Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Networking Goal -week 1

369 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Networking Goal -week 1

  1. 1. TU N 1: XÁC L P M C TIÊU NETWORKINGẦ Ậ Ụ
  2. 2. B N THAM GIA BNI Đ LÀM GÌ?Ạ Ể• B n tham gia BNI đ làm gì?ạ ể• Tham gia BNI là b n đang s d ng cách th cạ ử ụ ứMarketing truy n mi ng.ề ệ• V y s ch ng có ý nghĩa gì n u b n không có m tậ ẽ ẳ ế ạ ộ“m ng l i”ạ ướ
  3. 3. NH NG……Ư• Không ph i ai cũng thi t l p cho mình m t m cả ế ậ ộ ụtiêu c th .ụ ể
  4. 4. N U KHÔNG CÓ M C TIÊUẾ Ụ• B n s ch ng bi t đi đâu?ạ ẽ ẳ ế• B n s ch ng bi t th nào là thành công?ạ ẽ ẳ ế ế• Và b n s ch ng bi t l i hay l khi tham gia BNI?ạ ẽ ẳ ế ờ ỗ
  5. 5. M C TIÊU T T: S.M.A.R.TỤ Ố• Specific: c thụ ể• Measurable: đo l ng đ cườ ượ• Achievable: có kh năng đ t đ cả ạ ượ• Relevant: có ý nghĩa v i b n và th c tớ ạ ự ế• Timed: có th i gian c th .ờ ụ ể
  6. 6. Ví dụ• Tôi s tăng doanh s 15% trong 1 năm.ẽ ố• Tôi s tr thành thành viên YBA trong năm 2013ẽ ở• Tôi s có 2 referrals m i tháng cho s n ph m (d chẽ ỗ ả ẩ ịv ) A.ụ• Tôi s có 1 referral m i tu n cho đ ng đ i c a tôiẽ ỗ ầ ồ ộ ủ• Tôi s dance v i ít nh t 1 ng i trong chapter m iẽ ớ ấ ườ ỗtu nầ
  7. 7. Action Plan• Hãy thi t l p cho mình m t m c tiêu cho đ n h tế ậ ộ ụ ế ếnăm nay.• G i ý:ợ– Tăng doanh số– Tìm referral– Khách m iờ– Tham gia các t ch c, hi p h iổ ứ ệ ộ– Dance đ gi i thi u v b n, đ tìm hi u s n ph m c aể ớ ệ ề ạ ể ể ả ẩ ủđ ng đ i b n…ồ ộ ạ
  8. 8. H I ĐÁPỎVõ Thái Lâm – vothailam@lactien.com091 850 1375 – 0903 839 390

×