Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatiu de Valldoreix (1990-3)

6,632 views

Published on

L’Informatiu de Valldoreix (1979-1995) va ser el Butlletí de l’Entitat Municipal Descentralitzada o EMD de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès. Ha tingut continuació amb la capçalera Valldoreix Informació (1996- ...). La periodicitat és mensual o més llarga. Té una mida de foli. La primera època va d’octubre de 1979 a novembre de 1993, amb 109 números publicats, a és de l’extra de gener de 1992). I la segona època cobreix de gener de 1994 a maig de 1995, amb 5 números publicats, a banda de l’extra d’abril de 2004).Falten els números 59, 65 i 66. Canvia el subtítol per Butlletí de l’Entitat Local Menor de Valldoreix el 1983.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatiu de Valldoreix (1990-3)

 1. 1. Lingüística – Universitat de Barcelona Repertoris de comunicació local i institucional SANT CUGAT DEL VALLÈS L’INFORMATIU DE VALLDOREIX 1979 – 1995 n. 86: octubre de 1990 / n. 109: novembre de 1993 L’Informatiu de Valldoreix (1979-1995) va ser el Butlletí de l’Entitat Municipal Descentralitzada o EMD de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès. Ha tingut continuació amb la capçalera Valldoreix Informació (1996- ...). >>> Tots els números de L’Informatiu de Valldoreix <<< >>> Publicacions periòdiques de Sant Cugat del Vallès <<< Repertoris de comunicació local i institucional FONT: ARXIU MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
 2. 2. l'ln,onmA EVAllDOnEIH ·····-.;:--c:~ .:,~" ~ .... ''1:) ~ú.,,~·~ • r~.l_. 1 d... 111 PRE .. a t On:ll> CIJl~OCr ... ,111 LI1 EHARI "!,4LLDOREIX" • 1 n rn, . ".c 11) .. t I -"" (,74 27 1') Per aquestes dates ja es troba t- JI" ~. lIuny la nostra Festa Major d'aquest '" any. Pero esperem que aquesta Festa en que hem posat tota la nos- tra i1·lusió hagi estat allo que espe- raveu i que I'hagueu pogut fruir juntament amb les vostres famílies. Com sempre pero, no descui- dem cap actuació que pugui bene- ficiar als veYns de Valldoreix. i ja estem treballant en diversos projec- tes urbanístics per asfaltar més car- rers i en senyalitzar-ne d'altres que ja estan asfaltats per guanyar flui- desa i seguretat via1. Premi Literari Som conscients de les mancan- Acabat el termini de presentació ces que tenim als nostres carrers en de les obres pel Premi Literari quant a enllumenat i es troba en es- "Valldoreix" - Edició 1990, el total tudi un projecte de rehabilitació en PREMI LITERARI deis escrits rebuts al Registre Gene- aquest sentit. Cal fer esment tam- bé, que ja s'han iniciat les obres «VALLDüREIX» ral de I'Entitat Local Menor de Vall- Edició 1990 doreix ha estat de cinquanta-dos, del nou enllumenat de la rambla quaranta-tres pertanyen a la cate- Mossen Jacint Verdaguer. Aques- goria d'adults i nou a la juvenil. tes han comenc;:at per la plac;:a Mas Aquesta participació de Valldoreix Roig i s'acabaran a la plac;:a de i rodalies constitueix un exit en la l'estació. reempresa d'aquest Premi i enco- Es dóna per acabada la recepció ratja als organitzadors per properes de narracions pel Premi Literari edicions. "Valldoreix"-Edició 1990 i els mem- bres del jurat que ha de resoldre el Recordem que el veredicte del Premi ja treballem pel veredicte. jurat es fara públic en la sessió ple- naria de la Junta VeYnal del dia 25 Com sempre, a la vostra dispo- d'octubre a les 20 hores. L:entrega sició. de premis pero, es fara durant un Miquel Massanés sopar el dia 27 d'octubre al restau- rant Can Boadas. El tiquet pel so- 1 Ji Alcalde Pedani par es podra obtenir en el mateix restaurant a partir del dia 15 d'oc- .tubre. La Junta Vei"nal . . E.L.M. de Valldoreix. Coordina: Montse Bellmunt. Imprimeix: Grafiques Celler. S.A.
 3. 3. Pas Inferior Rodat del Ferrocarril Es comunica que per motiu de les obres del pas infe- rior del ferrocarril, el carrer Bruc restara íallat durant tres setmanes aproximadament: a partir del moment d'inici de les obres que s'efectuara previsiblement a partir del dia 15 d'octubre. Els recorreguts alternatius que es proposen es reflec- teixen en el plano! adjunt, tenint en compte que el pas pel Pont de Can Brou és exclusiu per cotxes i per tant els camions es veuran obligats a passar pe! Pont del Diari (La Floresta). Preguem disculpin les molesties. Consells de Participació Pie Ordinari: 27-IX-1990 Ciutadana: Urbanisme En el passat Consell de Participació ciutadana d'Ur- Sessió Ordinaria del dia 27 de setembre de 1990 a les 20:00 hores a la sala de plens de l'Entitat Local Menor de Valldoreix. banisme celebrat el dia 4 d'octubre a les 20:30 hores es ORDRE DEL DIA tractaren diversos temes que foren presentats per l'Entitat DESPATX OFICIAL Local Menor i pels representants de les associacions i gent 1. Proposta d'aprovació de I'esborrany de l'Acta del Pie del 24 de interessada en el tema: juliol de 1990. (Aprovat per unanimitat). • Tancament del pas inferior rodat del ferrocarril de- ECONOMIA I HISENDA gut a les obres de connexió amb el vial de Sant Cugat- 2. Proposta d'aprovació del Compte General de I'exercici de 1989. La Floresta. (Aprovat per unanimitat) • Exposició de diversos projectes d'urbanització de 3. Proposta de ratificació de la Resolució de L:Alcaldia-Ped€mia nú- carrers. mero 23/90 referent a baíxes de recaptació per fallides. (Aprovat • Neteja contenidors i escombraries. S'ha augmentat per unanimitat). el pressupost destinat a contenidors. 4. Pro posta d'aprovació de I'expedient núm. 1 de modificació del Pressupost General per 1990. (Aprovat per majoria amb l'abs- • Enllumenat: han comenc;at les obres de la rambla tenció del vocal Joan Gaya i Beltran). Mossen Jacint Verdaguer, que tenen una duració apro- URBANISME, OBRES I SERVEIS ximada de dos mesos. 5. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 4 i definitiva de I'obra aJÍomenada "Renovació superficial del paviment deis carrers del case urba de Valldoreix". (Aprovat per unanimitat). Sr. Gaya exposa el tema de la resolució del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en referencia a I'acord que ha 6 Pro posta d'aprovació de la certificació núm. 1 í única de I'obra d'adoptar aquesta Entitat Local Menor sobre la seva voluntat de anomenada "Urbanització del Canal de la Manega". (Aprovat continuitat i proposa que I'Alcaldia-Pedania formuli una pr8posta per Unanimitat). a ['Alcaldia de Sant Cugat de dur a terme una serie de reunions 7 Proposta de ratificació de resolucions de l'Alcaldia-Pedania d'ator- institucionals per establir un projecte d'estatuts competencials en- gament de L1idmcies d'Obres Majors. (Aprovat per Unaminitat). tre Sant Cugat i Valldoreix i deixar constancia de la voluntat de 8 Proposta de resolució de diferents reclamacions i recursos que Valldoreíx per arribar a un acord consensuat sobre el tema. afecten a !'expedient de contribucions especials pel finan<;ament Aquesta comissió hauria d'estar formada per totes les majories de I'obra d'Urbanització de la Rambla del Jardí.( Desestimats. i minories existents a Valldoreix. Aprovat per unanimitat) La Presidencia contesta manifestant la seva conformitat en prac- 9. Proposta de resolució de recursos í aprovació del padró defini- ticament tot el que ha exposat el Sr. Gaya. No obstant conside- tiu de quotes corresponents a les Contribucions Especials pel fi- ra que el primer punt és complir la resolució del Consell Executiu nan<;ament de I'obra d'Urbanització del carrer Canal de la i com a segon pas, s'intentara iniciar les converses amb Sant Cu- Manega. (Desestimats. Aprovat per unanimitat). gat amb participació de tothom per establir temes competencials. 9'. Proposta d'inclusió amb caracter urgent d'un punt fora de I'or- També manifesta la seva voluntat de fer participar a totes les ins- dre del día. (Aprovat per Unanimitat). titucions de Valldoreix en la resolució de la qüestió que planteja • Pro posta d'aprovació de la certificació núm. 4 i definitiva de el Decret del Consell Executiu, demanant la seva adhesió per I'obra anomenada "Urbanització del Passeig Rossinyol i Rambla sol· licitar la continuitat de I'Entitat Local Menor de Valldoreix. del Jardí" (Aprovat per Unanimitat). Recordem que els plens de I'Entitat Local Menor de Valldoreix estan VARIS oberts a totes les persones que estiguin interessades en els afers pú- 10 Precs i Preguntes. blics. Els plens ordinaris estan convocats per cada darrer dijous de Pren la paraula el vocal Joan Gaya í Beltran del grup PSc. El mes, a les 20:00 hores.
 4. 4. Com s'ha fet la ~ Escola Bressol Nostra Vila I:Escola Bressol de Valldoreix enceta un nou curs Com cada any, l'Escola Bressol de Valldoreix ha obert Quan a I'any 801 Ludovic Piu conquesta Barce- novament les seves portes després de les vacances d'est lona, estableix la frontera amb els musulmans al riu L:Escola feia olor de net, de nou. Tot era al seu Iloc. Pres- L1obregat. Per mantenir aquesta línia cal establir uns tatges plens de joguines, gravats bonics per fer córrer la castells a tota la riba esquerra del riu, que pogues- imaginació, colors suaus, colors alegres, penjadors amb sin comunicar-se entre ells amb senyals i ajudar-se. els noms i les fotografies d'aquells que n'havien de ser Entre aquests hi havia el de Canals, el nostre castell, els propietaris, matalassos per a dormir ben-merescudes que juntament amb els de Ciuró (Molins de Reí), migdiades, casetes de nines, contes, música... Tot era a El Papiol, Rubí (el castell vell de Sant Genís), Cas- punt per acollir els nens i nenes que passaran tot un curs tellbisbal (Sant Vicens), etc. de la seva vida a 'Escola Bressol de Valldoreix. Les edu- Ja tenim notícies del Castel1 de Canals a l'any 986, cadores han tr~ballat de valent per fer que els nens s'hi per ventes de terres a Aiguallonga en terme de Ca· sentin felic;os. Amb molta professionalitat i al hora amb infinita paciencia i dedicació, els ajudaran a créixer i a nals i per tant ens consta que ja era termenat, fet desenvolupar-se respectant, pero, la seva individualitat. que equival a que ja tenia jurisdicció propia. El primer dia, les educadores comentaven amb entu- Del senyor d'aquest castell en tenim un document siasme, davant la creixent satisfacció deIs pares, com ha- de l'any 1160 (a I'Arxiu de la Corona d'Aragó), una vien crescut els nens que, el curs anterior, ja assistien a reproducció del qual tenim al Museu de Valldoreix,.. l'Escola. EIs infants, per la seva banda, buscaven els "vells" Es tracta d'una acta de vassellatge al Compte de'Bar- companys amb impaciencia mentre omplíen de dolc;os celona, Berenguer IV, del Baró Bertran de Canals. i sonors petons les seves educadores. Els més ganapies, En el segle XIV (1383), I'Abad de Sant Cugat del agosarats veterans, ja rumiaven quina una en podien fer. Valles compra la baronia anomenar1t Batlles Baro- 1 els més petitons, ignorants davant la nova experiencia, reaccionaven amb pors i estrebades a les faldilles de la nals fins el 1811, en nombre de quaranta-sis, ignorant mare o bé amb manifesta sorpresa i curiositat. els batlles anteriors si n'havien existit, passant a ésser El tren ja és en marxa i tothom sap el seu paper. Pares, Batlles Reíais fins 1834 i Batlles Constitucionals fins criatures i educadores tenen un pacte comú, una secreta 1845, que per agregació a Sant Cugat del Valles pas- complicitat que es respira a l'Escola en un ambient tendre, sen a ser Satlles Pedanis fins la decada de 1880 que alegre i tranquiJ que fa que els nostres fills creixin sans desapareixen pel despoblament de la filoxera. i felic;os. A I'octubre de 1958, Canals és reconstruit prikti- Laura Lienas cament en la seva dimensió amb petites variants amb el nom d'Entitat Local Menor de Valldoreix. Josep AItet I Forés Seminari de Reflexologia Podal Al peu hi ha nombroses zones reflexes. Les zones refle- Horaris: Dissabte, 17 de xes són punts nerviosos que estan en comunicació amb parts 16 a 20 h. distants del coso A través del massatge de les zones reflexes Diumenge 18 de novembre de 10 a 14 i de aconseguim una circulació en la zona i l'orgue que estan rela: 16 a 20 h. cionades amb elles. Si pressionem una zona reflexe molt so- vint detectem arees més o menys dures, aquestes són diposits Lloc: Casal de Cultura de Valldoreix. d'acid úric i d'altres materies sedimentihies. Amb el massatge Material: una tovallola gran, una ampolla d'oli. activem els punts reflexos, la circulació i la desaparició d'aquests Preu: 4.000,- ptes. 1.500,- a la inscripció diposits. 2.500,- al comen<;ar el curso Coordina: Maria Barmentlo Objectius: - introducció a la reflexologia. [nformació: Casal de Cultura (te!. 67445 99) - aprenentatge deis punts reflexos més impor- tants deIs peus. - practicar i rebre massatge.
 5. 5. sta Majar de El mes passat, mentre ]'estiu es despedia amb les primeres pluges, varem celebrar la nostra Festa UJ rl Major. Ara és un bon moment per Cl UJ Cl mirar enrera i fer balan<;. U Q) ¡..., Tot comen<;a el dijous 13 a la nit & amb el pregó, aquest cop a carrec de l'escriptor i veí de Valldoreix amb una gran assistEmcia de pú- Pere Casals. Tot seguit varem gau- blic de Valldoreix i les rodalies que, dir d'una audició d'havaneres i d'un pacientment, espera durant una tonificant cremat ofert a tots els as- bona estona que se solucionessin sistents. El mateix vespre va alguns problemes de so. Posterior- celebrar-se la 1 Nit de Rock, amb ment, i a la zona esportiva, una es- quatre joves grups de la zona. La pectacular Festa Disco dona marxa pluja va fer la seva primera apari- a la nit fins ben entrada la ma- ció i provoca que la gresca acabés tinada. abans del que estava previst. El dissabte torna a ploure. Aixo El divendres destaca l'espectacle no fou problema pels intrepids teatral d'en PepeRubianes "Amore' participants de la Gincama de Cotxes, el gran exit de la qual as- segura futures edicions encara més divertides. En canvi l'espectacle in- fantil del Cirquet Confeti s'hagué d'anul·lar. Al vespre, amb molta humitat pero sense pluja, varem poder bailar aquelles can<;ons de o .2 o ~::::i.:~_ _~~~C-~IIILI~~~~w.2 Donem les gracies per la seva col·laboracl6 a: Autovilarasau - ConcessloOéSria Citroen Sant Cugat, Pas Par Two, Airport (~
 6. 6. Va Id reix 1990 sempre. El diumenge aparegué assoleiat i els més esportistes varen poder participar en una nova edició de la Cursa Popular. Un any més, torna la Fira de Brocanters i la sempre es- perada actuació deis Gegants de Sant Cugat i Valldoreix. Per la tar- da, i gracies a la Creu Roja Joven- tut i als comerciants del poble, un munt de mainada va passar-s'ho d'allo més bé amb tot de jocs que titats de Valldoreix, com la VIII simultaneament s'organitzaven per Mostra d'Art, l'Exposició del Museu tota la pla<;a Major. sobre "El Món del Vi", COpen de Tennis Taula, les simultanees d'Es- Paralel·lament, durant tots caes o la visita a I'Arxiu GavÍn. aquests dies, s'anaren desenvolu- Finalment, i encara amb ganes pant altres actes organitzats per en- de passar-s'ho bé, arribe m al diu- menge al vespre. Un espectacular Castell de Focs d'Artifici ens feu dubtar per uns moments si no ens trobavem a les Festes de la Merce. Tot seguit el ball per acabar amb gresca la Festa. 1per si ens faltaven forces, unes delicioses sardines a la brasa i un bon got de vi per conti- nuar ballant la resta de la nit. Tot plegat una bona cloenda per uns ::E ro ::E dies que han fet que ja esperem "- -.-J o amb il·lusió la Festa de l'any que ve. J! r. Paulino),Creu Roja VaIldoreix, Rosa Mari (Colmado Víctor). Comerciants de Valldoreix 1 Sr. Florentino Collantes.
 7. 7. Mostra d'Art resta Major Com cad" any, l'Associació de Propietaris i Ve"ins de Valldoreix ha organit- Un any més i dins deis actes de la Festa Major de la nostra població, l'Asso- zat la Mostra d'Art en motiu de la Festa Major del nostre poble. Ha estat tot ciació de Ve"ins de Can Majó va organilzar, amb el suport de l'Entitat Local un exit tant de participació d'artistes locals com en el nombre de visitants. .Menor, la CURSA POPULAR 1990 DE VALLDOREIX, en que varen parti- Entre les obres exposades destacaven en nombre les pintures a I'oli, així com cipar 80 corredors, dividits en sis categories (benjamins, alevins, juvenils, ca- la pintura sobre ceramica, puntes de coixí, .. dets, juniors i seniors), tant masculí com femení. Enguany la cursa es va dividir en 2 circuits, un de 1.700 m. per a les cate- Assoclacló de Propletarls I Velns de Valldorelx gories més petites, i un altre, de 5.800 m. per a les categories adultes. El guanyador absolut de la proba va ser en JORDI BORDES i CASTELLS ~ Nit de Rock de Valldoreix amb un temps de 20'49"41 (dorsal n~ 45). El corredor més jovenet va ser ARIANA BOFILL i TURU de 5 anys i el corredor més vetera, JOAN VILOCA i GRAU de 71 anys. Durant la primera nit de la nostra Festa Major varem assistir a la I Nit de Els trofeus els va entregar el Sr. Miquel Massanés, Alcalde de Valldoreix Rock de Valldoreix. Quatre grups d'afeccionats de la música rock, composats i l'Associació de Ve'ins de Can Majó. per joves de Valldoreix i rodalies, varen presentar-nos les seves can<;ons en I a la nit, després de l'espectacular Castell de Focs, varem menjar-nos unes una nit, que malgrat que la pluja els va interrompre I'actuació, va resultar re- sardines a la brasa amb una salsa d'all i julivert, molt ben acompanyades amb veladora per a la multitud assistent a I'acte. vi negreo Era la SARDINADA POPULAR, que amb l'eslogan "una sardina, Aquesta Nit de Rock va ser patrocinada per AIRPORT, i esperem que aquest un soci", l'Associació de Ve"ins de Can Majó va celebrar la Festa Major amb no sigui I'únic any que s'organilza, ja que és una bona manera de promocionar tothom. Entre tots ens varem menjar gairebé 70 kgr. de boníssimes sardines els grups musicals de la nostra zona que tot just comencen i que sempre ne- i forces garrafes de vi. cessiten una primera oportunital. R.M. Marques Aquesta Associació vol donar les gracies a totes les persones que van col·la- borar, participar i assistir en aquests actes i molt especialment a Caixa de Ter- rassa, El Corte Inglés, Coca-cola, Font Vella (Sr. Mercader), La Menorquina, Torneig d'Escacs Creu Roja, Guardia Urbana de Sant Cugat i a tot el personal de la nostra En- titat Local Menor de Valldoreix. "Víctor" Joan Gómez de la Tia I Valles Presldent de I'Assoclacló de Velns de Can Majó Aquest any hem dut a terme el Il Torneig d'Escacs "Víctor" amb la col·la- boració del Club d'Escacs de Sant Cugat, que foren qui organitzaren tant el Torneig Juvenil com les Simultanees per a adults. EIs guanyadors del Torneig Creu Roja Joventut Juvenil foren: Aquesta passada Festa Major tampoc podíem faltar. l així va ser, Creu Roja David Domingo 3 Marc Ruiz Joventut va tornar a sortir amb els Gegants de Valldoreix, en Cebria, l'Assumpta i la Cinteta, el diumenge al dematí. Varem convidar als Gegants de Sant Cugat 2 Sergi Garcia 4 L1uís García a la nostra Festa i junts varen bailar al so de la música de les gralles i deis tamborins. (tots ells pertanyen al Club de Tennis Valldoreix). El mateix diumenge, pero per la tarda varem organilzar una colla de jocs per la gent menuda de la casa. 1, és clar, la mainada venia acompanyada pels Les simultanees varen estar a carrec del mestre Antoni Fierro i varen tenir pares, les mares i algun tiet i tieta. Així doncs, la pla<;a de I'església de l'As- .un gran exit d'assistencia. sumpció estava plena de gen!. Es varen trencar moltes olles i tothom va tenir Donem les gracies a tots els assistents, a Antoni Fierro, al Club d'Escacs regals i caramels. Sant Cugat, al Club de Tennis Valldoreix, al Col·legi Ferran i Clua i a la Briga- Els comerciants de Valldoreix que patrocinaven aquest acte varen convidar da de l'Entitat Local Menor de Valldoreix. Gracies a ells s'ha pogut celebrar a petits i grans a xocolata. Estem segurs que més d'un mare, al tornar a casa, aquest [j Torneig d'Escacs "Víctor" es va posar a rentar cares plenes de pintures i camises tacades de xocolata, Quevlures Víctor pero també estem segurs que tots ens ho varem passar molt bé. ~ Jocs Infantils Creu Roja Joventut El diumenge de Festa Major per la tarda Creu Roja Juventut va organitzar un seguit de jocs per la mainada amb un gran exit d'assistencia. EIs petits que corrien per la pla<;a acompanyats deis seus pares varen poder pintar-se la ca- ra, trencar olles, afeitar globus i pescar caramels, entre molts altres jocs. Més tard es va fer una xocolatada on fins i tot els més grans s'hi van lIepar els dits. Tota aquesta tarda de jocs i xocolata va ser patrocinada pels comerciants de Valldoreix: Perruqueria Victoria - Peixeteria Rosita - Peluqueria Unisex Marver - Autoservei Los Maños - Restaurant El Caliu de Valldoreix - Autoservei Mas Roig - Cooperativa Taxi Valldoreix - Colmado Vidosa - Colmado Víctor - Carniceria Isabel - Casas del Vallés - Bar Piscines Pas Par Two - PeIuqueria Montserrat . Bar de I'Estaci6 - Quiosc de I'Estaci6 - Estanc de l'Estaci6 - Tallers Puig - Bar Mundial - Colmado Asensio - Farmacia Pinto - Vicom~a - Alimentaci6 Belmonte - Bar Angel - Restaurant Can Boadas - Panaderia Val! d'Or - Restaurant El Casalet - Supermercat Blanc i Negre - Bar Equis - Perruqueria Unisex Edel - Restaurant Vall d'Or - Alimentacl6 La Creu - Taller Automovil Val!doreix - Bar Sol - Quiosc Mas Roig - Suministros para la construcci6n Valldoreix - Bar Floretas.
 8. 8. Succe sos /"". - - ----- -- ."' • El passat 11 de se- "?0 ~~_N~tt . "( --") ~~:. tembre cap al migdia, un gran grup de gent mira- ' 1111/ /, ' va cap a les torres d'alta tensió que es troben a la pla<;a de Can Cadena de Valldoreix. Un mal- factor que havia estat perseguit per la policia TEMPORADA des de Rubí s'havia en- filat a una de les torres. TARDOR . HIVERN Després de travessar per sobre els cables de la corrent va iniciar la de- SI PINTES, DIBUIXES, vallada, no sense dema- FAS CERAMICA, nar que evaqüessin el lloc, tant de curiosos es- FOTOGRAFIA, ETC,. pectadors com de poli- cia. Aquesta va fer retirar la gent i els cot- EL BAR DEL CASAL xes, i qua n ''l'inconscient equilibrista" va arribar OBRE LES PORTES aterra se'l van endur emmanillat dins d'un cotxe de policia . ALS ARTISTES. • El dia 16 de setem- bre per la nit, un cotxe es va estampar contra VINE 1INFORMA'T un deis semafors que TEL. 675 10 55 (TERESA) ~ hi ha a la pla<;a Can o Cadena. El cotxe venia J per la rambla Mossen Jacint Verdaguer en di recció a I'estació de tren, i es va endur el semafor, arrancant-Io de lIoc. Ja s'ha procedit a la seva r~ paració. ~ Fons de Lectura El Fons de Lectura de I'Associació ja compte amb més de I...:INFORMATIU DE VALLDOREIX no suscriu 1.000 lJibres. Estem treballant per gaudir a Valldoreix d'una ni recolza necessihiament els criteris ni les opi- biblioteca. Ens agradaria que col·laboressis. Si tens llibres que nions exposades en les pagines pels seus col·la- no fas servir i no els vols, els pots portar a I'Associació per om- boradors i comunicants. plir el Fons de Lectura. També necessitem persones que vul- guin col· laborar a organitzar la biblioteca. Si esteu interessats pode u trucar al telefon de I'Associació de 6 a 8 de la tarda, de dilluns a divendres (Telf. 674 21 97). EN MANEL Assoclació de Propietarls i Vetns de Valldorelx I.:Esplai de l'Associació Ja han comenc;:at les activitats de !'Esplai de l'Associació de Propietaris i Ve'ins de Valldoreix. LEsplai esta dirigit a nens i nenes de Valldoreix i rodalies de set anys en amunl. Si vols gaudir de ['amistat, de la natura i com- partir el teu temps de lleure amb els altres vine amb no- saltres els dissabtes per la tarda de quatre a sel. Us esperem. Telefona'ns al 674 21 97 de dilluns a diven- dres, de 6 a 8 de la tarda, Assoclacló de Propletarls i Vetns de Valldorelx •
 9. 9. Casal de Cultura Patrocina: E.L.M. de Valldoreix OCTUBRE Dimecres, 17 (5 tarda) LLIURAMENT DE PREMIS 1 SOPAR LITERARI Audio-Visual: XERRADA AMB DIAPOSITIVES. Venda i reserva de tiquets: "KENIA" a carrec de Josep Maria Gavín, organitza: Casal Restaurant CAN BOADAS (PI. Joan Majo, 3, Valldoreix). d'Avis de Valldoreix. Entrada L1iure. Organitza: E.L.M. de Valldoreix. 'Queden anul·Jades les projeccions de les pel·JícuJes Dissabte, 27 (9 vespre) programades per aquest mes degut a interrupcions Premi Literari "VALLDOREIX" Edició 1990. en el subministrament del fluid electric. Creo Roja Informa tasca, ni que sigui pagant-li una raonable comissió. Tots rebreu a casa una butlleta autoritzant un banc o caixa. Us preguem de tot cor que la vulgueu omplir amb les vostres da- • Cadira de Rodes al Servei de Qui el Necessiti: des bancaries i personals i ens les feu arribar. Ens complau fer públic que la socia de nostra Assemblea nO 493, És un gran servei que fareu a CREU ROJA. na MARIA CAMPOY MARTÍNEZ, ha tingut la gentilesa de fer donació a nostra Assemblea d'una cadira de rodes per inval·lits, la qual ro- man a disposició de tota persona que la necessiti temporalment, en regim de préstec a domicilL Que l'exemple de la donant mogui a molts Creo Roja Joventot a ajudar de la forma que sigui nostra obra filantropica. • TALLERS DE MAGIA, ACROBACIA, VENTRILOQUIA, • Dia de la Bandereta: MALABARS I ALTRES Els dies 15 i 16 del proppassat setembre nostre voluntariat va om- -MATRÍCULA OBERTA I GRATÜiTA- plenar carrers i places per de manar-vos vostra ajuda economica. La pluja va impedir que la recaptació del dia 15, assolís el volum deis A Creu Roja Joventut de Valldoreix hem organitzat uns altres anys. Encara que el dia 16 va millorar una mica la cosa, el total cursos-taller de magia, acrobacia, ventriloquia, balls, cant, hu- recaptat va quedar molt per sota deis altres anys. El capítol d'ingres- mors, malabars, i altres activitats del món de I'espectacle, amb sos, i el de la BANDERETA és el principal, quedara doncs per sota una doble finalitat: de la quantitat que vam pressupostar. Ja veurem com ens arreglarem. - La primera és distreure'ns mentre aprenem tecniques des- conegudes, més interessants que no ens pensavem. • Sopa de Germanor: - La segona és reaJitzar unes visites per hospitals i casals Són ja més de deu anys que d'una forma continuada la Creu Roja d'avis per mostrar-los els nostres coneixements tot fent-Ios com- de Valldoreix es reuneix un divendres de novembre per celebrar el panyia, divertint-LOS i divertint-NOS. SOPAR DE GERMANOR. Aquest any hem fixat la data del9 de no- Si estas interessat en aprendre, ensenyar o practicar alguna vembre que ve. Si vols facilitar la tasca als organitzadors, i s.er ben ates, et preguem que ja des d'ara facis reserva de tiquet i taula per d'aquestes tecniques, i/o et faria gracia acompanyar-nos en tal diada. Gracies. les visites citades truca'ns als telefons: Pots trucar a: - Creu Roja: Te!. 67421 59 - 451 18 33 demana per en Francesc. - Sr. Zamora: Te!. 674 22 91 - 67436 71 demana per en Jordi. - Sr. Segura Te!. 674 21 93 Ens trobarem els dissabtes per la tarda a partir del 27 d'oc- - Resta. Cristina: Te!. 674 56 50 tubre, i ens dividirem en dos grups: un de 8 a 14 anys i un - Bar Estació. altre per majors de 14 anys, fent activitats adients per cada grupo • Rifa de Nadal: Truqueu-nos el més aviat possible, les places són Iimitades. Seguint el costum de cada any hem fet el compromís de compra de les 90 series del N° 3~.345. Oi quin nO més xamat? Són moltes • TÉ VOSTE UN "HOBBY" INTERESSANT? les butlletes de participació que cal fer. Pero farem rícs Valldoreix i LI FARIA GRACIA TRANSMETRE'L A UN TERCER? rodalies, pero no n'hi haura per qui no compri butlletes i moltes perem una resposta com maL A veure si eixuguem en part la deva- A Creu Roja Joventut de Valldoreix ens agradaria contac- liada d'ingressos del Dia de la Bandereta de la que feiem referencia tar amb persones habils que ens ensenyin a realitzar fon;a co- suara. ses tals com: fabricar i fer volar estels, coneixer indrets curiosos de Valldoreix, fer pessebres, coneixer la historia de Valldoreix, • Socis amb Pagament de Quota a Domicili: fer acrobacies, fer capgrossos, fer titelles, fabricar avions mi- Una vegada més hem de de manar que tothom vulgui domiciliar niatura i qualsevol altre "hobby" que algú ens vulgui explicar. el cobrament de la quota per caixa o banco A aquestes al<;:ades de Si voste es veu capa<; de dur un taller, una xerrada, una con- I'any tenim un reguitzell de rebuts en cartera que no els podem co- ferencia o un curset, truqui al telefon 451 18 33 de 8 a 11 d'e brar perque no hem trobat un cobrador que ens vulgui fer aquesta la nit i demani per en Francesc, la JOVENTUT Ji ho agtafr.a.
 10. 10. l'ln~ORmATI EVAllDORSH BUTLLETI INFORMATIU DE L'E.L.M. DE VALLDOREIX Num.28/87 - NOVEMBRE 1990 El dJa 5 de novembre es va acordar per una- nimitat de tata la Junta Vei"nal, la continui"tat d'aquesta Entilat Local Menor de Valldoreix Aquest fel pot significar per tots aquells que ens identifiquemamb la nostra poblaCló, la possibilital de fer que ventablement, la nostra hlstorica Enti- lat col·labori de forma efica~ i valida en la ges- tió, propera idirecta amb els ve"ins, deis mteressos que conformen la "cosa pública" Pot significar que prestarem uns millors ser- veis, en que els vei"ns puguin participar en la se- va concepció i organilzació, ja que el caracter d'administració descentralitzada ha de permetre fer efectiu un apropament administració-admi- nistrat, avui en dia completament necessari, que Continuitat: Sí la complexitat d'administracions més grans i per Davant la consulta feta per la Generalitat ,de Catalunya referent a la conti- tant burocratitzades, no permet. Die que pot sig- nificar, perque ens trobem davant d'un fulur in- nUltat de les Entitats Locals Menors com a Ens Municipals Descentralitzats dins cert, que es pot recolzar en la declaració del el marc de la nova L1ei de Regim Local, tant el Pie de I'Ajuntament de Sant Consistori de Sant Cugat que,el mateix dia 5 va Cugat del Valles, com el PIe de I'Entitat Local Menor de Valldoreix s'havien de manifestar publicament les mateixes intencions de posicionar al respecte. Posteriorment, sera el Consell Executiu de la Generalitat continuYtat i col·laboració oberta amb Valldoreix. de Catalunya qui, segons els artic1es 77.2), 77.4.c) i Disposició transitoria 2 3 de .Aquesta manifestació feta per la mateixa Alcal- la L1ei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya, determini dia de Sant Cugat, sembla que ha de trencar la quins seran els Ens Municipals Descentralitzats que continui"n com a tals i quins dinamica actual que ha desfavorit durant els dar- seran disolts. rers tres anys els serveis i capacitats de la nostra administració en favor d'uns interessos comuns El passat dia 5 de novembre, els Plens realitzats a I'Entitat Local Menor i a a tot el terme municipal. I'Ajuntament varen aprovar per unanimitat uns ~rds que reflecteixen la vo- luntat de continuitat de I'Entitat de Valldoreix. Des d'aquesta Alcaldia, vull agrair a tots els vei"ns de Valldoreix que varen assistir al Pie de Cal indicar que el posicionament requerit tan soIs fa referencia a la definició Sant Cugat per sol· licitar la continu"itat de la nos- de continu'itat o disolució de I'E.L.M., no demanant qui seria I'ambit competen- tra autoidentificació, dones em van fer senlir cial d'aquesta entitat. El Real Decret 781/1986 del RDL, així com la Llei 8/1987 acompanyat quan en els darrers temps en molts del Parlament de Catalunya, defineixen unes competencies propies deIs Ens Mu- moments, m'he sentil completament sol en de- nicipals Descentralitzats, que en el cas de Valldoreix estan molt per sota de la fensa deis nostres interessos. Espero el futur amb seva realitat actual. La Llei també preveu que I'Ajuntament del municipi corres- esperan~a i amb el vostre ajut i col·laboració, dones sense aquest, no té sentit defensar quel- ponent pugui delegar-n e altres. com que no vol sobreviure amb dignitat. En el cas de Valldoreix sera una Comissió Mixta EDM-Ajuntament la que Miquel Massanés estudiara i proposara acords de delegació que configurin de forma clara i estable Alcalde Pedani els mares d'actuació d'ambdues institucions. Confiem que la voluntat d'entesa que es despren deis acords aprovats faci possible arribar a un concens sobre el que ha de seguir sent I'En Municipal Descentralitzat de Valldoreix, mantenint la seva reaJitat historica i millorant la pres- tació de serveis al ciutada. Edita: E.LM. de Valldoreix. Coordina: Montserrat Bellmunt. Imprimeix: Grafiques Celler. S.A.
 11. 11. Co 1 UI AI~ Sí •El pie realitzat el 5 de novembre aI'Ajuntament de Sant Cugat. .Posteriorment ala lectura deis acords presenlals al pie per l'Equip de Govern per que s'havia de posicionar sobre la continu'itat de l'Entitat Local Me- a la seva aprovació, prengueren la paraula I'alcalde-pedani de Valldoreix i els represen- nor de Valldoreix per un requeriment del Consell Executiu de la Ge- tants de dues associacions de Valldoreix: neralitat de Catalunya, aprova per unanimitat la proposta d'acords "Com Alcalde-Pedani de I'Entitat Local Menor de Valldoreix, d'acord amb la volun- que l'Equip de Govern presenta: tat manifesta deis ve'ins de la nostra població, dins de I'actual marc legal que ens deter- mina com una Administració descentralitzada i auto noma, que disposa de personalitat jurídica propia, vull manifestar que volem contribuir mitjan~ant la descentralització que PROPOSTA D'ACORDS representem. a un apropament més gran de l'Administració i de la gestió pública envers els ciutadans. Ir - COMPAREIXER a la fase d'audi?mcia oberta pel Departa- Creiem que si aquest Ajuntament de Sant Cugat, potencia les nostres competen- ment de Governació de la Generalitat de Catalunya en el tramit de cies actuals. ampliant-Ies. i fins i tot atorgant de noves, a I'hora que ofereix suficients consulta sobre la continu'itat o no de les actuals Entitats Locals Me- recursos economics: entre tots. podrem aconseguir una prestació de serveis més prope- nors, oberta per acord del Consell Executiu de 30 de juliol de 1990 ra i efica~ i. en definitiva aconseguir un ciar objectiu de I'actual estat de les autonomies: publicat en el DOGC núm. 1339, de 5 de setembre proppassa!. respectar I'autoidentificació amb la historia. costums i sentir deis nostres indrets, a I'hora que els ve'ins participen efectivament en la "cosa pública" Fer efectiu tot aixo. és respectar la voluntat d'un poble i per tant, exigeix un consens 2n- MANIFESTAR-SE en favor de la continu'itat de l'Entitat lo- idialeg seriós. que Iluny de postures infiexibles i impositives, doni solució a la problema- cal Menor de Valldoreix com a Entitat Municipal Descentralitzada i tica actual. doncs la historia recent de les relacions Valldoreix-Sant Cugat ha demostrat quin ambit competencial es troba configurat amb caracter general en que poden existir interessos contraposats sense trencar el principi de solidaritat i. que I'ar!. 79 de la L1ei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local per sobre tot aixo. s'han de complir i respectar els convenis i obligacions assumides insti- de Catalunya tucionalment. doncs, la nova legislació de regim local establerta a Catalunya, no modifi- ca sustancialment el caracter de les Entitats Locals Menors de l'Estat ni justifica, amb les lIagunes legals que produeix per ésser insuficient. una necessaria novació d'acords 3r- DECLARAR la voluntat municipal d'utilitzar la via delegati- o resolucions que ja són coherents amb I'existencia de Valldoreix. va d'altres competencies complementaries a les de directa atribució legal, que permetin un exercici descentralitzat i per tant cohonesta- No creiem tampoc. que la solució estigui amb un analisi jurídic de I'evolució legislativa en materia d'Entitats Locals Menors. o deis títols competencials d'atribució legal d'aques- bies amb els principals de legalitat, eficiencia i economia en relació tes tal com exposeu davant de la Generalitat. sobre tot perque aquesta ja en sap prou amb I'execució deis programes d'ingressos i despeses públiques.ra- de tot aixo. Penseu que les aiirmacions jurídiques i les normes no són res sense la volun- cionalització administrativa pel que fa a I'ambit funcional de presta- tat política d'un poble que les recolzi. Esperem per tant, que sense oblidar aquestes pa- ció deis serveis o no creació de deseconomies d'escala susceptibles raules. s'inici'J la dinamica que ha de servir per clarificar el moment actual" d'anul·lar els avantatges de la descentralització, no parcel·lació de la capacitat de gestió en aquells temes que exigeixen un criteri de glo- Miquel Massanés balitat o unitat de govern municipal, i redistribució interterritorial en Alcalde-Pedani de I'ELM base al principi de la solidaritatcooperacional de les zones o distric- de Valldoreix tes generadores de més recursos envers les altres amb menys capaci- tat económica i majors deficits dotacionals en materia d'infrastructures i equipaments. "LASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEINS DE VALLDOREIX demana la conti- 4t- ESTIMAR la procedencia de constituir una comissió mixta nUltat de l'Entitat Local Menor de Valldoreix. fent esment de les raons següents: paritaria integrada per representants de l'Ajuntament i de l'Entitat Local Menor amb la finalitat d'estudi i confegiment de propostes de dele- Fa almenys un parell de segles que Valldoreix era un municipi deslligat de Sant Cu- gato amb Alcalde i Regidors. que entenien els afers de la població A causa de la poste- gació directa de competencies específiques referides a ambits mate- rior manca d'habitatges. i per tant de població. el municipi es va annexionar al de Sant rials d'actuació. Cugat i va esdevenir des de Ilavors un barri periferic miis d'aquesta població Al voltant deis anys vint. es crea I'Associació de Propietaris i Ve'ins de Valldoreix Se- FER CONSTAR que els anteriors pronunciaments en tant per a defensar els drets deis seus vilatans. Aquesta Associació va fer moltes vegades I'ofi- que proJectats sobre el desplegament aplicatiu del nou marc legisla- ci d'Ajuntament preveient que s'arreglessin els carrers. I'enllumenat i fins i tot creant un tiu autonómic en materia d'entitats municipals descentralitzades, com- cos de seguretat (mossos d'esquadra) que es mantingué fins a I'arribada de la Guardia CiviL porten de manera inherent la novació substantiva de qualsevol acord Aixo va portar que més endavant Associació fes les gestions oportunes per a crear o resolució municipal anteriors referits als aspectes d'ordre funcional l'Entitat Local Menor. responent d'aquesta manera a la situació d'abandó en la qual Sant i/o económic financer en I'ambit de relacions intersubjectives entre Cugat havia deixat Valldoreix Aquesta Entitat. en els seus inicis, va fer una labor molt ambdues entitats. efectiva. ifins i tot va ser un exemple en el qual es comen~aven a emmirallar La Floresta, Les Planes i Mira-SoL Actualment. aquesta labor és menys efectiva a causa de certs malmtesos que creiem 6e- TRAMETRE certificació deIs presents acords a la Direcció que són facilment superables Pero aixo no ha de fer canviar la situació. ja que l'Entitat General d'Administració Local del Departament de Governació de la és una institució molt arre lada i no se li pot retallar cap de les atribucions actuals, cosa Generalitat de Catalunya, junt amb el document intitulat "MEMO- que seria un principi de supressió amagat. RANDUM SOBRE lENTITAT LOCAL MENOR DE VALLDOREIX" Per tot I'exposat. demanem a aquest Pie la continu·¡tat de I'Entitat Local Menor de i que incorpora de manera sintetica un recull descriptiu de I'evolució Valldoreix. en la mateixa forma que fou creada i amb les mateixes atribucions de sem· legislativa en materia d'Entitats Locals Menors. amb analisi específi- pre. aixo sí. estrenyent al maxim les relacions amb Sant Cugat. j'1 que creiem que només ca. entre d'altres extrems. deis títols competencials d'atribució legal una entesa perfecta pot portar el benefici maxim a ambdues institucions" i de les competencies d'exercici efectiu. havent estat incorporada a I'expedient I'esmentada síntesi documental amb el caracter d'element Mantserrat Haure illustratiu o informació de base objectiva previa en ordre a possibili- President de I'Associació de Propietaris tar un pronunciament resolutiu sobre I'objecte de la consulta i Ve'fns de Valldoreix .[gJ
 12. 12. En el Pie Extraordinari de l'Ajuntament de SI. Cugatdel día 5 de novembre de 1990. •Més tard foren els portaveus deis diferents grups municipals els qui prengueren es va acordar per unanimitat de tots els partits polítics. recolzar la continu'ltat de LE.L.M. la paraula: de Valldoreix com a Entitat Municipal Descentralitzada. El primer pas s'ha donat i ara queda la veritable feina. la Comissió Mixta. Aj. - Posicionament del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya SI. Cugat-Aj. Valldoreix per negociar les competencies i dotacions a transferir. que és on es decidira el futur de Valldoreix, i aquesta Associació de Ve'ins després d'escoltar ALGUNES REFLEXIONS SOBRE EL ruTUR DE I:ELM DE VALLDOREIX el devat de dit pie, es reafirma en el que va dir en el tom de paraules del mateix: - LAssociació de velns de Can Majó de Valldoreix. recolza la continuüat de l'Enti- tat Local Menor com a Entitat Municipal Descentralitzada. Hem de reconeixer que no és facil fer un article sobre aquest tema per l'lnformatiu de Valldoreix. tenint en compte que va dirigit fonamentalment als ve'ins d'aquest districte - Desitjaríem que les competencies que es deleguessin fossin maximes, sense per- santcugatenc judici d'una participació integrada en els ambits d'interes global del Municipi de Sant Cugat. IC des de fa temps ha vingut definit la seva posició sobre aquest afer Recentment. - Estem d'acord en el principi de solidaritat i reequilibri del territorio peró que no en un escrit publicat en el número 19 de Trenta dies. indicavem que la necessitat de sigui en perjudici de Valldoreix. donat que és una de les zones en pitjor situació urbanística. pronunciar-nos sobre la continu'itat o no de I'ELM ens ofereix una oportunitat histórica - Creiem que una delegació generosa de competencies, partint del principi de- per a reconduir les relacions competencials entre Sant Cugat i Valldoreix I feiem les mocratic d'acostament del poder al poble, implica una dotació económica suficient que següents propostes: A) Pronunciament a favor de la continu'itat institucional de I'ELM mai no es pot fer en base al principi del regateig. com a Entitat Municipal Descentralitzada (EMDI; BI. Redefinir I'ambit competencial - Aixó no obsta perque totes les competencies es replantegin d'acord al maxim d'aquesta i C). En funció del sostre competencial definit. elaboració d'un nou conveni benefici pel ciutada, i no a partir d'una continuitat pura i simple fiscal entre Sant Cugat i Valldoreix. - Aquesta defensa que fem de I'E.L.M. no obsta per la nostra crítica als darrers El Pie de l'Ajuntament del proppassat dia 5 de novembre ja es va pronunciar unani- gairebé 8 anys d'ineficacia imanca de bona gestó de I'E.L.M. que no creiem que pugui mament (almenys per part de les forces polítiques que han mostrat interes pel tema. ser millorada. de fet. per I'atenció que pugui oferir I'Ajuntament de Sant Cugat. vist la que són quasi totes) sobre la continu'itat de I'ELM com a EMD Ara caldra esperar la situació de les altres barriades que depenen de SI. Cugat. decisió del Govem de la Generalitat. Un cop coneguda aquesta decisió. que tots espe- rem ho sigui en el sentit que ha expresat I'Ajuntament i I'ELM. caldra concretar el que Joan Górnez de la Tia recollia I'acord del Pie del dia 5. Is'haura de fer utilitzant a fons la comissió mixta parita- President de I'Associació ria, integrada per representants de l'Ajuntament i de I'ELM, que preveu el punt 4at de de Veins de Can Majó I'esmentat acord. A ningú se li escapa que la tasca és feixuga. Caldra posar sobre la taula la definició deis punts B) i CI abans esmentats. A partir de les competencies que la L1ei Municipal ide Regim Local de Catalunya atribueix a les EMD, que són mínimes, caldra determinar quines altres competencies delega I'Ajuntament a aquest Ens. Iaixó caldra fer-ho a par- tir d'uns determinats criteris polítics Quins són aquests criteris? IC considera que aquests criteris basicament estan anunciats en el punt 3er de I'acord que venlm esmentant. no obstant. volem concretar-los per a que no quedl cap dubte de quma sera la nostra poslCió en la negoClaCló Sant Cugat/Valldorelx Conslderem que els critens que han de definir el nou marc competenClal de Valldorelx són els següents: Al RaclonahtzaCló administrativa. BI No creacló de deseconomles d'escala que anul 1m les avantatges de la descentrahtzaCló, CI No parcellacló de la capacitat de gestló en aquells temes que eXlgelxen un cnten de globahtat mUnicipal IDI. Dlstnbucló mtertem- tona!. segons el pnncipI de que les zones que generen més recursos han d'aJudar a les zones més desateses En definitiva. el nou marc competenClal de I'EMD de Valldorelx no ha de SignifICar un obstacle per a que en un futur la resta de dlstrictes (Les Planes. La Floresta IMira-sol) pugum assohr el matelx nlvell competenClal El que aixó SigUi alxí no dependra només del que ara anem defmint. ni de la voluntat política de l'AJuntament. smó també de les necessltats I dmamlCa SOCial de cada distncte És eVldent que aquest dlbulx globahtzador I a mlg termml. que probablement no comcldelx amb el de les altres forces polítlques. no pot fer-se prevelent la creacló de quatre EMD (una per a cada dlstncte) amb les competencles que han caractentzat I'ELM Una proposta així sena mcompatible amb els quatre cntens polítlCS que abans hem anun- Clat En definitiva. Iaquí rau el rovell de I'ou. el futur sastre competenClal de I'EMD hau- na de ser més balx que I'actual AlxD últim és entes per tates les forces polítlques que hem consensuat la contmuitat de I'ELM. el que cal veure és SI som capa~os d'abordar-ho amb ngor Caldra. doncs. mantenlr aquest consens I segUir abordant el tema de forma mstltucional. Som cons- Clents que qualsevol questionament de competenCles creara una gran resistencia per part de I'ELM No sera pas IC qUI negara la legltlmitat de Valldorelx d'oposar-se a una redifi- nlcló de competencles. peró alxó no Impedira que posem tots els nostres arguments so- bre la taula No esperem una negoclacló facl!. només demanem que per ambdues parts hl hagl voluntat d'entesa En tot cas hauríem de tenlr present una cosa. malgrat la discrepancia en els planteJaments tots m!entem treballar en la matelxa dlrecetó dotar-nos deis mstru- ments que ens permetin la millar gestió posslble de la cosa pública Jordi Casas
 13. 13. - Posiclonament del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya Posicionament del Grup Municipal de Convergencia i Unió CONTlNU'iTAT DE l:ENTlTAT: POSTURA DEL PSC COM SEMPRE, sí A VALLDOREIX la descentralització a Sant Cugat: model insulicient. El passat dia 5 de novembre es va celebrar un Pie important per a la historia de La consulta que ha fet la Generalitat que ens obliga a definir-nos sobre la continui'- Valldoreix, al qual van assistir un gran nombre de veins ion el consistori es va manifestar tat de I'EMD de Valldoreix, ens fa opinar sobre la descentralització municipal a Sant Cu- favorable a la continui'tat de l'Entitat. gat. No volem barrejar ambdues qüestions, pero sí deixar ciar el pensament que des El motiu d'aquestes ratlles és el sentiment que tot sovint ens ha envoltat a molts de fa temps inspira la posició del PSC: ciutadans de Valldoreix sobre el futur de l'Entitat, els defensors i els adversaris. • És important crear la consciencia, entre tots els ciutadans de Sant Cugat, de En els darrers temps s'han fet molts comentaris is'han radicalitzat posicions respec- formar part d'un tot social únic, encara que variat i amb peculiaritats. te la continuitat de Valldoreix i els seus "possibles" agressors. • Cal millorar la comunicació recíproca entre els ciutadans i l'Ajuntament. La des- Pero no ens enganyem, les coses estan com estaven, els amics de Valldoreix són centralització pren el seu sentit com a medi per a la particlpacló ciutadana en la cosa els de sempre i els enemics, o diguem-ho d'una altra manera, els qui creuen en un altre pública. model, són també els de sempre. • Cal dur a terme una política de repartiment solidari deis recursos entre els Avegades la successió d'uns fets concrets i les diverses interpretacions que se n'ha diferents Districtes. Pero cal reequilibrar el municipi sense partir de vells prejudicis sobre fet porten a opinions tergiversad es i que, fins itot, poden fer oblidar la reaJitat de la situació situacions de privilegi que mai han estat reals Per tant, amb el proposit d'oferir el maxim d'informaci¿, farem una analisi deis punts • La descentralització s'ha de veure com una manera de racionalització del funcio- de vista deis diversos grups municipals respecte la moció favorable a la continu'itat de nament ide I'economia municipal, amb l'objectiu d'oferir millors serveis als ciutadans. Valldoreix. Aixo representa un cost que cal assumir no solament com a despesa, sinó en el sentit Si lIegiu detingudament cada comentari hi podreu observar clarament tres actituds: del benefici social que comporta - El primer grup, Iniciativa per Catalunya, sempre ha estat al mateix 1I0c, han de- • L:actual EMD de Valldoreix és una alternativa valida en la mesura que permet fensa! un model ciar, no se n'han amagat mai i sempre han dit el mateix, tant a Valldo- compatibilitzar els principis d'unitat ide diversitat municipal, encara que no sigui un bon reix com a Sant Cugat. model pels Districtes en que no es dóna aquesta realitat historica. - El segon grup polític. el deis socialistes, és el més complicat d'entendre: per una • El model vigent actualment pels Districtes no és suficient, pero el PSC el va assu- banda tenen una historia d'activitat municipal de govern clara en contra de Valldoreix, mir amb el sentit de la responsabilitat de buscar (com avui) el consens, inclús renunciant i a I'oposició no s'han quedat pas curts. Pero amics, aixo sembla ser només a Sant a la Presidencia d'aquells Consells de Districte que li tocaven d'acord a la L1ei. Cugat, perque el "discurs" que tan a Valldoreix és molt diferent. Amics de Valldoreix, es pot confiar en qui pro posa models descentralitzats que mal Expectatives clutadanes sobre la EMD de Valldoreix. no ha volgut aplicar? o en qui veu en Valldoreix un districte més? La tradició ila voluntat popular clarament afermada, així com les expectatives d'efi- - En canvi, si lIegiu la intervenció de Convergencia l Uoió al Pie, hi veureu el ciencia, de gestió propera al ciutada, de participació ciutadana i de millor servei, ens pensament de sempre, ciar i sense dubtes a favor de la continu'itat de I'Entitat, encara fan recolzar sense ambigüetats la continuitat de rEMD A VaJldoreix. aquesta que reconeix que en alguns moments hi ha hagut algun malentes que ha diflcultat les és la millor forma d'aprofondlr en la descentrahtzació. I tot alxo. malgrat que en els dar- relaClons entre les dues inslltuClons rers set anys I'EMD no ha estat preClsament, cal dir-ho, un paradigma de partlcipació clutadana, ni d'lmaginació. ni de resposta als problemes de la clutadanla. ni d'un servel A Convergencia i Unió ho tenlm ciar I sempre ho hem defensat Valldoreix és eficient una Entltat MuniCipal Descentrahtzada Aquest dret ve defmlt per la lIel a la qual van votar favorablement al Parlament de Catalunya els nostres dlputats Cal recondUlr aspectes que pugum entrar en contradiCCló amb la realitat d'un go- vern municipal ÚnlC i amb aquells altres que poden suposar una merma en la prestació I el que us puc ahrmar és que hem estat Isom la maxlma garanlla de contmu'jtat, de servels La legislaCló actual de la Generahtat defmelx unes competencies mínimes Valldorelx s'ho mereix. a les EMD. que no es corresponen en absolut a la reahtat sOCIal Imslltucional de Valldoreix. El que hem de procurar. tots junts. és una bona entesa entre ambdues mshtuClons. malgrat que s'otorga al Conslstori la facultat de delegar moltes altres competenCles En el passat Pie Ja es va fer un pas Important en aquest sentlt Qualsevol reconduCCló de l'Estatut Competencial de I'EMD de Valldorelx s'ha de Vicen~ Gavalda l Casat fer dlferenclant la realitat sOCIal d'un sector ben definit Iamb personahtat propia del po- ble de Sant Cugat, del que és la realitat purament Jurídica de I'EMD PerO. en qualsevol caso el replante¡ament de la reahtat Jurídica s'ha de fer des d'una poslció de respecte i d'aprofondiment de la reahtat de Valldoreix com a collectiu huma En aquest senllt, Valldorelx ha estat I ha de seguir sent pioner de la descentralitza- CiÓ mUniCipal a Sant Cugat, I un exemple valid per als altres MunicipaJs de Catalunya que es troben en una sltuaCló semblant Pero aixo no sera posslble si no és amb I'acord de tots de tots els grups polítics per una banda, i d'ambdues lnslltucions. I'AJuntament I I'EMD per I'altra El senllt de I'acord de continUltat ha de ser I'inici d'un intent cordial de recerca d'acords més amphs Sena absurd no aprofitar aquesta ocasió per evitar que I'EMD de Valldoreix hagués de repetir la seva política de recursos contenCiosos per les transferenCles de capital. o bé que no I'aprofitésslm per raClonalitzar la geslló de compe- tencies que. com el transport púbhc o la seguretat ciutadana, tothom veu que no poden seguir funclonant com fms ara És en aquest senllt de responsabilitat cívica Ibuscant la racionahtat política i admi- nistrativa. que els sOCIalistes hem donat el vot aflrmatlU a I'acord de contmui'tat de I'EMD de Valldorelx Narcís Castanyer (El text esta basat en la POSICIÓ del PSC acordada en les Jornades mUnlClpals de o 1986. pubhcades en aquest matelx butlletD L-~~~~~~~~_~_ _~~_~~~~~...J .2 .[1]
 14. 14. Pie Ordinari: Pie Extraordinari: 25-X-1990 5-XI-1990 Sessió Ordinaria del dia 25 d'octubre de 1990 a les 20:00 Sessió Extraordinaria del dié!- 5 de novembre de 1990 a hores a la sala de plens de I'Entitat Local Menor de Valldoreix. les 18:00 hores a la sala de plens de I'Entitat Local Menor de Valldoreix. ORDRE DEL OlA ORDRE DEL OlA Despatx Oficial 1. Proposta d'aprovació de I'esborrany de l'Acta del PIe del 27 de Economia i Hisenda setembre de 1990. (Aprovat per unanimitat). 1. Proposta d'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per 1991. (Aprovat per unanimitat). Economia i Hisenda 2. Proposta d'aprovació del Compte de Tresoreria del tercer trimes- Urbanisme, Obres i Serveis tre de 1990. (Aprovat per unanimitat). 2. Proposta d'aprovació inicial de modificació puntual del Pla Gene- ral Metropolita instada per particular, en els carrers Alzina, Mag- Urbanisme, Obres i serveis nolia i Pinar. (Aprovat per unanimitat). 3. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 6 i definitiva de l'obra 3. Aprovació de certificació única presentada per Instal·lacions Za- ano menada "Urbanització del carrer Enric Lanfranco" (Aprovat mora S.A., de l'obra inclosa en el PRAM-87. (Aprovat per una- per unanimitat). nimitat). 4. Proposta d'aprovació de la cerificació núm. 5 i última de l'obra 4. Aprovació de ratificació única presentada per PROINOSA, de l'obra anomenada "Urbanització del carrer Bolívar". (Aprovat per una- inclosa en el PRAM·87. (Aprovat per unanimitat). nimitat). 5. Proposta de ratificació de resolucions de l'Alcaldia-Pedania d'ator- Varis gament de L1icencies d'Obres Majors. (Aprovat per unanimitat). 5. Proposta de resolució sobre l'Acord del Consell Executiu de la Ge- neralitat de Catalunya, de 30 de juliol de 1990. (Aprovat per una- Regim Interior i Personal nimitat). 6. Proposta de ratificació d'anomenament de personal. (Aprovat per unanimitat) . Recordem que els plens de l'Entitat Local Menor de Valldoreix estan oberts a totes les persones interessades en els afers públics. Els Cultura plens ordinaris estan convocats per cada darrer dijous de mes, a les 7. Proposta d'aprovació del veredicte d'adjudicació del Premi Lite- 20:00 hores. rari "Valldoreix" -Edició 1990. (Aprovat per unanimitat). Varis 8. Proposta de compareixen¡;:a i designació de lIetrats en el procedi- ment contenciós-administratiu núm. 873/90. (Aprovat per una- Carnets d'Autobús nimitat deIs membres assistents). 9. Precs i Preguntes. Ja estan llestos els nous carnets per l'autobús. Es poden passar a recollir per I..:Entitat Local Menor de Valldoreix, els matins. Els antics carnets deixaran de ser valids a partir de de- sembre, així que cal donar-se pressa. No Deixis Deixalles, Deixat!!! Repetim un cop més que esta prohibit Ilen<;:ar qualsevol tipus de deixalles a boscos o solars sense edificar. Es recomana utilitzar cubells degudament tancats o tenir les bosses de deixalles domestiques en Ilocs on no puguin arribar-hi ni gossos ni aus. bé net, recomanem no deixar res aterra, sinó esperar a que estigui buit, ja que els contenidors són buidats periodicament. En quant a les deixalles no domestiques, és a dir, tot allo Si entre tots cuidem una mica de Valldoreix, els resultats que els drapaires no s'enduen, es poden deixar als conteni- es notaran rapidament i podrem disfrutar d'aquest entorn de dors que en nombre de 14 hi ha per tot Valldoreix. Aquests naturalesa que busquem fora de Barcelona. contenidors no estan habilitats per runes d'obra, o per deixa- La Junta Veinal lIes del jardí. Per tal de mantenir l'entorn del contenidor tam- lliJ·
 15. 15. Urbanització el Copia de la carta adrec;ada a I'Entitat Local Menor de Valldoreix: dore la ur realit tal·la I'elab Sr Alcalde gOCié Entitat Local Menor de Valldoreix Senyor, Els qui signem, vei"ns del passatge Jardiner, interessats en FEC la urbanització del nostre carrer, sol·licitem iniciar els tramits prop d'aquesta Entitat Local Menor per a establir, a través de les oportunes converses, I'abast i procediments de I'anomena- bre ~ da urbanització. narie La proposta que hem elaborat els vei"ns i que caldria con- tensi cretar es resumeix en els següents punts: men 1 La urbanització hauria de contemplar el doble caracter del carrer peatonal i d'accés rodat a les finques. En aquest sentit ri, ja hi hauria trams asfaitats amb ciment i trams provistos de panots i es respectarien les escales existents (tal com s'ha ra, que fet en un segment ja urbanitzat, seguint el criteri de I'infor- cion~ me tecnic de I'E.L.M.) a mí 2. Si tecnica i economlcament resulta VIable, considere m con- ció i venient soterrar la línia de FECSA. Ja s'han sol·licitat a la companyia els corresponents pressupostos. rapi< vei"n 3. Igualment caldra soterrar la línia telefonica. També s'han iniciat els tramits amb la companyia. 4 Es deixarien els tubs de reserva que es consideressin con- zar L venients i, en particular, pre-instal·lació d'enllumenat. tot i 5 El passatge, per les seves característiques, s'ha de mante- tenir nir tancat a la circulació de vehicles, excepte per l'accés deis que vei"ns a les finques En consequencia. caldra senyalitzar de- aqw laCé gudament I'entrada al passatge. 6. Per a urbanitzar I'accés superior del passatge (Avd. Joan Borras) és necessan modifICar la ubicació d'un fanal d'en- Ilumenat i gestionar la supressió de la línia de FECSA exis- tent que segons sembla. no s'utilitz¿¡ Agrairem que la nostra proposta sigui considerada pels Serveis Tecnics d'aquesta Entitat. Restem a ¡'espera de la seva convocatoria per a concretar les actuacions a seguir Rebl la nostra atenta salutació. Signat· Vei'ns del Passatge Jardiner ·ffiJ
 16. 16. Passatge Jardiner lVant d'aquesta sol· licitud, l'Entitad Local Menor de Vall- inicia els tramits adients per tal que es dugués a terme nització del Passatge Jardiner. Aquest passat estiu es ren les obres i, a mitjans d'aquest novembre s'ha ins- 'enllumenat públic. s serveis Tecnics de I'E.L.M. foren els encarregats de ació del projecte, de la seva direcció tecnica i de les ne- ons amb les diferents companyies. han soterrat les línies de la telefonica i la companyia ha tret dos pals de la lIum que dificultaven el pas als que ja no eren d'utilitat. om ja s'ha dit anteriorment, a mitjans d'aquest novem- 1 estat col·locades, amb el permís de FECSA, sis lIumi- 19afades als pals de la xarxa de subministrament de baixa per part de SECE, empresa concessionaria de l'enllu- públic i que també fa obres noves. 1 quant a I'aspecte economic ha estat també satisfacto- ue al fer-ho amb l'Entitat Local Menor com a mitjance- han pogut estalviar els arquitectes i enginyers lboren el projecte, i per altra part no es fa via contribu- ~specials que allargaria el procés fins a dos anys, com 11, augmentant considerablement els costos de produc- rocediment. En el cas d'aquest passatge, es va arribar ment a un acord de repartiment a parts iguals entre els 15 ve"ins del Passatge Jardiner insisteixen que a l'urbanit- carrer, es poden fer moltes petites obres de millora que, ) suposar un gran increment economic, són dignes de n compte pel seu efecte estetic i en-coratgen a tots aquells ;tiguin pensant a urbanitzar el seu carrer, a fer-ho per :a via, partint d'una iniciativa privada, i tenint l'Entitat Menor de Valldoreix com a mitjancera.

×