Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE  ESCOLA LA CLOSA    Esterri dÀneu
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu   1.   INTRODUCCIÓ   1.1.  Escola la Closa dEsterri dAneu   1.2.  Situaci...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu  1. INTRODUCCIÓ 1.1. Escola La Closa d’Esterri d’Àneu    Tradicionalment el centre ...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu  • Uns serveis pels alumnes.  • Uns serveis per als professors.Distribució de la sego...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu   Cal remarcar lexistència a la comarca dun IES A Sort i extensió daquest a Esterri dÀ...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu  • És la llengua de comunicació i de funcionament intern i extern del centre i sutilitz...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuEscola participativa    Potenciem un règim participatiu en la gestió institucional de ...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneuh) Aprofitar els recursos socials, professionals i didàctics oferts pel poble, comarca i e...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 3.5. Objectius relatius a les funcions i procediments de les unitats de suport a la  ge...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 4.3. Organigrama del centre                               ...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuÒrgans de govern unipersonals    Director/a, Cap d’Estudis i Secretari/a formen l’equi...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu  • Realitzar entrevistes i reunions amb els pares i mares o tutors legals, enregistrant...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 5. EINES I PROJECTES DE CENTRE5.1. Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) ...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu5.5. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)    A fi de planificar, promoure i fer el segui...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu5.7. Pla d’Acollida    El centre integrarà, mitjançant el Pla d’Acollida, tots els alu...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu5.11. Memòria anual    La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assolime...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu6.4. Escola Sostenible    Amb l’objectiu que en un futur es pugui incloure a l’escola d...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuCarta de compromís educatiuLes persones sotasignades, D. Antoni Ricou i Ribó com a Directo...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu  9. Mantenir una comunicació presencial regular amb la família (mínim una vegada al  ...
ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu  12. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PEC 2011-2014

2,566 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PEC 2011-2014

 1. 1. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA LA CLOSA Esterri dÀneu
 2. 2. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Escola la Closa dEsterri dAneu 1.2. Situació geogràfica, socioeconòmica i cultural 2. TRETS DIDENTITAT 3. OBJECTIUS 3.1. Objectius relatius a aspectes pedagògics generals de lequip de professors 3.2. Objectius relatius als continguts dEnsenyament. Objectius generals detapa 3.3. Objectius relatius a altres funcions de lequip de professors 3.4. Objectius relatius a la formació permanent de pares i mestres 3.5. Objectius relatius a les funcions i procediments de les unitats de suport a la gestió 4. ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA 4.1. Objectius relatius a l’organització i el govern intern 4.2. Objectius relatius a l’àmbit humà i serveis 4.3. Organigrama del centre 5. EINES I PROJECTES DE CENTRE 5.1. Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 5.2. Programació general anual (PGA) 5.3. Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 5.4. Pla d’Acció Tutorial (PAT) 5.5. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) 5.6. Projecte de convivència 5.7. Pla d’Acollida 5.8. Pla Lector de Centre (PLEC). Biblioteca Escolar 5.9. Pla de Formació de Centre (PFC) 5.10. Projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic 5.11. Memòria Anual 6. PROJECTES PEDAGÒGICS I IDENTITARIS DE CENTRE 6.1. Projecte de llengües estrangeres 2009-2012 6.2. Projecte interdisciplinari de lhort escolar i Aula de Ciències. 6.3. Pla Català de lEsport Escolar 6.4. Escola Verda 6.5. Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) 7. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIUProjecte Educatiu de Centre 2011-2014 2
 3. 3. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Escola La Closa d’Esterri d’Àneu Tradicionalment el centre havia estat una escola unitària, amb una classe per a nens, unaaltra per a nenes i un parvulari. A finals dels anys 60 es van crear dues aules més i es va introduir lacoeducació. El curs 72-73 es va convertir en una graduada, amb 10 mestres per donar classes i dosmestres de lleure, encarregats de linternat, amb la finalitat de concentrar els alumnes dels poblesde la comarca del Pallars Sobirà, que per motius de disminució del cens escolar sels havia clausuratlescola. Lescola la Closa, acull l’alumnat de les Valls de lentorn que diàriament són traslladatsmitjançant un transport escolar. L’edifici de l’escola la Closa lany 1997 es reforma per tal dubicar-hi lEnsenyamentSecundari. L1 de setembre de 1997 sacaben aquestes obres de reforma que es van fer durantlestiu del mateix any sense interrupció del curs escolar. Durant aquestos anys l’escola forma partde la ZER Alt Pallars que agrupa totes les escoles de la comarca excepte la de la capital Sort. L’any 2003, coincidint amb les obres d’ampliació de l’edifici la Closa deixa de formar part dela ZER Alt Pallars. Acabades les obres d’ampliació de l’edifici escolar, aquest queda distribuït en dues plantes: La primera planta és la que acull tots els alumnes de Educació Infantil i Primària. La segonaplanta acull els alumnes de Secundària del SES Morelló, amb espais compartits entre els doscentres. Aquesta ubicació en un mateix espai físic dels alumnes d’Infantil – Primària i Secundària, lapodem considerar com el marc idoni per gaudir de l’ oportunitat, amb el desplegament de la LEC,de poder esdevenir una Escola – Institut, amb la cohesió i millora dels projectes educatius dels dosCentres. Actualment dels 140 alumnes que estan escolaritzats en el Centre, 68 (48,6 %) són alumnestransportats dels municipis veïns d’Esterri d’Àneu: Alt Àneu (21), Espot (23), La Guingueta (22) ialtres (Vall Farrera) (2).La distribució d’espais de l’Escola queda configurada de la següent manera:Distribució de la primera planta: • Tres aules d’Educació Infantil amb serveis pels alumnes. • Dues aules de cicle Inicial. • Dues aules de cicle Mitjà. • Dues aules de cicle Superior. • Una aula dIdiomes. • Una aula de psicomotricitat. • Una aula d’educació especial. • Un despatx de tutories. • Una secretaria. • Una sala de professors.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 3
 4. 4. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • Uns serveis pels alumnes. • Uns serveis per als professors.Distribució de la segona planta: • Una aula dinformàtica. • Una aula de ciències. • Una aula d’acollida – biblioteca.Espais compartits: • Una aula de música i plàstica. • Un aula polivalent. El servei de menjador de la nostra Escola és ubicat a lEscola Llar Joaquim Morelló que també ésla seu del Camp d’Aprenentatge de les Valls d’Àneu. Es tracta d’un edifici ben condicionat iconservat, construït a finals dels anys 70, inaugurat al 1980. La gestió del servei de menjador itransport la fa el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 1.2. Situació geogràfica, socioeconòmica i culturalSituació geogràfica L’Escola la Closa dEsterri dÀneu està situada a la part més septentrional de la comarca delPallars Sobirà, a la vila d’Esterri dÀneu, poble de tradició mil·lenària, la seva primera cita esremunta al 839, en l’acta de consagració de la catedral de la Seu d’Urgell i ho ratifica el Llibre dePrivilegis i Ordenacions de les Valls d’Àneu. El municipi d’Esterri d’Àneu és el mes petit delsmunicipis aneuencs, amb 8,5 km2 d’extensió, no té cap agregat i ocupa, pràcticament tota la plana,amb una població l’any 2010 de 946 habitants. El poblament a les Valls d’Àneu es caracteritza per labundància de petits assentaments ubicatsals fons de les valls seguint el curs de la Noguera Pallaresa i els seus afluents. El seu clima dalta muntanya amb característiques pròpies del clima alpí en les parts méselevades. El contrast entre lhivern molt llarg i fred i lestiu és molt fort, ja que les estacionsintermèdies primavera i tardor gairebé no existeixen. Aquestes característiques de situació, relleu i climatologia cal tenir-los presents a lhora de feruna planificació de la tasca educativa, doncs la major part dels nostres alumnes utilitzen transportescolar per anar a classe.Situació socioeconòmica i cultural La població de la zona es reparteix entre el sector primari (agrari i ramader en règim depetites propietats familiars), sector secundari (treballadors dhidroelèctriques, construcció,persones ocupades en esports daventura i artesans) i el sector serveis (hoteleria, comerç.. enpetites empreses familiars). En quant al nivell sociocultural, és divers. Predomina el que correspon a estudis primaris,encara que des que la zona està dotada de centres dEnsenyament Secundari va en augment la gentamb estudis mitjos i superiors. La gran majoria de la gent parla la llengua catalana.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 4
 5. 5. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu Cal remarcar lexistència a la comarca dun IES A Sort i extensió daquest a Esterri dÀneu.També es compta amb una biblioteca municipal, a més daltres societats culturals i recreatives. El nombre dhabitants és escàs, predomina la població gran i anciana, mentre que els joveshan emigrant a nuclis urbans per qüestions destudis i treball. La natalitat és baixa. La majoria de lapoblació són nascuts a la comarca. Encara que trobem un gran nombre de població dorigenimmigrant de diferents procedències, molts dells arribats en el moment de les construccions,hidroelèctriques i daltres per a treballar en les diferents empreses desports daventura i estacionsdesquí existents a la comarca, així com a l’hoteleria i la construcció amb el darrer boom urbanístic. Els nens creixen en un ambient afectiu generalment càlid, donat que la família consta o estàformada per vàries generacions, a més de la resta de la població tenint en compte que tots esconeixen. Els nens passen bastant temps al carrer. 2. TRETS DIDENTITAT La missió fonamental de lescola és educar, formar i instruir als nens i nenes. Això vol diralhora, per decidir el seu propi futur i incidir en la societat en la que visquin. El centre de tota lactivitat escolar es el nen/a com a persona, membre duna família, dunpoble i ciutadà duna societat i dun país.L’Escola la Closa es defineix i es manifesta com: • Pública. • Catalana. • Pluralista. • Científica. • Activa. • Participativa. • Projectiva.Escola pública Entenem per escola pública una escola amb caràcter de servei públic, gratuïta, igualitària,lliure i coherent amb una societat democràtica. Una escola oberta a la societat, finançada perladministració pública i gestionada pels Consells Escolars sota el control i dependència dels òrgansoficials, i en definitiva, de la Generalitat de Catalunya.Escola catalana Escola Catalana és la que està arrelada a Catalunya i a la seva cultura. Té la cultura catalanacom a base i transmet i potència les realitats lingüístiques, històriques, geogràfiques i socioculturalsde Catalunya. Aquesta realitat es porten a terme de la següent manera: • La llengua catalana és la llengua curricular densenyament – aprenentatge, segons es contempla al nostre Projecte Lingüístic.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 5
 6. 6. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • És la llengua de comunicació i de funcionament intern i extern del centre i sutilitza en les activitats escolars, circulars, informes, cartells i en ladministració. • Viure i fer viure la cultura catalana, les tradicions i les costums, fent-ne participar a tota la comunitat educativa. • Integrar a partir daquesta cultura totes aquelles persones que pertanyen a daltres identitats lingüístiques i culturals.Escola pluralista Com a escola pública i en el marc legal que prescriu la igualtat en drets de tots els ciutadansdavant ladministració és respectuosa amb les diverses maneres de pensar i acceptar distintesideològics polítiques i religioses, integra alumnes de diferents procedències socials, ètiques ieconòmiques.Confessionalitat Lescola és aconfessional, ningú podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat oaconfessionalitat religiosa.Escola democràtica Dacord amb la realitat duna societat plural en el camp de les idees polítiques, tasquessocials i situacions econòmiques creiem que la funció de lescola es orientar als nens/nenes enlaprenentatge de la convivència i estímuls duna societat democràtica, sense dogmatismes niimposicions de cap concepció política.Coeducació Partim dels principis digualtat de drets i no discriminació per raó de sexe, que inspirenlactivitat educativa. Lensenyament que es proporciona als nens i nenes, és igual i es desenvolupaen un marc de coeducació. LEscola defensa la llibertat així com la igualtat sense discriminació per motius de religió,idees polítiques, sexe o raça. El mestre ha de poder donar el seu paper personal si els nens li hodemanen, sense però adoctrinar.Escola científica i activa Es caracteritza per: • Fomentar una metodologia descola activa i crear una actitud crítica, investigadora i científica. • Partir de lentorn del nen així com del seu interès daprendre a partir de la descoberta i lexperimentació. • Sistematització i seqüenciació del currículum i revisió dels seus programes. • Valorar la participació dels nens/nenes en totes les tasques de laprenentatge i potenciar el treball individual i en equip. • Reconèixer la pluralitat de ritmes i capacitats i satén els alumnes segons la diversitat. • Potenciar la creativitat i la iniciativa de lalumne en tots els camps; per tal de resoldre problemes que se li plantegen.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 6
 7. 7. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuEscola participativa Potenciem un règim participatiu en la gestió institucional de lescola; on pares professors ialumnes hi intervinguin i col·laboren dacord amb allò que els permeti la legislació actual mitjançantels representants elegits per cada un dels estaments.Sestableixen uns sistemes dinformació interna i externa.Potenciem i estimulem les activitats extraescolars.Escola projectiva Lescola és projectiva als diferents àmbits de lentorn escolar. És conscient de la seva missióal servei de la comunitat. Acull tota la població infantil de la seva zona dinfluència. Coneix i estudiala realitat socioeconòmica de la zona. Presta les seves instal·lacions i serveis a la comarca i naprofita els recursos socials iprofessionals que ofereix la comarca com a eina didàctica de les tasques escolars. Dóna a conèixerles activitats escolars i la pràctica educativa.L’Educació com a procés integral Concebem leducació com un procés integral, i proposem un ensenyament que consideri lesdiverses dimensions de la personalitat del conjunt de capacitats i potencialitats dels alumnes. Tantindividual com socialment, cerquem el seu desenvolupament en els diversos aspectes: físics,intel·lectuals i morals. Fomenten una educació basada en la solidaritat i el respecte dells mateixos i dels altres, elsentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat, el gust pel treball ben fet, el coneixement i dominidel propi cos, les habilitats físiques bàsiques i un sentit crític envers ells mateixos i en allò que elsenvolta, potenciant lautoestima com a fonament de la construcció de la pròpia personalitat. 3. OBJECTIUS 3.1. Objectius relatius a aspectes pedagògics generals de lequip de professorsa) Integrar a partir de lEscola Catalana totes aquelles persones pertanyents a altres identitats lingüístiques i culturals.b) Posar els mitjans perquè en acabar lescolaritat, els alumnes puguin utilitzar, tant a nivell oral com escrit, les dues llengües oficials amb fluïdesa i correcció.c) Proporcionar als alumnes instruments danàlisi científica i fomentar la capacitat dobservació, de crítica i ladquisició dhàbits de treball intel·lectual.d) Realitzar una selecció i utilització de material didàctic adequat als principis de coeducació, i que potencií lactivitat, la creativitat de lalumne amb tots els sentits: social, artístic científic, tecnològic i dexpressió.e) Desenvolupar un tipus dEnsenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i linterès pel treball ben fet.f) Ésser receptius a la modificació del Projecte Curricular per una formació integral de lalumne.g) Assolir una correcta sistematització i seqüència del currículum que afavoreixi el desenvolupament dels programes dacord amb levolució madurativa de linfant i en atenció a la diversitat.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 7
 8. 8. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneuh) Aprofitar els recursos socials, professionals i didàctics oferts pel poble, comarca i el medi en general com a metodologia de treball. Sensibilitzar lalumnat envers el respecte i conservació de lentorn natural.i) Potenciar la participació dels alumnes en la convivència escolar des duna òptica de crítica constructiva.j) Coordinar les activitats extraescolars per tal que siguin un compliment de la tasca educativa i pedagògica del centre.k) Potenciar lintercanvi dexperiències entre les escoles de la comarca.l) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació.m) Impulsar laprenentatge de les llengües estrangeres a cicle inicial i a parvulari.n) Coordinar els procés educatiu entre el professorat de primària i secundària. 3.2. Objectius relatius als continguts dEnsenyament. Objectius generals detapaa) Comprendre i expressar missatges orals i escrits, emesos en la varietat estàndard del català i del castellà.b) Treballar amb el nombres i amb expressions matemàtiques: calcular, mesurar, presentar fets en forma de dades numèriques.c) Utilitzar els coneixements adquirits sobre el medi físic i social per resoldre problemes en la seva experiència diària, sabent demanar ajuda, si sescau, a daltres persones.d) Conèixer el propi cos i les possibilitats motius i progressar en ladopció dhàbits de salut i higiene personal.e) Assumir un règim de coeducació en el qual no hi hagi cap mena de discriminació per raó de sexe, llengua, cultura, religió…f) Valorar la bellesa o la qualitat de les principals formes dimatge del nostre context cultural, natural, social i històric. Progressar en lenteniment de pertinença al país.g) Orientar i ajudar els nens i les nenes en laprenentatge de la convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries, també que prenguin una actitud crítica envers allò que els envolta.h) Capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual, perquè de forma progressiva, puguin aprendre cada vegada més i de manera més autònoma.i) Capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, entendren les formes en que es trobi disponible, seleccionar-ne el que pugui ser útil per a una finalitat i presentar-la als altres de manera pràctica i entenedora. 3.3. Objectius relatius a altres funcions de lequip de professorsa) Potenciar el treball dels professors en equip mitjançant lactivitat dels equips de Cicle i de la realització de programacions didàctiques coordinades.b) Desenvolupar els aspectes formatius en els alumnes tot proporcionant-los una orientació escolar i professional durant tota la seva escolarització, en una tasca coordinada entre els tutors, EAP i professora dEducació Especial sempre que calgui. 3.4. Objectius relatius a la formació permanent de pares i mestresa) Facilitar una formació als pares dalumnes centrada en les funcions que els pertoca com a col·laboradors amb lescola en leducació dels seus fills.b) Facilitar la participació dels professors en activitats de formació permanent sobretot quan aquestes reverteixen en benefici per a la totalitat de lescola.c) Revisar el treball professional posant en comú la pràctica docent.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 8
 9. 9. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 3.5. Objectius relatius a les funcions i procediments de les unitats de suport a la gestióa) Establir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb altres Centres.b) Orientar els alumnes a les diferents vies educatives i professionals.c) Participar en activitats culturals i educatives proposades per institucions ( entitats culturals, Centres de Recursos, Administració local, Consell Comarcal…), sempre que siguin coherents amb el Pla Anual i hi puguin tenir cabuda en el calendari escolar.d) Restar oberts a les experiències que, coherents amb el Projecte Educatiu, el Departament dEnsenyaments vulgui encomanar-li.e) Desenvolupar una gestió econòmica participativa i transparent.f) Mantenir actualitzats els inventaris del Centre anualment.g) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments eficaços per la comunicació interna i externa.h) Potenciar la labor de l’AMPA i la coordinació de les seves activitats amb les activitats escolars. 4. ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA 4.1. Objectius relatius a lorganització i al govern interna) Potenciar i perfeccionar els procediments dinformació entre el professorat com a base per generar actituds de confiança i col·laboració.b) Aconseguir que els professors, pares/mares i personal no docent participin en el control i gestió del centre de forma adequada a llurs capacitats i competències.c) Realitzar Consells Escolars oberts a la Junta de lAMPA i a la resta de professors quan la importància dels temes tractats així ho aconsellin i sempre que es decideixi per consens o per majoria absoluta dels seus components. Els Consell Escolar obert serà de caire consultiu i no decisori per tal de les persones que no pertanyin al Consell.d) Establir sistemes de comunicació família – tutors/es , per tal que hi hagi una informació recíproca i puntual de levolució instructiva i educativa de lalumne.e) Establir sistemes dinformació continuada als pares i mares dels objectius pedagògics del curs i de llur desenvolupament, mitjançant reunions generals amb pares i mares, reunions de nivells o Cicles i entrevistes del tutor amb el pare/mare de cada alumne. 4.2. Objectius relatius a l’àmbit humà i serveisa) Aconseguir la implantació, el respecte i lobservança del RRI.b) Aconseguir un nivell de seguretat, dordre i neteja en les activitats tant escolars com extraescolars que es desenvolupen al centre que possibiliten el respecte pels altres i pel seu entorn escolar.c) Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els professors/res del centre les quals facin possible un bon ambient de treball i la implicació de tots en el desenvolupament del PEZ.d) Oferir vies de solució per tal que les famílies menys afavorides econòmicament puguin participar en igualtat de condicions, en les activitats, tant escolars com extraescolars, que requereixin un finançament per part dels pares i mares, que organitza el centre.e) Coordinar de manera efectiva el projecte educatiu amb els serveis de menjador i transport escolar.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 9
 10. 10. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 4.3. Organigrama del centre - President - Secretari - Cap d’Estudis CONSELL ESCOLAR - - 4 representants dels mestres 2 representants de pares - 1 representant del AMPA - 1 representant de l’Ajuntament EQUIP DIRECTIU AMPA CLAUSTRE MESTRES ALUMNESSecretari Director Cap d’Estudis Coordinadors/es Llengües Auxiliar admin. Etapa Riscos Laborals Serveis EAP TAC Educatius Assessor LIC Coordinadors/es Coordinadors/es Ciències / Medi Externs Cicle Projectes Serveis Socials Biblioteca Serveis externs: Altres (logopeda, LIC menjador i auxiliar EE,…) transport PCEE Tutor/a P3 Tutor/a P4 Tutor/a P5 Suport EI /EP Tutor/a CI 1 Tutor/a CI 2 Tutor/a CM 1 Tutor/a CM 2 Tutor/a CS 1 Tutor/a CS 2 Tutor/a CS 2 Mestre Idiomes Mestre/a EF Mestre/a Música Mestre/a E. Especial Mestre/a Medi Mestre/a Religió Mestre/a A. Acollida Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 10
 11. 11. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuÒrgans de govern unipersonals Director/a, Cap d’Estudis i Secretari/a formen l’equip directiu i són els responsablesde la gestió i administració del Centre, de les relacions amb les diferents administracions,de la coordinació pedagògica,...Òrgans de govern col·legiatsEl Consell Escolar El Consell Escolar està compost per: • President • Secretari • Cap d’Estudis • 4 representants dels mestres • 2 representants de pares • 1 representant del AMPA • 1 representant de l’AjuntamentEl Claustre El Claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió iplanificació educativa de l’escola. Està integrat pels mestres del centre i és presidit pelDirector/a. Els membres del claustre de mestres, seran electors i elegibles a les eleccions derepresentants dels professors al consell escolar del centre. Com a membres del consellescolar poden ésser membres de les comissions comissions constituïdes al si d’aquest. Dins del Claustre hi ha la figura dels coordinadors/es d’etapa: infantil i primària; i elscoordinadors/es de cicle. També es nomenen diferents coordinadors/es per als diferentsprojectes i càrrecs (RRLL, llengües estrangeres, LIC, PCEE, TAC,....) Les funcions dels coordinadors/es d’etapa i cicle són: • Coordinar les funcions pedagògiques bàsiques entre els nivells que lintegren. • Fer suggeriments a lEquip Directiu en la gestió del centre. • Coordinar les sortides que es realitzen en els diferents nivells. • Elaborar els objectius i continguts per Cicles. • Dissenyar els informes de cada cicle. • Recopilació i distribució dels materials elaborats. • Elaborar proves i material de suport per a les diferents àrees. Cada nivell / curs té assignat un tutor/a, amb les funcions següents: • Contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre. • Fer el seguiment de l’alumnat i vetllat especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i els objectius proposats • Coordinar l’acció educativa en tots els mestres que incideixen en els mateixos alumnesProjecte Educatiu de Centre 2011-2014 11
 12. 12. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • Realitzar entrevistes i reunions amb els pares i mares o tutors legals, enregistrant els aspectes més importants d’aquestos encontres. Són preceptives una reunió grupal a l’inici de curs per a tots els pares, mares i tutors, i dos de manera individualitzada, una al finalitzar el primer trimestre i un altra al final del curs • Coordinar l’elaboració de plans individualitzats o adaptacions de la programació a les necessitats i característiques de l’alumnat. Durant el curs escolar es poden crear comissions de treball segons els criteris quecregui l’equip directiu i/o el claustre amb l’objectiu de elaborar materials o coordinarprojectes. Aquestes comissions normalment estaran formades per mestres dels diferentscicles que hi intervinguin, així com en alguns casos per pares i mares d’alumnes.AMPA Està formada per pares i mares dels alumnes. Col·labora amb el professorat enl’organització d’algunes activitats, participa en el Consell Escolar i participa i ofereixdiferents serveis com les activitats extraescolars, el programa de reutilització de llibres detext, organització d’activitats en dates assenyalades,...Altres serveisEquip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) Els objectius i actuacions de les que s’encarrega l’EAP són:• Identificar i avaluar psicopedagògicament i socialment l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques.• Fer el seguiment i la revisió periòdica de les actuacions específiques que s’adrecin a l’alumnat amb més necessitats per aprendre i amb NEE.• Planificar i ajustar la resposta educativa als alumnes amb NEE, així com l’actuació d’altres especialistes si s’escau (logopeda, fisioterapeuta, auxiliar EE, serveis socials,...)• Informar i assessorar a les famílies que sol·licitin orientació pels seus fills/es.• Realitzar els dictàmens d’escolarització i altres informes tècnics.• Assessorar al centre sobre l’organització i el funcionament de mesures d’atenció a la diversitat; també en projectes i experiències d’inclusió escolar.• Dinamitzar i assessorar la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).• Col·laborar en el procés de transició de l’alumnat entre les diferents etapes educatives.• Col·laborar amb altres serveis i programes educatius del Departament d’Ensenyament o bé externs.• Impulsar el Pla de Formació de Centre i oferir als processos d’innovació.Administració El centre disposa d’un auxiliar administratiu que ve donat pel Departamentd’Ensenyament. S’encarrega de les tasques administratives derivades de l’acció diària,sempre amb coordinació amb l’equip directiu.ServeisEl menjador i servei de transport escolar està gestionat pel Consell Comarcal del PallarsSobirà. La seva tasca ha d’estar d’acord amb la del projecte educatiu del centre.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 12
 13. 13. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 5. EINES I PROJECTES DE CENTRE5.1. Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) Aquest document estableix els aspectes que regeixen l’organització i elfuncionament de la nostra escola, dins del marc del projecte educatiu de centre que hapresidit l’acció educativa durant els últims cursos, i adaptant-se a les noves normatives idisposicions legals així com a la realitat canviant del nostre entorn. Les NOFC són revisablesanualment, adaptant-se si s’escau a les normatives vigents.5.2. Programació General Anual de Centre (PGAC) La programació general anual de centre (PGAC) és la concreció de les prioritats i detots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs, incloses, sis’escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plansd’actuació acordats i aprovats i els serveis que es presten en tot l’horari escolar. Laprogramació general anual explicitarà les actuacions que es duran a terme, els recursos, elsresponsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantació, així com els indicadorsdel projecte de direcció i del projecte educatiu. La PGAC ha de ser coherent amb aquest projecte educatiu, ha de concretar elprojecte de direcció vigent en el centre i s’ha de sotmetre a l’aprovació del consell escolar i,pel que fa a les activitats educatives, a l’aprovació prèvia del claustre.5.3. Projecte Lingüístic de Centre (PLC) Dins del marc de l’actual projecte lingüístic de centre es presenten les novetatssegüents: • Introducció del sistema de referents lingüístics de centre per a les llengües castellana i anglesa. Amb el cas de la primera serà l’especialista d’Educació Física el que impartirà l’àrea en castellà, i en el segon cas l’especialista d’anglès serà qui esdevindrà el referent per a aquesta llengua. Es tracta de que l’alumnat es dirigeixi sempre en la llengua que utilitzi el referent en qüestió. • Iniciació a l’expressió oral en llengua castellana a l’Educació Infantil. S’impartirà una àrea una hora a la setmana en aquesta llengua, amb l’objectiu d’iniciar i millorar el lèxic i la comunicació en aquesta llengua. A més, seguirem impulsant la utilització del català com a llengua vehicular en latasca docent i administrativa del centre, i com a eina d’integració acolliment a l’alumnatnouvingut. També es seguirà recolzant, mitjançant, el projecte de llengües estrangeres, lallengua anglesa des de l’Educació Infantil, a més de la introducció d’una segona llenguaestrangera, el francès, al cicle superior de l’Educació Primària.5.4. Pla d’Acció Tutorial (PAT) L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, hade contribuir al desenvolupament de la seua personalitat i els ha de prestar l’orientació decaràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integraciósocial. Tots aquests aspectes quedaran recollits dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT).Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 13
 14. 14. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu5.5. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a termeper atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat es dissenyarà anualment elPla d’Atenció a la Diversitat. Per a tal efecte, es constituirà la comissió d’atenció a la diversitat. Aquesta comissióes reunirà un mínim d’una vegada al trimestre. Estarà composada per: el cap d’estudis,el/la mestre/a d’educació especial, els coordinadors de cicle, el coordinador LIC i la personaprofessional de l’EAP. A més es podrà convocar a qualsevol altre mestre/a en el cas que lacomissió així ho determinés. Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat les funcions següents: • la concreció de criteris i prioritats d’atenció a la diversitat de l’alumnat, • l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, • el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques, • la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir.Plans individualitzats. Adaptacions La proposta d’elaborar un pla individualitzat o una adaptació concreta pot sorgird’un dictamen d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda del tutor/a quanper al progrés de l’alumne s’observa que no és suficient les mesures d’atenció planificadesper al seu grup classe.Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials L’atenció a l’alumnat amb NEE, es realitzarà segons els criteris i recursos establertsper la comissió d’atenció a la diversitat. La demanda d’una atenció especialitzada per part de l’aula d’Educació Especial oper part de la professional de l’EAP, es farà mitjançant full de demanda al Cap d’Estudis. Setmanalment, existirà una reunió de coordinació entre EAP, Educació Especial iCap d’Estudis, per tal de fer el seguiment i establir i coordinar les actuacions a realitzar, aixícom per a estudiar les possibles demandes d’atenció especial. L’atenció per part de la professional de l’EAP serà un dia al matí, i serà el Capd’Estudis l’encarregat de coordinar les reunions dels mestres – EAP, prèvia demanda delpropi mestre, del Cap d’Estudis o de la psicopedagoga.5.6. Projecte de convivència És el document que ha de reflectir les accions que el centre desenvoluparà per talde capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa en les bases que han depermetre l’èxit personal i social i la gestió positiva de conflictes.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 14
 15. 15. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu5.7. Pla d’Acollida El centre integrarà, mitjançant el Pla d’Acollida, tots els alumnes, ambindependència de la seva llengua, cultura, condició social i origen, en benefici de la cohesiósocial. Aquest pla també preveurà l’acollida de mestres i famílies. En cas d’alumnat nouvingut serà el/la tutor/a de l’aula d’acollida l’encarregat dedonar una resposta individualitzada a l’alumne seguint el Pla d’acollida del centre. El/latutor/a serà l’encarregat de coordinar l’avaluació inicial i de realitzar els plansindividualitzats si s’escau de l’alumnat nouvingut per facilitar en la mesura del possiblel’accés al currículum ordinari, així com fer el seguiment del seu progrés en la integració enla dinàmica del centre i en l’entorn social de la seua nova realitat.5.8. Pla Lector de Centre (PLEC). Biblioteca Escolar El Pla Lector de Centre (PLEC) és el document que ha d’afavorir la promoció de lalectura en el nostre centre, recollint les estratègies, metodologies, objectius,..., en relació ala lectura. Anualment, es revisarà el PLEC amb la concreció de les activitats relacionades ambla lectura a desenvolupar durant el curs escolar. Dins del PLEC, la biblioteca escolar, tant la de centre com les biblioteques d’aula hand’esdevenir un eina de recolzament al programa d’ensenyament i aprenentatge.5.9. Pla de formació de centre (PFC) En funció dels objectius del present projecte educatiu, es planifica i concreta laformació de centre, a curt i mitjà termini (normalment en períodes de tres cursos escolars).Els serveis educatius assessoren els centres en la concreció d’aquestes necessitats deformació. La previsió de les activitats del PFC s’ha d’incorporar a la programació generalanual del centre, portant-se a terme en horari laboral no lectiu. Dins del PFC es fan constarels indicadors de l’avaluació de la transferència a l’aula de la formació adquirida. A més a més, dins del marc del Pla de Formació de Zona (PFZ), així com de laformació oferta pel propi Departament d’Ensenyament i d’altres institucions educatives, elprofessorat serà responsable de la seva formació permanent amb l’objectiu d’adquirirconeixements que li permetin portar a terme la seva tasca educativa dins del marc delpresent projecte educatiu.5.10. Projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic. Consolidar aquest projecte endegat ara fa uns anys dins del programa dereutilització, foment de la conservació dels llibres de text i altre material complementari,per a que sigui utilitzat durant varis anys, suposant així un gran estalvi per a les famílies, amés de contribuir a la conservació del medi ambient.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 15
 16. 16. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu5.11. Memòria anual La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectiusprevistos en la programació general anual del centre. Correspon al consell escolar avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 6. PROJECTES PEDAGÒGICS I IDENTITARIS DESCOLA6.1. Projecte de llengües estrangeres 2009-2012. Vetllar i potenciar aquest projecte dins de la planificació de lensenyament de lesllengües estrangeres al Centre. Dins daquest programa es coordina la introducció dunallengua estrangera, langlès, des de P3, fins al segon curs de Cicle Superior. A més de la consolidació al projecte lingüístic del Centre duna segona llenguaestrangera, el francès, als dos cursos de Cicle Superior.6.2. Projecte interdisciplinari de lhort escolar i Aula de Ciències. Primerament hem habilitat un espai físic dins de lentorn de lEscola, concretamentuna superfície aproximada duns cent metres quadrats en langle sud del pati, amb elsuport de lAjuntament dEsterri dÀneu. Ara ens toca consolidar lhort escolar, com aelement planificador del currículum, dins del projecte “lAixartell”, una aplicació didàcticadhorticultura ecològica a les escoles del Pallars Sobirà, amb el suport del Consell Comarcaldel Pallars Sobirà, dins del programa "Del tros al plat". Aquest projecte, esdevé l’eix vertebrador dels diferents projectes interdisciplinaris arealitzar pels cicles. L’existència d’una coordinació i d’una comissió de treball had’assegurar la coherència i relació de tots els projectes a realitzar. Gràcies a la dotació d’un aula de ciències de la que disposa el centre, elConeixement del Medi serà tractat com una especialitat des del CI 2, dotant dels recursospersonals i materials necessaris a tal efecte, sempre que l’organització general del centreaixí ho permeti.6.3. Pla Català de lEsport Escolar Com es ve realitzant des de lany 2005, el Centre, conjuntament amb la SeccióEsportiva de lAMPA, estan adherits a aquest pla que fomenta la participació en activitatsesportives dels nostres alumnes. A més de les activitats esportives extraescolars, organitzarem iniciatives esportivesparal·leles a les activitats educatives, amb jornades especials, activitats temporalssubvencionades i campionats esportius interns.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 16
 17. 17. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu6.4. Escola Sostenible Amb l’objectiu que en un futur es pugui incloure a l’escola dins aquesta xarxad’Escoles Verdes es treballarà amb diferents aspectes mediambientals. Per això començarem per adherir-nos a programes específics com "Pla de consumde fruites i verdures a les escoles" i començarem a aplicar mesures com: • Utilització denvasos reutilitzables (tuppers), enlloc de paper dalumini o paper plàstic, per a portar lesmorzar. • Realització i foment de la recollida de residus al propi Centre. • Reutilització de paper, impressió de documents per les dues cares, etc. • Estalvi energètic, aplicant mesures dutilització responsable de lenergia.6.5. Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) Dins del marc tecnològic actual, l’escola ofereix múltiples recursos per a l’acciódidàctica i per a l’aprenentatge dels alumnes, esdevenint un element de motivació i dedinamització per a l’adquisició de les competències bàsiques i, en especial de lacompetència digital. Mitjançant la coordinació TAC es definiran les fórmules que es considerin mésadequades per garantir la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els seusvessants –organitzatius, pedagògics o tècnics- . Els blocs de l’escola i els dels diferents cursos i especialitats es realitzaran amblobjectiu destablir un canal dinformació directe i ràpid per a les famílies, de tot elrelacionat amb les activitats del Centre. Així mateix, seran una eina didàctica per assolir elsobjectius d’adquisició de la competència digital. 7. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU Segons l’article 20 de la Llei d’Educació els centres hauran de signar amb les famíliesde l’alumnat la carta de compromís educatiu, com un document que expressa els objectiusper assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitatseducatives. Amb això es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seusfills i filles.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 17
 18. 18. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuCarta de compromís educatiuLes persones sotasignades, D. Antoni Ricou i Ribó com a Director del centre educatiuEscola La Closa i .…………………...............………....….................................................. (nom icognoms), ..……..……..…. (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ..........................................................................……..............………........, reunits a la localitat d’Esterri d’Àneu ,amb data ……….....................…………….,conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola,signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:COMPROMISOSPer part del centre 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a. 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna i que no afectin negativament la convivència del centre. 4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 5. Establir una sèrie d’acords i decisions sobre l’ordre, el silenci i el clima de treball a les aules i al centre en general, per garantir el correcte desenvolupament dels processos d’ensenyament – aprenentatge. 6. Involucrar, des de l’inici de cada curs, a tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies i entorn educatiu) en el compliment i manteniment d’aquestes condicions que permeten un correcte aprofitament dels ensenyaments que s’imparteixen en el centre. 7. Informar la família i l’alumne/a, si s’escau, dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 8. Donar una resposta específica a les diferents tipologies d’alumnat, d’acord a les necessitats i característiques personals de cadascun dels alumnes, el centre ha de ser capaç de bastir un procés d’ensenyament – aprenentatge adequat i mantenir-ne informada la família.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 18
 19. 19. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 9. Mantenir una comunicació presencial regular amb la família (mínim una vegada al llarg del curs escolar), per informar de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. 10. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/ al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 11. Atendre en la major brevetat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, mirant de conciliar l’horari laboral de la família amb l’horari del centre. 12. Col·laborar amb els estaments de l’entorn (Ajuntament, Serveis Socials, EAP,...) per treballar conjuntament en temes d’educació. 13. Implicar als nens i nenes i fer-los partícips actius, tant en el seu procés d’aprenentatge, com en aspectes relacionats amb la vida del centre. 14. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, si s’escau, el contingut, al llarg del curs escolar.Per part de la família 1. Respectar el projecte educatiu del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, dipositar la confiança en els professionals de l’educació i més específicament, la de l’equip directiu. 2. Compartir amb el centre l’educació del nostre fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 3. Conscienciar el nostre fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 4. Respectar les mesures correctores que estableixi el centre i atendre el seu compliment. 5. Vetllar perquè el nostre fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques justificant la no assistència a classe, també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 6. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps i l’espai d’estudi a casa i a disposar del material escolar necessari per a l’activitat escolar. 7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del nostre fill/a. 8. Facilitar al centre les informacions del nostre fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i el seu desenvolupament personal. 9. Atendre amb la major rapidesa possible les demandes d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del nostre fill/a. 11. Comunicar al centre (davant l’equip directiu o tutor/a) qualsevol situació que posi en perill la integritat física i psicològica, i/o suposi la vexació i humiliació de qualsevol alumne/a o membre de la comunitat educativa.Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 19
 20. 20. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 12. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les famílies organitzades des de l’escola. 13. Informar el nostre fill/a del contingut d’aquests compromisos. 14. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut, al llarg del curs. 15. Vetllar per les instal·lacions de l’escola, respectar-les i mantenir-les netes. I, perquè així consti, signem la present carta de compromís educatiu. El centre La família (pare, mare o tutor/a) Signatura Signatura Esterri d’Àneu, a .......... de .................................... de ........Projecte Educatiu de Centre 2011-2014 20

×