Fm Prats de Lluçanès1986-92_annapinedacirera

230 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fm Prats de Lluçanès1986-92_annapinedacirera

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorPrats de Lluçanès (1936-2007) Volum III: Festes de gener i juny dels anys 1986 a 1992 Compilació: Anna Pineda Cirera Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. PHATS DE llU~ANES dies 18, 19,20,21 i 22 de gener GnSTAMAJOH . 1986
 3. 3. SAL UT A CIÓ Aprofitant Iavinentesa de la celebració de la Festa Major, cal ter algunaref/exió sobre un tema que té la seva importancia encara que a vegadespassa forr;a desapercebut. Es tracta de Ianomenada societat civil, expressió que últimament s haposat molt de moda, per destriar una part de la societat duna a/tra s hauriadentendre més apropada als seus sistemes corporatius. No estic massa dacord amb que aixó sigui així, malgrat tot, el problemaque amb aquestes defínicions síntenta explícar, existe/x, és un fet real quees va donant en la nostra societat actual. Perque es presenta una visió corporativista de la societat? Senzi//ament perque cada un deIs seus estaments, no se sol comportarcoherentment amb els valors que defensa o sustenta. Molt al contrari desocietats més avanr;ades que la nostra, on cada grup o estament expressai defensa amb coherencia les seves conviccions socials o ideo/ógiques. Segons es pot deduir, aixó és un problema, en el sentit que manca unaconsciencia col./ectiva, i ben formada, per respondre amb una opinió auto-ritzada als problemes, o afers de caracter general, i que afecten la mateixaestructuració sociológica. Aquest és, a grans trets, el tema. Estendre s seria massa //arg, ara bé,cal destacar el fet que des de les més altes instancies del poder central(aquest és el fea/) es pretén perpetuar una societat f/uixa, sense massacohesió, i molt dominada pels fets banals, daquesta manera la forr;a deIopinió pública resta molt mediatitzada. Solucions clares no hi són, és lógic, les societats actuen i es modifiquenmolt lentament, pero sí que hem destar alerta i no caure en un alineamentesteril a més dineficar;. Tot i aixo, a casa nostra hem de retrobar el camí de sortir-ne daquestasituació, per tant el que cal és que els poders públics, de qualsevol esglaó,facin una política de ter i deixar ter, ja que al meu entendre, la recuperaciódun País; depen de Iesforr; deIs ciutadans, i de la poca intervenció delgovern. A tots una bona Festa Major. EL BATLLE.
 4. 4. -~IIi"-.r 7" ~;"~f;1 " - ""ii.~. -. ~ ""- "";~"i::i)" dies 21, 22, 23, 24 i 25 dejuny 1986 . .1 - ,",." -,- ~- . ~.ij,t>:~~,n 11 ",~.:L""d<~ , ~~~~i?11 - .,!t , a ...- de sant joan i -_: ~ "prats de lI~c;anes
 5. 5. PREÁMBUL La nostra població esta vivint uns anys de cert creixementdemografic, el que ha suposat que actualment hagim arribata uns 2.500 habitants, segons Iúltim cens encara que, obvia-ment, de Jet siguin uns quants més els que viuen i treba//ena Prats. Aixo, logicament, esta relacionat amb un desenvolupa-ment socio-economic fort;a important de la Vi/a, i que incideixen la majoria de sectors industrials i comercials de la loca/itat. Per tant, el poble té una vita/itat i un ambient molt dife-rent danys enTera (com la majoria recordareu) i que sha deconsiderar avui per avui positiu en molts aspectes. A vegades també cal fer alguna reflexió i pensar perqueaixo és així, tenint en compte que estem inserits en un contexteconomic-social de tipus general més deprimit que el nostrenive// local. Al marge daquestes reflexions, que serien molt //oflguesdexp/icar, cal dir que la nostra societat actual /i manca for~a/optimisme, Iesperit de superació i creació, la so/idaritat...entre altres qüestions. Pero en el nostre poble aquestes man-cances no són tan acusades, i podem sentir-nos una miquetacontents, de momento Aquest any, aquestes diades de Sant Joan i els Elois seranorganitzades per una Comissió de Veins, que valen potenciarles festes i celebracions, junt amb altres Associacions, perdonar més re//eu i vistositat. EL HATLLE
 6. 6. PRATSDE LLUCANES -. ~. . DIES 18, 21, 22, 23, 24 i 25 DE GENER DE 1987FESTA MAJO R
 7. 7. , SALUTACIO Molt sovint es parla de la societat dellIeure com un fet irreversible i relativamentproper. Cree que és un fet que, encara quesigl,Ji lentament, ens acostem cada vegadamás a una situació en que la mateixaracionalització del temps laboral tara quecada vegada quedi más temps lIiure per aIindividu, i aixó cal atribuir-ha, principal-ment, a lespwfundes- tr:al1sformacionstec~nológiques que es produeixen de formaconstant i rapida en la societat actual. A vegades, repassant les enquestes quees tan sobre el tema del lIeure, i que espubliquen en els mitjans de comunicació,hom s adona que els resultats són fon;:adecebedors perque molí temps Iliure ses-mer<;:a inútilment. És important sensibilitzar-se sobre laqüestió del lIeure i estudiar la problematicade les testes, inclosa la Festa Major dunpoble, i reconduir-Ies cap a un pla másdinamic i festiu. Tenim tots plegats un repte que és el detreballar conscientment en el ventall d op-cions que ofereix el temps IHure: des de lacultura o els esports, fins levolució de latercera edat, etc. i aprofitar-ne totes lesconseqüencies per aprofundir les nostresarrels, alhora que ens projectem tots per unfutur millar. A tots, bona resta Major. EL BATLLE
 8. 8. ~$St$S 1)$ S~t JO~1C1J1tS~S 1>~V; ~~OlS ~ats de (1 nl 26,.26, 1)eS z1.. Z". ~ .
 9. 9. SALUTACIO Amb un aire rejovenit, per no dir-ne nou, tots els pradencs ens preparem per celebrar les testes de Sant Joan i EIs Elois, tan plenes de regust popular i unides a la tradició ancestral del nosLre roble. Enguany i. seguint - el caire dimpulsar el maxim la participació de tothom, la Comissió de Velns encarregada de lorganització de les testes, ha programat una colla dactes, molt dells al carrer, per acabar de revitalitzar el seu desen- volupament. Fent ús de lesperit de joia que niua en el taranna deIs vilatans i acompanyada de la proverbial hospitalitat tantes vegades demostrada, volem donar la benvinguda a tots els forasters per així tots junts poder gaudir dunes bones diades desbargiment. EL BATLLE
 10. 10. f€S& ~ : M~JOR TC .t<; :de sp.J{f 1988 1 jPRATSDE -LLU CAN ES .21,22,23 i 24 DE GENER
 11. 11. Salutació Permeteu-me aquestes senzilles reflexions historiques, ja que durant /any 1988, que totjust hem encetat, es celebrara el Mil.lenari de Catalunya. Gairebé podríem dir que hi ha coincidimcies amb diversos aspectes de lanostra historia local i també de la Festa Majar,com expressió festiva i cultural de la vi/a.Era pels voltants de /any 98§], quan el nost((3!país patia grans estralls socials. Aquests erendeguts a les contínues disputes entre lesdiferents torees, les quals volien obtenir oconservar la sobirania de les terres quenosaltres avui habitem.Un home, el Comte Borrell ajudat per moltsdaltres, va comenr;:arla tasca danarconformant una manera désser, un conjunt defets, que van ter sorgir un esperit nacional perser un país sobiriJ.El 1988 ve a sumar-se com anella a la Ilargacadena de la nostra historia, en més o menysintensitat, segons els nos tres afanys col.lectiuscom a poble. Per tot aixo cal que sovint enspreguntem: Que puc ter jo per Prats? Que pucter pel meu país? A tothom molt bona Festa Majar EL BA TLLE
 12. 12. Salutació Permeteu-me aquestes senzilles reflexions historiques, ja que durant /any 1988, que totjust hem encetat, es celebrara el Mil.lenari de Catalunya. Gairebé podríem dir que hi ha coincidimcies amb diversos aspectes de lanostra historia local i també de la Festa Major,com expressió festiva i cultural de la vHa.Era pels voltants de /any 988, quan ell7ostr:epaís patia grans estralls socials. Aquests erendeguts a les contínues disputes entre lesdiferents torees, les quals volien obtenir oconservar la sobirania de les terres quenosaltres avui habitem.Un home, el Comte Borrell ajudat per moltsdaltres, va comem;:arla tasca danarconformant una manera désser, un conjunt defets, que van ter sorgir un esperit nacional perser un país sobiriJ.El 1988 ve a sumar-se com anella a la Ilargacadena de la nostra historia, en més o menysintensitat, segons els nostres afanys col.lectiuscom a poble. Per tot aixo cal que sovint enspreguntem: Que puc ter jo per Prats? Que pucter pel meu país? A tothom molt bona Festa Major EL BA TLLE
 13. 13. SALUT ACIÓ En aquestes festes de Sant Joan i deIs Elois d enguany,organitzades amb malta cura per la Comissió de Festes i sempretan plenes de celebracions de tata classe i a mesura de tothom, valla pena de ressaltar ifer uns breus comentaris sobre la inauguraciódel Casal del Jovent. Aquest Casal, situat a la primera planta de l antic hospital, téper objecte principal enriquir la vida cultural i humana del joventde la nostra població i posar al seu abast un lloc de reunió i esbarjoadient. Tanmateix hem désser conscients que tenir un localdaquestescaracterístiques només és un ras endavant per anar consolidantuna trajectOriatan necessaria com és la potenciació de lacciójuvenil. Tota política encaminada a millorar aquestcamp, apart de tenir -un marc d actuació i disponibilitats economiques, lógicamentnecessita lapQrtació humana. Aixo a nivelllocal ho poden fer lespersones disposades a treballar en l ambient de la joventut que ésmolt ampli, des de l excursionisme, ellleure, la cultura, etc., finsa pregonar actituds solidaries i comprensives envers la societat i laseva problematica, que naturalment afectin més directament alsjoves. Des d aquí aprofitem l avinentesa per suggerir a tothom queestigui interessat en el tema, que hi treballi de valent, i als qui jaho fan a través d associacions, que redoblin els seus esforf;os, doncssi em permeteu citaré aquella frase que diu que el jovent d avui ésla societat del dema i depen de tots nosaltres,i principalment deIspares, el conformar una joventut educada, sana, solidaria ioptimista. Acabaré aquesta salutació amb el desig que aquest Casal delJovent sigui linici del retrobament de naves il.lusions per tirarendavant nous objectius, i que aquestes festes propiciin el marc mésadequat perque es puguin fer realitat aquests desitjos. Que tots elspradencs tingueu unes molt bones festes de Sant Joan i deIs Elois. El batlle Ramon Vall i Ciuró
 14. 14. FESTAMAJODESANTVICENC 1989PRATSDE - ~~-,LLU CAN ES .~ . ~L-15, 21, 22 i 23 DE GENER
 15. 15. SalutacióLa Festa Major, com a essilncia i patrimoni de la culturapopular. ens por plantejar cada any nous conceptes sobretemes locals de la nostra historia. Aquesta, a part derepresentar els fets més rellevants que shan succeft encada poble s ha de considerar com a genetica de tots elsPai"sos.Actualment vivim en una epoca plena de celebracions ieftmerides historiques de tot tipus: Cal recordar que acasa nostra ftstegem el Mil.lenari de Catalunya com anació i com a poble. Els nostres vefns del Nord estanpreparant amb gran esplendor el bicentenari deis granscanvis socials i el naixement deIs estats moderns,esdevingut [any 1789.Enguany faro. 275 anys que Prats va ésser incendiar perprimera vegada, el 5 de ftbrer del 1714. Només lacelebració i recordan(:a daquest feto és una fila perquereemprenguem el camí ja comen(:at de recuperar iaprofundir la nostra historia com a poble i com a cel.lulaintegradora i pujant de la comunitat naciona¡del nostrepaís.L Ajuntament ha empres una tasca de recerca i conserva-fió de tot tipus de material historic, per tal de conservarel patrimoni local i alhora ftr- ne una divulgació el maximdextensa possible. Cal tenir en compre que, fa pocs dies,es va inaugurar la col.lecció «Les Tres Fonts» i, amb ella,el primer llibre de la mateixa, reftrent a la historia delnostre poble, responent duna manera molt clara a totsaquests projectes.Des daquesta salutació de la Festa Major i, aprofitant[entrada del nou any, tot just comen(:at, volem convidartothom a treballar en aquests temes dhistoria, folklore,patrimoni artístic, etc., per tal daconseguir que lesgeneracions més joves s engresquin en la tasca deconservar i mil/orar el nostre patrimoni cultural. L ALCALD E
 16. 16. ,:-i~fE~TE~ DE ~ANT JOAN1ELOI~ 1~~~ "-PRATSDE LLU<;ANES
 17. 17. ~ ALlITACl S Larribadade Iestiu ensporta altra vegada O a celebrarlesnostrestestesi tradicionscoroa poble incrustaten una manerade ter i de coI)viure. Cal que totsplegatsnanalitzem sentit" Iesperit, n el el i e momentactual. Ésevidentque elsorígensde ter testaesperdenen la tascarde la historia.Malgrataixo,sabe que m antigamenta testaera unafita que caliaassoliri que l sobresortia la monotoníadeisdiesde treball. deAra bé, no toteslestestestenienla mateixaimportancia: en destacava una, dentrelesaltres, considerada especial: m refereixoa la FestaMajar. eEn aquestmomentexisteixencarala FestaMajara cada poblei, en el nostrecas,en remarquemdues: la dHiverni la dEstiu, explicades el fet de la formaciódel paíscoroa tal, p arrande la Pagesia. En Iactualitatorientació a unasocietat oci i de I cap d canguroenspodríaportarcap a una definjció de lestesteslocal enteses s coro a quelcomrutinari,i aixo seriaun fet greu:la festano pot éssersolamentun programadacíesméso menysdens,sinóun desigde participació lesganesde celebrar-la, i ambla coLlaboració Iamistat e tots elsvilatans i d i convidats. RAMON VALL i CIURÓ El Batlle
 18. 18. : FESTAMAJOR:i DE ~ANTVICENCl~~ij :¡i . ..~//W~.I .. .. ... ,.>.. .$>.. .. ¡ .... PRATSDE LLU~ANES 20, 21 i 22 DE GENER
 19. 19. *************************** Ó SALUTACI Amb la inauguració, enguany, en aquestaFestaMajor, del monumenta la TRENCADANSA, la nostraexpressió folklorica mésrellevant,desitgem que aqueste-s fites-perennes ajudin a reviurei recordara tots, i especialment les a generacions mésjoves, el delire i el goig que tenim en conservar millorarel i nostrepatrimonicultural. Tot seguit,en aquest programadactes, robareu t altrestemesdinten3s puntual, que esperemque sigui plensde participació n i convivencia, an t característiques la de nostraVila. A tots, bona FestaMajor. EL BATLLE***************************
 20. 20. o ..- li --",.- ~t : ..., ~ . ~." "~ "1,; , :. " , ,.,. . , ~ ~~-- "". " " "." ,s.-"" P " ,, ,, .-c " " ,~ , ,, , .. ; , """ , , " , , ~ ,, .... ,-.. ..., Prats de JJu;anes . ",,1; . J cluny 1"0 " ,;;;!:" ;~:;$~;~ , ~"F ; ;" ~~: ,, , .~:~~/f<;k;, ;~ " " ¡,.;i. "" . ~ .., ,. ;~i: . ,." , :,;¡
 21. 21. ...En la celebració del centenari del naixement (1890)del quifou el més granfoUdorista catara, cree que valla pena, en ocasió de les festes destiu, de fer unabreu recordanc;a a Joan Amades i Gdat, el qual, en laseva magna obra El Costumari Catara, recollí granpart deis costums i canc;ons de la nostra comarca delUuc;anes. Aquesta tasca, que ens porta al record de les tradicions de casa nostra, ha desperonar-nos a mantenir una trajectória ascendent en les nostresfestes locals i territorials, fins al punt de ser, tots plegats, gelosos zeladors de tan ric patrimoni culturaLEnguany felicito un grup de veins que, una vegadamés, agrupats en Comissió, han tamaL a reemprendrerOrganització de lesfestes.Confiem que les celebracionsque aquests dies esduran a terme estiguin impregnades de joia i alegriaper a tots. LALCALDE
 22. 22. I~IDDtt!t,,,~,-4t.~ 8e.l¡ .1, ¡: ,....~~I.:1
 23. 23. Sapropa la testa com 1aigua dun rierol muntanyenc, que,amb el desglac;amentprimaveral, impulsa el doll de líquidtransparent pey viaranys profunds i encisadors,cap a la valloAra es dema, com diu e! poeta. 1 en veritat se succeixen lesestacions de 1any a un ritme vertiginós, arribant, amb elsolstici destiu,les nostres estimadestestes. Tradició i esbarjo,símbols perennes de la personalitat de la Vila que apreciaaquestesdiades pel seu significat i la seva historia, pezrelleumerescut que trenca, una mica, els afers rutinaris decadadia.Esperem que aquest any, com sempre, gaudim duns diesplens dalegria i color, tot transmetent, als més joves, elsentiment i l esperit de la testa, i la participació en la mateixa.Des de l Ajuntament volem donar les gracies a lotes lesassociacions i comissions que, al llarg de l any, omplen lavida associativa, cultural, esportiva i lúdica de la Vila, iespecialment, a la comissió organitzadora de les fesresd Estiu.A tots, Donestestes de Sané ¡van i Elvis. EL BATLLE Ramon Vall i Ciuró.
 24. 24. . J,I "dI "5ant Vicln~ 1992 " ;~, .j , ,~ii, 1" i ~ ."," """ . ,n", ,L".,"...!!;?¡))!" PItAT$DE ,LLgWi"~~ d~; 18. 19. IliZ2 d9 ;;,<aeneft ;it
 25. 25. Sa{utació
 26. 26. ,,~. ~ " " . /"". .,...,- - ~ ) .. ¡ n r:;~~~) .. . . ~"" ~. { ~ e ...~J, " .- /l 1 -- ~ ~c.- Fr sta .4e ~ 1>1t ", , - J... ; - 11.;1 IATS " lLU!AJV
 27. 27. ",. ~ ;": "...;;¡:",;¡;;;~ ",;?"""::;"CM";;;~:j;~":;;~~~ ff~ ;:?,j:¡ ":;:";;;;;:~wl;;,"""""""""",~ " ¡, . ~ ,!ú¡ "! ", , ~¡ ~tt ... §!; "1 u ¡;¡~ ¡: I,- ~ :> ,¡¡ Yl.quest any, per primera vegadO1 i áesprés duns tre6aU:s proúmgats, tinárem {oportunitat de ceCe6rar cúguns actes de les !Testes dT.stiu a[ Pave{{ó áT.sports. %afgrat que {,o6ra no estigui totafment aca-j~ 6ada, sí que p~1J11etraunapre-estr;ena.!:~~o:, Ca[ remarcar que, a partir dara, gaucEirem{[unes insta[Jadons~¡ o6ertes a totfwm, tant per a ea practica de {esport com per a ,- {organitzacw dactes dínáoCe diversa, ja que aquest pave{{Ó,-~ esportiu en primer terme, fía desdevenir CocaC pouvcúent, en d quaCpuguin impufsar-se manifestacíons popufars, comerciafs i cuCturafs áe ea viCa. Que per mo{ts anys puguem gaucEir-netots junts. EL 13Yl.TLLE 2(amon o/al{ i Ciuró --~,- ~~ -"---~-7"-",,-. ,"¡~-~r[-F-11;;jl"C"ft0;¡iw~jfl@-;¡¡"""~f~q,i~"""-"¡r~r:"?i{1¡-"17": --

×