Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Block out time to network

432 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Block out time to network

 1. 1. TU N 2: DÀNH TH I GIAN PHÁT TRI NẦ Ờ ỂM NG L I C A B NẠ ƯỚ Ủ Ạ
 2. 2. Tu n 1ầ
 3. 3. B n đã l p m c tiêu ch a?ạ ậ ụ ư
 4. 4. M c tiêu th c s c a 52 bài đào t oụ ự ự ủ ạ• H ng d n cách th c xâyướ ẫ ứd ng m t m ng l iự ộ ạ ướkinh doanh hi u qu vàệ ảch t l ng thông qua kấ ượ ỹthu t Networkingậ
 5. 5. CÓ BAO NHIÊU CÁCH BÁN HÀNG?
 6. 6. “The richest people in theworld look for and buildnetworks, everyone else looksfor work.”- Robert Kiyosaki
 7. 7. HÃY DÀNH TH I GIAN CHO VI CỜ ỆTHI T L P M NG L I C AẾ Ậ Ạ ƯỚ ỦB NẠ
 8. 8. HÃY T H I…Ự Ỏ• B n dành bao nhiêu th i gianạ ờcho vi c networking?ệ• B n dành bao nhiêu kinh phíạcho hình th c ti p th truy nứ ế ị ềmi ng?ệ• B n đi ăn tr a bao nhiêu l nạ ư ầm i tu n v i đ i tác?ỗ ầ ớ ố• B n mu n g p bao nhiêu ng iạ ố ặ ườm i tu n?..ỗ ầ
 9. 9. ACTION PLAN• Qu ng cáo, PR c n ti n.ả ầ ề• Networking c n th i gian và công s c.ầ ờ ứ• Hãy b t đ u thi t l p m ng l i c a mình t hômắ ầ ế ậ ạ ướ ủ ừnay.• N u b n là ch doanh nghi p: 8h m i tu nế ạ ủ ệ ỗ ầ• N u b n là sales: 20h m i tu n.ế ạ ỗ ầ
 10. 10. CÔNG CỤ
 11. 11. Hãy cam k t luôn dành th i gian m i tu n choế ờ ỗ ầnetworking.
 12. 12. H I ĐÁPỎVõ Thái Lâm – vothailam@lactien.com091 850 1375 – 0903 839 390

×