Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu Cty CP Tin học Lạc Tiên

1,049 views

Published on

Mô tả ngắn gọn về Lạc Tiên và lĩnh vực hoạt động.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giới thiệu Cty CP Tin học Lạc Tiên

 1. 1. Lactien Computing JSC 43 Vinh Nam – ward 11 – Dist 8 – HCMC Phone: +84 8 22 11 5070 – fax: +84 839 516 546Website: www.lactien.com – email: lienhe@lactien.com
 2. 2. ContentOverview Projects Human resource Bussines Area • Overview • Bussines Area • Human Resource • Projects • Customers and Partners • Management System • Plan for 2011 • ActivitiesManagement System queries Customer & partners Plan 2011 Activities
 3. 3. OverviewOverview Projects Human resource Bussines Area • B t ñ u: 2008, 7 thành viên. • Lĩnh v c: các ng d ng trên n n t ng Internet.Management System queries Customer & partners Plan 2011 Activities
 4. 4. OverviewOverview Projects Human resource Bussines Area • S m nh:Cung c p các gi i pháp Công ngh thông tin tiên ti n nh m xây d ng nh ng n n t ng v ng ch c cho thành công c a khách hàng.Management System queries Customer & partners Plan 2011 Activities
 5. 5. OverviewOverview Projects Human resource Bussines Area Thông ñi pManagement System queries Customer & partners Plan 2011 Activities
 6. 6. OverviewOverview Projects Human resource Bussines Area • L: Leadership - (Tinh th n lãnh ñ o) Chúng tôi bi t rõ mình ñang hư ng ñ n ñâu và luôn t ch trong công vi c. Chúng tôi quy t tâm và n l c h t mình ñ là ngư i gi i nh t trong công vi c c a mình. • A: Asset - (Tài s n, v n quý) Chúng tôi luôn ph n ñ u ñ thành m t tài s n quý c a công ty và c a xã h i, là m t ngư i có ích b ng nh ng ñóng góp c a mình. • C: Customer - (H ng t i khách hàng) Th c s l ng nghe khách hàng và n l c th a mãn nhu c u c a khách hàng.. • T: Trust - (Tin c y) Chúng tôi tin vào năng l c, thành ý c a ngư i khác và làm cho ngư i khác tin c y mình.. • I: Integrity - (Trung th c) Chúng tôi luôn trung th c và th ng th n.Luôn tuân theo pháp lu t và các quy t c ñ o ñ c. • E: Enjoy - (H nh phúc) H nh phúc trong công vi c và v i ñ ng nghi p. • N: Non-stop - (Không ng ng ngh ) Chúng tôi không ng ng ngh th c hi n các m c tiêu trên.Management System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 7. 7. OverviewOverview Projects Human resource Bussines Area • Văn phòng: 43 Vĩnh Nam – Phư ng 11, Qu n 8, TpHCM. • Chi nhánh Đăk Nông: Tháng 8/2011 • Chi Nhánh Ninh Thu n: Tháng 12/2011Management System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 8. 8. Bussiness AreaOverview Projects Human resource Bussines Area • Cung c p các gi i pháp ph n m m doanh nghi p: CRM, HRM, ERP, Project Management, GroupWare.. • Tư v n, ñào t o và chuy n giao các ng d ng ngu n m cho khu v c công • Ph n c ng thi t b • Gia công ph n m mManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 9. 9. Human ResourceOverview Projects Human resource Bussines Area • H i ñ ng qu n tr • Ban giám ñ c: giám ñ c, phó giám ñ c • K thu t • Ngu n m và tích h p • Kinh doanh • RD • K toán – nhân sManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 10. 10. Human Resource Overview Projects Human resource Bussines Area STT V trí Năm kinh nghi m S lư ng1 Engineer SV m i ra trư ng 82 Engineer -1 1 43 Engineer -2 2 44 Senior Engineer 3 65 Senior Engineer -1 4 26 Nhân viên k Senior Engineer -2 5 2 thu t7 Consultant 6 28 Consultant-1 79 Consultant -2 810 Senior Consultant 911 Principal Consultant 10T ng c ng 28Management System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 11. 11. ProjectsOverview Projects Human resource Bussines Area• Cafesach.net, Exto capital• Public transport, Technogym, Escrow Resource , FIST, PNIP, FTA...• Các d án t i các ñ a phương: Ninh Thu n, Đ Nông, BPhư c, Đ ng Nai...• Đ c ñi m: Gia công r t ít, Gi i pháp là chínhManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 12. 12. Customers ParnersOverview Projects Human resource Bussines Area • KH ñ n t M , Th y Sĩ, Pháp • Các doanh nghi p trong nư c • Các cơ quan nhà nư c khu v c nam b và nam trung b • Đ i tác: Khoa KHMT ĐHBK, ITB, SkydoorManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 13. 13. Management SystemOverview Projects Human resource Bussines Area • Ki m soát t ng ho t ñ ng c a nhân viên và hi u qu • Qu n lý khách hàng và các m i quan h v i khách hàng • Qu n lý d án ñ n t ng gi • Qu n lý các tài nguyên và hi u qu s d ngManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 14. 14. Plan for 2011Overview Projects Human resource Bussines Area • Đ y m nh vi c kinh doanh kh i DN • M chi nhánh • Đ y m nh và chuyên nghi p hoá kinh doanh ñào t o • Xây d ng ñ i ngũ CTV • Đ u tư cho ho t ñ ng RDManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 15. 15. SolutionOverview Projects Human resource Bussines Area • CRM: cung c p d ch v và gi i pháp CRM chuyên nghi p • CSpace: h th ng h tr qu n tr toàn di n doanh nghi p • HRM: gi i pháp qu n tr nhân s • Các gi i pháp ERP và qu n tr doanh nghi p khácManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 16. 16. ActivitiesOverview Projects Human resource Bussines AreaNgày ñ u… H p..Management System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 17. 17. ActivitiesOverview Projects Human resource Bussines AreaQuy t tâm… Làm vi c…Management System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 18. 18. ActivitiesOverview Projects Human resource Bussines AreaĂn chơi… Đi du l ch…Management System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 19. 19. ActivitiesOverview Projects Human resource Bussines Area • Các ho t ñ ng vui chơi • H i th o • T thi n • Giao lưuManagement System queries Customer partners Plan 2011 Activities
 20. 20. Any questions?

×