Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları

2,644 views

Published on

this slide is related to marketing in Azeri language,i think you will like this

Published in: Education
 • Be the first to comment

Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları

 1. 1. Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları BDU Beynəlxalq Hüquq və BeynəlxalqMünasibətlər fakültəsi Dünya iqtisadiyyatı ixtisası Qrup 502 Slaydı hazırlayanlar: Cəfərli Lalə Ələkbərli Lalə Məmmədli Banuçiçək Əmrahlı Orxan
 2. 2. Qiymət nədir? Qiymət dar mənada məhsula və ya xidmətə təyinedilən pul məbləğidir. Daha geniş mənada isə qiymətməhsul və ya xidmətdən istifadə etmək üçün istehlakçılarınmübadilə etdiyi dəyərlər toplusudur. Tarix boyu qiymətləralıcı və satıcılar arasında aparılan danışıqlar nəticəsindətəyin olunurdu. Sabit qiymət siyasəti – XIX əsrin sonlarındaəmələ gəlmişdir.Təqribən 100 il keçdikdənsonra,indi, şirkətlərin əksəriyyəti dinamik qiymətqoymadanistifadə edirlər. Dinamik qiymətqoyma- fərdi müştərilərdənvə şəraitlərdən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərin təyinedilməsidir. İnternet, korporativ şəbəkə və naqilsizkommunikasiya xidmətləri heç vaxt olmadığı kimi alıcıları vəsatıcıları əlaqələndirir.
 3. 3. Qiymətqoyma qərarlarına təsir edən amillər • Marketinqin məqsədləri • Bazarın və tələbin təbiətiDaxili amillər Xarici amillər • Marketinq kompleksinin strategiyaları • Rəqabət • Xərclər • Digər ətraf mühit amilləri (iqtisadiyyat, • Təşkilati məsələlər vasitəçilər, hökumət, sosial qayğılar)
 4. 4. Qiymət tələb asılılığının təhliliŞirkət tərəfindən təyin olunmuş qiymət tələbin müxtəlifsəviyyələrinə uyğun olur. Təyin olunmuş qiymətin və onunnəticəsi olaraq tələbin səviyyəsi arasında olan asılılıq tələbəyrisi adlanır.Tələb əyrisi bazarda müəyyən vaxt ərzindəmüxtəlif qiymətə alına biləcək məhsulun miqdarını göstərənəyridir. Normal hallarda tələb və qiymət tərs mütənasibolur, yəni qiymət yuxarı olduqda tələb aşağı olur.
 5. 5. Əsas qiymətqoyma üsulları • orta xərclər üstə gəl Xərc qiymət, zərərsizlikn yönümlü nöqtəsinin təyini və yanaşma məqsəd mənfəətini təmin edən qiymət • Qiymətin satıcıların Dəyər xərclərinə yönümlü deyil, alıcıların dəyər qiymətin qavrayışlarına təyini əsasən təyin edilməsi • cari qiymətlər Rəqabət əsasında və qapalı yönümlü hərraclar əsasında yanaşma qiymətin təyin edilməsi
 6. 6. Xərc yönümlü qiymətqoymanın duyulan dəyərə əsaslanan qiymətqoyma ilə müqayisəsi Xərc yönümlü qiymətqoyma Məhsul Xərc Qiymət Dəyər Müştərilər Duyulan dəyərə əsaslanan qiymətqoymaMüştərilər Dəyər Qiymət Xərc Məhsul
 7. 7. Yeni məhsula qiymətin təyini strategiyaları Bazarın qaymağını Bazara nüfuz etmək götürmək üçün təyin olunan qiymətlər• Məhsula yüksək • Çoxsaylı qiymət ödəyə biləcək alıcılar cəlb seqmentlərdən etmək və böyük maksimum gəlir əldə gəlirlər etmək məqsədilə yeni qazanmaq məhsullara yüksək məqsədilə yeni qiymətlərin təyin məhsullara olunması. aşağı qiymətlərin təyin olunması
 8. 8. Məhsul çeşidlərinə qiymət təyini strategiyaları Məhsul çeşidinə • Rəqiblərin qiymətlərinə, müştərilər müxtəlif xüsusiyyətləri dəyərlənməsinə və məhsullara sərf olunan xərclərə əsasən məhsul qiymət təyini xəttinə aid olan müxtəlif məhsullara qiymətlərin qoyulmasıTamamlayıcı məhsula • Əsas məhsulla birlikdə satılan əlavə və aksesuar məhsullara qiymət qiymət təyini qoyulması Ləvazimata qiymət • Yalnız əsas məhsulla birgə istifadə oluna bilən məhsullara qiymətin təyini təyini Kənar məhsullara • Əlavə məhsul təklif etməklə əsas məhsulun rəqabət qabiliyyətini təmin qiymət təyini edən qiymətqoyulmasıMəhsul komplektinə • Bir neçə məhsulun birləşdirilərək dəst halında endirimli qiymətlərlə qiymət təyini təklif edilməsi
 9. 9. Qiymətin tənzimlənməsi strategiyaları Endirimli və güzəştli Seqment üzrə qiymət Psixoloji qiymət təyini- vəsaitlərə qiymət təyini- Məhsul və Qiymətlərin sadəcə təyini- istehsalçı xidmət iqtisadi amillərini tərəfindən pərakəndə (hətta, qiymətlərdəki deyil, həmçinin onun satıcıya ödənilən müxtəliflik xərclərdəki psixoloji tərəfinihəvəsləndirici vəsaitdir müxtəlifliyə öyrənən qiymətqoyma ki, əvəzində o əsaslanmadığı halda strategiyasıdır. Burada istehsalçının belə)iki və ya dahah qiymət məhsul məhsullarını bu və ya artıq qiymətə satılır. haqqında nəyisə ifadə digər vasitə ilə etmək məqsədilə qaydaya salır. istifadə olunur.
 10. 10. Qiymətlərin tənzimlənməsi strategiyaları davamı... Həvəsləndirici Coğrafi qiymət təyini- Beynəlxalq qiymətqiymətqoyma- Satışların Şirkət həmçinin ölkənin təyini- Məhsulunutəcili artması məqsədilə və dünyanın müxtəlif beynəlxalq bazara məhsulların qiymətini yerlərində yaşayan çıxaran şirkətlər preyskurant (malların müştərilər üçün öz fəaliyyət göstərdikləri qiymət siyahısı) məhsullarını necə hər bir ölkədə qiymətlərisiyahıdakı qiymətlərdən qiymətləndirəcəyi müəyyən etməlidirlər. aşağı endirilməsi və haqqında qərar qəbul bəzən hətta, xərclərin etməlidir. azaldılması.

×