Pragmàtica i gènere epidíctic        Corpus de Salutacions         de Festa Major Masnou         ...
QOtl"~Ote.ó                    ~~~8)                                 ...
~-    ({lft,)  ~salutadó                   (1180)                         ...
-                                                        SALUT  ...
,                                      SALUT     ACIO    FEST    A MAJOR  ...
"                                                             ...
.   A    L.U       ...r..",A..C        :1    Ó                          ...
A les ciutats i ale pobles se ls descriu sovint amb adjectius i atributo     de                   ...
"  SALUTACIÓ                                                  . (1"11+ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fm Masnou 1978-97_judith_marco

305 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Masnou 1978-97_judith_marco

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Masnou (1978-1997) Compilació: Judith Marco Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. QOtl"~Ote.ó ~~~8) , ,... -- e , SALUTACIO (Ini) , o,: Sant Pera testa gran, la Major. ~;o! En la vida quotidiana de la Vila, marca una frontera. ;, Es el comenc;ament de la vida destiu que és diferent: altres horaris I costums que ens donen más ritme. Sé que espereu molt d aquest nou Ajuntament, que tots plega~ Leix daquest canvi és la platja i el mar. Sortlm de Iescalf de no hem deixat.mai de dir: dara tot canviara i tot sera-diferen¡¿ la llar i ens lIancem al defora. Dones bé, la primera cosa que a nivell popular i a dos mesas vista També els Rastras ocis i esbarjos han de canvlar. Un cap a Iany sens va plantejar en fer-nos carrec de la casa gran va ésser és bo practicar, en la tradicló, els costums centenaris par a orpnitzar la Festa Major i amb a<1uestesperit d obertUra hem delxat i volgut que tots vosaltres, Joves i menys joves, tot El gaudir-ne comunitarlament. Masnou de dalt a baix de dreta a esquerra, els qui sou dací i els Les veles lIeugeres tornen a la mar. Cada sortida és una aven- qui no ho sou, participessiu en lelaboració daquest programa en el que cadascú ha tingut oportUnitat de dir la seva, tot i pensant tura plena diI.lusions, pero, si sorgeix la tempesta, agrada de el <¡ueseria millor perque tata la Vila concurrí en aquesta Festa trabar un port que ens doni seguretat. MaJor que volem torni a ésser ben popular. Així és el Rastra patró Sant Pera. Pedra terma, port I guía. Veureu que multes coses shan canviat i altres shan conservat, i Es la primera testa destlu. Participem-hi tots. lúnic que esperem és que si hi ha quelcom que no us agradi, el proper any, quan sus"torni a convocar, no hi falteu a dirla Us hi invito de debo, amb cordialitat, afecte I desigs de felicitat vostra. - I alegria. ¡-o oo ~--- Espero veure-us i saludar-vos mentre disfrutem tots plegats 1 daquestes restes. MIQ!JIL DELS-SANTS HUMET I ARr:~MI Banil Festa Major. Batlle del Masnou ,i :,;¡. Sr. en losep Azuara i Gonzalez ,.~""o: RadIe dEl Mamou. "0" --" "0_- .,00 ,
 3. 3. ~- ({lft,) ~salutadó (1180) .. ..<1# ,,, ~ .."" .. G0 .;..: ",,<"" ~.#. dO ...""" ,eS"S "e(a.""a.ta. ..., ,.-, D~iem lany passat des daquest programa que el desig daquestAjuntament era que les Festes Majors poe 4-poc,anessin esdevenint S üS ,p ((QS " ~Sa.(CS ~"."".S ~"" ..,o<i QtO::ee( ;;...,c ((Qte y e . """.., tI"s",,""" s ü(" y ~S a.(] QtOcada vegada més populars, per tant voliem que tots participessim enlelaboració de les mateixes amb la finalitat que fossin recolzades per "" el ",.,.".,~ """el se ..," """ ""..eI "" s"<# es ,e S,Sla majoria deis masnovins. Val a dir que les festes de lany passat vanser de les més ben acollides i concurregudes que es recorden. ,,~:s:;,"";~~;~ c"~~~:;; , ":::;;~1;".: >~ ;;:J.,. t;,~ ." " Han estat melles les causes que ciutats, viles i robles anessin per- ~.""":~~"""",,,,;:.. ".~~. o.:~ ~fP ~":i ~oO..",- -"..,.dent aquest tipisme de les festes i sovint sentim a dir a casa nostra, ,"""S,...o~,. ti fe""" ""VOO.. ~... "",l. """s. .e"O< <co"""" ~~ .,"",-,; ~.."e~ . "..~;,.. .. ~~ "",",per les botiges o parlant amb els nostres ve"ins: "", ~, "~~. ,,S "~,,,s,. e O"e(Sos ~0((a s ... o"" CO..., co""": ""soe"o~.~,,~... ,":cC"~,. -ce""o. e- ",oI""~C"",s Gs"": ~ ,- La Festa Major, ja no és coro era! El roble sha fet gran, ja noens coneixem! Ara no cal esperar les Festes per estrenar rés! Aquests ~e "e"o , "e ""," tooe((ta., a" "" CO(cets, eS ü(a."üea. ~es eS". ~Qoóe(ó~ cO"~ ,a"OO- a ,,"P", " ~oo aO,üeS a( """: e" ~ó,.. 6"tres dies de festa els aprofitem per marxar lora! No puc participar per- . "", ~.w:,.0;;;,W" o""" """ """"e, -,,".~.:." ,.u.,. "" ." ","" dO""":~~", 0 o" e<::;". e,e- . 0" ...qu~ treballa a Barcelona! Pollastre i xampany en mengem i bebemsempre que velero! sortir avui que fan una bona pel.licula a la tele? "~"" el#"> s leS,e e#"- ""s"" s"o > "", Ben segur que la llista no la acabariem mai, pero és evident que ce; ";"os e ."e ~e<P"" e d.to "",,"~~e" e ;.el"" "-:"<):"""" " ~saquests bens soeials juntament amb altres motivacions han anal en ~.., ,e e""" ..~""," se se e", ,b. se. ",es" ,e."" le".deteriorament de les nostres festes, el que cal ara és que des daques- ",..~. .":.:.."".""~,,,s.w> ~:.c;9"" :;.<1" ~S.~:,.s co~;:"0.1- "," 9 .,; 010", ° <}.s """"""S. 9 ..""" e" ,o ."" e"", .. .,o"ta nava perspectiva sapiguem renovar-les per gaudir delles a la ma- ,e- o" """, """e- el- ""- "oSU",,~ <P",~e,""" ",,,,1nera que marquen els nous temps sense perdre el tipisme i Iencant }S c°( ,,sa.( o}óO,ües, ~a óe ~eaco~ sü(( óede la nostra manera de ser. No esperem dones que ens ho facin, no aces. uü(aS o ~ Qe(soIB: e eS ~ac ens en quedem a casa. LAjuntament ha cregut donar la soluci6 que "es, c (( ü( Q(~ ,"a. óe o~a( ?e(e,calia (eü(e óe( Qe( v .",...,. c",,""." "O~". . Si hi participem la tornarem a fer nostre. «",," ;:.> "oV>... "",, .oS" 1."", ~c.d <lB "0",° Bona Festa Major Jose)2 Azuara i Gonzalez Batlle del Masnou ..,~
 4. 4. - SALUT ACIO , (1N38 ) SAL UT A CIÓ (/~8=7) Donem la benvinguda, un any mis, a la Fes/a Major. Ens preparem per celebrar la diada del nostrePa/ró, Sant Pere, amb ac/es, festejos i joia. Enguany, la proximi/a/ de les eleecions municipals podía haver al/era/ el filme de Iorgani/zació dela Fes/a. Les les/es populars. pero. tan arrelades en la nOS/fa Vi/a, /enen el seu maxim exponen/ en la Fes-/a Major, i aques/aforma par/ de la vida del Masnou i deis masnovins. L es/abili/a/ i Iau/onomia de laComissió Organi/zadora, independentmen/ deis can vis polí/ies que hi pugin ha ver a IAjuntament, possi-bi/i/en que no s a/uri la marxa normal de la seva ges/ió. Elprogramadenguany ensotereixunventa/!an t Dins deis acres programa/s aques/ any, valdría resal/ar-ne un que /indrd Iloc, jus/amen/, el día de amplii tandiversdactesque,desegur, otshipo- t nestresi balcons, omalcarrer,participant lsac- c aSant Pere: la inauguració del Pare Municipal del Llac, en la zona del Sell Resguard. Es /rac/a de la recU- demtrobarel quemésenscomplau. les que sens otereixenper gaudirjunts,dunesperació dun espai public mol/ important i que, juntament amb dal/res espais que hem ana/ recuperan/ diadestannostres,en aques/s darrers anys, (Jardins del Paisos Ca/alans, Piara Ramón y Cajal, Sala dArt Municipal i la Aquestany,lAjuntament adedicatlesduestes- hpla/ja), olereixen un magnífie ven/all dopcions a Ihora dorgani/zar qualsevol ae/ivi/a/ popular, ja siguiespor/iva, ludica o cultural. teslocal alaFestaMajor, ertalquetotselsmas- s p LanostratestaMajorsurtalcarrero nem-hiotsl. A t novinspuguemcelebrar honorarelnostrepatró, i Convido, com sempre. /o/s els masnovins a par/icipar-hi ae/ivament, desi/jant que gaudim plega/s de SantPere,comesmereix. JosepAzuarai Gonzalezla nos/ra Fes/a Major. Alcaldede rAjunrament1!el Masnou lOlel1 Atuara i GO/ltálet La comissióde testes ha programatuna serie Alcalde del Masnou dactesa laplatjai a Iaire//jure, ueconviden /a q a participació degransi petitsper donaruna imat- gefestiva,alegre populardurantaquests nostra vi/a, i diesala -- Contribuim-hi tots,tantdesdecasaengalanant ti-
 5. 5. , SALUT ACIO FEST A MAJOR 1990.UTACIO ( 1c¡a<=t) Sant Pera, patr6 de la Vila des del segle XVIII, ens obre les port~s de la nostra Festa Majar. Tot i que durant Iany se succeeixen infinitat de festes i celebracions al Masnou, Iúnica que veritablement ens aglutina i ens uneix a tots els masnovins és la Festa Major, la que celebrem en honor de Sant Pare. Nosaltres tenim tan arrelada aquesta tradició com a festa propia que es- perem aquestes diades amb iHusió, per celebrar-les plegats i gaudir al maxim tots els actas programats. Són, també, els días en que els mas- La Festa Major és un sfmbol per a un poble. Durant novios que es traben fora senten més enyoranQa de no ser a casa. Iany se celebren diterents testes tradicionals i molt po- Un record entranyable par tots els qui no són amb nosaltres i una ben- pulars: a la primavera, per Sant Jaume, les de tardar, vinguda cordial i afectuosa par a tots els qui ens visitin aquests dies, per Nada/..., i totes el/es convergeixenJJIlJaJesla-9ratJ,-.-- amb el desig sinGar que la saya estada sigui ben agradable. que és la Festa Major. saNA FESTA MAJaR!! Tradicionalment el día de Sant Pele era testiu en el ea- lendari laboral. En els darrers anys, pero, no hi ha estar Josep A711ara inclos i sha convertir en día teiner a tot Catalunya. Amb Alcalde del Masnou tot i aixo, la nostra testa no ha perdut I/uentor i la parti- cipació deis masnovins ha demostrar sempre la seva identiticació amb la diada de Sant Pele, el nostre patró. Enguany, el popular actor de teatre Joan Capri ens ho- notara amb la se va presencia, i tara el plegó de saluta- ció per iniciar les testes que tot seguit comem;aran amb tots els acres que us anunciem en aquest programa. Us desitjo una bona Festa Major. Josep Azuara Alcalde del Masnou
 6. 6. " S A L U TA el. . S A L U T A e I Ó (1ii1} I¡ Les Festes Majors deis pobles són un recull de mol- Sempre han tingut un gran significat aHégoric el toc : les coses, sobretot abans que eren un punt de troba- de les campanes i sen podría parlar tant deis campa- da de balladors i balladores que esperaven amb an- ners i deis campanars que, fins i tot, sen podría es~ Tradiclonalment les Festes de Sant Pere coincideixen amb llnlci de hel aquest dies. El motiu era molt ciar ja que no tenien criure un lIibre, peró Iauténtica veritat davui és que, altres distraccions a Iabast com discos, boites, disco- gracies a la técnica i Ielectrónica, recuperem un xic ¡esllu que enguany, a más, ve marcat per la celebraci6 deis Jocs ! tEN!,les, etc; de la nostra historia. ~h~~ [ També un element definidor i significatiu de la Festa No oblidem el nostre gran poeta Salvador Espriu Major sempre han estat les grans repicades de cam- quan dio: qui perd els orígens, perd la identitat. i SI mlrem el programa de la Festa Major ens trobem amb un ampli! panes de les esglésies. fet que aquest any es reviura Mol! bona Festa Major!Jw..eLnastre..poble, ja que hi haura novament el repi- , venIal! dactes festius ja caracterfstics I que tothom espera. En el .los.epAzuara cament de Festa Major, Alcalde del Masnoú Masnou, a más, soferelxen sempre una gran diversltat dactivitats ¡ esportlves ja que a la nostra Vila s6n molt amplias i variadas les pos- sibilltats de participar en el m6n de Iesport. Si les Olimpíadas s6n la fila par a qualsevol esportista I s6n molt pocs els qui hi poden arribar, a la nostra Vila ens podem sentir jolo- sos I celebr:em la partlcipaci6 que hi tenen diversos masnovins: uns competínt I altres com a tecnics de diferents federacions o com a vo- luntaris olfmpics. A tots ells una cordial felicitaci6 par la seva presen- cia en aquests Jocs Olfmpics i par ala nostres esportistes que hi competlran, el más sinGar desig que aconseguelxln e; triomf que es mereixen, Abans daquests esdeveniments, participem i celebrem tots plegats la nostra Festa Major i gaudim del programa que la Comissi6 de Festes ens ha preparat. BONA FESTA MAJaRII! Josep Azuara Alcalde del Masnou <>1i~e.~ I)! 1M
 7. 7. . A L.U ...r..",A..C :1 Ó (1"l1~a Festa Major és la manifestació popular más important que se ce-!bra cada any, on coincideixen tot tipus dactivitats: lúdiques, espor-ves, socials, culturals, ate. ISALUTACIÓany 92 va marcar el nostre país amb el maxim esdeveniment es-ortiu: els Jocs Olímpics celebrats a Barcelona, gracias als quals, (l1cr~¡)esport va assolir les más altas coles de participació i qualitat en elsesultats de la nostra historia i daquests exits, ens en podem sentirrgullosos dhaver-hi contribuit amb esportistes de la nostra Vila.In país, pero, avan«a i sengrandeix en la mateixa mesura en que La Festa Major denguany ha estar precedida per un esdeveniment mole especial alJltiva i fomenta la cultura. És par aixo que, dins la programació de, Festa Major denguany, vull destacar la presentació del número 4le la revista dhistoria local "La Roca de Xeix". casa nostra: el día 28 de maig, el Masnou ha estar seu de la Secció de Patrimoni Documental del Congrés de Cultura del Maresme,fquest és un número extraordinari que surt amb el títol de La Mari. En el seu día, varem acollir amb il.lusió la idea dorganitzar un Congrés de Cultura enla Mercant del vuit-cents al Masnou i esta dedicat als patrons mas- el Maresme, ja que véiem que el debat i la reflexió sobre la realitat cultural a la nostralovins a traves de les patents de sanitat deis segles XVIII ¡XIX i, comarca, podrien enriquir-nos mole i ens ajudarien a obtenir una prespectiva conjun-1mbaquestes línies, vull fer pales el meu agraTment a tots els ciuta- ta sobre les seves possibilitats de cara al futUr,lans que hi han col.laborat, aportant dadas i documents darxius fa-~iliars, així com a les entitats i institucions que han facilitat Iaccés ipnsulta al seu fans documental. El meu agraTment sinGar, evident- La Cultura, en roces les seves formes de manifestar-se, configura la identitat duna~ent, par als redactors de "La Roca de Xeix", par la seva desinte- societat, És per aixQ que em satisfa enormement i em dona esperan<;a veure que la~ssada dedicació i abnegació que posen en el seu treball. nostra vila, ara es disposa a celebrar la seva Festa Major, com una masera més de la voluntat de continuar endavant sense perdre les nostres arrels, aunant tradició ambIs desitjo a tots una molt bona celebració daquesta Festa Major. idees naves.pSEP AZUARA Desitjo que, un any més, en aquest programa de Festa Major hi trobeu acres que us¡Icalde del Masnou agradin i que poguem gaudir-Ios plegats, tot celebrant la diada del nostre Parro. Josep Azuara Alcalde del Masnou -3-
 8. 8. A les ciutats i ale pobles se ls descriu sovint amb adjectius i atributo de persones. seu principal Segurament elemento perque els homes i les dones que els composen en eón el¡ . Així, es diu que, hi ha pobles acollidors, eixuts, valents, humils, combatius.r91S)! alégres... El mateix pasea amb un tret que neix de la identitat duna vila: la seva Festa En motiu de les passades eleccions municipals i com que en el moment de Major, és a dir, la diada que els seu s habitante escuUen per Uoar al sant que portar a terme aquest programa a la impremta encara no esta constituit el els protegeix o ver celebrar la seva unió amb el roble on han nascut o que els ha acollit. nou Ajuntament, enguany és la Comissióde Festes responsablede ter aquesta la petita presentació de la nostra estimada FestaMajor. La nostra Festa Major vol ser participativa, jove, alegre, despreocupada, variada, esportiva, culta, artística, musical, divertida, espectacular, riallera i mohes coses més. Des dací volem demanar, a tots els masnovins, que participeu activament en tots els actes que la Comissió ha organitzat i que creiem que seran del vostre grat. Segur que ho aconseguira. 1 ho Cara gracies a la i.Iusió deis masnovins que amb la se va col.laboració i amb la seva presencia es Uen~aran al gaudí comú de les exposicions, concerts, concursos. espectacle. i tots els actes que us Entre tots, fem que el Masnou, per uns dies, es vesteixi de testa i dalegria en oferim en aquest programa. honor al nostre patró Sant Pere. A tots aquclls visitants que, per diversos motius, no puguin compartir ni participar de la Cesta, els demano comprensió per si les celebracions Bona Festa Majorl coJ.lectives els poguessin ocasionar alguna molestia. A la Comissió de Festes, a totes les entitats i persones que treballen amb tanta Comissió de Festes il.1usió en la programació de la nostra Festa Major, moltes gracies.
 9. 9. " SALUTACIÓ . (1"11+ Ens trobem a les portes de la Festa Major i vull aprofitar per agrair a tots els masnovins la magnlfica resposta que donen, alllarg de Iany, a cada una de les convocatóries que, par molts i diferents motius. anem fent par sortir al carrero Acabem de celebrar la Fira Comercial i Gastronómica i hem tingut ocasió de reunir-nos i passejar enmlg d~amics i coneguts durant un lIarg cap de setmana. Abans ho haviem fet en ellliurament de premis del Goleta i Bergantl. par Camestoltes, per Cap dAny, etc. No trigarem gaire a veurens el primer diumen---9!Ulejuny..al pati de Casino, en una mostra solidaria envers els disminuits psiquics de la nostra vila. Som un poble medilerrani i, com a tal, ens agrada exterioritzar els nostres sentiments, compartir les nostres alegries i gaudir plegats els esdeveniments festius. Ara, la convocatória és par la Festa Major i, de lotes, aquesta és la testa par definició. la que esperem tots dany en any i par a la qual hi aboquem grans esfor~s. La Comissió de la Festa Major, integrada par representants de diverses entitats, treballen incansables i il.lusionats en la preparació del programa, procurant que sigui el mes variat i amé possible, per tal que agradin tant aIs mes joves com als queja no ho som tan!. Com sempre només cal que el temps ens acompanyi i omplim els carrers de gom a gom per celebrar les testes deálCades a Sant Pece. Josep Azuara Alcalde del Masnou h

×