Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La meeting minutes (28.9.13

402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La meeting minutes (28.9.13

 1. 1. 1 എല .എ 3 -16/2013 ത യത : 3.10.2013 28/09//2013 ന ഉചയ ശ ഷ 3.30 മണ കലകശ റ ശക!ണ# ന% ഹ!ള ല വ)ച ശ*ര, വ-!,. ) ല അ)ശല!കന ശയ!ഗത വ2 നട-ട . പ വ-!,. ) ല അ)ശല!കന ശയ!ഗത വ2 വ%- ത ബര മ!%വത ശയ!ഗ 28.9.2013 ന ഉചയ ശ ഷ 3.30 മണ ജ ല! കലക .വട ന രശ8 !ന.%രണ എല .എ. വ:-;<ട കളകര ശ .) .ര!മ*ശ?ന എ,)ര.വട അദ;കതയ ല കലകശ റ ശക!ണ# ന% ഹ!ള ല വ)ച ശ*ര,.. ശയ!ഗത ല ത!വB - യ.,)ര -വCട.ത. . 1. ശ 2.ശ മത .എ .- .കല;!ണ .ട , വ:-;<ട കലകര , LA NH-17 , ശക!ട ല . മത .ന രDലക.മ!ര , % വ-ഷ;ല വ:-;<ട കലകര , എല .എ. ക!ല റ എയരശ-!രട , കര പ<ര .ബ!ബ.ഗ ഗ!ന!ഥ , വ:-;<ട :യ കര , %രവF , മലപ. 3. ശ 4. ശ . % .എ .മ.ഹDദ ബഷ ര , എക % . എഞ . ,വ-!ത.മര!മത (ന രത )) ഭ!ഗ ,മശഞര 5. ശ .മ.രള ധരക. .പ , % വ-. തഹ% ലദ!ര , LA(ജന ല ), മലപ. . 6. ശ . എ% . ജയ Cര ശ-%!ദ , % വ-.തഹ% ലദ!ര , LA(ജ ) ത ര<ര . 7. ശ . ബ . %ത ഷ ക.മ!ര , % വ-. തഹ% ലദ!ര , LA അല ഗ: , വ-ര നലമണ . & % ന യര %<ശ-ണ RDO ഓ# % , വ-ര നലമണ . 8. ശ . ര!മ*ശ?ന . എ .വക., അ: ഷണല തഹ% ലദ!ര , ഏ ന!ട 9. ശ . - . ) ജയക.മ!രന , വ:-;<ട തഹ% ലദ!ര , ത!ല< ഓ# % , ത ര<ര 10. ശ മത .)നജ.വക. ,% വ-. തഹ% ലദ!ര , LA NH-17 ത ര<ര യ<ണ റ , ശക!ട ല 11. ശ . ട .എ% . ന ഷ!ദ , % വ-.തഹ% ലദ!ര , LA(വ യ ലവ)) ത ര<ര . 12. ശ .ജയക.മ!ര .എ . , %വ-. ഓ# %ര , LBS Centre for Science and Technology,തP <ര 13. ശ:!. - . ന!ര!യണന , ശ- ന% പല , ഗ). വമ: ല ശക!ശളജ , മശഞര 14. ശ മത . വക. ശദ)ക , വ:-;<ട തഹ% ലദ!ര , ത!ല< ഓ# % , വ-ര നലമണ 15. ശ . ബ!ബ.ര!ജ , % ന യര മ!ശനജര , ക!ല റ എയരശ-!രട , കര പ<ര 16. ശ . വക. ന!ര!യണന , %<ശ-ണ , ക!ല റ എയരശ-!രട , കര പ<ര 17.ശ . ഉണ കPഷ ണന , വഹ: ശ:!# റ % മ!ന , ജ ല! %രവF %<ശ-ണ ഓ# % മലപ. . 18. ശ മത . ) ജയക.മ!ര , %<ശ-ണ , ത ര<ര നഗര%ഭ 19. ശ . ബബജ. - .ബ ., അ% ..എഞ ന യര , വ-!ത.മര!മത (-!ലങള )) ഭ!ഗ ,ശക!B ശ 20 . ശ . - .ഒ.ബഹദര!ല , FGS, L.A(G) ത ര<ര . 21. ശ . % .- . അബ.ല %ല! , %രവFയര , എല .എ.(ജ ) മലപ. . 22. ശ . വക. ജയശ-ക! ന , മ!ശനജര (എഞ .) എ# .% .ഐ., -!ല !ട 23.ശ .എ% .വക.%ജ ത ക.മ!ര ,എ.ജ .എ .(% .ഇ.),എ# .% .ഐ.ജ ല! ഓ# % , -!ല 24.ശ . വക. മ.ഹDദ ക.ട ,വ-!ത.മര!മത (ന രത ) ) ഭ!ഗ ,മശഞര !ട !ട
 2. 2. 2 25. ശ 26. ‍ശ 27. ശ 28. ശ . - .- . രഘ.ന!ഥന , എ% . ആര . ഐ.,% വ-.തഹ% ലദ!ര ഓ# % LA(G) ത ര<ര . ശക )ന .) . % വ-ഷ;ല ശശഗ: %രവFയര , എല . എ. (ജ ) ത ര<ര . ര!ജ ) . - ., FGS, L.A(G) , മലപ. . ബ , . - ., FGS, L.A(G) , മലപ. 29 ശ .ഇ.%.ശരശ?ന , വലയ %ണ ഓ# %ര , എന .എച .എ.ഐ.ശക!B ശ !ട 30.ശ .) ശന!ദ ക.മ!ര , , KSIE , ക!ല റ എയരശ-!രട ,കര പ<ര 31. ശ . വക.ട .അഹDദ ക.ട , വഗയ ല ഇന; ല മ റ: , 32.ശ .വക.വക.ക.ഞ!ലനക.ട , അബ:[%ര (എല .എ), KSIDC, വക!ശണ!ട ത!വB - യ., എല . എ. ശക%.കള ശയ!ഗത ല *രച വ*യ ത.. 1) കടല.ണ ട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര ച.. 7(2) ശന!ട % ശ-% ദ കര .,ത ന.ള നട-ട കള %[ കര ച. )ര.,ത!യ ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ-. .തഹ% ലദ!ര , എല .എ.(ജ ), ത ര<ര . 2) -.ല ല!2 %മരപ ട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ശ-ഖ;!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര ചത വ2 ശക!പ ലഭ;മ!യ ട.വണ, അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. : .) .എ% ഉടന തയ! ! ന രശ8 നലക . .)!ന അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര നട-ട :% വ-. .തഹ% ലദ!ര , എല .എ.(ജ ), ത ര<ര . 3) ശക!B ശ !ട ) മ!നത!)ള ണവ) ) ക%നത ന ഭ<മ ഏവറട. .,ത.മ!യ ബനവപട ശ- നങള -ര ഹര .,ത ന.ശ)ണ 10.9.2013 ന ജ ല! കലക .വട അദ;കതയ ല ശ*ര, ശയ!ഗത ര.മ!ന ശ-ക!ര ബനവപട -ഞ!യത ശ-% :2.മ!ര ല ന ,. വശ-!ശപ!%ല ലഭ;മ! .-!ര കള ജ ല! കലകര . %മരപ .)!ന എയരശ-!രട % വ-ഷ;ല വ:-;<ട കലകര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട - % വ- .വ:-;<ട കലകര (എല എ ) , ക!ല റ എയരശ-!രട ` 4) എന .എച 17 ശദ യ -!ത ) ക%ന ശദ യ-!തയ വല -. ശa! ഭ<മ അള,. ത ട വപട.ത % രക .,ത ന ശ)ണ %രവF ശ-)രതനങള തത ക!ല ന രത വ)ച ര.,ത 30.9.2013 ന ) ണ.
 3. 3. 3 ആര ഭ .)!ന.ള നട-ട കള %[ കര ച ട.വണ,. , %രവFയവ ലഭ;മ! .,ത ന %രവF വ:-;<ട :യ കര . ബനവപട ) ശലജ വലയ. ത!ല< വലയ. %രവFയരമ!വര ലഭ;മ! .,ത ന ത ര<രങ!ട തഹ% ലദ!ര . ശ-!ല % % രകണ ലഭ;മ! .,ത ന ജ ല! ശ-!ല % ശമധ!) . കത നലക യ ട.വണ,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. നട-ട : വ:-;<ട കലകര , LA NH-17 , ശക!ട ല . 5) ക!രശഗ! ശക! പക % ന. ശ)ണ യ.ളള സലവമട.പ . അരdന ത!മ% ) ന! ലഭ;മ! .,ത!വണ, വക.എ% .ഐ.ഇ.യ.വട ശ-ത ന ധ അ യ ച.. നട-ട : K.S.I.E. മ!ശനജ ഗ :യ കര 6) )ളള പ!ട - ആല.ങല കട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ബഹവല)ല കD റ യ.വട അ ഗ ക!രത ന!യ ശ-ശപ!%ല %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. 13.9.13 ന 7) തയ ല കട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ഒത. .ങല ) ശലജ ല ന ,. ഏവറട. ., ഭ<മ % ബന ച ശപ!രട ത ര<ര എല .എ. (ജ ) യ ല ന ,. ലഭ;മ!യ ട.വണ, അദ;കന അ യ ച.. .-!ണ !ട ) ശലജ ല ന ,. ഏവറട. ., ഭ<മ % ബന ച ശപ!രട ഉടന %മരപ .,ത ന മലപ. എല . എ. (ജ ) % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : % വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) മലപ. 8) ന,ന ശ- എല .- .% ക<ള ന.ശ)ണ യ.ളള സലവമട.പ ബഹവല)ല കD റ യ.വട അ ഗ ക!രത ന!യ ശ-ശപ!%ല %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. 9) ക!ര;!ട. കട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര .,ത ന %ര !ര ശ-സ ശല അയച. വക!ട.ത ട.വണ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. ഗ%റ ശക!പ ലഭ;മ! നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ- . തഹ% ലദ!ര എല എ (ജന ല ) ത ര<ര 10) മ.ദ യ ബ ച -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ഏവറട. ., സലത മ<, ) ട.കള ഉവണC ല. ആയത ന -.നരധ )!% -!ശ ജ ശ-ക!രമ.ള 3 വ%2 ഭ<മ ആ) ;മ വല,. -കര ത.ക നലക യ!ല മത വയ,. കക കള അ യ ചത!യ ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. എ,!ല -.നരധ )!% -ദത ശ-ക!ര നലക., 3 വ%2 ഭ<മ -കര ത.ക നലക.,ത -.നരധ )!% -!ശ ജ ല ഉളവപട!തത ന!ല അ)ര %fകര;ശ-ദമ!യ സല
 4. 4. 4 (3 വ%2 ) കവണത അരdന %മരപ .,ത ന അദ;കന അരdന!ധ ക!ര ന രശ8 നലക . നട-ട : എക % .എഞ ന യര , വ-!ത.മര!മത (ശ !: % ) മശഞര 11) മ!ത!പ.B -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ഏവറട. ., ഭ<മ യ ല അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- .,ത ന അരdന!ധ ക!ര ന രശ8 നലക യ ട.വണ,. 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര .,ത ന!യ %ര !ര ശ-സ ശല അയച.വക!ട.ത ട.വണ,. ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. ഗ%റ ശക!പ %ര !ര ശ-% ലന ,. ശനര ട ലഭ;മ! നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ന രശ8 നലക . നട-ട :എക % . എഞ ന യര , വ-!ത.മര!മത (ശ !: % ) മശഞര % വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) ത ര<ര ) 12) -.ല ട ) -!ല അന.ബന ശ !: (അ: ഷണല ല!2 ) 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദവപട.ത ലഭ ച ട.വണ,. 7(1) ശന!ട % ശ-% ദ കര .,ത ന.ള നട-ട കള %[ കര .,. വണ,. ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ശയ!ഗത ല അ യ ച.. നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) ത ര<ര 13) എല .ബ .എ% . ഇ2 ശശഗറ: വടക ന ല എജ;<ശ ഷന ശക! പക % . ) ട.കള ഒB )! വക!ണ -.ത യ അബലനവമ2 % വകച %മരപ ച ട.വണ, അരdന!ധ ക!ര യ.വട ശ-ത ന ധ അ യ ച.. ആയത -ര ശ !ധ ച ത.ടര നട-ട %[ കര .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : % വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) ത ര<ര 14) മലപ. ശക!ടപട -)ല യങ!ട ബബ-!% ശ !: ന രD!ണ 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര .,ത ന 4.10.2013 നക %ര !ര ശ-സ ശല അയ .,ത ന.ള നട-ട കള %[ കര .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) മലപ. 15) ശക!B ശ !ട - -!ല !ട ശ !: ) ക%ന അട സ!ന ) ല ന രണയ ശപ!രട അ ഗ ക!രത ന!യ %മരപ ച ട.വണ,. , കരട ശ-ഖ;!-ന തയ! ! .,ത ന.ള %ബ : ) ഷന !ര:.കള %<കമ -ര ശ !ധന !യ ജ ല! %രവF %<ശ-ണ ന %മരപ ച ട.വണ,. ല!2 അക[ % ഷന
 5. 5. 5 ഓ# %ര അ യ ച. . %രവF !ര:.കള -ര ശ !ധന -<രത യ! എശതയ. വ-വട, ത ര വക മലപ. എല .എ (ജന ല )% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ലഭ;മ! .,ത ന. ശ)ണ നട-ട കള %[ കര .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : ജ ല! %രവF %<ശ-ണ , മലപ. 16)തല!പ കട) ആ !ര പട -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . കരട ശ-ഖ;!-ന അ ഗ ക!രത ന!യ ല!2 )ന;< കD ഷണര %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. 17)എട)B ട) -!ല അശശ-!ച ശ !: ന രD!ണ . 5.9.2013 ന നട, ബഹ വല)ലകD റ യ ല ഈ എല .എ ശക% -ര ഗണ ചത!യ. അ ഗ ക!ര % ബന ച ഉതര).കവള!,. ലഭ;മ!യ ട വല,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. 18 ) മശഞര വമ: ല ശക!ശളജ വമ: ല ശക!ശളജ ന. ശ)ണ ഏവറട. ., ഭ<മ യ ശല 30 മ റര ) ത യ ല ശ-ശത;ക ശ !: ന രD .,ത ന ശ)ണ ഏവറട.ശ ണ ഭ<മ യ ല ഉളവപട ന ല ഭ<മ , വ-!ത. ആ) ;ത ന.ശ)ണ യ!വണ, ക!ണ ച 2008 വല വനല)യല തണ രതട % രകണ ന യമശ-ക!രമ.ള അ ഗ ക!ര ലഭ;മ! !ന. , അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- ച ട വല, ഏ ന!ട അ: ഷണല തഹ% ലദ!ര അ യ ചത വ2 അട സ!നത ല അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- .,ത ന.ള വ*ല) ഏ ന!ട തഹ% ലദ!ര അന.)ദ .,ത ന.ശ)ണ നട-ട %[ കര .)!ന. മശഞര ഗ). വമ: ല ശക!ശളജ ശ- ന% പല ന അദ;കന ന രശ8 നലക . ന;<നത -ര ഹര ച കരട. ശ-ഖ;!-ന ഒശക!ബര ഒ,! ത യത ക %മരപ !വമ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. നട-ട :% വ- ഷ;ല ഓ# %ര ,മശഞര വമ: ല ശക!ശളജ % വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) മലപ. അ: ഷണല തഹ% ലദ!ര , ഏ ന!ട 19) ക.ള മ!ട -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . കരട ശ-ഖ;!-ന തയ! ! .,ത ന.ള %ബ : ) ഷന !ര:.കള %<കമ -ര ശ !ധന !യ ജ ല! %രവF %<ശ-ണ ന ഉടന %മരപ .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) മലപ. 20) മ.ട ശ !ട -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ ബഹ വല)ലകD റ യ.വടഅ ഗ ക!രത ന!യ ശ-ശപ!%ല %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച..
 6. 6. 6 21) ബമശത ട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . സല-ര ശ !ധന %മയത ) ട. ശ-!യ * ല %രവF നaര.കള ക<ട ഉളവപട.ത -.ത. യ അരdന 28.9.2013 ന %മരപ ച ട.വണ, അരdന!ധ ക!ര അ യ ച.. ആയത ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അയച.വക!ട. .,ത!വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. നട-ട : ജ<ന യര %<ശ-ണ , എല . എ. വ%കന 22) )!B !ട - *!ല യശ- യ..- .% ക<ള ശഗfണ ന രD!ണ . ബഹ വല)ലകD റ യ.വടഅ ഗ ക!രത ന!യ ശ-ശപ!%ല %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . 23) അര ശ !ട ഐ .ട -!ര ന ശ)ണ യ.ളള സലവമട.പ ജനങള.വട ശ-ത ശഷധ ക!രണ % യ.ക സല -ര ശ !ധന നടത.)!ശന! അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- .)!ശന! %!ധ ച ട വല,. ജനങള.മ!യ *രച വ*യ ത ശ- ന -ര ഹര ചത ന.ശ ഷ സല-ര ശ !ധന നടത!വമ,. ഐ.ട . -!ര % വ-ഷ;ല ഓ# %ര അ യ ച ട.വണ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. ഇ !ര;ത ല ഐ.ട . -!ര % വ-ഷ;ല ഓ# % .മ!യ ക<ട ആശല!* ച നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര . അരdന!ധ ക!ര യ.വട ശ-ത ന ധ . ന രശ8 നലക . നട-ട :മ!ശനജ ഗ :യ കര ,വക ..എ% . ഐ.ട .എല ത ര.)നന-.ര % വ- ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (ജന ല ) മലപ. 24) മശഞര - ഒല പ.B ശ !: ) ക%ന . ഏവറട.ശ ണ ഭ<മ യ ല രണ %രവF നന -ര.കള ലവപട %ശത ഭ<മ ഒB )! 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കരണത ന!യ അയച.വക!ട.ത ട.വണ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച.. ഗ%റ ശക!പ ഗ).ശ-% ലന ,. ശനര ടല ഭ;മ! ത.ടര നട-ട കള %[ കര .)!ന അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ന രശ8 നലക . നട-ട : % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല .എ.(ജ ) മലപ. . 25) കടല.ണ പ.B ക. .വക -ന a റകട) -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . എല . എ നട-ട കള ആര ഭ .,ത ന %ര !ര അന.മത ലഭ;മ! .)!ന.ള ശ-ശപ!%ല %ര !ര ശല %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച.. 26) #! <ഖ ശക!ശളജ - )!B !ട ശ !: ) ക%ന . ബഹ വല)ല കD റ യ.വട അ ഗ ക!രത ന.ള ശ-ശപ!%ല 27.9.2013 ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# % ല ന ,. ലഭ;മ!യത -ര ശ !ധ ച ഉടന %ര !ര ശല അയച.വക!ട. .,ത!വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . നട-ട : ജ<ന യര %<ശ-ണ , എല . എ. വ%കന
 7. 7. 7 )!B !ട മ ന ശg: യ ശഗfണ ) ക%ന അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- ചത ന!ട.ക!ര ഇള മ!റ യത.ക!രണ %രവF നടത.)!ന %!ധ ച ട വല, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . ആയത -ര ഹര .)!ന ആ) ;മ!യ നട-ട കള %[ കര .)!ന അരdന!ധ ക!ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട -വ%ശകട , )!B !ട ശഗ!മ-ഞ!യത 27) ഇന:% ശട യല :)ല- വമ2 ശ%!ണ സലവമട.പ ന;<നത -ര ഹര ച അരdന നലക.)!ന അരdന!ധ ക!ര കത നലക യ ര.,.വ)C ല. ജനങള.വട ശ-ത ശഷധ ക!രണ സല-ര ശ !ധന -<രത യ! !ന %!ധ ച വല,. ജനങള.മ!യ *രച നടത യത ന.ശ ഷ സല-ര ശ !ധന !യ മവറ!ര. ദ )% അ യ !വമ,. അരdന!ധ ക!ര അ യ ച ട.വണ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . ഇ !ര;ത ല അരdന!ധ ക!ര യ.മ!യ ക<ട യ!ശല!* ച ആ) ;മ!യ നട-ട കള %[ കര .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : മ!ശനജ ഗ :യ കര , ക നശ# , ത ര.) നന-.ര % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ ) ജന ല , മലപ. 29) മ!നത.മ ഗല - ക <ത ബബപ!% 4(1)) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര ച ട.വണ, എല .എ. ഒ അ യ ച. . ഗ%റ ശക!പ ഗ).ശ-% ലന , ശനര ട ലഭ;മ! ത.ടര നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ന രശ8 നലക . (നട-ട :% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ,(എല .എ ജന ല ) മലപ. 30) വ-ര നലമണ മത; മ!ര റ 2008 വല വനല)യല തണ രതട ന യമശ-ക!രമ.ളള അന.മത ലഭ;മ!യ ട വല,. ആയത ലഭ;മ!യ!ല 4(1) ) ജ!-ന ശ-% ദ കര !ന.ള നട-ട കള %[ കര !വമ,. ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ശയ!ഗത ല അ യ ച. . നട-ട - വ%ശകട , വ-ര നലമണ മ.ന % പ!ല റ 31) അല ഗ: മ.സ %രFകല! !ല സലവമട.പ ന;<നതകള -ര ഹര ച - ന)!ങല ) ജ!-ന %മരപ ചത!യ എല . എ. അല ഗ: % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര അ യ ച. . ആയത -ര ശ !ധ ച ഉടന ല!2 )ന;< കD ഷണര %മരപ .,ത!വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . നട-ട :ജ<ന യര %<ശ-ണ , എല . എ. വ%കന 28) 32) ഏ ശന!ട -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . 5.9.2013 ന നട, ബഹ വല)ലകD റ യ ല ഈ എല .എ ശക%
 8. 8. 8 -ര ഗണ ചത!യ. അ ഗ ക!ര % ബന ച അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . ഉതര).കവള!,. ലഭ;മ!യ ട വല,. 33) വ-ര.a ല!) --ട!a -വ-ര നലമണ ശ !: -.നര.ദ!രണ ഭ<മ ഏവറട. ല നട-ട ക<ട.തല ത% ത കകള അന.)ദ ച. ക ട.,ത ന.ള ശ-ശപ!%ല ല!2 )ന;< കD ഷണര %മരപ ച ട.ളത!യ. ആയത ല ഉതര).കവള!,. ലഭ;മ!യ ട വല,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . 34) ഇ.% .എച .എ% . ശ-!ള ക ന ക സലവമട.പ വ-!,. )ല ന യമശ-ക!ര സലശമവറട.ശ ണത.ശണ! എ,ത വ2 % -ഷ കരണത ന!യ %ര !ര ശല കത നലക യ ട.വണ,. മ .-ട ലഭ;മ!യ ട വല,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . 35) ത ര<ര -ത!വBപ!ല ബബപ!% ല ത ര<രപ.B -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ഈ ആ) ;ത ശല !യ ഭ<മ വ-!,. ) ലവ ട.ശ ണ ആ) ;മ വല, വ-!ത.മര!മത (ന രത.കള ) ) ഭ!ഗ എക % ക;<ട ) എഞ ന യര ശയ!ഗത ല അ യ ച. . നട-ട : എക % ക;<ട ) എഞ ന യര , PWD (ശ !: % ), മശഞര . ശക!ട ല ബബപ!% ശ !: (അ: ഷണല ല!2 ) 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര .,ത ന!യ %ര !ര ശ-സ ശല അയച. വക!ട.ത ട.വണ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . ഗ%റ ശക!പ ലഭ;മ! നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ) ജന ല , ത ര<ര 36) ഇ.എ .എ% ഭ)ന-ദത .ശ)ണ യ.ളള സലവമട.പ 2008 വല വനല)യല തണ രതട % രകണ ന യമ ശ-ക!രമ.ള അന.മത ലഭ;മ! യ!ല മ!ശതശമ കരട ശ-ഖ;!-നത ന ല!2 )ന;< കD ഷണ .വട അ ഗ ക!ര ലഭ .കയ.ള.വ),. അല!ത-ക -ദത ക!ലഹരണവപട.വമ,. ആയത ന!ല ശ-% ത.ത അന.മത ലഭ;മ! .,ത ന.ശ)ണ നട-ട കള ഉടന %[ കര ണവമ,. അരdന!ധ ക!ര യ.വട ശ-ത ന ധ അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :വ%ശകട , ത ര<ര നഗര%ഭ 37)ത ര<ര മ.ന % പ!ല റ 38) മലയ!ള %രFകല! !ല സലവമട.പ % യ.ക സല-ര ശ !ധന നടത വയC ല. കവണത യ സല
 9. 9. 9 ആ) ;മ വല, അരdന!ധ ക!ര യ.വട ശ-ത ന ധ അ യ ച ട.വണ, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . ഇ !ര;ത ല ശരഖ!മ<ലമ.ള അ യ പ അരdന!ധ ക!ര യ ല ന ,. ലഭ;മ! ണവമ, അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ശ !ട ന രശ8 ച. . നട-ട :% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ) ജന ല ,ത ര<ര 39) വഗയ ല ഇന; ല മ റ: #യര ശgഷന.ശ)ണ മവറ!ര. സല കവണത യ ട.വണ,. ആയത ന എ .എല . എ. കത നലക യ ട.വണ,. വഗയ ല ഇന; ല മ റ: വ2 ശ-ത ന ധ അ യ ച. .ഇ !ര;ത ല ബഹ.. എ . എല .എ.യ.മ!യ % %!ര ച ത ര.മ!നവമട. .)!ന അദ;കന വഗയ ല ഇന; ല മ റ: വ2 ശ-ത ന ധ ന രശ8 നലക . നട-ട :വ:-;<ട ജന ല മ!ശനജര , വഗയ ല ഇന; ല മ റ: , വക!ച 40) കഞ പ.ര മ<ട!ല ശ !: കഞ പ.ര മ<ട!ല ശ !: ന.ശ)ണ യ.ള സലവമട.പ.മ!യ ബനവപട ലഭ ച ) ല ശന!ട % % ബന ച ശപ!രട 30.9.2013 ന ലഭ;മ! .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര . അരdന!ധ ക!ര . അദ;കന ന രശ8 നലക . നട -ട : % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ ) ജന ല , ത ര<ര എക % . എഞ ന യര , വ-!ത.മര!മത (ശ !: % ) മശഞര . ത ര<ര % റ ) ക%ന ഈ ആ) ;ത ശല !യ ഭ<മ വ-!,. ) ലവ ട.ശ ണ ആ) ;മ വല,. അത. % ബന ച ശപ!രട അരdന!ധ ക!ര യ ലന ,. ലഭ;മ!യ ട.വണ,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . 41) ട) -!ല - അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . ഏവറട.ശ ണ ഭ<മ യ ല കണല !ട.കള ഉളത ന!ല )ന )ക.പ ല ന ,. ക യ ന% ന.ശ)ണ കത നലക യ ട.വണ,. അന.മത ലഭ;മ!യ ട വല,. അരdന!ധ ക!ര അ യ ച. . നട -ട :എക % . എഞ ന യര , വ-!ത.മര!മത (ശ !: % ) മശഞര . 42) ക.ശഞ!ല 43) ഭ!രതപ.B ക. .വക -!ല - അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . 5.9.2013 ന നട, ബഹ വല)ലകD റ യ ല ഈ എല .എ ശക% -ര ഗണ ചത!യ. അ ഗ ക!ര % ബന ച ഉതര).കവള!,. ലഭ;മ!യ ട വല,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . . ഏവറട.ശ ണ ഭ<മ യ ല ഒര. ) ട വ2 -.നരധ )!% ഉളത!യ ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . ആയത % ബന ച ശപ!രട ലഭ;മ! .)!ന അദ;ക ഷന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര
 10. 10. 10 നലക . നട -ട :% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ) ജന ല , ത ര<ര 44) വ-!ന.ണ ബബപ!% ശ !: ച 2, 3 സലവമട.പ ഏവറട.ശ ണ ഭ<മ നഞ തരത ല.ളത!യത.വക!ണ. വ)ള വകട ന ല .,ത ന!ല. അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- !തത ന!ല. അബലനവമ2 കPത;മ!യ കവണത %രവFനടത.)!ന %!ധ ച ട വല, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന അരdന!ധ ക!ര . ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര . അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : എക % .എഞ ന യര ,വ-!ത.മര!മത (ന രത ) ) ഭ!ഗ മശഞര . % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ,(എല എ ) ജന ല , ത ര<ര ന രശ8 45) ത രശദ -!ത ) ക%ന %രവF അത രടയ!ള ന യമശ-ക!ര 6(1) ശ-% ദ കര ച ട.വണ, ) )ര ആര .ബ .: .% .വയ അ യ .,ത ന. % യ.ക സല-ര ശ !ധന .ള ത യത ന ശയ .,ത ന. ശ-!ല % % രകണ ആ) ;വമC ല അ യ .)!ന. ന രശ8 ച.വക!ണ ആര .ബ .: .% . കത നലക.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :ആര .ബ .: .% . മ!ശനജ ഗ :യ കര , വക!ച % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ,(എല എ) ജന ല , ത ര<ര 46) ത ര.,!)!യ എ# .% .ഐ. ശഗ!:fണ അബലനവമ2 ശ-ക!ര ഏവറട.ശ ണ ഭ<മ യ.വട ) % ത രണത ല മ!റ ), ട.ളത ന!ല -.ത. യ അരdന ലഭ;മ!യ ട.വണ,. % യ.ക സല -ര ശ !ധന നടത അട യന ര ഖണത ല ഉളവപട.ത ശ-ശപ!%ല %മരപ .,ത!വണ,. ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . 3 ) ട.കള.വട -.നരധ )!% ഉളത!യ. ആയത ന );ക കള.വട )ര.മ!ന % ബന ച ) ശലജ ഓ# % ലന ,. ശപ!രട ലഭ;മ! -.നരധ )!%ത ന.ള ശ-ശപ!%ല %മരപ .)!ന അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ന രശ8 നലക . നട-ട : % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ,(എല എ) ജന ല , ത ര<ര 47) ന ലa<ര ബബപ!% ശ !: ന രD!ണ # ല: ശജ!ല കള -<രത കര ച ട.വണ,. ബ .ട .ആര . , %രവF % വകച എ, ) ന ലa<ര ) ശലശജ!# % ല ന ,. ലഭ !തത ന!ല %ബ : ) ഷന !ര:.കള %<കമ -ര ശ !ധന യ !ന %!ധ ., വല,. ബനവപട %രവFയര അ യ ച. . ബ .ട .ആര . %രവF % വകച എ, ) ലഭ;മ! .,ത % ബന ച ന ലa<ര അ: ഷണല തഹ% ലദ!ര , ) ശലജ ഓ# %ര എ, )ര.മ!യ 30.9.2013 ന *രച നടത!വമ, അദ;കന ശയ!ഗത ല
 11. 11. 11 അ യ ച. . നട-ട : % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ,(എല എ) ജന ല , മലപ. ) ശലജ ഒാ! # %ര , ന ലa<ര 48) അaല ട) -!ല - അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . %രവF -<രത യ!യത!യ. %ബ : ) ഷന വ ശ !ര:.കള തയ! ! )ര.,ത!യ. ഉടന %മരപ !വമ,. ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . നട-ട ത[ര തവപട.ത.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ) ജന ല , മലപ. 49) -നCയ -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . കരട ശ-ഖ;!-ന തയ! ! %മരപ .,ത ന ക. .ന -ലശങ!ട ) ശലജ വല അണ%രവF 1305 എ, നa ലവപട ഭ<മ %ബ : ) ഷന വ*യ.,ത ന ബ.ദ മ.ട. )ര.,ത!യ ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ശയ!ഗത ല അ യ ച. .‍ ഇ !ര;ത ല %രവF വ:-;<ട :യ ക .മ!യ ക<ട യ!ശല!* ച ആ) ;മ!യ നട-ട കള %[ കര .)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട : %രവF വ:-;<ട :യ കര , മലപ. % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ) ജന ല , മലപ. മ<ശലപ!ട -!ല അന.ബന ശ !: ന രD!ണ . 4(1) ) ജ!-ന ഗ%റ ല ശ-% ദ കര .,ത ന.ള നട-ട കള %[ കര ച. )ര.,ത!യ ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . നട-ട കള ത[ര തവപട.ത.)!ന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അദ;കന ന രശ8 നലക . നട-ട :% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര (എല എ) ജന ല , മലപ. 51) വഷ!രണ<ര -ശക!B ശ !ട -കണ<ര ) ഭ!ഗ വ യ ലവ) ബ)ദ;.ത കരണ %ബ : ) ഷന !ര:.കള ,ശ-!ഥമ ക -ര ശ !ധന . അ ഗ ക!ര ത ന.മ!യ %രവF %<ശ-ണ ന അയച.വക!ട.ത ട.വണ,. കരട. ശ-ഖ;!-ന 5.10.2013 ന മ.a!യ %മരപ !വമ,. ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര അ യ ച. . നട-ട ത[ര തവപട.ത.)!ന അദ;കന എല . എ.ഒ. . ജ ല! %രവF%<ശ-ണ വ2 ശ-ത ന ധ . ന രശ8 നലക . നട-ട - ജ ല! %രവF %<ശ-ണ % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ (വ യ ലവ) ) , ത ര<ര 52) ബകപ ന ട) -!ല ന രD!ണ . ബഹവല)ല കD റ യ.വട അ ഗ ക!രത ന!യ.ളള വശ-!ശപ!%ല %ര !ര ശല %മരപ ച ട.വണ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . 50)
 12. 12. 12 53) ത ര.ന!)!യ - ഗ.ര.)!യ<ര വ യ ലപ!ത അബലനവമ2 ശg!ണ സ!- .,ത ന ശ-!ല % % രകണ ആ) ;മ!വണC ല ഈ ക!ര;!ലയത ശല അ യ പ. നലക!ന. ക<ട!വത വ യ ല-!ത കട,.ശ-!ക., , ഏവറട. .)!ന ഉശ8 സലങള ., ക!ണ ച.വക!ണ.ള അബലനവമ2 % വകച ലഭ;മ! .)!ന. അരdന!ധ ക!ര യ.വട ശ-ത ന ധ അദ;കന ന രശ8 നലക നട-ട : വ:-;<ട * # എഞ ന യര , %ശതണ വ യ ലവ) , എ ണ!ക.ള % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല എ ( വ യ ലവ) ) , ത ര<ര 54) അങ!ട പ. വ യ ലവ) ശമലപ!ല ബ .) .ആര ലഭ;മ!യ ട.വണ,. , സല -ര ശ !ധന 3.10.2013 ന നടത!വമ,. അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . ശ-!ഥമ ക -ര ശ !ധന !യ നലക യ %ബ : ) ഷന വ ശ !ര:.കള ജ ല! %രവF %<ശ-ണ ല ന ,. ത ര വക ലഭ ച ട വല, എല .എ.ഒ. അ യ ച. . -ര ശ !ധന -<രത യ! %രവF വ ശ !ര:.കള എശതയ. വ-വട, ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %ര ലഭ;മ! .)!ന ജ ല! %രവF %<ശ-ണ വ2 ശ-ത ന ധ അദ;കന ന രശ8 നലക നട-ട :% വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര , എല .എ( ജന ല ) , മലപ. ജ ല! %രവF %<ശ-ണ , മലപ. ശ-!g അ)!ര: നട-ട കള മലപ. എല . എ. (ജന ല ) % വ-ഷ;ല തഹ % ലദ!ര.വട ഓ# % ല 344 ഉ , ത ര<ര എല . എ. (ജന ല ) % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര.വട ഓ# % ല 170 ഉ ത ര<ര എല . എ. (വ യ ലവ) ) % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര.വട ഓ# % ല 153 ഉ വ-ര നലമണ %ബ കലക .വട ഓ# % ല 10 ഉ , ശ-!g അ)!ര: ശക%.കള ന ല) ല.ണ . ആയത ല യ!വത!ര. -.ശര!ഗത യ. ക!ണ., വല,. നട-ട കള ത[ര തവപട.തണവമ,. അദ;കന ല!2 അക[ % ഷന ഓ# %രമ!ര . %രവF %<ശ-ണ ന. ന രശ8 നലക . ഒ ജ നല എല . എ. %ബ : ) ഷന !ര:.കള ) ശലജ / ത!ല< ശരഖകള ല മ!റ )ര.ത.,ത ന നലക യത ബനവപട ത!ല< .കള ല കവണത.)!ന %!ധ !വത ), ട.വണ, ത ര<ര എല . എ. (ജന ല ) % വ-ഷ;ല തഹ% ലദ!ര ശയ!ഗത ല അ യ ച. . ആയത ന -ര ഹ!രമ!യ %ബ : ) ഷന !ര:.കള %രവF %<ശ-ണ ഓ# % ല ന ,. ലഭ;മ! നട-ട കള %[ കര ശ ണത!ണ എ, അദ;കന അ യ ച. നട-ട : %ബ കലകര , വ-ര നലമണ , %രവF വ:-;<ട :യ കര , മലപ. % വ-. തഹ% ലദ!ര , എല .എ.(ജന ല ) മലപ. , ത ര<ര % വ-. തഹ% ലദ!ര , എല .എ.(വ യ ലവ) ) ത ര<ര ജ ല! %രവF %<ശ-ണ , മലപ. വ-!ത. ത രശ8 ങള 1) 4(1)ഗ%റ ശക!പ ത!മ% ) ന! ലഭ .,ത ന മലപ. , ത ര<ര എല . എ. (ജ )
 13. 13. 13 ഓ# % ല ന ,. ഒര.ശ-ശത;ക ദ<തവന ഗ).ശ-% ശല അയ .,ത ന അദ;കന ന രശ8 ച. . 2) -.നരധ )!%-!ശ ജ ശ-ക!ര ഒര. ക.ട. ബത ന , ബ)ദ;.ത , വ)ള , )!ഹന %fകര; മ.തല!യ %fകര;ങശള!ട.ക<ട 3 വ%2 ഭ<മ അ)ര %fകര;ശ-ദ മ!യസല കവണത നലകണവമ,. അതല!വത ത.ക നലക!ന കB യ വല,. അദ;കന അ യ ച. . 3) 2008 വല തണ രതട % രകണ ന യമ ശ-ക!രമ.ള അ ഗ ക!ര ലഭ .,ത ന വ-!ത. ആ) ;ത ന!വണ, ക!ണ ച ശ-!ശദ ക %മ ത യ ല ന ,. ജ ല! തല %മ ത യ ശല അയ !വത ശനര ട % സ!ന തല %മ ത യ ശല അയ !വമ, അദ;കന ശയ!ഗത ല അ യ ച. . ശയ!ഗ 4.30 ന അ)%!ന ച. . ( ഒപ ) വ:-;<ട കലകര (എല . എ.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- കലശകറ : മലപ. ,ശ#!ണ : 04832 739 581 ,#!ക % : 04832 730 010 ഇവമയ ല : dcmpm2007@yahoo.co.in

×