Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'escorça de la Terra

10,807 views

Published on

 • Be the first to like this

L'escorça de la Terra

 1. 1. L’ESCORÇA DE LA TERRA
 2. 2. CONEIXEMENTS PREVIS <ul><li>La superfície de la Terra sempre té el mateix aspecte? Per què? </li></ul><ul><li>Es pot trencar i gastar una pedra només amb aigua? </li></ul><ul><li>Com es forma la sorra de les platges? De què està feta? </li></ul><ul><li>Com poden modificar el paisatge els éssers vius? </li></ul><ul><li>Les persones poden fer desaparèixer muntanyes? </li></ul><ul><li>Com poden modificar el sòl les arrels del les plantes? </li></ul><ul><li>Pot ser que ara mateix hi hagi un terratrèmol i no ens n’adonem? </li></ul><ul><li>Com es produeixen els volcans? </li></ul><ul><li>Quins tipus de roques coneixes? </li></ul><ul><li>Com podem identificar i distingir els minerals? </li></ul>
 3. 3. ELS AGENTS QUE MODIFIQUEN L’ESCORÇA TERRESTRE <ul><li>La superfície de la Terra canvia degut a: </li></ul>AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS INTERNS Actuen des de fora AIGUA VENT ÉSSERS VIUS Actuen des de dins TERRATRÈMOLS VOLCANS
 4. 4. ACCIÓ DEL AGENTS EXTERNS <ul><li>Es pot dividir en tres etapes: </li></ul><ul><ul><li>erosió : desgast de materials </li></ul></ul><ul><ul><li>transport : els materials erosionats són canviats de lloc </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedimentació : els materials es dipositen i formen sediments </li></ul></ul>
 5. 5. EL VENT <ul><li>Realitza les tres accions: erosió, transport i sedimentació </li></ul>
 6. 6. L’AIGUA <ul><li>Pot modificar el paisatge de formes diferents: </li></ul><ul><ul><li>Pluja </li></ul></ul><ul><ul><li>Torrents i rierols </li></ul></ul><ul><ul><li>Glaç </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigües subterrànies </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua de mar </li></ul></ul>
 7. 7. LA PLUJA <ul><li>Arrenca partícules i les arrossega. </li></ul><ul><li>Erosiona el sòl i deixa al descobert les roques que hi ha a sota i també les erosiona </li></ul>
 8. 8. ELS TORRENTS I RIEROLS <ul><li>Es formen a partir de l’aigua de la pluja </li></ul><ul><li>L’aigua erosiona els pendents </li></ul>
 9. 9. EL GLAÇ <ul><li>És un dels agents que més erosiona les roques. </li></ul><ul><li>L’aigua que s’acumula als porus i esquerdes es congela. El gel fa de falca i trenca les roques </li></ul>
 10. 10. AIGÜES SUBTERRÀNIES <ul><li>Dissolen les roques del subsòl i formen les coves subterrànies </li></ul>
 11. 11. L’AIGUA DE MAR <ul><li>Modela la costa </li></ul><ul><li>Les onades erosionen les roques i formen penya-segats </li></ul><ul><li>El mar transporta els fragments de roca i els diposita formant platges </li></ul>
 12. 12. L’ACCIÓ DELS ÉSSERS VIUS <ul><li>Les plantes contribueixen a la formació del sòl. Les seves arrels fragmenten les roques, però també fixen les partícules i eviten l’erosió. </li></ul><ul><li>Els animals que viuen sota terra i excaven galeries airegen el sòl, barregen els materials i el fan més fèrtil </li></ul><ul><li>Les persones construeixen embassaments, ports o foraden muntanyes per fer túnels o canteres </li></ul>
 13. 13. L’acció dels éssers vius A Las Médulas (León) els romans van modificar el paisatge en busca d’or
 14. 14. L’ACUMULACIÓ DE RESTES D’ÉSSERS VIUS <ul><li>Esculls coral·lins </li></ul><ul><li>Roques formades per l’acumulació de fòssils </li></ul><ul><li>Carbó i petroli </li></ul><ul><li>humus </li></ul>Poden ser responsables de la formació de:
 15. 15. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS <ul><li>Modifiquen el paisatge, però actuant des de l’interior de la Terra </li></ul><ul><li>Són els volcans i els terratrèmols </li></ul>
 16. 16. ELS TERRATRÈMOLS <ul><li>Els terratrèmols o moviments sísmics són vibracions de la superfície terrestre </li></ul><ul><li>Són deguts al moviment de les plaques que formen l’escorça terrestre </li></ul>
 17. 17. ELEMENTS D’UN TERRATRÈMOL <ul><li>Hipocentre: punt de l’interior de l’escorça on s’origina el terratrèmol </li></ul><ul><li>Ones sísmiques: són les responsables de la propagació de la vibració </li></ul><ul><li>Epicentre: punt de la superfície situat en la vertical de l' hipocentre. És on més fortament se sent la vibració </li></ul>
 18. 18. LA INTENSITAT DELS TERRATRÒMOLS <ul><li>Els terratrèmols es detecten per mitjà dels sismògrafs , que són uns aparells que registren les ones sísmiques </li></ul><ul><li>Hi ha diferents escales per mesurar la intensitat dels terratrèmols. La més coneguda és l’escala Richter </li></ul>
 19. 19. L’ESCALA DE RICHTER
 20. 20. ELS VOLCANS <ul><li>Són muntanyes amb esquerdes per on el magma surt a l’exterior </li></ul><ul><li>També es produeixen pel moviment de les plaques tectòniques, que provoquen punts febles on les roques s’acaben trencant. Per les esquerdes surten gasos i magma sotmesos a fortes pressions </li></ul>
 21. 21. PARTS D’UN VOLCÀ I PRODUCTES VOCÀNICS PARTS DEL VOLCÀ CAMBRA MAGMÀTICA XEMENEIA CRÀTER CON VOLCÀNIC PRODUCTES VOLCÀNICS GASOS LAVA ROCA SÒLIDA CENDRES LAPIL·LI O GREDES BOMBES VOLCÀNIQUES
 22. 22. LES ROQUES <ul><li>Són els elements que componen l’escorça terrestre </li></ul><ul><li>Estan formades per un o diversos minerals </li></ul><ul><li>Segons el seu origen poden ser </li></ul><ul><ul><li>Roques magmàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Roques sedimentàries </li></ul></ul><ul><ul><li>Roques metamòrfiques </li></ul></ul>
 23. 23. ROQUES MAGMÀTIQUES <ul><li>S’han format pel refredament dels materials del magma que ha sortit a l’exterior </li></ul><ul><li>Són roques magmàtiques. </li></ul><ul><ul><li>El granit , format pels minerals quars, feldspat i mica </li></ul></ul><ul><ul><li>Les roques volcàniques , com el basalt i la pedra tosca </li></ul></ul>
 24. 24. ROQUES SEDIMENTÀRIES <ul><li>Es formen per: </li></ul><ul><ul><li>La unió de sediments: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conglomerats , formats per còdols i partícules de gra gros </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gresos i argiles , formats per partícules de gra fi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El dipòsit de sediments dissolts en aigua: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sal gemma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guix </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Acumulació de les restes d’organismes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carbó i petroli </li></ul></ul></ul>
 25. 25. ROQUES SEDIMENTÀRIES CONGLOMERAT GRES ARGILA SAL GEMMA GUIX CARBÓ PETROLI
 26. 26. ROQUES METAMÒRFIQUES <ul><li>S’originen per la transformació de les roques magmàtiques i metamòrfiques a causa de l’acció de les altes pressions i temperatures de l’interior de l’escorça terrestre </li></ul><ul><li>Les principals roques metamòrfiques són: </li></ul><ul><ul><li>La pissarra , que prové de la transformació de les argiles </li></ul></ul><ul><ul><li>El marbre , que prové de la transformació d’una roca sedimentària, la pedra calcària </li></ul></ul>
 27. 27. LES PROPIETATS DELS MINERALS <ul><li>Els minerals són els materials que formen les roques </li></ul><ul><li>Per identificar i distingir els minerals, podem observar les seves propietats: </li></ul><ul><ul><li>Color de la ratlla </li></ul></ul><ul><ul><li>Brillantor o lluïssor </li></ul></ul><ul><ul><li>Cohesió </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenacitat </li></ul></ul><ul><ul><li>duresa </li></ul></ul>
 28. 28. COLOR DE LA RATLLA <ul><li>És la coloració que presenta la superfície del mineral quan la ratllem </li></ul>
 29. 29. BRILLANTOR O LLUÏSSOR <ul><li>És l’aspecte que presenta la superfície d’un mineral quan li arriba la llum. </li></ul><ul><li>La brillantor pot ser: </li></ul><ul><ul><li>Metàl·lica , com en el cas de l’or o la magnetita </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacrada , com la mica o el talc </li></ul></ul><ul><ul><li>Vítria , com la del quars </li></ul></ul>
 30. 30. LA COHESIÓ <ul><li>És el comportament que tenen els minerals quan reben un cop </li></ul><ul><ul><li>N’hi ha que es trenquen en cubs, com la galena </li></ul></ul><ul><ul><li>D’altres es trenquen en formes irregulars, com la fluorita </li></ul></ul>
 31. 31. LA TENACITAT <ul><li>És la capacitat de deformació que presenten els minerals </li></ul><ul><li>Hi ha minerals mal·leables , que es poden estirar en làmines fines sense trencar-se, com l’or i la plata </li></ul><ul><li>N’hi ha de fràgils , que es trenquen fàcilment, com el diamant </li></ul>
 32. 32. LA DURESA <ul><li>És la resistència que presenta la superfície d’un mineral a ser ratllada </li></ul><ul><li>Hi ha minerals molt durs, com el diamant i molt tous, com el talc </li></ul><ul><li>Per mesurar la duresa dels minerals es fa servir l’escala de Mohs </li></ul>
 33. 33. L’ESCALA DE MOHS
 34. 34. L’ESCALA DE MOHS El guix (duresa 2) es pot ratllar amb una calcita (duresa 3) <ul><ul><ul><ul><li>Es ratllen amb la ungla: 1. Talc i 2. Guix </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Es ratllen amb la navalla: 3. Calcita i 4. Fluorita </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Es ratllen amb la llima: 5. Apatita i 6. Ortosa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ratllen al vidre: 7. Quars 8. Topazi 9. Corindó i 10. Diamant </li></ul></ul></ul></ul>

×