Pragmàtica i gènere epidíctic           Corpus de Salutacions            de Festa MajorSant Pere de ...
g~             El nostre poble es prepara una vegada             más par a celebrar la Festa Maj...
Salutació   Vulguem o no el poble camina, hl ha Inquletuds, es fan proJectes, hl ha coses; unescomlsslons per aquí, unes...
Una altra vegada podem celebrar la Fes-ta Major del nostre pob.e. En el programaque Vtes. tenen ama, podran veure el con-j...
SALUTACIO      Ha passat Iestiu i amb Iarribada de la tardor, tenim la nostra Festa Major, que,ens disposem a celebr...
La Festa Major  Una Festa que dun any a Ialtre petits i graos esperem amb alegria, percontemplar UDScostums heredats dei...
Salutació.  Un altre any arriba la Festa Major. Un altre any passat, bo per uns,dolent per altres, pero ara arriben uns ...
Salutació   Amb motiu de la Festa Major d en-  guany, vull agrafr des d aquestes pa-.gines a tolo la gent que, any dar...
~             ~~~             ~       ,Salutació  Ja som a la Festa Major. És la Festa qu...
{.SALUTACIÓ         Podrlem, des daqu!, fer un repas a tot el que        ha esdevingut durant /any que hem...
,        SALUT ACIO      La Festa Major                                 """"1 ...
SALUT ACIÓ,.    Quan arribi la Festa Major, faro tres meso.s que el poble de Sant Pere   de Torelló ha donaUa seva c...
SALUTACIÓ Benvolguts Santperencs, De nou ens retrobem a les portes de la nostra Festa Major. El calendarianual marca tot...
SALUTACIÓ Una altra vegada ha arribat la Festa Major. Seran UDS pocs dies de molla aetivitat per a tots.els vilatans, t...
SALUT               ACIÓ De nou ens trobem davant la celebració de la Festa Major,i com a Alcaldede la Vil...
SALUTACIÓ    La   celebraci6 de la Festa Majar em perme! adres=-me  a !ots els vems de San! Pere deTorelló, per prim...
AMICS         DE LES FESTES   P   er primera vegada. els "Amles de les Festes" ens adrecem a vosaItres. san...
SALUTACIÓ                            Aquesta                          ...
AMICS DE LES                       donaven ullades inquisidor es i avides, i unes         ...
-                SALUTACIO  Estimats santperencs i santperenques,                    ...
~ IIIIIIU     i~                           Pero no hem doblidar que el progrés i el     ...
fE5TA   ~      95                          LLIND A    El pas del temps ens porta de n...
f                          JHV                           ><      ...
,¡/":;:,,                        lI~- ,!¡                        .~.r~-~; ...
LLI N DA           De nou arriba els dies de la celebració   mentsserveis que ens permetin a tots viure    ...
I       de  torelló                             fESTAmalor              ...
I       l1liIm       de  torelló                           1111         PE...
SalutacióÉs par a mi una doble satisfacció adrec;:ar-vosla salutació del present pro-grama de Festa Major. Primer, parque ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fm Sant Pere de Torello_sd-1999

373 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Sant Pere de Torello_sd-1999

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorSant Pere de Torelló (?-1999)Contingut: 10 salutacions sense data i de 1987 fins 1999 Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. g~ El nostre poble es prepara una vegada más par a celebrar la Festa Major. Procurem que nlngú deixl de participar del golg que ens anima I unlts passarem uns días IIlures de les preocupaclons quotldlanes. Joves i grans hem de procurar que aquesta es mantlngul par molts anys i tots hem de tenir un afany de supera- ció parque aquest lIegat deis avantpas- sats poguem oferlr-Io a les generaclons futuras. Amb la salutacló mes cordial, tots els membres de la Comlssló de Festes us desitgem. 1rdiy 1ruúa ~! !Ala anuncianta, col.laboradors i vilatans, queamb la seva ajuda económica o personal hantet possible celebrar una vegada más la FestaMajor del nostre poble.A tots, moltes gracies. AJUNT AMENT 1 COMISSIO DE FESTES MUNICIP ALS
 3. 3. Salutació Vulguem o no el poble camina, hl ha Inquletuds, es fan proJectes, hl ha coses; unescomlsslons per aquí, unes Juntes per alla, el cas és que més o menys es fa felna. Felna deslnteressada que és la que d6na més gust si es fa per un determlnat fl, I perara el fl és el poble. Aquesta Comlssl6 Municipal de festes, també a base de moltes hores perdudes I sacrl.flcades, I que no tenlm en compte perque sabem que van destlnades per aquest fl, va tlrantendavant en contra temps o sensa, la Festa Majorde cada any. Per aquest motlu redoblant els nostres esfor.;os procurem presentar-vos el programadactes a celebrar agraint la vostra col.laboracI6, la que si nosaltres tlrem endevant, hemde reconelxer que també és gritcles a vosaltres Ja que per si sois tampoc faríem res. Hem projectat aquest any estrenar una geganls, dones hem de ser consclenls, de queanimen molt les festes populars, I en aquest camí ens quedavem enrera I vulguem o no te-nlm que posar tolsl esforQ necessarl perque el poble estlgul a laltura que, tols desltgem. Des d aqUE!Sta pagina Invttem tothom ala actea programals, esperant que la vostra pre-sencia ompU dalegrla I bulllcl les nostres places I carrera demanant-vos al matelx temps queno hl regategeu cap mena desforQ moral I material, doncs entre. tols ho farem tot perquela festa perdurl. I al Iniciar-se el prelucH de la Festa, I la Cobla Interpretl la Sardana,.1 el so de la teno-ra escampl ala quatre venta les "otea alegres de fa nostra dansa I les mana senllacln for-mant la rodona, símbol de convivencia, amlstat I germanor, saplguem Identificar-nos ambel que alxo representa I oblldant odia I rencors, sense dlstlncl6 de classés ni dldees, ss-plguem col. laborar aportant el nostra gra de sorra a la mesura de les nostres posslbllltals,en lotes les Inlclatlves" actlvltats que es desenrrotllln en el poble sigui el que sigui el queles promou, sempre les matelxes, repercutelxln en bé del servel de la comunltat. A lols els forastera, amlcs I famlllars que ens visiten I acompanyen amb motlu de celebrarla Festa Gran, perque saben de Ihospltalltat I generosltat de la gent daquesta terra; una -cor-dial benvlnguda. I ala anunclants I col.laboradors I a vosaltres Santperencs, els que ho sou per dret pro-pl per haver nascut aqu¡ I a~s que vinguts daltres terres formen part també daquesta granfamilia Santperenca, el testimonl del nostre agraiment, la que amb la vostra aportacl6 I aJu-da sigui economlca o personal ha estat possible celebrar una vegada més la Festa Tradi-cional del nostre poble. A tols, moltes gracles I FellQ Festa Major. Aluntament I Comlssl6 Municipal de Festes
 4. 4. Una altra vegada podem celebrar la Fes-ta Major del nostre pob.e. En el programaque Vtes. tenen ama, podran veure el con-junt dactes i esdeveniments que es feranaquests dies; donem des daquí les gracies atots els qui, amb la seva ajuda, hi han coJ./a-borat: Comissió de Festes, Ajuntament, i elsG.E.T.S. Passeu un bona Festa Major! Aquest ésel desig deIs santperencs.
 5. 5. SALUTACIO Ha passat Iestiu i amb Iarribada de la tardor, tenim la nostra Festa Major, que,ens disposem a celebrar-la, poc més o menys coro cada any, pero sempre, si hi cap, amb mésesplendor. I coro de costum, des daquest lIoc, ja reservat per aixo, donem a tots les bones restes,desitjant que tothom pugui celebrar-les el millor possible, amb salut, alegria i boDaavinen~a. 1dit aixo, es podría fer un repas de les millores que ha fet el poble durant Iany i quatre mesos queestero a l Ajuntament, pero coro que totes les obres retes són ala vista de tots, creiem que no calesmentar-Ies, més aviat cal pensar en les que shan de fer en el futur, que són moltes, i que poc apoc, pero sense parar, anirem fent, si a Déu plau. Lany passat, anunciavem que la Casa de laVila, seria una de les primeres coses que faríem i encara no sha pogut comen~ar, perque ladocumentació oficial es fa esperar, pero ara podem dir que esperem disposar-ne dintre de poc iper tant ja podrem comen~ar Iobra tot seguit. I sobre aquesta obra, hem de dir que donarem una completa informació del projecte i deispressupostos presentats i del que pensa l Ajuntament. Aixo es rara dintre de pocs dies, amb unareunió coro sha fet altres vegades, on sempre hem donat el maxim dinformació i contestat a lespreguntes que shan feto CRITICA: Sen fa molta de totes les coses que fa lAjuntament; Iacceptem i fans i totIagraim, perque la crítica sempr.eajuda a fer més bé les coses i és molt profitosa quan aquesta éspositiva. Quan de qualsevol Entitat o Ajuntament sen parla molt, és que esta molt viu i fa coses;al contrari, quan no es fa res ningú en parla, pero és perque és cosa morta. Per tant, coro hem ditabans, acceptem i celebrem la crítica perque ens ajuda a posar més interes en les coses i a fer-Iesmés bé. . Hi ha en projecte, Iarranjar alguns carrers coro són el de Josep Badrena i Doctor Casas (elfinal de cada carrer). Sembla que aixo poi ser la primera cosa que farero i anirem seguint pertotes aquelles obres que sembla que convenen més. Seria molt positiu que l Ajuntament rebés iniciatives i propostes de coses necessaries, aixoens facilitaría la labor. Cal que tots posem el nostre esfor~, perque.la població vagi millorant.Tots hem de sentir les coses públiques coro a nostres perque ho són. Hem de voler queel poble deSant Pere no es quedi endarrera els altres, ho lograrem si tots fem alguna cosa. Els santperencshem demostrat en moltes ocasions, que estimem el nostre poble i que quan es tracta denaltir-Iotots ens sabem posar dacord. Una forma destimar és fer sacrifici per HIloque sestima, pertantdisposem-nos tots a fer quelcom pel progrés de la nostra localitat. Una de les coses més efectivesque podem fer en profit de tots, és acceptar i pagar amb gentilesa els impostos de l Ajuntament,que prOCuraremsempre que no siguin massa crescuts i heu de saber que sempre serveixen percoses que són de tots. 1 res més, disposem-nos a celebrar la resta del nostre Patró Sant Severí honorant-Io coro abons santperencs. Us deSitja bones restes el vostre Batlle
 6. 6. La Festa Major Una Festa que dun any a Ialtre petits i graos esperem amb alegria, percontemplar UDScostums heredats deis nostres avantpassats, típiques enquant són els aspectes deIs trons i carretilles, que UDS abans ja fan acte diesde presencia anunciant la Festa, la FESTA MAJOR. Deixem dones per UDSdies aquests afeixugants treballs que durant Ianyhem de soportar i atenguem UDSactes d esbargiment, que la Comissió deFestes ens ha preparat, organitzant UDS programes culturals i recreatius quemés o menys poden ser de l agrat de tots. Per altra part podem dir que durant aquest temps shan portat a termealguns projectes dinteres ciutada, em refereixo a la construcció de la Casade la Vila i a IElectrificació de La Vola, obres molt esperades pera tothom ique si a Déu plau inaugurarem el dia 27. ~ATOTS VOS nI ESPEREM", així com també dirigents del nostreGovecn de la Generalitat de Catalunya, que estafan entre nosaltres, perapoder admirar aquestes graos obres. LEdifici de la Casa de la Vila, constara deIs següents departaments: els,baixos seran destinats a Dispensari, la primera planta a Oficines Munici-pals, un departament sera destinat a lOficina Comercialitzadora per a laTorneria i la segona planta estara destinada: una part a la BibliotecaMunicipal, que no fa molt ha estat concedida per la Generalitat, amb unvolum de 2.000 lIibres. Les altres dependencies seran destinades a arxiu. En quant a IElectrificació de Sant Andreu de la Yola, no cal sinódesitjar a totes les famílies que viDeoen aquell terme, puguin disfrutar-Dedurantlmolts anys i aquesta millora sigui per augmentar els habitants i no ladespoblació. NO VES PERSPECTIVES DALTRES OBRES QUE TENIM ENPROJECTE, que més endavant posarem en coneixement del poble permitja del butlletí que pensem editar a partir del mes de setembre. Res més de moment, preparem-nos a rebre bé aquesta Festa Major ambsalut i alegria i boDa taula, aixo vos ho desitja El vostre Batlle i el seu Consistori
 7. 7. Salutació. Un altre any arriba la Festa Major. Un altre any passat, bo per uns,dolent per altres, pero ara arriben uns dies que hom no hi pensa paso Uns dies .on tothom fa la mateixa gresca, participa a es mateixes coses, comparteixla mateixa alegria. El vostre Ajuntament vol participar i compartir amb vosaltres aquestsdies de Festa i amb tal motiu té el plaer d oferir a tots els santperencs la novaBiblioteca Municipal recentment inaugurada. Esperem que pugui ser un l/ocdesplai,estudi i lecturaper a torso .. Esperem que lesfestes i els acres organitzais per la Comissió de Festesajudin a passar uns dies distrets, uns dies dalegria, que ens ompíindoptimisme per poder emprendre les nostres rasques amb més ganes. És desig de /Ajuntament que en aquesta Festa Major denguany lanostra Vi/a sompli deIs crits i de les rial/es deIs nostres infants i del bon .humor deIs més grans. Bona Festa Majo,! ... Lti/calde r4 a~ : . . Joan Camps Tolosa t ( .¡ , ) .
 8. 8. Salutació Amb motiu de la Festa Major d en- guany, vull agrafr des d aquestes pa-.gines a tolo la gent que, any darrera any, fa possible lorganització de les nostres festes. També voldria que aquestes diadesfossin un lla{:damis- tal entre tots els Santperencs i que aju- dessin a estabUr una convivencia més forta entre tots nosaltres. Bona Festa Major! ~ G~:~ Joan Camps, Batlle al
 9. 9. ~ ~~~ ~ ,Salutació Ja som a la Festa Major. És la Festa que ensfa reviure la infantesa amb música i gatzara. Ésllar i comunitat, mirar amb serenar lesdevenir. Cal pero, no restar mai inactius, el poble ne-cessita lempenta duna aspiració que el porti asuperar-se en tots sentits. Sense aquesta vocacióels pobles moren. Res pitjor per la supervivenciaque la inactivitat. En canvi, lactivitat ininterrom-puda ens porta al cim, al just premio Dic aixo, perque cree que Sant Pere, té les con-dicions riecessaries,l empenta necessariaper a durel poble a un millorament constant, i ho ha de-mostrar nioltes vegades, ho demostra diAriament. EIs Santperencs, ho hem de dir amb orgull, hemsabut cobrir les necessitats que ens permeten con-viure amb la satisfacció del deure acomplert. Quecada any, i que siguin molts, puguem celebrar lanostra Festa Major amb tants bons auguris. BONA FESTA MAJOR! . ~"1 LAlcalde, Joan Camps fA q8~ 7 , ... . -. ./
 10. 10. {.SALUTACIÓ Podrlem, des daqu!, fer un repas a tot el que ha esdevingut durant /any que hem passat. No crec; pero, que aixo sigui del tot oportú. Cal, de totes maneres, que amb motiu de la nostra Festa gra(7" amas de /optimisme necessariper apo- fem der encarar amb naves ganes el nou any que " sacosta. " Aixo no sera gens difIcil, ja que és costum a , Saht Pere que la Festa Majarsigui cada cap més I/uiaa i amb més.col.laboració per part detots no- saltres, pel que la Festa és, més que mal, de torso En /esperam;:a de que serveixi dajut a mil/orar la bona convivencia existent entre tots, no em res- ta més que desitjar-vos una molt bona Festa Major. LrALCALDE j~B57: .J
 11. 11. , SALUT ACIO La Festa Major """"1 Després de Iestiu, quan sembla que de nou tot torna al seu ritme habitual, surtun petit pero importantíssim parentesi que ens permet deixarenrera les preocupa-cions, les presses i la monotonia que mica a mica ens porta a la tardor. La Festa Major, suposa quekom més que un conjunt dacÜvitats desbarjo.En la culminació dun trebalI en el que han participat nombroses persones ambla il.lusió doferir un bon programa a tots els velos. La recuperació deIs actes tradicionals torna a ésser la nota predominant. La vida deis pobles no es fa tan soIs mirant endavant. Cal aprendre del passat,corregir les errades i conservar coro si ros dor alIo que millor defineix la nostraforma désser, el nostre caracter. Per aixo, conservar les nostres restes, les nos-tres tradicions, és, en aquest sentit una bona manera dentendre i fer el futuro Que la Festa Major, sigui la resta de tot Sant Pere, que la visquem amb fon;aintensitat. Així. Tal coro som. ... ..., L ALCALDE l~q8;? . .. J Joan Camps i Tolosa ~
 12. 12. SALUT ACIÓ,. Quan arribi la Festa Major, faro tres meso.s que el poble de Sant Pere de Torelló ha donaUa seva confianra a lactua(Ajuntament. Permeteu.-nos, dones, que aprofitem l~oportunitat que el programa de la Festa Major ens (lona, Per fer un petit balanr del que ha estat la gestio denguany. Som cons- cients de que també hem désser mereixedors de crítiques i objeccions, ja que com a humans cometem errors i només té loportunitat dequivocar-se qui fa alguna cosa. No obstant, la indubtable importancia que les dotacions de serveis i in- fraestructura tenen per la qua~itat de vida deis ciutadans, el més important sempre sera el contingut de solidaritat i humanisme que cadascú de nosal- tres posa amb les seves actuacions, Sant Pere de Torelló, és un poble treba- llador, que té consciencia de les seves possibilitats, i sobra sortir endavant i es superaran els problemes que se li plantegin. Aquest equip té clara cons- ciencia que representa un gran poble i que aquest mereix tot el nostre esforr i sacrificio Res més, amb aixi>ens acomiadem desitjant-vos una bono Festa Major i dient-vos que tots i cadascun de nosa/tres continuarem treballant pel nos- trepoble. . L Ajunta:ment de Sant Pere de Torelló convida a tots els ciutadans a la celebraci6de la Festa Gran i a compartir els actes que la Comissió de Festes ha programat per aquesta Festa Major de 1987. ... LALCALDE : ~ ..h. .. I Joan Camps i Tolosa L~ . " !.J
 13. 13. SALUTACIÓ Benvolguts Santperencs, De nou ens retrobem a les portes de la nostra Festa Major. El calendarianual marca tot un seguit de testes pero la més assenyalada per la nostrapoblació, tant pel que representa com per la mateixa celebració, és la nostraFesta Gran. Sant Pere potser per la seva situació geogratica, per la seva tradició opel mateix taranna deis santperencs és conegut arreu per un poble orgullósi gelós de la seva identitat. Identitat que és en aquests dies de testa que prenun relleu més profund i huma; és amb motiu daquests dies de celebracióque santperencs no residents habitualment aquí retornen per estar amb laseva familia i conciutadans, i pels mateixos santperencs serveixen tambéaquests dies per a mantenir unes relacions més estretes i cordials. És des daquesta perspectiva de lAjuntament que encapc;álo, mantenir imillorar, en el que les nostres possibilitats ens permeten, una testa participa-tiva i variada que aculli tota la diversitat de gustos i preferlmcies i que facide la nostra testa, i aquesta és la meva voluntat més sincera, la testa de totsBIs santperencs. No em resta res més que desitjar-vos una agradable i felic; Festa Major. L ~L CAL DE ~1 q ~:~7
 14. 14. SALUTACIÓ Una altra vegada ha arribat la Festa Major. Seran UDS pocs dies de molla aetivitat per a tots.els vilatans, tant per laparticipació als nombrases fletes, com per a rebre els familiars i amics,que tradicionalment cada any vénen a la Festa Major. La nostra Vila, va superant any darrera any mancances molt greus,com la de l Abastament d aigua, carrers i aetivitats culturals, etc., agraeixoa tots el suport a la realització de dites obres, que comporten un esfor<;:econbmic i malta paciencia als vei"ns. Encara falten melles millares més, és voluntat daquest Ajuntamentla seva realització, sobretot, la construcció de la Piscina Municipal. laResidencia per a la gent gran, la Urbanització de carrers, la potenciaciódel mónEscolar, la recerca de recursos per a la tomeria de fusta, etc. Seguint amb la línia deIs anys passats, la nostra Vila sobresortira mésferma, i més ben dotada, que fara, que cada dia, cada any, els Santperencs,puguin viure-hi millar. Des daquí agraeixo la visita del Molt Honorable President de la Genera-litat, Sr. Jordi Pujol i Soley, en la diada de la Fira de Sant Sebastia, en laqual, a més dinaugurar el Dispensari Municipal, va poder veure partde la Vila i encoratjar-se a lotes les persones representants de les Entitatsi seetors de la Vila, a treballar per Sant Pele de Torelló. En aquesta Festa Major, tindrem loportunitat de celebrar la inauguracióde les obres dampliació de la Biblioteca Municipal «LESQUELLER» essentuna important fila cultural que saconsegueix. Esperant que els dies de la Festa Major siguin molí bons per a petitsi grans. «Bona Festa MajO!).. LALCALDE [~~d i1 .... lOAN CAMPS i TOLOSA
 15. 15. SALUT ACIÓ De nou ens trobem davant la celebració de la Festa Major,i com a Alcaldede la Vila,des de Iencap~alament del programa de testes, tinc el goig desaludar-vosben cordialment i de desitjar-vos que passeu uns bons dies des-barjo i dalegria. Ésevident que en els temps recents els medís i circumstancies de diversióhan canviat profundament. Actualment, amb els nous mitjans de comunica-ció, informació i transport, tenim el divertiment al nostre abast en tot mo-ment, no cal esperar a les testes de cada any per a divertir-se.Laven~socialha posat ellleure a la nostra disposició.Malgrat tot, cal tenir ben present quela Festa Majorsignificamolt més que una simple organització local,delagres-ca, perque, en primer lIoc,constitueix una testa no purament individualsinóde lacoLlectivitat.i en segon lIoc,perque constitueix unes jornades de convi-vencia i damistat. LaFesta Majorés la testa gran del Doble.És la testa del conjunt dentitatsi de veinsde la localitat. Caltambé destacar que la Festa Majorés una maní-festació de la identitat i tradicions del Doble,i en aquest sentit contribueixa consolidarel sentiment de comunitat, de pertinen~a a una coLlectivitatde-finida i diferenciada de les veines. És una forma dexpressió de la vitalitat ide la forma désser de la gent daquest petit país que és el nostre Doble,elqua!,per cert, hem destimar en primer lIoc,abans que a daltres nivellsgeo-grafics.LaFesta Majorens ajuda a apreciar el nostre Doble,la seva gent i tra-dició.per aixó hem dafavorir i impulsar el desplegament de la Festa, i de capmanera no hem de defugir de participar-hi en els seus actes, als quals cal invi-tar els amics i parents. Entre tots hem de fer unes festes curulles de germa-nor i alegria. Desdaquesta breu Sí;lIutació cal que us parli de les obres desplegades nopel municipi,perque tots els santperencs les veieu i viviucada dia.Valdríano-més fer referencia a la recent inauguració de les obres de restauració del San-tuaride la M.O. e Bellmunt;han estat unes obres lIarguesicostases que amb dtenacitat sha assolit portar a terme. Agraeixo des daquí a totes les institu-cions,entitats i persones que han contribuit a realitzar aquesta gran obra dela que tots els santperencs nhem destar orgullosos. per altra banda, nomésem resta manifestar-vosel meu convenciment que a Sant Pere, a no tardar,assolirem importants obres i millares. Hoaconseguirem si seguim treballantamb fe en el futuro Ennom propi ¡deis integrants de la Corporació Municipal,us desitjo una bo-na Festa Major. Visca la Festa Major! LO ALCALDE l qq¡j1 ... JOAN CAMPS I TOLOSA
 16. 16. SALUTACIÓ La celebraci6 de la Festa Majar em perme! adres=-me a !ots els vems de San! Pere deTorelló, per primera vegada, amb el desig més sincer de felicitació. Com va dir el filosof osonenc J. Balmes: "Determinar la forma de Govern més convenientper .a un poble és trabar el mUja de fer concórrer en un punt totes les forces socials, és trabarel centre de gravetat duna gran massa per a posar-la en equilibri". La confianc;a que ens va donar el poble de Sant Per,e a lhora danar a votar, en les passadeseleccions municipals el día 26 de ma1g de 1991, en les quals vam obtenir una amplia majoria,ens pot fer pensar, potser, que hem aconseguit de trabar aquest punt dequilibri, ja que la tascareta per nosaltres ha estat de lagrat de la majoria de santperencs i esperem continuar treballantamb tata la nostra dedicació perque Jot el poble de Sant Pere obtingui les millares necessariesen totes les vertents. Un cap reta aquesta petita reflexió passem ara a parlar del motiu daquesta salutació: LaFesta Major, les restes són unar~alitat important per a la nostra vida, i per a la vida,dels nostrespobles. La vida coneix dos tipus de fUmes idos tipus de temps. Duna banda, hiha el tempsde la vida atrafegada, temps repetitiu, temps de rellotge, temps determinat per a les necessitatsdel treball, del repos, deIs quefers de la casa. Daltra banda, hi ha el temps de la resta: comportaun altre ritme, un altre "temps". En la vida quotidiana els valor s i les aspiracions són viscutsduna manera fragmentaria i fragu. La resta, en canvi, omple abastament. Es com una aportaciódoxigen suplementari que fa possible un ritme de vida més joiós, més espontani, més real. Les restes, encara, són un mome?tt privilegiat per a viure la nostra dimensió comunitaria.Tendeixen a afavorir un apropament dyls membres del poble. , , SoIs em resta esperar que la Festa Major sigui ben joiosa, desig que us trameto de maneracordial en nom propi i de tata la Corporació Municipal. , I LALCALDE ~tq1iJ Ramon Vaqué i Rafart
 17. 17. AMICS DE LES FESTES P er primera vegada. els "Amles de les Festes" ens adrecem a vosaItres. santperenessantperenques. en motiu de la resta gran del poble. la tan anhelada Festa Major. i ho fem amb Iel desig de que els actes preparats per aquesta resta siguin del vostre agrat. En un país treballador com el nostre. els dies de la Festa Major són dies de gloria. dedescans i de trencament amb la rutina de cada día; treball, maldecaps i corredisses esconverteixen en jota. alegria i diversió per a molts. No oblidem. per aixo. que moltes de les restescatalanes tenen en el seu origen una estreta relació amb el treball. basicament amb les accionsde segar i batre. Per aixo podem afirmar que els costums catalana reflecteixen globalmentlanima del nostre poble. Al respecte escriu Vicens-Vives: "A la muntanya sha creat la mentalitatcatalana. No oblidem que flns el segle XIII la muntanya guarda les reserves humanes iespiritual s del país i que els creador s de la nostra personalitat rOTen homes muntanyencs. En.dir Oliba de Vic. ho diem tot: La Seu. Vic. Ripoll. Cuixa. Girona. La muntanya vivía aleshoresesplendidament. Refugi davant els musulmana. les seves valla estaven curulles de gent:esglésies. monestirs. viles. poblets teixien i desteixien la vida de cada día. mentre a lentrada deIscongosts els altívols castells i les place s Cortes. entre les quals cal incloure la humil Barcelonacomtal. defensaven llur seguretat. Durant 3 segles. sthi forma allo millar de que podem lloar-nos actualment: lesperit feiner, el seny, el sentit de continultat, la tradició familiar i laresponsabilitat social". Més enlla. afegeix: "EIs catalans som un poble d~ pagesos. Lesprimitives aportacions de la pagesia tenen un sentit social col.lectiu. valides no soIs per alspropis camperols, sinó per ala homes de vila i ciutat". Perque el poble catala és un pobleoptimista. cordial. expanstu, amant de les celebracions col.lectives i agermanad~s. que no sónaltra cosa que la representació de lesperit catala. Parlant ara daquesta Festa Major. podriem dir que per a nosaltres. "Amies de les Festes".significa linici duna nava singladura. duna nava etapa. en la qual esperemassolir les fites mésalíes perque el poble de Sant reTe gaudeixi de les restes com mal. Ara bé, com tata elscomen9aments. aquest necessitara de lajuda de tothom per a seguir endavant i és per aixo quedegut a la nostra poca experiencia en aquest campo us demanem anticipadament disculpes pelspossibles errors que hi puguin haver. ja que malgrat que shi post un gran esfor9. sempre quedencoses que es podrien haver fet millar; i tanmateix conscients de les nostres limitacions, ja desdara us convidem, no tan soIs a gaudir daquesta Festa Major. sinó també a q~~ ens feu arribartotes les vostres propostes de cara a millorar la Festa Major de lany vinent. ja que com diu ladita: "La pro pera Festa Major comen9a lendema del día que atacaba la present". 1 ara. alegria que és FESTA MAJOR. Amics de les Festes (~ A1°IA)
 18. 18. SALUTACIÓ Aquesta despoblament, també és la lluita contra per la marxa del jovent, per el lluitar contraaixo jara temps que estero promovent la construcció dhabitatges socials que amb preus assequibles i un bon financ;ament permet que eljovent pugui assolir la seva independencia familiar sense necessitat dhaver de marxar del poble. Hem de tenir en compte que no sempre la gent pot triar ellloc on vol viure. Cada día més, lentorn és un privilegi. La sensibilitat de lespai que ens ha denvoltar constitueix un valor que es torna tant preuat coro el metre quadrat o les parets i les finestres que han denquibir ,la nostra vida quotidiana. ., Viure a Sant Pere de Torelló en aquest aspecte, és fer-ho en un lloc de privilegi, ja que només hem de fer un toro per les nostres contrades, per a observar la bellesa natural deIs nostres paratges. (La Grevolosa. el Molí de la Vilabella, La celebració de la Festa Major de lany els retires del Prat de la Vela. Forat Micó, etc.). 1992. em permet tornar-me adrec;ar a tots els Així mateix continuarem amb la tasca deveins de Sant Pere de Torelló. La imatge derallY 1992 passara a la historia coro lany de la portar calefacció a tot el poble, ampliant lail.lusió. el progrés, lactivitat. ta modernització. xarxa de calefacció i millorant la xarxa daigua.la inversió pública, les olimpíades, lExpo de Així coro totes les actuacions necessaries perSevilla, la capitalitat cultural de Madrid. LEstat a enfilar lany 1993 amb una actitud positiva.Espanyol en general i atalunya en particular Intentant desterrar tot pesimisme. És un luxejuguen un paper im¡jortant dins el context que no ens podem permetre en una Europamundial. altament competitiva. Probablement lany 1993 sera un any dur Un cap reta aquesta petita reflexió, soIs emper al nostre país. A partir d:aquesta data ja resta esperar que la Festa Major daquest anyserem totalment europeus. Aquesta certesa 1992 sigui un moment privile~iat per a viure laplanteja un seguit de problemes dacomodació nostra dimensió coro a poble i tots disfrutemde tot tipus i una nava perspectiva de cara al dallo més.futuro Hi haura molts canvis, uns importantsi daltres de necessitat. Desig que us trameto de manera cordial en nom propi i de tata la Corporació Municipal. El nostre país sap tot aixo, i en més o menysgrau sesta preparant per a lescomesa europea. , I L AlcaldeLeconomia tradicional de cada contrada ha de ~) 1J ser estudiada i restructurada de tal maneraque. o bé és totalment competitiva, o bé esta . Q ~ Ramon Vaqué 1 Rafartcomdemnada a desapareixer. PeTIso que totes les indústries existents ala nostra vila no es poden deixar perdre de capmanera; tant de bo poguessin consolidar-se iampliar-se amb altres de naves, amb unaimplantació de diferents sectors ja que així, ladiversificació, faria més difícil que crisis sectorialsi puntuals. afectessin la baila marxa de la vidalocal. Pero lobjectiu maxim de tot poble, ha de serprocurar que les persones en edat laboral, puguinquedar-shi a treballar.
 19. 19. AMICS DE LES donaven ullades inquisidor es i avides, i unes mosses que, pel control existent no es compor- ten com ho tan a les discoteques.FESTES Nosaltres creiem pero que hi ha dhaver-hi lloc per a tothom i és una llastima que per a la resta majar no hi hagi lalegria que pot portar- hi el jovent. Per aixo esteu oberts a totes les iniciatives que portin a que la testa majar sigui la testa majar de la quitxalla, del jovent, deIs adults, i deIs avis, que hi hagin actea per a Per segon any consecutiu, els "Amics de les tothom i per a tots els gustos i que tothom hiFestes", ens adrecem a tata vosaltres convilatans, pugui participar-hi.en motiu de la nostra Festa Major, esperantdantuvi que tot el que hem preparat, sigui de Sense res més a dir-vos.lagI.at, si més no de tata (cosa gairebé impossible),si de la majoria del poble. Molt Bona Festa Major 92! També des daquesta pagina, permeteu-nosque tornem a insistir en una cosa que ja vam AMICS DE LES FESTESesmentar lany passat: el fet de que ens feuarribar totes les vostres propostes per a millorarla Festa Major així com totes les altres testesque es celebren al llarg del calendari anual. Material que tindrem molí en compte alhoradelegir les diferents programacions, ja que lescelebracions colectives són cosa de tata i hemdésser tata els qui hem de decidirdunamaneraoptimista, cordial i expansiva, el que voleu quesiguin els nostres moments de jota, alhoradexpressar la dimensió comunitaria del poble. Les testes majara catalanes shan caracteritzatper tres elements imprescindibles: EIs castells,la Bardana i lenvelat. Aquests tres elements els trobem en la testamajar que aquest any hem preparat. . Parlem pero ara un xic de joven t, la revoluciódeIs transporta i les seves repercusions en lestestes populars. Motos i cotxes permeten unadespla9aments impensables no fa pa~ gairesanys. Podriem pensar que aquesta facilitat pera poder viatjar hauria dhaver permes una mésgran assistencia a les testes majara; "abans" ,els joves as sitien a les testes deIs diferentspobles de la rodalia, deIs pobles velns. ja queshavien daprofitar totes les ocasiona, degut alescassetat de testes. "Ara" gairebé, cada capde setmana es pot escollir entre diverses opcions,es tracta, senzillament dallargar en una minutael viatge. Un altre factor que fa que els joves, noassisteixin a les restes majara del poble i deci-deixin despla9ar-se a un altre lloc, es el fet quea lanar a lenvelat, trobarien les llotges ocupadesper potencials sogres i factiques mares que
 20. 20. - SALUTACIO Estimats santperencs i santperenques, ~De nou em complau adre<;ar-me a tots vosaltres amb motiu de la celebració de la Festa Major, par adesitjar-vos que passeu uns días de joia i alegria, i par a demanar-vos que participeu en tots els actasque sorganitzen.El conjunt de solemnitats amb que a cada 1ila de Catalunya es celebra la testa anual del seu patró, obé una altra circumstancia, constitueixen una expressió viva de la tradició de la ",població, que en capcas no sha de menystenir ni oblidar, malgrat els temps actual s en que tothom disposa dun gran accésa variadas formes doci i de distracció. La Festa Major és molí más que esbarjo i tabola. Són uns díasde confraternitat i dalegria comunitaria, dioS una línia de respecte i continu"itat de les formes isentiments tradicionals. Par altra banda, són testes populars, i aixo vol dir que els protagonistas han deser els veins, els vilatans, no un nombre re(ju"itde persones.Tots nosaltres som usuari~ deis maderos aven<;ossocials i tecnics que taot i télnt ens han acostat elbanastero formes. e Vidahan canviat enprrpeOlent~nels élarrersdecennis.El nostre país i fins i tot Les d .la nostra vila ha experimental una notable transforl1)áció. I a desgrat daquests canvis la Festa Majorcontinua. Aixo és indicatiu de que aporta uns yalors importants que la gent estima i considera. Un..daquests valors és Iesperitfestiu damistat j de companyia, que propícia la satisfacció i joia general pardamunt de la individual. Aixo, entre daltres coses, v~ a significar que durant aquests días hem dedeixar de bandapossiblesdiferenciesi desacord~, i conyiure afavorint la plenitud festiva. Hem de donarexemple de que, superant-nos a nosaltres mateixos, sabem ser soLlícits i plens de Iesmentat esperit. Ianant más lIuny, hauríem dintentar que la concordia de les Festes tos una cosa de lIarga dorada.La nostra vila té un gran dinamisme. Tothom safariya a produir més i. mil.lor. Lactual crisi economice,dabast internacional, ja ens <:;pmeo<;a afectar. Pero, gens doble, ho soportarem. La solució és alIunyana a nosaltres, pero el taranna tena<; i lIuitador del santparenc/ca tara que els danys no siguinintensos i hom hi trobara sortides.Pel cantó municipal, en aquest moment existeix a Sant Pere de Tórelló un ventall dobres públiques,que fa uns anys eran realment impensables, i que es van fent realitat. Podem dir clarament que maicom ara la dedicació i Iesfor<;públic no shavia manifestat de forma tan pelase a la nostra vila. Els fetssón evidents i la realitat és un esclat dactuacions. La terma, rotunda, persistent ¡irrenunciable voluntatdemocratice de la població ha donat lIoc a aquests fruits, deis quals tots nhem destar orgullosos. Sé,deixem de banda aquests aspectes i preparem-nos par a celebrar amb entusiasme i de la manera másdigna la nostra estimada Festa Major.US INVITO A PARTICIPAR A LA FESTA MAJaR.VISCA LA FESTA MAJaR!. L Alcalde Bq~~ Ramon Vaqué i Rafart
 21. 21. ~ IIIIIIU i~ Pero no hem doblidar que el progrés i el benestar social provenen del cultiu de les virtuts humanas. Sovint som intolerants. Sovint no ens tractem com a iguals. Sense adonar-nos del nostre L L I comportament, de les nostres reaccions quotidianes, fins i tot parlem amb lIeugeresa de situacions dinjustícia, concretes pero lIunyanes, que ens serveix la televisió diariament. Realment som tan tolerants com ". ens pensem? La tolerancia és convivencia i civilitat, i Novament ens arriben els grans aquestes són virtuts que cal contruir imoments de celebrar la Festa Major de Sant defensar, que demanen más que el simpleSeverí. "que cadascú faci el que vulgui". Avui es parla molí de tolerancia social. Hi ha manifestacionsSant Pera de Torelló i els seus habitans contra el racisme, campanyes, jornadas,continuen fent coses, i omplint pagines,q~e articles... És bo que així sigui. No ho deixem,traspassen Iambit purament local. pero, "passar de moda". Convertim-ho en.iunaNotícies i fets que demostren que la vila I practica, en una practica arrelaaa en elscontinua progressant, pausadament, amb pas nostres costums, en la nostra vida de cadalent, potser, pero segur i constant. . dia. Incorporem-ho al nostre- patrimoni personal i coLlectiu. Fem de la tolerancia unaLentrada en funcionament de la nava Central manera permanent de viure i de construir laTermica de Cogeneració, única al país; les nostra coLlectivitat. Amb aquest esperit hemnaves promocions dhabitatges de protecció de celebrar la Festa Major.Qficial; la millora de tot el casc antic, amb lafínalització de la fase que ha permes soterrar , I La Festa Major és par celebrar-la i par tots els serveis; la potenciació de lArea compartir-la, par gaudir-Ia amb joia i alegria, l3asica de Salut; la contínua extensió de la per, oblidar -en la mesura possible- els }(arxaqe calefacció; el foment del lIeure i pro~íemes quotidians i la rutina de la vida I~educació,avui ja lligada amb els projectes diaria. rnediambientals de la Riera; la Grevolosa i §ant Nazari de propietat pública; construcció Aprofitem amb plenitud, doncs, aquests días (:[$la primera fase de les obres del colector de testa i alegria al costat deis nostrescfáigües residuals; el foment de la indústria, familiars i els nostres amics. ha permes a Sant Pera de Torelló sortir de En nom de tots els regidors, us desitjo de tot Són tantas i tantas les coses que hem cor una bona Festa Majar! de la Festa Major de Iany passat en de les arees de gestió municipal i de local, fruit de Iesfory de tots plegats, des del seu lIoc i des de la saya 2t~~fl LAlcalde Ramon Vaqué i Rafart
 22. 22. fE5TA ~ 95 LLIND A El pas del temps ens porta de nou, un any más, a poder gaudir de la Festa Major de Sant Severí. Una testa plena diLlusió i de vitalitat. Una testa ben arrelada. Immersos en la joia de la Festa Major, al tinal de Iestiu, el nostre municipi viu de pie la represa de Iactivítat industrial. Aquest any 1.995 ha estat declarat Any Internacional de la tolerancia par les Nacions Unidas, i par aquest motiu hem de ser beLligerants amb la intolerancia i la Festa Major, que és la testa de la partícipació i de la celebració de la comunitat que tormem tots els veins ¡les vaInas de Sant Pera, també té aquest signe de practica contra la intolerancia i dobertura del nostre poble a tots els qui han vingut par treballar i viure en pau.. Sant Pera saterra a tenir más treball i qualitat de vida com ho mostren les millares en tots els camps i la potenciació de la central termica, única del país, amb la contínua expansió de la xarxa de caletacció, les promocions dhabitatges, la-creació de naves indústries, Iacabament del coLlector daigües brutas tins a Torelló, amb la millora del riu Ges ben visible, Iacabament de les obres del casc antíc, ate. Aquest segle XX és el segle del desenvolupament industrial a la nostra vila, donant-se avui, el conjunt de teina, serveis, habitatges i molí bona qualitat de vida. El món en el qual vivim ens posa a vegades unes preves molí dures i aquestes preves consisteixen ) moltscops a compaginari compartirmomentsdalegriaamb momentsde tristesa i dengany;des de la Festa Major, molts Santperenc~ ens han deixat de ter companyia, pels quals demanaríem que tinguessin un record a la nostra memoria. Desitjo que els actas pensats par a aquestes diades de Festa Major, hi contribueixin i servissín parque tots plegats, habitants i visitants, deixin désser espectadors í ens convertim en participants actius. És una Festa Major par a tothom, amb actas par a tetas les edats, par a tots els públics, parque ningú no sen sentí exclos. Des de la Casa de la Vila , i en nom de tots els regidors, Bona Festa Major ! LALCALDE ~ 7q ~1
 23. 23. f JHV >< :J.~ 11( fE5TA ~ 95 , PREGO DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE Any 1.994 Sr. Alcalde, senyores i senyors, amics de Sant Pere: He de confessar que quan el sr. Batlle em va propasar ser el pregonar de la Festa Major denguany a Sant Pera no vaig dubtar ni un instant en donar-li una resposta afirmativa, tot i que avui, 23 de setembre, diade Santa Tecla és la Festa Major del meu poblé} Roda de Ter. No puc amagar la satisfacció que em produeix ser Iencarregat de convidar-vos a viure uns días carregats dactes, de bons vins i bona taula, com correspon als días de Festa Major. Vull comengar par dir-vos, ni que sigui a manera danecdota que malgrat haver nascut a la comarca i haver-hi viscut sempre, segurament sóc de les peques persones que han conegut abans als Santperencs que a Sant Pera, dit aixo sense cap mana dirreverencia ni mala intenció par la meya part sínó sent fidel a la más estricta veritat. Els primers Santperencs, els primers joyas santperencs par ser más exacta, els vaig coneixer a llnstitut de Batxillerat Cirvianum quan vaig arribar-hi ara tara prop de nou anys. De bon comengament em varen suposar una sorpresa molí agradable i aquesta primera impressió sha anal afiangant a mesura que he anal coneixent les successives promocions de nois i noies de Sant Pera que han passat par llnstitut de Torelló. A horas dara gosaria dir que em veig capag de reconeixer els alumnas de Sant Pera no només pel seu cognom, sovint molí característic, sinó principalment pel seu taranna obert i sense complexes, pel seu somriure etern als lIavis, pel seu optimisme quotidia que sencomana i par la seva manera de ter dinamiÓa,i engrescadora que els fa, sovint, motors indispensables de molías de les activitats que realitzem al centre. Cree que no vaíg errat si us dic que ells donen una imatge molí clara de la manera de ser Santperenca. Parque potser a través dells us he arribat a entendre una mica, permeteu-me que us doni un consell: no canvieu mai! . No canvieu mai aquest caracter alegre i divertít que us fa únics a la Vall del Ges, aquesta,~~nera de ser despreocupada pero alhora amatent sempre a les coses que són realment ":ir.portants de la vida: Iamistat, la solidaritat, el companyerisme, la iI.lusió pel treball ben Jet, la II~htatde renovació constant.
 24. 24. ,¡/":;:,, lI~- ,!¡ .~.r~-~; >< FE5TA ~ 9S I encara un altre consell: manteniu sempre ben alt, com heu fet fins ara, el vostre orgull desantperencs, perque, creieu-me, seu vosaltres qui feu gran la vostra vila i és el vostre treball quiIenalteix i, encara més, de vosaltres depen mantenir i ter més gran encara el seu prestigi. Un prestigi que ve dantic, com ho demostra la historia, i que va lIigat a Iartesania de la fusta,una artes~r:1iaque, a poc a poc, ha esdevingut una indústria. que us ha tet coneguts arreu. Ara que Ihome comen9a a reflexionar seriosament sobrel els problemas que afecten al madiambient)i que tothom parla de restablir un equilibri ecologic que estem a punt de perdre, sinó és queIhem perdut malauradament, de restablir-Io die, a partir duna acció medioambiental energica idecidida, justament ara vosaltres, una vegada més, us convertil¡l en els pioners daquesta tasca deregeneració en propasar un projecte global de mediambient que podríem resumir breument en lacreació de Iescola de la natura de la Grevolosa i en projecte par a Iaprofitament de residusmedioambientals, projectes que han merescut Ielogi i el reconeixement de les nostres institucions,el Consell Coma~cal, la Diputació i la Generalitat, i que han fet coneixer el poble de Sant Pera amolts indrets dEuropa. Pero un pregó, amics, no ha de ser només una lIoan9a a les bones maneres de ter dun poble,sinó que és també, per damunt de tal, portic duna gran festa lúdica, la Festa Major. Per aixo us exhorto a que oblideu, encara que sigui només par uns instants, les preocupacionsde cada día i us submergiu en una dinamica de gresca i xerinola, una gresca que a casa vostra ténoms propis i trets diferenciats: les carretilles, els pabordes, la desperta. Són noms magics que defineixen una gran testa, la vostra, que us espera ja des dara amb elsbra90s oberts, abraceu-Ia, gaudiu-Ia, disfruteu-Ia, deixeu-vos portar per Iambient sorollós i festiu,sigueu feli90s, i que el beure anís i el menjar figues, sobretot ara que ja no és privilegi de quintos,us faci bon profit. Amics. VISCA ELS SANTPERENCS. VISCA LA FESTA MAJOR. Antoni Llach.
 25. 25. LLI N DA De nou arriba els dies de la celebració mentsserveis que ens permetin a tots viure i I de la Festa Major, i com a Alcalde tinc el goig més bé. de saludar-vos i desitjar a tots els vilatans ¡ una bono testa. Des daquest encap~alament, aprofito ¡ 1 per demanar-vos la més entusiasta partici- larribada de la Festa Major en honor a pació en tots els actes de la Festa Majar. Sant Severí, patró de la Vila ens porta a un , aplec de tots els Santperencs per gaudir duns Visca la Festa Majar! i dies de gresca i tradició, amb els amics i pa- ~ rents. lALCALDE. ~~ 1:;1} ~ Sant Pere continua avan~ant en el repte i. ~ , "- ~ Ramon Vaqué ; Rafart I de tenir una Vila més ben dotada dequipa.;. 1 ? I . .~ f ÍI IIrt
 26. 26. I de torelló fESTAmalor , SALUTACIO~z:::> ...J ""Í..~~UJQUJUJQ...J«~~ I:~"@Qj"C(ti+J ".¡:¡ x Q) (ti¡¡:: (ti . .t;o o+JDu.. Arriba de nou la FESTA-MAJORi com cada any, tothom es prepara par I tenir un bon ambient de Festa i rebre als convidats. Donem a la Festa Major un aire de retrobament amb tata la gent; que par molías raons varen marxar de Sant Pera. Avui pocs santperencs tenen que marxar de la Vila de Sant Pera, donat que hi han más lIocs de treball, más vivendes par adquirir a preus accessibles i más bons serveis. En mirarSant Pera, avui ens encoratja a continuar amb el treball daquests últims anys, par poder aconseguir más bons equipaments i benestar. Sant Pera ás a más a más de solidari, molí tolerant i aquesta manera dásser fa que es tiriendavant sense pensar en Iodii la intolerancia com sempre hem demostrat la majoria de catalans. Atots els santperencs i santperenques, us desitjo en nom de la Corporació una bona i felic;Festa Major 1997. LALCALDE Ramon Vaqué i Rafart
 27. 27. I l1liIm de torelló 1111 PESteS , gS SALUTA~IO i. , , ..... """,#" r~1 ~ J Un any más arriba la Festa Major que, com sempre, és Ioportunitat par a la convivencia de tothom, sobretot els tamiliars que cada any valen gaudir de la testa más popular. Són dies de música, ball, esports, jocs dintants, sopars ve"inals. Una testa antiga que conserva les seves arrels i costums, pero amb una imaginació i innovació constant, que tan de Sant Pare una vila rica i plural. Són moltsanys de tradició cultural que tan que la nostra testa tingui una torta personalitat, els visitants, Iamistat, el respecte i la diversitat es posen de manitest amb la gran participacióciutadana. " Sant Pera ha demostrat mollas vegades que raspan amb entusiasme a tots els estor90s que es tan par aconseguir un municipi más prosper i amb mollas bones condicions par viure-hi, i així continuemtreballantpar gaudirde millorsinstaLlacionsen Iensenyament,lIocs de treball, abast daigua, sanitat i serveis socials, vivendes socials, cultura i promoció en tots els camps de la vila, com ho demostren les visites contínues de persones del Ganada, Fran9a, ate. Aquest any ens superarem i, par aixo, us convidem a participar en el programa dactes amb convivencia i civisme. Us desitjo en nom de lAjuntament a lotes les santperenques, santperencs i amics una molí bona Festa Major. LALGALDE Ramon Vaqué i Ratart
 28. 28. SalutacióÉs par a mi una doble satisfacció adrec;:ar-vosla salutació del present pro-grama de Festa Major. Primer, parque en aquesta ocasió sha creat unaComissió de Festesoberta a tot el poble, amb la intenció que es puguin dura terma les iniciativas que sorgeixen de la mateixa societat civil santperenca,amb la voluntat que tots en puguem gaudir ¡participar. Segon, parque essentIúltima Festa Major del mil.lenni, se mha ofert la possibilitat dencapc;:alaruna nava etapa dins la vida municipal amb Iobstinació, com la resta de com-panys del Consistori, de servir IIeialment al poble de Sant Per~.És un rapte par a tots que la fasto mejor denguany sigui quelcom "especial",ja que falten peques setmanes par a la fi del segle XX i par arribar al noumil.lenni. Aquest fet genera un cert misticisme: daquí a uns anys, els ciuta-dans davui serem más que mai gent del passat; sobre nosaltres recau,don.cs, la responsabilitat de fer-nos dignes del nostre futuroI ha farem si enca-minem Sant Pera amb il.lusió, amb esperit de creativitat, par tal que les navesgeneracions continu.in mantenint viu el caliu del poble, el sentiment de comu-nitat, de relacions humanas i de participació.Que la fasto serveixi de IIoc de trabada i de convivencia entre els santpe-rencs i les santperenques, com a tradició que tenim arrejada des de Iany 1752, en que els nostres predecessors varen optar par un canvi de patró. lafasto mejor fins aleshores era par Sant Pera. A partir daquesta data va haver-hi un c,anvi ja que el Sant Pare Benet XIV feu donació duna relíguia de SantSeverí:a Mossen Francesc Parés, que la va traslladar a la nostrá vila. I aixova fer arralar, par part de la població, un sentiment dadhesió i entusiasme ala figura de Sant Severí.Doleshores enc;:a Sant Pera ha viscut moments más i menys felic;:os, perosobretot el que ha perdurat ha estat el sentiment didentificació i d arrelamental poble que ens ha vist créixer.Que aquesta voluntat perduri en aquesta fasto mejor, participant en la diver-sitat dactivitats que es fan: des deis balls al Pavelló a la Xarbotada, des delXiringuito al Racó de Bellmunt, Iexposició de fotografía, el Rocodrom, lesSerenates... En definitiva, Iesperit de fasto i de poble.Tan sois em resta agrair-vos la vostra atenció i, en nom meu i de tot elConsistori, desitjar-vos una molt bono Festa Major.Jordi Fcibrega i ColomerAlcalde 1(1(")- I J SALUT AC IÓ

×