Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exercici 1

1,774 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exercici 1

 1. 1. Exercici 1 <ul><ul><li>Analisi del nou currículum i l'ús de noves metodologies dins l'aula </li></ul></ul>comencem
 2. 2. Elements que trobem en l'exercici 1 <ul><li>1.- Quins elements del curriculum analitzarem? : </li></ul><ul><li>tres competències bàsiques </li></ul><ul><li>2.- Per què les competències i no altres elements? </li></ul><ul><li>3.- Què tractarem respecte a aquestes competències? </li></ul><ul><ul><ul><li>Tipologia de treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proposta d’activitats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necessitats del centre </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Quins elements del curriculum analitzarem? Competències bàsiques transversals <ul><li>- Tractament de la informació i competència </li></ul><ul><li>digital. </li></ul><ul><li>- Aprendre a aprendre. </li></ul><ul><li>- Competència d’autonomia i iniciativa personal. </li></ul>tipologia Activitats necessitats
 4. 4. Per què aquestes competències? <ul><li>He escollit 2 competències metodològiques i la competència personal, perquè aquestes són les que més s’han de treballar cap al final de l’escolaritat obligatòria, ja què, </li></ul><ul><li>l’objectiu final de l’educació és : “FER” DELS ALUMNES, CIUTADANS RESPONSABLES DE LA SOCIETAT FUTURA; </li></ul><ul><li>I per això han d’esdevenir persones amb capacitat de reflexionar, de buscar solucions, ...de treure el millor profit d’ells mateixos; </li></ul><ul><li>I aquestes competències parlen d’això, de l’autonomia dels alumnes a l’hora buscar informació, de tractar-la, de saber planificar la feina,.... </li></ul>tipologia Activitats necessitats
 5. 5. Què tractarem respecte a aquestes competències: <ul><li>Tipologia de treball </li></ul><ul><li>Proposta d’activitats </li></ul><ul><li>Necessitats del centre </li></ul>Activitats necessitats tipologia
 6. 6. Tipologia de treball de: <ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul>tipologia Activitats necessitats tipologia
 7. 7. Tipologia de treball <ul><ul><li>Tractament de </li></ul></ul><ul><ul><li>la informació i </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència </li></ul></ul><ul><ul><li>digital </li></ul></ul><ul><li>Estaria a cavall entre treball sistèmic i treball cooperatiu </li></ul><ul><li>En un primer moment seria més sistèmic per conèixer i pràcticar sobre com tractar la informació i després seria més cooperatiu per arribar a ser autònom en aquesta competència </li></ul>tipologia tipologia Activitats necessitats
 8. 8. Tipologia de treball <ul><li>Aprendre a </li></ul><ul><li>aprendre </li></ul><ul><li>En un primer moment inicial és necessari una i nstrucció directa i un treball sistemàtic , per crear hàbit. </li></ul><ul><li>En un segon moment i el més llarg i fonamental, s’hauria de potenciar el treball cooperatiu </li></ul>tipologia tipologia Activitats necessitats
 9. 9. Tipologia de treball <ul><li>Competència </li></ul><ul><li>d’autonomia i </li></ul><ul><li>iniciativa personal </li></ul><ul><li>Aquesta competència requereix un treball cooperatiu . </li></ul><ul><li>És una competència que requereix maduresa personal i contacte amb els altres. </li></ul>tipologia tipologia Activitats necessitats
 10. 10. Proposta d’activitats <ul><li>Aprofitant el fet que el curs vinent els nous currículums </li></ul><ul><li>s’implantaran a tota l’ESO, i a 4t els alumnes han de fer un treball </li></ul><ul><li>de recerca en grup, les meves activitats versaran sobre això: </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul>tipologia Activitats necessitats Activitats
 11. 11. Proposta d’activitats: Tractament de la informació i Competència digital <ul><li>Activitat : </li></ul><ul><li>Presentació oral </li></ul><ul><li>en grup d’un treball </li></ul><ul><li>de recerca realitzat </li></ul><ul><li>a classe en equip. </li></ul><ul><li>Estratègies : </li></ul><ul><ul><li>Parlar en públic correctament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer una presentació amb elements TIC ( powerPoint,…). </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribuir correctament el treball i el temps d’exposició. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser curòs en el llenguatge no verbal. </li></ul></ul><ul><li>Recursos TICs : </li></ul><ul><ul><li>Tots aquells elements que necessitin per fer entenedora la seva presentació oral: PowerPoint, gràfics, excel,… </li></ul></ul>Activitats Activitats tipologia necessitats
 12. 12. Proposta d’activitats: Aprendre a aprendre <ul><li>Activitat : </li></ul><ul><li>Fer un treball </li></ul><ul><li>d'investigació en grup </li></ul><ul><li>Estratègies : </li></ul><ul><ul><li>Capacitat de síntesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat d'organització i planificació de tasques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements sobre busqueda d'informació per diferents mitjans. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber treballar i escoltar a la resta de membres del grup. </li></ul></ul><ul><li>Recursos TICs : </li></ul><ul><ul><li>Tenir accés a la xarxa per poder localitzar la documentació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar diferents programes informàtics: editor de textos, d'imatges,... </li></ul></ul>Activitats Activitats tipologia necessitats
 13. 13. Proposta d’activitats: Competència d’autonomia i iniciativa personal <ul><li>Activitat : </li></ul><ul><li>Planificació en grup </li></ul><ul><li>de la feina a realitzar </li></ul><ul><li>Estratègies : </li></ul><ul><ul><li>Cooperar i respectar les opinions dels altres en la planificació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repartir tasques en funció dels coneixements de cadascú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Redacció i revisió conjunta del treball final. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorar el treball realitzat individualment i en grup. </li></ul></ul><ul><li>Recursos TICs : </li></ul><ul><ul><li>Utilitzar diferents programes d'internet que els permetin parlar i enviar-se informació en qualsevol moment. </li></ul></ul>Activitats Activitats tipologia necessitats
 14. 14. Necessitats del centre en qüestions TICs <ul><li>Més ordinadors per treballar en petits grups. </li></ul><ul><li>Més formació i coneixements dels professors/res en elements Tics, per poder aprofitar millor els recursos existents. </li></ul><ul><li>Una Xarxa més potent, que no es faci malbé constantment. </li></ul><ul><li>Què l'espai i temps de treball a l’aula sigui més flexible, és a dir que es posi en funció de les necessitats d’aprenentatge i no al revés. </li></ul><ul><li>Organitzar les aules per racons on sigui possible treballar de diferents maneras a mida que l’estudi avança. </li></ul><ul><li>Que tots els alumnes tinguin ordinador i accés a internet a casa, per continuar estant connectats. </li></ul>necessitats Tornem a l'inici Activitats tipologia necessitats

×