Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SALVADOR ARANETA MEMORIAL INSTITUTE
DEPARTAMENTO NG MABABANG PAARALAN
TAONG PANURUAN 2012-2013
IKA-WALO NA BUWANANG PAGSUS...
_______________________________________________________________________
II. Panuto: Tukuyin at isulatsapatlangangmgadetaly...
III. Panuto: Kompletuhinanghinihingingaspektongpandiwaupangmabuoang
talahanayan.
Pawatas
Naganap
Nagaganap
Magaganap
Hal. ...
B. Panuto: IsulatangPANkungang pang-uringnakasalungguhit ay panlarawan at
angPAM kung itonaman ay pamilang.
______ 56.Maha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Filipino iv 3rd qrt

490 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Filipino iv 3rd qrt

  1. 1. SALVADOR ARANETA MEMORIAL INSTITUTE DEPARTAMENTO NG MABABANG PAARALAN TAONG PANURUAN 2012-2013 IKA-WALO NA BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO IV – MASAYAHIN Pangalan : ______________________________________ Marka: _________________ Antas: _________________________________________ LagdangGuro : __________ Petsa : _________________________________________ LagdangMagulang :_______ I. Panuto: Basahin at unawaingmabutiangakda. Sagutinangmgatanongpagkatapos. ANG INAHING MANOK AT ANG KANYANG MGA SISIW Isanginahingmanokna may anaknatatlongsisiwangnaninirahansagitnangtanimanngmais. Isangaraw, lumabasngbahayangmagsasakang may-aringtaniman at sinabing, "Panahonnaupanganihinkoangakingmaisan!Kailangantawaginkoangakingmgakapitbahayupangtulunganakosaakingpag-anibukas!" Narinigitongmgasisiw at agadiminungkahisakanilangina, "Kailanganglumikasnatayorito at humanapngibangmatitirahaninang! Kung hindi, matatagpuantayoritongmgamagsisipag-anibukas at huhulihinupangpatayin!" "Huwagkayongmabahalamgaanak," angwikanginahingmanok."Kung mgakapitbahaylamangangaasahanniya, hindiagadmagsisipag-kilos angmgaiyon!May panahon pa tayoupangmanirahandito." Tama ngaangsinabinginahingmanok.Sapagkatkinabukasannga'ywalangmgakapitbahaynadumatingupangtumulongsapag-aningmagsasaka. "Kung hindikomaasahanangakingmgakapit-bahay, saakingmgakamaganakakolalapitupanghumingingtulongsaisasagawakongpag-anibukas!" "Narinigngmgasisiwangsinabingmagsasaka at dali-dalingiminungkahisakanilangina. Ngunitmuli, hindinabahalaanginahingmanok at sinabing, "Kung samgakamaganaklamangsiyaaasahindimagsisipagsunodangmgaiyon! May mgatrabaho ring dapatasikasuhinangmgaiyon at tiyaknahindimaasahan. May panahon pa tayoparamanirahanditomgaanak!" Kinabukasannga'y tama uliangsinabiniinahingmanok. Walangkamaganaknadumatingangmagsasakaupangtulungansiyasapag-anisamaisan. Dahildito, napilitanangmagsasakangtawaginangkanyanganak at sinabing, "Bukasnabukas din, tayongdalawanalamangangaanisaatingpananim.Walatayongibangmaaasahankundiang atingmgasarili!" Nang marinigiyonngmgasisiw, dali-dalisilangnagtungosakanilangina at iminungkahiritoangsinabingmagsasaka. Noon nagdesisyonanginahingmanoknalumisansilasalugarnaiyon, at sinabing, "Kung sinabingmagsasakanasiyanaanggagawangpag-ani, dapattayongmaniwala! Sapagkattotoongwalangsinumansiyangmaaasahankundiangkanyangsarili!" 1. Anoangibinalitangtatlongsisiwsakanilangina? ______________________________ _______________________________________________________________________ 2. Anoanguringpananimangnakatakdanganihinngmagsasaka? ______________ _______________________________________________________________________ 3. Kaninounanghihingingtulongangmagsasakaparaanihinangkanyangpananim? _______________________________________________________________________ 4. Kaninohulinghumingingtulongangmagsasakapara mag-ani? ______________ _______________________________________________________________________ 5. Anoangaralngkwentongbinasamo? ____________________________________
  2. 2. _______________________________________________________________________ II. Panuto: Tukuyin at isulatsapatlangangmgadetalyengpupunosabawat pangungusapbataysamgakwentongbinasa. 6. Anong P _____________ angnabubuodahilsaisangbagaynaaksidenteng nakapapasoksalamanngtalaba. 7. Anong P _____________ angbahagingpananalitangnagsasaadng kilos o galaw. 8. AnongD _____________ ohindipantaynapagtinginsakapwadahillangsa itsura o anyo. 9. Anong M _____________ angkatangianni Beatriz naagadnapansinngmga kaklasenangunasiyangipakilala. 10. Anong W _____________ angnawalasaisasamgakaklaseni Beatriz. 11. AnongS _____________ oidyomaangnagbibigaytalinghagasaatingwikasa anyongpasulat man o pasalita. 12. AnongS _____________ okasabihanangitinuturingnabulaklakngatingwika dahilsataglaynaindayog at malalimnakahulugan. 13. Anong P _____________angisanguringhayopnamaaaringtumagalnang mahigitlimangorassailalaimngtubig. 14. Anong P _____________ angsalitangnaglalarawan o nagbibigay-turingsamga pangngalan at panghalip. 15. Anong L _____________ angnakakasulat at hindi lead natuladnainaakalang nakakarami. III. Panuto: Isulatangkasingkahulugan at kasalungatngbawatsalita. Piliinangtamang sagotsakahon. 16. bakante - _____________ 17. kumikibo - _____________ 18. nawaglit - _____________ 19. kupas - _____________ 20. kahambugan - _____________ 21. kahibangan - _____________ 22. matalino - _____________ 23. pasya - _____________ 24. hinanakit - _____________ 25. himala - _____________ desisyon kalokohan makukulay tampo kayabangan tumatahimik okupado milagro natagpuan mautak
  3. 3. III. Panuto: Kompletuhinanghinihingingaspektongpandiwaupangmabuoang talahanayan. Pawatas Naganap Nagaganap Magaganap Hal. makinig nakinig ayusin inayos nakikinig makikinig 26. 27. malutas 28. nalulutas 29. magmahal 30. nagmamahal 31. magkaisa magpatawad nagkaisa 32. 34. 33. nagpapatawad 35. IV. Panuto: Biluganangpandiwanghindidapatmapabilangsapangkat. 36. nagbasa nagsulat nagsampay 37. lumulunok natutulog sumusubo 38. tumatakbo lumalakad nagdidilig 39. nagtatanim nagkukusot naghuhukay 40. naglalampaso nagwawalis sumasayaw V. Panuto: Isulatsapatlangangsalitangpupunosabawatsawikain at salawikain. Pumiling tamangsagotsaloobngkahon. kabayo Kutsero paroroonan dalita balita bibig sibuyas aanihin gawin butot 41. Balitang- ____________ - hinditotoongbalita. 42. __________’t-balat – payatnapayat. 43. Balat- ________________ - maramdamin. 44. Dalawaang _____________________ - madaldal o mabunganga. 45. Anak- ________________ - mahirap. 46. Aanhinmo pa angdamokungpataynaang _____________________. 47. Madalingsabihin, mahirap ___________________. 48. May taingaanglupa, may pakpakang ____________________. 49. Anghindilumingonsapinanggalingan, hindimakakaratingsa _______________. 50. Kung anoangitinanim, iyon din ang ________________________. VI. A. Panuto: Tukuyinkunganongpandamaangginamitsasumusunodna pahayag. Isulatangpaningin, panlasa, pandama, pandinig, at pang-amoy. _____________ 51.Naiinissi Aries salakasngiyakngkanyangkapatidnasi Gabriel. _____________ 52.Malamigangsimoynghanginsalabasngbahay. _____________ 53.Masayangkumakantaangmgabatasalansangan. _____________ 54.Mabahoangusokngsasakyansakalsada. _____________ 55.Makukulayangparolnanakasabitsatahanan.
  4. 4. B. Panuto: IsulatangPANkungang pang-uringnakasalungguhit ay panlarawan at angPAM kung itonaman ay pamilang. ______ 56.Mahabaang lapis ngbata. ______ 57.Magagandaangmgaguhitniyanglarawan. ______ 58.Isangdilawna lapis angregalongkanyangmgamagulang. ______ 59.Maramingbataangwalang lapis. ______ 60.Bilognaulapangmadalasniyangiginuguhit. VII. Panuto. Isulatsaunanghanayangsalitang-ugat at saikalawanghanaynaman ay isulatangpanlapingmakadiwang ginamit. SALITANG-UGAT Hal. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. PANLAPI kagat in VIII. Panuto: Ikahonang pang-uringginamitsabawatpangungusap. 71. Angmabaitnabata ay pinagpapalangPanginoon. 72. Ikawba ay masipagna mag-aaral? 73. Silaangmgamasayahingbatangatingpaaralan. 74. Payapaangbagongtaonsaaminglugar. 75. Si Roger Camba ay isangmatalinongbata. 76. Isa siyangmatapangnabayani. 77. Angmakukulaynabulaklak ay makikitasaparke. 78. Malalambotnakutsonangaminghihigaan. 79. NagingmasipagnaanaksiKitchie. 80. Angdalawangmalulusognabata ay nagsasayaw. Pagpalain kayo ngPoongMaykapal T. SHAW kagatin nagturo uminom naisip umalis sunduin pilitin nagluto iyakin turuan lumipad

×