Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia, Crónica parroquial (1959-60)

5,275 views

Published on

La revista Guia és una publicació mensual de la parròquia de Sant Cugat del Vallès que va aparèixer entre 1949 i 1962. Durant la seva primera època, entre 1949 i 1960, va editar 140 números, amb una qualitat de redacció i composició excel•lents. La segona època, més curta i amb recursos limitats, de 1961 a 1962, va distribuir 12 números més. Del repertori reproduït falten els números de l’1 al 6, del 9 al 17, del 19 al 31, del 34 al 105, 107, 108, del 110 al 115 i del 117 al 122.

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia, Crónica parroquial (1959-60)

 1. 1. Lingüística – Universitat de Barcelona Repertoris de comunicació local i institucional SANT CUGAT DEL VALLÈS, GUIA (1949-1962) Crónica parroquial n. 126: juny de 1959 n. 140: juliol de 1960 La revista Guia és una publicació mensual de la parròquia de Sant Cugat del Vallès que va aparèixer entre 1949 i 1962. Durant la seva primera època, entre 1949 i 1960, va editar 140 números, amb una qualitat de redacció i composició excel·lents. La segona època, més curta i amb recursos limitats, de 1961 a 1962, va distribuir 12 números més. Del repertori reproduït falten els números de l’1 al 6, del 9 al 17, del 19 al 31, del 34 al 105, 107, 108, del 110 al 115 i del 117 al 122. >>> Tots els números de Guia. Crónica parroquial <<< >> Publicacions periòdiques de Sant Cugat del Vallès << >> Repertoris de comunicació local << FONT: ARXIU MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
 2. 2. GUIA C/?.ONICA PARROQJlIAL SAN CUGAT DEL VALLÉ5 Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat SUMARIO Orientant.-La gran fe sta del Corpus, ERNEST AULADELL 1 DOMENECH. -Culturales: Un aniversario,]. F. M.-Noticiario.-Casal Parroquial: Conferencias de orientación pre-matrímonial, J ,R. - Tenis de Mesa, JUAN CARRASCO. - Observatorio Meteoroióglco de San Cugat.. Dep. lego B 309/- 1959. &ño XI .JIINIO 194'»9 . Núm. 1~6
 3. 3. A. TORTOSA PANADERIA- PASTEL ERIA FERRETERIA BATERIA DE COCINA OBJETOS PARA REGALO IANTIAG-O RUIIÑOl,4 0 PE D R O S A N, 5- oclé.fo'no-177 SAN CUGAT $AN ~lUl1}AlT 1D~n. WAn.n.~$ S/EÑ ORA: MANUEL MARTíNEZ USANDO SIEMPRE CONSTRUCTOR DE OBRAS ::l9ia S Irre,j I T Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat OBTENDRÁ EN LA ROPA Calle Vallés, 94 Teléfono 409 ALBURA DE NIEVE SAN CU6AT CALZADOS d/(afcuM Extenso surtido en calzados para Primera Comunión GRAN DURACIÓN PRECIOS ECONÓMICOS 18 de Julio, 11 - Teléfono 221 SAN CUGAT DEL VALLÉS PASTELERIA Pintura • Decoración B. ROURA ESPECIALIDAD EN LOS ENCARGOS Bombonería fina -MILA ,BONET Hnos. Champañas y Licores c.Sabadell,8 Santa María, 32 * Te1f. 169 SAN CUGAT DEL VALLÉS SAN CúGAT DEL VALLÉS
 4. 4. GUIA eRON/CA PARROQ1!/AL Dep. Leg. B. 3091· 1959 Año XI JUNIO 1959 Nllm. 126 ORIENTANT Es una cosa palesa ifacilment compro'vable que en elfons del COl' huma, si bé és cel't que hi han inclinacions malsanes, hi viuen també senti- ments bondadosos,' l' home deis pai'sos cristians té un raconet en el qual, Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat a mes del que de bondad6s hi ha en el seu interior, hi ha rebut també una influencia benejiciosa,fruit de l'ambient cristia format pel' segles de predi- caci6 i santedat. Ara bé; seria una lamentable equi7.)ocaci6 el creure que aquest fotls bondad6s, els sentz'ments nobles que niuen en el seu cor, sense altra consi- deraci6, és ja CA R 1 TA T. No, i mil voltes 110. La caritat és una virtut sobre- natu1'al, és virtut teologica que té a Déu per objecte i motiu i que, a través d' El! arriba també a tots en quant és certa, diguem-ne, «extensió» de la divinitat i una «copia» creada, una imatge i semblan¡:a de Déu. Al/o deis sentiments bondadosos, al/o de fons noble que hi ha en e/s homes, cada dia és comprovat. Al/o de la caritat autentica, sobrenatural i divina, esta ja bastant allU'nyat, practicament, de la manera d'obrar de molts cristians. Que no és la caritat un mer sentiment amb el qual no té res aveure, encara que poden coincidir: és un «concepte», una «convicció»,fruz't de la gracia i que, per tant pot ésser que, inclús, obn' contra els p1'opis sentz'- ments purament hunzans. Crez'em sincerament que tots ens hem d'eslor(:ar en obrar i orientar per a que tothom hi obri, amb autentica CARITAT; pero aixi, en majúscules, autentica, 110 adulterada ni barrejada. ¡Quantes coses no es podrien fer, quant de bé no es podria realitzar si la caritat fos aixo: caritat, virtut sobrenatural i no un mer sentiment o sentimentalisme, que enca1'a és pitjor.' A primera vista es poden f¿¡rilment confon dre, 11lés en la practica els resultats s6n completament diversos. Que una cosa és sentir i utla altra el «comprendre».
 5. 5. LA GRAN FESTA DEL CORPUS E NGUANV, el maig ha volgut revestir el seu últim dijous, amb la brillantor i solemnitat de la gran festa del Corpus, la diada d'exultació radiant de la Sagrada Eucaristia, el santificador aliment de les nostres animes amb el que experimentem sempre el fruit de la Redempció de Cristo Establerta, l'any 1264, aquesta festa, pel papa Urba IV, basant-se en raons teo- logiques recolzades per les revelacions de Santa Juliana de Mont Cornillon i pel resso del miracle de Bolsena, ha tingut sempre un evocador encís poNic, aug- mentat quan Joan XXII instituí, en 1318, Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat la processó solemne. Festa, en veritat, "bonica, adhuc en l'ordre purament natu· ral de les coses perque el seu immens abast d'amor i be Ilesa procura en nosal- tres una mescla prodigiosa de dolc;a flaire de ginesta, rosa i clavell, i d'aroma d'en- cens acompanyant tot, la nostra adoració a l' Altíssim, en el sagrament de l' Amor. Festa de la unitat i de la pau és la de Corpus, perque la unitat i la pau del Cos místic de ]esucrist, del que lots formem pan, prové fonamentalment del seu propi Cos rebut sagramentalment. Festa de frulció de la divinitat de Crist, perque la Comunió del seu Cos i de la seva Sang prefigura la sempi- terna delectan<;a de la Gloria. La nostra vila, conscientment penetrada de l'esperit de la gran diada del Corpus, coneixedora de la primordial raó que mou l'esclat jubilós de la festa, dalerosa d'altures espirituals, ha introdult, en els seus costums, l'especial i artística ornamentació deIs seus carrers i places, en la joiosa tarda del pas triomfal de la Divina Hostia, donant una clara demostració del que pot una fe profunda arrelada en el cor d'un poble, Meravellós espectacle el que visquérem, fa pocs dies, veient l'enardiment amb que xics i grans, genolls en terra, com en un anticipat acte d'adoració a la Custodia, transformaren, en poques hores, el nostre Sant Cugat amb les belles gales d'unes catifes de flors que foren j'admiració deIs propis sant- cugatencs i visitants! No hi ha pas dubte que Sant Cugat, el dia del Corpus, viu intensament enardit per homenatjar en el maxim a la Sagrada Hostia. I si durant l'any, s'ha caigut en oblits i negligencies en el culte del San- tíssim, s'intenta, amb totes les forces, amb i'amor que és el que val, una 46
 6. 6. suplencia que molt deu agradar al Cor de Cristo Perque la processó, la solem- ne processó, abrillantada per la Comunitat del CoHegi de Sant Francesc de Borja i pels membres ele la Germandat de Crist Obrer, per les nostres autori- tats, i per quasi tots els santcugatencs, mostra una manifesta regeneració vers aquel1 elesig d'Urba IV de que «fossin esclatants els homenatges tribu- tats a la Sagrada Hostia, i del cor i deIs llavis deIs sacerdots, units amb el poble en una mateixa alegria, brollessin himnes de l1oan<;a i vibrants aHeluies». Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat Brillantment, solemnement, hem celebrat el Corpus del 1959; ara amb un xic més d'esfon;, tenim d'assolir el cim: que el Corpus sigui, a la nostra vila , unida amb tot el món, un gegantí acte d'adoració reverent i sentida a Crist Hostia, que porti, com a conseqüencia, la freqüent comunió, durant l'any, el continuat «nodriment de la flor del forment», el perenne «saciament de la mel collida en la roca viva», I'indestructible lligam amb Cristo ERNEST AULADELL 1 DOMENECH Fotografies Cabanes. 47
 7. 7. CULTURALES. UN ANIVERSARIO EN LA F1ESTA DE LA GUARDERÍA INFANTIL DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT E s tan vasta la denominación de Cultura, que abarca al hombre entero en tod.a su universalidad, desde que llora y sonríe en el regazo materno, hasta que, coronadas las sienes con la aureola de la senectud, termina pláci- damente sus días de lucha en la tierra. Su vida es un constante más allá. Es siempre un devenir mejor, es un incesante tránsito, de lo que es, a lo que ha de ser; de lo que es, a lo que debería ser o será, siempre que las aspiraciones de su meta sean reguladas por la escala de los valores de la vida. Bien. Belleza. Dios. Ahora bien; este trámite, este devenir mejor, requiere un cultivo condu- cido y armónico de la complejidad humana, no puede ser unilateral ni arbi- trario. Este es el error de algunas concepciones modernas. Y debe empezar Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat desde las primeras manifestaciones del ser humano. He aquí el concepto cabal de Cultura. Podemos considerar, no obstante, tres fases en este trabajo ímprobo ele toda la vida. La primera en que el sujeto es cultivado por manos e influencias ajenas a él; la segunda cuando ya empieza a denunciar estas influencias ex- ternas cooperando con el que tiene la misión de conducirlo; y la tercera es la fa~e en que el individuo se va independizando, asimila y elabora las influen- cias recibidas, las busca por sí mismo en el medio ambiente en que vive y se las proporciona según las apetencias de su personalidad. Empezando pues por la primera fase. ¿Diremos que una «casa-cuna» o «guardería de niños» es una obra cultural? Evidentemente que sí. Mas, este concepto hay que divulgarlo, debe popularizarse. Deben saber las madres del pueblo, que han de salir azarosas de sus casas para completar ingresos económicos, que allí empieza la educación de sus hijos, adquiriendo aquellos hábitos que han ele hacerlos mejores, y de allí reciben lo que el cariño mater- nal, a veces poco ilustrado, no podría darles. Esta es la obra de Cultura Social que por iniciativa de la Parroquia y secundada por varias personas de buena voluntad viene realizando la Guar- dería de Nuestra Señora de Montserrat de nuestra Villa. Se celebró el día 27, festividad de su Patrona, el aniversario de su fun- dación. Con singular júbilo se celebró este aniversario. Las beneméritas Hermanas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón recibían cariñosamente a los visitantes. Los niños, con sus batitas limpias, parecían pequeños bibelots en día de fiesta y las dependencias refulgían como tacitas de plata salpicadas de coloreadas flores. Nuestra Señora de Montserrat debía mirar satisfecha aquellos angelitos puestos bajo su protección, augurando para ellos, y para cuantos por ellos se interesan, sus bendiciones. Fueron a visitarles los niños del Parvulario del Ave María. Hay que ver
 8. 8. 10 contentos que se pusieron los chiquitines, tirándoles besitos y haciéndoles .adiós con sus manecitas rosadas, cual claveles que se entreabrían y se cerra- ban sucesivamente. En este, pues, tan simpático aniversario, no se puede menos de recordar unas felices y autorizadas palabras de nuestro señor Arzobispo Monseñor Modrego, que vino a inaugurarla, felicitando a los iniciadores de esta obra. «Es una obra -dijo- que honra a San Cugat y a su impulsor el Rdo. Sr. Pá- rroco; pero no debéis pararos aquí; este debe considerarse el primer esla bón -de las obras que se han de continuar haciendo con vistas al San Cugat del mañana. Vuestro pueblo tiene un ancho porvenir, cuando, a no tardar, las afluencias de la Gran Barcelona proyectada lleguen al linde de vuestras puertas. Entonces os faltarán obras de esta natúraleza. Debéis estar preveni· dos y salir en vanguardia a resolver el gran problema social que la población infantil plantea en las grandes urbes.» Referíase Ms. Modrego al pavoroso problema del niño abandonado en la calle que, a no ser por providenciales prevenciones, pasa fatalmente a sumarse, en el día de mañana, a estas masas enormes de los bajos fondos de la sociedad. Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat ¿Dónde se cultivará, pues, el niño de4 años al salir de la «casa cuna o guardería» para continuar progresivamente su trayectoria ascensional? Evi- -dentemente que su lugar adecuado es el Parvulario. Las Guarderías, Escuelas Maternales y Escuelas de Párvulos son instituciones que nacieron a la par, ·cuando las exigencias de la vida moderna obligaron a las madres a buscar trabajo fuera del hogar. Son instituciones, podríamos decir, preescolares; hasta que el níño a los 7 años, desarrolladas y cultivadas sus facultades na- dentes, ya empieza a secundar la influencia de la Cultura, que debe llenar toda la vida del hombre consciente, en un devenir siempre mejor, sin desviar: se de la meta regulada hacia la Belleza, la Bondad y la Verdad, que debemos .conquistar a todo trance los verdaderos hijos de Dios. J. F. M. NOTICIARIO XIX Homenaje a la Vejez.- El domin- la cual el .Orfeó de Sant Cugat. cantó go día 17 de mayo, Pascua de Pentecostés, escogidos motetes. tuvo lugar el anual homenaje de admira· Seguidamente en el claustro tuvo efecto -ción y respeto que nuestra villa rinde a el acto de homenaje, que presidieron el sus anciauos, bajo la organización del Ilustre Sr. Alcalde D. José M.a Martí, Patronato Local y el patrocinio del Mag- Jefe de Falange Sr. Maronda, Juez de Paz nífico Ayuntamiento y la Caja de Pensio- Sr. Moreno, representante de la Direc- nes para la Vejez y de Ahorros. ción General de la Caja de Pensiones A las once de la mañana, una comitiva para la Vejez y de Ahorros D. Antonio presidida por nuestras primeras autori- Riba, Delegado local de la misma Insti· ·dades, con los ancianos y madrinas res- tución Sr. Guasch y demás autoridades, a pectivas, se dirigió al Real Monasterio, las que luego se sumaron el Sr. Rector <:londe nuestro Párroco Dr. Julio Nájera, Dr. Nájera y el presidente del Patronato llresbítero, ofició la Santa Misa, durante del Real Monasterio Monseñor Griera. 49
 9. 9. Los primeros en ofrecer su homenaje Entre los diversos actos merecen ser fueron los niños de la villa, representados destacados la Misa Solemne celebrada en por varios alumnos de las diversas escue- nuestro Monasterio y la bendición de- las, quienes recitaron escogidos trozos nueva maquinaria agrícola, que viene a literarios. El Sr. Guasch leyó la procla- incrementar el proceso de mecanización mación de la Ancianidad, y el Sr. Riba de nuestra agricultura. En los locales de- dirigió un efusivo saludo en nombre de nuestra primera entidad agrícola tuvo- la Dirección General que representaba. lugar un vino de honor con motivo de También pronunció unas palabras el la inauguración de un magnífico salón- miembro del Patronato Local de Home- biblioteca, pronunciándose diversos par- najes a la Vejez Dr. Villar, cerrando el lamentos a cargo de los señores presiden- acto el Iltre. Sr. Alcalde. tes D. Jaime Busca1Já Grau y D. Miguel Seguidamente, en la -Llotgeta. del Ursul Pla, del Dr. D. Nicolás Villary de- Monasterio tuvo efecto una selecta audi- D. Alberto León Fue -abanderado. de ción de sardanas. la fiesta D. Juan 13uscallá Grau y -cordo- Como dato para la historia señalemos nistas· D. Alberto Casanovas y D. Juan que fueron homenajeados 97 ancianos. Baila. Finalmente indiquemos que el martes Concurso de Sardanas. - .San Cugat tuvo lugar una Misa de Réquiem en su- Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat Sardanista., sección del Club Montañés. fragio del alma de los ancianos fallecid'os de esta villa, juntamente con la Agrupa- en el último año. ción Cultural Folklórica .Sabadell Sar- Fiesta de San Isidro. - Cada año son danista' y bajo el patrocinio de nuestro- más espléndidas las fiestas que nuestros Magnífico Ayuntamiento, han organizado· agricultores celebran en honor de su ce- un gran concurso de sardanas, en el cual lestial patrono. La Cooperativa Viti- participarán las mejores -ane1Jes' de Cataluña. vinícola y Sindicato Agrícola y Ganadero Felicitamos desde estas breves líneas a cuida de la organización de estos actos, la Dirección y colaboradores de ,San superándose en todos los aspectos. Este Cugat Sardanista. por tan feliz idea, n<> año los actos fueron ofrecidos a la villa en dudando que esta embajada de «colles .. un magnífico programa con portada ori· dará un gran realce y brillantez a nues- ginal del artista local José Grau Garriga. tra Fiesta Mayor. CASAL PARROQUIAL Conferencias de orientación pre- Bajo el título -Análisis Psicológico del matrimonial.-Durante los pasados días verdadero amor conyugal», realizó el 10,14 y 17 de mayo tuvo lugar una trilogía padre Junqueras, en su primera charla, de conferencias de orientación pre-matri- un esquema completísimo del amor. Se- monial, a cargo del padre Pedro Juan ñaló en primer lugar las tres fases de or- Junqueras, S. 1. Magníficas a todo serlo den natural en todo amor. En la primera fueron estas conferencias, amén de inte- -dijo- se siguen unos principios estimu- resantes en suma, siendo de lamentarúni- lantes, por los cuales podemos decir que camente el poco interés demostrado por nos fijamos de un modo particular en de- nuestra juventud de ambos sexos, ya que terminada persona, que luego será el ningún día se superaron la treintena de objeto de nuestro amor. Sigue después el asistentes. A continuación, y dentro del desarrollo del amor, con sus característi- espacio disponible, damos una síntesis cas de la necesidad de acercarse al amado de estas conferencias. y aislarse de los demás. Y, finalmente, 50
 10. 10. viene la fusión, la umon íntima, que en blecidas por Dios. Aquí señalaremos unos -el amor entre esposos viene señalada por pocos. El hombre aprecia el conjunto, la da unión matrimonial o sexual. mujer los detalles. Los dos son lógicos. Señaló también como se complemen- pero él actúa según la lógica del racioci- tan el amor sexual, puramente carnal. el nio y ella según la de la intuición. Final- ,amor de amistad y el amor de caridad, mente señaló que en lo afectivo tanto ama 'Subraya el conferenciante como el amor el hombre como la mujer, de modo que el -sexual ha de ser el final del ciclo de las amor sexual no es mayor en el hombre tres fases antes señaladas y hace especial que en la mujer, e iguales son, también, mención en 10 fundamental del amor de las tendencias de ambos. estribando la ,caridad, de ese amor que imita al que única diferencia en las manifestaciones Dios nos tiene a nosotros, amor que es externas de este amor, de esta tendencia, 'entrega, sacrificio, prescindiendo de la La última conferencia trató sobre .Re -correspondencia, y amor que ignora los laciones entre los esposos para cumplir -defectos y las faltas del ser amado; amor los fines del matrimonio>, Señaló en prin- <jue, por encima de todo, perdona y ama cipio que el acto matrimonial no sólo es ,siempre, perfectamente lícito, en cuanto pretende Señala, finalmente, el peligro de los la procreación, que es el fin primario de 1 matrimonio, sino que es meritorio, es de- Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat noviazgos largos, por el peligro de las tres fases, que son meramente de orden cir, por él los esposos merecen la gloria, natural y, por lo tanto, de lógico desarro- y en el acto matrimonial -dijo- no se llo en un amor real y sincero. pueden 01 vidar los fines secundarios, co- La respuesta a la pregunta «La felici- mo la satisfacción de la concupiscencia y dad de la vida matrimonial ¿ es un estado la felicidad del amor. Subrayó la obliga, afectivo?, fue dada por el conferenciante ción grave que el matrimonio impone so- en la segunda charla. No puede ser un bre el acto conyugal, obligación que sólo 'estado afectivo porque -dijo- este estado desaparece por causa de enfermedad exis- es pasajero y el matrimonio es perdura- tente o consecuente, Recordó finalmente 'ble. Por tan to, indica, la felicidad del que la única base para el pecado es el matrimonio debe estar en algo más y esto consentimiento de la voluntad, jamás por es la mutua comprensión. por la cual los movimientos reflejos, El único límite en -esposos aceptan los defectos y las cuali- el matrimonio -dijo- es la negación del ·dades mutuas. A fin de hacer más fácil hijo por medios antinaturales. ].R. esta comprensión es necesario conocer las principales características del hombre Tenis de Mesa. - Hoy nUestro comen- y de la mujer, tanto en lo psíquico como tario 10 dedicamos a las IJ 24 horas de ,en 10 somático, Así el hombre es fortaleza San Cugat, recientemente celebradas, en lo físico, es raciocinio en la inteligen- Esta competición es una de las grandes cia y es amor creador en 10 afecti '0 y en entre nuestros jugadores, y una de las de todo es egocéntrico, La mujer, en cam- más alto valor deportivo para sus partici- bio, es delicadeza, es intuición y es amor pantes, por esa sucesión matemática en al sacrificio, y tiene tendencia altero- los relevos, y por ese amor a la prueba -céntrica, que hace que, durante las horas que dura, La conferencia, que duró unos sesenta los que de antemano se comprometieron minutos. fue un espléndido marco de estén supeditados a ella con un espíritu ejemplos y anécdotas sobre estas diferen- deportivo realmente admirable. -das, y de consejos para que se sepa ver Indudablemente cuenta bastante el tro- en ellas, no una separación, sino un com- feo en litigio, este año concedido gentil· plemento, pues como tales han sido esta- mente por el Sr. Osvaldo Perbellini, al 51
 11. 11. cual la afición está en deuda, por su apoyo Más tarde BIas Meca equilibra el mar- cuando este es solicitado; pero la llama cador, pasando seguidamente el equipo que campea entre los jugadores, ante blanco a imponerse contra pronóstico. todo, es terminar las 24 horas sin perder Juegan los verdes con mucho interés, un solo minuto. acortando distancias en la mañana del Gracias a la colaboración del Club domingo, pero no pueden impedir que los· Montañés de San Cugat, este año se mon- blancos, al final, se hagan con el trofeo· tó un campamento; confesemos, sin em- en juego ... Pero para nosotros, los que bargo, que no esperábamos completar con cariñoso celo preparamos esta sin par- todas las tiendas, pero nuestra sorpresa competición, sólo hubo un vencedor y éste fue en aumento al ver llegar a los jugado- fue el Tenis de Mesa, estas 11 24 horas de- res manta al hombro, prueba de lo hondo nuestra villa, que triunfaron esplendoro- que caló esta magna competición. samente gracias a la deportividad y al Con la puesta en marcha de la antorcha entusiasmo de los participantes. por Mosén Julio Nájera, quedan abiertas El equipo blanco formó con J. Méndez,. a las 22'15 del día 9 las 11 2~ horas de San P. Ayala, F. Pelfort, B. Meca, G. Pas- Cugat; el primer relevo lo efectúan Calo- cual, V Díaz, ]. Almarcha y]. Carrasco. pa-Méndez, obteniendo el primero una Por el verde jugaron F. Calol?a, L. Aba- considerable suma de puntos para el equi- día, J Garsaball. J. Franquesa, N. Sitjes, Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat po verde. y éste domina en el marcador J. Vilagrán,]. Ambrós y]. Llunell. en las primeras horas de juego. JUAN CARRASCO OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE SAN CUGAT COLEGIO MÁXIMO DE SAN FRANCISCO DE BOR]A Resumen del mes de abril de 1959 TEMPERATURA: Máx. abs.: 26'2 el día 19; mín. abs.: 1'2 el día 14; media, 13'1. PRESIÓN: Máx. abs.: 755'9 el día 1; mín. abs.: 743'1 el día 29; media, 748'6. L Lu VlA: Día 14, 2'4 litros; día 15, 2'9 l.; día 16, 0'5 l.; día 30, 2'9 litros. OTROS FENÓMENOS: Rocío, 24 días; niebla, 3 días; neblina, 21 días; tormenta, 1 día. VIENTO: Recorrido total: 3.205'38 Km.; medio por día, 106'84 Km. HORAS DE SOL: Total, 253'4 horas; promedio diario, 8'4 horas. Resumen del mes de mayo de 1959 TEMPERATURA: Máx. abs.: 28'3° el día 14; mín. abs.: 2'2° el día 5; media: 16'6°; máxima media, 24'2; mínima media, 9'0. PRESIÓN: Máx. abs.: 755'0 el día 16; mín. abs.: 740'1 el día 9; media: 748'7. LLUVIA: Día 6, 0'8 litros; día 8, 1'0 litros; día 9, 0'1 litros; día 12, 2'1 litros; día 23 4'8 litros; día 24, 12'1 litros; día 25,12'0 litros; día 29, 8'9 litros; día 30, 6 litros. Total lluvia: 47'8 litros m 2 • OTROS FENÓMENOS: Niebla, 6 días; rocío, 19 días; despejados, 9 días; nubosos, 11 días; cubiertos. 11 días; tormenta. 2 días. VIENTO: Recorrido total: 2.918'01 Km; medio por día: 94'13 Km.; máximo: 356'61 Km. el día 8. HORAS DE SOL: Total, 227'6 horas; promedio, 7'3 horas por día. CON LICENCIA ECLESIÁSTICA
 12. 12. ¿ Ud. sabe dónde encontrará pollos que por su calidad son baratos? Pues en GRANJA AuBIDu Calle del Sol, n.O 2 Teléfono 280 o en CHARCUTERÍA AULADELL Santa María, n.o 15 SAN CUGAT DEL VALLÉ S Polluelos de todas clases, pollitas recrías y huevos. lu ~lP Jsr111~ nlA ELJ~CrrrUCJDAD F. OASAJUANA. Jaime Barnils Carpintería Mecánica Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat ~' Santiago Rusiñol, 17 Rius y Taulet, 17 • Tel.éf.233 Teléfono 117 SAN CUGAT SAN CUGAT -COMPRAR EN LA BASCUI..uS y BALANZAS ~usteler:ia Sá{,af ·es sinónilho de buen gllstO !J paladar. La casa creadora de los típicos ,11 ROSETONS 11 Provenza, 55 '. Teléfono 305604 'Santiago Rusíñol, 25 Teléfono 284 Carmen, 57 - Teléfono 223036 SAN CUGAT DEL VALLÉS • BARCELONA COLMADO' CONSTRUCTOR D EO B R A S :Encarnaclón RI'as~S tHIlRtDTERíll • FRUTERíll Mansueto Guixá Paseo Mosén Jacinto V erdaguer, 16 SER VICIO RÁPIDO A DOMléILIO (frente Garaje) Valldoreíx, 41 SAN CUGAT VALLDOREIX
 13. 13. , BATERIAS DE COCINA Son de aluminio puro. Su cali- dad insuperable y su perfecto acabado ha~en que todos sus utensilios tengan duración in- definida. Se fabrican artículos Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat de todos los tipos y medidas. ].1. DIRDE - VaUdoreix, 3S - TeZ 391 - San Cugat del Vallés
 14. 14. GU'IA eRON/CA PARROQJlIAL SA.N e uGA T DEL VA L L E s Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat SUMARIO Reflexionant.-Les vidrieres del Monestir, A. G. - Els Sants de la Diocesi de~Barcelona: L'eminent Doctor i Bisbe de Barcelona Sant Pacia, ]oSEP¡MAURÍ 1 SERRA. -Veinticinco años de magisterio, ]. BARQUET y ltRoDó. - Noticiario. - Orientación cinematográfica, lmR. R.-Casal Parroquial: Movimiento Parroquia1.- Observatorio Meteorológico de San Cugat. Dep. /eg, B 309/ . 19j9• .a.ño XI Núm. 1~7
 15. 15. A. TORTOSA g~ PANADERIA- PASTEL ERIA FERRETERIA BATERIA DE COCINA OBJETOS PARA REGALO ¡.>.'HlAGO RUSINOL,4 0 PEDRO SAN, 5 o.el.éfo"w,177 SAN CUGAT $AN tOJaJ&lf 1D~n. Y.&U~$ SEÑORA: MANUEL MARríNEZ USANDO SIEMPRE CONSTRUCTOR DE OBRAS ~la3@rrej T Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat OBTENDRÁ EN LA ROPÁ Calle Vallés, 94 Teléfono 409 ALBURA DE NIEVE SAN CU6AT CALZADOS d/{utuM Extenso surtido en calzados para Playa J Campo GRAN DURACIÓN PRECIOS ECONÓMICOS 18 de Julío, 11 - Teléfono 221 SAN CUGAT DEL VALLÉS FERRETERIA Pintura • Decoración MARAGALL LÁMPARAS ELÉCTRICAS PI H L 1P Tornillos - Cerraduras - Alambres s MILA DONET Hnos. Electrodos PHILIPS c.Sabadell,8 Rius !I Tau el, 9 un Ter. 235 • San Cugat del Vallés SAN CUGAT DEL VALLÉS
 16. 16. GUIA eRON/CA PARROQJlIAL Dep. Leg. B. 30.91- 1{)5{) Año XI JULIO 1969 Nlhn. 127 REFLEXIONANT TA Parroquia de Sant Cugat del Valles compta amb dues obres socials L d'envergadura: el Casal Parroquial i la Guarderia Infantil. Dues obres, la trascendencia de les quals ha passat i esta passant desapercebuda per molts santcugatencs i és una vertadera llastima, no sois perque reper- Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat cutez'x en perjudici de la puixanra economica de les mateixes, sinó a més, perqz-te suposa una inhibició de molts que estan al marge de tot el que signi- fica cooperació, unió, inquietud social, treball en equlp. El Casal Parroquial, amb l'esforr que esta fent per introduir-se en la vida social de la Vila per a ésser un focus de vitalitat orientadora i cristia- na, es veu incompres i ha de lluitar amb un esforr cconomic que absorbeix gran part de les inquietuds deis seus dirigents, quan tot aixo no és més que conseqiiencies de l' absencia d'idees, de sentit de responsabilitat, de sentit social-cristia d'un sector de la Vila, el que fa comprendre encara més la seva NECESSITAT. En plan inopient, més encoraUador, és l'Escola d'Art en les seves sec- cions de dibuix, pintura, escultura, etc. que a la llarga ha d'anar orientant eljovent en l'estetica i gust artistic que va enlairant el seu nivell de sensi- bilitat i cultura, Amb més temps d'existencia, hi ha l'Escola de la Llar on s'han d'anar formant i orientant el sentit de responsabilitat de la dona que treballa en la ciencia de la llar i on tantes noies podrien aprendre el que el dia de dema necessitaran i que ara! tenint l'oportunitat tan a la ma, moltíssimes -i potser les que més ho necessiten- no se n'aprofiten. La Guarderia Infantil amb una altra finalitat específica, és i té d' ésser una de tantes necessitats socials que una parroquia -que és una familía- té de cobrir, com hauria de cobrir la necessitat de cultura si no hi haguessín escoles, o té de cercar hospital pels malalts que ho necessiten, o ajut eco no- mic pels que es troben en situació precaría. Aquesta orientació poltfacetica -com ara diuen- no és altra cosa que la fu n ció familiar i social de la Parroquia, que no és el temple com alguns confonen sinó la FAMILIA PARROQUIAL, iz.zuminada í protegida
 17. 17. pel temple parroquial, perque d'ell net'x, com el riu de la deu. la justícia i la caritat i la unió i la inquietud social, perque ell en té la font: EL SAGRARI. Tinguem tots present que és la pluja menuda i constant la que assaona la terra, millor que el xafec sorollós. Seria llastima, ve1'tade1'a llastima que tants d'esforr;os no assolissin els fruits proporcionats als sacrificis que costen, o per ignorancia o per deixa- desa o per irreflexió o bé per tot a l' hora. LES VIDRIERES DEL MONESTIR UdeIs elements més decoratius de les esglésies el constitueixen les N vidrieres. Si es visiten les catedral s d' Auch, Chartres, Colonia, o la Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat nostra catedral de Barcelona, un es queda meravellat deIs grans efectes de llum prodults per les vidrieres. La nostra església de Sant Cugat, una de les millors restaurades de la diocesi de Barcelona, segons opinió d'un arquitecte frances, és una església construIda per a ser ricament iHuminada de vidrieres. Després del 1936 s'han coHocat les vidrieres de l'absis de l'altar major amb Sant Pere, Santa Juliana i Santa Semproniana. Els finestrals deIs absis laterals ostenten les figures deIs martirs de Sant Cugat, Sant Medir i Sant Sever. El finestral de damunt la Sacristia representa el tragic assassinat de l'abat Biure. Els dos rosetons de la fa<;ana ens recorden els misteris del Rosari. 1 els sis rosetons de la part alta de la nau central són de motius ornamentals. Aquests rosetons i finestrals tenen les vidrieries preparades per la casa Granell de Barcelona amb intervenció del malaguanyat senyor Grífol, tan identificat amb Sant Cugat. Un altre gran amic de Sant Cugat, el senyor Josep M. a Boixader, ens suggerí l'obertura deIs finestrals de la nau de l'Evangeli, tapiats des del segle XVI, quan es construí el c1austre superior. Avui, gracies a la tecnica vidriera de l'artista Josep Marsans, podem admirar dos preciosos finestrals de set metres d'al<;ada, en les vidrieres deIs quals figuren Santa Eulalia, Santa Maria de Cervelló, Sant Ramon Nonat, Sant Antoni Claret. Es prepara la vidriera del tercer finestral obert, on figuraran Sant Pacia i Sant Oleguer. 1 esperem que un dia, no llunya, es podran obrir els finestrals de la nau de l'Epístola, tapats per altars constru'its cap el segle XVII. No dubtem que la galeria de Sants de la nostra terra, que decorara l'admirable església de Sant Cugat, sera una meravella. A. G.
 18. 18. ELS SANTS DE LA DIÓCESI DE BARCELONA L'EMINENT DOCTOR 1 BISBE DE BARCELONA SANT PACIA UNA GRAN FIGURA DEL SEGLE IV EUS ací la primera figura universal de la nostra historia; la primera H _ jigura de relleu, nada,formada i desplegada a Catalunya; ben poca cosa més de la seva vida se sap que les breus paraules que va dedicar-li noresmenys que el gran doctor de l'Església universal, Sant Jeroni: Pacia} bisbe de Barcelona, en els vessants del Pirineu} bar6 de polida eloqüencia} i tan il-lustre de vida com de doctrina, en el regnat de Teodosi} traspassa d' aquest m6n en senectud avanradísima. Certament, morí Sant Pacia abans de l'any 391. Sabem a més} que del seu matrimoni} anterior a l'episcopat, hagué un jill, anomenat Dextre, il'lustre en el segle i tot donat a la fe de Cristo La festa litúrgica de Sant Pacia es celebra el dia 9 de man;. És vera- Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat ment una ingratitud i una vergonya l'oblit en que els barcelonins i diocesans de Barcelona hem tingut la gran figura de Sant Pacia. EL PRIMER DOCTOR DE LA NOSTRA CRISTIANDAT Sortosament es conserven encara algunes de les seves obres escrites; són les següents: 1. Una epístola a l'heretge Simpronia, sobre el nom de catblíc} en la qual es llegeixen les seg-üents belles paraules: No t' enutgis massa.germa meu. Cristia és el meu nom i catblic el meu cognom. 2. Una altra epístola sobre les !letres de Simpronia, on s'insinua la subsistencia d'antics parlars locals: Creiem que cada un deIs idiomes és una novella riquesa de Déu. El Laci, I'Egtpte, Atenes, la Tracia, I'Arabia, I'Espanya confessen a Déu. L' Esperü Sant entén totes les llengües. 3. La tercera epís- tola és contra els tractats dels novacians} contestant les preguntes i protestes del mate ix heretge Simpronia. 4. Un tractat del baptisme: Voldria dir en quina manera ndxem en el bapNsme i en quina manera ens hi renovellem. 5. Paroenesis o exhortació de la penitencia: Vulgueu creure que més que rigor és amor aquesta tendra i diligent soHicitud que, en aquesta obreta, segons la voluntat del Senyor} he posat, jo} vostre germa i vostre bisbe. 6. Encara se li ha atribult la bellíssima Semblanra de la carn del pecat} adre<;ada a una noble verge convalescent. EL PARER DEL BISBE TORRAS I BAGES Crdem que se'l pot considerar -a Sant Pacia- com a primer npresen- tant del pensament catala o almenys com a un precursor d'ell,' com a.una primerenca florescencia que demostra ja les qualitats més nobles que pre- senta la forma inteHectual en el nostre país, que és la mateixa romana amb ulilísshnes modijicacions; és Sant Pacia imitador i ddxeble del celeberrim 55
 19. 19. ifogosissim Tertufüa ... pero el nostre prelat guarda sempre la temperanca de l' expressió, el just medi en el judici z' tal exactitud a consz'g11ar el dogma cristia, que aixo lt' ha valgut ésser considerat 'veridz'c testimoni de la tradició catolica, sobretot en el pertanyent al sagrament de la penitencia. El distin- gez"x la cristiana llibertat d' esperit en la repressi6 deis vicis i al mateix temps l' estima de la sabiduría de l' antiga gentfUtat ... UN BISBE QUE SEMBLA UN PRETOR En ell el crz'stia no destrueix el roma; és un bisbe que sembla un pretor de la Llei nova,' la intensitat de la fe i del sentiment no li apaguen ni dese- quüibren la ra6,' la majestat romana resple1'ldeix en tots sos escrits; son esperit, a pa1'er nostre, és més roma que el de Sa1'lt Jeroni i TertuUia,' tindran aquests celeberrims escrzptors qualitats més cabdals que el nostre bisbe, mes és indubtable que no posseeixen, com ell, la perfecta harmonia de facultats, la serena gravetat, l'equilibrz' juridic que distingi el pensament roma i que, un cop sobrenaturalitzat, meresqué ésser escollit per la Providencia per a proposar la veritat a totes les generacions i judicar les aceions de tots els Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat pobles de la terra. ]UDICI LITERARJ DE MOSSEN LLOREN<; RIBER Comparant el nostre Sant Pacia amb els antics doctors del nord de l' Afri- ca, diu: identica escalfada eloqiiencia, consemblant audi'u.;ia d'imatges, la mateixa barbara tortu1'a delllenguatge, regalim6s com una ardent magrana espremuda, iflairós amb els ungiients del Sant Esperit. L'asprura lirica és una mica anzorosida per les virgilianes suavitats amb les quals fOu alletada sa.infantesa ... Parla reposadament i abundosa, amb el mateix repos i abun- dancia mateixa amb que cau la neu damunt el cim de les muntanyes altes. Sota la seva ploma doctoral floreixen les imatges augustes i venerades ...; quelcom ben rústec i ben primitiu i ben pirenenc i ben hospitalari, amb l'amable hospitalitat de les masies nostrades. LA MIGRADESA DE LA NOSTRA DEVOC¡Ó La tradició lligava ja estretament Sant Pacia amb el terme parroquial deIs Sants Just i Pastor de Barcelona, en tanta de manera que l'any 1593, amb motiu d'unes obres, va trobar-se una rica urna contenint les despulles que el bisbe Joan Dimas Loris, que aleshores regia la diocesi, honra ja, en espera de la prova d'ésser les corresponents al Santo El seu successor, el bisbe Ilde- fans Coloma, decreta festa de precepte en honor del Salit. A la catedral té dedicada una capella amb un mag-nífic retaule barroc, de cap alla l'any ló88. El bisbe Ramon Guillamet va erigir una parroquia amb el seu nom, l'any 1924. La categoria litúrgica de la seva festa manté, a la diocesi, el ritu de doble major, pero encara no hi ha textos propis per a commemorar la gloria tan eminent de la personalitat de Sant Pacia. JOSEP MAuRÍ [ SERRA 56
 20. 20. VEINTICINCO AÑOS DE MAGISTERIO P estos primeros días del mes de julio se cumplen cinco lustros P.e la OR toma de posesión del parvulario de San Cugat, por la Srta. Josefa Felip Mestres. Son, pues, 25 años de labor callada, abnegada, sacrificada en pro de los niños de nuestra villa. Muchos de estos niños ya son hombres que pueden -dar cuenta de la eficacia de esta labor, que no se ha detenido ante las dificultades. Con este motivo la Srta. Felip quiso dedicar la fiesta de fin de curso a cuantos le han testimoniado su afecto en este aniversario. Magníficamente asistida por las auxiliares, las señoritas María Teresa Montaña y María Dolores Gabernet, se organizó una fiesta en la cual se desarrolló una «Lección de fin de curso», en la que se vieron reflejados los tres puntos básicos de oración, obediencia y aplicación, que forman las disciplinas del parvulario. Quiso también, la Srta. Felip, fiel a San Cugat y a sus modos y costum- bres, que se subrayasen éstas de un modo especial. El San Cugat agrícola fue esplendorosamente escenificado por los pequeños alumnos,centrándose Arxius de comunicació local - X. Laborda - Arxiu Municipal de Sant Cugat la acción en la recolección del trigo, como producto más representativo y también como alimento del cuerpo en el pan y alimento del alma en la Sagrada Hostia. El necesario y sano esparcimiento fue presentado con la danza típica: «el BaH del Vano i el Ram (Paga-li, loan)>>, que un grupo de alumnos danzó ataviado debidamente. Cerró la fiesta uno de los padres jesuitas que catequizan en el Parvulario -del Ave María, quien piel~ó un aplauso para la Srta. Felip, aplauso que salió entusiasta y sincero del fonelo ele los corazones de todos los asistentes, como agradecimiento hacia quien con tanto amor ha llevado a cabo su labor en estos años de magisterio. Como datos para la historia recordemos que el primer parvulario con que contó la Srta. Felip, en 1934, estaba situado en un local ele pésimas condiciones, en la calle de San Medín, donde se desenvolvió como pudo hasta 1936 en que fue incluido en la Escuela Graduada. En 1939 el Ayunta- tamiento habilitó un rincón de la planta baja de las Casas Consistoriales, rincón que la Srta. Felip ha aprovechado al máximo durante estos últimos veinte años. Yen 1954 una espléndida fiesta escolar sirvió para, en honor a la Virgen, en el Año Mariano, darle nombre al parvulario, que desde enton- ces se llama del «Ave María». Fue en aquella ocasión cuando la Srta. Felip vio alentada, por la señora inspectora que asistió a la fiesta, su más cara ilusión; un parvulario digno, un parvulario debidamente instalado, como es necesario para la mejor educación de los niños. Ahora, con motivo de estos veinticinco años de eficaz labor entre nos- otros -icuántos y cuántos son los niños de San Cugat que a la vera de la Srta. Felip han aprendido a ser dignos hijos de Dios, a ser hombres!-, con este motivo, repetimos, la mejor muestra de agradecimiento que podemos ofrecerle sería, sin duda alguna, una labor positiva en pro de este parvulario -digno, por el cual ella viene laborando durante tantos años. J. BARQUET y J. RODÓ 57

×