Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodologie mindmap

874 views

Published on

Metodologie pro ISK - osnova kurzu

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metodologie mindmap

  1. 1. empirický výzkum a jeho definice kvalitativní a kvantitativní výzkum druhy výzkumů podle účelu Terminologie základní a aplikovaný výzkum modely v ISK Historie výzkumu v ISK věda, paradigma, teorie Historie výzkumu v ISK Současné trendy ve výzkumu v ISK výzkumný problém Evidence-Based Librarianship výzkumná otázka Operacionalizace Znaky a indikátory Kvantitativní výzkum Rozpracování výzkumnéhoHypotézy,pracovní hypotézy problému historický přístupkonceptualizace výzkumného konstruktivistický přístupproblému Kvalitativní výzkum diskurzivně-analytický přístup vlastnosti dobře stanoveného filozoficko-analytický přístup výzkumného projektu (Hernon & Metoyer-Duran) kritická teorie Paradigmata v ISK (Bates, etnografický přístup Základní a výběrový soubor 2005) socio-kognitivní přístup Prostý náhodný výběr Výběr vzorku v kvantitativním kognitivní přístup Systematický výběr výzkumu bibliometrický přístup Náhodný stratifikovaný výběr Výběr vzorku technologický přístup Kvótní výběr (engineering approach) Výběry vzorku v kvalitativním Metodologie pro ISK user-centered design výzkumu evolucionaristický přístup anketa Pozorování validita Rozhovor reliabilita Typy a druhy otázek reprezentativnost Zajištění kvality výzkumu Řazení otázek v dotazníku zajišťování kvality v kvalitativním výzkumu Dotazování Dotazník Srovnání osobního, poštovního, telefonického a online triangulace dotazování Metody sběru dat Nástroje pro online sběr dat kvanti (deskriptivní statistika, střední hodnoty) Focus group Vyhodnocování dat ve kvalitativní výzkum Studium dokumentů výzkumu (kódování, teoretická Experiment nasycenost) Případová studie Benchmarking

×