Fm Taradell 1976-2001_dolça_albertgenero

351 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora Celebratio et oratio http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Taradell 1976-2001_dolça_albertgenero

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Taradell (1976-2001) Compilació: Dolça Albert Generó Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. :Dé u u"""~uará Un any més la nostra Vila de TARADELL es disposa a ter una paradaen el treball i esfor<; quotidia, per celebrar les testes en honor del nostrePatró Sant Genís. I en Ihora de recordar amb fidelitat del nostre poble com hereu dunestradicions que Iemmarquen amb una personalitat propia, hem de reconéi-xer que per diverses causes havíem descuidat un xic la celebració de laFesta Major. És hora ja doncs de mirar el futur, amb Iesperanc;:a que ens dóna lanostra propia capacitat de treball ininterromput durant tot Iany i Iamor aaquesta Vila que ens ha vist néixer a molts i a molts daltres els acullgenerosament. Hem de celebrar les testes servint-nos com afirmació dela nostra fe en el futur de Taradell, en la Pau i el progrés duna Espanyasolidaria que entre tots hem dassentar en una base dharmonia i mai derancors. Per tal de tornar a reviure la Festa Major, IAjuntament a través de laPonencia de Cultura i amb Iajut duns quants vilatans, ha creat la Comis-sió Oficial de festes, que ha elaborat el Programa Oficial que tinc Ihonordanunciar i presentar i que si aquest any esta una mica limitat, procu-rarem que cada any que vingui sigui millor, fins poder arribar al nivell dequalitat i esplendor que anys enrera tenia i que li donaren fama désserde les millors de la Comarca. Aprofito aquestes ratlles per ter arribar a tots els que han fet possibleaquesta realitat, la meva gratitud i felicitació i en nom de la ComissióMunicipal de testes de IAjuntament i en el meu propi, desitjar a tots elsTaradellencs, estiuejants i visitants una bond Festa Major. lIuís Casanovas rACt {b]
 3. 3. IDéu Després duna Ilarga activitat 105 ~uard de quefers i treball dian que ha durat tot Iany, els taradellencs ens disposem a disfrutar dun descans ben merescut per ar¡uesta Ilarga tasca anyal, Per aixG i les vacances que ja estem disfrutant, esperem amb ónhel desbarjo i to festiu, alegre i felir;; la Festa Majar que sacosta amb paSSi1 rle qeClant i1 nosaltres, jn dirii1 ci1rinyosament i amb desltjus de punar alegria I felicltat <:1 tOIS els vilatants I VISI- !anls T,]I COIlI dcl; 1,l1W pi1ssat que proeulariem que cada any que passes Il1lrarlem de donar a la nostra Festa Majar més qua- litat i esplendor, així ho hem fet, dones a més de millorar el del passi1! i1ny hi hem afegit, eol1l veureu en el Programa Oficial que tine ¡honor danunciar i presentar, unes innovacions com és la presentació per primera vegada dun Gegant i una Geganta, éllllU trélces Gel nostre Illustre taradellenc I sl9nes GUILLEM DE~)~ i ~¡ / ~ MONTRODONT (no de Vic), que ql1lb els apunts de mossén An- :"", u ", , ""i"" I l ~"" ~. " ,~~ 0""""" ,le. di",,- Jusep LdSdSUS Gutor, que sha cuidat de pertar,ho a terme ben desinteressadament, També shan recuperat per reviure de molts anys enrera, ac- tes com balli1des de dances populars catalanes pE;r antics dan- 5aires, serenates davant la Casa de la Vila i uns focs artificials o castell de foc com a final de testa. En la preparació daquest Programa Oficial de testes, la Co- missió entusiasta i activa hi ha posat jota la il~usió, amb la mi- 1101volutat i desig de ter d~quests dies unes dates senyalades per tots els taradellencs, estiuejants o visitants, petits i g~ans, dignes desser-ne disfrutades, i com no, sempre més recorda- des. Un any més tinc daprofitar aquestes ratlles per ter arribar a tots els que duna manera o altre tan possible la superació i lIu¡ment daquestes testes, la meva gratitud i felicitació. En nom de la Comissió Municipal de Festes de IAjuntament i en el meu propi, desitjo sincerament i de COI a tots els tarade- llenes, estiuejants i visitants una bona i felic;: Festa Major. rA L.. 1 j D" ";? LLUIS CASANOV AS I BLANCAFORT
 4. 4. Déu vos guard Una Festa Major en qualsevol poble de la Ilustra geugrafia,ell qualsevol día i any, és la culminació de 12 mesas desfor<;;,de treball i de quefers diaris. que él la ti i al car PS rel lIle ensproporciona el nostre sosteniment. En <.1quest petit paréntesi en les nastres habitllals activitats,ens es permes repostar-nos denergies i al mateix temps pre-parar-nos per reemprendre el nostre caminar pel camí de laIlastra vida. La Comissió Oficial de Festes, conscíent de tot aixo, posant-111 lut" ".u;:,U. .Uo< o<. ,-"".,."",.. , u l,"tat un seguici dactes per aquesta nastra Festa Majar, que de-sitjaríem fossin del millar agrat, tant per la mainada cam pelsgrans, Aprofito també per ter arribar a tots els qui duna manerao altra han fet possible la superació i lIuiment daquestes testes.la meva gratitut i felicitació. Desitjaria que en aquests dies. els problemes actual s dei-xessin d~ preocupar-nos i que la fraternitat i vida planera ensreafirmini en Iesperan<;;a de que tots seran superats i que la paubrilli durant rholts anys en el nostre poble, continuant éssentmodelic per les seves activitats. pel seu treball. per la sevabondat i per la constant evolució. progrés i vitalitat. En nom de la Camissió Oficial de Festes, de IAjuntament ien el meu propi, desitjo sincerament i de cor a tots els tarade-llenes. estiuejants i visitants, una baIla i felic;; Festa Major. ,, J""" +3..... Luís Casanovas
 5. 5. editorial Com cada any arribem a la Festa Gran de la vila.Tenint-la a la cantonada no podiem negligir una datatan importante Les testes en general, i en particu-la la Festa Major, bao ajudat, gairebé sempre, a do-~ar sentit al viure de cada día, afavorint les re la-cions socials i la creativitat dels tomes. Pero comtots sabeu, en diverses apoques historiques "alguns"procuraven aigualir-les o fin s i tot suprimir-les. Ara que hem arribat a linici dun canvi impor-tant en el qual el poble pot entrar a ter la historiade la seva comunitat, caldria que ens plantegessim to-tes les qüestions a fans, ara, la més immediata, ésla nostra Festa Major. Voldriem per a Taradell una Festa Major amb lle-tres majuscules i a més popular, tal com és lorigende totes les testes majors que es celebren arreu dela nostra contrada. No cal repetir el que hem dit guara,perque si bé hem gaudit any rera any de la nostra Fes-ta Major, aquesta no sha pas desenvolupat tal com latradició i el costum assenyala. Gracies a lesfor~ dungrup de gent del poble, l-hem poguda anar celebrant,pero, com ja hem dit, no ha estat el que re&lment hau-ría de ser, i no per negligencia o incapacitat delsorganitzadors. Són coses... Les dates de les testes majors (com la nostra)acustumen a coincidir amb l-acabament de l-any agrari,quan són acabades les feines del camp.Amb l-arribadapero del cristianisme, va haver-hi una transformacióimportant de les testes ja existents en unes naves fes-tes cristianes, el que fa que de vegades s-ten canviila data, tot fent-la coincidir amb la diada d-un SantoAixó explica que la Festa Major es manifesti amb unprograma religios i un altre de gresca, o que tambépodriem anomenar-Io paga. Ens caldria ara arribar al mot i al significatd-una Festa Major Popular. perque hi hagui una testatan falta tres condicions primordials.: Un motiu deFest~ una reunió de persones ( en aquest cas de tatauna comunitat: Taradell) i finalment unes activitatsfestives. 1 perque aquesta testa esdevingui popular j j.
 6. 6. cal que tots els homes i dones que viuen en la comu-nitat siguin protagonistes del que es fa. Es a dirque siguin ells els qui facin la testa a la mida delseu gusto En aquesta primera Festa Major democratica, i da-vant la nava situació socio-política, cal que retornemals vells origens, ja que per damunt de tot el que hade prevaldre és l-amistat i l-alegria que en aquestsdies de lleure tots els habitants pod~m desenvolupari arribar a ser així una comunitat amb tot el que elmot comporta. Bé sabem que durant l-any cadascú estaenfeinat i per tant cal aprofitar aquests dies de lleu-re per conviure coro el que realment som;UN POBLE: e~ulpde reclacc ió lest-at-ut " En el procés de recuperació de les llibertatsdemocratiques el poble de Catalunya re trova les se-ves institucions d-auto-govern". Així comen~a el preambul de l-Estatut que pro-bablement , i després del referendum del poble cata-la i l-aprovació definitiva per les Corts Espanyoles,sigui el de Catalunya. . El butlletí municipal no podía silenciar el fetoson, dones, unes breus consideracions fetes amb certaurgencia, les que ara us fem per a saludar aquestainicial aprovaci6 del nostre Estatut. !er~.L-Estatut és una eina de treball. Personalment podem estar-hi en desacord en al-gong articles. POdem dir que no és l-Estatut que an-helavem . Pero és innegable que és una fita importanten el camí que el poble de Catalunya ha de ter versl-auto-determinació. La política, digué algú, és l-art de ter reali-tat alió que és possible. En aquest sentit l-Estatutera una eina que necessitavem amb urgencia, per po-sar-nos a treballar en el redre~ament del poble deCatalunya.
 7. 7. .0~YzL rt~f()) A O¡,gp::. LA FESTA MAJaR Inexorablement, puntualment, esta entre nosaltres. Esta a punt de corren<;arla gran Festa de tots, la joia d un poble que vol expressar el seu desig de viure. Des di aquestes pagines del Butlletí, expressem el nostre desig a tothan d una bona FESTA J.1AJOR. No permetem que les actuals circunsta.ncies de gravissíma crisi ecinCmica puguin entorpir la nostra Festa. Hem de tenir confian<;a en el futur del nostre poble i a la vegada ésser rrolt realistes per plantar cara a unes situacions certament difícil s i per a rrolts angoixants. Mal tes vegades, en el decurs de la historia, hem derrostrat que san un poble que no es deixa vencer i que san capa<;os de créixer quan les dificultats ens encerclen. prenguem consciencia de la greu problematica de lhora present, fem una analisi pro- funda de la situació i no atribuírn massa rapidament culpabili- tats, acceptant la nostra part de responsabilitat. Fem di aquesta Festa una afi:rmació de fe en el poble. Deixem, per uns dies, les preocupacions quotidianes, langoixa i els ne- guits¡ llencemcnos col.lectivament a viure can a poble la Festa de tots. M::>ltes vegades hem alli<;onat a la gent de tara amb el nostre exemple de ci ViSITe, di axal tada imag inació cread?ra, amb el nostre saber ter les coses i amb un taranna alhora senzill, constant i pregonaITent actiu. Hem derrostrat can a poble que san una gent que sap el que vol i hem de continuar exercint aquesta professió de fe en nosaltres ITB.teixos. Anem a la Festa¡ sapiguem, can sempre ho hem fet, convertir- la en un crit col.lectiu dalegria, en una expressió desperan- <;a en el futur, una afi:rmació de vida i un retrobament familiar i amicaL.
 8. 8. ANEM-HI 101S, ÉS FESTA MAJOR Ouan a la Playa de les Eres sentim Iúltim tro del Gastell de Focs, la Festa Majar s hau- ra acabat. Serem molts els taradellencs que amb aquest tro, cremarem el darrer instant de les nostres vacances, del nostre temps de lIeure. Tornarem al nostre treball rutinari, les quatre parets de casa, les lIargues estones davant la televisió... I tanmateix potser ens preguntarem, de que serveix la Festa Majar? Avui que cada dia pot ésser una testa, que non1és cal agafar el cotxe i a pocs quilome- tres trobem les millors discoteques, les mí- Ilms platges, !es millors cartelleres c;cspcc. facies ,i que per «pocs diners» podem gaudir de les "millors diversions», quin sentit tenen les testes? En la nostra societat actual hem aaah3t les testes cam una pauta en el treball de cada día, com uns moments per a poder ter el que IIUrn vuigul. rlem Inventat el descans, i, el descans, no fa la testa. Fem testa quan aquesta és un motiu per a trabar-nos, per sen- tir-nos junts, Poble. I és «Majar» quan reu- neix Iesfon; de tots, quarlé~ enlluernadora, quan, rriálgrat la crisi tir~:rW~I~, asa per la fi- c nestra~~QÜan tots, gransl~ijR~tits¡ ,els excur- ,q>""":"-;""""""""~".""i,~ sionistes,els futbolistes, éls "(fe Ihoquei, els-¡¡, treballadors.. .aportem idees, iHusions, tre- hall, energia i sentim::ben~ndinsi esborra-}ir"" nant-nos la pell: és testa des del moment en que ens.re,unim per a daCidi,. de ter-neo 1,per aixo, els taradellencs sabem que la Festa Majar té sentit. Val la pena Iesfory de tanta gent, i avui, com sempre, tornem a cri- dar: anem-hi tots, és Festa Majar. ~A~?G~ .. ,. ..¡ ,,
 9. 9. EDITORIAL LA FESTA MAJOR, MÉS QUE DIR-LA, HEM DE SENTIR-LA Costa poc, massa poc dir que som a les envistes de la Festa Major. Costatan poc, que tothom ho diu; sacosta el 25 dagost, sacosta la Festa Major a Ta-redel/. Doncs, bé; permetem-nos avui unes fatI/es de retret, lamentem-nos -i queens vingul neguit!- que tothom, ben bé tothom, duna manera tan facil, sapiga,i que par aixo ha digui, que sens aGosta la Festa Major. 1 fem-ho aixi perque, ver aquí la nasa!, ens convé /altre extrem, no saber dir que sacosta, saber dirque no la sabem dir. 1 aixo, que, oh entrema/lada paradoxa daquestes fatI/es!,no cerquem al capdavall sinó dir-Ia. La direm, la Festa Major, parque creiem en la paraula. No creiem, en canvi,en aquella paraula vinguda a menys, más que pobra, gairebé no-paraula haventesdevingut buida de sentir emotiu. Estem-ne conven{:uts; cada vegada más, laparaula sens va tornant eixuta i menys amarada de vida. Aquesta nostra epoca,absolutament folIo com és, es complau, alegrant.sen estúpldament, en SABER, enSABER MOLT, i ben poc es detura en si potser també li caldria SENTIR. Sentirla vida, sentir-se ella mateixa, i lIavors, en tot Gas, saber-se viva, Avui, die m co. ses, fets, sentiments o el que sigui sense dir-ho. Ens relacionem, ens comuniquemsense ter-ha. Francament, for{:a desastrós. Aixo ens duu, de retop. a parlar de la insensibilitat amh nI/e solem acarér-f)n<: , ,;vi.. [¡ IJU::ii/c !U;t;, 0c.;,¡"US davelll;; tecnic, sentrega incondicionalment ala passivitat i a fa reina teta. Gira /esquena a la capacitar de crear i sentirPotser un bon dia ni tan soIs ens podrem emocionar. parque ia no en sabremI-~"c"" :cs-c: dCS::iC:c<,:,;v, ~".:_,",I-SC, uir-se, quin /wu hame devem estar con- ifigurant? Pensem que la nostm historia, en els comen{:os tan bressolada pel mita,cedí un home más borne. després, doncs, de Iheroi semidéu i daquest home,,.;,. rfC ron." f11 ,,( ~"7 :-í. .~-.! :,",;;éiforcnt, un !JOlJit.: liu.Í/u/ile/ De mostrar-nosinsensibles, no podrem ras entendre aquest món car no ens semblara sinó unsespais callats, sotmesos al más absolut deIs sUencis. Pel cap contrari, ens hilliqarem duna manera es treta i ens direm de debO aquests lIavos damistat quehi hem contret amb la paraula, aquesta paraula magica que tanta 1 tanta demociótragina. Vinga, pero. Comen{:a a ser hora de donar el tomb a aquest to de melangia.Aquest any, la Festa Majar és al carrer, 1, par tant, no tlndrem eñvelat. De se-gur que aquesta novelar ens sobrara a más dun. .Amb tot, no enshauriem des.tranyar; onésqtie nosaltres ens hem de veure I ens hem de fer? Pn:és.que sem-pre tenlm. una Idea de /altre perque alxo tn,atelx.ens..duu a la potJ~c!e-,eaSE!:seva?Al carrer;naturalment. A más a más, lés testes -hl tenen la sevames: 8"tlga tra-dlcló. La Festa Majar, peró, té una altra envergadura humana, Ino hti CJedeturar-se en áquest~sTsüperllclál1tats. La "Festá~~Malor~s 8flrmar~nós("cdnfá~Pdble, eo~a pobletaradellene I catala en el nostre, cas,és dlr-nos si, som. Pero, vet-aqUlla grac/a,/"és dlr-ho 8mb el coro amb.,laIHus/ó,del ear penjada a cada paraula:Aquesta és la magia del coro la Festa Malor del coro Sí, la Festa Majar serala Festa Majar si és, si la tenim al coro Par tanto más que dir-Ia, sentim.la, que el eor és sempre más podarás. I re-coneguem que no la sabem dir. Que sobretot aixo no ens saplga gens de greu-Parque hi sortim guanyant. No la diguem, dones, 1 visquem-Ia. Aprenguem a sen-tir-fa, I que la paraula. calladament, ens en digui tata la seva be Ilesa. r- CONSELL DE REDACCIÓ I J J l- .-1
 10. 10. flditofaaJ EL POBLE ÉS LHERALD DEL POBLE . . Ve que tot arriba, i falegria delirant impossible daturar. La testa del corés a tocar, és a fregar la testa que cada any, cada. any tot un poble vol dar-se.El poble és aquelJ gran herald que es trompeteja la seva testa, i que, tot amo-rosint la seva memoria, se sap poble. No calen, no, una trepa dheralds perquerecorrin els camins de Taradell, perque esbuteguin de tant i tant escampar lanava per la contrada. Vicent Andrés Estellés, un bon poeta nostre que sestacap a la banda de Valencia, escriu amb malta sensibilitat; .Assumiras la veudun poble.!i sera la veu del teu poble.!i seras, per a sempre más, poble". Elpoeta, sI, diu más coses, pero també diu que el poble és /herald del poble. Ve que tot arriba, i la festassa que a {agost ens donem. Curiós, és curiósperó sescau, el poble és alhora anlltnó i convidats, és alhora que dóna i quirep. és alhora qui és franc i qul rep aquesta tranquesa. El banquet que un po.ble vol dar-se no sap que cosa és un sentaras bellament instaHat en algun ca-salot allunyat del poble, no, no sap que cosa és, ni ha sabra majo Allo que sisap el banquet que un poble vol dar-se, és parar la taula plegats, i, plegats,seure-hi per passar-se de boca en boca la copa arrestellada del vi más com-partidor, {alegria,que en diem. La copa no compartida no és cap copa. El vino compartit no és vi, ni /alegria, si és només dun, és malta alegria. El pobleque ha sap, encalr;a aquesta mena de testa, alegria. Bon herald com ja és, anun-cia bé la testa, cura de no errar-se, reparar que no hi ha senyorassos ni ca- salots, repara que la testa és per tothom, i que és, no enlla del poble, sinó alpoble, ten endins seu, a tocar el cor, on secretament hi niua {alegria. Ve que tat arriba, i la nastra Festa Majar. El banquet del poble de TaradelJ.Na cal ni dir-ha, hem par/at debades. Taradell ha sap, i riu que Ii sigui recordat.No calia. Taradell ta com aquella noia que, a una dalcesa del seu enamorat, iperque ja sap que {estima, riu. Riu com a única respasta, i ten calla. Tampae eallaque Ii digués, pero Ii agrada. Potser també Taradell, que ha sap, Ii agrada. Li agrada saber que la penyara más gran dun poble sigui ser poble, i que, quan nés, la resta ve tata sola. Li agrada que Ii diguin poble. Per tot aixo, po- ble de Taradell, que sigui ba el vi, que sigui bana la Festa Majar. CONSELLDE REDACCló JtJST ABANS DE TANCAR LA REDACCIÓ, FOC Leditarial que acabeu de /legir és de testa perque ha estat eserit pensanten la nostra Festa Major i, per que no dir-ho, uns quants die s abans de /incendiforestal que ha cremat gairebé tot el base del nostre municipio De totes ma-neres, aquests dies comencem les testes i la vida segueix i no cal aturar-la.Tanmateix. no ens traiem del cap el drama que hem patit i és per aixo que elbutlletl ha retlecteix: la portada és de testa de colars; la contraportada, coma Jaltra cara de la moneda, la tragedia, el toc, la cendra. Per acabar, vala dir que esperem que IR solidaritat que hi ha hagut entre tots nasal tres davantel desastre t8mbé hi sigui per celebrar la testa majar. ,... -~ C. de R. . ,/!t,.)¡ J,.,,)
 11. 11. COllvlndrem <:.,ntrada lue la h ,Id Major vol ser es, sellClillll1ent un ¡;IOt,U de JanSIO I I I"cllva en U!1S dlesSI NO ET VOlS ENRABIAR, El PA... mes o l1lenys Xi¡;,gosos e ,Sllu, "11, es una marca mhe- NO El PESIS! relllalotpoble rabe:t; ,behcll1 ,,convenir--slhem de ser Irancs an nosaltr, i matelXl que la Festa Ma- jor deis nostres ",es no fe , ni de b, ,11Iros, el que era la Festa Majar deis "ostres r "es i aVlc ElIs, abans, espera- ven la Festa Mal"r: ara, qt. Iespera., ElIs, abans, somnia- Amb el que portem de segle que gira, deixant de banda ven la Festa Mal >r; ara qt. la somnl<l? El que sembla evi-plomes mes o menys il,lustres locals prou amatents a fer- dent, es que no en tenim Ina necessltat, ans al contrari, iho en el seu dia, tambe algun escriptor de reconeguda mes avlat ens dllJ poca e Isa; car CJlTl aquell tornar quesolvencia dms el pais, sha molestat en alguna ocasió a de sobte ens diu honestarlent, "Si 110et vols enrabiar, elesmentar, fent al,lusió a algun fet anecdótic o rellevant, el pa . no el pesis . una co a semblalit sesdeve quan ensnom del poble de Taradell. Altrament, paró, no nhi ha ha- disposem a per,sar serie ,ament sobre la Festa Majar:gut cap, que ho sapiguem, que hagi parlat de la nostra que tampoc no , I el pesFesta Major. I que ara ens deslliuraria, de mes categoria I par qué no e:lS la el > s? SegUl unent, parqué el po-com lora la seva relaclo. a nosaltres de ter-ha amb ma- ble ja 110es aqu, II poble ue era. S, No ens esgarrilem.laptesa. , Mes encara; no .s tant ", oble... Mlfel11nos-ho be, sense Certament, un daquests és Josep M de Sa- esvarar-nos ma~ a. Ha VI ,gut que 1 aradell, com tot altregarra, aplaudlt aquí a Taradell más duna vegada com a poble de les se",.s caracL:rístiques, 11asotert uns canvisdramaturg en la represcntacio dalguns deis seus textos protunds en el s ,u comp r1ament CIVIC, dacord amb elsteatrals. Ooncs be: a les seves famosisslmes Memories anys que ens toquen de luce. Cada valla mes, es palpa-(1954), gairebé dobligacia lectura pel que te de sucos i dl- ble que la vida collectiva Iret tan propi I natural deis po-vertit la saya prosa, en Sagarra, a proposit dun prolessor bias, ha sabut qué era Ia lonja i el l1alXement duna vidauniversitari seu de cap allá els anys 1O,escriu: ..Un catre mes individual - ,an6nima si ciutats grans. Taradell té jacuriós I no galre conegul daquell san! baló, el constituien un altre paladar uns altr, s gustos: ols que abans podiales seves actuacions ru,als i cinegetiques, Possela unes oterir-nos gaireb, exclusi.. ament la Festa Major, ara ensterres pel cantó de Taraoell, o de Balenyá, I tots GiSestius es possible de b, ,ndar-no~ -ho amb mes sovintesa, i fins aes dedicavaa la cura (J aires I a les populars amanldes. Iexcés si tant c ",é. I to , vil a .Ouan salxecava la veda del conill, el doctor Estanyol es No ,lIem res ,e Ialtre nón, prol que ho sabem. SilIevava a punta de di" i no estalviava incolllodltats.. abans sortíem, ¡bretot f epoques .,stluenques, al car- 1(MOLC, 59. pág. 37). ..quests fragment ens revela, de , rer a petar-hi la (errada) a Ihlve ens estávem a laborla hora, algun conelXement sobre Taradell: boll clima, vora del toc fen :orrades desgrane, ¡ el conte que mesles borlas amamdes a pages, i Iafeccio tan arrelada de la f meravellats deixi,Ja a la p ,tulela, ari I no sabem que dircacera, especilicamen! la del conil!. Vet aquí, dones, ni sabem cap collte i lenlr cura que una máquina -la te-quins retrets de Taradell (o de Balenyá --<Jiu-, tant se levisió, el video etc.- I ) laci par nosaltres, i ens mal-val) podem Ilegir a les Memóries daquest gran prosista, i humorem, es ciar el dia q ,e, espatllada, no parla, ParquéGom ja a comenGos de segle els nostres avantpassats el cas és: qui h,1 de pan ", Ilavors? Nosaltres ja no ensagradaven destabornlr algun conillot; i és cosa segura sabem.que, si aquest doctor Estanyol hagués viscut en els nos- És aquest un id que, a nb daltres, ens empeny a tan-tres anys 80, Sagarra hauria deixat constáncia anys a ve- car-nos, a callar a viure 1artes endins. Paró lem, tanma-nir i amb aquestes paraules más o menys, que: ..EI doc- teix, Festa Majo: ens dir"m. Oacord. Paró ta una cartator Estanyol, par res del món, no es deixava perdre cap por, reconeguel :-ho. AVl.iats cada vegada mes a unaany la Fira del CaGadorde Taradell.., Vet aquí que hi va vida teta de sile¡ ;IS, deliri",t dun matcix, costa mes parti-perdre en neixer abans. cipar de la crid¡, col.lectiv , que es una Festa Major. 1 es En unes circunstáncies ben diterents, també Mariá Ma- que aquesta en és, al céJdavall, un rapte diticilíssim. Oinent, Premi dHonor de les Lletres Catalanes daquest tant mes quar, poI ese lures que aboquem damuntany, esmenta Taradell. Home molt lIigat al poble montse- daquesta el ma, Just i Ial atia adquillts alllarg de Iany, anyenc de Viladrau, on sestigué durant la dramática expe- la qual cosa fawn, com s,nten, ben poc cabal parque noriencia de la guerra civil i on va escriure-hi el seu tamos ens oterira res ,:8 nou,dietari El vel de maia (1975). així hi reculllevolució de la 1, amb lot, an,ln a celelAar la Festa Major. Paró nomesguerra el 2 de tebrer de 1939: ..Será cert que els fran- será profitosa SI lIosaltres volem que ho sigui. Cal que ac-quistes son tan a la vora? El que sembla evident és que ceptem el repte. ~é hem ,:e saber si avui encara la Festaahír van ocupar Vic, Taradell, Tona, Balenyá i Arbúcies. Major es mengíola, Si la ,1,lusió que della tenim poqueja,Així ho ha assegurat una senyora que té rádio amb piles» prou que cal pe..,sigolleig i moixaines que ens la ben amo-(Llibres a má, 21, pág. 261). M.anent, doncs, testimonia roseixin. Par ai> . així co n el panarra (autentic degusta-una ctrcunstáncia histórica, que determinaria, com en al- dor de pa) o el "arrut (aq lell que .prelereix la barra al patres pobles veins i no tan ve¡ns, un canvi gran en la vida rodó) reivindiqu,.n legitirr; el pes que marca la lIei, ve-taradellenca; Iacostament de la ti de la guerra i el co- gem també de 1, , par me ,era que nosaltres, par la sangmene; duna lIarguisima dictadura a patir. lestejadors gro: os de t< a la vida, :robem qué ens és Si ens rellávem, doncs, de testimonis com aquests, es prescfl! de trob una F, ;ta MaJor que sápiga, com hoquedaria la Festa Major sense una ratlla que la glossés. sap Ulla amant !usionaG enGendre ns el cor, daurar la..Oh, i en Pera Ouart?. podríem objectar. Sí, dacard; en nostra vida.Pece Ouart nha dit quelcom en alguna ocaslo, paró no Parque enca: ens vol, Tl sentir poble, parque encarapodem de cap manera considerar-lo un poeta de lora, ens enlenem SI mI conv. ler-ho, clls;;arem duna revola-sino ja un taradellenc mes que li plau de tan! en tant da -i aixó ens ,)ra una 1ova- el desig just que sama-darribar-se a Barcelona, pecó que cada estiu es recorda ga, el sentit pre s que e, cova sota la següent formula-de Taradell i de la seva Festa Major, I es un taradellenc ciD: volguem, ¡;,adellencs, amparó, ser panarres de laparque, si daquesta hagues de parlar, no sabria pas ter- Festa Majar.ho amb la distáncia de qui coneix a penes una casa. Jaen va, de Taradell, massa amarat! A nosaltres, doncs,amb menys má esquerra, toca parlar-neo Agost de 1985
 12. 12. " SALUTACIO Fn d {¡(Ioil daq/ll""/: FIII! Mnjor de (a IlO!"I.Vi/a, us vo(dria adrer.;ar La meva primera saLutaÓÓ, breusa(/iT{l cirí , a lOts vosaltres des de (tI nieva presa de possessiÓcom a aLcaLde de TaradeLL, Segllrament segllint (es (rstes majars dun fJ{)h(pens podríem acostar bastant a La historia i a La maneradésser i de fer duna pobLació, Aquestafesta representa enquaLsevoLcas una expressió popular, i també per la majoriade nosaltres un munt de record., Sempre ens queda el bonrecord daquella Festa Major que varem viure mésintensament que les altres, i durant els propers anys, bensegur, que organitzarem aquella altra Festa Major quearribara especialment al cor deIs nostresfills. 1 aixo, és partdaquelles arrels properes o llunyanes que hem de saberafermar i transmetre en una projecció defutur; Sortosament, sempre, per damunt de matisos iinterpretacions queda lempremta duna. .gént que anydarrera any han sabut amb esfore; i il.lusió llegar-nosaquesta gran manifestació cultural ifestiva. Que en participeu amb alegria i que passeu unabona Festa Major 1987. Josep Munmany i Vila
 13. 13. , SALUT AC 10 Fa un any que vaig escriure quatre ratl/es par desitjar-vos unabona Festa Major. Ara, agafo el IIapis i reprenc el contacte amb lamateixa intenció, amb les mateixes ganes que St. Genís sigui, de vertitat,la Festa Major de tot el pob/e de Tar,?dell. Aquests primers mesos han servit parque tots plegats ensconeguéssim millor. Mentiria si digués que hem aconseguit grans fiteshistoriques o que hem realitzat obres faraoniques. Ara bé, del que podeuestar segurs, és que hem treballat día a día en una reina sorda i pocI;~fnc:~ c; "I"Ir" , "1"","; ;,...",..,I~,,~ ~r~~,:..~ ,,~- , r . .::.J~-". ,.. . ,c.-", ¡-,v:"~. ~ ,...,,~"(;;ILJ c:;uprojectes que tirarem endavant perque el poble els necessita. Parque elpoble els reclAma. silenciosament, p h la reina diaria deIs ::::,-scG!!ancs. L Ajuntament ens agradaría que servís per canalitzar aquestavitalitat nostra, que demostrem constantment. Par si no hi havia entitats,sacaba de crear el Club de Golf Taradel/ que intentara. portar aquestesport a la nostra vila. Sense caure en la temptf1ció de mirar-nos el melicexageradament, hem de tenir ben present tots els atractius i lotes lesvirtuts que té Taradel/. Si no, no sexplica que una família destiuejantsno hagi pogut passar un mes de vacances BIs Estats Units perque elsfills preferien estar a Taradel/,segons el/s mateixos em dejen /altre día. En ti, de la vitalitat i de totes aquestes coses no serveix de resparlar-neo Shan de demostrar. l el millor moment per ter-ha és ara. Aixícontribuirem a ter que la nostra Festa sigui encara més gran, mésdivertida i més oberta. Aquest és el nostre desig. . - ~~ . 9~o Josep Munmany i Vila o.- -..1
 14. 14. FESTA MAJaR DE TARADELL Un altrc any estem a les portes de la testa gran del roble.Com sempre, i tal com és la nostra voluntat, intentemintroduir lleugeres moditicacions per aconseguir que aquestsdies siguin realment la Festa Major de Taradell. La mésimportant d aquest any és, potser, el retorn al cltlssic envelat,que tan arrelament tenia entre nosaltres. Els preus, pero, serantant populars com sigui possible per intentar que tothom puguiparticipar del goig daquesta celebració. Som c011sCÍentsque Taradell potser no és de/s lJoblcs mésrics de! lZostrc (,l1to11li tarl1bé son¡ conscients que té tlnillltots- altres detectes. En carzvi, 110 l1i lw dubte que a ! Í¡(1radedistrellrc ns S07n deIs primers. Només cal que rccorde771lestestes de Sant Antoni, els Pastorets, la Fira del Cac;ador i tots elsaltres artes que organitzen les entitats de la vila. Pern (1 testaque és de tots i de 111que ningú poi sentir-sen exclos és, sensdubte, la Festa Major. Per aixo cal que tots ens la sentim i ens lafem nostra. Lany passat, en la salutació de la Festa Majar, us comen-lava que encara no h11víem tingut temps de realitzar cap obradaquelles que, per les seves dimensions, es considerenimportants. Ens h11víem dedicat des de lajuntament a resoldreels petits problemes de cada día. 1 e115hi continuen dedicant:Larranjament deis carrers de Castellets, la construcció del noudiposit daigües de dos milions de litres i linici de les obres deIscol.lectors per tal dallunyar les aigües brutes del roble enpodrien ser bons exemples. Per aquest any vinent, tenim previst la construcció del tanesperat pavelló municipal d esports. La Generalitat i la Diputa-rió ja slwn compromes a ajudar-nos en el financ;ament. 1també per aquest any vinent tenim pendent la resolució daltrespetites coses que preocupen els h11bitantsde Taradell. Ara, pero, fem una pausa en el treball per passar junts unabona Festa Major! JOSEP MUNMANY ~. J . r ... J i J Alcalde de Taradell
 15. 15. EL UnE! A VIURE LA FESTA MA.JOH EIs taradellencs tenim una nova ocasiÓ per exercir un dretque ningú no poi qüestionar: viure i fer "iure la nostra FestaMajor. No és cap deure; per tant, ningú no shi ha de sentirobligat. És, repeteixo, un dret que duran! Lo! rallY en::: 1)(111 h(1¡guanyat i ara és lhora que lhem de fer valer. Tots, del primer alúltim. J die tots, pcrquc a Taradel1, com també: PU::;::;é;l l allres épobles, el jovrnt. h~ ¡:¡JTufat el Has 11)68 0)):1 vegadn (~n PU1C {];,(;i-":::I,::,:,:, "J:-::j:,::;. ",",;,",,:-: Sl: ::)l:JiU,j UJU" (,j) rnés repre~~u¡~ ;1 ~,: ;; 1:, F.I:~.1:,i I1;,.")1 1)(]-(1 " :,xc ;: ,,;., ,~:-:il(m j;, ::,, ,,;,b]-¡y;,,i,,- (, L;;U,:ingrcdicnt tumbé indispensable és b. tolerancia per entendreque tothom té la seva manera de passar-sho bé. Una iniciabvaque tcndei);; prcc:c:.::)!.nt, o. CUrJ¡"b:; ~"l~"C,Ld ::;itU~Áli(; Úts dconcert de rack que es rara al camp de futbol i que organitzaRadio Taradell, amb el suport de lAjuntament. És en aquest context dobertura de la Festa Major a tots elssectors del poble on senmarca un deIs fets més significatius dela celebració daquest any. El 25 dagost, el día del nostre patró,inaugurem la guardería municipal. Tots, pero especialmentelsmés petíts, tenimun aItre motín de satísfacci6. No magradaría acabar aquestes quatres ratlles sensede.~itjar-vos una bOfia Festa Major, al mateix temps que usanimo a col.laborar-hi perqne, entre tots, la fero cada día millar. JOSEP MUNMANY 8~1()J -Alcalde-
 16. 16. Més en liddeis bons auguris 16gicsprevis a tata resta majar, és de justiciadestacar dos fets rellevants daquest 1991 : les obres de la carretera de Vic Iles eleccions municipals. Dos fets que, aparentment tenen molt poca cosaa veure, per6 que, al capdavall, demostren inequívocament el tarannd deistaradellencs. La carretera suposava un problema greu per a tothom Ara estem apunt de tenir una cal<;:ada n perfectes condicions i un metre i mig més eample. El poble ha reivindicaramb fermesa aquesta millora.Amb fermesa,per6 de forma educada i civilitzada.I al final -encara que amb retard-tindrem la recompensa que ens fl1erelXem Leseleccions, celebrades al mes de maig, també van ser un altre modelde convivencia. Les tres ¡Iistes que democrdticament es presentaven, vandefensar els seus programes sense enfrontaments ni desqualificacionspersonals, tan habituals en altres municipis ique tan mal tan al sistema polític. Un any més, dones, els uns i els altres hem donar mostres que no ensmou altra cosa que Iargull de ter de Taradell un poble on cada día shi visquimés bé, un poble que disposi de tots aquells serveis que facin la vidaagradable. Per aix6 no ens ha de ter oblidar que tant des de les entitats com desde Ifjuntament hem de treballar per millararcada any la Festa Majar i perpotenciarels acres lúdicsde la resta de Iany.Només sisabem fercompatiblesel treball i Iociaconseguirem aquest Taradell que tots desitgem. Que tinguem una bona Festa Majar! JOSEP MUNMANY B~~D -Alcalde de Taradell-
 17. 17. quest Ilibret, que amb motiu de laFesta MaJor us fem ambar, és un Intent dacostarles reailtats del municlpi a la gent del nostre roble.amb Iobjeetiu de donar informació sobre elsacontelxements que alllarg de Iany shan prodUlt De ,es obres pmtades a telme aquest alIY ca!destaear-ne una dulla manera especial, tant pe!pressupost com pellloc on sha realltzat i la illuslóque tots hi hem possat Ens referim alcondiclonament deis carrers de Ientorn delEsglésia: daquestes obres no és necessari parlar-ne gaire, Ja que tothom les ha pogut veure i totstenim una opinió formada del que ens ha satisfet idel que no ens ha agrada!. És bo que tinguemdiferents punts de vista I els manifestem, aixódemostra que tenim un roble viu. Lentorn de lEsglésia és només una primerafase de Iintent de poder acostar la Plaga, la dEnGili i la de Santa Llúcia, amb el futur pare de la FontGran, que podría ésser Ieix que vertebrés tot elcase antic, amb les fonts brollant tot Iany, elssafareigs arranjats i Ientorn ajardinat fins al carrerdel Campanar, passant per la Font de SantJaume,i, tal eom he dit en altres ocasions, cal que somniem i veurem que tenim una auténtica joia a les nostres mans que només falta que, entre tots, Iacabem de polir i la fem brillar al gust de tots els taradellenes. Per mitja daquests fulls, voldríem acostar larealitat del nostre munieipi i la seva gent i tambéeopsar la seva opinió, que cal tenir en compte, jaque, dalguna manera, tots partieipem en ter deTaradell un deis millms pobles. Només ens restadesitjar-vos baila Festa Majm. Per molts anys. ~tqqij Josep Munmany Batlle
 18. 18. ~f. (:: L.) ,/ --:-:-:-: :- quest any celebrem els 1-100 anys des de la tro-baila del primer document que parlava de Taradell Aixó vol dir que no som un poble creatartlflclalment. silla que al nostre dar-rera hi ha tataLJllahlstólia Ulla hlst6ria que ens ha condult almome!,t actual, que verltalJlement és un momelltdifícil, per6 hem désser conscients que mai, enaquests 1.100 anys, shavla VISCUtamb tantescomoditats, que no vol dI! felicitat; per6 aix6 és elque hem de sortir a buscar cada día, primer per anosaltres mateixos, i si ho sabem trobar, podremcompartir-ha amb la gent que ens envolta, es a dir,la nostra família íel nostre poble Perque els pobresels fa la seva gent, i si aconseguim Ialegria i lafelicitat que us comentava, podrem veure el futuramb ulls iLlusionats. És tradició que els taradellencs tenim unacapacitat especial per a organitzar i emprendreactivitats. Aquest any, per la Festa Majar, nhiafegirem una altra: la testa den Toca-sons. Laintenció deis qui la preparen és ter que la gent shopassi bé i que tothom hi participioaprotitant unaetemeride histórica molí Iligada al nostre poble;tant de bo que sigui un exit! Teniu a les vostres mans el lIibretde la FestaMajor. Elbon acolliment que va tenir rallYpassat,ens ha empes a ter-lo de nou i explicar lesrealitzacions aconseguides i els projectes que hiha intenció de portar a terme. Lobjectiu és acostarmes lAjuntament als seus vilatans. Només em resta encoratjar-vos per tal queprengueu part als actes que es talan aquests diesi que tinguem una baila Festa Major. ~¡~q~~Josep Munmany i Vila Batlle
 19. 19. ualsevol día de lany és bo per recordar fets que passen alpoble, els taradellencs ho fem coincidint amb laFesta Major. Entitats, regidors. velns i gent vincu-lada d T;:radell ens exposell UI18mostra del seutreball I plojectes. Aquest allY vull dedicar aquesles latlles a ter unrecord als boscos cremats. Catalunya ha viscut unestlu tristíssim; shan destrult mllers dhectareesde bosc els mitjants de comunicació shan fetressó de la magnitud del desastre, fent-nos reviurela data histórica del 31 de juliol de 1983, quanvarem perdre la major part del bosc taradellenc. El perill dincendi per la sequera que patim ensteja estar alerta i amb por que es tornés a repetir.Aquest temor es podía convertir en realitat elpassat día 19 de juliol a un quart de dues delmigdia, declarant-se dos incendis simultanis, un aCastellets i Ialtre a la Coma del Reig. Amb la rapida intervenció deis veins, IADF, els bombers i la participació de dos helicópters quedaren controlat en poca estona. Vull donar les gracies a lotes les persones que ens varen ajudar i duna manera especial al jovent, demostrant la seva sensibilitat davant uns fetscom aquests. És gratificant comprovar el vertadervalor dun poble. El procés de regeneració natural del bosc allIarg daquests 11 anys, ha fet que quedés moltbrut i necessita que es faci alguna actuació; si elbosc és net disminueix el perill. Fa temps que la Direcció General del MediNatural, lAjuntament, i tots els propietaris deisboscos cremats Iany 1983 preparem un pla perIaclarida i repoblació de les zones afectades.Aquest pla sera subvencionat per la Generalitat deCatalunya i es preveu que entri en funcionamentaquest any. Seria el desig de tothom tornar a veure aquell bosc que tant estimavem. Amb la il.lusió de Iluitar i tirar endavant com ésIesperit de la gent del nostre poble, us desitjo unaBona Festa Major. ~ ~ -- I! l", --- t Josep Munmany ¡ V¡Ia Baffle
 20. 20. L a convivencia entre les persones tothom I no haver de patlr en molts anys és una norma ben arrelada, labona entesa permet la participació en la vida I Som conseients que, en els robles I pereontribueix al progrés Si mirem enrera, diferents motlus, el progrés perjudica un sectorcomprovarem Ievolucró constant; aixo és el de la població que pateix greus dificultats par in-plogres. un progrés que camina a una ve!ocita1 legrar-se al móll 181Jol31També per a ells tenllll ao I1de seguir. Nosaltres. COIll a roble energic I lAJuntament un servei dassesorament laboral quetrelJallador,no podem querlar-Ilos emera, la rlostla disposa duna borsa de lreball per a la gent quesocietat aixi ho imposa i ens obliga a recorrer busca feina i per als empresaris que necessitenaquest camí. Una mostra nés que a finals daquest personal daquest servei sen fa carree laany ambarem a Glrona per lElx transversal, Diputació de Barcelona i la Mancomunitat la Pla-tindrem Iaigua del Ter a Taradell i a no tardar el na. La valoració que fem del seu treball és moltras pel terme de les conducclons de gas natural. satisfactoria. Un altre exemple el tenim en la lIuita per Iaigua; Un altre punt de la baila entesa entre les per-alllarg deis anys shan fet infinitats dactuacions, sones es palesa en Iorganització de la Festa Major;(pous, canonades, palita, eje,) amb Iobjectiu de el les fan que gaudim duns dies plens dactivitatdonar un servei per a molts anys, pero Iexperiencia on tothom hi esta convidat. Des daquestes ratllesens ensenya que no sacabara mai, les necessitats encoratjo els vilatans a participar-hi, desitjant-vosi comoditats que tots volem gaudir ens ho imposen. una baila Festa Major, La portada daigües a Osona Sud, és el resultatduna baila entesa entre 17 municipis coordinatspel Consell Comarcal dOsona que permetra por- Josep Munmany ; Vilatar Iaigua del Ter des de lEsquirol fins aAiguafreda, El pressupost de eontracte de Iobra , 1 Batlleés de 1,278,647,072 pessetes, i ha estat adjudi-cada a les empreses Fomento de Construcciones r t tq ~:J ! ....... Ii Contratas i Isolux, S,A., amb una important baixa.El cosí de Iobra Iassumiran el 50% la JuntadAigues: 140 milions de pessetes el P.UO.S.C.de la Generalitat i la resta els municipis beneficiats.Lobra ja esta comen9ada amb els moviments deterres i la rasa creuara el municipi, des de Tarreronsfins a Blanquers, passant pe! Barri de Mont-rodon. La inteneió del munieipi és seguir utilitzantIaigua propia i comptar amb una reserva segurade baila qualitat per garantir el subministrament a
 21. 21. T arade". el poble que entre tote; elstaradellencs ilem forjar dla a dla, donant-li aquell complex per a la gent glall amb esforc;:,avul Jafullciona semblavé1 dificil, pero Ara Iobjectlu primor-encant especial dificil, a vegades, de definir Ens dial és que els avis que ili visquin, sois trobin ensentim orgullosos de viure-ili, SigUI per nalxement aquest centre Iambient familiar que tothomo per decisló propia, acceptant les limitacions que necesslta, sense deixar el poble i els records deili poden ilaver com són els serveis mes amplls, tata una vidapero queden compensades pel fet que lotes lescoses són mes properes i mes estimades Un deis problemes que mes preocupa tothom és el treball. SI volem tenlr Ilocs de treball, la base Tota persona Gstima el poble que liléJ VIS! principal és disposar despai per a construircrélxel, encara que per dlfelellts motius ¡ilagl Indústlles En aquest sen!l! ja silan comenc;:at lesdeixat, tmba sempre el moment per acostar-srll I obres de lampllé1cló del polígon industrial El Vivetla seva presencia és notable en GIs actes és un projecte amb malta capacitat I este mtradlcionals i populars De la mateixa manera convenc;:uts que aquestes obres serVlfan per do-passa amb gent que no són de Taradell, pero que nar Iimpuls necessari per reactivar Iactivitat in-ill estan vinculades sigui per estiueig o altres d ustrialcircumstancies, també estimen el nostre poble Vull que aquestes ratlles serveixin dintmducció Un Gas molt recent el tenim en la Sra. Blanca daquest lIibret que ha estat possible gracies a laCastells, propietaria de la Villa Maria, que tot i no col.laboració de molla gent, amb el desig queésser de Taradell va valer incloure en el seu tinguem tots una bona Festa Major.testament el nostre poble com a beneficiario Laseva deixa sha destinat a rehabilitar la part inte- Josep Munmany i Vilarior del Campanar que estava en mal estat, unaplaca en dóna testimoni i la record a per aquest n q ?((,J l Batllegest. Lactivitat cultural i esportiva de Taradell, ésimportant i lAjuntament valdría millorar-Ia dotantal poble dun complex cultural ampli per a entitats,sala polivalent, per a exposicions, biblioteca etc...La compra de la finca Costa Font ens permetra,en un futur, fer GIs projectes adients per a Iarran-jament de Iinterior de Iedifici i així emprendre unnou repte de millorar la qualitat de les activitats iserveis. Fa uns anys, quan parlavem de construir un
 22. 22. t:. nguany es celebra Iany Pla, com Iampliació del polígon del Vivet, que presen-,<-,, ,, a conseqüencia del seu centenari, ta bones perspectives de creixement, units alnestem assabentats pels mitjans de comery i la restauració, que en línies generalscomunicació. Lescriptor empordanes, quan tiren endavant, podem mirar el futur ambparlava dOsona, deja que tots els pobles optimisme.importants de la comarca estaven al peu de laN-152 o tocant al riu Ter. Pero, en el Gas de Fa un seguit danys que, amb motiu de laTaradell, sequivocava, perque no estem a la Festa Major, sedita aquest Ilibret, que presen-vara de la N-152 ni del riu Ter; a més, tampoc ta els actes que es faran ¡convida elshi passa el tren; malgrat aixo, esta considerat taradellencs i visitants a participar-hi; pero, alentre els millors de la comarca. mateix temps, dóna Ioportunitat als regidors, entitats i persones que ho desitgin dexplicar Aquesta retlexió la vaig ter el día de les inquietuds, activitats i projectes que pensenIHomenatge a la Vellesa, el passat mes de portar a terme; aquest costum també elJuny. És cert que a la gent de Taradell li ha segueixen moltes entitats quan celebrencostat més esfory tirar el poble endavant. esdeveniments relacionats amb les sevesComenyant per les comunicacions, carreteres, activitats. És una forma escrita que contribueixetc. i seguint per la resta de serveis. Ho estem a conservar la historia del poble.vivint actualment amb el tema del gas natural,que també ens costara un xic més, pero I acabant ja aquestes ratlles, només em res-saconseguira; recordem també el Gas de ta desitjar-vos una molt bona Festa Major.llnstitut. Josep Munmany ¡Vi/a Per altra banda, cree que aquestes dificultats, derivades de la situació geografica, . 1,,1 ~ Batlle han anat bé a la gent de Taradell, ja que ens .,¡¡ ha fet forts. Si ens translladem als segles XVIII ¡XIX, veurem que els paraires de Taradell varen haver de transformar la seva activitat pels canvis industrials que es desenvoluparen arreu del país. La miseria sapodera de Taradell, passant dificultats fins a ¡arribadade Ielectricitat i les empreses textils. A la década deis 80, torna la crisi i quasi ens quedem sense fabriques de teixits; la gent de Taradell sespavila i es diversifica entre els polígons industrials, creix el sector de la construcció i els serveis. Actualment la taxa datur és del 8%, que, tot ¡poder-se millorar, no esta malament. Taradell, amb els seu s dos polígons industrials practicament saturats i amb "~~~m~;.;j!¡X;¡§~~~~!¡?L: :;:~{;YÓ~&¡;:~~di~;i1:t::!f8;:;¡;K:,; :"1" ~~~ éú.u- ..%1:"."
 23. 23. a Festa Major és un incentiu de germanor, es comparteixen vivencies i esfan amistats amb altres que potser mai no shaurien fet. Aixo és un element mésque ajuda a estimar la propia terra, el que un té a la vara, com són les cases, elscarrers, els bascas, els camps, en ti, tot el que configura el nostre entorn quotidia. La participació en el creixement del poble, poi ésser de moltes mane res, des delpropi treball o de les aportacions econbmiques. Tothom, i dacord a la seva situació,participa amb els impostos. i encara que moltes vegades suposa un gran esfor<;,serveix per millorar la qualitat de vida. molt important en els temps actuals. Lesfor<; de tots ha fet possible el creixement i millora de les infraestructures delpoble, tant en el nucli com en els barris. El proper die 24 sinauguren les obres queuneixen els Barris de Sant Miquel i Castellets amb el casc urba. Aquestes obreshan estat costases, pero sens dubte que nestarem contents, tant per Iobra compel que representa; Iapropament amb els que hi viuen. Aquests dies sesta amplíant la llar dinfants; poi semblar estrany quan els paisosoccidentals tenen una taxa petita de naixements, És bo per a un a poble tenir unaguarderia que funciona i amb condicions; aixo vol dir que la gent treballa i necessitaaquest servei. Si disposem de bons equipaments educatius, ja des de la infantesa,els resultats han désser bons; ens dóna la raó el fet que el primer curs que shaacabat a llnstitut, tots els alumnes han aprovat la selectivitat. La part educativa ha danar sempre acompanyada duna bona oferta cultural, iaquesta passa pel complex de Can Costa i Font i el seu entornoSha comenyat unprojecte ambiciós pensant en el futur, amb espais per a totes les activitats, al migdel poble i de facil accés; és un repte a lIarg termini. Antigament el problema més important de Taradell i que molts recordem, era elpatiment que passavem els estius secs per la manca daigua. Avui, amb la portadadaigües Osona Sud, podem dir que aquest problema sha acabat, encara que,hem désser conscients de no malgastar-la, ja que Iaigua és un do molt preuat. Vivim en un món que canvia constantment, fa uns anys que pensavem que el gas natural era cosa de ciutats, ara ja és a Taradell, i ens permet la possibilitat de triar el tipus de combustible que volem per a les nostres lIars, És evident que tots treballem duna manera o altra pel nostra poble, per aixo us demano que participeu en els actes que es faran, ja que la Festa Major és cosa de tots, -", "1 , Bona Festa Major "" ~U, Josep Munmany Vila Batlle
 24. 24. Un an) més cinc el goig de coJ1)unicar-me mirjan~anr aquesr program~l dela Fesra Major amb cls vilarams i aleres persones que encara que viuen 1~)J"ae dTaradell conrinuen vinculades al poble conrribuinr al seu creixemem, Cada dia ens donem compre que ~lUgmema linrercs pel nosrre pohlc, algu!1Ses pregumen: Que té Taradell que arrau rama genr? Si reflexionem un xic rrobaremresposra a aquesra expressiÓ, T;nadcll ese:l hen si ruar, ré bon clima, la genr éstreballadora, emprenedora, acollidor~l i alrres c]ualirars quc queden ref]ccridesnomés donaiH un romh per la viLl i con1 shi vil!, l~s molr fJcill:l1lrar cnUILl C()J1)UI1Il:IlqLIl scmhla que roe rurJh, les el1lit:lbj les associacions jlJlJC!Ollell ¡el I)()hk 111 p~lrl!l!p~1 " J l!cbalb, I)cr() r ~l ~lllUeS(e Jenrirars sels ha de proporcionar eL esp,us necessaris per a ponar a rerme lesseves acriviraes, A mesura que el poblé: creí>.:.han de créixer rambé els equipamems,AcrualmemTaradel! esea fem un gran eslo[(, per obrir naves perspecrives culturals;la construcciÓ í el hon funcionamenr de] Centre Cultural Costa i Fonr, és unrepre que hem daconseguir enrre (Ors, És un edifici que calia conservar ranr per la seva situaciÓ, larquitectUra ilespai, convertint-lo en una gran area dequipaments culturals i alhora en zonaverda d esbarjo i jocs infantils, on en podrem gaudir-ne torso Amb les ajudes deles Institucions (uns 120 milions de pessetes), la participació de!s taradellencsjuntament amb la nava etapa municipal hem d ésser capa<;:os d establir unaprogramació on hi tingui cabuda tothom qui vulgui participar amb harmonía irespecte i al mate ix temps c¿ntribuir al progrés de! roble. Sera un compitA obert per a tots, grans i petits, ja que si fem un cepastrobaríem roques famílies al roble que d alguna manera no participin en lesactivitats que es fan al llarg de lany, bé sigui personalment o per mitja d unmembre de la seva família, com per exemple: lEscola IArpa, lAula de Música,la radio, en Toca-sons, les sardanes, les exposicions, la biblioteca, el cinema, laforografia, la pintura, el teatre, les fires, els esports i malees altres que en aquestmoment seria difícil d enumerar. Aquest any i amb motiu de la Festa Major, sinaugurara / la 1a, Fase delCentre CultUral Costa i Font; la polivalencia de les seves instal.lacions permetrala ce!ebració deis acres programats que estem segurs que agradaran per la sevavarietat. Des daquesres radles convido els taradellencs i amics a linauguraciÓ ia visitar les instal.iacions i també als acres de la Festa Major. Bona Festa Majar rJ1~ Josep Munmany i Vila 13fl /c d
 25. 25. ~.1 FESTA MAJOR . 2000 --", ,.,"""",..1 SALUTACIÓ ~~I~~ En quant a les infraestructures urbanís-- 4 Taradell és un roble que va creixent i mil- lorant tant en actuacions urbanístiques coro en naves infraestructures. Amb aixo i junta- tiques, podrem veure les properes obres del sector dEI Vapor, que és la part del nucli ment amb la privilegiada situació geografica del roble que quedava per arranjar; la zona i climatica, és logic que Taradell shagi guan- Industrial dEl Vivet, tan important per a la yat el qualificatiu de lloc excel.lent per viure. construcció de naves indústries; els terrenys entre Can Costa i Font i el carrer Ramon POli La nostra Vila sha guanyat un prestigi anomenats Ca lIglesias per a habitatges i que amb el temps ha d alIar enriquint. La aparcaments, així coro la Coma del Reig. millar promoció és disposar de nous i encer- tats projectes. Els qui en aquests moments Un altre treball que s esta portant a terme representem el roble estero compromesos a són les rondes de circumval.lació, que per- realitzar-los i posar-hi tata la il.lusió per saber metran descongestionar el transit del centre utilitzar-Ios adequadament. de la població que cada dia s esta fent m~s difícil i perillós. Durant els dies de la Festa Major, es tara una exposició deIs projectes que hi ha inten- Per mitja daquest llibret, he volgut ter ció de portar a terme i que ens sembla que una petita explicació del recull de projectes són bons per al roble. No dubtem que seran que shan preparat per aquesta ocasió i que, dinteres per als taradellencs i, per aixo, us coro he dit i repeteixo, es radIan veure a convidem perque la visiteu i en participeu, ja l exposició del Centre Cultural Costa i Font, que és bo saber les opinions i suggeriments que us convido a visitar i que es tic segur que que es puguin donar. la trobareu interessant, al mateix temps que us de mano que participeu en els al tres actes Entre els projectes que es presentaran, cal que, coro cada any, han preparat les Entitats destacar-ne alguns coro la Biblioteca, que com- i Comissió de Festes, les quals shan esmer- pletara les instal.lacions previstes del Centre c;atperque gaudim duns dies de convivencia Cultural Costa i Font, ja que la biblioteca actual tant per als vilatants coro visitants. sha fet insuficient per atendre les necessitats deis usuaris; la construcció del nou Institut Bona Festa Major a tothom. tan esperat i que esta previst que les obres es comencin per la tardar. Josep Munmany i Vila Batlle
 26. 26. SalutacióC ada vega da són més les persones que colors, i donant a coneixer el nom de Taradell Cenen un objectiu claroPer exemple, acon- talle a Catalunya com a Iestranger. Pero, si tot seguir una bofia qualitat de vida. Per a canvia, el futbol no és diferent: el gran nombrealgunes persones és imprescindible tot un seguir de jugadors del club i la quantitat de partits quede serveis i activitats mentre que, per a altres, no shan de jugar setmanalment demana disposarés tant important o en saben prescindir. dun espai dacord al temps actual. És ciar que el somni de tot jugador de futbo( seria jugar l:n Tenir un objectiu clac és bo i va lligat al gespa natural, pero sha de ser realista, el mante-temps que vivim. Per aquesta raó és important niment dun camp daquestes característiquesper al municipi disposar de baIles instal.lacions no esta a labast de qualsevol i Taradell no néstalle de serveis (escoles, llar d infants, datenció a una excepció. Alhora lalternativa de la gespala gene gran...) com culturals, esportives i recre- artificial és una boDa solució ja que por supor-atives, amb espais graos on la gene shi sentí bé tar canes partits COfficonvingui sense danysTanti pugui treballar a gust en les nombrases activi- els tecnics consultats com lexperiencia daltresCaesdel nostre roble. clubs aconsellen la gespa artificial ja que, a la lIarga, resulta més economica. LAjuntament i la Taradell ha anat creixent en habitants i també UD Taradell són conscients daquesta necessitatho ha fet amb equipaments: disposem dunes i junts han cercar els recursos per tirar enda-amplies instaHacions per a la gene gran i una valle aquest projecte que ben segur agrairan elsllar dinfants en Ilocs centrics i de bofia comuni- jugadors deis 12 equips del nostre poble.cació que permeten mantenir el contacte entregraos i joves. Molt a prap hi ha els jardins de can És evident que, per obtenir bons resultats,Costa i Font, un lIoc entranyable i a labast de sha de disposar de banes instal.lacions. Pertothom. aquesta raÚ i a mesura de les seves possibili- caes, rAjuntament procura de dotar i millorar els A la sala gran de can Costa i Font s"hi bn la equipaments amb la tlnalitat de tenir unes instal-majoria (ractes durant rol rany. i en especial la lacions dignes pn poder-les gaudir.A la Tgada.Festa .1ajor. La seva infrastructura perl11et posar també és necessari que e/s que utilitzin aques-en escena muntatges complexos, COI11 gran el res instal.Jacions les respectin i tlns i tot proCll-musical "El Baró deis tres Dragons". que inter- fin fer-les créixer amh iJ.lusi6 perqlle formenpretaran la nostra gene per la Festa ,Ylajor.Tot part de la nostra vida dÚria.Iequip sha esmer<;at per ter una obra diterenti divertida. Ben segur que tindr:1 exir. no us la Espero i desitjo que passeu una boDa Festaperdeu. ,Iajor. Fa quatr<: anvs es varen celebrar cls )() ;1I1S jOSEP MUNMANY I VILA [}ood]de la LID Taradell. SÚn 1110lts anys defensan{ els Batlle

×