Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

30ABR2011 Finales Campeonato Regional CyL

285 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

30ABR2011 Finales Campeonato Regional CyL

  1. 1. )((5$&,Ï1 ( 58*%< ( &$67,//$ < /(Ï1 & 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 (/ $03(21$72 ( $67,//$ /(Ï1 +RPHQDMH D -RVp /XLV 02/3((5(6 6$5,67È1 ,1)$17,/ $/(9Ë1 %(1-$0Ë1 35(%(1-$0Ë1 -$%$726 /,1( 9DOODGROLG GH $EULO GH /D ILQDO LQIDQWLO VHUi HO ~OWLPR SDUWLGR HQ MXJDUVH GH WRGDV ODV ILQDOHV $QWHV GHOLQLFLR GH HVWD ILQDO ,QIDQWLO VH UHDOL]DUi HO +RPHQDMH D -RVp /XLV 0ROSHFHUHV(QWUHJD GHO KRPHQDMH UHDOL]DFLyQ GH XQ VDTXH GH KRQRU SRU ³3HStQ0ROSHFHUHV´/D )5/ KD VROLFLWDGR HO XVR GH ORV FDPSRV GH 3HSH 5RMR GHVGH ODV KKDVWD ODV K 6H KD VROLFLWDGR HO XVR GHO FDPSR GH 3HSH 5RMR SDUD OD ILQDOLQIDQWLO 7RGRV ORV GHPiV SDUWLFLSDQWHV GHEHUiQ HVWDU HQ ODV JUDGDV/D )5/ KDUi HQWUHJD GH ORV WURIHRV D WRGRV ORV HTXLSRV SDUWLFLSDQWHV DOILQDOL]DU OD ILQDO LQIDQWLO 6H UHDOL]DUiQ IRWRV GH WRGRV ORV HTXLSRV FDPSHRQHVFRQ VX WURIHR7RGDV ODV FODVLILFDFLRQHV GH ODV IDVHV SUHYLDV HVWiQ HQ OD ZHE GH OD )5/
  2. 2. )((5$,Ï1 ( 58*% ( $67,//$ /(Ï1 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 ,1)$17,/ /D VXPD GH WRGRV ORV WLHPSRV GH MXHJR QR SRGUi VXSHUDU OR SUHYLVWR HQ HO UHJODPHQWR GHO 5XJE *UDGXDO SDUD OD FDWHJRUtD ,QIDQWLO 127$ /DV VHPLILQDOHV SXHVWR VH MXJDUiQ D WLHPSRV GH PLQXWRV SRU SDUWLGR /D ILQDO VH MXJDUi D WLHPSRV GH PLQXWRV $7(*25Ë$ ,1)$17,/ 3DUWLGR +RUDULR DPSR (TXLSR (TXLSR 5HVXOWDGR HWUDQVD 8(0 /HyQ DMD 6HPLILQDO DPSR (O 6DOYDGRU $ (VSDxD HWUDQVD 95$ 4XHVRV 6HPLILQDO DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV $ 6DOYDGRU % 3HUGHGRU 3HUGHGRUž ž SXHVWR DPSR 6HPLILQDO 6HPLILQDO *DQDGRU *DQDGRU )LQDO DPSR 6HPLILQDO 6HPLILQDO /$6,),$,21 ),1$/ ž ž ž ž
  3. 3. )((5$,Ï1 ( 58*% ( $67,//$ /(Ï1 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 $/(9Ë1 /D VXPD GH WRGRV ORV WLHPSRV GH MXHJR QR SRGUi VXSHUDU OR SUHYLVWR HQ HO UHJODPHQWR GHO 5XJE *UDGXDO SDUD OD FDWHJRUtD $OHYtQ 127$ 7RGRV ORV SDUWLGRV VH MXJDUDQ HQ GRV WLHPSRV GH PLQXWRV SDUD XQ WRWDO GH PLQXWRV SRU SDUWLGR $7(*25Ë$ $/(9Ë1 3DUWLGR +RUDULR DPSR (TXLSR (TXLSR 5HVXOWDGR 95$ 4XHVRV /HyQ DMD 6HPLILQDO DPSR (QWUHSLQDUHV $ (VSDxD HWUDQVD 8(0 6HPLILQDO DPSR 3DOHQFLD 5 (O 6DOYDGRU $ 3HUGHGRU SDUWLGR 3HUGHGRUž ž SXHVWR DPSR SDUWLGR 9HQFHGRU 9HQFHGRU )LQDO DPSR SDUWLGR SDUWLGR /$6,),$,21 ),1$/ ž ž ž ž
  4. 4. )((5$,Ï1 ( 58*% ( $67,//$ /(Ï1 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 %(1-$0Ë1 /D VXPD GH WRGRV ORV WLHPSRV GH MXHJR QR SRGUi VXSHUDU OR SUHYLVWR HQ HO UHJODPHQWR GHO 5XJE *UDGXDO SDUD OD FDWHJRUtD %HQMDPtQ VDOYR SDUD HO SDUWLGR GHO ž ž SXHVWR TXH VH MXJDUi D WLHPSR FRPSOHWR 127$ 7RGRV ORV SDUWLGRV VH MXJDUDQ HQ GRV WLHPSRV GH PLQXWRV SDUD XQ WRWDO GH PLQXWRV SRU SDUWLGR $7(*25Ë$ %(1-$0,1 3DUWLGR +RUDULR DPSR (TXLSR (TXLSR 5HVXOWDGR HWUDQVD /HyQ DMD 6HPLILQDO DPSR 8(0 (O (VSDxD 6DOYDGRU $ HWUDQVD 95$ 4XHVRV 6HPLILQDO DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV $ 6DOYDGRU % 95$ 4XHVRVž ž SXHVWR DPSR 3DOHQFLD 5 (QWUHSLQDUHV %ž ž SXHVWR DPSR 3HUGHGRU 3HUGHGRU )LQDO DPSR 9HQFHGRU 9HQFHGRU /$6,),$,21 ),1$/ ž ž ž ž ž ž
  5. 5. )((5$,Ï1 ( 58*% ( $67,//$ /(Ï1 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 35(%(1-$0Ë1/D VXPD GH WRGRV ORV WLHPSRV GH MXHJR QR SRGUi VXSHUDU OR SUHYLVWR HQ HOUHJODPHQWR GHO 5XJE *UDGXDO SDUD OD FDWHJRUtD 3UHEHQMDPtQ127$ 7RGRV ORV SDUWLGRV VH MXJDUDQ HQ GRV WLHPSRV GH PLQXWRV SDUD XQWRWDO GH PLQXWRV SRU SDUWLGR $7(*25Ë$ 35(%(1-$0,1 3DUWLGR +RUDULR DPSR (TXLSR (TXLSR 5HVXOWDGR HWUDQVD 95$ 4XHVRV 3DUWLGR DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV 6DOYDGRU $ % 95$ 4XHVRV 95$ 4XHVRV 3DUWLGR DPSR (QWUHSLQDUHV (QWUHSLQDUHV $ % 3DUWLGR DPSR 3HUGHGRU 3HUGHGRU 3DUWLGR DPSR 9HQFHGRU 9HQFHGRU /$6,),$,21 ),1$/žžžž
  6. 6. )((5$,Ï1 ( 58*% ( $67,//$ /(Ï1 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 -$%$726/D VXPD GH WRGRV ORV WLHPSRV GH MXHJR QR SRGUi VXSHUDU OR SUHYLVWR HQ HOUHJODPHQWR GHO 5XJE *UDGXDO SDUD OD FDWHJRUtD -DEDWRV127$ 7RGRV ORV SDUWLGRV VH MXJDUDQ HQ GRV WLHPSRV GH PLQXWRV SDUD XQWRWDO GH PLQXWRV SRU SDUWLGR $7(*25Ë$ -$%$726 3DUWLGR +RUDULR DPSR (TXLSR (TXLSR 5HVXOWDGR HWUDQVD 95$ 4XHVRV 3DUWLGR DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV 6HPLILQDO 6DOYDGRU $ % HWUDQVD 95$ 4XHVRV 3DUWLGR DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV 6HPLILQDO 6DOYDGRU % $ 3DUWLGR DPSR 3HUGHGRU 3HUGHGRU 3DUWLGR DPSR *DQDGRU *DQDGRU )LQDO /$6,),$,21 ),1$/žžžž
  7. 7. )((5$,Ï1 ( 58*% ( $67,//$ /(Ï1 7RUUHFLOOD (QWUHVXHOR ,]GD 9$//$2/, 7IQR )D[ :(% ZZZUXJEFORUJ 0$,/ VHFUHWDULD#UXJEFORUJ ),1$/(6 /,1(6(Q FDWHJRUtD /LQFHV DO KDEHU VyOR WUHV HTXLSRV HO RUGHQ GH ORV HQFXHQWURV VHUHDOL]D VHJ~Q OD FODVLILFDFLyQ GH ODV FRQFHQWUDFLRQHV 1R VH VXPDUiQ ORV SXQWRVGH HVDV FODVLILFDFLRQHV SDUD OD DWULEXFLyQ GHO WtWXOR GH DPSHyQ/D VXPD GH WRGRV ORV WLHPSRV GH MXHJR QR SRGUi VXSHUDU OR SUHYLVWR HQ HOUHJODPHQWR GHO 5XJE *UDGXDO SDUD OD FDWHJRUtD /LQFHV127$ 7RGRV ORV SDUWLGRV VH MXJDUDQ HQ GRV WLHPSRV GH PLQXWRV SDUD XQWRWDO GH PLQXWRV SRU SDUWLGR $7(*25Ë$ /,1(6 3DUWLGR +RUDULR DPSR (TXLSR (TXLSR 5HVXOWDGR HWUDQVD HWUDQVD 3DUWLGR DPSR 8(0 (O 8(0 (O 6DOYDGRU $ 6DOYDGRU % HWUDQVD 95$ 4XHVRV 3DUWLGR DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV $ 6DOYDGRU % HWUDQVD 95$ 4XHVRV 3DUWLGR DPSR 8(0 (O (QWUHSLQDUHV $ 6DOYDGRU $ /$6,),$,21 ),1$/žžž

×