Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprenentatge basat en projectes

1,514 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aprenentatge basat en projectes

 1. 1. A PRENENTATGE B ASAT EN P ROJECTES ABP
 2. 2. QUÈ ÉS l’ ABP? <ul><li>Metodologia d’aprenentatge basada en el constructivisme </li></ul><ul><li>Utilitza un conjunt d’activitats i de propostes de treball al voltant d’una situació, escenari o problema </li></ul><ul><li>La finalitat és que l’alumne aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació i a integrar el coneixement. </li></ul>
 3. 3. FASES ABP <ul><li>PRESENTACIÓ DEL PROBLEMA </li></ul><ul><ul><li>Presentació d’una situació rellevant, d’importància personal o social, real o versemblant. </li></ul></ul><ul><li>DELIMITACIÓ DEL PROBLEMA </li></ul><ul><ul><li>Comprensió del problema </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de coneixements, idees prèvies i formulació de necessitats </li></ul></ul><ul><li>DELIMITACIÓ DE RECURSOS I ACCIONS </li></ul><ul><ul><li>Organització del procés de recerca d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Concreció de recursos necessaris i de la seva localitazació </li></ul></ul><ul><ul><li>Enumeració de les accions </li></ul></ul><ul><ul><li>Anticipació del producte personal que cal elaborar </li></ul></ul>
 4. 4. FASES ABP <ul><li>TREBALL INDIVIDUAL </li></ul><ul><ul><li>Aplicació del pla de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconducció del procés davant dificultats imprevistes o aparició de nous recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració de conclusions personals </li></ul></ul><ul><li>TREBALL DE GRUP </li></ul><ul><ul><li>Explicacions individuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Interacció en el grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió sobre els aprenentatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració del producte final </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació dels aprenentatges en noves situacions </li></ul></ul>
 5. 5. COM AVALUAR L’ ABP <ul><li>AVALUACIÓ INICIAL </li></ul><ul><ul><li>Coneixements previs alumne-grup classe </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats autocorrectives o debat classe </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats permetran escollir estratègies de treball </li></ul></ul>
 6. 6. COM AVALUAR L’ ABP <ul><li>AVALUACIÓ FORMATIVA </li></ul><ul><ul><li>A partir de diverses proves per veure l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>A través dels treballs, apunts,....es valora el ritme d’adquisició dels objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet modular el ritme de treball </li></ul></ul>DOSSIER D’APRENENTATGE
 7. 7. COM AVALUAR L’ ABP <ul><li>AVALUACIÓ SUMATIVA </li></ul><ul><ul><li>Permet veure el resultat final i l’assoliment dels objectius fixats </li></ul></ul><ul><ul><li>Es compara els objectius fixats a l’inici i els assolits al final de l’etapa. </li></ul></ul>RÚBRICA <ul><li>AUTOVALORACIÓ DEL SEU GRUP </li></ul><ul><li>VALORACIÓ DELS ALTRES GRUPS </li></ul><ul><li>VALORACIÓ DEL TREBALL PERSONAL </li></ul>
 8. 8. DOSSIER D’APRENENTATGE <ul><li>El DA és un recull documental elaborat per l’alumnat que mostra la feina que ha realitzat durant un període de formació </li></ul><ul><li>L’alumnat enregistra en el dossier el seu treball a mesura que es va desenvolupant l’activitat </li></ul>
 9. 9. DOSSIER D’APRENENTATGE <ul><li>FUNCIONS DEL DA </li></ul><ul><ul><li>Servir de pauta per al desenvolupament de la unitat didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Recollir històricament totes les activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar en evidència el treball individual i en grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser un registre fonamental per avaular i valorar </li></ul></ul>
 10. 10. DOSSIER D’APRENENTATGE <ul><li>TIPIFICACIÓ DEL DA </li></ul><ul><ul><li>Documentació històrica i de valoració </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treball en grup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificació: pluja d’idees, debats, acords (contracte didàctic) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comunicació: posada en comú </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Valoració: rúbriques, conclusions, reflexions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treball individual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recerca: descripció de conceptes, exercicis, resum manuscrit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elaboració: material d’ exposició, material en document, treball pràctic </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Valoració: reflexions, taules valoració, avaluació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Documentació de contingut </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La documentació de contingut porta referenciada una fitxa d’activitat </li></ul></ul></ul>
 11. 11. EXEMPLES FITXES DEL DA
 12. 12. EXEMPLES FITXES DEL DA
 13. 13. EXEMPLES FITXES DEL DA
 14. 14. EXEMPLES FITXES DEL DA
 15. 15. EXEMPLES FITXES DEL DA

×