Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fm Tàrrega 1977-1997_xavier_laborda

294 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora Celebratio et oratio http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fm Tàrrega 1977-1997_xavier_laborda

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Tárrega (1977-1997)Contingut: 1977 (FM de maig), 1979 (FM de maig), 1980 (maig i setembre o Sant Eloi), 1981 (maig i setembre),1988 (maig i setembre), 1995 (maig), 1996 (maig), 1997 (setembre i 17a fira de teatre) Compilació i direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. Salu tació Quan, com arreu del pals, ens trobem en el proper exercici duns drets clvlcs que ens portaran a,la maflifestaci6 dun pluralisme dopinions i ide- es, lexpressi6 majoritilria de les quals assenyalaril rumba que este m con- vem;;uts hauran de potenciar la nostra fisonomia catalana i local, creiem S ;lutació oportú com mal saludar ben sincerament tata BIs nostres conciutadans, sense excepci6, invitant-los a participar en la celebraci6 i manteniment duns actas litúrgics molt arrelats en la tradici6 ciutadana, precedits, aq1,lestavegada, dun lira i unes testes, culturals i desplai, vibrant també el seu esperit comercial que tant ens cal potenciar I estendre más enllil Targarlns: Sortlu al carrer I deixeu que el sol de malg lIepi la deis nostres lImita comarcals. vostra pall blanca del lIarg hivern. Dones, pareu bones taules I 1 aixl ho fem noblement, convenc;;uts que en tots, religiosos, festius, culturals, deportius i BIs inclo.sos en el programa de lira, shi collaboraril que els homes hi partin bons tortells. Envaiu carfers i places I om- i partidparil activament i plena, ben lliure evidentment, ja en el pensar, com en la lIum, és en Iiris deis colora i matisos on es traba la leva belle- pllu-Ios .dategria de Festa Major I aprofiteu Iavlnentesa par atufar- sa i magnificencia. vos 1contem¡Jleu atentament el que us envolta: arbres, cases 1, so- Fira, devoci6, i testes, abans o després, que no s6n pas jntent davui, ja que el gran escolapi i largar! que fou el Pare Caries Perell6, en la leva bretot, la gent. Sempre hl trobareu la vostra clutat. La clutat que ens ODA A TARREGA, que publicava amb motiu del Congrés Agrlcola del 1.910, Iortografia de Iepoca de la qual conservem, escrivia en estrofes fa bullir la sang en Iasperanc;;a de fer~la mIllar. distintes, referides a la nostra Patrona i a Tilrrega. Festa Major és participaci6 I convivencia clutadanes. Es la Festa de tothom. "iMare de Déu del Alba! Vós sou desdaquest dia de Targa la Patrona, puig Ihaveu protegit;"...... ~o en sigueu absenta, la Festa Major la fem tata. , "Ab crits de veu polenta los cuatre venta pregonan La Comissl6 Organltzadora deis teus mercats i tires "impuls admirador, impura que reís y comptes arreu, arreu, Ii donan c y a ton escut hi graban les barres dArag6". ti Llavors després, avui abans, Iimportant és Iobjectiu que entre tata n haurem de trabar el millar caml. Pero ara, com sempre, i deis Iesmentat D poeta i mestre iAvant ciutat de Targa! , I bona lira i testes per a tothom; targarins i visitants. a LAlcalde PI/... Fa h:. "1"r (r "le.. """"", -11n h """Y .12,,: l ~~
 3. 3. ~cu@~ @@ ~~aJl] [J rJG Targarins: Enguany lAplec de Sant Eloi lIueix més que mai. Visita del President de la Generalitat, inauguració de la Pedra a lEstatut de Sau; inauguració de la Plaorade la Bassa al parc infantil; obres comenorades com la pergola deIs viatjants i la instaI.Iació de Iimpressionant moü doli de Cunill de Iany 1794; a mes de sardanes, parades de joguines. plantes, terrissa, quincalIeries. etc. i de la tradicional menja de coca amb pressec. Cap largan no ha de faltar a lAplec, i també hem de convidar-hi els forasters, els ensenyarem el nostre parc. orguU de la ciutat, mimat per generacions de targarins denora de la plantació del primer arbre Iany 1908. Per IAplec. el Pare de Sant Eloi es vesteix de festa i esdevé per exeeI.Iencia lloc de trabada de propis i forasters. talment eom grandiosa Plaora Major on hi cap tot un País. BONES fESTES DE SANT ELOI. Eugeni Nadal Salat , (",;. Batlle de Tarrega . í 1 l L.J LJ ¡ 1 4,.. A: k. Yo /" ,,. (:J fJ -,-~T"~. -11 . " r f 1; , ! .. L,; Fo4 " mAfN""- /<. H-.h7/--c... 1(/ Ir-, ,<: hv- f Eú-¡ /i 1$0 n----Fo h, ;""7"-- k.. h:. ,!e--.,¿br<1:- --1171 ~~
 4. 4. Festesde ~alt tlol . Tar: Targarins: ~TRE. L Ajuntament desitja que lernostres stes populars, a més de gaudi deIs targan"I}s, tin- guzn projeceió comarcal ja que una eiutat mercial i de serveis com la nostra necessita divul- . gar una bona imatge com més I/uny mi/~ . Q -- l Aquesta dzfusió de les nostres festes, guany s aferma ter la Festa Major de Setembre i , els actes programats són dinteres ter a tot I País. A més de les activitats habitual s de les en. titats culturals i esportives i de IAplec de SQ,zt /oi que cada vegada reuneix més gemaeió, te- E E?C~ -t"M + I CU + 12(( -tfestcL ..... J I Lul 01: áe :J I Lut,g nim enguanyla vinguda ~que esperem tre, tnfulgues i xim-xim. que envaira c,-, ¿ va- deIs targanns de fora vzJai la .Fira de Tea- i places i ens transportara a un món magic i , Al vest Exposic. Per la Festa Major de Maig festegem els nostres patrons, les Sanies Espines i la Verge de l Alba. al.lucinant. 1 encara la presencia de les d. gacions de Iamiga eiutat oceitana de Blaye y de Sala M Estem de sort el s targarins que un deis signes que ens define ix en sigui tan suggestiu com Ialba, queés Iaurora, el pas de la nit al dia, és dará, és lIum, és vida... lAplec Excursionista deIs Paisos Catalam Tota la ciutat sera una festa. Expos¡c, Per la Festa Major de Maig cuiteu de treure el s testas de geranis i falgueres als balcons. Lalbada pri- ~ E/s Targanns, n estic segur, estarem a altura de les eircumstancies, i amb bona intenció Jardinsmaveral, esplendorosa, eixira de lIevant i en s el11penyera a viure sense prejuii1cis, amb plenitud i lliber- provocarem /enyoranyaals targanns de fi vila i atendrem tan bé com sabrem alsforasters. Exposic,tal la nostra senzilla existencia humana, que necessita deis altres homes, de la natura i deis animals per Ells, uns ter dret, a/tres ter con,vencimen seran propagandirtes de Tarrega i ala més petitasobreviure materialment i espiritualmenl. premi!o Esbatanem les finestres ¡que Iescalfor vital de les albades en s allunyi les hojees del pessimisme per- ocasió retornaran i omplira.n els nostres c 1!!s.Nosaltres. n estarem contents perque ens aju. A la Saque el sol, com Ialegria, és un bé col.lectiu. ~ daran a realztzar el nostre Ideal de fer de arrega una czutat que avanya; Olis de Desitjaria que el dia de la Verge de l Alba, Tarrega es despertés amb els carrers nets i endre9ats i la Targanns: Diumenge al matí ens trob,rem a la Playa Major ter rebre els targanm de fora Edifici (gent amb moltes ganes de parlar; podría ser com un gran assaig general, i si doné s resultat cada día podriemrepetir-ha i sempre seria Festa Major. vila i tots j/lnts anirem a lAplec de San/poi a esmorzar i a inaugurar les mil/ores. Exposic. Hona Festa Major de Maig, 1 quan /ala delta -Ihome ocell-- sobrevoliel Parc i els nostres /llIs la fitin al cel, desit. Exposic EugeniNadatiSafutdi!lleCreS I:J jarem col.lectivament /In lIoc ben alt ter a~iutat i ens sentirem orgullosos désser targarim. Eugeni Nadal i Salat2/4 de 9 vespre deIs earrers Nord, Raymond,Segarra, sieions de !)intura de Lluís Trepat iOr.ei solemne dedicat a les SanIes Pau Ferran, Gabriel de Tárrega, Be- Josep Minguell. A lel 1t al volta,,1 delJ di/lO"Ú dai1!.ua. A lel 7 JI ~Espines amb homilia i amb la parti renguer IV, M.Sarret i Eorie de Cár. 3/4delOnit Cossos per la mainada. Inauguf2eió de les obresdel Pare de Sant Eloi i visira a la X Exposieió Canina Bal! ambpació de la Capella de Música. cee. Inauguraeió de la FONT DEL CASo deis Jardins de la Gran/a. A 2/4 de2/4 de 10nit TELL. 2/4dlI nit Migdia: a lel t2,;1 laló-Iea/re de /A/e"eu. FAKIR 1<Ball de IEIXIDA obert per IAlcal. FOC DE CAMP al earrer Enrie de 10 nit Festival folkloric 1ane dhomenatge als <,argarinsde foca vila» i lIiu,ament del recordatori de la feSta.de. Després, Sardanes a eárree de la Cáreer (a la vora del pont de la via): Inauguraeió de la il.lul11inaeió pública Animará LA SARAGATA. la. A 2/4 de 2 a la Plata Major, Ni/: al",Cobla Tárrega. Visita a les Expo. Enlairada de bombes o aerosralSde paper a rárrt:tde la qualifieada CASA FORES amb laeompanyamen! Albert V a;hA ~ ¿. y"¡,, M5$ deis COMEDIANTS. a la gcnt A 2/4 d, 6/h. """1rr ~ -"?- -fi?-1 dijous )t:! Es recomana moll especialment fer el Verl11our~e Fesra Major. d .Xou. de 10mali A lel 2 al correr del Carme, ; A 2/4 de mateix earrer sortirá el Cercavila doma danimals, faquirisl11e, anques, x l AlBERT VIDAl representar:. .Dan~a per uqmoment de sileneí.. Cincma a Prepareu els pantalons eurts 1les del grup "Art Quic Titéric Can Boter" trapezi, etc... A la Pla,a Major. if.~; nne can. esparde_n~e~ ~~. eó.~r~~~~~ ~~~~~~~~a~,~ que ens acompanyará per earrers i -, ,-".1_"_.". l. ..u. 7 tarda I Tarda: a lex 5 al carrerde Sa"/a Anna. Cafe-Conecrt pcr la refinada orquesua LA GAlANA. Ú,ht /«- ¿.. ¿" 1... M~ $ 7- ,éoh< """1" "" ~Ie."",~ -111 A 2/4 d, Sol.Sok,
 5. 5. ES ~) ~($j ~¡, ~ "ei) , SALUT CIÓ A SÁ~UrAC1O- VETATS ElsTargarins estimem molt entranyablement els )IENTS nostres Patrons, LesSantes Espinesi la Verge de Amb motiu de les nostresFesteslvull fer arribar a YALADES lAlba.tots els ciutadans de Tarrega la meva més sincera tENTS Enarribar la primavera tots recordem que lesfelicitaciól desidant que resperit de germanor i nostres Festes de Maig sapropen i pensem quedIalegria que gaudeix el nostre tradicional aplec de la celebració de les mateixes deu ésser amb elSant Eloi sigui IIautentic sentimentde tots elstargarins. : A VESTIR maxim relleu ¡esplendor. Bona FestaMajor ARA (om Alcalde de la Ciutat, vull ter arribar a tots DElFl ROBINAT i EllAS. la meva més sincera salutació i el desig que ~/~ ~ Alcaldede Tarrega aquests dies siguin pels targarins plens de joia i " (L~ satisfacció. " MODA ~ t 0215 Tarrega, maig de 1988 ~ ;ASA ~ , Delfí Robinat i Elias t-- ~ Alcalde de Tarrega --t ,~
 6. 6. SALUTACIÓ ~ Sa/utació La FesIa MIforde maig ha anibat I fAlCa duIat es ~ la a fruir de Iesdeveniment amb el taranD8 que la caracteritza. Un taranna propl, amb que sens coneix arreo I que ens ha reportat les més molt bones oportunitats de desenvolupamnet en tots sentits: cultural, social I economlc. ,,- Aquesta manera de ser de Tarrega es concreta en tres aspectes vertebradors de la vida " clutadana, que són tradicl6, cultura I futuro Coro a tradicl6, entenem que som una clutat errelada al passat I fidel a la nostra historia. En arribar al mes de maig Tarrega es vesteix de gala per Levolucl6 de Tarrega, molt positiva e1súItims anys, es Veu en els costums populars, en les restes, en commemorar les diades de la Mare de Déu de lAlba i de les les publlcaclons que amb freqüencla surten a la Uum, en Iurbanisme I en el caracter amb que el pas deis SanIes Espines, dins del marc de la Festa Major. segles ens ha afai~nat. 1 no són paraules escrites a lenca1~ de les clrcumst8ncles festives amb que saludem la Festa Major, sln6 que són paraules que teneD una racu constatacl6: vegeu la magnífica exposlcl6 de pergamlns Cada any aquesta és una fita important del ca/endari local, titulada "EIs tresors de la nostra histOria" a lAmu Comarca11 quedareu sorpresas del pbslt historie sobre el qual es d~a totaIestructura clutadana. i en aquesta ocasió vindra marcada per naves realitzacions 1 en base al Uegat historie que hem bastlt generacl6 rere generacl6, podem organitzar la nostra genuina I rica vida cultural, que que Iimpuls municipal, seguintel batec ciutada i lesaspiracions destaca a les terres de Ponent I que coneix tata Catalunya. Tarrega és clutatrespectada per Iefervescencia cultural C{ueshI respira. Una efervescencia basada en el bon gust I en el constant esfo~ cOl./ectives, ha portal a terme amb no poques dificultats: coro per aterir a casa nostra, per a tata la comarca I fins més eoDa, una programacl6 al Uarg de Iany sostinguda I representativa del nive1l cultural una premonició del pregó de resta que rara Ihonorable del nostre poble. Aquesta és potser una manera de contestar les arrauxades vlslons que de nosa1tres ha volgut tenir rara de Catalunya aquest darrer any. Amb constancia I amb seny oferlm els valors superiors duna vlsl6 basada en unes manlfestaclons culturals comunament acceptades per una socletat consel/er de Benestar Social, Sr. Antoni Comas, inaugurarem progresslsta, europeltzada I cultivada el nou Casal de la Gent Gran i Centre de Día, i la Residencia 1 finalment, la projecci6 cap al futuro Tarrega és una clutat que mira cap endavant, que vol un desenvolupament respectuós amb Ientorn I sense comprometre les Ientorn. generacions amb declslons deficacia tan Immedlata COaldubtosa. EIs úItims anys hem aconsegult una Tarrega oberta, particlpativa I solidaria, amb Iesfo~ del di8leg I de Minusvalids, a més de la urbanització deIs carrers deel concens. Aquesta és la garantia dun desenvolupament sostingut I constant que rara mantenlr la clutat en el lIoc capdavanter que 11correspon. Desltgem que la Mare de Déu de lAlba ens ajudi a seguir a través daquests tres eixos vertebradors que he exposat, I que la resta aproximlles voluntats deis homes I dones de Tarrega per aconsegulr la ciutat que tots desltgem. Pero potser més important que tot aixo, la Festa Major és . En nom de la corporaci6 municipal I propl, bona Festa Major a tothom. FREDERIC GENÉ 1 RIPOLL Ioportunitat del retrobament familiar i deIs amics enmig deIs Alcalde de Tarrega carrers p/ens de joia ; pintats de color per la primavera. Fruint del IIeure i amb e/s actes programats per la Regidoria de Cultura, refon;:arem la convivencia Ciutadana amb els I/a«;:os de Iamistat, el respecte i la tolerancia, amb els quals Tarrega Organitza: també sha mostrat capdavantera a través deIs anys. "- la nostra ciutat, hastió de la indústria i del comer«;: a les / r. f. ,H-A14JIYr terres de Ponent, obre també e/s bra«;:os a lotes les persones sempre trabaran entreofereix el caliu cultural que ja saben que que ens visitaran i els nosa/tres. Major a tothom. la Corporació Ajuntament de Tarrega En nom de Municipal i propi, bona Festa Regidoria de Cultura Frederic Gené i RipoII Alcalde de Tarrega Amb la col.laboració de: r--: ~ D.. 00es 1~n cIIAC1 el"" .. f. M. )f) -AY 71r1~ ea G"- VOtSlN-MATEV
 7. 7. . PRESENTACIÓNo és només el fe! de celebrar, amb aquesla edició, 17 anys ininlemxnputs deFira de Teátre que ens omple de satisfacció. És lambé l evidencia que aquesla firaacompIeix realment una funció cada cop més valuosa dins el complex entramatde la difusió leatraI i de la política cultural del país. És el fe! de veure que moIIesde les companyies de Ieatre i dansa que passen per Tarrega són reconegudesanev --. part, i aquí poIser pecarem dimmadestia- grilcies a Iimpuls que desde la fllO se1s dana en els circuils inlemacionals. És lambé la imparlOncia que laFira pren com a convocatOria massiva dun públic espectador cada cop més inte-ressat, més exigent i més entés en la materia. Sense obIidar lampoc la implicaciócreixent deis largarins en la celebració daquest esdeveniment, Iont individual- .ment com coI.lectivament. 1 el fe! que cada cop la Fira compta amb més suportecon6mic, lanl des de l ambit institucional com des de l empresa privada que con-necia amb la idea de cot.laboració des de la perspectiva del patrocinio 1, com no,el ressa cada cop més impor1ant que es fan els mitjans de comunicoció de la cele-brociódel certamen.1,finalmenl, s el hit que es ~ é a recoIlir e I~ dfe! per Iorganització en Iambit de la promoció exterior, que ha suposat la pre-sentació de la Fira de Teatre a les principals ciulats de tal el món (Nava York,Londres...) i un increment notable del seu prestigi clavant els fOrums especialitzats.És per tot aixo que, com a presidenl del Patronat de la Fira de Teatre, i lambé coma alcalde de Tarrega, tinc el goig de brindar-vos aquesla nava edició de la Fira.Perque en gaudiu al móxim i perque us hi trobeu com a casa vostra.Frederic Gené i RipollAlcalde de TarregaPresident del Patronal de la Fira de Tarrega Ai~k1~c&~. AO-)~~J~q+ +
 8. 8. /" MAJaR ~ ~~~~ N I ~ I ~ W ~ ~ e ~,m~// / MAIG DE 1995 ~
 9. 9. ~ ..1..~9{; E-cm. Ajuntament de Tárreg. Regidori. de Cultura

×