Fm Cabrils 1976-2000_gemma_casalsfernandez

258 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Cabrils 1976-2000_gemma_casalsfernandez

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Cabrils (1976-2000) Contingut: 1976 i 1997, de 1979 a 1986 i de 1989 a 2000 Compilació: Gemma Casals Fernández Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. Sa(utació Cabrils el més bell entre mils Aixo i moltes coses més, podríem escriure, fins quasi fer-ne un Ilibre. Perque Cabrils és bello I no ho diem nosaltres sois, que en som fills, sinó que ho diu qui hi ve per primera vegada, i ha diu qui s'hi queda. Els nostres avantpass,ats ja li trobaven, de bonic, i creiem que per aquest motiu varen buscar-li la Patrona nostra, la Santa Creu, celebrant la festa a primers de maig, o sigui en plena primaver,o, per donar-li encara més lIum i poesia al seu encanto Molts diuen que I'estan fent malbé, potser sí una mica, pero no po- dem ésser egoistes ¡guardar-lo per nosaltres sois. ¿No és bonic, també, aquest escampall de torretes al seu entorn? ¿No heu pujat mai a I'ermita de Sant Sebastia, una nit d'estiu, contemplant el nostre pable il.luminat? Realment és un espectacle meravellós. Avui, nosaltres, els cabrilencs, ens disposem a celebrar la nastra Festa Majar de la Santa Creu. Com ja fa uns anys el Club Espartiu Cabrils, té cura de I'organització, amb la cal.laboració del nastre Ajuntament. Esperem, i estem segurs, que com cada any, I'entus'iasta callaboració del nostre poble, no ens faltara. Des d'ací, com sempre i en nom de tat el poble, convidem els nostres ve'ins i tots els amants de Cabrils a gaudir de la nostra Festa. LA COMISSIÓ 11 ,1 Dies 1 al4 de maig de
 3. 3. Sa/utació Amics cabrilencs i estiuejants: El gr~p Sardanista de la Societat .La Concordia- s'adreoa a ;, tata vosaltres par convidar-vos a I'Aplec de Santa Elena, i al ter-ha ens agradaría co'municar-vos i fina i tot que volguéssiu compartir lIurs sentiments par les coses de la nostra farra, El firme de la vida I moderna i els mitjans de comunicació, sovint mecanitzen i ma~sifiquen la manera de viure de les per- son.es distrelent-nos deles coses nobles i boniques de I'esperit. A Catalunya, a més d'aquest fenomen general, hem estar víctimas d'un de més punyent. La nostra terra, durant malta anys s'ha vist oprimida, les nostres tradicions, els nostres himnes, la bangera. i les nostres canoons eran trepitjades i prohibidas. . Gnacies a Déu sembla que par Catalunya els negras núvols de I'opressió s'esvaeixen i s'obre un horitzó lIuminós i pie d'es- peranoa a on els homes puguem cridar ala quatre venís els sen- timents que portem dios amb el front ben BIti el cor abrandat. Cabrils que és un bocí d'aquesta Catalunya tan estimada, . es disposa a celebrar una tradició ben qataJaria, un Aplec de Sardanes. L'Aplec de Santa Elena ens obre els.bravos a tots dins les diferents m:meres de pensar i ens uneix al voltant de la Bardana ¡sota els meravellosos paratges ~el nostre poble. . El grup Sardanista de la Concórdia,~nq_~rregatde 1'0rgá'1it- zació d'aquest Aplec, amb la col'laboracíó dé1f':Ajuntament, cc%- vaca a tata els vaina, estiuejants i sardanistes a gaudir d'unes .nores d'autemtic esperit de ge~ma()or i.ca~alanitat amb més entusiasme que maL . . ~;.. GrupSardanistn.de,lo.Societot-«[o(oncordio» IV Aplec Sardanista de Santa Elena, 14d'agost de 1977
 4. 4. Sa lutació Voldriem encap~alar aquesta saJutacló del nostre Aplec amb un adagi, característic d'un vellet tipic del poble, avui ja traspassat, que palesa la sobirania de les tradicions populars so- bre I'estructura social imperant. EII deia: cPer les tradicions ela homes perden milions,.. Segurament aquest adagi actualment seria materia discuti- ble puig el fet de perdre milions no esta ni a I'altura de les cir- cumstancies ni de la mentalitat actuals. Pero en el fans potser se Ii podría donar la raó. Els homes que estem vivínt dintre d'aquest nerviosisme pro- vocal per lentes coses, embolcallats per rius d'asfalt i afany de cremar gasolina, amb el peri!l d'ésser maesificats par tanta mit- jans de la tecnica, valdría la pena que de tant en tant ens paressim en el neguít quotidia par oxigenar "esperit, retornant precisament a la font popular, revivínt les nostres tradicions ej. viques I religioses, que també es una manera de ter País pufg si les deixem perdre, ¿que quedara del nostre? Un altre aspecte que valdría la pena valorar és la manca d'alegria que hi ha en el nostre m6n, la gent estem neguitosos i atribulats, a la más palita ocasió explotem. Potser el retorn als Ideala deis nostres avantpassats contribuiria a fer una socíetat más alegre ¡fraternal. Creíem que mantenlr ¡potenciar l'Aplec de Santa Elena es una manera de participar a ter más alegre í fraternal el nostre poble. En nom de l'Ajuntament i de la Comissió Organitzadora us convidem a I'Aplec. Secc/ó Sardanlsta de la Socletat .La Concordia.. VI Aplec Sardanista de Santa Elena, 12 d'agost de 1979
 5. 5. Festa Major, dies 15 al18 d'agost de 1980 , ,~:""C~'::'~,'::,:<::r" -,'" .. t SALUTACIOi, ,j, , " J ,; j : l. Amb aquests aires democrates que respirem al nostre pars, col'lectivament ens ha agafat una mIna de fal'lera sobre que tot poder decisori en qualsevol- qüestió í1(N ;:1pe~t,y a~~.~obl~.,'. ,~~¡'.~'" ,;:Q'aqui' vóldriemescollir el punt' de ,mira de,,~'. ", ',. ." ,,' '- ','- la nostra sa]utació. Fa uns quá,nts anys que no celebrem la Festa Major de Santa Ele'na, Els motius ja prou els coneixemI , , ,pero e,Lf!'!tC()ncr~t de no, celebrar-la no é~ dár¡ 1'uig si 1,é",jha lista del,iÓble, s~ ti ha' preguntat directá.ment al-.", .,I.{j' . " '" , , ", j:íobfe/sr'vol o"nócelebrar-Iá?' .Certament que no és del tot desapareguda, puja I'Esglésiano J'ha suprimida mal, al mar~e de les raons,que moIts don!:1~inper a ,fer.ho, , {{~,:",,-,:,';,¡í"i",AD1~,..aqU~stesperitde restá:lirar:~questa nostra ."o',""FestciMajor, l'Ajuntament amb la col'laboració del Grup Sardanista La Concordia, hem preparat un senzlll pro. grama per a celebrar Santa Elena, esperant que en anys venicf66~$',~d¡¡~ anir{-tninor~~t.:' ,':,~..-' - Gracies a tots els que hi han col'laborat, i. ..-..
 6. 6. cfl:t¿tta ct"o Resulta agradable, almenys un cap I'any, trancar amb la quotidiana paperassa oficial i abocar-se a les pagines d'un programa de Festa Majar, deixant per millar ocasió tot el munt de preocupacions que ens porta de cap, i aprofltar la joiosa clariana que ens brinden aquestes jornadas de la nostra Patrona Santa Creu. Segons el meu modest criteri, ter una testa vol dir preparar-la, or- ganitzar-Ia i gaudir-Ia després, amb pau, amb harmonía i en rapas que no és pas "equivalent a descans, parque amb tot aixo s'hi acompanya I'afany de les persones que dia a dia han anat enllestint la gresca, les ballaruques, les competicions esportives, els concursos, les sar- danes i tot aquell ramel! d'actes profana que amb els religiosos fan que es projectin els seus esforr;os de grans a joves, d'infants a vells i a tots aquells que sense ésser de CABRILS,vulguin compartir amb nosaltres tota ¡'alegria i joia de la nostra Festa Majar. Malgrat les dificultara i els problemes del moment, tornem després de molts anys a reviure el costum d'emmarcar tot el pes de la Festa Major en un Magnífic Envelat, mare adequat parque la tradició tan catalana d'esGolllr entre les nostres noies la Pubilla, ressalti amb tota la seva boniquesa ¡esplendor. Em complau manifestar, des d'aquesta pagina preferent, I'agraIment de tota la Corporació Municipal, a tots els que amb la seva col~aboració i esfor<;:,mantenen viva aquesta iHusió de preparar el programa que tant de relleu té par tot el pobre. Amb la meva salutació hi acompanyo BIs millors desigs par a tots BIs meus convilatans i convidats. Ben afectuosament del vostre Batlle, en PAU SUARI Festa Major, maig de 198]
 7. 7. Requerit amablement per la Comissió de Festes em plau una altra vegada posar-me en contacte amb tots els meus convilatans, recordant pero amb contin- guda satisfacció, I'ampli ressOque va assolir la Festa Major de Santa Creu de I'anypassat. . Les raons de la participació popular eren prou obvies i prou convincents, perque tots ens hi sentíssim cridats. Arriba la "Diada" i la realitat confirma amb escreix lateoría. Pero hem de reconE!Íxerque aquí no s'escau el topic que diu que "I'exit sorprengué la mateixa empresa", ja que el fet no té resd'extraordinari, ni sorprenent. Hí ha res més natural i més logic que continuar amb lestradicions i costums que han estat el punt de mira d'un poble alllarg de la sevahistoria? Pero cadascun d'aquests gestos corre el perill de desapanHxer i no perque sí, sinó perque ens anem abandonant a la comoditat i adequant al modernisme que ens envolta. No es tracta de ter "folklore" en el sentit equívoc de la paraula, sinó de voler donar significat a les coses que sovint fem d'esma, atertats pel fet que el día que deixem de riure, de divertir-nos a la nostra manera, de fer cerimo- nies i celebracions, de cantar, de parlar en el nostre lIenguatge,de bailar, o de fer el dinar, de la forma que hem heredat deis nostres avantpassats, haurem deixat d'ésser un poble, per passar a considerar-nos solament un suburbi de la gran ciutat. L'any passat varem demostrar tots plegats, que quan volem, quan agluti- nem les voluntats i I'esforc, donem sentit a la nostra manera d'ésser i ensenyem que no tan sois estem units per un paisatge, una lIenguao una economia, sinó també per un especial afany de fer bé lesnostres coses, i una manera de veure el món i saber viure la vida. Enguany I'entusiasta Comissióde Festes per laqual tots els elogissón pocs, ha confeccionat, intentant millorar si hi cap el de I'any passat, un escaient i ex- tens programa d'actes tant cívics com religiosos, esportius i culturals, i també diversíons infantils per no oblidar-sede la nostra mainada. Tot esperant i desitjant que ¡'exit acompanyi els esforcos i ¡'entrega de tota la Comunitat, des d'aquesta pagina preferent em prenc la Ilibertat de convidar a "tothom" i entretant rebeu la més entranyable salutació del vostre amic i Batlle. PAU SUAR I , Ari~J-'
 8. 8. Dir les primeres paraules a la pagina preferent del programa de la Festa Major, és com ter-se resso del clarinet d'ordres d'una plar;ade braus: manar abrir el porticó gran per donar entrada a la commemora- ció, la gresca i I'aldarull a tots els contorns del nostre poble. Es agradable de veure com arreu de la nostra Catalunya i mal- Orar I'epoca difícil que ens toca de viure que sovint fa oblidar el som- riure, tornen a reeixir tot un seguir de testes populars que s'anaven esmorteiht i cal dir que d'entre elles la més perjudicada solía ser la Festa Major, si bé és cert que el progrés i els costums van modificant la forma d'interpretar aquestes diades d'esbargiment i Ileure. Les naves generacions s'han distanciar amb breu espai de temps del que és tradicional i semblava incanviable, pero també saben encarar- se amb la responsabilitat de muntar uns detalls i uns motius festius, de més impacte, superant sempre amb escreix els de I'any anterior. Pero lIavors els que som entrats en anys, per qui els sorolls i I'eixordiment ja no ens són tan importants ni necessaris, recordem amb nostalgia altres Festes Majors, quan elles eren joves pubilles de galtes de pressec i ells hereus "trajats", encorbatats i una mica garrells, ded i- cant-se miTades amoroses i rialleres. I d'aquesta forma som cridats d'en- tre d'altres acres profans i religiosos, a quin més atractiu, a omplir I'en- velat sota unes teles plenes de fantasía i gaudir de la Festa que la nostra entUsiasta Comissió ha preparar, per divertir-nos sense trauma, en I'am- bient d'un poble, que aprofitant el goig del present i I'esperanr;a del dema, intenta superar els antagonismes i les actituds diferents de ca- dascú, en un retrobament de la germanor de la que estem tan necessitats. Amb un adéu cordial, rebeu tots en aquestes vigflies de la Festa, la més afectuosa salutació del vostre Batlle. PAU SUARI. (1 ~~~'1I ~
 9. 9. Salufació Novament j amb motiu de ]a Festa Major de Santa E]ena, tinc I'oca- sió d'establir el contacte escrit 81mbtot8 vosaltres. Es tan calid encara e] record de ]a rasgada Festa de la Santa Creu; són tan recents els comentaris sobre e]s diversos actes de ]a mateixa, que igualar- los en la programació que us oferim és comp]etament impossible. Els actes com el retrobat Homenatge a la Vellesa, l'elecció de la Pubilla o ]a gresca i el batibul1 que endegaren els "Huapacha Combo", l'entranyable i desinteressa- da ambaixada esportiva i folJk:loricadeIs minyons vascos, que certament ens deixaren bocabadats, romandraJC1per molt temps en la nostra memória. Aquesta celebració que us oferim ara, gairebé simbólica, ens ve mar- cada per uns condicionaments economics, que obliguen a l'entussiasta Comis- sió de Festes, a destinar i administrar unes subvencions municipals, amb la intenció de lograr una Festa completa coro la del 3 de maig, no poguent-les repartir en dues, que amb rota seguretat estarien condemnades al fracaso Són tan pocs els dies que separen l'una de l'aJíra, i també el fet d 'en- trar de pIe en les vacances estiuenques, que tenen la virtud de disgregar una bona part del nostre roble, que no volguent perdre l'esperit de la Festa Major de Santa Elena, ens for9a a limitar ostensiblement la seva programació, i som conscients també, que amb aquesta determinació no tothom trabara satisfetes les sevespeculiars preferencies. No obstant es va posar de rel1eu en la Festa de la Santa Creu que som un roble que volem i sabem crear i mantenir J'esperit de bofia conviven- cia entre tots els que som cabrilencs i les persones que per diversos motius han atinar a escollir Cabrils. Valdría que no perdessiu de vista els acres que encara que pocs, són molí rellevants i significatius, i esperant la col.laboració de "tothom" perme- teu-me, davant la impossibilitat de parlar-vos individualment, que desd'aqui us digui MOLTES GRACIES. El vostre batlle PAU SUARI Festa Majar, dies 17al 19d'agost de 1984
 10. 10. salutació Les Jactes del calendari no fallen. Encetada la primavera les flors ja convertides en prometedora fmita són el toc d>atenció que ens posa a. l'aguait dluna diada encisadora per tots nosaltres, cabrilencs, la Festa Major de maigo Voldria reflectir en aquesta salutació, tots els record s vius i que dorrnen en el cor de vells i estimats amics, d'il.lusions retrobades, d>acti- vitats desenvolupades, de costums ancestrals mantinguts i tramesos als nostres fills, nets, amics... Voldria, en una paraula, que a l'esclat de la Diada de la Santa Creu, tot el poble, sense distinció, s'ajuntés oblidant els resentiments, coro en l'anella de la Sardana, i el seu escalf res vibrar d'entussiasme no soIs a tots els convilatans, siTIÓtambé a les moltes persones que en aquestes diades seran els nostres convidats i visitants. Esperem amb admiració i agrafment la sempre renovada iniciati- va d'aquesta entussiasta Comissió de Festes i de tots aquells que han assegurat la seva continuitat fins ara. Una trama misteriosa i bella en la qual ningú hi és perque sí, ni tampoc ha de sentir-s'hi sobrer. Una trama reta d'estimació a Cabrils, de solidaritat amb tothom i d'esperan~apels nous que s'incorporen a aquesta feixuga pero bella tasca. Aquest treball recomen~at de bell nou cada any, no ens poi deixar presoners del passat, siTIÓque ens ha d'estimular a una més gran generositat, aun majar esperit creador per tal de que la nostra Festa Major es desenvolupi amb una vitalitat retrobada, gracies a l'aportació de les generacions mésjoves al servei de tothom. La Festa és la més gran i representativa del nostre poble i és tot un seguit d'actes que, destriats, s'agrupen en un moment comú. Pero cada un d'ells amb la seva independencia, amb la seva identitat. Tots junts i units fins al final. Aixo és la Festa Major. ¡Que l'hit ens acompanyi! Es el desig i esperanr;a del vostre batlle PauSuari i Tolra. t "'> I~ q~S I....
 11. 11. salutació Ha arribar la primavera i amb ella la nostra testa. Amb aquesta vella costum de recordar ¡'antic patronz'mic de la nostra Santa Creu al voltant d'una Festa que, des de sempre, s'ha considerar la Major, es transmet de generació en generació un missat- ge que ens parla de les maneres de viure, de treballar, de disfrutar i en resum de commemorar, deIs qui ens precediren, i que nosaltres, ara com ara, no volem, ni en bofIa llei debem abandonar. Per tant, avui més que mai, es fa necessari demostrar que aquesta vinculació que pretenem amb el passat, no s'ha de limitar a una simple declaració de principis, sitIó que hem de procurar amb la nostra participació plena, aportar idees, suggeriments i naves solucions, que ens situin a un nivell superior, perque els mitjans que tenim a ¡'abast, si sabem aprofitar-los i manejar-los, ens ho permeten. Sortosament el nostre poble és ric en aquest aspecte, perque hi ha un conjunt de persones que s'aglutinen a ¡'entorn de la Conselleria de Festes i, destinant-hi una bono part del seu lleure, possibiliten la col.laboració i el dialeg, esperonant, promovent, desvetlltrnt, estimulant i patrocinant tales les activitats encaminades a que la Festa Major resulti aquest seguir de celebracions folkloriques, culturats, religio- ses, esportives, teatrals, musicals, de concursos, exposicions i homenat- ges, que amb petites diferimcies i diversos noms, ens ofereix la Comissió de Pestes. Per tant, aquest programa és el resultar d'un esforr;imaginatiu notable, que ens ofereix tata una serie d'actes per tal que entre el/s hi trobem i poguem prendre la nostra opció. Es un panorama pIe de detal/s i novetats, Jet d'una perspectiva de conjunt, pero del que en podem escollir d'un en un. Que disfruteu aquesta Pesta Major amb alegria és el desig del vostre bat/le, Pau Suari. -1Cf{;-..~ O"~,"".,~
 12. 12. Salutació Tots els robles, de molt antic, solien comen<;arl'any quan entrava la primavera. L'atordiment que porta en sí l'hivern, queda desbaratat pel bulliciós despertar de la natura, i acasa nostra, no volent defugir d'aquesta realitat que encaixa amb la Festa Major de la Santa Creu, ens preparem a celebrar-la i gaudir amb tota intensitat deIs actes que ha pre- parat l'entusiasta Comissióde Festes. . Tots sabem que els robles són molt més que carrers, places, edificis, escoles i tantes coses que el configuren físicament; són el conjunt de persones que al llarg de rallY comparteixen il.lusions, inquietuds, fracassos, i també esperances. A Cabrils ja comencem a ser-ne moIts, dos mil cinc-cents a l'hivern i difícil s de comptabilit- zar a l'estiu. De la compenetració i de la c01.laboració de tots, en sorgin aquest camí de progrés i benestar que desitgem i anhelem per la nostra Vila, perque resulta necessari i a la vegada sera profitós. Ara, en ocasió d'aquesta Festa Major, valdría la pena que ens esfor- céssim, per oblidar les preocupacions del querer diari, les picabaralles i els mal entesos que tants disgustos ens proporcionen i, to1'sjunts, amb harmonía, poguéssim fruir d'aquest ben preparat i diversificat programa d'actes, on n'hi ha per tots els gustos. Dono per descomptada la particí- pació de tots els cabrilencs de sempre. 1 si sou nou vinguJs a Cabrils haurieu de deixar-vos portar per la gatzara, el bullici i el "folklore" d'a- questes diades i comprendríeu que Cabrils no és soIs un roble per rasgar els caps de setmana, l'estiu o tan soIs venir a dormir, siTIÓque cal cercar i descobrir la seva forta personalitat, que a ben segur fins ara ignoraveu, perque la nostra Festa Major de primavera, s'ha convertit en un deIs signes d'identitat que la defineixen inequívocament. 1 coro sempre abans de faTIGaraquesta salutació, em plau, en nom de l'Ajuntament, congratular-me de l'ajuda que presten totes les perso- nes que de forma espontania i desinteressada c01.laboren per l'exit global de la Festa. Rebeu doncs per endavant l'agraiment d'aquesta Alcaldia i quedeu convenyuts de que la vostra estimable c01.laboració. contribuir;} a fomentar i divulgar la nostra Festa Major. PAU SUARI 1TOLRA Alcaldede ("abril, ~~~~~ t - ! 1q1~ '
 13. 13. Salutació Després d'un hivem eixut i no massa fred, arriba com un esclat de primavera i comenc;ament de temporada, la nostra Festa Major. Com sempre, com cada any, a primers de maig bufen aires de resta per tot el roble, uns aires que els neguits de cada dia no poden ras enterbolir. Aires de resta marcats pel brogit del correfoc, del cercavila, deIs concerts, homenatges, sardanes, balls de gala, esbarts, per les rialles de la mainada, la satisfacció deIs grans i, també, perque no, per l'esforc; de la Conselleria i de la Comissió de Festes. Cal que quan parlem de la nostra Festa, i davant de la gran quantitat de persones que en aquestes diades visiten Cabrils, es faci necessari do- nar una imatge revitalitzadora i constant del nostre roble, deIs nostres costum i maneres de fer, per tal que s'enduguin UDSrecord s agradables i duradors. Novament el Centre Cívic i Social "La Fabrica" tornara a abrir les seves portes, a punt d'acabar les obres de la seva adaptació i podrem tots gaudir de les prestacions que oferira a Cabrils com un gran local d'esbarjo, d'activitats culturals, de lleure, d'exposicions i una molt extensa gama d'activitats, que en aquests moments s'escapen a les nos- tres previsions actuals. Per tot aixo m'és grat convidar a tots els Cabrilencs, als qui han es- collit el nostre roble com a segaDa llar i als que sovint ens visiten, per participar en els actes programats, i a celebrar-los plegats amb harmo- nia, amistat i baila animació. Pau Suari i Tolra Alcalde de Cabrils [~q,~Q "-- ~
 14. 14. . , SALUTACIO En tempsde l'antigor, els nostres avantpassats, celebravenla sevaprincipalresta al comen~arla primavera, festajant-Iacoro a reconeixementde la natura, maTede tal, per les collitesja recollidesi preparantel non ciele agrari. Avui l'esquema és molt semblant, amb les naturals diferencies que imposen els temps actuals. El caracter general d'aquestesdiades, emmarcadesen la nostra Festa Majar, passen per la recuperació de la seva popularitat, cercan el seu origen i la manera antiga de gaudir-Ia. Procurem celebrar-la amb lotes les manifestacions que tindrem al nostre abast, s'entén foc, balls, concerts, artes religiosos i esportius, homenatges, concursos i xerinoles a dojo, cte. etc. Entre tots ells, n'hi ha a gust de tothom.La regidoriade Festes i la Comissióhan tingut especialcura que cada ciutadahi trobi el que més espera o li agradi. La mainada, el jovent i la gent gran hi descobriran en l'extens programa quelcom al seu gust. Són uns dies per fer punt i a part, deixant de banda les fatigues, els neguits i les preocupacions. Procuremsortir al carrer a participar-hi,perque són restes pensadesper trabar-nostots, i disfrutaramb alegria de les activitatsprogramadeso bé inventant-ned'altres.Demostrem una vegada més la nostta solidaritat envers els nostres vinguts a Cabrils,fent-Iosparticipardelanostrajoia. . 1 son tots convidats ! Pau Suari Alcalde de Cabrils r 1'1 ---- ~ t ¡II:< ,( ,.:'1. ., :~ f - '" "é'}~" .. Festa Major, maig de 1990
 15. 15. SALUTACIÓ La Festa Major es indubtablement, la data festiva més esperadaper tots els cabrilencs.No se si resulta un punt de partida, o bé una fila, pero em sembla que l'hem de considerarun punt de referencia excepcional,per ser un deis molts esdevenimentsque succeeixen en la vida deIscabrilencs. Alllarg de la historia hi ha hagot rota mella de manifestacions molí diferents entre sÍ, pero sempre d'acord amb les circumsamcies de cada moment. Estudiantels seusinicis,que a ben segur,eren estrictament religiosos i poca cosa més, fins avui han anal evolucionant i les expressions de caracter lúdic i popular han adquiriruna importancia fonamental,sense les quals resultaría difícil entendre i mantenir viva la il.lusió i el neguit que tots els cabrilencs senten davant la proximitatde la FestaMajor. Des de la Regidoriade Festes de l'Ajuntament,i des de l'entusiasmede la Comissió, s'ha treballat perque cinc diesde testa arribina tothom sensediscriminacions de cap mella. Aquest afanyque tots hem posar en la confecció de l'extensprogramaque us oferim, voldria que es veiés recompensaramb la vostraparticipació. Corocadaany,una muniód'actesreligiosos, socials,esportius,recreatius,edueatius,ete., l'enmarquen i li donen el eontingutneeessari perque resulti de veritat una testa entranyable i completa, una diada que ens apropa els uns als altres, ens arregla més el poble i en definitiva ens agennana. Que la gaudim sense reean~ai plenamentes el desigdel vostreAlcalde. PauSuari AlcaldedeCabrils r~O11-' ...
 16. 16. SALUTACIÓ Cabrils és una petita part d'un petit país que és Catalunya, pero que ningú por discutir les seves tradicions, riques en els més variats matisos. 1 la nostra Festa Major n'és uná d'elles. 1d'aquí arrenca la necessitat de ter-la digne en tots els seus aspectes. En primer lloc, per tots els cabrilencs, vinguin d'on vinguin, en según terme per lotes les persones que per aquelles diades vulguin compartir-la amb tots nosaltres. És precisament per aquest motiu que cal un important esfor~ i una generosa dosi de dedicació, per aconseguir una Festa Major de massiva participació, que suposi un regal deIs cabrilencs -de tots- a tots els nostres conciutadans i a tot aquell d'arreu que en vulgui prendre parto Una testa corola que pretenem, només ha d'ésser possible amb l'ajut de lotes les entitats, encap~alades per la Regidoria de Festes i l'entusiasta Comissió que de manera desinteressada, li dóna un valuós i mili prou reconegut suport. eal per tant, sobretot imaginació, inventiva, dinamisme, per aconseguir que tothom s'engresqui llegint el programa que recullles tradicions més arrelades en la nostra historia i les més modernes actuacions. Que en siguin l'espuma que assoleixi que la Festa Major resulti un orgull més pel cabrilenc i una cita anyal per rota la gent deIs voltants i de molí més lluny, que ens vulgui visitar. No obstant, el més positiu i esperan~ador és que Cabrils encara té un poder de convocatoria que hem de saber aprofitar amb la convicció de que aquesta no és la Festa d'uns quants,ni és la Festa deIs grans o deIs joves, és la Festa Major de Cabrils, i en conseqüencia de tots els cabrilencs. Per acabar vull recomanar, una vegada més, que teniu les portes obertes de bar a bar per compartir aquestes suggeridoresdiades amb tots nosaltres. El vostre Alcalde, PauSuari Alcalde de Cabrils -~~. ~. ,.~., ~~- <" -,', Festa Majar, maig de 1992
 17. 17. SALUTACIÓ EIs primers envits de la primavera ja esc1atada,ens porta la Festa Major. M'ha agradar sempre, des de la meya infantesa, anomenar-Ia la festa de lotes les cases, la testa del roble, i certament, encara que amb un pressu- post contingut, ens arriba renovada amb naves idees i amb engrescadores propostes. Cabrils ha crescut, ha madurar, ha caviat a millor, i té una aposta de tutor amb una gent dinamiea, oberta i participativa. Per tant, tots i cadescun deIs ciutadans estero dones cridats a prendre-hi part i aquesta actitud única i propia, és la que ens possibilita la unió de tots en la disbauxa i en la gresca, anteposant als quefers diaris el gaudir de lora la programació amb acres diversos, des deIs religiosos, culturals, esportius, musicals, atraccions per a la mainada i per sobre rOl,diversitat en la ubicació deIs esdeveniments. Pensem que hi ha molí d'esfor~,moltes persones i molt d'afecte, darrera de cada activitat. Espero i desitjo que tots, graos i petits, homes i dones, jubilats, joves i no tan joves, es deixin portar per el seu encís, fruint d'aquesta conmemoració, perque la seva veritable essencia resideix en la magia de la unítat i de la coparticipació, que per aixo, tots esperem un any seneer, que arribi la Festa Major. Es així que podem dir que la Festa significa donar-nos a eoneixer. Que els anhels de benestar i harmonía queden reflectits en els acres que s'han pre- parar i en l'íntim eonvenciment de cadeseu, que els aires de la Festa són propicis a bons proposits ibones intencions, arrelant-nos més al roble que ens aeull, oblidant, almenys per,aquests dies, els de la Festa Major, greu- gesi raneúniespersonals. " Acabo, convidant-vos a tots, a celebrar-la amb renovada alegria. Cf ' ')" ' L'ALCANDE Pau Suari
 18. 18. SALUTACIÓ Al bell mig de la primavera, ens disposem a celebrar de nou aquesta testa tan assenyalada com antiga en honor a la nostra patrona la Santa Creu, que any reta any disfrutem i gaudim tot participant en els artes que la forneixen. Des de l'Ajuntament, o;' lesRegidories de Cultura i Festes, ambel seu esfort; i dedicació organitzen tata una munió d'actes lúdics ifestius per donar complerta satisfacció a tothom, com des de la Parroquia quina contribució essencial a magnificar enfesta, amb [,Ofici Solemnei poste- rior acte de benedicció del terme hi és determinant, contribuirem tots plegats al seu llufment. Malgrat tot, la Festa Major no sera plena si no és amb la contribució massiva deis cabrilencs. És amb aquestafinalitat, que tan en nom propi, com en el de tot l'Ajuntament en pIe, convido a la participació a tots els artes, a les Entitats Socials de la nostra vila i a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre poble, on hem de palesar una vegada més que som dinitmics, oberts, participatius i convivencials. MOLT RONA FESTA MAJOR A TOTHOM. ...J JOSEP GRAD ALCALDE >" I1
 19. 19. SALUTACIÓ De bell nou ens disposem a cez.Lebrarla Festa Major de la Santa Creu, on rota una muni6 d 'acreslúdics, festius i religiosos do,!aran mereseuda satisfaecí6 a tothom. El teixug treball i rutina diaria, restaran apareats en el decurs d 'aquests dies, per aparticipar aetivament tots plegats en l'ample ventall d 'aetivitats proposades amb cura i eneert, per la regidoria detestes i la seva eomissi6. Tant la mainada, com eljovent, els adults i la gent gran hi podran triar i remenar, tot gaudint de les testes populars i tradicionals, de la nostra Santa Patrona. SOM-HIDONCS, VISCALAFESTAMAJOR!! JOSEP ORAD L'alcalde - I ~) t"'" ..,..;
 20. 20. ~nt~. c~~h ~'f'9fL ! ~ SALUTACIÓ ............................................ 1ST! ,nAJOR DE ABRILS LaFestaMajordeprimavera,SantaCreu, s'estrenaenguanyambun nouregidori responsable,pertant,quetotfuncioni d'allo més bé.TalvegadasiguiundeIsmésjovesquehan passatperaquestAjuntamenteneldecursdela sevahistoriai seriaboquenoeldefraudéssim,ni a ell ni a la nodridacomissióquel'envoltatot assistintalsacteslúdicsifestiusqueenshan programatambcurai encert. Desd'aquestapaginapreferencialusconvido dones,tant ennompropicomeneldelPIede l'Ajuntament,agaudird'aquestampleventallde possibilitatsquevénendetalladesenelprograma queteniua lesvostresmanso BonaFestaMajor! L'alcalde jOSEPGRAU ) f Aqi~- .-J
 21. 21. - - -- - &!ff;. TA -- ISalutació Any rera any invariablement a la primavera celebre m amb un con;unt de solemnitats i un bon torniment d'ades lúdics, testius i culturals, la Festa Ma;or de Santa Creu; sempre novedosa i única, tot i que el pas del temps hagi imposat noves modes tomentades per corrents d'opinió o tins i tot per a condicionants pressupostaris. Disposem-nos dones tots plegats, dones i homes, petits i grans a gaudir d'aquests dies de ;oia, participant plenament en els ades anunciats i programats per la comissió de testes amb el seu regidor al cap davant. Serveixi aquesta presentació de convit general. Bona Festa Ma;or ! - r~1 qOJ JOSEP GRAU Alcalde de Cabrils
 22. 22. r SALUTACIÓ Ambel maig arriba la FestaMajorde Santa (reu. Donempas a l'alegriai a la joia, la gran cursa d'espaisi d'aetivitatseomen~a.Elprograma el teniu a lesmansoPenseuque estracta d'una manifestacióoberta,estudiadai amb un ampli venían de propostesdirigidesa públiesdiversos. Apuntem-nos,dones,totsplegats,a gaudir d'aquestesrutesd'aetessensefi,participant plenament en elsespaisanunciats i programats per el nostre jovei dinamicgrup organitzador amb el suportdela Regidoriade Festes. Elpobleés el vostreesfor~,la vostraveu i la vostra participació.BonaFestaMajor! II ~ _) ~ f' , "' - l ~~..J) I I~';' ~ ... ~i:~l COMISSIÓ DE FESTES ... l' . -.. i;:: -) ~ r -i I ~~ I 1,;); ~ I I/g ~1 L- .-J
 23. 23. SALUTACIO Enstrobemde nou,i en plenaepocaprimaveral,a lesportesde la FESTAMAJORDELASANTACREU,patronadelnostrepoble. L'oticisolemne,I'espetecde lesgral/esi el retrunydeis tabalsque acompanyenelsgegantsambtata la mainadaal darrere,I'arrossa- da popular,el concursde callessardanistes,el selecteconcerti el lIunball, I'entranyablehomenatgea jubilatsi pensionistes,etc.,etc., enstaranreviureunaaltravegadaunade lestradicionsmésarrela- desi sentidesa casanostra. Peroper tal que la testasigui plena,cal la participacióno només d'uns quants,sinó de tothom, petits i graos.Amb aquestdesig, dones,seuconvidatsa gaudirde totselsactesanunciats;ushlconvi- do ennomi representacióde I'Ajuntamenti, molíespeclalmentde la Regidoriadetestesi de la Comlssióorganltzadora. BONAFESTAMAJORII r- ~. d1~1 j- JOSEPGRAUI CASANOVAS Alcalde de Cabrils

×