Informatiu de Valldoreix (1986-1990)

4,422 views

Published on

local, democracia, ajuntament, Ciutat, premsa, comunicació, butlletí, emd, sant cugat del vallès, valldoreix informació, entitat municipal descentralitzada, 1979, 1995, transició L’informatiu

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatiu de Valldoreix (1986-1990)

 1. 1. Lingüística – Universitat de Barcelona Repertoris de comunicació local i institucional SANT CUGAT DEL VALLÈS L’INFORMATIU DE VALLDOREIX 1979 – 1995 n. 51: abril de 1986 / n. 85 agost de 1990 Nota: Falten els números 59, 65 i 66. L’Informatiu de Valldoreix (1979-1995) va ser el Butlletí de l’Entitat Municipal Descentralitzada o EMD de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès. Ha tingut continuació amb la capçalera Valldoreix Informació (1996- ...). >>> Tots els números de L’Informatiu de Valldoreix <<< >>> Publicacions periòdiques de Sant Cugat del Vallès <<< Repertoris de comunicació local i institucional FONT: ARXIU MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
 2. 2. , o IH • BUTLLETI DE L'ENTITAT LOCAL M ENOR DE VALLDOREIX NÚM. 22/51 ABRIL 1986 INCLOU APROVATELPRESSUPOST Editorial ORDINARI PEL 1986 El passat dia 23 de mar y la Junta Velnal de l'Entitat Local Menor de Valldoreix, va aprovar el pressupost que regirá el 1986 a la nostra Entitat. b lamentable que un pressupost pre- parat i estudiat per ser aprovat I'última set- mana de 1985, hagi hagut d'esperar quasi quatre mesos per la seva legitimació. VALLDOREIX I EL TUNEL A simple vista s'observa que aquest pressupost és de contencíó i defensa de la despesa, ja que un augment del 7% sobre el de 1985 així en ho demostra. Si tenim en compte que I'aplicació deis convenis vigents en materia salarial i deis nous impostos tenen tots valors superiors a I'augment, aixó ens permet d'assegurar ns que la gestió económica de l'Entitat Local Menor de Valldoreix s'equipara a les necessitats generals de l'Administració de l'Estat, cosa que lamentablement no Ambulatori (San! Cuga!) . 6746846 passa amb altres Administracions locals. Creu Roja. 6742459 De vegades s'esdevé que "paguen justos Dispensari (San! Cugal) 6746346 per pecadors». Farmacia Caballero 6742871 No oblidem que aquest és I'últim any de Vetermarl 6746945 la legislatura i que els eleccions la són a la Bvm t?rs (8 Ilaleua) . 6926080 vora i nosaltres, habitants de Valldoreix, Comlssaria Policia (Sant Cuga!) 6747858 Gualei, Civil (Mirasol) . 6742379 no podem ni hem d'oblidar tot el que ha Gu (.Ia unlcipal (Sant Cugat) 6745058 passat durant aquest quatre anys i cal un balan y sincer per tenir ben ciar quan arribi Enlllat Local 'II1enOI Valldoreix 6742719 el moment qué és el que més ens interessa A¡Ln:,Hll,?[i¡ Sanl Cuga! 6740950 Malauradament hi ha a Valldoreix res- Célsul rJ Cultura 6744599 ponsables que, per una o altra raó, ante- Pa,r6qula Validar IX. 6740569 posen interessos aliens a la nostra Entitat c.Jop",r;:lIiva oe Sun'lnlslres 6742456 als reíais del nostre poble. Encar' sort que O/M:::Ail 6742907 la nova L1ei de Bases del Regim Local ens [(JlIEl 7255755 permetrá escollir els nostre'3 vocals se- r·-.... .... . 6740055 '-r gons els resultats electoral s en ,'ámbit SAun 67412<:3 estricte de la nostra Entitat Local, sense imposicions d'.Administracions foráníes lé. Ta<.s 6741 11 IX. <.'( .' F. J. 0rús. :'11 f ".1' 1,0, r:·... ' ~ " '·'1 "; ,; .~ ' ~, ' ...... ~~ ir -
 3. 3. Economia Pressupost ordinari pel1986 La Junta Ve"inal de l'Entitat Local Menor de Valldoreix Com que ¡'E.L.M. va impugnar el pressupost de aprova en la sessió plenaria del dia 27 de marc;; el pres- l'Ajuntament de Sant Cugat (veure Informatiu 21/50) supost ordinari per I'exercici economic de 1986. El davant el Tribunal Economic Administratiu Provincial pressupost fou aprovat per tres vots a favor i dos en de Barcelona, la diferencia entre les previsions de Val/- contra (el s deis dos vocals socialistes). doreix i les de Sant Cugat és de 7.785.921 pessetes, La dificultat fonamental a I'hora de confeccionar i aquesta quantitat no figura en la partida provinent de aprovar I'esmentat pressupost és la diferencia que hi Sant Cugat sinó en la partida d'ingressos indetermi- ha entre els diners que té pressupostats l'Ajuntament nats, tot esperant la resolució del Tribunal. de Sant Cugat per transferir a Valldoreix, i les necessi- El pressupost pel1986 ascendeix 121.345.921 pesse- tats de I'Entitat Local Menor per quadrar el pressupost tes, enfront deis 114.657.496 pessetes pressupostats de despeses. I'any 1985. INGRESSOS Plusvalías 26000000 TOTAL CAPfTOl 1 26.000.000 L1icencies urbanístíques 10.000.000 L1icencies operiura establiments 55000 Taxa recollida escombreries 6525000 Taxa clavegeram . 1700000 Taxa pous negres . 130000 Entrada de vehícles (guals) 2.351 160 ücupació subsól . 1550000 Arbitris solars sense vallar 4201899 Multes .. . ..... 200000 Recárrecs de prórroga i apremis d'arbitris 1.000.000 Ingressos indetermínats 7795.862 Ingressos varis 487000 TOTAL CAPfTOl 3 35.995.921 Pariicipació ingressos Ajuntament Sant Cugat 56.000.000 TOTAL CAPfTOl 4 56.000.000 Interessos comptes bancáries 50000 Aprofitaments especials (piscina I pollesporiiu) 3300000 TOTAL CAPfTOl 5 3.350.000 TOTAlPRESSUPOSTINGRESSOS 121.345.921
 4. 4. Economía DESPESES Retribucions básiques personal servei generals 6.074.566 Retribucions básiques educació 544.362 Retribucions básiques serveis técnlcs 2.073.461 Despeses representació 1.380.000 Retribucions complementáries serveis general s 6629.396 Retrlbucions complementáries educació 487.842 Retribucions complementáries servels técnlcs 2.590.601 Despeses derivad es del conveni col·lectiu 485.000 Jornals personal laboral serveis generals 2826.442 Hores «extra" i personal eventual 433.053 Jornals personal laboral educació 3.468.934 Jornals personal laboral (brigada) 13.198.834 Contractes eventual s i hores "extra" (brigada) 1.515.000 Ouotes asseguran<;a social personal laboral 6.003.950 Ouotes MUNP.AL. 4.000.000 Varis 2.625.475 TOTAL CAPITOl 1 54.337.216 Material oficina 600000 1 Material oficina serveis técnics 400.000 d L10guer inmoble (EL.M.) 255636 Conservació i reparació edificis (E.LM.) 300.000 :1 Conservació i reparació edificis (collegi i Escola Bressol) 2500000 3. Conservació i reparació edificis (piscina. pistes i Casal) 500.000 Neteja. aigua, teléfon, calefacció, etc 3.200.000 Vestuari i equip pel personal . 400.000 Material técnic especial educació 360.000 Material técnic i especial serveis técnics i poliesportiu 1300000 s Material técnic especial per servels brigada 1.300.000 Submlnlstrament aigua i electricitat als carrers 7.668.000 Contractes prestació serveis 11918300 Altres despeses especials funcionament (informatiu, del. Juridica) 1700121 Altres des peses especial s (Festes) 1.500.000 Conservació i reparació vehicles 1.900000 Conservació vies públiques 3.500.000 Compra material inventariable 500000 TOTAL CAPITOl 2 40.727.057 lnteressos de préstecs d'organismes financers 7.500.000 TOTAL CAPITOl 3 7.500.000 a Aportació a serveis autónoms (Escola Bressol) 6.401.093 11 Transferéncies a entitats de serveis (Casal Cultura) 2.500.000 1- Transferéncies a entitats (Creu ROla, Ass. Velns, etc.) 100.000 Altres transferéncies a institucions (Col·legi Ferran Clua) 4.435.753 'Premis, beques, pensions d'estudi, beques menjador, etc. 400.0000 it Organització competicions esportives 200.000 n TOTAL CAPITOl 4 14.036.846 )- it Pagaments per endavant als trebailadors 500.000 Préstecs a families no clasificats 100000 9 r- TOTAL CAPíTüL 8 --- ---------------------------- -~.. __ _--- .. 600.000 Amortitzacló de préstecs a llalg terminr 4144.802 ------- TOTAL CAPiTOl 9 4.144.802 I TOTAL PRESSUPOST DESPES 121.345.921
 5. 5. VALLDOREIX I E TU L'E.L.M. de Valldoreix, després d'un acord unánime de la Junta Ve·/nal, va enviar una carta al President de la Corporació Metropolitana demanant informació sobre el túnel de Vallvidrera, els accessos per carretera I I'impacte de I'obra a la zona de Valldoreix. També, amb data del 4 de mary de 1986, s'ha demanat informació sobre el particular a l'Ajuntament dE Sant Cugat. De moment cap de les dues institucions s'ha dignat contestar als requeriments de I'E.L.M. Ara s'estan realitzant gestions prop de la Corporació Metropolitana per tal d'obtenir informació sobre aquesta actuació urbanística tant important per al nostre poble. Es voluntat de la Junta Ve·l·nal facilitar tota la informació que es paugui recollir als ve·'ns. La redacció de "L'lnformatiu» ha volgut coneixer I'opinió que sobre el tema tenen dues de les associa· cions de ve',ns del nostre poble. El senyor Nicolau Canela i el senyor Frederic Udina contestaren ama· blement les següents preguntes: 1. Quin nivel! d'informació té l'Associació a la qual pertanyeu sobre el tema del túnel de Vallvidrera? 2. Quina és la postura de la vostra Associació sobre el túnel i la seva incidencia a la nostra població? 3. Segons la vostra Associació, que caldria ter a Valldoreix davant el tema del túnel de Vallvidrera?
 6. 6. NEL DE VALLVIDRERA FREDERIC UDINA, de l'Associació de Ve"ins de Can Majó 1. L'Associació de Vel'ns ha estat preocupada per aquest tema des de fa molts anys, seguint d'aprop les infor- macions que ens arrivaven, En els darrers anys va semblar que el tema quedava una mica adormit, peró ja fa ara deu mesos que vem organitzar un debat públic sobre els problemes que la construcció de víes de forta circulació podria generar sobre el nostre poble, els seus habitants i les seves rodalíes, 2. Arrel de la preparació i realització del debat que esmentavem, vem cornprovar que la majoria deis membres de l'Associació mostraven un ciar rebuig enfront de la construcció del túnel, i, sobretot, de la incidencia negativa que tindria la deis accessos que atravessen, dividint-li en dues parts, el nostre poble, 3. Malgrat que compartim la opinió que són molt fortes les pressions per a fer el túnel i els seus accessos, veiem molt positiu que s'estengui a tots els habitants de Valldoreix la informació i la preocupació que aquest tema produeix, Caldria aconseguir que totes les forces polítiques i socials es definissin c1arament sobre el tema. NICOLAU CANEL, de l'Associació de Propietaris i Ve"lns de Valldoreix 1. No tenim cap informació oficial. Sabem tot el que sobre el tema s'ha publicat a la premsa i la informació de molts deis nostres socis que I'estan estudiant des deis seus inicis, sobre els anys 70, cosa que els en dóna un profund coneixement. D'altra banda, aquesta associació s'ha adreyat per escrit als organismes competents sol·licitant una informació fidedigna per poder tenir elements de judici i donar una opinió, 2. En principi I'associació no s'ha definit, encara que el tema ha estat tractat en reunions de junta, i en una d'elles (fa pocs mesos) la junta es va pronunciar per unanimitat contra els túnel s i Ilurs accessos, malgrat que en aquesta mateixa reunió es va acordar també unanimement que donada la importancia que el tema su posa per al Valles i concretament per a Valldoreix, sobrepassa forya el que normalment aquesta Junta esta autoritzada per a decidir i es va acordar que quan es disposés d'amplia i completa informació fossin els socis d'aquesta associació els qui, convocats en assemblea extraordinaria, es pronunciessin sobre el particular, ja que és deis socis que formen aquesta entitat d'on emana el poder d'aquestajunta que presideixo, Personalment opino, tan sois a titol d'exemple, que ocasionaria una divisió més a Valldoreix i una degra- dació ecológica i del medí ambient, per la gran afluencia de circulació que travessaria el nostre poble, peró no disposo d'informació suficient per pronunciar-me amb profunditat. 3. El criteri de la junta, ha quedat ciar a la resposta anterior, és recollir informació de les entitats i volucrades en la construcció del túnel o túnels, Un cop en possessió d'aquesta informació, per part de les nostres enti- tats cíviques es podran prendre mesures per tal de procedir immediatament a endegar les accions neCGS- saries a fi d'aconseguir per al Valles i per a Valldoreix, certament sempre amb experít solidari, el que acon- sellin al seu criteri les circumstancies, i demanaríem a la nostra Entitat Local Menor i a l'Ajuntament de Sant Cugat, que actu'l'n amb coherencia per al bé del poble i prscindeixin d'interessos polítics per legítims que sigui n
 7. 7. El debat d.'aprovació del pressupost El passat 27 de marv, en sessió ordinaria, la Junta Ve'inal va estudiar i finalment, aprovar el pressupost ordinari per I'any 1986. Tot seguit publiquem integrament I'acta d'aquesta reunió. "El Sr. Orús presenta a la Junta Ve·¡nal el projecte de pressupost ordinari únic per a 1986, que resumit per capítols, és el següent: INGRESSOS CAPíTOL-1 - 26.000.000,- ptes. CAPíTOL- 3- 35.995.921,- ptes. CAPíTOL- 4- 56.000.000,- ptes, CAPíTOL- 5- 3.350.000,- ptes. TOTAL INGRESSOS 121.345.921,- ptes. DESPESES CAPíTOL-1 - 54.337.216,- ptes. CAPíTOL- 2- 40.727.057,- ptes. CAPíTOL-3- 7.500.000,- ptes. CAPíTOL- 4- 14.036.846,- ptes. CAPíTOL - 7- CAPíTOL- 8- 600.000,- ptes. CAPíTOL- 9- 4.144.802,- ptes. TOTAL DESPESES 121.345.921,- ptes. El Sr. Orús analitza a continuació el contingut del pressupost, explicant-ne els e!ements que més es desta- quen. Assenyala que el pressupost és practicament inviable, ja que augmenta un 5,8% únicament els augments en les retribucions (7,2%) i en I'augment que suposa I'aplicació de I'IVA ja suposa un increment més elevat. Explica el Sr. Orús que I'origen d'aquesta situació no és altra que I'actitud de l'Ajuntament de Sant Cugat que no compleix cap deis acords que adopta, ni els bilaterals amb Valldoreix ni els unilaterals, la qual cosa obliga a l'Entitat Local Menor a un major endeutament i a situacions extremes, com la que fa que hi hagi serioses dificul- tats per poder fer front al pagament de les nomines deis treballadors. El Sr. Orús afirma també que l'Ajuntament ha de pagar el que deu tant el que fa referencia a les resultes d'anys anterios com a la part que falta deis mesos de gener, febrer i man;: d'enguany. Si no es compleix, la qualitat deis serveís baixará necessáriament. Afirma també el Sr. Orús que si l'Ajuntament no segueix els seus compromissos, es deu fonamentalment a la incompetencia en la gestíó del seu pressupost, per part de I'equip de govern, Ja que Sant Cugat ha incremen- tat el seu pressupost en un 100% els darrers 4 anys mentre que Valldoreix els ha incrementat en un 20%. Segons el Sr. Orús, ja no es pot fer demagogia amb al lo de «els rics de Valldoreix" com I'any 1983, encara que els acords segueixen sense acomplir-se. Entrant en el contingut concret del pressupost, el Sr. Orús crida I'atenció sobre el fet que ha estat necessari consignar en la partida 394 del pressupost d'ingressos la quantítat que Valldoreix ha reclamat davant el Tribunal Economic Administratiu Provincial. Si no arriba aquesta quantitat, no es podrá acabar I'exerclci economlc El Sr. Orús acaba resumint la proposta, dient que és el6e pressupost confeccionat sense que cap grup d Is que formen la Junta Ve·mal n'hagi presentat cap d'alternatiu, la qual cosa indica que no es pot millorar !'esmen- tada proposta si l'Ajuntament no col· labora i que si aixo no s'aconsegueix la situació d'asfíxia será insoportable:
 8. 8. per tot aixó demana la col·laboració de tots els grups de la Junta Ve'inal en I'execució del pressupost i en les gestions davant l'Ajuntament de Sant Cugat Pren la paraula a continuació el vocal Sr. Gaya, per exposar la seva opinió en relació amb el pressupost Con- sidera el Sr. Gaya que efectivament el pressupost és inviable de fet, ja que un pressupost és una previsió i el que s'ha presentat no quadra, no sembla que es pugui acomplir. Manifesta també un desacord amb algunes de les afirmacions fetes pel Sr. Alcalde-Pedani sobretot en el que fa referencia a I'incompliment per part de l'AJuntament, i en el punt que fa referencia a la disminució de la qualitat deis serveis. Respecte a I'incompliment del pagament de la quantitat que corres pon cada mes, el Sr. Gaya assenyala que no és realista pretendre la dot- zena part exacta de la partida, sense tenir present I'esfory que deu fer també l'Ajuntament per pagar aquestes quantitats. El Sr. Gaya considera que per poder fer factible aquest pressupost, és necessaria la negociació amb l'Ajuntament í la pregunta que cal fer és per que no s'ha negocíat abans d'aprovar-Io? El mateix problema es planteJa, segons el Sr. Gaya, en relació amb el tema de la qualitat deis serveis que, segons la seva opinió, és també un problema de negociació. En aquest, assenyala que hi ha hagut coses que s'han comenyat i que no s'han acabat, com, per exemple, el que fa referencia a la racionalització i unificació de la policia municipal, que es pot considerar una despesa inútil, així com deis serveis jurídics, d'Enginyers, de recollidor d'escombraries, o el pas a la seguretat social a mig termini. Per altra banda, no es té en compte, en aquest pressupost, serveis que Sant Cugat realitza i que afecten indirectament a Valldoreix. El Sr. Gaya acaba assenyalant que no posa en dubte la bona voluntat del Sr. Alcalde-Pedani, peró que creu que oculta una certa falta de voluntat negociadora, a més no cal oblidar que els 56.000.000,- ptes. es plantegen des de tots els grups municipals. Per tot I'esmentat creu que falta negociació i racionalització, cosa que situaria les despeses en al tres nivells. Contesta el Sr. Orús dient que a I'única cosa que es nega és a negociar individualment amb el Sr. Nicolau, cosa que ha intentat en d'altres ocasions i no s'han acomplert els acords, per la qual cosa vol que hi hagi algun testimoni del que es digui alli. El Sr. Orús recorda a la Junta Velnal, que s'han demanat entrevistes a través de Convergencia Democratica de Catalunya des del mes d'agost de 1985 sense aconseguir-ho, per la qual cosa considera que no se li pot imputar manca de voluntat negociadora. El Sr. Orús assenyala que ha manifestat estar disponible per a una entrevista a qualsevol hora, sense obtenir resposta per la qual cosa no es pot dir que no vulgui negociar. Entrant en el tema de la racionalització deis serveis el Sr. Orús assenyala que no es pot oblidar que els serveis que realitzen són delegats per l'Ajuntament i, per aixó, mentre no els tornin a assumir, els han de pagar. En aquest sentit, cnda I'atenció en el fet que la partida pressupostaria que s'havia previst per a la descentralització I'any passat, no s'ha previst per enguany, per la qual cosa considera el Sr. Orús que es tractava d'una cortina de fum per disoldre l'Entitat Local Menor de Valldoreix. Analitzant un a un els serveis que segons el Sr. Gaya es podien suprimir o que sortirien més económics si eren negociats amb Sant Cugat, el Sr. Orús arriba a la conclu- sió que aixó no és així, ja que tots aquests concorren circunstancies que els fan económicament rentables per a l'Entitat Local Menor, tant el que fa referencia a les escombraries com a l'Assessoria Jurídica, com als serveis d'Enginyeria. En tots aquests casos, considera el Sr. Alcalde-Pedani que li sortirien més cars a l'Ajuntament, per tot aixó considera el Sr. Orús que és una irresponsabilitat deixar sense fons l'Entitat Local Menor. El Sr. Masanes pren la paraula per manifestar la seva disconformitat amb I'afirmacíó del Sr. Gaya que feia referencia a la falta de voluntat de negociació, quan aquesta ha estat sol· licitada en nombroses ocasions sense haver-ho aconseguit. El Sr. Godas, per la seva part, assenyala que considera heroica la defensa que ha fet el Sr. Gaya de la gestió de l'Ajuntament de Sant Cugat. Manifesta també que coincideix en la majoria de les qüestions assenyalades pel Sr. Gaya quant a la racionalització de les despeses. No obstant aixó, davant la pregunta de per que s'ha arribat a aquesta situació, el Sr. Godas considera que les causes cal buscar-les en el pacte entre el PSC i Convergencia per deíxar I'assumpte de l'Entitat Local Menor tal com esta. En aquest moment es tan ca la via de dialeg. El Sr Orús diu, per acabar el debat, que creu que en el hipotetic i improbable supósit que es poguessiun dei- xar al marge les partides, coincidirien tots els vocal s en I'ajustat del Pressupost. El Sr. Orús diu que considera que l'Ajuntament de Sant Cugat preten asfixíar económicament l'Entitat Local Menor per tres raons diferents: la primera per la seva própia incompetencia en la gestió, la segona per la seva voluntat de disoldre i fer desapa- reixer l'Entitat Local Menor i la tercera per desprestigiar a ell personalment i la seva gestió deis darrers quatre anys A continuació el Sr Alcalde-Pedani sotmet el tema a votació, i s'obté el següent resultat: Vots a favor de la proposta: Orús, Masanes ¡Godas Vots en contra de la proposta Gaya i Martínez. El Sr. Alcalde-Pedani, declara aprovat inicialment el pressupost per a 1986 i alxeca la sessió
 9. 9. · . TELETIPUSITELETIPUSITELETIPUSITEL Adjudicat el bar del Casal Reunida la Junta del Casal de Cultura de Valldoreix E sessió extraordinaria el dia 26 de mary de 1986 aprova concedir I'adjudicació del servei de bar del Casal a la cal didatura formada per Joan Segura i Lidia Almarcha. La Entidad Local Menor realizó hace un par de años una periode de I'adjudicació és per dos anys renovables campaña a través de I'<<informatiu» intentando sensibilizar Judici de la Junta del Casal. L'acord fou pres per unaninr a los conductores que circulan por Valldoreix de la necesi- tat, i tot seguint les bases del concurs públic que s'hav dad de respetar las normas de circulación. En la campaña convocat a I'efecte. se incidía sobre todo en la recomendación de moderar la Oes de mitjan y d'abril el bar es trova obert tots els diE velocidad al atravesar las calles de nuestra población. des de les 11 del matí fins les 11 de la nit. Ahora, la Entidad Local ha colocado unas pancartas para que nadíe olvide que cuando circula por la Rambla mossen Jacint Verdaguer está atravesando una vía urbana y no circulando por carretera. Subvenció de la «Caixa de Terrassa» al Casal de Cultura Festa de Primavera La «Caixa d'Estalvis de Terrassa», mitjanyant l'Ob Social, ha concedit una subvenció de 150.000 pessetes Els alumnes de 8é d'E.G.B. del col·legi públic Jaume Casal de Cultura per aJudar en la programació d'actes Cl Ferran i Clúa de Valldoreix organitzen una festa el proper turals durant aquest any. diumenge dia 18 de maigo Amb aquesta aportació económica i I'ajut de l'Enti1 A partir de les 9 del matí s'obrira I'inscripció per partici- Local Menor, el Casal de Cultura té previst organitzar I par en la "Cursa popular». Durant tot el dia hi haura "mer- cicle d'espectacles teatrals alllarg deis propers mesos. cadillo», servei de bar i diferents actuacions. Per la tarda, a Les converses amb la Caixa de Terrassa s'han desenv les 5, festa infantil. Per la nit ball popular. lupat en un ambient cordial i profitós, i hi ha la voluni Tots els actes tindran Iloc a la playa Major de Valldoreix d'ampliar aquesta col·laboració en el futur, amb el desi Els organitzadors esperen la presencia i la participació de de potenciar la vida cultural a Valldoreix en les seves divE tots els velns. ses manifestacions. , ,TELE.TIPUSITELETIPUSITELETIPUSITEL
 10. 10. lPUSITELETIPUSITELETIPUS ITELETIPUS/ El referendum OTAN al nostre municipi Aquest son els resultats definitius del referendum sobre Rubianes, Groucho, la permanencia d'Espanya a l'Organització del Tractat de l'Atlantic Nord celebrat a tot l'Estat el passat 12 de mar<;:. Les dades que facilitem corresponen a Valldoreix i a la tota- Chico i Harpo en el litat del municipi de Sant Cugat del Valles. Casal ÁMBIT NÚM. VOTS %VOTS El sábado dia 17 de mayo, a las 10,30 de la noche, el Valldoreix actor Pepe Rubianes presenta su famoso espectáculo SI 417 35,01 % "ÑOII" en el Casal de Cultura. Esta actuación tan sonada NO 679 57,01 % es el primer fruto de la colaboración entre la "Caixa de BLANC 92 7,72% Terrassa" y el Casal de Valldoreix. El precio de las entradas NULS 3 0,25% es de 400 pesetas, y pueden adquirirse por anticipado en el Casal, en la Entidad Local Menor y en el Bar "Be Bop" de Sant Cugat del Valles Sant Cugat. También podemos informar que durante el mes de mayo SI 5.714 39,13% se proyectará en el Casal un ciclo de cine sobre los "Her- NO 7.928 54,29% manos Marx". Este es el programa: el domingo 4: "Sopa BLANC 873 5,97% de ganso", el domingo 11: "Una tarde en el circo", el NULS 87 0,59% domingo 18: "Una noche en laópera" y el domingo 25: "El hotel de los líos". Todas las sesiones comienzan a las 7 de La participació fou del 52,16% di cens electoral a Valldo- la tarde. El precio de la entrada es de 150 pesetas reix A tot el municipi la participació fou del 59,93%. lPUSITELETIPUSITELETIPUS . ' . . . ITEL-ETIPUS! ~ ." .
 11. 11. ens ha escrit... Agra-iment deis avis Som, som una gran familia que ens estimem pero molt. El Casal deis Avis de Valldoreix, que com tothom sap, no s'atura en desenvolupar una activitat tant cultural com Un cap al mes ens trobem turistica, visitant Ilocs, pobles i ciutats i paral·lelament les i aquest dia I'aprofitem reunions diaries deis socis que tenen Iloc al petit pero aco- per a veure un troc; de mon. Ilidor local que gaudeix gracies a la protecció de l'Entitat Local Menor El darrer mes de febrer es va organitzar una visita col·lec- Porte m alegria al cor tiva al Gran Teatre del Liceu, per cen molt interessant i per i ganes de disfrutar, la tarda del mateix dia, després del dinar de costum, una agafem un autocar visita, també molt profitosa al Museu de Cera. Tot aixo va ser posible gracies a la valuosa col·laboració que aban Iloc ens portará. de la Creu ROJa de Valldoreix, la cual, una vegada mes va El xofer es eixerit tenir la gentilesa de contribuir al benestar i felicitat d'aquest i té molt coneixement, Casal d'Avis, que poquet a poquet ve acollint en el seu si a persones de la 3.0 edad que ja formem un nucli social molt tots ens sentim protegits important i d'influencia dins de Valldoreix. i segurs d'anar amb ell. Finalment, des d'aquestes pagines volem donar unes expresives gracies a la Creu ROJa fent-Ios constar la nostra Pasem un dia felir; slmpatla I la nostra admiració per les seves obres. tots juntets i molt units, José Monfort el Monfort ja no cal dir, és el que porta el timO. iSi sembla la nostra mare, de tot sempre está pendent. ara si un es mareja, o si es troba malament, st diosas de seguit treu la capc;eta de I'expartació per aplicar-Ii algun remei. Estimats amics Bé, res més. que segueixi sempre aixi amb el lema d'en Montort Som dos velns del poble que treballem en assumptes del cual tots i estem d'acord' relacionats amb I'exportació Voldriem formar un petit grup de persones motivad es tambe per aquest tema, a fi i efecte "Uno para todos i todos para uno" d'lntercanviar experiéncies i coneixements en benefici mutuo Conxita Flaqué Per mes Informació, telefoneu a en Caries Ávila, teléfon 6744226, de 9 a 11 hores de la nit. Poesía escrita per Na Conxita Ftaq Caries Avila del "Casal deis Avis" de Valldorf
 12. 12. o BUTILLETí DE L'ENTITAT MENOR DE VALLDOREIX NÚM. 23152 o JULlOL 1986 Sen encia del Edito,-a Donat el fet que el raonament i el dialeg són parau- Suprem favorable les que no lothom entén, i encara menys practica, ha hagut de ser la justicia, de la ma del Tribunal Suprem, a al dore-x la que ha confirmat a I'Enlitat Local Menor de Valldo- reix totes les alríbucions en I'area de planificació i urbanisme. Segons sentencia del Tribunal Suprem, I'E.L.M de Valldoreix lé totes les competencies quanl a planeja- menl urbanistic dins el seu lerritori. At~nció! Aquesta resolució, totalment favorable als nostres CODI POSTAL DE VALLDOREIX interessos, obre tot un ventall de possibilitals pe r ell futur de Valldoreix. A partir d'ara iniciarem 1... nou 08190 desenvolupament del PERI del Mas Fuster, tema que fins aquest momenl estava aparcal a I'espera de la A tots els impressos, paquets i cartes tramesos mitjanQanl el resolució judiciaL També comenearem els esludis so- servei de correus a Valldoreix bre la zona de «Les Bobines» i el «Montmany" Amb aquesta sentencia podem dir que el conegul refrany "El peix gros es menja el petít" no s'ha com- pler! en aquest caso Aixo ens permet de posar tot el nostre saber per tal de detensar un parell de contencio- sos que tenim encara pendents. Uastima que els tra- mits judicials es perllonguin lant de lempsl Ara correspon valorar el significat de la sentencia, s tant per part deis qui veritablement rebran un «bany d'aigua freda", o una gran alegria, segons que siguin conlraris a les entitals locals menors i, concretament, a Valldoreix, o que sempre ens hagin recolzat ¡defensa!. Ambulatori (Sant Cugat) 6746846 Nosaltres, si fóssim deis primers, diriem que cal Creu Roja. 6742459 cercar una via de col·laboració real amb Valldoreix, per Dispensari (SantCugat) .. 6746346 evitar més perdues de diners i temps, i afavorir els Farmacia Caballero 6742871 ciutadans que són els receptors finals de la tasca mu- Veterinari . 6746945 nicipal i els únics als quals cal retre comples. Bombers (Bellaterra) 6746080 Aquí, malauradament, imperen moltes vegades els Comissaria Policia (Sanl Cugat) 6747858 "criteris personals» deis qui manen i que els valen Guardia Civil (Mirasol) . 6742379 imposar als administrats en funció de qui governi en un Guardia Municipal (Sant Cugat) 6745058 o altre momen!. Nosaltres ja hem dit en més d'una ocasió que les Institucions han d'estar per sobre de les Entitat local Menor Valldoreix . 6742719 persones, ja que les primeres perduren i les segones Ajuntamenl Sant Cugat 6740950 passen. Casal de Cultura " .. 6744599 Esperem que els resultats electorals del 22-J al Mu- ParrOquia Valldoreix.. .. 6740569 nicipi de Sanl Cugal del Valles, juntamenl amb el que Cooperativa de Suministres .. 6742456 nosaltres creiem i el Tribunal han ratificat, facin variar DAMCAR .. . . . . . . 6742907 I'orienlació de la gestió negativa deis qui són al front ENHER. 6745755 del municipi envers la realila! de Valldoreix. I si no, a FECSA .. 6740055 les eieccions municipals que ja s'acosten, se'n recolli- SAUR. 6741243 ran els resultals. Finalment, valdría aprofitar I'avinentesa per saludar Taxis 6741111 ben cordialment els qui passen les vacan ces entre nosaltres, i desitjar-Ios en nom de I'Entilat Local Menor que tinguin una molt felie estada a Valldoreix. F. J. Oros Edita: Entitat Local MeflO< ele Valldoreix. Cooráinaci6: Jaurne Mercader. D. l. 8-969170.
 13. 13. La sentenc-a reconeix la competencia de I'E.L.M. en temes de planejament urbanístic El -bunal 5uprem a a a favor de Vallo eix La Sala Quarta del Tribunal Suprem va fer pública el passat 5 de juny, una sentencia favorable a l'Entitat Local Menor de Valldoreix, sobre l'exposici6 deIs treballs previs del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Mas Fuster a Valldoreix. L'esmentada sentencia fa importants pronunciaments a favor de la competencia d'Entitats Locals Menor en general, i de la de Valldoreix en particular en materia de planejament urbanístico El recurs fou interposat davant l'Audiencia Territorial el 1982 per un grup d'once ve"ins contra la decisi6 de I'Entitat Local Menor d'exposar públicament els treballs previs del PERI del Mas Fuster, A¡'¡egava el recurs principalment la incompetencia en materia de planejament urbanístic de l'Entitat Local Menor, i l'atribUla en exclusiva a I'Ajuntament de Sant Cugat, del qual depén Valldoreix. L'Audiencia Territorial de Barcelona es va pronunciar el 9 de novembre de 1983 a favor del recurs i en contra deis interessos de l'Entitat Local Menor, per la qual cosa aquesta va interposar recurs d'apel-Iació davant el Tribunal Suprem, encarregant-ne la defensa al catedratic Sr. Eduard Garcia i de Enterria, L'Ajuntament de Sant Cugat es va manifestar també en aquesta ocasió contrari a la competencia de Valldoreix per aprovar plans urbanístics. El PERI del Mas Fuster va ésser una iniciativa urbanística de I'anterior consistori fortament contestada per un sector deis ve"ins en considerar que suposava un increment de la densitat de població de Valldoreix. Frederic Udina, ex-vocal d'Urbanisme de "E.LM (1981- La sentencia 1~83). Impulsor del PERI del Mas Fuster. «Es una bona noticia per I'E.L.M. de Valldoreix perque afirma la sobirania en els temes de planejament especial, La sentencia del Tribunal Suprem consta de trelze lolis. La independent":lent de !'opinl6 que es tingui del PERI del sentencia esta dividida en dos apartats: "Antecedentes de Mas Fuster. Es una bona ocasi6 per que I'actual Junta hecho" i «Fundamentos de derecho» El segon aparta!, que Ve'inal resolgui el tema d'una vegada per totes.» esta subdividit en vuit capílols, es el més ínteressant. Tal seguinl reprodu'im part del capital cinque, sens dubte el que explica millar el sentit de la sentencia de la Sala Quarta del *** Josep Lluís Martínez, ex-alcalde de Valldoreix (1979- Tribunal Suprem, 1983). Actualment és vocal ve'lnal pel P.S.C. Impulsor del PERI del Mas Fuster. "QUINTO". - « ••• Ios artículos 31 de la Ley de Régimen del Suelo y el 123 del Reglamento de Planeamiento "Tots els qui creiem en la descentralitzaci6 del Municipi reserva a las citadas Corporaciones (Ayuntamientos) ens sentlm moJI satisfets per aquesta sentencia. No obs- de modo concreto la redaccl6n y tramltacl6n de los tant, penso que continua essent Imprescindible la col'la- planes generales; pero excluidos éstos, todos los de- boracl6 amb l'Ajuntament de Sant Cugat en els temes más, concretamente los parciales y especiales, así d'urbanisme.» como los estudios de detalle y los proyectos de urba- nizaci6n pueden ser promovidos, redactados y trami- *** JOBn Manuel Penelo, vei de Valldoreix. Membre de la tados por las Entidades Locales Menores..., lo que "Comissió de Defensa de Valldoreix", que va in- significa que tales Entidades Locales Menores tienen terposar recurs contra el PERI del Mas Fuster 101 competencia para la aprobacl6n inicial y provisional, al-Iegant incompetencia de I'E.L.M. en temes de correspondiendo a la definitiva el control de la obser- vancia de los límites señalados (siempre y cuando planejament urbanístico los efectos de ellos no traspasen los límites territoria- «Quatre ratlles s6n molt poques per expressar la nostra les... o afecten a las líneas generales obligatorias di- opini6. En el seu moment farem pública la nostra postu- manantes del Plan General).. ,» ra detallada si s'escau.»
 14. 14. IPUSITELETIPUSITELETIPUSITELETIPUSITELETIPUSITELETI va dins del Pla d'Acció Municipal (P.A.M 86) la subvenció per El 22·J a Valldoreix I'ampliació i reforma de I'Escola Bressol de Valldoreix. La Diputació subvenciona I'esmentada obra amb 3.000.000 Tot seguit publiquem els resultats que els diferents partits de pessetes i un ajut de caixa per valor de 2.324.067 pes- polítics o coalicions electorals van obtenir en les eleccions setes. generals celebrades el dia 22 de juny al municipi de Sant Cugat del Vallés i a Valldoreix (districte 111). El quadre inclou les candidatures més votades Alarma infundada VALLDOREIX MUNICIPI Dados los problemas que ocasionan las alarmas antirrobo CANDIDATURA NÚM. VOTS % NÚM. VOTS % instaladas en las casas cuando se disparan accidentalmente sin que los vecinos estén en el interior de la vivienda, y la CONVERGENCIA I UNiÓ 688 48,5 6.460 38,1 dificultad que supone localizar a los propietarios para que acu- dan a desconectarlas, se ruega a las personas que posean PARTIT DELS SOCIALlSTES este tipo de instalaciones que pasen por la Entitat Local Me- DE CATALUNYA 323 22,8 5698 33,6 nor y dejen su nombre, dirección y número de teléfono para COALlCIÓ POPULAR 175 12,3 2.088 12,3 facilitar su localización E!.n caso de necesidad. - UNiÓ DE L'ESQUERRA CATALANA 81 5,7 853 5,0 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 36 2,5 475 2,8 Obres - servels I CENTRE DEMOCRATle I SOCIAL 33 2,3 596 3,5 S'han acabat les obres al pont del Passeig de I'Orp"eta, PARTIT DELS COMUNISTES que com recordareu va quedar en lamentable esta· .Jesprés 26 1,8 263 1,5 DE CATALUNYA de les inundacions de novembre del 1983. Es va aprovar un pressupost urgent de 800.000 pessetes El cens electoral de Sant Cugat consta de 25.506 electors, que, amb el pressupost defínitiu de 6.200.000 pessetes, ha deis quals 2.376 corresponen a Valldoreix. permés arreglar la barana, consolidar els murs i asfaltar el tras La participació fou del 60,8 % a Valldoreix, i del 67,1 % a de carrer. tot el terme municipal. Els 7 milions de pessetes de I'obra els han pagat la Genera- Iitat de Catalunya i I'Estat a parts iguals. També vull informar de que s'han acabat d'arranjar els ponts del Carrer de la Guineu i del Passeig del Manantial. Pago de arbitrios en En quant al problema del subministrament d'aigua, cal noti- ficar que I'Ajuntament de Sant Cugat ha autoritzat a I'empresa sept-embre SAUR I'absorció de DAMCAR. Durant aquest mes de juliol s'estan realitzantles noves connexions. Amb aquestes modifi- cacions s'espera un augment en la presió de I'aigua, i, per tant, una millora del servei. La Entitat Local Menor informa que los recibos correspon- M. Massanés, vocal d'obres i serveis dientes a los arbitrios sobre fincas urbanas (recogida de basu- ra, alcantarillado y vados), así como el impuesto sobre solares sin vallar, serán puestos al cobro el próximo mes de septiem- bre, en lugar del mes de julio, como venía siendo habitual. También se recuerda que ha sido derogada la ordenanza Zona azul en la de solares sin edificar y, por tanto, no se cobrará este impues- to en el presente ejercicio. bajada de la estación Subvenció per En breve está prevista la limitación del horario de estaciona- miento de vehículos en la Rambla de Mossén Jacint Verda- I'ampliació de guer (entre la Plaza Can Cadena y la Plaza de la Estación). El estacionamiento máximo permitido será de dos horas. l' scola essol Con ello se pretende descongestionar este sector de tráfico tan intenso y permitir el aparcar para realizar gestiones breves. Las personas que deseen dejar su vehículo durante toda la La Diputació Provincial de Barcelona comunica a "E.L.M. jornada laboral podrán aparcarlo en el parking de la estación y que en el p e ordinari celebrat el propassat 13 de juny s'apro- en su prolongación en el lateral del paseo del Bruc. IPUSITELETIPUSITELETIPUSITELETIPUSITELETIPUSITELETI
 15. 15. CR RO A IN ORMA Tota persona que hagi visitat darrerament nostre Dis- Cal dir que I'horari de serveis que regeix actualment pensari de la Creu Roja haura pogut comprovar la pro- és el que exposem a continuació: funda remodelació que esta sofrint la mateixa. És el cas que a la nova renovació assistencial que li han volgut donar els nous Presidents de la Suprema i de la Provincial, pe! que fa a nous objectius a assolir, SERVEIS DE LA CREU ROJA amb els quals estem totalment d'acoru per a dur-Ios a terme, la Creu Roja a Valldoreix ha volgut correspondre Urgencies: Les vint-i-quatre hores. a més a més amb una serie d'obres d'agenCfament i millora, tan pel que fa al personal com als diferents A.T.S.: De dilluns a dissabtes, de 17.30 a 19.30. serveis, com també al local on d'una manera més acolli- Diumenges i festius, de 12 a 13. dora si s'escau pot ser atés tothom que en tingui neces- Seguretat Social: Visita metgesa: Dimarts, dijous i sitat. dissabtes, de les 9 a les 10 del És per aixó que en primer 1I0c demanem pública dis- matí. culpa de les molesties que us haguem pogut reportar en aquest espai de temps que han durat les obres i trans- Una vegada más ens permetem recordar que tots formacions de les quals fem esment suara. Tot sia aquests serveis són gratu"its per a tothom, i es man- dones per a bé de tots. tenen solament amb es aportacions voluntaries i Per altra banda cal anunciar-vos que en aquests mo- quotes de socis. mants s'esta gestionant un nou pla de col·laboracions, que sense dubte, en assolir son objectiu final, beneficia- Ets tu ja soci de la Creu Roja? ra de forma encara més directa en un bon serveí al Si no, 1este'n. poble. Umes I exposicions. Com cada any, els alumnes deis cursets del La piscina en marxa. A més de prendre el sol i banyar-vos, podeu Casal ens han mostral part deis seus treba" artesans realitzals duran- apuntar-vos als cursets de nalació. Informació a I'E.L.M. o la mateixa te el present curs 1985186: Peces de cerámica, puntes de oixl, ma- piscina. cramé, tapís, pintura sobre roba... L 'horari d 'us public de la piscina és de /1 a 19 hores els dies feiners i El dia 22 de juny, coincidint amb les eleccions, molts veins aprofitaren de lOa 18 hores els dissabtes i feslius. L 'entrada costa 200 pessetes I'hora de la votació per a visitar I'exposició. els dies feiners i 250 els dissables i fest/us. Hi ha abonaments i preus Cal remarcar I'a/l nivel! artistic de les obres presentades. especials per a nens i Jubilats.
 16. 16. no BUTLLETI DE L 'ENTITAT LOCAL MENOR DE o 24/53 SETEMBRE 1986 ESPECIAL Festa Major de Editorial Després d'anys de treballs, estudis, i perque no, de Val doreix 86 programa a I'interior discussions, sembla que el projecte del túnel de Vall- vidrera va agafant forma i consislencia. L'Empresa pública TABASA, ha preparall desen- volupat un avantprojecte, que actualment és Iroba en periode d'informacló pública, sobre el túnel. El carácter de I'obra que és de gran incidencia eco· nomlca social i ecologloa, puig depassa I'ambit local i municipal Aixi la nostra tasca des de I'E LM ha de ser de segUlment contlnuat deis esdeveniments tol intentan!, en la mesura de les nostres possibilitats, evilar els aspectes més pequdicials del traGa! del túnel. Telefons La nostra verdadera preocupació és la possible di- visió fislca del territon de Valldoreix, produlda per les vies d'enllay i per "eix central que passafla per la playa de Can Cadena, En I'avanlprojecte, pero. no figura la construcció de I'"autovia de cornisa" ni deis seu s enllayos que divldi- Ambula!ori (San! Cugat) . 6746846 f1en Valldoreix en trossos, separant el nucli del poble 'Creu Roja . 6742459 deis barris de Mas Fuster, Montmany i Regadlu. Dispensari (Sant Cugat) . 674634G Si figura, pero. el !rayat de I'elx central que passaria de forma soterránia per Valldoreix redÜlnl així els má- Farmacia Caballero . 6742871 xims inconvenients a nlvell práctic pel nostre poble. Ve!erinari . . . . . 6746945 Tol I aixi els enllayos de sortida del túnel afectan a Bombers (Bellaterra) . 6926080 diverses propietals pllbliques i privades Comissaria Policia (San! Cugat) 6747858 L'ELM. creu que s'han de recolllr tots els suggeri- Guardia Civil (Mirasol) . 6742379 menls relatius al tema per tal d'inlenlar mlllorar qual- Guardia Municipal (San! Cuga!) . 6745058 sevol situacló que creí I'avantprojecte. La nostra collaboracló. per tant, a nlvell institucio- nal és fora de lot dubte II'ELM. és oberta a qualsevol En!itat Local Menor Valldoreix. 6742719 acle públic informatiu i explicallu de I'avantprojecte. Ajuntament Sanl Cugal .. 6740950 Malgrat haver·nos deixat jms ara de banda, finalmenl Casal de Cul!ura . 6744599 I'ELM. ha obtmgut la informació precisa de I'avant- Parr6quia Valldoreix . . . 6740569 projecte. A partir d'ara la nostra tasca sera d'intorma- CIÓ, ja que de poder decissori no en lenim. Cooperativa de Suministres . 6742456 L 'E LM. es a disposició de qualsevol organisme pú- DAMCAR. 6742907 blic o privat i de qualsevol persona per tal d'aportar el 7255755 nostra gra de sorra ENHER En un allre orde de coses, voldria desiljar a tots els FECSA 6740055 ve'ins i estiuejants de Valldoreix. que passin una Bona SAUR, . 6741243 Festa Major. F. J. Orús Taxis .... 67411 11 Edita: Enti!a! Local Menor de Valldoreix Coordlnació' Jaunle Mercader. D.L 6·9697180. ImprlmelX G Masnou
 17. 17. Festa Major de PROGRAMJ OIVENORES 12 OIUMENGE 14 - PREGÓ DE FESTA MAJOR - 111 FIRA DE BROCAl - CANTADA D'HAVANERES amb «OREIG DE MAR» de l'Escala Hora: de 10 a 14 h( L1oc: Pati Casal de - GRAN CREMAT - CROSS POPULAR Hora: 10,30 nit L1oc: Plac;a Estació Hora: 10 matí - BALLADA de SARC DISSABTE 13 Hora: 12 migdia - CERCAVILA i SARAU amb «EL SETRILL» i els - ANIMACIÓ INFANTI «DIABLES DE SANT CUGAT» Hora: 5,30 tarda Hora: 11 matí L1oc: Casal de Cultura - CONCERT de FESl - PARTIT EXHIBICIÓ VOLEIBOL: SANT VICEN<> A.C.o. Bombers - C.V. Hospitalet Hora: 7 tarda Hora: 5 tarda L1oc: Pista Esportiva - JORDI SABATES presenta «(Tf - Espectacle Infantil. TITELLES «FOC FOLLET» «MUGUI BUGUI TAP». Espec1 presentan «El senyor cordills» Hora: 10,30 nit Hora: 5,30 tarda L1oc: Playa Major DILLUNS 15 - GRAN BALL de FESTA MAJOR amb «GRUPO SIERRA MAESTRA)) de CUBA i «L'OR- - Festa deis Avis. A QUESTRINA MANDOLINA)) D'AV!S de SANT e Hora: 11 nit L1oc: Plac;a Major Hora: 5 tarda Colflaboren: Resta l Mas Roig
 18. 18. Valldoreix 1986. l D'ACTES DIMARTS 16 ~TERS - MISSA MAJOR )ras - TEATRE. «RAPUNZEL». Interpretació del «GRUP Cultura EL BROLLADOR» (ex-alumnes del eol·legi Ferran Clua) Hora: 5 tarda Uoe: Casal de Cultura Uoe: Zona Esportiva - MONUMENTAL CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI ANES Hora: 10 nit Uoe: Zona Esportiva Uoe: Pati Casal de Cultura Tots els aetes son gratuHs _ amb «ROVELL D'OU» Uoe: Playa Major ALTRES ACTES A MAJOR amb la «CORAL DE - IV MOSTRA D'ART. Artistes de Valldoreix Uoe: Església Sant Cebria Oies: 11 al 21 Uoe: Assoeiaeió de PP. i VV. Organitza: Assoeiaeió de Propietaris i VeYns de Valldoreix iE RAGTIME DANCE» amb e/s acle de música i claqué. - MUSEU DE VALLDOREIX. «EXPOSICIÓ DE GOIGS Uoe: Playa Major DE VALLDOREIX I RODAUES» Dies: 6, 7, 13, 14,20 i 21 Uoe: Museu de Valldoreix. Era de la Reetoria. :tuaeió de la «CORAL CLUB - MISSA MAJOR UGAT». Xoeolatada. Hora: 12 migdia Uoe: Església Sant Cebria Uoe: Casal de Cultura Jrant Vall O'Or i Supermereat
 19. 19. USITELETIPUSITELETIPUSITELETIPUSITEL GASTOS Aprobadas las inversiones CONCEPTO Urbanización Accesos ColegioJ. Ferran Clúa IMPORTE 26.087.794.- para 1986 Ampliación Guardería Municipal (Proyecto Incluido) Urbanización 2." Fase calle Bruch (proyecto Incluido) 9922.929- 3856071- Pintura ColegiO J. Ferran Clúa 1500000- Redacción "Plan Especial Bobinas» 2800000- La Junta Vecinal aprobó recientemente en sesión plenaria y sin ningún RedaCCión "Plan Especial Monmany» 840.000.- voto contrario el plan de inversiones para 1986 Redacción "Plan Especial Ferran Cilla» 170.000- Seguidamente detallamos partida por partida los ingresos y los gastos que conforman este plan. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 45.176.794.- INGRESOS CONCEPTO IMPORTE Subvención Plan Obras y Servicios-86 11.846.000.- Presentado recurso contra el Subvención Plan-86 . . 3.000.000- Contribuciones especiales calle Bruch 643851- presupuesto de Sant Cugat Contribuciones especiales accesos ColegioJ. Ferran Clúa 3679147- Aportación Asociación Telefónica Ayuda Minusválidos La Junta Vecinal, reunida en pleno extraordinario el pasado 24 de Julio, (ATAM) 3212220- después de un extenso debate y de un último intento fallido de diálogo en- Ayuda de Caja de la Diputación de Barcelona 2.324.067.- tre el Alcalde de Sant Cugal y el Alcalde Pedáneo de Valldoreix, decidió Aportación MuniCipal (Bco. Crédito Local): 20.471.509.- presentar recurso contencioso-administrativo contra el presupuesto ordi- -Accesos Colegio J. Ferran Clúa 10.562.647.- nario de 1986 del Ayuntamiento de Sant Cugal. -Ampliación Guardería 4598862- La decisión de presentar el recurso fue tomada por el voto de calidad -Pintura ColegiO J Ferran Clúa 1.500.000.- emitido por el Alcalde Pedáneo, al registrarse un empate en la primera vo- -Redacción de Planes 3810000- tación (los dos vocales socialistas votaron en contra). Los motivos alegados por los partidarios de presentar el recurso son el TOTAL DE PRESU PUESTO DE INGRESOS 45176794- estar en desacuerdo cor. la cantidad asignada a Valldoreix en el presu- puesto ahora recurrido, ~n el desacuerdo a la hora de fijar los criterios de esta cantidad, yen que, a su juicio, no se cumple el convenio fiscal de 1982. La Junta Vecinal a;Jrobó retirar el recurso en el momento en que se lle- gara a un acuerdo con Sant Cuga. CREU ROJA INFORMA TOI om que hagl tlngut ocasló de deIXa ·se caure aquests darrers dies per nostra local s haura pogul adonar de les mollares dutes a erme darreramer,l. MIliares que han can Vial I'aspecle del nostre centre Parallela ent la re ovacló ha es at en allres aspecles La Incorporacló d'un nou Presldent a ¡'Assamblea P de Barcelona ha suposat un renovellament en la tasca creurroglna calalana Vall· dorelx no podla pas ser menys, I per alxó ha corresposl a aquesles dlreclrlus amb una nova empenl<l en totes les lasques a les quals ens dediquem Una protU'lda renovaCló de personal, una ampllacló de servels assls enclals per part de la Segure ral SOCial que com se pre a es at ben acollld" al nostre Olspensan malgral que com és costum. no ens correspongul a b cap mena de é:O pensacló económIca n ser vel permanenl d amb lilncla un nou curs de Socor'lsme en preparaCló un lort Impuls en les lasques de la Cre ROla de la Joventu I Se ve.s Socrals, una olal aClua'llzaCló del servel de SoCl5 son proves fe aen s per poder dor que he procura! Slnlo I.za a b lona I pul. sora de la nova PreSidenCia tan provine al com Suorerr·a Prosegulnf amb aquest Im¡)UI5 nem fet les ges1lons pertments per lal d aconsegulr arribar a I establlment d un concert mulu de 5 rvels entre Creu ROJa, L'Entltal Local Menor segulnl alxi tambe la oauta marcada per l'Aluntamenl de Barcelona 1 allres alun, ments els quals han slgnal sengles concerts marc amb les respectlves Assambleas de la ere RÜja de cada local,ta! En be de 01 el poble al qual ens devem uns I al res desltgem I espere ,q e nos ra En Ita' Local Y1ero' saora 'econélxer 'a abor de la Creu ROla en actlvl a d emergenc,a sanl aria I Proleccoó C,Vil en logrames d accló SOCial de ocenCla de Socorr sme de ranspor sao no an de Or USIO de Drels H"mans de formac") en a C'eu ROla de la Joventul de loment de la Donacro a·l' Ista de Sarg I allres les qua s són a lamenl reconegudes I valorades pel poble de Va Idürelx. benel c'an drecle d aques!s serve.s al er,5ems contflouenl de I eran 0" bllc que administra nostra Entllat Local Menor Del segulment d aquesta geslió que ens ocupa us anllem Informanl des d aquestes pilglnes DONACIO DE SANG: Com cada any el da 14 del proper setembre es ara en 'lOS' a Asser blea la pert,r-ert collec:a de Sang Us h, esperen CURS DE SOCORRISME: Ta bé el proper mes de selembfe dure a ie'me un nou Curse de Socorr's e rOl s els qUI derros'r r- '1 s,,',c ert aDro 'Iamenl de a rnalena Irr¡par rda reb'an e Diploma' Carne de Socomsta Oflcal ql.e els acreditara com a 'c! Ja uS hl podeu ,nscr¡ure Places [,mitades El 11101 es gra:ull pels SOClS de Creu ROla REBUTS DE SOCIS: Per lal d es:alVl3 r ros felna I despeses economlques preguem a tothom que ers 'ac I tl'a dor',c ,acló DarCarla dei se lebu! anual de SOCi Fem una cr¡da espec:al a s qUI .n u." dOrT'lcillal el pagameni 10la de Valldorelx ora vegada ql-e ens ¡Iobem mb v 'tadera dd e tad de cobra enl com es enviar un coorador que ,a de despla<;:ar se perso<'alrren al om cllo panrCl- ar de cada :;OCI Conflecn ura ve gada mes en a vost'a compreroslO Gfacles a la bestreta SERVE' DE VOLUNTARIAT: Sempre tenlm oberla la IiIS a per ates les persones que mogudes pel deslg de servir els a,tres vUlgUln Dassar a formar pan del nostre cos de volun tarls Endavant els de cor obert ' ENS CALEN MES SOOS UNEIX E A OSAURESI ETS DE VALLDOREIX ? NO ETS SOO DE CREU ROJA No POi ser No ho enlenc Creu Roja Valldorei.
 20. 20. BUTLLETI DE L tENTITAT LOCAL MENOR DE VALLDOREIX o E NUM. 25/54 NOVEMBRE 1986 Editorial La polémica deis tunels, iniciada arran de la pre- sentaci6 per part de TABASA, SA de I'avantprojecte de I'obra, ha donat i10c a opinions i preses de posici6 molt di verses. El que és estrany és que es pretengui mesclar posi- cions polítiques amb solucions tecniques. Creiem sincerament que ambdues discussions són completament independents i de tractament diferen!. Pel que fa al projecte en la seva part técnica, es veu que ha estat estudiat I elaborat minuciosament, enca- ra que per la idiosincrasia del genere huma, se li po- den trabar defectes tant de forma com de fans, perÓ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ en general és acceptable. Lógicament es poden presentar modificacions en aliÓ que fa referencia a Valldoreix, com ara potser la modiflcaci6 de l'Area de Servei o I'allargament del tu- nel per la seva sortida nord, per tal de pal·liar-ne les moresties i la incidéncia ecológica. No obstant aixo, en la seva part politica i en la seva Telefon.s filosofia general, la posició és diferen!. És sabut que aquesta obra beneficia Barcelona per una part, i al mateix temps és apropiada per unir-la amb I'interior de Catalunya per les connexions amb la B-30 i ¡'Autopista de Franya, Peró francament, el sao Ambulatori (Sant Cugat) _. . . .. . . 6746846 crifici que suposa per a Valldoreix específicament, I per al municipi de Sant Cugat en general, és mol! CffiuR~a . 6742459 6746346 gran. Dispensari (Sant Cugat) . Tal 'legada hom ens litlli d'insolidaris, pero també Farmácia Caballero . 6742871 és sabut que calla un módul penitenciari com el de La Veterinari . . . . 6746945 Roca i el seu ajuntament, amb I'alcalde al davant, s'hi Bombers (Bellaterra) . . . . . . . .. . , 6926080 varen oposar frontalmen!. Comissaria Policia (San! Cugat) 6747858 No és el mateix «predicar que donar blat» i basant- Guardia Civil (Mirasol) . 6742379 nos en aixó, no, ens agrada que ens divideixin el po- Guardia Municipal (Sant Cugat) .. 6745058 ble, encara que sigui mitjanyant un tunel, per la qual cosa 00 ¡xxJem ni somriure ni alegrar-nos per aquest fel. Entitat Local Menor Valldoreix . 6742719 El consens a les cupules deis partits majoritaris a Ajuntament Sant Cugat. 6740950 Catalunya, ens deixen poca maniobra, ja que aproxi- Casal de Cultura " " " " " _. 6744599 madament representen el 70 % de I'electorat, peró si ParrÓquia Valldoreix , .. 6740569 més no que consti, en base al dret de la Ilibertat d'ex- pressi6, que a nosaltres no ens agrada I que ens esti- Cooperativa de Suministres. . 6742456 marlem més que no es fes. DAMCAR. 6742907 o Presentar una posició oficial de la Junta VeInal de ENHER 7255755 l'Entitat Local Menor de Valldoreix, sota el meu punt FECSA 6740055 de vista és innecessari, ja que les posicions deis '10- l- - - SAUR , 6741243 cals veInals, recolzats per Ilurs partits respectius, es- tan «cantades» i la de l'Alcaide Pedani es reflectelx Taxis 6741111 en aquesta editorial. ... no perdem el temps. F. J. Orus Ed,la: Enlilallocal Menor de Valldorel. CoordonaciO: Jaume Mercader. D.l. 8-9697/60. Imprime,. G. Masnou.
 21. 21. La veu deis partlts PSUC L'ava t-p O ec e del tún EL NOSTRE NO A L'AVANTPROJECTE DEL TUNEL DE VALLVIDRERA El proppassat dia 15 d'octubre el Pie de I'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar una moció en la que es rebutjava 1'«Avant· projecte de concessió del túnel de Vallvidrera i accessos». El nostre vot va coincidir amb altres partits WSC-PSOE i ERC) que també votaren favorablement I'esmentada moció, pero creiem malgrat la coincidéncia, hi ha aspectes -ja expressats en el ma· teix Ple- que cal matisar. El nostre NO té dues components diferenciables: - Per una banda, rebutgem l'Avantprojecte de TABASA, i en aquest sentit coincidim amb els altres dos partits, pels motius que ja comencen a ser ampliament coneguts: - Des del punt de vista viari és una proposta totalment qüestionable. En aquesta direcció s'han expressat els diferents es- tudis efectuats, tant els encarregats per la CMB com I'encarregat per l'Ajuntament de Sant Cugat. - Representa un greu atemptat contra la serra de ColIserola. El seu impacte en el medi natural sera molt fort: trinxada del territori degut als talussos, terraplens i anells de connexió; erosió del sol; contaminació atmosférica en trams determi· nats. Tot aixo es produiraen un indret en procés de ser declarat Pare Natural. - Fort impacte en el municipi de Sant Cugat. Entre altres efectes, produira la divisió del municipi per una barrera paisatgís- lica i urbanística difícil de travessar. - Pero també hi ha una altra vessant, i aquí és on creiem existeixen diferencies amb els altres partits que han rebutjat f'Avantprojecte de TABASA. El rebuig de l'Avantprojecte no implica forgosament mantenir una posició contraria al túnel. Podrlem estar oposant-nos a la construcció de ¡'autopista pero ser partidaris del túnel. La nostra postura en aixo és cia- ra, el nostre NO a l'Avantprojecte impliqa un NO al túnel. Cal obrir un ampli debat -aspecte que ha quedat recollit en la moció aprovada- amb participació de les institucions (Ge- neralitat, Ajuntaments, Diputació, CMB), tecnics i especlalistes sobre el tema í entitats i associacions interessades (AA.W., par- tits, sindicats, etc.), en el que s'haurla d'aclarir quines són les necessitats viaries reals de Barcelona i el seu entorn I quines les solucions possibles. I aixo vol dir comengar de zero, és a dir, qüestionar la mateixa necessitat del túnel. Aquest debat hauria d'emmarcar·se en un de més ampli que d'alguna manera ja ha comengat: Pla d'ordenacló del territori, futur de la Corporació Metropolitana de Barcelona, L1ei de recomarcalització i model de creixement de Barcelona. Es tracta d'anar definint sense presses -1'Avantprojecte esta condicionat pels JJ.OO. 1992, no per casualitat es preveu acabar la primera fase el 1991- quin tipus de ciutat volem que sigui en el futur Barcelona ¡quin tipus de ciutats volem pel Va· lIes. En definitiva, es tracta d'anar definint un model de ciutat -í de comarca- que no es vegi irreversiblement condicionat per obres d'imfraestructura com la del túnel de Vallvidrera. Josep M.a Angel, regidor PSUC. PSC (PSC-PSOE) Francesc Godas, vocal PSUC. POSTURA DEL PARTIT DELS SOCIALlSTES DE SANT CUGAT DEL VALLES RESPECTE DEL TUNEL DE VALLVIDRERA L'empresa pública TABASA ens sotmet a consideració l'avant-projecte de Túnel de Vallvidrera. L'avant·projecte planteja aquesta via de comunicació com un eix d'interes per al municipi de Sant Cugat del Valles í per a tot el territori de Catalunya. Es responsabilitat política nostra trobar i proposar les solucions que facin compatibles ambdós interessos. Després d'un ampli debat, hem decidit manifestar, de forma clara i rotunda, la nostra postura en els següents termes: 1. No a I'avant-projecte TABASA. 2. No al Túnel de TABASA i sí a un Túnel adeqüat al volum de transit previsible. 3. No a I'autopista ¡ si a una via de dimensions adients, cal estudiar altres alternatives del pas per la zona urbana de manera que no fragmenti la trama urbana del municipio 4. No al peatge. 5. Mantenir I'actual carretera com a via de transit local i com a element d'estructuraci6 del "Parc de ColIserola». 6. Potenciar el transport públic. 7. Obrir un periode d'estudi polític, tecnic i de debat ciutada sobre altres alternatives en base als punts que s'exposen més en· davant. P.S.C. Agrupaci6 Sant Cugat del Valles

×