Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Respondents, interpretation, recomendation, conclusion

474 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Respondents, interpretation, recomendation, conclusion

  1. 1. Saloobin ng mga Mag-aaral sa Kanilang mga Kaklaseng Koreano Ang aming grupo ay nagsagawa ng isang pagsusuri sa limapung (50) estudyanteng Bulacan State University upang alamin ang pangkalahatang saloobin ng mga mag-aaral na Pilipino sa kanilang mga kaklaseng Koreano. Sa pamamagitan ng Likert Typequestionnaire, aming binigyan ng kahulugan ang bawat koda: LS-------- ( Lubos na sumasang-ayon) S---------- ( Sumasang-ayon) BS-------- ( Bahagyang sumasang-ayon) HS------- ( Hindi sumasang-ayon) LHS------ (Lubos na hnidi sumasang-ayon) Frequency Distribution at Descriptive Measures ng Saloobin ng mga Mag-aaral sa Kanilang mga Kaklaseng Koreano. (50 Respondents) Berbal na Baryabol LS S BS HS LHS Mean Interpretasyon 1. Masaya ako dahil mayroon akong mga Koreanong kaklaseng nakakasama sa loob ng aming silid-aralan. 17 26 7 0 0 4.18 PPA 2. Nangangamba ako sa pagdami ng mga Koreano naming kaklase sapagkat nalalamangan nila ako sa akademiks. 0 6 11 17 16 2.14 NPA 3. Natatakot ako na balang araw ay karamihan sa mga Koreanong nakapagtapos ng pag- aaral sa ating bansa ay kunin ng mga kumpanya upang magtrabaho kaysa sa mga Pilipino. 24 13 3 2 8 3.86 PPA 4. Natutuwa ako sapagkat madali kong naging kaibigan ang mga kaklase kong Koreano. 18 8 15 9 0 3.7 BPA
  2. 2. 5. Nababagabag ako sa aking grado sa English sapagkat mas pinagtutuunan ng pansin ng aming guro ang aming mga kaklaseng koreano. 7 11 13 10 9 2.94 BPA 6. Nakakaramdam ako ng pagkailang kapag kausap ko ang aking mga Koreanong kaklase. 8 10 20 10 2 3.24 BPA 7. Natutuwa ako dahil may natututunan ako tungkol sa kultura ng aking mga kaklaseng Koreano. 21 10 17 2 0 4 PPA 8. Natutuwa ako sa pagkakaroon ng mga kaklaseng Koreano dahil nagsisilbi silang hamon upang ako ay maging masigasig sa pag-aaral. 23 12 12 3 0 4.1 PPA Kabuuang Mean 3.52 BPALegend:1.0 -1.59 NNPA - Napakanegatibong Pagsang-ayon1.60 -2.59 NPA - Negatibong Pagsang-ayon2.60 -3.59 BPA - Bahagyang Pagsang-ayon3.60 -4.59 PPA - Positibong Pagsang-ayon4.60 -5.0 NPPA - Napakapositibong Pagsang-ayonInterpretasyon: Balanseng mga katanungan ang aming ginawa kung saan nakasaad ang apat napositibo at apat na negatibong tanong. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, amingnatunghayan ang resulta ng bawat katanungan na nagsasaad ng mga saloobin. Sa unangkatanungan, nakakuha ito ng mean na 4.18 at ang lumabas na berbal na interpretasyonnito ay ang Positibong Pagsang-ayon. Lumabas na maraming mga estudyanteng Pilipinoang sumasang-ayon na sila ay masaya sa pagkakaroon ng mga kaklaseng Koreano nanakakasama at nakakasalamuha nila sa loob ng silid-aralan. Nakasaad naman saikalawang tanong na may mean na 2.14 at berbal na interpretasyong NegatibongPagsang-ayon na, iilan lang o kakaunti lamang ang nangangamba sa pagdami ng mgaKoreanong mag-aaral, sapagkat hindi sila nangangamba na malamangan sila ng mgaKoreano sa kanilang mga akademiks. Lumabas naman sa ikatlong baryabol ang mean na3.86 na may berbal na interpretasyong Positibong Pagsang-ayon. Resulta ito ngpagkatakot ng mga mag-aaral na sa pagdating ng panahon ay mahirapan silangmakakuha ng trabaho, sa kadahilanang karamihan sa mga Koreanong nakapagtapos ngpag-aaral sa ating bansa ay kunin ng mga kumpanya upang magtrabaho. Nakakuha
  3. 3. naman ng mean na 3.7 ang ikaapat na baryabol na may berbal na interpretasyongBahagyang Pagsang-ayon. Ipinakita dito na bahagya lamang ang sumasang-ayon na silaay natutuwa sapagkat madali nilang nagiging kaibigan ang mga kaklase nilang Koreano.Sa ika-limang baryabol naman, ito ay nakakuha ng mean na 2.94 na may berbal nainterpretasyong Bahagyang Pagsang-ayon. Bahagya lamang ang nababagabag sa kanilanggrado sa English bagama’t mas pinagtutuunan ng pansin ng kanilang guro ang kanilangmga Koreanong kaklase. Sa ika-anim na katanungan, ang mean nito ay 3.24 na maykatumbas na interpretasyong Bahagyang Pagsang-ayon. Nakakaramdam ang mga mag-aaral ng bahagyang pagkailang kapag sila ay may mga Koreanong kausap. Sa ika-pitongkatanungan naman, ang mean ay 4.0 at may katumbas na berbal na interpetasyongPositibong Pagsang-ayon. Marami sa mga Pilipinong mag-aaral ang natutuwa atsumasang-ayon na sila ay may natututunan sa kultura ng kanilang kaklaseng Koreano.May mean na 4.1 at interpretasyong Positibong Pagsang-ayon naman ang pinakahulingkatanungan. Natutuwa ang maraming estudyante sa pagkakaroon ng mga kaklasengKoreano dahil nagsisilbi silang hamon upang magsigasig sa pag-aaral.Konklusyon Napag-alaman ng aming grupo, batay na rin sa aming isinagawang surbey, nabalanse lamang ang resultang lumabas sa pag-aaral. Ipinakita na nasa tama lang o balanseang ipinapakitang saloobin ng bawat estudyante sa kanilang mga kamag-aral na Koreano.Ang saloobin ng bawat mag-aaral ay bumabatay rin sa saloobing ipinapakita sa kanila ngmga Koreanong mag-aaral sa loob ng departamento. Karamihan din sa mga Pilipino ay nagkakaroon ng pakiramdam na sila aynadidiskrimina dahil sa repleksyong ipinapakita ng mga Koreano sa kanila. Bagama’t sapagiging magiliw sa bisita ng mga Pilipino, hindi rin maiiwasan ang pagkayamot kapagipinupwera sila o tinatanggihan ng mga banyagang kamag-aral. Sa paglipas ng panahon, maaring dumami pa ang mga Koreanong pumupunta ditosa Pilipinas upang mag-aaral lalo na ng salitang Ingles sa may mga kalidad naeskwelahan, pamantasan, o unibersidad. Hindi maiiwasan na mangamba lalo na ng mgaPilipinong mag-aaral ang patuloy na pagdagsa ng mga banyagang mag-aaral dito sa atingbansa. Gayunpaman, pakikibagay at pakikisalimuha ang magsisilbing gabay upangmakasabay tayo at hindi mapag-iwanan sa mga akademiks o iba pang aspeto napatungkol sa pag-aaral, ng ating mga kaklaseng Koreano.RekomendasyonAng aming grupo ay nagkaisang gumawa ng mga payo o tagubilin upang magkaroon ngpantay at magandang samahan ang mga Pilipino sa mga Koreanong estudyante, atgayundin ang mga Koreano sa mga Pilipinong estudyante. 1. Mabuting pagtanggap at pakikitungo ay kailangan upang maging magiliw sa isa’t isa. Pagpaparamdam sa mga bisita na welcome sila di lang sa ating bansa kundi sa atin ding mga salu-salo, eskwelahan, barkada, at kaibigan.
  4. 4. 2. Pagtutulungan sa isang bagay na hindi pa alam o hindi pa natutunan. May kusang loob na pagtulong sa mga taong nasa kanyang paligid. 3. Paggalang sa kultura o relihiyon ay importante ng sa ganon igalang din ang paniniwalang taglay mo. 4. Pakikibagay. Dapat marunong tayong makibagay sa lahat ng tao. Dahil, dito nagsisimula ang positibong repleksyong gusto nating ibalik sa atin ng ating kapwa. 5. Huwag mag-isip ng negatibong bagay sa kapwa. Dahil, ang pag-iisip ng mali ang daan upang ang karamihan ay maniwala at pagsimulan ng hindi magandang samahan. 6. Higit sa lahat, ang pantay na pagtingin sa bawat isa ang kailangan upang mas maging maganda at masaya ang samahan. Ang mga rekomendasyong aming binigay ay makakatulong sa mga Pilipinongmag-aaral, gayundin sa mga Koreano. Datapwat, ang lumabas na resulta sa amingpagsusuri ay Bahagyang Pagsang-ayon o nasa tamang lugar at aspeto ang saloobingipinapakita ng mga Pilipino sa mga Koreanong mag-aaral kinakailangan pa rin ng tamangpag-uugali at mabuting asal ang taglayin dahil iba ang kinalakihan ng mga Koreanokaysa sa atin. Gayundin, maaring iyon din ang nasa isip ng mga Koreanongpansamantalang nananatili dito sa ating bansa. Kinakailangang bukas pa rin ang ating isipan sa mga bagay o tao na ngayon langnatin nakasalamuha at suriin munang mabuti kung ang gawi o kilos na kanilangipinapakita ay kinalakihan o parte ng kanilang kultura upang maiwasan ang di-kanais naisna pag-uugali.

×