Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fm manacor 1977-97_llorençmas

341 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fm manacor 1977-97_llorençmas

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Manacor (1977-1997) Compilació: Llorenç Mas Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. 1171 /' ~ ~ ','1 o'. " .....-, t,' , I ,'PI I I , > (;! " [ "----¡ I {<".. "'~"1"J.,~~;!"'.-<:?;;~q Salutación De nuevo ha llegado el previsto día para empezar las Ferias y Fiestas de Primavera correspondientes al año 1,977. Para todos aquellos que, a golpe de corazón hemos trabajado juntos durante el año, las Ferias y Fiestas deben ser un alto en el camino en la vida cotidiana para vivir alegremente unos dias de esparcimiento a que tiene derecho todo ser humano y toda sociedad. Con un cordial saludo a todos los manacorenses y vecinos de las demás poblaciones que nos visiten durante estos días, vaya mi más profunda gratitud a todo el equipo que ha confeccionado y plélnifica- do los actos de estas Fiestas, que junt9 a los recreativos, deportivos, culturales y exposición de productos elaborados en Manacor y termino judicial como exponente del mundo del trabajo y ni~l~ lJé' ;: I~. vida alcanzados, destaca el homenaje popular a "Mossen A~dni Ma.-=: '-'o>-'!I Alcover" como reconocimiento a su aportación a la cultura mallar" .-::", I-~ ij quina. ( :--,,0 ! . .'"o . ',' I Felices Fiestas. q,;", . 1 . I (' "_'_0/ ":- I Rafael Muntaner Moce~, '.;: I Alcalde '" ---- ¡'.',I. r', .. i, '! :., 177~ SALUTACIÓ Benvolguts manacorins: . Poques ocasios tendra mai un batle de Manacor per dirigir la paraula als seus conciutadans, que resultin tan agradables coro aquesta, previa al comen~ament de les festes del nostre poble. Des de la meya experiencia, no massa llarga pero sí feiuxuga, de regidor del municipi, he pogut determinar que aquests actes als que assistirem i repetim cada any, resultan relaxants i restauradors coro cap altres. Cree que no és així de bades, tata vegada que aquesta mateixa casa, que tan sovint ha reblit una atmósfera tensa i punyent consequencia deIs afanys amb que un grapat de manacorins cercam, amb bona fe pero amb distints estils, el bé del poble, aquesta ma- teixa casa, die, té ara mateix coro una dimensió distinta, que no ofega, i fins i tot una llum que pareix distinta. 1 és que' no es tracta, ara, de rodar clau amb els problemes, sino de potenciar al maxim a nostra capacitat de, precisament, oblidar-Ios i d'augmentar aquest sent~t~de la sana diversió que, a cada día, sembla que es pero un pOCo I Les fires i festes son un gran esfor~ realitzat pels mimacorins, de cara a contrastar radicalment la realitat de tants i tants dies de difícil treball. Necessitam recuperar un poc d'alegria, si no volem arribar a ser un poble trist i preocupat. Un poble alegre sol ser un poble sa, i Manacor encara ho és i ho ha de ser mes. Salud física i mental, coro a base d'una ciutadania millorada. Si els ciutadans som millors, Manacor sera millar. 1és aixo el que cercam tots els manacorins i, amb majar dedicació, els que acceptarem, fa uns anys, ser regidors ocasionals d'aquesta gran empresa que és el Manacor deIs vint-i-cinc mil habitants. Si habitualment ho cercam pel camí de int~.i'" lar, amb la cara marcada per les preocupacions, trabar solucions als n~~es problemes, ara, per uns dies, ho cercarem pel camí, no manco irnportant,~ . la diversió, ,- Que passem tots bé les festes i Déu ens conservi la salut per podeJ veure de la mateixa forma les de l'any que ve. ~ Rafel Muntaner Morey B~tle
 3. 3. I í 1 (;"1 I~~C:> I! I r r ¡ I S ILtlT ICIÓ ..... ,. SALUTACIO No mée comen,ada '" t"Ca ,,'esnoU Con,;,tn'" no" hem (robat e" ,", 'pOteS pe' davanei una é0mi'- ,ió ",pecial encap~alada p 'En 3nan Poco"" ha (ct lei . -", a una ,-eocitatmp,e,,onant, "c,'e,;an' ",ta me- na d'ob""'c' qne en qnalque n,neneo' bao """"'a' i" ¡canqnejableS i qne sels nna tenacitat i nna ",an ,"," . ,a de ,.,,untat han id qne nn "w' de,ani""",iM. AqUO" any, un' hen"" de di,cnlp"" ,i qualqu, eo'" 00 "",t taO loida com de,itja de" ,b o,gant"'- doYo; '" hona "olnntat i ,'colO" de tol aq"eot g,np , "ue ha p"I'"al aque,tc5 (esteS, hé sc m"eix un poe de cnrnl)rensi¿'. Vnldda. Úo' que o'e,p"de' ,elehr"r ,le' an,b 5" cee"" de ("no de o 'aigo rajant por ,es ai"teo i a<Db un' ea,r," "edectament tean,itablc'. ,"AixO ,(que serien testeS l. I I De n,<,ment, i en que ,i~ni po" ,. -,.", un poc e' caP d,,-all eala. ap,oíitem -le' pe< ohiday por H",n" ment e' greu' probleme' -que té el n""'o poole- Amb el cte,ig que el; be"' 1',o1'0°'" 'e co"'Pleis"t' . ' f t~~ . ' per ato" vo' die' Mol' dan,' - y l, '-,- Mr... ).., , -~:G:~ Poques son les ocasions en que me dirigesc públicament a tots vosaltreso Tan sois per Nada! i ara, amb motiu d'aquestes Festes de Primavera. Fa un any que formulava un desig: "Celebrar les Festes d'enguany amb el renou de fans de les aixetes d'aigua i elscarrers ben arreglats" o Pero aixono ha pogut esser, i ho ha pogut esser per unes raons que tots sabem o imaginamo Aixi i tot no és aquest I'únic prúblema que té I'actual Consistori, a pesar de qué ja sabíem, quan iniciavem aquesta tasca, el que ens esperava, no és menys cert que aixo no resta importancia a la tri!lta realitat d'avuio Malgrat que els colors ens pugin a la cara, per.Ia vergonya de tenir el poble ' amb aquest aspecte trist i demacrat, conseqüéncia d'una ja massa lIarga historia de molesties, dificultats i promeses que mai no han arribat acomplir-se i que hem s,uportat amb paciencia estoica, jo vos convit per segona vegada a oblidar per uns dies aquests problemes que tot j'any ens enrevolten i acIaparen i, amb motiu d'aquestes Festes de Primavera d'enguany, a sortir al carrer i participar plena- ment a tots els actes que la Comissió de Festes ha preparat amb la maxima il.Iusió i amb tot I'entusiasme necessari perque resultin del gust de tots. Amb I'esperan~a que aquesta vegada sia la darrera ocasió en qué m'hagi d'adre~ar a vosaltres en uns termes tan pessimistes coro reals, rebeu la meya mes cordial felicitacióo Llnre!l~ }olas i sunyer Batle de ManacoT r;O:-J . . . ... --1 J" LIoren~ Mas i Sunyer Batle de Manacor Maig de 10980 0'-ií At~~ V) [) re:: 1,<). t~ /~ 'o, t- e ,')a .,.. r~:- . ~ - J -o' -- (o...~- 1- t.:. °lO, °:--(. ; lo 1 -° --- I:,,:;'::,! .~.~)~P'-':,j;, h__O
 4. 4. IOJ8f salutació Manacorins! Un any més anam a festa. A ter testa! La testa, I'esplai, la rialla, el joc, la companyia són necessaris a I'home. Són el menjar de I'esperit, D'aquest esperit avui arribat davant situacions que creiem no podien arribar-nos, davant problemes pels que no estam preparats, I no tenim, tal volta, ganes de riure, de bulla, de testa. I dic no, hem de dir no al desanim, a I'indiferencia, a asseure'ns a la vora del caml. Estam a primavera, i sabem que vendra I'hivern, i tornara la primavera, pero no sera la mateixa, I la nostra tasca, com a persones, no és passar el temps en blanc, sino ter el calendari del temps, i sobretot, si ens sentim, i som, roble. , En nom del consistori, vos deman per a entrar a totes i cada una de les vostres cases a convidar-vos a testa, a conviure uns dies que serveixinper a apropar-nos més i per a fermar amistats i solidaritats més enlla de quan acabin. A vosaltres, Manacorins, que del part de la nostra terra treis el pa nostre de cada día, de la pedra la casa, de I'arbre la taula, vos deman que per uns dies deixem el mantí, el martell, el cap del banc, i, tots junts, amb les nostres famílies, ANEM A FESTA!!!. 0~ T A, (1,7(: Cordialment I() 0',2 JAQ~E LLULL 1/1" ' !,~ -:-:--:' ~< Batle C , ~--1 1>', ) , 1,.'. ! - - - - - - - - - - - - - - - -'1sl ': Manacorins! ! 11 II 1 Anam per uns dies a exercir un deIs drets fonamen- tals de l'home, el dret de l'alegria! Alegria humana de l' intercanvi amb elsque neix demés, de les experiEmcies de cadanostres dia, deIs nostres desigs, de les frustracions i de les metes aconse- guides, com si tots' formassim part d 'un colossal joc de cartes que escap<;:assim i també fóssim escap<;:ats. Hem aca ba t un a ltre any, 'que pot ser hagi esta t omplit amb alguns fets que ens moguin a confiar i tenir lacertesa que anam fent camí. Un camí que no esta fet, que es fa cada dia, com deia el poeta. Manacorins! Ara i llarga vida a tots isempre, Molts d' anys. Cordialment jAUME LLULL V~TArvtl: 'f) DE '1)- M t'."" f.,~ -:)R r , Batle
 5. 5. ... I'10.7 Manacorins! Una vegada més, arribam a les dates senyalades, en que aproximadament un any darrera l' altre, celebram les estimades Fires i Festes de Primavera de Manacor, del nostre estimat roble de Manacor. Aquest espai del programa que ara estam omplint, ha estat costum al llarg deIs anys, destinar-lo a la salu- tació del halle a tots els manacorins. Amb aquesta ocasió no ha, estat possible degut a que a 1'hóra de redactar aquesta nota no hi havia encara el nou halle que haura de presidir ¡es Festes 83. La Comissió de Festes, en nom del batle i de l'Ajunta- lO~nt, saluda tot el roble a la' vegada que el convida él participar activament en les testes i a ensaborir-les de bon gusto Al mateix temps vol ter notar que aquest élny di[ícil- ment es podréln ter unes testes al' altJré1 que mereix el v~ í A ".1r:: nostre poble, degut a que han coincidit en ~~ mo~Ls '1-'.>- de "ansició del Consisto' i i soel '" l d' "na cen YiW~ ' ~'J. ' . ' . ~ .. ' . ' .. - . '! R nya electoral. ':0,':. Anem tots a festa. ~ ' ~lo . '~ L í' L Molts d' anys. La Comissió. L' ¡':,',C: ,} Pú,I;(~ :.'v" (',),31 ~ 6063 SALUTACIÓ Benvolguts conciutadans: De bell nou ens trobam davant les portes de I'estiu i; altra vega- da, ens' disposam a rebre I'or de les messes amb uns dies d'alegria i d'activitat social, com cal a un poble sa, despert i bon treballador. Aquestes testes, empero, no haurien de ser tan 5015per a la gent de casa nostra, de portes endins, sinó tot al contrario Deixem-Ies obertes de bat en bat, que s'hi vegi la nostra generosa hospitalitat. Que s'hi trobin comodes tots elsvisitants de la comarca i de Mallor- ca sencera. Que Manacor sigui, encara que només per aquestes día- des, la capital de la cordialitat ja que ho és, de sempre, de la page- sla. Som un poble amb problemes i amb tortes, pero grans, indivi- dualitats. Som una gent de caracter terreny i, a vegades, no gens bo- na de contentar. Aixo no és dolent. Es que comenc;am a saber que, perque í com volem que sigui el nostre poble. Qualque día n'hem d'estar orgullosos de pertanyer-hi per naixenc;a o adopció. Amb aquesta primera salutació de Fíres i Festes, vull donar-vos a tots el meu agrai'ment per les vostres cri'tiques, obertes o dissimu- lades. I també per la vostra paciencia i comprensió. Si encara no hem pogut ter més, no ha estat per manca d'il.lusió ni de fener~. Endavant les Festes 1984. Que no quedi cap manas.Q)'~dlns"1§'it seva, sense gaudir-Ies. Si bé és cert que les organitza I~Junt!M'ent, .>- també ho és que les hem de ter entre tots: amb la nostrll/~Hk¡p~_R ció i presencia. r,-o lHi quedau convidats. Estic segur que sortiran ben Ilurde~.' , /°,, " ~ Gabriel HofTi~.r Suféqa:, ' Batle de Manacor. _o' " , . , rL . (;U!'t r,o ,o, ',,1 , ...----- 0 0.. -..,--
 6. 6. ¡?¡8:) Benvolguts conciutadans: En arribar aquestes dates, i precisament amb motiu de les Fires i Festes de Primavera, el vostre Batle sol acudir puntualment a una cita: ['obligada saluta- ció i el seu desig de que vos resultin agradables. D'ací que faci servir aquestes pagines ver adre~ar-me a tots vosaltres amb les mires ia expressades i, a més a més, ver donar-vos raó, amb la brevetat que ['avinentesa aconsella, de ['estat de salut del nostre estimat Poble-Ciutat des que el confiareu a la meva gestió i a la deis meus col.laboradors. , L 'examen desapassionat i sere dóna pro a abrigaresperancesben fonamen- tades ver a un [utur proxim fecund, prodig en realitats, ia que, malgrat les mol- les i notories mancades que encara seguim sofrint, subjeu una extraordinaria vigoria que ben utüitzada haura de ser impuls, font d'activitat i desenvolupa- mento Som ben conscient que aixo que acab de dir, tal i com queda expressat, po- dria prendre 's ver triumfalismeo Res més enfora de la meva intenció que crear falses expectavives; no vull negar que m'adon plenament de les moltes i greus dificultats que s'han de vencer, esculls de foto índole i ordre/ tot i aixo, no ha de prevaler el descoratge: no hi ha motius i, fins i tot, podria resultar contrapro- 00ent. Per evitar que aixo se produesqui, penneteu-me la proposta de dues nor- mes: la il.lusió, com anna idonia en la lluita contra les frustracions, i la partici- pació a tots els nivells, com escut protector contra el descoratjament. Revestiu-vos, doncs, ver una setmana de testa i, amb aquesta il.lusió que acab de proposar-JIOs,acudiu i participau plenament a tots ¡ a calja un, d~ls ac- les programats. Les testes són ver a tots vosaltres i també pera aq'fellsqUe, atrets ver l'atany de la bulla, d'esbargiment o de sana diversió v~n$Uind.'aUres localitats. Compartim alegria i evasió i que, aquests dies, ens agennpnin.u~a mi- ca més, ens alliberin de preocupacions i ens proporcionin un iust ¡ ben meres- cu t descanso' ¡ Hi quedau convidats. Molts d'anys ibones Festes! ( 'h I~tb Salutación Queridos conciudadanos: Aunque este año no estamos para fiesta, debido a los sucesos que han comprometido seriamente no sólo el nombre de compañeros de Consistorio sino al mismo entramado municipal y, en consecuencia, el respeto que debemos a Manacor, la rueda de los días nos lleva otra vez a las fechas reservadas de antemano para Ferias y Fiestas de Primavera, cuya programación no debe ensombrecerse por los problemas internos de la Corpora- ción, cuya presidencia tengo el honor de ostentar y el deseo de merecer. Si el mensaje que con ocasión de las Ferias y Fiestas os dirigía el año pasado rezuma- ba ilusión y esperanza cara a un futuro cercano, hoy. cual, incipiente pero seguro y fir- me resplandor del alba, se perfilan ya relaciones que antaño no eran más que simples esbozos: acabados ya el Teatro Municipal y Sa Torre de Ses Puntes; obras ininterrumpi- das en el Claustro que permiten adivinar una correcta y acertada restauración; un Polide- portivo y Torre deis Enegistes empezados y con voluntad de proseguir; continuación del asfaltado general de nuestras calles; urbanización y mejoras en las entradas de Manacor así como de plazas y jardines, etc. etc. y este, entiendo, debe ser el camino elegido, el horizonte siempre diáfano y próximo que debe guiar nuestros esfuerzos. Hay que trabajar duro para conseguir aquellos objeti- vos trazados. No ceder ni dejar paso al desencanto ante adversidades que con asombrosa .periodicidad y prodigados, con mejor o peor intención, por los oportunistas de turno, asoman a nuestro cotidiano convivir. Sean pues, una vez más, bienvenidas las fiestas, a las que, desde estas páginas tengo la satisfacción de invitaros a todos. Felicidades. Gabriel Homar Sureda Alcalde de la Ciudad de Manacor. C((ésSAMBA 6, S. A. Tostadero: Avinguda de Baix d'es Cos, 14. A. Te!. 550052 Tienda: Peral, 3. Tel. 551074. MANACOR !!!Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!
 7. 7. . S..A..L -u- 'I' ..A. e I Ó i,! De bell nou ja s'acostenaqueixs dies de sana alegria. la se destrien: la primavera els anuncia. Sara, part damunt [' ambient, l' esperada eclosió d'un esclafit de llum, de bulla i de dislracCió. Parenlesi oporlú en el queJerde cada día. Es temps d' evasió i de descans, I Per alguns dies, la ciutat engalanada, cessa en la seva activitat Jabril i dóna priori- tata a l' evasió, la convivencia: la gent al carrer! Més endavant, espassats els darrers murmureigs de la gresca, recomem;arem, amb empenta renovellada, la noble tasca de treballar per a un Jutur millar, més agradable i desitjat. Sempre Jutur, sempre il.lusió, Perque Manacor se'l mereix, perque Mana- cor és la cosamésimportant. , Dia a día, passa a passa, els manacorins amollarem llasts vells i els substituirem per noves expectatives que ens satisfaran i encaminaran decididament, a filme sostin- gut, cap a la consolidació de la nostra personalitat. Granrepte aquest de substituir les noslresJrelures per les desitjades realilzacions! Que el noslre orgull legftim de ser manacorins, reprimir per' tantes i tan diverses raons, se pugui veure alliberat de trayes i pugui exhibir-se i proclamar-se als qualre vents. Ens guanyarem a pols el !loc preeminent que ens correspon i per aixo en serem respectats. Empero, arnés, enguany, dins l' atapit programa, incideix un Jet de summa trans- cendencia: les eleccions. Aquest hauria d' ocupar el zenit, ser, [' acre més selecle, el mésconcorregut al qual ningú no hauria de mancar. Tot el que he dit abans sera possible si ho revalidau,jentús del vostre dret, acudint a les ames el proxim día 10 dejuny. ' Coratge. endavant i sempreper a Manacor. S'ho mereix i ésel mésimportant. Hi quedau convidats. Molts d' anys! El Batle, Gabriel Homar Sureda , .,,íAfI.",.. IJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - ,.¡.~- - -:-::":', ,~ ~--~--~--~~1 , ' , ., "'-'. "í"{ 11 11 , I ,l, . ,. 11 11 ~ generos de puntq. 11 11 .. . . ¡ ,; " 11 , 11 - c: ~ CN"""""RA.18-MANAC , bR(M.>:L , l , ORCA) 11 i~ 11 TElEFONO 551517:, ',/ ~'II , 11 CAllE SUREDA. 29 - P6RTO ,CRISTO 11 11 TElEFONO 570060" , 11 -!Il' --'"",'n ...~~~~~~-;;.~~~--~~-;; ;;.~-;;;..-;;;..-;;;..-;;;..~-;;; ;;; ~-;;.-;;.--~, ' " ,,' SalufaciódelBafle: i ! FESTESDELPOBLE: Celebraciópúblicade convivencia ciutadana ¡ I! I Expressióde l' esperitquebategamoltenel fansde la personaique brollaa moltsdemomentsdelasevavida,simésno,coma critqueensarribadesdelalIunyonio. 110festoésbono,1nosoIsperqueésunreposdelestosquesdecada diosinóquetombéhounode fercontemplaromb ullsicor reposatsi, talvolto,ombunasuauironjo,lesmonconcesquepotimcoma mem-bresd' aquestPoble. Queaquestsdiesfestegemelqueensuneix,ifomentemlacol1viven- cia desde /' exercicide lapropiaresponsabilitoti pensemque/' essen-, cja d' unPobleno la conformauninventaride bénsde consum,sinó unaprofundasolidaritathumana. Aquestsónelssentimentsquevullaportara oquestacelebrocióomb eldesigdeIIargovidaperatots. ' jf; I I1 11 JoumeLlull
 8. 8. I I . Jaume Uull I Blbllonl Batle SALUTACIÓ :~I' '; !' ./ Us dela I'any passat que la festa és expressió de I'esperlt Iés el alt que ens arriba del més profund del nostre ésser. 1és que I'esperit lIulta per ennoblir I'home a través de les mil coses de cada dla. J ' 1és dia a dia com es refor~ la reladó, la convlv~nda entre els que formam el roble.I l' IJ 1. l I : r I~ . '.) Que aquesta convlv~ncla, 51 és realment humana, no ens facl perdre de vista que, tot 1gaudlnt d'un alt nlvelleconOmlc,encara hlhamoltes persones que no participen d'aquest benestar. l' Molts d'anys! - --
 9. 9. M~~~~-~--~~-~--~~~~-- /l1QA ~1 -'" SALUTACI o Acaba una nava legislatura Festes de Primavera que aquests dies. Vullaprofitar aquest missatge de salutació per compartir la millora que el nostre roble gaudeix amb l'esfor~ de tots. Manacor, Porto Cristo i des de s'lIlot a Cala Murada han canviat i aqlJest és un fet incontestable. El nostre Municipi esta preparat tant per la millora de la infraestructura com pel medi ambient per oferir-se a tots, manacorins i co- marcans. Resten per acabar obres que a la propera legislatura es rodean dur endavant i tancar així la lIarga espera. I es pedro treballar a fans en la millora de I'assistemcia directa al ciutada des de l'Escola a la Joventut o a la Tercera Edat, vetlant tant per l'Educació com per la Salut. Semprehe volgut servir-vos. .,~,,:'1.~~'i~;1' Ambel desig que participeu a les Festesvull a~rair-~<?s,.I~s:>';" atencions rebudes i animar-vosa seguir treballan{t~ . ts 1U 1 ~:' per un Poble sempre obert al futuro t ' ' . , ( Jaume L/ul/ i Bibilbni"1. ~ El Batle' ,', . i coincideix amb I'inici de les tradicionalment es celebren " """---1 ': "1"2.. '1,' t , 1 ¡ ! 1 I i r .: :~ " EL BA1lE, Gabriel Bosch i VaUespir .. , Benvolguts conciutadans. Coro cada any, en arribar aquests dies s'anuncia una resta en plena Primavera. Es i un temps en que ses preocupacionsi es problemesno mas han de guanyari sa necessitatde ser feli~s'ha d'obrir camí a travesde ses difieultatsperque s'alegriaguaiti I en es carrer, ~ I Sia tots noltrosmas importaManacori si es seu progrés ha estarobra de tots, hem de mostraral manco per uns dies a la pla~apública es desig de viure i treballaren aquesta Ciutatperque continuiendavant. No mas hem de petrificar.Hi ha moltesde coses per fer a sa nostra poblaciói no tenim temps per sofrir.Elnecessitamtot per dedicar-masa anar endavant, a uns graos superiorsen sa civilització,en s'indústria,en es comer~,en sa cultura,en s'esport. uNTA!¿ Moshem de lliurarde sa part desagradablede sa vida per ~ab°rH ~'a(~~ de I viurea Manacor.Peraixavosdesiga totsunsdiesde pau,es goigcfe:~'fatníiiardesa vida, de sa natura i d'aquestes Fires i Festes, ambmoltsd'anysato: f~~)ant. I t.¡ ," ~ I ~ o' .' .t'--l PÜt::c a ',', r: .1 ---
 10. 10. ~ I "r,~)'"" -- a -.- U 1:-a- e - i - ó- ELBATLE , , :/,Gabriel, Bosch i~allespir , BATLE DE MANACOR "'," Gabriel Bosch i Vallespir. Benvolgutsconciutadans: Altravegada hem arribat a la celebracióde les tradicionals i conegudes testes de la ciutat de Manacor,i tenim la satisfacció de presentar-vosel programa de les "FIRESI FESTESDEPRIMAVERA1993." Tots els veinats fom els protagonistes d'aquestes festes,empero no haurien de ser tan 5015per als manacorins, sinó que hem d'obrir lesI portes i ter present que Manacorés i ha de ser la capital de la comarca de Llevant(recordem que amb la participació de tots els Doblesde la Comarca varem aconseguir que el segon Hospital es construís a Manacor). Aquestes setmanes, replenes d'actes esportius, culturals i socials, esperam molts de visitants, gent de tots els Dobles de Mallorca. Aprofitem per demostrar la nostra amabilitat i transmetre I'alegria de les testes. A tots, aLlots, joves, adults i majors vos desig que passeu unes "fires i festes" tan agradables que la satisfacció perduri fins a les proximes. MOLTSD'ANYS!! És per a mi un gran honor dirigir-mea tots els ciutadans d'aquest municipiamb motiu de les Firesi Festes de Primavera. Teninten compte aquest any de crisi económica, f'Ajuntament s'ha esfor<;:atmalgrat tot per intentar ter un programa d'activitats culturals, esportives i festivesper a lotes les edats i esperam que al gust de tothom. Les festes ens ofereixen uns dies de mes germanor, de sortir deis problemes quotidians a través de la diversió i de disfrutar del plaer d'aquestes festes juntament amb la familia que, com bé sabeu tots, enguany n'és el seu Any Internacional. Em plau presentar-vos aquest PROGRAMADE FIRESI FESTEStan reple d'activitats preparades amb iLlusió i per tanta gent que hi ha treballat al seu darrera. Aixó agermana la gent i dóna consistencia a la participacióciutadana. Moltesgracies a tots aquesJs tiuladans 1 anonims que hi posen el seu temps i, entre tots, fan"possible ' aquesta trabada festiva, ben puntual cada final de ma'ig:. ' . " ", Siau benvinguts tots, manacorins i amics de tata la Comarca, a les nostres Festes amb el millardesig de pau i de prosperitat.
 11. 11. , '5al~'fIIY; 1Ib-..... . ~ ~ .... ~. . .. ,.....~'S És costum que els batles diriges- quin unes paraules de salutació a la intro- ducció del programa de les Fires i Festes.És per aixo que, seguint la tradició deIs meus companys, em complau de presentar-vos un programa elaborat amb l'anim d'estimular la més ampla participació popular. A fo[(;a de dedicar moltes hores, fent feílla i moltes gestions s'ha aconseguit confeccionar un bellventall de diverses propostesamb gran varietat d'actes, on elsprincipals protagonistes seran els ciutadans,ja que l'exit de les restes esta en la concurren- cia de la gent. Per tant, faig una crida convidant tots els ciutadans, residents i visitants a les Fires i Festes de Primavera, que cada any són més transcendents i més selectes. Bartomeu Rosselló Ramonell BAILE DE MANACOR. ~. . ! .~~ ~~--~_-(~.Jl . '11(>;fL_--~~ . ~---~ .; ~~ Ii 1-'-:'//1"-' -":(/1'- ://1"-' ~ff)A" ://1V"//I';:':..- ///!"-,~ Aquest és el primer any que form part del govern municipal. Permeteu-me donar les gracies als qui varen depositar el vot confiant en la meya gestió com a batle de Manacor. Molts d'anys! lí, ~ ~ 'la"f~"" 1t ......" - ,-.- - -- '_.- ,-.---------------.- f"SalQtaci ó~. GABRIEL BOSCH 1VALLESPIR Batle de Manacor Un any més, Manacor es prepara per viure intensament les Fires ,i Festes de Primavera, amb la particularitat que es celebren una setmana abans de les dates previstes per esser, el dia 28 de maig, jornada electoral. Des de I'Ajuntament s'ha intentat confeccionar un programa de festes variat i atractiu, en el qual tenen cabuda activitats de diversa índole, amb l'intent de satisfer els gusts de cada col.lectiu. Com a Batle de Manacor, vull animar els vei:nats, residents i visitants a viure aquests dies amb alegria i participació, ja que la seva participació és necessaria perque aquestes festes constitueixin un autentic exit. Pero si és amb la participació de tots que s'assoleix l'exit d'aquestes Fires i Festes, també tots plegats en som els autentics protagonistes deis canvis que ha experimentat el nostre municipi en els darrers anys: .Manacor i la seva capitalitat de la comarca de Llevant, ja és una realitat. .Caminar per algunes zones de Manacor, com l'avinguda del Parc o el passeig Ferrocarril - abans oblidades - és ara una possibilitat de que n'estam orgullosos. . . L'Ajuntament ha donat les passes necessaries per aconseguir que la practica de l'esport - a unes instal.lacions modernes i funcionals - sigui un dret queja esta a l'abast de tots els ciutadans de Manacor. El mateix podem dir, pel que fa a les exigencies culturals deis manacorins, que compten amb les modernes instal.lacions de la nostra Biblioteca. .Ha estat tema preferent fer arribar l'acció del govern a tots els racons del municipi, tant de l'interior com de la part costera: aliar al mercat és, avui en dia, molt agradable i passejar per les zones turístiques constitueix un atractiu més deis que té Manacor. . L'any que ve Manacor veura culminada una de les seves maximes aspiracions: el funcionament de I'Hospital Comarcal. Per acabar, vull donar les gracies als qui han col.laborat, d'una manera o d'una altra, a fer possibles aquestes Fires i Festes de Primavera i, a vosaltres, per la vostra participació.
 12. 12. I "~e-6 " I e-6~e-6a-e- p~¿#.-Á-ve-~Á- 1997 (:;Á-t", '¿Á-c:-¿é- I IT "'"'"" Benvolguts conciutadans: l', Tenc l'honor de presentar-vos, coro a batlessa de la ciutat de Manacor, el programa de les Fires i Festes de Primavera de 1997. Coro veureu, hi ha la col.laboració activa deIs co¡'¡ectius i entitats que han donat resposta positiva a la nostra invitació. Tots els velnats i velnades d'aquesta Ciutat som els protagonistes d'aquest esdeveniment de la Primavera. Pero, coro a cap de Comarca, hem de tenir les portes de pinte en ample per acollir tots els visitants deis contorns perque es trobin a plaer entre nosaltres coro ja s'hi traben quan vénen als serveis d'un deIs hospitals més moderns de l'Estat. 1997sedlj d'ara endavant, rallY de l'Hospital. Voldria, també, que aquest any fos recordat per dues commemoracions centenaries: el de la gloriosa Capella ~ "de,Manacor i el de la gran Exposició Balear Agrícola i Pecuaria que fóren ¡, l'admiració,aleshores,de tataMallorca. Des d'aquestes paraules vull convidar-vos a participar i disfrutar d'aquestesrestes i, alhora,agraira tots elsqui han fetpossibleaquestesjomades d'esport, cultura i de traüll comercial que ens rara protagonistes arreu de l'lIla. Demostrem a tots els visitants la nostra alegria i també la nostra amabilitat i hospitalitat. A tots, sense excepció, majors, madurs, joventut i adolescents, el meu desig d'unes bailes tires i restes. Molts d'anys! Catalina Sureda Fans BATLESSA DE MANACOR. . .

×