Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การแชร ผ านNetworkในระบบlan

164 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การแชร ผ านNetworkในระบบlan

 1. 1. Courseware 7 Slidecast เป็นการนำาเอาไฟล์นำาเสนอที่ได้อับ โหลดไปฝากยังเว็บไซต์ ที่เป็นเว็บ สำาหรับไฟล์งานนำาเสนอ มาเพิ่มเสียง บรรยายประกอบ โดยเสียงบรรยายที่ใส่ เพิ่มไปจะถูกนำาเสนอในรูปแบบ Streaming Audio ซึ่ง
 2. 2. การแชร์ผ่าน Network  การแชร์ข้อมูล  การแชร์ Printer  การแชร์อินเตอร์เน็ต
 3. 3. การแชร์ข้อมูล 1. Star > Control Panel > เลือก Choose homegroup and sharing options
 4. 4. การแชร์ผ่าน Network 2. ขั้นตอนนี้ให้เลือก Change advaced sharing setting
 5. 5. การแชร์ผ่าน Network 3. จากนั้นให้เลือก Public (Current profile)
 6. 6. การแชร์ผ่าน Network 4. หัวข้อ File and Printer sharing ให้ เป็น Turn on
 7. 7. การแชร์ผ่าน Network 5. ส่วนของ Password protected sharing ก็ให้ปรับเป็น Turn Off และ ทำาการกด Save ในการปิดนี้เป็นการปิด Password ในการแชร์ ซึ่งตัว Defualt ของ Windows 7 จะมี Security เพื่อ ป้องกันการเข้ามา Access ในไฟล์หรือ Folder นั้น 
 8. 8. การแชร์ผ่าน Network  
 9. 9. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder   เมื่อทำาการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยให้กด Save Change แล้วปิดหน้าต่างออกมา ได้เลย จากนั้นมาเข้าสู่กระบวนการแชร์ ไฟล์ โฟลเดอร์หรือไดร์ โดยทำานำา เมาส์ไปชี้ที่ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือไดร์ที่ ต้องการจะแชร์ 1. คลิกขวาเลือก properties เพื่อเรียก หน้าต่างสำาหรับปรับแต่งค่าขึ้นมา
 10. 10. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder 2. จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ Sharing จากนั้นเลือกไปที่ Share คลิกหนึ่งครั้ง
 11. 11. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder 3. เมื่อคลิกที่คำาสั่ง Share แล้วจะ ปรากฏหน้าต่างสำาหรับกำาหนดสิทธิ์ เลือกคลิกไปที่ Share ที่อยู่ด้านล่างได้ เลยดังภาพ
 12. 12. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder 4. เมื่อเสร็จสิ้นการแชร์แล้ว เราจำาเป็นจะ ต้องกำาหนดสิทธิ์การ เข้าถึงไฟล์ โฟลเดอร์ หรือไดร์ที่เราได้ ทำาการแชร์เมื่อครู่นี้โดย เลือกไปที่หัวข้อ Security เพื่อทำาการ กำาหนดสิทธิ์โดยเมื่อคลิก เข้าไปก็จะพบกับหน้าต่างดังภาพด้านล่าง
 13. 13. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder 5. เลือกไปที่ Edit เพื่อเข้า สู่เมนูการเพิ่ม สิทธิ์ จากนั้น เลือกไปที่ add
 14. 14. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder 6. พิมพ์คำาว่า everyone ลงในช่อง Enter the object names to select จากนั้นกด Check Name หาก พิมพ์ถูกต้องก็จะ ปรากฏคำาว่า Everyone ขึ้นมาดังภาพ ด้านล่างจากนั้นกด OK
 15. 15. ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลใน Folder 7. เมื่อทำาการเพิ่มชื่อแล้วให้กลับมาดูที่ ช่องของการกำาหนดสิทธิ์ ในส่วนของ Group or user names ถ้ามี Everyone ปรากฏ ก็เป็นอันเสร็จให้กด OK ออกมาได้เลยเท่า นี้เครื่องเราก็จะ สามารถทำาการแชร์ไฟล์ได้ตามปกติแล้ว
 16. 16. การแชร์ Printer 1. Start > Devices and Printer
 17. 17. การแชร์ Printer 2. คลิกเมาส์ขวาที่ Printer ที่ต้องการแชร์ 3. เลือก Printer properties
 18. 18. การแชร์ Printer 4. เลือก Tap Sharing 5. เลือก Share this printer 6. เลือก Network and Sharing Center
 19. 19. การแชร์ Printer การเปิดระบบป้องกันการเข้าใช้แบบ สาธารณะ *ถ้าไม่เปิดก็ได้แต่ เครื่องที่ต้องการเข้ามาใช้ต้องล๊อกอินก่อน ใช้เครื่อง Printer
 20. 20. การแชร์ Printer 7. เลือก Chang advanced sharing settings
 21. 21. การแชร์ Printer 8. เลือก Turn off Password protected sharing 9. เลือก Save changes
 22. 22. การดูไอพีเครื่องที่แชร์ Printerไปที่ Start > Control Panel > Network and Internet View network status and task 10. เลือก Local Area Connection 11. เลือก Details
 23. 23. การดูไอพีเครื่องที่แชร์ Printer
 24. 24. การดูไอพีเครื่องที่แชร์ Printer แสดงหมายเลขไอ พีเครื่องที่ แชร์ Printer คือ 172.16.41.18
 25. 25. ขั้นตอนการเข้าใช้ Printer จากเครื่องลูกข่ายวิธีที่ 1 กดปุ่ม Windows+R พิมพ์ หมายเลขไอพีเครื่องที่แชร์ Printer กด OK
 26. 26. การดูไอพีเครื่องที่แชร์ Printerวิธีที่ 2 พิมพ์ +ไอพีเครื่องที่แชร์ Printer กด Enter
 27. 27. การดูไอพีเครื่องที่แชร์ Printerดับเบิ้ลคลิก Printer ที่แชร์อยู่ > กด Yes
 28. 28. การแชร์อินเตอร์เน็ต 1. เครื่องที่จะแชร์อินเตอร์เน็ตต้องต่อสาย Lan และเข้า Internet ได้และเครื่องนี้ จะต้องมี Wireless พร้อมใช้งาน 2. ไป Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center หรือ คลิกขวา ตามรูป แล้วเลือก Open Network and Sharing Center 
 29. 29. การแชร์อินเตอร์เน็ต 3. คลิกที่  Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network แล้วคลิก Next
 30. 30. การแชร์อินเตอร์เน็ต จะได้หน้าต่างแบบนี้ให้ทำาการกด Next
 31. 31. การแชร์อินเตอร์เน็ต 5. กรอกรายละเอียด - ช่อง Networkname ให้ตั้ง ชื่อเครือข่าย (ชื่ออะไรก็ได้) - ช่อง Security type จะ มี Noauthentication(Open) เลือกเพื่อไม่กำาหนัดรหัส ผ่าน , WPA2- Pessonal เลือกเพื่อกำาหนด รหัสผ่าน
 32. 32. การแชร์อินเตอร์เน็ต 6. ให้ทำาการคลิกที่ Turn on Internet connection sharing
 33. 33. การแชร์อินเตอร์เน็ต 7 .ถ้าขึ้นชื่อไวเลสที่เราตั้งแบบในรูป แสดงว่าการตั้งค่าการแชร์ไวเลสเสร็จ สมบูรณ์
 34. 34. เอกสารอ้างอิง http://www.itithai.com/article-tips/windows/571-sharefile-between- windows7-and- windows7.html http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1694 http://www.108like.com/computer/how_to_share_file_on_windows _7.html http://comservice.pcru.ac.th/index.php? option=com_content&view=article&id=69 http://taokanchana.blogspot.com/2013/01/printer-windows7.html http://gunoob.com/ %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8 %8A%E0 %B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD %E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8 %AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

×