Fm Barcelona Sarrià_1977-99_caterina_sugranyes

406 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Barcelona Sarrià_1977-99_caterina_sugranyes

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorBarcelona: Sarrià (1977-1999)Contingut: 1977, 1979 i 1980, de 1984 a 1986, i de1988 a 1999. Compilació: Caterina Sugranyes Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. ck /JJ0 e v-iLLíJ r,iQ~~~))) EDITORIAL~~~ Hauríem volgut fer alguna cosa millar per anunciar-vos la Festa Ma-~ jor de Sarri~, possiblement un butlletí complert, pie de col.labora-~cions i darticles interessant s, per~ el nostre treball no ha donat m~s .~de si, i les aportacions de tots els socis i veins de la Vila es fan ~?esperar. DE tata marlera,amb motiu de l~a Festa Major, un delicat poeta catal~ ens ha ofert, saltant les barreras del te~ps, u~a col.laboració que és també un record per a malta, unes imatges d~allo que era la fes- ta de Sarri~ fa molts anys, les "sardanes dOctubre", que tant estimava Josep Maria de Sagarra i que han tornat fina a nosaltres a través dun meravellós article. . 1 no solament aixo, sinó que hi ha alguna cosa Inés que no sexpresa amb lletres i que es la reina dorganització que totes les entitats de Sarri~ i entre elles la nostra Associació de Veins, han dut a terme per tal de programar i organitzar lalegria de la Festa Major. Totes 1 . en titats juntes, que és .com dir tot Sarri~, si Inés no, des del punt de is ~~ri, han treballat molt, han dedicat moltes hores a preparar ~~ be un de la resta, parque creiem que l<2.l.ec;ria Rapar importantíssim en la vida dun barrio i la diversió té tam- 11M "- Una resta de tots per a tata, una resta que ja no és programada des d esferes aliene;"" ai"""bar~i:-r"per aquesta raó, h~de.~~¡¡¡.J;;.,..1,I.D..?_.~..§.t.¿LP.9- pu:?.ar,rica, v2liq.da;un§ f¡:¡stélensada p ,élmb mQl..;;,¡¡j, ~rn.agj.Q,ació ~" t.¡::rr¡,bé amb-moTta il.lusió. 1 no cal dir que ha de ser compartida entre"" tots. , "- . . " . . "~ Una resta que ja veura rara de la presó Josep Lluís Pons Llovet,sen-. se oblidar, .pero, que encara resta Inés gent empresonada per culpa dun passat que tots lluitem per oblidar. Una resta, que té lloc quan tornem de vacances,quan comen~a de nou e~, treball, un treball que també volem veure pIe desper.~!1~~IIi.i dil.lu- 810. A tata, a tots els veíns de Sarria i els daltres barriadas da Barce- lona qua vulguin comRartir la nostra resta, us convidem i us esperem a la FESTA MAJOR DE LA VILA DE SARRIA. ---
 3. 3. . ~~ ~, ;~q ~~ J -- ~~ Velos, amics; De nou ha arribat la Festa Major. Visca! Som-hi tots, No ens quedem a casa. Petits i 9L<w~.Jots,ala plafi:H,- tots al Garrar. Les~sociacioos ---"""" wo i entLíats del barrí han organitzat actes par a tothom. Aprofitem aquests días par obrir les portes de casa i retrobar-nos BIs veins, amb iHusió i esperit festiu. tot participant a les testes. Sarrianencs, el Garrer és nostre, / ,- -" Durant molts anys no ens el deixaren ocupar. «Tot ! {t-V , privatítzat.., ..tot dossificat í controlat «reuniones , autorizadas o no autorizadas..". Ximpleríes, i un atany . maligne de tallar les ales als pobles i als banis, Paró shiJ, ~¡;¡~t. Tenim voluntat de canvi, estem al carrer i sabem fer-ne un boa ús , ",~ Sabem que ~POP~O~íÓ i ~jtLl"é!, 9019 ¡alegria, optimisme i Gonfiaoya en reter, entre tots, la nostra Catalunya, els nostres pobles j cíutats ¡ els nostres barrís, Veíns, Sarríá és de tots ... - - Bona Festa Major
 4. 4. // 9 <..9 (.? f:2zt: o. e ~ VQ;GIVUNA FES r A MAJOR SENSE AMAGA TALLS rota Festa Major, si realment vol ser "fe sta" i "major" - és a dir, gran--, calque sapiga recolllr i que sigui l expre~Lq..lli.w&.~ tot allo que una comunitatlocal VIU I sent. Unes testes que assoleixen aquesta fita són realment una..~.!2~.!.Üf~~"~ .G-LlltlJril.QQJ)..u)ar, n u signe inequívoc de vitalitat ciutadana id humanització de lentorn urba que sovint sembla valer-nos arrabassar lanostra condiciÓ d éssers "social s", en el sentit solidari, festiu i extrovertit delmot.I un elernent clau i principalíssim perque tot aixo esdevingui és que ja des delmoment de la preparació i de lorganització de la Festa hom sapiga aplegar-hiels diferents ~llb~ls, tar.annas, i(jeologies, mteressos i formes de partlcipaciÓque hi ha a la coHectivltat concreta, I un altre aspecte també fonamental és queningú no s hi sentí mar~inat, ni des del punt de vista de la participacló, ni des de ~, ,la perspectiva de la preparacio.Sobretot per aquest darrer motiu hem cregut oportú aprofitar les ratlles quesegueixen per a explicar públicament, encara que a gran trets per motiusd espai, com s ha muntat la Festa Major del 1980, que tot just ens disposem aencetar.D entre tots els aspectes que hom podría citar val la pena de resaltar- ne dos:qul ha preparat la Festa i com ha estat finan<;:ada.Les tasques organítzatives han corres post a un~~stes formada apartir d una convocatoria pública teta per lAssociació de Ve"lns a final del mesde Juny, Han participat a la Comissió el "Centre Parroquial", el "CentreAragones de Sarrii3", el "Centre Excursionista Els Blaus" - principalmente elGrup de Sardanes ~, el "Centre Juvenil Sarria", la "Comissló Gestora del Casalde Sarria " 1"Associacíó de Ve"tns" i el "Consell Municipal del Districte 111",així com diversos grups de joves i de ve"ins en general. IIlgats d una forma oaltra a diferents ambients del nostre barrio Entre tots s han discutít lesqüestlons tecniques i de contingut de la Festa i, malgrat algunes mancances decoordinaciÓ i fins i tot de compromís, sha treballat amb ganes i, sobretot ambun desig pregon de bastir una Festa com la que el barrí necessita. Lesperit decoHaboració í la voluntat de no deslligar- nos de la gent que hi havia darrera decada membre de la Comissió han estat constants de totes les reunions,certament nombrases, de treball. Una mostra clara i rotunda daquesta formade ter és, doncs, la redacció d aquesta presentació que palesa la terma decisióde posar tothom al corrent de les" interioritats" de la Festa. !IIIII
 5. 5. ~ Interioritats entre les quals destaca, sens dubte, la ~t..",.eGoRemicadel rDJ.lD1atge..Pot semblar una mica desencisador plantejar aquest tema tant "prosaic", pero tenint ben present la dita que fa "don no nhi ha no en raja", cal afirmar que si la Festa és possible un any més és parque el barrí, desinteresadament, s hi ha abocat també en la qüestió economica. Gracies a les aportacions de ve-,ns, botiguers i entitats bancarias hom ha pogut tirar endavant aquest primer lIibret de Festa Major que teniu a les mans, ¡que neix amb la idea d esdevenir un estri i una aportació cada cap més important dins de la Festa, la distribució del qual a canvi duna compensació economica mínima permet disposar d uns diners par al fans comú de la Comissió de Festes. Un fans comú que, par altra part, s ha vist també nodrit deis diners que el Consell de Oistricte té destinats dins del seu pressupost a la celebració de testes populars. Merces atot aixo i al sufragi gairebé sempre deficitari de molts actas organitzats par les diferents entitats o coHectius del .barri, hom ha pogut~ confeccionar el programa d actas que trobareu unes planes més endavant.t Actes pensats par a tots, petits i grans, passotes I"stablishment", i membres de poetas i lIiure-pensadors en general, marginats y marginals,tr estils. afeccionats.~ cinefils, de les danses, i dansaires de les més diverses menas i Esperem que amb aquestes quatre ratlles tots participem de la Festa amb una mica més de sentit, pero, sobretot, fent esclatar al Garrar lotes les nostres iHusions, frustracions, utopías o ganes de passar lestalla amb la idea sempre present de contribuir cada u des d on sigui i com pugui o sapiga a crear la cada vega da més necessaria consciencia de coHectivitat alegre, cordial i viva. Bona Festa Major, i campi qui pugui.
 6. 6. . . FESTA MAJaR , DE SARRIA 1984 Es dificil parlar de la "Festa Major".perqué de la Festa no se n parlaila Festa~~h~ de viure.Aixo és el que ~fer:~ it1~~t"~",~~~Ml~~~~~.~~j1!@¡Qg.u.aIA>Y ~~~ha.......... fet un gran esfor~ treballantplegatsEntitats i Consell de Districte per anarrecuperant l~antic esplendor duna de lesmés tradicionals testes de Barcelona:laPFes-ta Major de Sarria".pels vals de la Mare deDéu del Roser fa anys que el nostre barrívol aplegar a petits i grans en una muni6 .d~actes que ens facin més feli~os per uneshores o uns die~ ¡Vivim doncs tots la Festa Major de 1984¡ -- "~...n -- ...,..8 FeÜix Amat ~ Regidor-President del Districte Munici-pal 5. Sarria-Sant Gervasi ~
 7. 7. , ) "><: ..... /1 " ~ ...,J I BarriA, "Siriano~, "SiriaQus": aixi sanat anome- nant el nostre avui estimat barrí de SarriA al llarg dele seus 1000 anys dhistoria. Enguany celebrem una Festa Major que ha désser el portic ~e la gran celebració que en tre tata hem daconseguir par lany vinent: el Mil.lenari de SarriA. Parque molts dele vaina que avui habiten les noves vivendes que al llarg dele anys shan anat afegint a lantic i independent poble dé Sarria, ignoren que com tanta altres raconsde la nostra estimada terra, SarriA ve de lluny. Sar- --.",. ". ,..", ría que arrenca en la historia de la Catalunya Comtal, ha fet un llarg cami finsa arribar al llindar de lany 2000. Aixi dones cal comprometrens en aconseguir recordar ben aviat a tots els barcelonins daquesta gran metropoli, que els sarrianencs no són el que sen pot dir uns sobrevinguts, sinó que fa un mil~leni que han ajudat a configurar la pe- tita historia del Pla de Barcelona. De lantiga dita "Sarria: vents, torrents, torres i convents", potser avui ens costa de trobar els torrents; encara hem salvat unbon nombre de torres; no sé si ens ado- nem vivint la vida feixuga de lhome de la ciutat, de quan bufen els vents. Els convente encara ens fan companyia. Pero lesperit del vell poble, de la seva Festa Major, us convido" a retrobar-lo aquestmes doctubre, amb tata lalegria de~s antics sarrianencs. -FELIX AMAT- Regidor-President del Distr;j.c:;:te Municipal I SarriA-Sant Gervasi
 8. 8. . "1 (- ~ ir:;;" ""()v.-l .... La Festa Major denguany queda perfectament en- caixada dins dun conjunt de celebracions i activitats que amb mntiu del "Mil.lenari" sestan desenvolupant fa una colla de mesos. Ben segur que els sarrianencs que han participat en alguna daquests actas hauran pogut coneixer millar les seves tradicions; potser nhan descobert algunas doblidades reta ja molt de temps. Recuperar els senyals d~e.llti.t~tdun poble, duna ciutat, o dun barri sempre és una tasca engres- cadora i alhora de fidelitat amb el passat, característica aquesta molt arrelada al nostre poble. La petxina, quina historia com emblema Sarria sens explica amb preclsiá pel pregonar del "Mil.lenari", el Molt Honorable President del Parlament de e atalunya, sha dirás en cartells, cartas i altres publicacions ajudant daquesta forma a qué malta bar- celonins i catalana coneguessin qui eran els sarrianencs. La Festa Major es una fita important en aquest procés i la denguany ens hi obliga mes a teta. Aconseguim, doncs, amb la participaciá entusiasta de vaina i amics que aixo sigui possible. -Félix Amat- Regidor-President del Districte Municipal Sarria-Sant Gervasi
 9. 9. ~, ) ~ ~ ...; FEST A MAJOR SARRIA LA «CASA DE LA VILA» DE SARRIA A PUNT La Festa Major denguany aporta al barrí de Sarria la normalització de la seva «Casa de la Vila», nom que hem recuperat per a la seu del Districte, situada a la playa del "Consell de la Vila», Han estat molts mesas, massa, els que ha calgut per al remodelatge del quasi centenari edifici. Ja se sap el que passa amb Iadministració: els pressupostos, les partides, les consig- nacions, la intervenció.., i tot un seguit de passes i tramits que sovint es confabulen, convertint-se en una mena de falleIs malevols que emboliquen les coses. Tot es desencalla finalment i ara tenim un bell edifici per servir millors els ciutadans. La gent gran podra ter les gestions a la planta baixa amb más comoditat. Els handicapats tro n u scensor adaptat que fa- cilita Iaccés als dos pisos. Pensem qu podrem f nalment servir millar el ciutada amb unes installacions moderni . reparades per a Iera de la informatica. La Festa Major ha servil de fila indispensable per esperonar paletes, pintors, fusters i guixaires i aconseguir que els castellers, gegants i dracs tornin a trabar-se a la playa de la Vila per proclamar la testa del nostre. barrí sota un flamant retal, que oblidades les «Casas Consistoriales» record daltres epoques, retrobem en la nostra lIengua más estimada la «Casa de la Vila», Felix Amat Regidor-President del Districte Municipal Sarria-Sant Gervasi
 10. 10. ". ) 1 FESTA MAJO.,RSARR., Tay I AIXO... ÉS FESTA Mare de Déu, quina Festa Major sens presenta! La Vía Augusta que des- prés de flirtejar, a finals del segle passat, amb un espetegadís tren de foc sena- mora finalment del primer comboi electric de casa nostra que, els anys cinquanta, decidí amagar-lo de les miradas sempre encuriosides deis sarrianencs, a la seva panxa, com si pensés que «baixar a Barcelona» havia désser cosa más discreta. Ara, esvalotada par tots aquests esdeveniments que sanuncien pel 92 vol tornar a ésser protagonista i ter arribar els cotxes que circulen par damunt del seu estimat tren de Sarria tins al Valles endinsant-Ios dins un nou túnel. Tot aixo, és ciar, enmig de Ienrenou de tormigoneres, «trailers» i «bulldozers». Mai no sha volgut quedar enrera, ella, que ja agata el protagonisme amb els ibers i els ro- mansoI I par si no tos prou, embolica que ta tort, els polítics han tíngut enveja de laI nostra Festa Major i par animar la gent en aquest temps que en diuen «la rentrée» han convocat eleccions; dues en un any. Renoi, quin garbuix! Pero, alerta, no ens posem seriosos que aquests días són de testa grossa i de segur que gegants, diables, castellers, actors teatrals, artistas, «joteros»,juga- dors de botxes, escaladors i tinalment par rematar traques i coets guanyaran, tingueu-ho ben segur, la gran aposta que, com cada any amb más exit i participa- - ció, torna a ser la nostra Festa Major. FELlX AMA T Regidor-President del Districtre Municipal Sarria-Sant Gervasi
 11. 11. " ~ . C! 1 I " JFESTA MAJOR... FOCS ARTIFICIALS Festa i Focs artificials, dues paraules que sembla que hagin danar plegades,especialment a casa nostra, a les testes majors i sobretot a les destiu; potserperque la magia és un deis ingredients de la pirotecnia com també ho és de lestestes majors de poble, de barrí i de ciutat. Deixeu-me parlar-vos avui deis «Castellsde Focs dArtifici». De segur que aquest estiu tot just acabat, gaudint dunes ara janostalgicament recordades vacances, algun vespre escoltareu la remar lIunyanaduns focs artificials. Sortíreu al balcó, o a la terrassa i els localitzareu damuntdaquell poble lIunya que en hores diürnes, esborrat per la calitja, costava de distin-gir. I en la nit tranquil.la us ha fascinat el joc de lIums multicolors, de formes can-viants: ara palmeres, tot seguit bajes que esclaten, a continuació cascades destre-lIes lIunyanes,silenciases, magiques... Ben segur que inevitablement us heu deixatendur per una estranya sensació de tranquil.litat i de calma infinita. Les percepcions, pero, canvien totalment quan us trobeu «sota»un castell defocs artificials, com passara aquesta Festa Major denguany a Sarria. Aguantarestoicament Iespetec al damunt deis nostres caps genera, lIavors, una barrejadunes altres emocions, matreviria a dir una mescla de temor i a valles ganes defugir, ¡uní amb la necessitat de ser corpres per aquell terrabastall eixordador queens castiga els timpans, i ens provoca alhora un estat dincontrolada excitació; unabarreja de lIums i soroll, sorprenents, diversos, canviants, i nosaltres, sota. Ara, dones, amb la nostra Festa Major, podreu tornar a deixar-vos sorprendreper la magia, la il.lusió, Iemoció, els espetecs deis Focs Artificials. Us hi esperem atots! ~ . . ,... FELlX AMA T Regidor-President del Districte Municipal ~ Sarria-Sant Gervasi
 12. 12. . ., I .. 1 I ...C/f }¡p., """,;-1 ..":{ .""" ,tr.~:i. . "" ~ :",if" ..",~ " . " """ .. .. l~ (j Xf ""jt" ..: " ,/ :¡¡:,,/""j/ fj ~ ". "."""" l/,}/",¡I,r}~i:P ,. "."" ,,,,,,""""t)~"", : ,!ttv : ~,:~~V:, Sarría vocació de "Porta de Barcelona", fins fa peques setmanes par a gent que baixava de Sabadell o Terrassa, del Valles, si voleu, amb el "nostre" tren, el de Sarria. Ara amb aquest paper que tots els enginyers de camins sembla que ens hagin. predestinat, nava "porta" par als autornobilistes. La historia ve de lIuny;jacomenc;a ambla Mina Grotque ens havia dassegurar Iabastament daigua portada dun panta, el de Vallvidrera, avui convertit en raro de passejades nostalgiques pel redescobert parc de ColIserola. Comenc;arem el segle amb una altra forarada par on els visionaris enginyers que somiaven amb els trens electrics, hi feren passar aquellas entranyables primeras unitats, anomenades "Brill" , del tren de Sarria. Quan sens esmuny de les mans el nostre segle XX, uns abres enginyers acaben de ter-nos "Porta de Barcelona par als usuaris daquest imparable fenómen del segle que ha estat lautomObil. Pero per damunt de totsels invents que no acaben de sorprendrens, gura i surara a Ioctubre, la Festa Majar; la de la Mare de Déu del Roser que ara sinstaUa al damunt duna tata nava Vía Augusta, encara acompanyada de taulons, encofrats i paletes que hi rematen els darrers detalls. Si hi voleu afegir que enguany ja tenim, com a taló de fans, la magica estructura "hig tech" de la Torre de ColIserola, no sens regatejara que el marc de la Festa Major resulta ser, certament una novetat. FELlX AMA T REGIDOR-PRESIDENT ELDISTRICTE D MUNICIPALARRIA-SANT ERVASI S G
 13. 13. "Aq Q,..,.,1 " JS"I)! ¡eJ. ¡F4Dsi.. Aquest any 92 que comem;a pIe de reptes i esperances, acabara amb algunes, no per intui"des, inesperades lli~ons per a barce1onins i sarrianencs. Qui podia preveure a primers dany que una gernació que amplia tata la pla~a de Sarria i la seva rodalia amb esperit festiu aguantaria fins a quarts de cinc de la matinada el pas de la torxa olímpica? Qui comptavaque dresprés de la gran resta deIsJocs Olfmpics, a comen~aments de setembre; un migdia feiner prop de mil persones esperarien novament larribada a la pla~a dun vd discapacitat que damunt la seva cadira de rodes transportava el foc paralímpic? L esperit de resta latent als nostres cors ha volgut esclatar, aquestes darreres setmanes,deixant bocabadats a més dun periodista d algun seriós mitja de comunicació vingut de terres anglosaxones o qui sap si d algun país delllunya Orient. Tot aixo sense oblidar la gran gresca que joves de tot el món muntaven al marevellós Camp Internacional de la Joventut instaHat als Jesui"tes,aquí mateix, al nostre barrio Déu nhi do la d emocions, moments inoblidables, records entranyables, situacions d aquelles que hom por dir: "aixo no ho veurem mai més" que molts han pogut veure aquestes darreres setmanes; i tot plegar enmig d un gran esperitde convivencia,absentsels incidents, so¡presosnosaltresmateixos de les nostres capacitats i recursos com a ciutat i com a poble. Ara ens cal aqb~rdebuidarel que quedi alsnostres cors d aquestesperit detesta tanmediterrani i abocar-lo com cada any ala nostra Festa Major, quanja les formigoneres i excavadores sembla que definitivament hagin abandonatla sevapresenciamassiva aVies Augustes iRondes, retornant- nos antics carrers del barri i lliurant-nos naves avingudes i passejos, arriba el moment domplir-Ios, el dia de la nostra Festa, amb aquesta inacabable il.lusió que a propis i estranys deixa sempre bocabadats. FELIX AMAT REGIDOR -PRESIDENf DEL DISTRIcrE MUNICIPAL SARRIÁ-SANf GERV ASI
 14. 14. f - ~----- La nostra Festa Major d . vol, aquest any 1993,encarrilar-s~n ousaire quesaludem nr amb satistacció~ue els que any rere any seguiu, en la ~ vila, els diversos actes que shi progr~me~areu enguany una oferta ampliada i enriquida que de segur captara el vostre intereso Al costal dactivitats tradicional s, caldra saber descobrir aquelles.-.fó~lat<1~..que shan incorporal al programa i participar-hi, tot i comptant que els propers anys estem segurs que no caldra I recordar-se amb enyoran<;adaquelles testes majors que tenien per aliada un societat que encara no }:.:=:) havia descobeft massivament Iautomóbil com a revasiÓ de lag~ ciutat els caps de setmana. Elque caldra destacard I~ nnstr~ FestaMajorde 1993 és Iestor<;dimagin ció i participació fet per ~ tata la ge plegada ins la "CoQrdil.a.Q.QL9 ~ dEntitats"; e. s an anal a onseg q igui la -- sdCTlHar . I motor de I fest, donant u nou CI impuls a Ielaboració del pr gra a. . e és ~ 00"".0.0... 0,0., important destacar aquest fet . se la quec: J arribin temps en que la nostra vella Europa haura de comen<;ar a veure retallat aquel! paper de "pare peda<;" que les administracions públiques anaven tradicionalment tent. Retornar a lotes i cadascuna de les entitats de Sarria aquesta capacitar dorganització ens fa sentiralhora tranquils i confiats "~ 1, . en la seva histórica ¡demostrada capacitat. de "ter .~ ... ~ n. ..n .. n ..0.0.0.00 coses", de "ter barri". És ciar que tot aixó caldra ter- ho sense oblidar mai la nostra entranyable "Verge del Roser" que, des del seu barroc altar i la placeta vallada deis "Artistes" del diumenge, sempre dis- creta i silenciosament ha vetllat per la gent del barri. FELlX AMA T Regidor-President del Districte Municipal Sarria-Sant Gervasi 3
 15. 15. .. I 1 l J - . ..... . RABie; 1il~~rE3T~ :A~ 6 lI? Les arrels de les nacions i la raó de ser de ciutats i barris es nodreixen de la seva gent, de la seva historia i les seves tradicions més preuades, T ots coneixem, tots emprem el mor "tradicional" per definir la pra<;:tica, en determinad es fites del calendari, duns menús, duns obsequis, dunes celebracions que repetim any re re any i que passen de generació en generació; hom acostuma facilment a coincidir que els anglesos són gent molt "tradicional" en els seus costums, la seva gastronomia i fins i, tot, en el vestir, Per aixo el mor tradició esdevé sovint un signe de qualitat i respecte qua n saplica a h?lbits o comportaments; si a més hom encerta a conjuminar-lo amb actituds de modernitat ben dosificades, h~lrem trobat una fórmula magistral per enfocar commemoracions, festes i esdeveniments ciutadans. Enguany la Festa Majar de Sarri?l vol incorporar al seu rellanc;ament deIs darrers anys i a la seva renovada forc;a, aquesta soler? i aquelles tradicions que lhan fet remarcable dios el mapa de les festes majors barcelonines, Tornem a parlar en primera persona, de manera preeminent, de les "Festes del Roser", la patrona, juntament amb Santa Eulillia del nostre barrí; aquesta és també una baila iniciativa per recuperar les tradicions tan estimades a la nostra Catalunya. Aquells que conegueu per ex cm pie algunes festes majors del Maresme veureu com a Vilassar de Mar fan la seva festa per Sant Joan, a Premia de Oalt per Sant Pere o a Matar<) ten en la festa majar per les "Santes", La nostra gent tossudament i tradicionalment vol que el seu sant, la seva santa o a voltes més generosament les seves "santes" protegeixin la gresca i la xerinola, A Barcelona, la Mare de Déu de la Mercc vetlla sempre plr a la hona marxa deis correfocs, castdlers, dracs í gegants, que hall omplnt els carrns dl la cjlltat fa ben pocs dies, Ens prometen les llIlitats aplegadls al voltalll de la (:omissiÓ de Festes que tindrem també desfílada dl"sll"lIdards i rlcllplraciti de Iellvdat, plrquc la del 94 sigui una resta rnajor rnc,; tradicional; ara ja sois ens faltara fer ;Irrihar, ds anys vinents, la resta a més carrns i plans de SarriÚ. Felix Amat i Parcerisa Reqidor -Presiden! d( d [)i~;!ricto8mria-S;:m! Gnrv"~;1
 16. 16. L A FESTAMAJOP., testa perexcel.lencia aparella amb la celebració comunitaria un conjunt de valors hu..J::PQns que no es donen en altres contextos semblants~La rrobada damics, la diversió i lagresca compartida pels ve"ins en envelars, cercaviles, jocs, apars degermanor, actes tots ells participatius, estimulen la comunicació i aconse-gueixen 0116tan senzill i tan difícil alhora com és la bono convivencia. Avui,qua n atents a les notíciesque ens arriben finsi tot de lIocspropersde la nostra EuJgPo,comprovem la manca daquesrs valors a gran escalai la decebedora imatge que sofereix, veiem que a casa nosrra, porTesendins, el manteniment de la tradició de celebrar la testa majar permetla practica de les virtutsde poder conviure en bono harmonía. Sarrio, acabat ja el període de vacances de Iestiu, quan la mogudafestiva daltres barris sha rransformat en el silenci del quefer quotidia, enscrida a celebrar les seves testes del P.oser, on ens mOSrr?ra, una vegadamés, la capacitar de ser fidels a la tradició d origen religiós i de viure iconviure amablement durant uns dies enTre ve"ins, amics i coneguts, idonara una imatge alli<;onadora, per a rothom, com és la de sabercompartir moments alegres, moments festius, en definitiva saber estrenyerels lIa<;osde pau i germanor. Sentim-nos, dones moguts a prestar-hi tata la nostra col.laboració. DISTRICTESARRlA - SToERVASI G Darcelono, °905t 1995
 17. 17. a f))~ ....I Sarrianencs, per fi ha arribat la data tan esperada, ja és Festa Major. Les persones canvien, les entitats també, pero la Comissió de Festes, ja és arrelada al barri i ja mai no morira. 11 ~ Observareu aquest any, que no tenim envelat. Aixo no és fruit dun descuit, sinó duna .!.!!.edi J:ef.lexió.Era hora de fer una tria impor- tacla tanto Ouna banda, Ienvelatens protegia del terrible temps de Ioctubre i ens donava un to més festiu. Pero hem cregut millar aprofitar el seu gran cost, per poder augmentar la qualitat i la quantitat dactes, a més duns millors serveis. Els recursos són escassos i les restriccions es noten també en la Comissió de Festes. T ot i aixÍ, volem agrair duna manera mal t notoria la col.laboració que aquest any ens ha prestat lAjuntament de Sarria. T enim una bona i representativa Comissió de Festes i un districte que ens dóna suport, pero aconseguir que la Festa Major de Sarria sigui la primera de Barcelona, depen majoritariament de la participació massiva de tots els sarrianencs en els actes de les festes. Tingueu-ho per segur, només aixÍ podrem aconseguir que Sarria sigui Iorgull de Barcelona. Sóc optimista i cree en el meu barrio Endavant Vila de Sarria, bona Festa Major!! PERE ARMENGOL President de la (o¡nissió de Festes de Sarria ~
 18. 18. . Benvolguts vei"ns i vei"nes, No valdría que aquestes ratlles fossin, Qiper a vosaltres ni per a mi, un simple tramit protocol.lari. Permeteu-mb pero, que en primer lIoc... us feliciti amb motiu de la Festa Major i us convidi a participar activament, com a protagonistes o com a espectadors, en els diferents actes programats. AlIo que dóna sentit a la festa és la voluntat de compartir. Compartir il.lusions, compartir projectes. La festa és dones un acte dafirmació col. lectiva, uns dies en que els vei"nsdecidim trencar els habits del día a día i sortim al carrero Pero aquesta cita anual ens permet, també fer balan<;del que ha estat la vida a Sarria el darrer any. Lesperit dunió i de comunitat que necessariament ha de presidir la Festa Major cal que sestengui a tots i cada un deis dies de Iany. Només aixÍ, només si som capa<;os entre tots daccentuar les coincidencies i de disminuir les diferencies, podrem fer de Sarria un exemple de civilitat i de progrés. Només aixÍ, Sarria anira endavant. Us encoratjo dones, a gaudir amb plenitud daquests dies. Bona Festa Major! )AUME ClURANA 1 LLEV ADOT Regidor del Districte de Sarria-Sant Gervasi
 19. 19. n )~ Em dirigeixoa vosaltres un any, más com a presidentde la comissióde testes, per donar-vosla benvingudaen la setmanamásjoiosa i solidariade Iany:la nostra Festa Major de Sarria. - m.loiosaperque és, potser, !única setmana on tots els dies podem gaudir junts de diferents activitats culturals, festives, esportives etc. que ens ompliran el cor dalegria. Solidaria perque peques vegades podem conviure, tots plegats, participant en diferents activitats on faran pinya homes i dones, joves i notanjoves, rics i pobres... on podrem gaudirunitsdaquestaalegria que ens proporciona la nostra tan entranyable Festa Major. Si podem aconseguir que, en aquesta setmena dexcepcionalitat festiva, tots oblidem les nostres penes iangoixesque portemarrapadesa Iesquena;que desapareguin discriminacions socials, racials i culturals, bo i fomentant el contacte personalitzat de tots els habitants de la nostra estimada vila, que augmenti Iactivitat comercial ¡que reduima la mínima expressió les disparitatsde criteris que sovintparalitzenla nostra capacitatdamistat i comunicació, ens d~rem per más que satisfets. ~ Perque penserhque ja és hora que veiem la nostra Festa Major com quelcom más que una setmana de rauxa i xerinola -que també cal que ho sigui- sinó que sapiguem extreuren tot el que podem aprofitar de millar per al bé de tots. No hem queda más, doncs, que confiar en la vostra participació entusiasta als actes que amb tant desforc; com il.lusió hem preparat enguany, bo i desitjant-vos sincerament una bona Festa Major. ~--=-~A~ - ~ PEREARMENGOLICAMPS~ / PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE SARRIÁ.
 20. 20. .. f J ...n~ "IV + - Quan la vila de Sarria es reta de lasolitud deis mesas destiu i els primers días de la tardar apareixenen Ihoritzó, arriba la Festa Major, de la ma de la testa de la Mare de Déu del Roser. Sarria dóna la ma a tots aquellsque vulguin compartir amb tots els seus ve"ins uns dies de joia iamistat. Tots aquells que vulguin sortir al carrer, conversar, ter amistat, tenen ara ocasió exceLlent: la Festa Major. Una de les novetats denguany ésla important tasca organitzadora que han portat a terme la navaComissió de Festes de Sarria, que incorpora bona part del teixitassociatiu de la vila, i que fa molts mesas que treballa perque elsve"insde Sarria, el Districte i de la Ciutat puguin gaudir duna setmanade testes inoblidable. Vull felicitar la Comissió de Festes per la feina teta i desitjar-Ios molts exits de en el present i en el futuro La participacióciutadanaés basicaen tata latesta, peroen aquesta, la nostra, lade Sarria, ésfonamental. Us convid~, dones, a gaudirdaquesta setmana de Festa Major acompanyats del vostre entornfamiliar i de les vostres amistats perque assaboriu un principi de tardar intens i festiu. Moltes felicitats. Vísca la Festa Major de Barría! JAUME CIURANA I LLEVADOT EL REGIDOR DEL DISTRICTE DE SARRIÁ-SANT GERVASI
 21. 21. iqq J ~ -¡ ) , " / w (}f~ yae fa ~e(}()~r/r;/ L.a tinc clavada al meu video men-tal, xopa dimatges i records. Aquell envelat a la plac;a de Sarria,aquellas canc;onsdeis "cavallitos" a Iestació, aquells concerts ambMossemObiols a lOrfeó i amb la presidencia del Sr. Amat i la sevajunta: els Amenós, Queraltó, Sariola, Piquet, Anguera, Torras, Nava- rro, Juanet, Torner, Serrahima, Cortés, Canyameres, Requesens, Balasc, Carrió i tantas altres familias que avui, amb els fills i els néts, ressegueixen la historia deis sarrianencs i que potser no canten alOrfeó, ni van a Ienvelat, pero que sincorporen a Internet i a la TV Local (gran invent del segle), a les pagines dara i potser de dama,que també faran historia par la FESTA del cada dia, i duns ve"ins... de la exvila de Sarria. SALVADOR ESCAMILLA PERIODISTA I VEí
 22. 22. ,.. ~ ). J .) UNA FESTAMAJOR EN O~RES) Estimats veins i veines de Sarria, a pesar de les o~res, jaJ} , som a la nostra Festa Major. Major jadignasempre pob1 an exigent com el de Sarria, aquest Si de dun ~o~~ est~il~ganitzar una Festa any hem dafegir-hi el trasbals que significa tenir mig barri potes enlaire per la remodelació deIs carrers. Potser haurem desperar un altre any per tornar als tra- dicionals recorreguts de la cercavila, correfoc, etc. Pero tot i així esperem poder oferir a la vila de Sarria una Festa Major com es mereix..--J)rapem-nos, doncs, els ulls per una setmana i gaudim de tots els actes que tant la Comissió de Festes com la resta dentitats del barri hem preparat amb il.lusió per fer més alegre una tardar que ens depara molts canvis al barrio~ ~perem com s~mpre la :rastra participació du.ra~t tata aquesta setmana 1 que tots ]unts ens puguem ennqmr una vegada més amb tot un ventall de possibilitats doci, cultu- rals, esportives, etc. que estic segur que ens faran passar a tots plegats una molt baila Festa Major. PERE ARMENGOL I CAMPS PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE SARRIÁ
 23. 23. CWI( ) El ~ARRIADESEMPRE El ~ARRIADEL I FUrUR Cada any, per la resta del Roser, Barría celebra la seva Festa Major. Malgrat les dificultats, malgrat els pocs re- cursos, malgrat tots els malgrats, cada any, els veins de Barría la celebrem. És senyal que Barría és viu, que Barría es mou. Aquesta Festa Major conviura amb el Sa¡:ria d~ c:pULprei el ~ el Barría de sempre representat pels veins i els seus racons més entranyables, i el del futur sim- bolitzat pels treballs de remodelació daltres espais del bar- ri que faran que en millori la qualitat de vida. La Festa Major denguany ha de ser, de nou, la resta de la convivencia i la germanor entre tots el veins de Barría, i~, Barría, com sempre ha fet, ha dobrir-se a la ciutat, i mos- trar orgullosa la seva identitat singular com quelcom arre- lat al seu caracter . .. dantiga vila i en cadascun deIs sarnanencs 1 sarnanenques.~ Vull agrair un any més a tots els integrants de la Comis-f reina, que ja fa entitats que es va iniciar, sió de Festes i mesas coHaboradores la seva dedicació i per millorar restes danys anteriors, i aconseguir que els sarrianencs sil.- lusionin amb la seva resta gran.):ús animo, dones, a participar activament en aquesta set- mana intensa de restes amb la illusió i el convenciment que fent-ho, estem ajudant a fer ciutat. JAUME CIURANA 1 LLEVADOT REGIDOR DEL DrSTRICTE DE SARRrA-SANT GERVAsr
 24. 24. r- ./~. . 7 I ~I,f ( . I) Com cada any, ja ha arribar la Fesra Major. Arriba, no sense noverars, de les Cluals maC)rodorio ressolror olC)unes 1(11fl, Jn Icnlil1 (llxlI!1 nml) k~ ()1)11", 1/(11lJIll clnrlc (pOIi(1 no ( (1 CjLJSI (It, rorhom) acabades. Podrem dones, gaudir duns carrers guarnirs cam cal i par- ricipar en una cercavila i un correfoc, seguinr el seu recorregur rradicional. Dalrra banda, podrem gaudir dunes acruacions musicals excepcionals que cree que esraran a Ialc;:adade les millors fesres majors de Caralunya. Sense menysprear ni molr menys lores les acrivirars que organirzen les enrirars del barrí que, cree sinceramenr, que millorem any rere any. Dalrra banda, aquesr any, sera el primer en qué celebrarem una Fesra Ma- jor sara un govern de disrricre de diferenr color políric. Esrem segurs que la seva collaboració, sera pel cap baix igual que la de Ianrerior. Peraixó, des daquí vull agrair per endavanr la seva col.laboració en rors els ambirs deis quals son responsables. I per acabar, re.~rd9t~Qs que el nosrre esfarc;:per ter que aquesra Fesra Majar sigui el mes tr6ldo possible, antro dirigida al rópic de poder dir adéu al r. Milleni amb un molr bon regusr de boca. Com sempre, agralm des de la Comissió, la roció de rors vosalrres, els sarrianenes i de rors els barcelonins, i esric s ur que enrre rors aconsegui- rem que aquesrfinol de mil.leni ocabi omb fesro i alegria, sen conscienr que en el proper hourem de rrebollor per superar-nos mes i mes. Goudim rors dones doquesro Fesro Mojor pleno de noverors i fem que Ien- rrodo de lo fardar ens oboqui oquells records dinfonresa, parriciponr en rors els acres que omb ronro il.lusió hem inrenror preparar per o un barri que rors volem que no mari, sorerror en Iomenoc;:a duno ciurar dormirori ( ~ Vivim el barri, fem vida de barri i goudim-ne - /1 Gono Fesra Mojar o rorhom!
 25. 25. r; f, rJ 1q ..... .-J Eni complbu odre<;ar-me o vosoltres <Jihbocosió dun esdeveniment ton jo- iós com és lo celebroció de lo Festo Mojor de Sarrio. Un ony més, els carrers i les ploces doquest barrí sompliron donimoció omb lo presencio de gegonts i diobles, correfocs, cercoviles, costellers i espec- tocles de músico i de teotre. Enoquests dies, lo testo mojar convido o persones de lotes les edots o con eixe r, compartir i porticiparde Iompli venta IIdoctivitots que omplen oquest programo doctes on troboreu interessonts propostes:(lilI culturols, lúdiques i esportives.t:}!)!!¡t;,: Lo Festo Mojor de Sarrio goudeix des de, fa molts de temps, duno ocollido po-/1 "" pujar excel.lent. Que oixó sigui possi-I. ble, ony rere ony, és grocipc; ni trphQjI11 f~. entL!sinc;tn i d ?sint~r¡:::.c;c;nt de 1""2; ~nti.tots~~fJ orgonitmriores, I¡:::.c; lols felicits:m, l]l un¡. Pi. cap més, per lo sevo tosc01) Dono Festo Mojor! I :i6~

×