παξόκνην πξόβιεκα από δηαθνξεηηθό ζπλεξγάηε ζε θάζε βήκα. Εκπαιδεσηικός Αηνκηθή επίιπζε κε έθθξαζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζθέςεο ζην 2β ΢πλεξγαζία 2σλ ζπλεξγάηε θαη παξαθνινύζεζ ε ηεο επίιπζεο Εκπαιδεσηικός από ην ζπλεξγάηε. Αηνκηθή επίιπζε Ηκη- κε 3 Καζνδήγεζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. Εκπαιδεσηικός Πξνζαξκνζκέλ ε ρξήζε ησλ Εκπαιδεσηικός ζηξαηεγηθώλ 4 Απηό-Ρύζκηζε ζθέςεο αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο.
 28. 28. Σηραηηγικές Σσνεργαηικής Μάθηζης Think Jigsaw Καταιγιςμόσ Πυραμίδ Παιχνίδι Ιςτοε- Scamper Εννοιο Six Hats e AΡ-ΜΑ Pair (΢υναρ- ιδεϊν α Ρόλων ξερεφ- λογικι Share μολόγθ (Brain (Pyramid (Role νθςθ Χαρτογρ ΤΠΕ (TPS) ςθ) storming) ι Playing ι (Web άφθςθ Snowball) Simulation) Quest) Concept mappingΣσζηήμαηα αζύγτρονης √ √ √ √ √επικοινφνίας moodleΛογιζμικά εννοιολογικής √ √ √ √ √ταρηογράθηζηςΜητανές αναζήηηζης √ √Εργαλεία ζσνεργαηικής √ √ √ √ √ √ √ √μάθηζηςWiki, Blog, Glog, Popplet, VoicethreadΕργαλεία κοινφνικής √δικηύφζης facebook, twitter ,My spaceΕργαλεία δημιοσργίας √ √υηθιακών ανηιπροζώπφνGoogle docs √ √ √ √Εικονικοί κόζμοι √ √ √Online games και animationsΛογιζμικό διαμοιραζμού √ √σλικούΣσζηήμαηα ηλεκηρονικής √ √υηθοθορίας (e-voting)Εργαλεία παροσζιάζεφν √ √Εργαλεία κατασκευής √ψηφιακών κόμικς
 29. 29. Βιβλιογραφία Dell’Olio, J. & Donk, T., (2007). Models of teaching: Connecting students with standards, USA: Sage Puplication. Dillenbourg, P. (1999). Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. Oxford, UK: Elsevier Science. Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Strategies for teachers: teaching content and thinking skills. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Hakkarainen, K. (2003). Emergence of progressive-inquiry culture in computer supported collaborative learning. Learning Environments Research, 6, 199-220. Hoadley, C. M., & Linn, M. C. (2000). Teaching science through online, peer discussions: Speak easy in the knowledge integration environment. International Journal of Science Education, 22, ( 8), 839-857. Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2000) Models of teaching (6th ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Ρεηάιεο ΢.: Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο καζήκαηνο ΢πζηήκαηα Δηαρείξηζεο Μάζεζεο, ΠΜ΢ Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 2008 Αιεμαλδξή, Ε., (2010) ΢ρεδηαζκόο θαη αμηνιόγεζε ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ππνζηεξηδόκελσλ από ηελ ηερλνινγία. Μεηαπηπρηαθή Δηαηξηβή. Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Αιεμαλδξή, Ε., Παξαζθεπά, Φ., (2010.) ΢ρεδηαζκόο ζηξαηεγηθώλ αλάπηπμεο ζπλαηζζεκαηηθώλ δεηθηώλ κάζεζεο ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο. ΢ην: Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.) (2010). Πξαθηηθά 7νπ Παλειιήληνπ ΢πλεδξίνπ κε Δηεζλή ΢πκκεηνρή "Οη ΣΠΕ ζηελ Εθπαίδεπζε". ΕΣΠΕ: Κόξηλζνο.(ζζ.113-120 ειεθηξνληθόο δίζθνο) ISBN: 978-960-88359-5-5 ISSN: 1792-5010

×