Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20 points of meeting

278 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20 points of meeting

 1. 1. 20 POINTS OF MEETING
 2. 2. ❶ GIAO L U MƯ Ở
 3. 3. ❷ CHÀO M NGỪGi I THI U CÁC BANỚ Ệ
 4. 4. ❸ T NG QUAN BNI VÀ M C ĐÍCHỔ Ụ
 5. 5. ❹ ĐÀO T O K NĂNG NETWORKINGẠ Ỹ
 6. 6. ❺ Bi U D NG – KHEN NG IỂ ƯƠ Ợ
 7. 7. ❻ TRAO Đ I BUSINESS CARDỔ
 8. 8. ❼ K T N P H I VIÊN M IẾ Ạ Ộ Ớ
 9. 9. ❽ 60s TRÌNH BÀY C A H I VIÊNỦ Ộ
 10. 10. ❾ 60S CHO KHÁCH M IỜ
 11. 11. ❿ BÁO CÁO C A TR NG BAN HVỦ ƯỞ
 12. 12. ⓫BÁO CÁO C A BAN H I VIÊNỦ Ộ
 13. 13. ⓫Gi I THI U DI N GI TU NỚ Ệ Ễ Ả Ầ
 14. 14. ⓫ TRÌNH BÀY 10P
 15. 15. ⓫ TRAO Đ I VÀ Ki M TRAỔ ỂPHI U Gi I THI UẾ Ớ Ệ
 16. 16. ⓫ BAN TH KÝ – TH QU BÁO CÁOƯ Ủ Ỹ
 17. 17. ⓫ THÔNG BÁOC M N KHÁCH M I...Ả Ơ Ờ
 18. 18. ⓱B C THĂM QUÀ T NGỐ Ặ
 19. 19. ⓱K T THÚC BU I H PẾ Ổ Ọ
 20. 20. ⓱ Đ NH H NG H I VIÊN M IỊ ƯỚ Ộ Ớ
 21. 21. ⓱Đ NH H NG KHÁCH M IỊ ƯỚ ỜVÀ C M NẢ Ơ

×